Tyveri fra presseningtrailer

Resumé

Skade på gods i form af tyveri fra presseningtrailer parkeret på en virksomheds område var ikke forvoldt ved grov uagtsomhed. 

Dom i sagen H 28/00


The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd.
Formateret: Engelsk
(Advokat Henrik Thal Jantzen ved advokat Lars Rosenberg Overby)
(Storbritannien)

mod

DanTransport A/S
(Advokat Alex Laudrup ved advokat Jesper Martens)

og

DanTransport A/S
(Advokat Alex Laudrup ved advokat Jesper Martens)

mod
Formateret: Engelsk(Storbritannien)
Niels Pagh Transport A/S
Formateret: Engelsk
(Advokat Henrik Valdorf-Hansen)
(Storbritannien)

Sagens spørgsmål er om skade på gods skal anses for forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, stk. 1, med den virkning at vareforsikreren, The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd, kan kræve erstatning ud over begrænsningsbeløbet efter CMR-lovens § 29, stk. 2, fra den kontraherende fragtfører, DanTransport A/S. I bekræftende fald er spørgsmålet om DanTransport har regres mod den udførende fragtfører, Niels Pagh Transport A/S.

Godset bestod af 33 kolli med designet tøj af mærket Blue Willi's hvoraf 16 blev
stjålet. Godset var placeret i en presenningtrailer der var henstillet på den udførende


- 2 -

fragtførers uindhegnede plads i et industrikvarter i Vejen fra fredag til søndag i fe-
bruar 1999.

Parternes påstande

Hovedsagen:
Sagsøgeren, The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd., har nedlagt påstand
om at sagsøgte, DanTransport A/S, tilpligtes at betale 139.034,19 kr. med 5% rente
fra den 7. april 1999.

Sagsøgte, DanTransport A/S, har nedlagt påstand om frifindelse.

Adcitationssagen:
Adcitanten, DanTransport A/S, har overfor adciterede, Niels Pagh Transport A/S,
nedlagt påstand om at adciterede tilpligtes at friholde DanTransport A/S for ethvert
beløb, inklusive rente og omkostninger, som adcitanten under hovedsagen måtte bli-
ve dømt til at betale til sagsøgeren.

Adciterede, Niels Pagh Transport A/S, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling

Formateret: Engelsk
Sagsøgeren, The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd. (herefter British &
(Storbritannien)
Foreign Marine Insurance), er vareforsikrer for virksomheden Blue Willi's A/S (her-
efter Blue Willi's) som ligger i Silkeborg. Virksomheden designer og sælger tøj i de
højere prisklasser. Blue Willi's fik i februar 1999 en ordre fra en kunde på Mallorca,
Spanien. Det fremgår af faktura af 26. februar 1999 at ordren fyldte 33 kolli, var
solgt til 111.432 DEM og vejede brutto 885 kg. Varerne er i fakturaen beskrevet som
for eksempel "LADIES 5 POCKET STRETCH PANT" og "LONG CARDIGAN W.
KNIT COLLAR" i forskellige størrelser.

Sagsøgte, DanTransport A/S (herefter DanTransport), var kontraherende fragtfører
på transporten i henhold til samarbejdsaftale mellem Blue Willi's og DanTransport.
Samarbejdsaftalen indeholder ingen særlige anvisninger om hvorledes godset skal
håndteres under transport.


- 3 -


DanTransport fakturerede den 26. februar 1999 Blue Willi's for transporten. I faktu-
raen er godset beskrevet som 33 kartoner tekstiler med bruttovægt på 885 kg.

Der er udstedt CMR-fragtbrev vedrørende godset. Som afsender er anført DanTrans-
port og som modtager Nedlloyd Roque SA i Spanien. I CMR-fragtbrevet er vedrø-
rende godset oplyst "con lista de carga" (med ladeliste).

Der er uenighed mellem DanTransport og Niels Pagh Transport om hvorvidt CMR-
fragtbrevet var vedlagt ladelisten (ladningsmanifestet), eller om denne lå i en lukket
kuvert sammen med andre dokumenter til modtageren af godset. På manifestet er
godset fra Blue Willi's beskrevet som 33 kartoner "textiles". Ifølge manifestet var
der i alt 13 forskellige forsendelser på lastbilen, fra ventiler til møbler.

Godset blev afhentet hos Blue Willi's og kørt til DanTransports terminal i Taulov.
Den kontraherende fragtfører antog adciterede, Niels Pagh Transport A/S (herefter
Niels Pagh Transport), som udførende fragtfører. Godset blev afhentet i Fredericia og
kørt til Niels Pagh Transports plads i Vejen på en presenningtrailer fredag den 26.
februar 1999 om eftermiddagen. Det blev henstillet på pladsen som ligger på Park
Allé 18. Søndag den 28. februar 1999 omkring klokken 15 blev det konstateret at der
havde været indbrud, og en del af godset var stjålet.

Der er fremlagt fotos der viser hensættelsesstedet.

Park Allé, Vejen
Park Allé 18


- 4 -


Parkeringsplads ved Park Allé 18

Efter at lastbilen havde været undersøgt af politiet, fortsatte transporten til Spanien.
Her blev det opgjort at der manglede 16 kolli til en værdi af 54.906 DEM hvilket
blev meddelt Blue Willi's ved telefax af 4. marts 1999 fra Blue Willi's spanske kun-
de. British & Foreign Marine Insurance har betalt 208.648 DKK i erstatning til Blue
Willi's for de 16 stjålne kartoner. Niels Pagh Transports forsikringsselskab betalte
den 3. august 1999 69.614,40 DKK svarende til begrænsningsbeløbet for 885 kg
gods, jf. CMR-lovens § 29, stk. 2. British & Foreign Marine Insurances påstand un-
der sagen er differencen mellem de to beløb. Der er ikke beløbsmæssig tvist mellem
parterne.

Sagsøgeren har fremlagt reklamer for Blue Willi's og avisartikler fra 2001 om virk-
somheden: I Politikens Erhvervsmagasin onsdag den 10. januar 2001 var en artikel
om Blue Willi's med overskriften: "En blå succes". Af artiklen fremgår bl.a:

"...Prisbevidste danskere
Det helt store salg ligger i udlandet ­ i begyndelsen af 1990'erne var der gennembrud
i Sverige, fulgt af Tyskland og Holland og siden af lande som Polen, Japan og
USA.... På verdensplan er der op mod 70 af de såkaldte shop-in-shop-salg. Dertil
kommer profile-shops ­ der udelukkende handler med Blue Willi's. Der er en i To-
kyo... to i Polen og fra i år altså også en på Strøget i København.... "Her i Danmark
er folk så ufatteligt prisbevidste. De kommer ind og ser på en vare, ser den koster
1.500 kroner og siger: Jeg venter på, at den kommer på udsalg. Men vi vil heller sæl-
ge mindre end at sætte noget på udsalg" bedyrer Christian Holm [salgskonsulent hos
Blue Willi's]..."

Af det fremlagte annoncemateriale fremgår at en cardigan fra Blue Willi's koster
omkring 1.200-1.500 kr. i detailhandlen.


- 5 -


Sagsøgeren har fremlagt artikler fra Aktuelt.dk. En artikel fra 13. maj 1996 under
overskriften "Arbejdspladsen er hælericentral" beskrives,hvordan det er blevet al-
mindeligt at købe og sælge tyvekoster på mange store arbejdspladser. I artiklen cite-
res vicekriminalinspektør ved Københavns Politi Per Larsen for bl.a.: "Der vil altid
være et godt marked for hælervarer, når der er mange mennesker samlet på et sted.
Rygtet spreder sig hurtigt, hvis der for eksempel lige pludselig dukker et parti billigt
tøj op" ..."Danskernes moral i forhold til hælervarer er noget flosset..."

Af politiets Årsrapport om Organiseret Kriminalitet 1998 fremgår bl.a.:

"...Andre former for tyveri/hæleri
Efterforskning af større sagskomplekser angående tyveri tyder på, at der er østeuro-
pæiske kriminelle grupper, som begår større serier af tyverier i Danmark. Gernings-
mændene er grupperet efter nationalitet og kommer hovedsageligt fra de baltiske
lande, Polen og Rumænien. Typisk for de udenlandske gruppers kriminalitet er, at de
opholder sig i landet i en kortere periode, hvorunder kriminaliteten begås, hvorefter
de forlader landet med tyvekosterne. Afsætningen af kosterne foregår i hjemlandet,
hvor der er stor efterspørgsel efter vestlige mærkevarer. Kosterne er derfor sædvan-
ligvis udvalgte mærkevarer fra modeforretninger, optikere og parfumerier samt mo-
biltelefoner og bilradioer..."

British & Foreign Marine Insurance har fremlagt en liste over forsikringsskader med
tøj fra Blue Willi's fra 1997-2000. DanTransport anerkender at fire af disse skader
kan anses som tidligere skader af mulig betydning for sagen. Ingen af disse skader er
sket i Danmark.

Forklaringer

Inger Thomassen har forklaret at hun er direktionssekretær hos Blue Willi's med
ansvar for bl.a. ordrebeholdning, transport- og forsikringsaftaler. Blue Willi's desig-
ner og producerer kvalitetstøj i natur- og indigofarver i naturmaterialer til alders-
gruppen over 25 år. Tøjet ligger i den dyrere ende. En strikcardigan koster 1.000 ­
1.500 kr. i forretningerne.


- 6 -

Samarbejdsaftalen med DanTransport blev indgået for 6 år siden. Når varerne er klar
til afsendelse, ringer pakkechefen til en bestemt person hos DanTransport der er an-
svarlig for alle Blue Willi's transporter, for at aftale et tidspunkt for afhentning af
varerne. Indtil for tre år siden skulle de aftale transporter til forskellige lande med
forskellige afdelinger hos DanTransport. Når varerne hentes, sker det vist oftest i
presenninglastbiler. Der er ikke faste aftaler om hvilke ruter chaufførerne skal køre,
eller hvilke typer lastbiler der må anvendes. Vidnet formoder at DanTransport finder
frem til det bedst mulige. Blue Willi's benytter fortsat DanTransport. Blue Willi's
har transporter til hele verden, bl.a. Europa, Japan, Canada og USA.

Repræsentanter fra DanTransport kommer 1-2 gange om året på besøg hos Blue Wil-
li's, og de er blevet vist rundt på virksomheden. DanTransport var derfor klar over
hvilke varer de kørte med.

For et par år siden var der nogle problemer med tyveri af deres varer under transport.
Tyverierne skete vist mest i udlandet. I august 1999 bad de DanTransport tage hånd
om problemet. Herefter var repræsentanter for DanTransport på besøg på virksomhe-
den. De lovede for fremtiden at finde gode ruter og ikke omlade for tit, og det har
hjulpet. De seneste 1-2 år har de næsten ikke mistet noget.

Omkring 1998-1999 skete afhentning typisk torsdage og fredage. Herefter blev va-
rerne kørt til DanTransports lager i Taulov. Vidnet ved ikke hvad der skete derefter.

Birthe Saaby har forklaret at hun er speditør og arbejder hos DanTransport med
transporter ad landeveje. Hun modtager bookinger fra kunder, sørger for afhentning
til destinationer, transportdokumenter og adviserer partnere om hvor godset skal hen.
Hun blev ansat til dette arbejde i 1976.

I begyndelsen af samarbejdet med Blue Willi's gik ordrer på transporter fra Blue
Willi's direkte til deres forskellige afdelinger. Det blev lidt omstændeligt, og derfor
går Blue Willi's ordrer nu direkte til logistikafdelingen som sørger for booking i de
respektive afdelinger.


- 7 -

Vidnet har ikke selv været på besøg hos Blue Willi's. Hun betragter varerne som
almindelige tekstiler hvilket kan være både metervarer og færdige tøjvarer. Hun så
ikke i kartonerne i forbindelse med transporten.

I 1999 var der en fast aftale om, at en bil hentede alle Blue Willi's varer om freda-
gen. Varerne blev hentet i presenninglastbiler, kørt til DanTransports lager i Taulov
og derfra fordelt på destinationerne.

Det er en fast regel hos DanTransport at man ikke må stille en læsset lastbil uden for
indhegningen ved lageret om fredagen. Man kan hoppe over hegnet, men porten er
låst. Blue Willi's har ikke bedt om at deres varer bliver stillet i en hal og har heller
ikke givet andre instrukser om godsets behandling. Der er ikke givet særlige instruk-
ser til Niels Pagh Transport, men vidnet går ud fra at virksomheden passer på kun-
dernes gods.

Gennemsnitligt har DanTransport haft en transport for Blue Willi's til Spanien hver
14. dag i 1998 og 1999 På tidspunktet for den transport som sagen handler om, havde
de endnu ikke diskuteret tyveriproblemer. Senere konstaterede de at der havde været
en del tyverier af Blue Willi's varer. Tyverierne var sket i Jylland på terminalerne og
under distributionen i udlandet. DanTransport har haft 3 tyverier på transporter til
Spanien (heriblandt det som denne sag vedrører).

Da politiet undersøgte traileren, kunne de se at tyvene havde været inde og kravle
rundt i varerne i traileren. Der var skåret i nogle kartoner fra en udstilling i Odense,
uden at der var taget noget. Nogle metervarer lå i gennemsigtige plasticposer, men de
var heller ikke taget.

CMR-fragtbrevet udskrives kun i et eksemplar og kan kun indeholde ganske få linier
med tekst til beskrivelse af godset. Derfor har de en fast procedure med at udskrive
ladeliste (manifestet). CMR-fragtbrev og ladeliste lægges oven på en kuvert med
dokumenter som skal afleveres til deres partner i Barcelona.

Transporterne fortsætter fra lageret i Taulov ved at chaufføren henvender sig på lage-
ret og får ladelisten fra lagermedarbejderen. Lageret har også en ladeliste som kon-


- 8 -

trolleres under læsningen. Nogle gange deltager chaufføren i læsningen. Andre gange
ser han bare på. Chaufføren får udleveret CMR-fragtbrev, ladeliste og kuvert.

Flemming Jørgensen er DanTransports kontaktperson hos Niels Pagh Transport som
foretog alle deres transporter til Spanien. Flemming Jørgensen havde samme kend-
skab til godset som vidnet. Kartonerne bliver ikke åbnet. Det interessante er om an-
tallet af kasser stemmer, og hvad kasserne vejer. Kartonerne fra Blue Willi's er me-
get neutrale, og man kan ikke se på dem hvad der er i. Der er kun et lille mærke med
navnet. Det sker at Niels Pagh Transport lader bilen om i Vejen. DanTransport giver
normalt ikke besked til Niels Pagh Transport om hvad der er i kartonerne. Det oply-
ses blot at der er tale om stykgods.

Vidnet gik ud fra at Niels Pagh Transport havde et lukket område. Vidnet var ikke
klar over at Niels Pagh Transport parkerede på en ubevogtet plads.

Flemming Jørgensen har forklaret at han i februar 1999 var ansat som speditør hos
Niels Pagh Transport hvor han forestod transporter til og fra Spanien. Han er med-
stifter af Niels Pagh Logistik som har overtaget forretningen fra 1. januar 2001. Bir-
the Saaby har været vidnets kontaktperson i mange år.

Niels Pagh Transport fik i februar 1999 en opgave med at transportere stykgods til
deres samarbejdspartners terminal i Barcelona. Vidnet fik kun oplyst at transporten
vedrørte stykgods. Vidnet havde dengang ikke kendskab til Blue Willi's eller deres
produkter. Stykgods kan være hvad som helst: møbler, kartoner eller maskingods.
Stykgods er ikke særligt udsat for tyveri. Dette er det eneste tilfælde af tyveri fra en
af deres presenningvogne de har oplevet.

Vidnet fik ingen instrukser vedrørende parkering af trailere i weekenden. Vidnet har
andre kunder som stiller særlige krav til gennemførelse af transporten. Da de kørte
med fjernsyn for Schneider, skulle de stille traileren inden for.

Chaufføren der læssede i Taulov, skal sikre sig, at antallet af kolli stemmer, og at
emballagen er pæn. Efter læsning af det pågældende parti kørte han til Niels Pagh
Transports parkeringsplads. Pladsen ligger i et åbent område uden indhegning. På
pladsen ligger en hal som Niels Pagh Transport har ca. halvdelen af. Pladsen ligger


- 9 -

på en privat vej ved jernbanens industrispor. Dansikring patruljerer tre gange hver
nat, også i weekenden.

Normalt blev CMR-fragtbrevet fra DanTransport hæftet sammen med en kuvert med
øvrige dokumenter. Det skete lige så ofte at manifestet lå inde i kuverten som oven
på. Vidnet husker ikke hvor det var i den foreliggende sag.

Vidnet var på arbejde lørdag aften og forlod kontoret ca. kl. 01.30 natten efter lørdag
den 27. februar 1999. Før han gik hjem, så han om alt var som det skulle være på ter-
minalen. Hvis bagdøren på en bil havde været åben, ville han have kunnet se det,
men der var ikke sket noget. Om søndagen er der normalt ikke folk på terminalen,
men hans kollega opdagede ved tre-tiden søndag eftermiddag at der havde været ind-
brud.

Kaj Larsen har forklaret at han er chauffør for Niels Pagh Transport. Han hentede
de varer sagen drejer sig om, fra lageret i Taulov. Han fik besked på at tage traileren
og hente 3-4 lademeter varer, men ikke ikke hvilke varer det drejede sig om. Han
stod ved bilen mens den blev læsset, og talte at han fik det rigtige antal kolli med.
Han kunne ikke se på kasserne hvad der var i. Mærkaten med Blue Willi's siger ham
ikke noget. Han kan ikke huske om ladelisten var vedhæftet CMR-fragtbrevet. Styk-
gods kan være alt. Det er muligt han kunne se at det var tekstiler, men han husker det
ikke.

Han kvitterede for varerne og kørte til Vejen. Han stillede traileren på det sædvanlige
sted sidst på dagen om fredagen. Varerne skulle køres videre af en anden chauffør.

Procedure

The British Foreign & Marine Insurances anbringender:

Ved vurderingen af om DanTransport som kontraherende fragtfører er ansvarlig for
at den udøvende fragtfører har handlet groft uagtsomt, jf. CMR-loven § 37, skal ret-
ten lægge til grund at godset havde interesse for en bredere kreds. Det fremgår af det
fremlagte materiale og de afgivne forklaringer at Blue Willi's sælger eksklusivt fri-
tidstøj til høj pris. Godsets værdi var betydelig, ca. 111.000 DEM. Godset var let at


- 10 -

flytte og let at sælge. Efter forklaringerne havde tyvene gået rundt i traileren for at
udvælge deres bytte: Blue Willi's tøj.

Begrebet tyveritækkelige varer er et dynamisk begreb. Før var det kun højt beskatte-
de varer som spiritus og cigaretter samt elektronik. Nu om dage må andre mærkeva-
rer også være omfattet af begrebet. Herefter må det gods som sagen handler om, be-
tegnes som tyveritækkeligt.

DanTransport havde været på besøg hos Blue Willi's og var derfor bekendt med at
godset var dyrt modetøj. Af fakturaen kunne det ses at godset havde en engros værdi
på ½ mill. kr. Med denne viden blev godset læsset i presenningtrailer og placeret
udendørs i et industriområde på en plads uden indhegning eller konstant overvågning
fra fredag den 26. februar 1999 til søndag den 28. februar 1999. Med den viden som
DanTransport havde om godset, er det groft uagtsomt at placere godset på dette sted,
jf. Højesterets dom af 3. oktober 2001 i sagen I 10/2000 (U 2002.6H). Det er uden
betydning at Blue Willi's vidste at godset blev hentet i presenningtrailer på fabrik-
ken, da de også vidste at det blev kørt til Taulov og ladet om.

DanTransport er som kontraherende fragtfører ansvarlig for at tilrettelægge transpor-
ten af godset på forsvarlig måde. Henstilling som sket er ikke forsvarligt, jf. U
1991.826 H. Blue Willi's må kunne forvente at transporten blev planlagt således at
godset ikke blev udsat for unødig risiko. Derfor må skaden anses som forvoldt ved
grov uagtsomhed hvorfor DanTransport er erstatningsansvarlig overfor British &
Foreign Marine Insurance ud over begrænsningsbeløbet i CMR-lovens § 29, stk. 2,
jf. CMR-loven § 37.

DanTransports anbringender:

Hovedsagen:
Generelt er tøj ikke tyveritækkelige varer. Særligt kendte tøjmærker og eksklusive
mærker som for eksempel Boss, Armani og eventuelt Adidas kan antages at være
tyveritækkelige, men Blue Willi's falder ikke inden for denne gruppe. Ikke mange
danskere kender mærket Blue Willi's. De fremlagte artikler er fra 2001, og forretnin-
gen på Strøget blev åbnet i 2001, men tyveriet fandt sted i begyndelsen af 1999. Før


- 11 -

1999 havde der været fire tilfælde af tyveri af Blue Willi's varer fra transporter læn-
gere syd på i Europa. Herefter kan Blue Willi's varer ikke anses som tyveritækkeligt.

Det fremgår af Betænkning angående fragtaftaler vedrørende international godsbe-
fordring ad landevej, nr. 319/1962, side 37 at reglen i CMR-lovens § 37 om at fragt-
føreren ikke kan begrænse sit ansvar når der er udvist grov uagtsomhed, tænkes an-
vendt, "hvor fragtføreren har behandlet godset på subjektivt hensynsløs måde, hvor
skaden skyldes beruselse, eller hvor i øvrigt elementære regler for befordringens ud-
førelse og godsets behandling er tilsidesat". Endvidere henvises til den kommentere-
de CMR-lov af Kjeld Regnarsen, 2. udg., side 257-259, hvorefter bestemmelsen på
baggrund af den oprindelige konventionstekst kun bør anvendes i tilfælde af forsæt
og hvad der må ligestilles hermed. Skaden er i det foreliggende tilfælde ikke forvoldt
ved forsæt eller hvad der kan sidestilles hermed, men ved uagtsomhed.

Det skal også tages i betragtning at Blue Willi's ikke havde givet instrukser om sær-
lige foranstaltninger ved transporterne herunder køretøjerne eller hensættelserne.

British & Foreign Marine Insurance har ikke dokumenteret grelle eller udsædvanlige
forhold ved transportens udførelse. Natteparkering med stykgods der ikke er tyveri-
tækkeligt, på en ikke bevogtet terminal i Danmark er ikke usædvanligt, og det er ikke
groft uagtsomt. Danmark kan ikke anses som risikoområde som f.eks. Italien hvor
helt særlige forhold gør sig gældende. Det kan lægges til grund at Blue Willi's var
klar over at transporterne blev foretaget i presenningtrailer. Da fragtføreren er uden
skyld eller blot har udvist simpel uagtsomhed, gælder ansvarsbegrænsningsreglen i
CMR-loven § 29, stk. 2, hvorfor DanTransport skal frifindes.

Adcitationssagen:
DanTransport hæfter overfor British & Foreign Marine Insurance for Niels Pagh
Transports eventuelle groft uagtsomme handlinger og undladelser. Hvis DanTrans-
port pålægges ansvar overfor British & Foreign Marine Insurance, skal Niels Pagh
Transport endeligt bære tabet.

Det var Niels Pagh Transport der valgte at placere det pågældende gods på en termi-
nal uden indhegning fra fredag til søndag. Efter forklaringerne kan det lægges til
grund at der ikke var stor forskel på hvilken viden DanTransport og Niels Pagh


- 12 -

Transport havde om det transporterede tøj og dets tyveritækkelighed. Det kan også
lægges til grund at manifestet altid medfølger CMR-fragtbrevet. Manifestet sætter
fragtføreren i stand til at udføre sin undersøgelsespligt, jf. CMR-lovens § 10.

Niels Pagh Transports anbringender:

Parkeringen af traileren fandt sted på en terminal i Vejen beliggende i et roligt indu-
strikvarter. Området bliver overvåget af Dansikring der kommer tre gange om natten.
Anbringelsen af traileren det pågældende sted var helt sædvanlig og frembød ikke
nogen betydelig risiko for varer af den pågældende art. British & Foreign Marine
Insurance har ikke sandsynliggjort at varerne fra Blue Willi's var let omsættelige. Da
tøjvarer i almindelighed ikke kan anses for særligt udsatte for tyveri, kan godset i den
foreliggende sag ikke anses for let omsætteligt.

Hvis retten lægger til grund at tøjvarer er let omsættelige, skal Niels Pagh Transport
alligevel frifindes for et eventuelt krav da det kan lægges til grund at Niels Pagh
Transport ikke vidste hvad kasserne indeholdt. Det fremgår hverken af transportfak-
tura, CMR-fragtbrev eller manifestet. Det påhviler ikke chaufføren at åbne kuverten
for at sammenholde CMR-fragtbrev, manifest og faktura for at finde ud af at godset
var tøjvarer.

Herefter kan Niels Pagh Transports gennemførelse af transporten ikke anses for groft
uagtsom hvorfor Niels Pagh Transport skal frifindes.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

The British & Foreign Marine Insurances forsikringstager, Blue Willi's der solgte
designede mærkevarer i en høj prisklasse, tilkendegav ikke over for den kontrahe-
rende fragtfører, DanTransport A/S, at der skulle tages særlige sikkerhedsmæssige
hensyn ved transporten af selskabets varer. Godset var hverken efter sin fremtræden
eller de for fragtføreren tilgængelige oplysninger om det særlig udsat for tyveri. Erfa-
ringerne med håndtering af godset under transport tydede ikke på en væsentlig tyve-
ririsiko: Der er forekommet et mindre antal tilfælde af tyveri af Blue Willi's produk-
ter under transport, men fortrinsvis i udlandet. DanTransport og den udførende fragt-
fører, Niels Pagh Transport, var under disse omstændigheder berettigede til at gå ud


- 13 -

fra at godset var almindeligt stykgods der ikke krævede særlige forholdsregler til
imødegåelse af risikoen for tyveri.

Hensættelsen af presenningtraileren fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag på
den pågældende parkeringsplads der ikke var særlig sikret, men blev tilset tre gange
om natten af Dansikring, afveg ikke fra hvad der er sædvanligt forekommende ved
almindelige stykgodstransporter.

Retten finder derfor ikke at skaden er forvoldt ved grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens
§ 37. Der kan derfor ikke gives The British & Foreign Marine Insurance medhold i
den nedlagte påstand.

Thi kendes for ret

Sagsøgte, DanTransport A/S, frifindes for den af sagsøgeren, The British & Foreign
Marine Insurance Co. Ltd, nedlagte påstand.

Formateret: Engelsk
Sagsøgeren, The British & Foreign Marine Insurance Co. Ltd, skal inden 14 dage
(Storbritannien)
betale 14.290 kr. i sagsomkostninger til sagsøgte, DanTransport A/S.

Adcitanten, DanTransport A/S, skal inden 14 dage betale 14.290 kr. i sagsomkost-
ninger til adciterede, Niels Pagh Transport A/S.

Jens Feilberg
Ole Bent Andersen
Kaj Schou

(Sign.)
___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- og Handelsretten, den
P.j.v. 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»