Uberettiget anvendelse af varemærke

Resumé

Arkitekt Kristian Isager, der var afskediget af selskabet S & I Arkitekter A/S, og hans selskab Isager Arkitekter ApS, var uberettigede til at give udtryk for at de videreførte dele af S & I Arkitekter A/S' virksomhed. Isager Arkitekter ApS var uberettiget til at anvende dets registrerede varemærke S & I. Kristian Isager var berettiget til i sin markedsføring at omtale de byggearbejder, han som ansat i S & I Arkitekter A/S havde været ansvarlig for

Dom i sagen V-20-02 


S&I Arkitekter A/S (tidl. K/S)
(Advokat Lars Pilgård)
mod
1) Kristian Isager
(Advokat Christian Levin Nielsen)
2) Isager Arkitekter ApS
(Advokat Christian Levin Nielsen)


Indledning og påstande

Sagen drejer sig hovedsagelig om to arkitektfirmaers strid om retten til navnet "S&I"
og om markedsføringen af navnet Stærmose inden for arkitektbranchen.


- 2 -


Sagsøgeren, S&I Arkitekter A/S, har nedlagt følgende påstande:

Det forbydes

1. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at anvende navnet "Stærmose" i
markedsføring af Isager Arkitekter ApS,
2. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at genudsende henvendelsen "Til
kunder, forretningsforbindelser og venner af huset", dateret oktober 2001 og henven-
delsen "An Kunden, Gesellschaftspartner und Freunde des Hauses" af november
2001,
3. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS i markedsføringsmæssigt øjemed
at anvende udtrykkene "efter fission fra vores gamle tegnestue", at "meddele tegne-
stuens nye hovedadresse og telefonnummer" som værende "Kronprinsensgade 32,
5000 Odense C, telefon 66 11 92 92", samt at "Tegnestuen vil som hidtil være leve-
ringsdygtig i kvalitetspræget holdningsarkitektur" eller tilsvarende formuleringer der
tilsigter hos modtageren at fremkalde den vildfarelse at der er identitet mellem den af
Isager Arkitekter ApS drevne tegnestue og større eller mindre dele af S&I Arkitekter
A/S, og
4. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at anvende det af Lene Frølund
Isager og Isager Arkitekter ApS under varemærkenummer VR 2001 02494 registre-
rede varemærke "S&I".

Messingskiltet med betegnelsen "S&I Stærmose & Isager" der er opsat på facaden på
ejendommen Kronprinsensgade 32, 5000 Odense C, beslaglægges.

Det af Retten i Odense den 30. januar 2002 nedlagte fogedforbud stadfæstes.

Sagsøgte, arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS, har taget bekræftende til
genmæle over for sagsøgerens forbudspåstand pkt. 2 og 3 og har vedrørende foged-
forbudet nedlagt påstand om at det ophæves.

Sagsøgte har i øvrigt påstået frifindelse.

Sagsøgte har nedlagt følgende selvstændige påstande:


- 3 -

A) S&I Arkitekter A/S eller disses successorer dømmes til at være uberettigede til i
erhvervsmæssig henseende at anvende det beskyttede slægtsnavn Stærmose.

B) S&I arkitekter A/S dømmes til i erhvervsmæssig henseende at være uberettiget til
at benytte bogstaverne "s" og "i" i monogrammet "s & i".

C) 1. Sagsøgeren dømmes til at anerkende at være uberettiget til overfor tredjemand
at referere til bygningsprojekter hvortil sagsøgeren ingen adkomst har, jf. ophavsrets-
lovens § 2.
2. Sagsøgeren dømmes til urigtigt at have informeret sin kundekreds ved kundein-
formation af 24. oktober 2001 om den ophavsret der tilkommer Kristian Isager eller
til hvem han måtte lade den udnytte, for projekter der er udført under hans ledelse i
perioden 15/3-1994 ­ 11/12-2000.

D) For overtrædelse af de under påstand C 1 og 2 nævnte påstande idømmes sagsø-
geren betaling af vederlag og erstatning af et af retten fastsat beløb, dog ikke under
100.000 kr., jf. ophavsretslovens § 83.

Sagsøgeren har over for de af sagsøgte nedlagte selvstændige påstande påstået frifin-
delse.

Sagens omstændigheder

Ved aftale af 15. marts 1994 overtog Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose K/S pr. 1. juli
1994 aktiviteterne i arkitektfirmaet Kristian Isager A/S. Kristian Isager indtrådte
samtidig som partner i Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose K/S. Den 8. december 1994
skiftede kommanditselskabet navn til Stærmose & Isager Arkitektfirma K/S. Part-
nerne i arkitektfirmaet var herefter arkitekterne Jørgen Stærmose, Jens Visby, Finn
Sørensen og Kristian Isager.

Komplementar i Stærmose & Isager Arkitektfirma K/S var Jørgen Stærmose Holding
A/S der er stiftet i 1984. Aktierne i Jørgen Stærmose Holding A/S ejes af Fonden for
Arkitektfirmaet Jørgen Stærmose.


- 4 -

Omkring årsskiftet 1994/95 tog Stærmose & Isager Arkitektfirma K/S logoet "S & I"
i anvendelse. Logoet var udarbejdet af grafiker Finn Hjernøe.

Arkitekt Jørgen Stærmose udtrådte den 1. januar 1999 som kommanditist og som
medlem af bestyrelsen i Stærmose & Isager Arkitektfirma K/S.

I december 2000 blev Kristian Isager opsagt som henholdsvis kommanditist og med-
arbejder i Stærmose & Isager K/S. Han blev straks fritaget for sin arbejdsforpligtelse.

Ved skrivelse af 14. december 2000 meddelte Jørgen Stærmose tilladelse til Kristian
Isager til at denne kunne anvende navnet Stærmose i forbindelse med en eventuel
nyetablering af tegnestue.

Ved skrivelse af 16. marts 2001 fra advokat Lars Pilgård til Jørgen Stærmose hedder
det bl.a.:

"Med hensyn til anvendelsen af navnet "Stærmose" i forbindelse med tegnestuen, må
jeg som tidligere skriftligt anført fastholde, at du ikke er berettiget til pludselig at
trække tilladelsen til anvendelse af navnet tilbage efter at det i såvel din medejertid
som efterfølgende uantastet har været anvendt i både navnet på arkitektfirmaet og i
holdingselskabet og fonden. Der ligger heri fra din side en tilladelse, som ikke kan
tilbagekaldes vilkårligt. I øvrigt er det hensigten i de fleste sammenhænge at anvende
betegnelsen "S&I Arkitekter", men tegnestuen vil uanset dette ikke opgive den nav-
nemæssige tilknytning til sin lange fortid, der vil blive bevaret i hvert fald som bi-
navn."

Lene Frølund Isager der er ægtefælle til Kristian Isager, ansøgte den 6. april 2001
Patent- og Varemærkestyrelsen om registrering af varemærket "S&I" for bl.a. arki-
tektvirksomhed. Mærket blev registreret den 12. juni 2001 under VR 2001 02494.

Denne registrering begærede advokat Lars Pilgård på vegne sagsøgeren ved skrivelse
af 9. november 2001 til Patent- og Varemærkestyrelsen ophævet.


- 5 -

Ved kommanditselskabskontrakt af 6. maj 2001 ændrede Stærmose & Isager Arki-
tektfirma K/S navneændring til S & I Arkitekter K/S. Navneændringen registreredes
i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 29. august 2001.

I fratrædelsesaftale af 22. maj 2001 mellem Kristian Isager ("KI") og sagsøgeren (i
aftalen derefter betegnet som "arkitektfirmaet") hedder det bl.a.:

"Arkitektfirmaet afstår fra at anvende navnene "Isager" eller "Kristian Isager" i sit
firmanavn eller i anden markedsføring. Arkitektfirmaet er forpligtet til senest 30 da-
ge efter indgåelse af denne aftale at ændre navn. KI afstår fra at anvende navnet
"Stærmose" i sit firmanavn eller i anden markedsføring og fra at udnytte den af Jør-
gen Stærmose meddelte fuldmagt til at disponere over navnet. Kristian Isager har
ikke indsigelser mod Arkitektfirmaets ret til at benytte navnet "Stærmose" i fondens
og holdingselskabets navn, men Arkitektfirmaet afstår i 2 år fra at benytte navnet
markedsføringsmæssigt i Arkitektfirmaets navn."

I oktober 2001 udsendte Isager Arkitekter ApS en skrivelse "Til kunder, forretnings-
forbindelser og venner af huset" hvoraf bl.a. fremgår:

"Efter fissionen fra vores gamle tegnestue har vi hermed fornøjelsen at meddele teg-
nestuens nye hovedadresse og telefonnummer:

Kronprinsensgade 32
5000 Odense C
Telefon: 66 11 92 92

Tegnestuen vil som hidtil være leveringsdygtig i kvalitetspræget holdningsarkitektur
...

Vi glæder os til at se såvel gamle som nye kunder her på tegnestuen i Kronprinsens-
gade."

Skrivelsen er underskrevet af Jørgen Stærmose og Kristian Isager. En tilsvarende
skrivelse på tysk er udsendt i november 2001.


- 6 -

I en kundeorientering af 24. oktober 2001 fra sagsøgeren hedder det bl.a.:

"Mange af vores samarbejdspartnere har på det seneste reageret med forundring over
en skrivelse udsendt fra ISAGER ARKITEKTER ApS, hvori "Firmaets nye hoved-
adresse og telefonnummer" oplyses, og at firmaet er opstået "efter en fission"!
...
For tydeliggørelse kan det oplyses, uden at gå i detaljer, at Kristian Isagers udtrædel-
se havde baggrund i en afskedigelse, og ikke en fission.

Ophavsrettighederne for projekter fra før afskedigelsen tilhører således S&I Arkitek-
ter K/S, og Isager Arkitekter ApS kan end ikke markedsføre sig med referencer til
projekter udført før Kristian Isagers afskedigelse."

Den 30. januar 2002 nedlagde Retten i Odense mod en sikkerhedsstillelse på 300.000
kr. fra S&I Arkitekter K/S følgende fogedforbud:

"Det forbydes

1. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at anvende navnet "Stærmose" i
markedsføringen af Isager Arkitekter ApS,

2. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at udsende henvendelsen "Til
kunder, forretningsforbindelser og venner af huset", dateret oktober 2001 og henven-
delsen "An Kunden, Gesellschaftpartner und Freunde des Hauses", dateret november
2001,

3. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS i markedsføringsmæssigt øjemed
at meddele "efter fission fra vores gamle tegnestue", at "meddele tegnestuens nye
hovedadresse og telefonnummer" som værende "Kronprinsensgade 32, 5000 Odense
C, telefon 66 11 92 92", samt meddele "Tegnestuen vil som hidtil være leveringsdyg-
tig i kvalitetspræget holdningsarkitektur" eller tilsvarende formuleringer, der tilsigter
hos modtageren at fremkalde den vildfarelse, at der er identitet mellem den af Isager
Arkitekter ApS drevne tegnestue og større eller mindre dele af S&I Arkitekter K/S
og


- 7 -

4. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at anvende det af Lene Frølund
Isager og Isager Arkitekter ApS under varemærkenummer VR2001 02494 registrere-
de varemærke "S & I".

Messingskiltet med betegnelsen "S & I Stærmose & Isager", der er opsat på facaden
på ejendommen Kronprinsensgade 32, 5000 Odense C beslaglægges."

Forklaringer


Bent Krogh Jensen har i fogedsagen afgivet følgende forklaring:

"... at han er formand for bestyrelsen for S & I Arkitekter K/S. Han blev formand for
bestyrelsen i begyndelsen af 2000 og havde indtil dette tidspunkt siddet i bestyrelsen
i ca. 2 år. Navnet S & I Arkitekter blev besluttet anvendt formentlig omkring 14.
marts 2001. I maj var det sikkert, at man anvendte S & I-navnet. I mødet den 22. maj
2001 deltog han selv, Kristian Isager, advokat Lars Pilgård, arkitekt Jens Hald og
advokat Torben Korsager. På mødet blev det oplyst, at arkitektfirmaet ville beholde
navnet "Stærmose" på grund af fonden og holdingselskabet, og at man ikke ville
afstå navnet. Han er sikker på, at S & I-navnet også blev omtalt. På det tidspunkt var
der trykt brevpapir med S & I-navnet. Han ved ikke, hvorfor arkitekt Jens Hald del-
tog i mødet, men det kan eventuelt være, fordi han var en god ven af Kristian Isager,
eller fordi han skulle med i firmaet hos Kristian Isager. Med fratrædelsesaftalen [af
22. maj 2001] var der tale om et forlig, hvor begge parter skrev under. Det var hans
opfattelse, at parterne var enige om at forlige sagen, da Kristian Isager skrev under.
Kristian Isager blev korrekt opsagt i december 2000. I marts 2001 var brevpapiret
med S & I-navnet nok ikke trykt, men navnet var i brug i maj 2001. Arkitektfirmaets
anvendelse af S & I-navnet var fremme allerede i marts 2001. Intet var hemmeligt
vedrørende brugen af navnet. Bogstaverne S og I ønskede man bevaret, da firmaet
skulle fortsætte, og man ikke ønskede at fornægte rødderne. Han fandt denne brug af
navnet helt naturlig."

Bent Krogh Jensen har vedstået sin forklaring med den bemærkning at det rettelig
var i begyndelsen af 2001 at han blev formand for bestyrelsen. Han har yderligere
forklaret at navneproblematikken opstod lige efter Kristian Isagers udtræden. I for-


- 8 -

året 2001 kom man hos sagsøgeren ind på at navnet skulle være S & I som også var
logoet, og den 14. marts 2001 besluttede man at navnet skulle være S & I Arkitekter.
Mødet den 22. maj 2001 drejede sig for en stor dels vedkommende om at sagsøgeren
ville have lov at bruge navnet Stærmose på grund af fonden, og fordi det var en del
af firmaets rødder. Det var deres virksomhed som Kristian Isager gik ud af. Det var
klart at de ikke måtte bruge "Isager" i navnet.

Finn Sørensen har i fogedsagen afgivet følgende forklaring:

"... at han har været i firmaet S & I Arkitekter K/S siden juni 1974. Der er tale om et
stort og alsidigt arkitektfirma, der bestod af to firmaer henholdsvis Bock Hansen og
Stærmose og Jørgen Stærmose. I 1994 indtrådte Kristian Isager. Kristian Isagers fir-
ma blev overtaget med inventar og personale. Der var tale om en overtagelse, ikke en
fusion. Vedrørende udarbejdelse af et nyt logo blev det besluttet at rette henvendelse
til grafiker Finn Hjernøe, som Kristian Isager kendte fra tidligere. Han var selv ind-
draget i de møder, der blev holdt med Finn Hjernøe. Kristian Isager har ikke ejen-
domsretten til S & I-logoet. Honoreringen af Finn Hjernøe for udarbejdelsen af logo-
et fremgår desuden af S & I Arkitekter K/S´ bogholderi. Arkitektfirmaet har natur-
ligvis ikke foretaget afskrivninger på fremmed mands ejendom dvs. Kristian Isagers
ejendom. Jørgen Stærmose stoppede i firmaet først i 1990´erne, indtil hvilket tids-
punkt han havde modtaget fuld løn. Jørgen Stærmose udtrådte endeligt af firmaet i
1999. Jørgen Stærmose måtte på det tidspunkt have en naturlig forventning om, at
firmaet ville fortsætte med at bruge hans navn. I forbindelse med firmaets brud med
Kristian Isager mødtes han med Jørgen Stærmose i december 2000/januar 2001.
Stærmose udtalte sig positivt om bruddet med Kristian Isager. Jørgen Stærmose hav-
de det på det tidspunkt fysisk dårligt og kunne ikke erindre ting, han i december 2000
havde skrevet til Kristian Isager vedrørende fuldmagten til benyttelse af Stærmose-
navnet. Jørgen Stærmose gav udtryk for, at han fortrød, at Kristian Isager kunne an-
vende hans navn. Det var hans klare opfattelse, at Jørgen Stærmose ikke huskede, at
han havde skrevet disse breve. Ejerskabet til S & I-logoet var aldrig til diskussion i
november/december 2000. Jørgen Stærmose nævnte da heller ikke i den forbindelse,
at han havde forbehold for at S & I Arkitekter K/S kunne benytte hans navn. I for-
bindelse med fratrædelsesaftalen havde Kristian Isager ikke indsigelser mod S & I
Arkitekters anvendelse af navnet "Stærmose". S & I Arkitekter agter da heller ikke at
benytte navnet "Stærmose" om ca. 1 ½ år. På baggrund af Kristian Isagers breve til


- 9 -

kunder i oktober 2001 udsendte S & I Arkitekter K/S en kundeorientering, hvor Kri-
stian Isagers udtræden omtaltes som en afskedigelse og ikke en fission. Han og Kri-
stian Isager var ellers enige om, at der skulle være en neutral omtale af deres brud,
hvilket skulle hjælpe Kristian Isager til opstart af nyt firma. Derfor blev det heller
ikke omtalt som en afskedigelse i den første meddelelse til kunderne. Imidlertid
skabte Kristian Isagers brug af S & I-navnet forvirring og forveksling, hvilket med-
førte, at det blev nødvendigt med en kundeorientering, der orienterede om Kristian
Isagers afskedigelse. Beslutningen om at udsende en kundeorientering med den rigti-
ge version skyldtes, at omverdenen/udlandet kendte firmaet under S & I Arkitekter,
og Kristian Isagers benyttelse af S & I-logoet skabte som sagt forvirring og forveks-
ling."

Finn Sørensen har vedstået den afgivne forklaring og yderligere forklaret at han er
direktør i sagsøgeren efter omdannelsen til et A/S.

Ved overtagelsen af Kristian Isagers virksomhed i 1994 betalte de 750.000 kr. for
goodwill.

Han har kendt Jørgen Stærmose siden sin ansættelse i 1974. I 1980´erne indtrådte
han som associeret partner da Stærmose lagde op til et generationsskifte. I maj 1990
blev Stærmose 70 år i hvilken forbindelse han gik af som kgl. bygningsinspektør, og
det var også det sidste regnskabsår hvor han var med i firmaet. Stærmose fortsatte
som bestyrelsesformand til udgangen af 1998, men i perioden 1990-98 blandede han
sig ikke i projekterne. Der var 4-5 bestyrelsesmøder om året.

Det var Jesper Thyge Brøgger der stod for Odense Tekniske Skole. Kristian Isager
har formentlig ikke været med, i hvert fald ikke på det designmæssige.

Foreholdt at det fremgår af et skilt fotograferet den 28. august 2002 vedrørende ejer-
lejlighedsbyggeri ved navn Solhavegaard at arkitekten er Stærmose & Isager, forkla-
rede han at han overordnet set har med sygehus- og institutionsbyggeri at gøre. Han
kender ikke så meget til ejerlejligheder. Det må bero på projektlederen, Casa Nova,
at der ikke står S & I Arkitekter.


- 10 -

Foreholdt at der i telefonbogen for årgang 2001/02 står Stærmose & Isager Arkitekt-
firma K/S forklarede han at ændringer til telefonbogen skal indleveres i endog meget
god tid inden telefonbogen udkommer. Det er sekretærerne hos sagsøgeren der tager
sig af sådanne ting, og telefonbogens udvisende kan skyldes en fejl hos dem.
Det var Kristian Isager der udviklede ideen med Brandts Klædefabrik, men det var et
forlangende fra kommunens side at Jørgen Stærmose var med i projektet. Kommu-
nen lagde vægt på at Stærmose var dygtig til byggestyring.

Man har flere gange været ude for at Isager Arkitekter ApS profilerer sig på sagsøge-
rens bekostning vedrørende projekter som Kristian Isager ikke har haft med at gøre.
Det drejer sig bl.a. om Fjord- og Bæltcentret i Kerteminde og Psykiatrisk Afdeling i
Middelfart hvilket vidnet selv har stået for. Det drejer sig tillige om udvidelsen af
Brandts Klædefabrik som alene Jesper Thyge Brøgger har stået for.

Kristian Isager har under fogedsagen afgivet følgende forklaring:

"... at han er arkitekt og etablerede eget arkitektfirma i Odense i 1970´erne. Han re-
noverede blandt andet Brandts Klædefabrik og arbejdede i den forbindelse sammen
med Jørgen Stærmose. Siden samarbejdede de om TV2, og i København samarbej-
dede de blandt andet vedrørende Sorte Hest og den gamle sukkerfabrik i Valby. Et
fogedforbud i denne sag vil betyde, at han vil miste opgaver, idet kunderne vil reage-
re på sagen. En retssag over eksempelvis tre år vil betyde et milliontab på 5-10 mill.
kr. Vedrørende navneproblematikken forklarede han, at rekvirentens firma indtil
2000 hed Stærmose og Isager. Jørgen Stærmose var meget rystet over opsigelsen,
hvilken opsigelse han også var meget imod. Jørgen Stærmose ville stå bag Kristian
Isagers aktiviteter, og Jørgen Stærmose skrev derfor den 14. december 2000 en
fuldmagt til Kristian Isager indeholdende en tilladelse til benyttelse af navnet "Stær-
mose". Vedrørende påstand 2 forklarede han, at henvendelsen "Til kunder, forret-
ningsforbindelser og venner af huset" er udsendt i oktober 2001. Denne udsendelse
er en engangsforeteelse og vil ikke ske igen. Vedrørende påstand 3 forklarede han, at
han er i besiddelse af en liste over, til hvem henvendelsen "Til kunder, forretnings-
forbindelser og venner af huset" er udsendt til. Listen bliver løbende revideret. Ved-
rørende påstand 4 forklarede han, at der er tale om en almindelig information til kun-
derne. Han vil ikke i fremtiden gøre brug af ordet fission. Vedrørende påstand 5 for-
klarede han, at der er tale om en stærk overfortolkning. Hans firma har fire adresser:


- 11 -

en adresse i København og to adresser i Tyskland samt hovedadressen i Kronprin-
sensgade 32. Det er også derfor, at han har benyttet vendingen "at meddele tegnestu-
ens nye hovedadresse og telefonnummer" som værende "Kronprinsensgade 32".
Vedrørende påstand 6 forklarede han, at sætningen "Tegnestuen vil som hidtil være
leveringsdygtig i kvalitetspræget holdningsarkitektur" vedrører hans særkende. Ord-
lyden og dermed også sætningen vil vedblive at være den samme. Vedrørende på-
stand 7 om beslaglæggelse af messingskiltet med betegnelsen "S & I Stærmose &
Isager" forklarede han, at messingskiltet har hængt på husmuren siden 1994. Der er
tale om ren historik, og skiltet vil blive hængende. Der kommer nok også andre skilte
op. Han forklarede, at arkitektfirmaet Stærmose & Isager havde tegnestue i Kron-
prinsensgade i tre til fire år, indtil man flyttede til Buchwaldsgade."

Kristian Isager har vedstået den for fogedretten afgivne forklaring idet han dog har
bemærket at Jørgen Stærmose ikke var med i TV2-projektet, Sorte Hest og den gam-
le sukkerfabrik i Valby (Sukkertoppen). De to sidstnævnte var 100% hans projekter.
Han har yderligere forklaret at hans speciale er renovering og ombygning af eksiste-
rende bygninger hvoraf de mest kendte nok er Brandts Klædefabrik og TV2. Endvi-
dere har han bl.a. arbejdet med Odense Bibliotek, Kiels havnefront og haft nogle
renoveringsarbejder på Christiansborg. Han skabte selv ideen til ombygningen af
Brandts Klædefabrik og førte den igennem politisk. På daværende tidspunkt var hans
firma lille med kun 2 ansatte. Det var en del af grunden til at arbejdet kom til at ske
sammen med Jørgen Stærmose. TV2-bygningen tegnede han i samarbejde med arki-
tektfirmaerne Hougaard-Nielsen og Nørgaard-Sørensen. Tegningen af Sorte Hest var
lige før fusionen med Stærmose i 1994.

Jørgen Stærmose blev som anført meget oprevet over opsigelsen af ham, og Stær-
mose overlod herefter sit navn til Kristian Isager. Dette har Jørgen Stærmose fast-
holdt siden.

Det er kutyme i arkitektkredse at man påfører sine tegninger sine initialer. Fx bærer
alle de myndighedsgodkendte tegninger vedrørende Kiels havnefront hans initialer.

Han føler det er en krænkelse at der er "I" i sagsøgerens navn. Desuden medfører det
forvekslinger. Der er sket forvekslinger for ganske nylig i forbindelse med opførel-


- 12 -

sen af et nyt rådhus i Assens som er tegnet af sagsøgeren. Nogle har troet der har
troet at det er ham der har tegnet det.

På mødet den 22. maj 2001 talte sagsøgeren ikke om at man ville ændre sit navn til S
& I Arkitekter. I juni 2001 blev han klar over at sagsøgeren havde taget navnet S & I
Arkitekter.

Ca. 1 måned efter hans opsigelse i december 2000 blev Jørgen Stærmose der efter sin
udtræden havde fungeret som konsulent for sagsøgeren til et honorar på 20.000 kr.
om året, opsagt af sagsøgeren.

Det i sagen omhandlede messingskilt har han fået af Finn Hjernøe som er en ven af
ham.


Jens Hald har under fogedsagen afgivet følgende forklaring:

"... at han er arkitekt og direktør i Isager Arkitekter ApS. Han har været i kontakt
med Kristian Isager siden december 2000, hvor Kristian Isager blev opsagt. De blev
enige om på et senere tidspunkt at etablere et firma. Han var bisidder for Kristian
Isager ved mødet i maj vedrørende Kristian Isagers fratræden. Der var tale om et
"råt" møde. Kristian Isager blev hårdt presset, særligt økonomisk. Kristian Isager
blev økonomisk presset til at fraskrive sig brugen af navnet Stærmose og Isager.
Kombinationen S & I blev ikke omtalt. Kristian Isager og han selv ønskede at S & I
Arkitekter K/S skulle afstå brugen af Stærmose og Isager navnene. Fuldmagten fra
Jørgen Stærmose til Kristian Isager var en blankofuldmagt til brug for Kristian Isa-
gers opstart af ny tegnestue. Jørgen Stærmoses hensigt var, at Kristian Isager kunne
bruge Stærmose-navnet. Stærmoses sympati var klart hos Kristian Isager. S & I Arki-
tekter K/S måtte derfor tale med Stærmose om brugen af dennes navn. Han og Kri-
stian Isager besluttede i april 2001 at bruge S & I-navnet, idet S & I Arkitekter K/S
ikke skulle "nasse" på Stærmoses og Isagers livsværk. De har hele tiden opfattet S &
I-logoet som deres ejendom."


- 13 -

Jens Hald har yderligere forklaret at han er administrerende direktør i Isager Arkitek-
ter ApS og ejer 50% af anparterne i selskabet. De øvrige 50% ejes af Lene Frølund
Isager. Kristian Isager er ansat medarbejder i selskabet.

S & I står klart for Stærmose og Isager som er velkendte navne i branchen.
Isager Arkitekter ApS er ikke interesseret i at bruge Stærmose-navnet nu hvor Isager
Arkitekter er indarbejdet. Jørgen Stærmose arbejder ikke for Isager Arkitekter ApS
længere, men han har arbejdet som konsulent i en periode. Man er jævnligt i kontakt
med Jørgen Stærmose.

Skiltet med ejerlejlighedsbyggeriet Solhavegaard står på Strandvejen ved Humlebæk.
Sagsøgeren var ikke ivrig efter at få ændret navnet fra Stærmose & Isager på skiltet
da man blev bekendt med fejlen. Det samme er tilfældet for så vidt angår telefonbo-
gen.

Der er dagligt forvekslinger mellem sagsøgeren og sagsøgte Isager Arkitekter ApS.

Parternes procedure

Sagsøgeren har til støtte for sine påstande gjort gældende at sagsøgte ved aftalen af
15. marts 1994 opgav retten til navnet Isager og ved aftalen af 22. maj 2001 opgav
retten til navnet Stærmose. Ifølge den seneste aftale har Kristian Isager ganske vist
ret til at bruge sit eget navn i forbindelse med en ny virksomhed, men der står intet i
aftalen om S & I. Det at man må bruge sit eget navn, betyder ikke automatisk at man
også må bruge forkortelser eller initialer. Det var derfor illoyalt at sagsøgte fik regi-
streret S & I som varemærke uden at oplyse sagsøgeren herom.

Hverken Jørgen Stærmose eller Kristian Isager har på noget tidspunkt taget forbehold
vedrørende deres navne ved en eventuel udtræden. Man kan ikke bagefter tage for-
behold vedrørende sit navn. Jørgen Stærmose fik ved udgangen af 1998 sin kom-
manditistanpart udbetalt hvorefter han udtrådte og ikke længere var ansvarlig delta-
ger. Han tog i den forbindelse ikke forbehold vedrørende sit navn.

Advokat Pilgård anførte i skrivelsen af 16. marts 2001 til Jørgen Stærmose at det
fremtidige navn ville blive S & I Arkitekter. Sagsøgte indgav kort tid efter ­ den 6.


- 14 -

april 2001 ­ ansøgning om varemærkeregistrering. Varemærkeregistreringen må væ-
re sket i ond tro, idet sagsøgte må formodes at være blevet orienteret af Jørgen Stær-
mose om skrivelsen af 16. marts 2001.

Selv om sagsøgeren ved aftalen af 22. maj 2001 afstod fra at bruge navnet Stærmose
i 2 år, har man et legitimt ønske i at beskytte navnet og dermed forsvare den position
man retmæssigt har opnået.

Messingskiltet blev indkøbt af sagsøgeren, og det er ikke nogen gave. Sagsøgte an-
vender fortsat skiltet selv om det har været taget ned en gang.

Når en arkitekt udarbejdet et projekt tilfalder ophavsretten det firma han er ansat i.
Det er i orden at arkitekten henviser til projekter han har lavet, men der må i den
sammenhæng gøres opmærksom på at projektet er udarbejdet som led i ansættelsen i
eller partnerskabet hos det pågældende arkitektfirma.

Sagsøgte har til støtte for sine påstande gjort gældende at Kristian Isager må frifin-
des. Han er ansat i Isager Arkitekter ApS og ikke ansvarlig deltager. Han er således
ikke ansvarlig for bl.a. selskabets markedsføring af navnet Stærmose.

Messingskiltet er helt centralt i sagen selv om det kun er et skilt. Det er en gave fra
Finn Hjernøe til Kristian Isager. Sagsøgeren har ikke ret til de initialer der står på
skiltet. Sagsøgeren må derfor afstå fra at benytte et firmanavn hvori indgår disse ini-
tialer. Man kan ikke få retten til et skilt hvori kun fremgår andres navne og initialer.
Sagsøgte ønsker ikke at blive identificeret med sagsøgeren da man har en anden arki-
tektonisk linie end sagsøgeren.

Der var ikke noget i vejen for at sagsøgte den 6. april 2001 indgav ansøgning om
varemærkeregistrering. Af advokat Pilgårds skrivelse af 16. marts 2001 fremgik ale-
ne at sagsøgeren havde til hensigt at benytte navnet S&I Arkitekter.

I en virksomheds navn må man ikke optage et slægtsnavn der ikke tilkommer virk-
somheden, og virksomhedens navn må ikke være egnet til at vildlede. Ved sagsøge-
rens valg af navnet S&I er der i høj grad forvekslingsrisiko, og det viser sig også ved
at der er daglige forvekslinger.


- 15 -


Sagsøgeren accepterede ved aftalen af 22. maj 2001 Kristian Isagers ret til at bruge
sit eget navn, og hermed fraskrev man sig adgangen til at gøre gældende at denne
benyttelse medfører risiko for forveksling. Det er sagsøgeren der forsøger at lave
forvekslinger og at snylte på Kristian Isagers goodwill.

Isager Arkitekter ApS´ benyttelse af navnet Stærmose på brevpapiret og på den ud-
sendte henvendelse til kunder mv. fra efteråret 2001 beroede på at Jørgen Stærmose
var ansat som konsulent og havde givet tilladelse til brug af navnet. Jørgen Stærmose
var ikke interesseret i at sagsøgeren brugte hans navn eller initialer, og der kom også
en prompte reaktion fra ham da Kristian Isager blev opsagt som kommanditist derved
at han fratog sagsøgeren retten til at bruge navnet Stærmose og overførte retten til
Kristian Isager.

Der er ikke noget aftaleretligt grundlag for at dømme sagsøgte for benyttelse af nav-
net Stærmose. Aftalen af 22. maj 2001 vedrører ikke Isager Arkitekter ApS, og afta-
len blev i øvrigt til under pres af Kristian Isager og må derfor fortolkes indskrænken-
de.

Kristian Isagers benyttelse af sit eget navn er hverken urimeligt, mangelfuldt eller
vildledende, og markedsføringslovens § 2 er derfor ikke overtrådt.

For så vidt angår påstand 4 er det alene Lene Frølund Isager der har indgivet ansøg-
ning om varemærkeregistrering og ikke selskabet hvorfor der skal ske frifindelse af
begge sagsøgte.

Der foreligger ikke en aftale om at sagsøgeren kan videreføre brugen af initialerne s
og i. Sagsøgerens brug er derfor uberettiget. Sagsøgeren kunne bruge de nuværende
arkitekters navne eller initialer, men dette ønsker man ikke, man vil hellere snylte på
Kristian Isager og Jørgen Stærmose ved at tage navnet S & I.

For så vidt angår sagsøgtes selvstændigt nedlagte påstande, følger det af det forhold
at Stærmose er opsagt af sagsøgeren at sagsøgeren ikke mod hans vilje må bruge
hans navn.


- 16 -

Bogstaverne S&I er ikke i sig selv varemærkeretligt beskyttede, men i erhvervsmæs-
sig henseende inden for arkitektbranchen har de en beskyttelse hvorfor sagsøgeren
ikke kan benytte disse bogstaver i sit navn. Det bestrides ikke at sagsøgeren har fore-
taget en massiv markedsføring af navnet S&I, men det ændrer ikke ved at sagsøgeren
ikke har ret til dette navn.

Den arkitekt der udtræder af et arkitektfirma, må efter udtrædelsen gerne referere til
projekter han har haft mens han var i firmaet, og de tilbageværende arkitekter som
ikke har haft med projektet at gøre, må naturligvis ikke referere hertil. Idet sagsøge-
ren har refereret til Kristian Isagers projekter, bør sagsøgeren dømmes til at betale
erstatning og vederlag.


Rettens bemærkninger

Kristian Isager er ikke ansvarlig deltager i Isager Arkitekter ApS hvorfor han vil væ-
re at frifinde for sagsøgerens påstand 1 og 4.

Efter det oplyste har Jørgen Stærmose virket som konsulent for Isager Arkitekter
ApS. Det strider derfor ikke imod markedsføringslovens § 5 at Jørgen Stærmoses
navn fremgår af den skrivelse Isager Arkitekter ApS udsendte til kunder mv. i efter-
året 2001 eller af brevpapiret i øvrigt. Isager Arkitekter ApS frifindes derfor for sag-
søgerens påstand 1.

Sagsøgerens påstand 4 i forhold til Isager Arkitekter ApS: Sagsøgeren købte logoet
"S&I" i 1995, og logoet har været brugt af sagsøgeren siden dette tidspunkt. Isager
Arkitekter ApS er først opstået på et senere tidspunkt, og varemærkeansøgningen
ligger følgelig også tidsmæssigt efter 1995. Retten tager derfor denne påstand til føl-
ge vedrørende Isager Arkitekter ApS, og sagsøgeren frifindes af samme grund for
den af sagsøgte selvstændigt nedlagte påstand B. Som følge heraf skal fogedrettens
afgørelse vedrørende beslaglæggelse af messingskiltet stadfæstes.

Det af Retten i Odense den 30. januar 2002 nedlagte fogedforbud stadfæstes herefter
i overensstemmelse med foranstående. I øvrigt ophæves forbudet.


- 17 -

Sagsøgtes påstand A: Det forhold at Kristian Isager har fået tilladelse af Jørgen
Stærmose til at benytte navnet Stærmose, medfører ikke at sagsøgte er kompetent til
at påtale andres brug af navnet Stærmose. Sagsøgeren frifindes derfor for denne på-
stand.

Sagsøgtes påstand C 1): Påstanden er for ubestemt til at kunne tages til følge. Retten
afviser herefter påstanden.

Sagsøgtes påstand C 2) tages til følge for så vidt angår sætningen "... Isager Arkitek-
ter ApS kan end ikke markedsføre sig med referencer fra projekter udført før Kristian
Isagers afskedigelse". Det strider ikke mod sagsøgerens ret at Isager Arkitekter ApS
som led i selskabets markedsføring henviser til projekter som Kristian Isager har
udført, uanset om ophavsretten til de enkelte projekter tilkommer sagsøgeren eller
Kristian Isager eller andre. Denne markedsføringsform må anses for at være alminde-
lig praksis blandt arkitekter.

Sagsøgtes påstand D: Der er ikke påvist et tab for de sagsøgte, og der er ikke påvist
noget forhold der kan berettige til godtgørelse hvorfor sagsøgeren frifindes for denne
påstand.

Efter sagens udfald bør hver part bære egne sagsomkostninger.


Thi kendes for ret:

Kristian Isager frifindes for S & I Arkitekter A/S' forbudspåstand pkt. 1 og 4.

Isager Arkitekter ApS frifindes for S & I Arkitekter A/S' forbudspåstand pkt. 1.

Det forbydes arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at genudsende hen-
vendelsen "Til kunder, forretningsforbindelser og venner af huset", dateret oktober
2001 og henvendelsen "An Kunden, Gesellschaftspartner und Freunde des Hauses"
dateret november 2001.


- 18 -

Det forbydes Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS i markedsføringsøjemed at
anvende udtrykkene "efter fission fra vores gamle tegnestue", at "meddele tegnestu-
ens nye hovedadresse og telefonnummer" som værende "Kronprinsensgade 32, 5000
Odense C, telefon 66 11 92 92", samt at "Tegnestuen vil som hidtil være leverings-
dygtig i kvalitetspræget holdningsarkitektur" eller tilsvarende formuleringer der til-
sigter hos modtageren at fremkalde den vildfarelse at der er identitet mellem den af
Isager Arkitekter ApS drevne tegnestue og større eller mindre dele af S&I Arkitekter
A/S.

Det forbydes Isager Arkitekter ApS at anvende det af Lene Frølund Isager og Isager
Arkitekter ApS under varemærkenummer VR2001 02494 registrerede varemærke
"S&I".

Det af Retten i Odense den 30. januar 2002 nedlagte fogedforbud stadfæstes på føl-
gende punkter:

"Det forbydes

2. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at udsende henvendelsen
"Til kunder, forretningsforbindelser og venner af huset", dateret oktober 2001
og henvendelsen "An Kunden, Gesellschaftpartner und Freunde des Hauses"
dateret november 2001,

3. arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS i markedsføringsmæssigt
øjemed at meddele "efter fission fra vores gamle tegnestue", at "meddele teg-
nestuens nye hovedadresse og telefonnummer" som værende "Kronprinsens-
gade 32, 5000 Odense C, telefon 66 11 92 92", samt meddele "Tegnestuen vil
som hidtil være leveringsdygtig i kvalitetspræget holdningsarkitektur" eller
tilsvarende formuleringer, der tilsigter hos modtageren at fremkalde den vildfa-
relse, at der er identitet mellem den af Isager Arkitekter ApS drevne tegnestue
og større eller mindre dele af S&I Arkitekter K/S og

4. Isager Arkitekter ApS at anvende det af Lene Frølund Isager og Isager Arki-
tekter ApS under varemærkenummer VR2001 02494 registrerede varemærke
"S & I"."


- 19 -


Det af Retten i Odense den 30. januar 2002 nedlagte fogedforbud ophæves på føl-
gende punkter:
"Det forbydes

1.arkitekt Kristian Isager og Isager Arkitekter ApS at anvende navnet "Stær-
mose" i markedsføringen af Isager Arkitekter ApS,

4. arkitekt Kristian Isager at anvende det af Lene Frølund Isager og Isager Ar-
kitekter ApS under varemærkenummer VR2001 02494 registrerede varemærke
"S & I".

Messingskiltet med betegnelsen "S & I Stærmose & Isager der er opsat på ejendom-
men Kronprinsensgade 32, 5000 Odense C, beslaglægges.

S & I Arkitekter A/S kendes uberettiget til ved kundeorientering af 24. oktober 2001
at have meddelt at "... Isager Arkitekter ApS kan end ikke markedsføre sig med refe-
rencer fra projekter udført før Kristian Isagers afskedigelse".

Kristian Isagers og Isager Arkitekter ApS' påstand C 1) afvises.

S & I Arkitekter A/S frifindes i øvrigt for de af Kristian Isager og Isager Arkitekter
ApS nedlagte påstande.

Hver part bærer egne omkostninger.Jens Feilberg
Ole Faarup
Uffe Thustrup


(Sign.) 

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»