Tyveri fra container

Resumé

Fragtfører var som instruktionsbeføjet ansvarlig for tyveri af en container som chauffør ansat hos anden fragtfører havde stillet på en øde beliggende godsplads.

Dom i sagen H-90-04


Codan Forsikring A/S
(Advokat Henrik Thal Jantzen ved advokat Mads Poulsen)
mod
Leman International System Transport A/S
(Advokat Henrik Kleis ved advokat Henrik Frandsen)
mod
KTS v/Per Hesel
(Advokat Jesper Windahl)
mod
Mogens Lind Transport v/Mogens Lind
(Advokat Ulla Fabricius)


Indledning. Påstande

Sagens spørgsmål er om Leman International System Transport A/S (Leman) som kontraherende fragtfører i medfør af CMR-lovens § 24 er ansvarlig over for vareforsikreren Codan Forsikring A/S (Codan) for et tab som følge af tyveri af en container
indeholdende 650 højttalere. Leman har gjort gældende at tabet som følge af tyveriet skyldtes forhold som fragtføreren ikke kunne undgå, eller hvis følger han ikke kunne afværge. Såfremt Leman er ansvarlig, er spørgsmålet om Leman har regres mod
den efterfølgende fragtfører KTS v/Per Hesel (KTS), og om denne har regres mod fragtføreren Mogens Lind Transport v/Mogens Lind (Mogens Lind). KTS har over for Mogens Lind gjort gældende at udførelsen af transporten i sin helhed var overdraget til denne.


Parternes påstande

Hovedsagen:
Sagsøgeren, Codan, har nedlagt påstand om at sagsøgte, Leman, tilpligtes at betale modværdien på betalingsdagen af 38.122,50 USD samt 21.258,85 DKK med rente 5 % p.a. fra den 12. august 2003.

Sagsøgte, Leman, har nedlagt påstand principalt om frifindelse, subsidiært om frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Adcitationssagen:
Adcitanten, Leman, har over for adciterede, KTS, nedlagt påstand om at KTS tilpligtes at friholde Leman for ethvert beløb, inklusive renter og omkostninger, som adcitanten måtte blive dømt til at betale Codan.

Adciterede, KTS, har over for Leman nedlagt påstand om frifindelse. Over for adciterede, Mogens Lind, har KTS nedlagt påstand om at Mogens Lind tilpligtes at friholde KTS for ethvert beløb, inklusive renter og omkostninger, som KTS måtte
blive dømt til at betale til Leman.

Adciterede, Mogens Lind, har over for KTS nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling
Codan er vareforsikrer for virksomheden Eltax A/S (Eltax) som ligger i Aulum. Den 29. marts 2003 købte Eltax 650 højttalere af First Audio Manufacturing (HK) Limited, Hong Kong. Den samlede pris for højttalerne var ifølge aftalen 38.122,50 USD. Eltax indgik aftale med Leman om at forestå transporten af højttalerne fra Hong Kong til Aulum. I april ankom containeren TTNU 472491-4 med højttalerne til havnen i Hamborg hvor den fredag den 25. april 2003 lidt før kl. 20 blev afhentet af chaufføren Jan Elgaard Rasmussen. Chaufføren kørte til DSB´s godsplads på Låsbyvej i Skanderborg hvor han lørdag morgen stillede containeren, der var forseglet med en stålwire, bakket op mod en anden container. Søndag den 27. april 2003 konstateredes det at containeren med indhold var blevet stjålet.

Leman udstedte desuagtet en fragtregning til Eltax på 21.258,85 kr. Sammen med købsprisen for højttalerne på (modværdien på betalingsdagen af) 38.122,50 USD udgør beløbet Codans påstand i sagen.

Der er mellem KTS og Mogens Lind uenighed om hvad der var aftalt vedrørende udførelsen af transporten. Til belysning af aftalens indhold er fremlagt CMR-fragtbrev vedrørende godset. Som afsender er anført TCT Hamborg, og som modtager Leman. Som transportør er anført KTS, og som efterfølgende transportør Mogens Lind. Godsets leveringssted er angivet som Aulum.
Af en kørselsrapport udfærdiget af chaufføren, Jan Elgaard Rasmussen, for perioden 22. april 2003 kl. 6.00 til 26. april 2003 kl. 9.00 fremgår at han den 25. april 2003 transporterede container TTNU 472491-4 fra Hamborg til Skanderborg. Af en tilsvarende rapport for perioden 27. april 2003 kl. 23.00 til 5. maj 2003 kl. 13.00 fremgår at han den 28. april kørte container FSCU 665242-7 fra Skanderborg til Hamborg og samme dag kørte container OOLU 800490-4 fra Skanderborg via Aulum til Århus.

Det fremgår af en "ventetids/følgeseddel" at container nr. OOLU 800490-4 den 28. april 2003 ankom hos kunden Eltax kl. 11.30 og afgik kl. 13.45.
Af den anmeldelsesrapport som politiet udfærdigede i anledning af tyveriet, fremgår blandt andet:

"Anmelderen [Per Hesel] foreviste gerningsstedet, der er et øde område bagved banearealet... Der er adgang via Låsbyvej 1. Der kræves formentlig en del lokalkendskab for at finde frem til stedet... I week-enden stod der foruden tømte også 3 fyldte container på pladsen. De 2 var placeret tæt op ad hinanden med åbnings-enderne mod hinanden, så det ikke var muligt at åbne disse."

Af en skadesanmeldelse dateret 17. september 2003 med tilhørende bilag fra KTS fremgår det at KTS allerede på dette tidspunkt var af den opfattelse at Mogens Lind var ansvarlig for containerens bortkomst.

KTS har som dokumentation for at CMR-lovens etårige forældelsesfrist er suspenderet fremlagt brev af 26. april 2004 fra KTS´ forsikringsselskab, If Skadeforsikring, til Mogens Linds forsikringsselskab, Codan. Af brevet fremgår blandt andet:
"...
Under henvisning til samtale d.d. fremsendes pr mail kopi af sagens dokumenter. Vi fik 9. marts 04 oplyst af Deres kunde, Mogens Lind, at sagen var blevet anmeldt til Codan den 8. marts 04.

Da skaden er sket mens det var i Linds varetægt skal vi venligst bede regulere kravet med Leman/Codan vareforsikring.
Imidlertid skal vi bede Dem allerede i dag bekræfte at forældelsesfristen er forlænget med 3 måneder til og med 27. juli 2004.
..."
Ifølge KTS var brevet blandt andet vedlagt Lemans reklamation over for KTS, dateret 12. september 2003, hvori regreskravet er opgjort til 328.095,13 kr. Codans eventuelle reaktion på denne henvendelse er ikke fremlagt.
Af en erklæring udfærdiget af Per Hesel og underskrevet for notaren ved retten i Ballerup den 2. august 2005 fremgår følgende:
"Mogens Lind Transport v/Mogens Lind blev telefonisk af mig instrueret om i Hamborg at afhente en container (med nr. TTNU4729914) med henblik på at udføre en transport af containeren fra Hamborg til den til mig af Leman International System Transport A/S oplyste modtager, Eltax A/S, Drejervej 2, 7490 Aulum.

Mogens Lind Transport havde tidligere forud, for min afgivelse af denne instruktion til ham gennemført en række tilsvarende transportopgaver for KTS v/Per Hesel. Ved afgivelsen af tidligere transportinstruktioner til Mogens Lind Transport fremsendte jeg til ham en bookingordre pr. e-mail med henblik på at sikre, at der forelå en skriftlig instruktion for den pågældende transportopgave. Mogens Lind frabad sig imidlertid at modtage sådanne e-mails, idet han som begrundelse herfor oplyste, at han ikke ønskede at risikere, at det kunne dokumenteres, såfremt han ikke udførte en transport i overensstemmelse med de afgivne instruktioner. Dette er baggrunden for, at der ikke for den ovennævnte transport foreligger en skriftlig booking-instruktion.

De tidligere af Mogens Lind Transport for KTS udførte transporter var hovedsageligt transport af containere fra Hamborg til varemodtagere i Danmark. Mogens Lind Transport har, så vidt jeg erindrer det, i alle tilfælde udført den samlede transport af de i Tyskland afhentede containere til den endelige varemodtager i Danmark og KTS har på intet tidspunkt instrueret Mogens Lind Transport om alene at udføre en del af en samlet transport til den endelige varemodtager i Danmark. Det ville være ganske urentabelt for KTS at påtage sig at udføre lokal eftertransport i Danmark i forlængelse af en af Mogens Lind transport udført deltransport, og jeg kan på denne baggrund med sikkerhed erklære, at jeg på intet tidspunkt har anmodet Mogens Lind Transport om alene at udføre en del af en samlet transport til den endelige varemodtager. KTS har i alle tilfælde videre-kontraheret de omhandlede transportopgaver fuldt ud til Mogens Lind Transport. For så vidt angår den i denne sag omhandlede container bemærker jeg, at containeren efter det for mig oplyste ­ blev afhentet af Mogens Lind Transport med hans trækker RM 91.671 i Hamborg den 25. april 2003, på hvilket tidspunkt den af Mogens Lind ansatte chauffør udstedte og udarbejdede et CMR fragtbrev (nr. 0374973) med angivelse af, at forsendelsens leveringssted var hos den nævnte modtager i Aulum i Danmark.

I forbindelse med Mogens Lind Transport´s udførelse af transporten blev jeg ­ så vidt jeg erindrer det ­ kontaktet af den af ham ansatte chauffør, der forespurgte mig, om han kunne parkere traileren ved den oplastede container på DSB Gods´ plads på Låsbyvej 1 i Skanderborg indtil mandag morgen, hvor han ville afhente traileren med containeren med henblik på aflevering hos modtageren i Aulum. Jeg meddelte ham, at DSB Gods´ plads i Skanderborg hverken var sikret eller overvåget, og at jeg derfor ikke kunne anbefale, at containeren blev stillet på den pågældende plads, men at en beslutning herom måtte træffes af
Mogens Lind Transport, der overfor mig havde påtaget sig at udføre transporten til Aulum. På denne baggrund meddelte Mogens Linds chauffør mig, at han ville stille containeren på den nævnte plads indtil mandag morgen. Det er uklart for mig, om dette skete på baggrund af en godkendelse og tilladelse fra Mogens Lind eller om beslutningen alene blev truffet af chaufføren uden at involvere Mogens Lind. Jeg var bekendt med, at containeren ville blive stillet på pladsen, men jeg protesterede ikke imod dette, idet Mogens Lind Transport over for mig var ansvarlig for at udføre transporten, og da det derfor ville være Mogens Linds
Transports ansvar, såfremt containeren blev udsat for tyveri.

Jeg modtog ikke i forbindelse med parkering af traileren de for udførelsen af transporten udstedte dokumenter, herunder det ovennævnte CMR fragtbrev, og jeg kan med sikkerhed erklære, at jeg ikke har samtykket i, at Mogens Lind Transports transportopgave skulle anses for at være afsluttet i og med parkering af traileren, som nævnt ovenfor. Såfremt dette havde været tilfældet, ville jeg have skullet kvittere på CMR fragtbrevet for modtagelsen af den oplastede container, hvilket jeg ikke har gjort, idet forsendelsen ikke blev overgivet til mig, da den blev henstillet på DSB Gods´ plads i Skanderborg. Endelig bemærker jeg, at det slet ikke villa have været muligt for mig selv at udføre en transport af traileren med henblik på aflevering til Eltax A/S i Aulum mandag den 28. april 2003 om morgenen, idet jeg havde planlagt, at min trækker skulle anvendes i forbindelse med en transport fra Tyskland på det pågældende tidspunkt."

Forklaringer
Mogens Lind har forklaret at han har drevet vognmandsvirksomhed i 19 år, men nu har indstillet sin virksomhed. For alle hans kunder gjaldt det at han stillede vogne og chauffører til rådighed, men at det var den enkelte transportør der disponerede over vogn og chauffør og derfor selv instruerede chaufførerne om udførelsen af transportopgaverne. Denne forretningsgang havde han underrettet Per Hesel om et par måneder før den transport sagen vedrører, fandt sted. Han hørte om tyveriet søndag middag da Per Hesel ringede. Han vidste ikke, at containeren stod i Skanderborg. Fyldte containere stod altid på hans plads i Galten, og hvis containeren skulle have været kørt til Aulum ville chaufføren have kørt til Galten og stillet containeren der. Han kan ikke huske om chaufføren, Jan, på opringningstidspunktet havde været forbi med fragtpapirerne, men det var normal
procedure at chaufførerne kom forbi lørdag eller søndag og afleverede papirerne. Han får altid kørselsrapporterne fra chaufføren. Han bruger rapporterne til at afregne løn over for chaufføren og til afregningen med transportøren. De ture, der fremgår af de fremlagte kørselsrapporter, er alle udført for KTS.

Jan Elgaard Rasmussen har forklaret at han i 2003 var ansat som chauffør hos Mogens Lind. Når han kørte for KTS, var det KTS som sørgede for tilrettelæggelsen af transporten. Han fik derfor ingen instruktioner fra Mogens Lind. Mogens Lind betalte blot hans løn og afregnede bagefter over for KTS. Han modtog en SMS-besked om afhentningen af godset i Hamborg fra Per Hesel. Sådan kommunikerede de oftest. Han fik besked om at containeren skulle stilles i Skanderborg og først tømmes om mandagen i Aulum af Per Hesel selv. Det var vidnet der udfyldte fragtbrevet da han kun havde modtaget telefonisk besked om transporten. Han skrev Aulum da det var slutdestinationen som skal fremgå af fragtbrevet.

Han stillede containeren på DSB´s godsplads i Skanderborg ved 9-tiden lørdag morgen. Dette skete efter instruktion fra Per Hesel, og det passer derfor ikke at han skulle have bedt om lov til at aflevere containeren på pladsen i Skanderborg, el-
ler at han ringede til Per Hesel og fortalte at han havde stillet containeren dér. Fra Skanderborg kørte han til Mogens Lind i Galten og afleverede fragtpapirerne. Han fortalte ikke Mogens Lind at han havde stillet containeren i Skanderborg. Da han stillede containeren i Skanderborg, havde han allerede af Per Hesel fået besked om at han skulle hente endnu en container i Hamborg som han skulle køre til Aulum og tømme. Beskeden om denne transport fremgik af samme SMS som meddelelsen om den første. Han skulle være i Hamborg kl. 6, hvor terminalen åbnede, og kørte derfor af sted søndag aften kl. 23. Han kørte forbi Skanderborg og hentede en tom container der skulle afleveres i Hamborg. I Hamborg hentede han den fyldte container og kørte direkte til Aulum. Af følgesedlen fremgår hvornår han ankom hos Eltax og hvornår han kørte igen. Den container der blev stjålet, skulle have været tømt i Aulum kl. 9.00 om morgenen. Hvis han skulle have kørt containeren til Aulum, ville han ikke have kunnet nå at hente den anden da den skulle afleveres mandag kl. 11.30 samme sted. Låsbyvej ligger i et øde industriområde. Der var dog ingen stor fare for tyveri fra containeren da denne var bakket op mod en anden. Han tænkte ikke nærmere over risikoen.

 

Han kan ikke huske hvornår Per Hesel ringede til ham og fortalte om tyveriet, men det var ikke om søndagen. Han sagde til Mogens Lind at han havde gjort som han fik besked på af Per Hesel. Mogens Lind så ikke SMS-beskeden og bad heller
ikke om at se den. Han har ikke gemt beskeden.

Argumenter
Codan har anført at Leman efter CMR-lovens § 24, stk. 1, er ansvarlig for godset fra det tidspunkt hvor godset overtages i Hamborg og indtil det afleveres i Aulum. Da godset aldrig blev afleveret i Aulum, er det bortkommet mens Leman havde ansvaret for det. Efter CMR-lovens § 24, stk. 2, er det herefter transportøren der skal godtgøre at bortkomsten skyldes forhold som fragtføreren ikke kunne undgå og hvis følger han ikke kunne afværge. Det fremgår af politirapporten at godspladsen ligger i et øde område. Pladsen er endvidere usikret. Traileren, der indeholdt tyveritækkeligt gods, kunne være stillet et andet sted og tyveriet derved undgået. Leman hæfter derfor for bortkomsten, og Codan har følgelig fuld regres.

Leman har vedrørende hovedsagen anført at Leman og de øvrige fragtførere alle er ansvarsfri. Godspladsen, hvor containeren blev stillet, ligger ikke et sted hvor offentligheden umiddelbart kommer forbi. Containeren blev endvidere bakket op mod en anden container, hvorfor der var ringe risiko for tyveri fra containeren. Det var nødvendigt at stille den i Skanderborg da chaufføren skulle hjem på weekend, og der er derfor intet at bebrejde chaufføren. Samlet set er der derfor ikke handlet
uagtsomt.

Leman har vedrørende adcitationssagen anført at hvis Leman ifalder ansvar, så hæfter KTS overfor Leman for den udviste uagtsomhed, uanset om godset var i KTS´ eller Mogens Linds varetægt. KTS har tilsluttet sig det Leman har anført vedrørende hovedsagen. Derudover har KTS gjort gældende at KTS overlod hele transportens udførelse til Mogens Lind hvilket fremgår af Per Hesels erklæring og af CMR-fragtbrevet som bør tillægges afgørende vægt. Fragtbrevet er udfyldt af Mogens Lind der har stemplet det som efterfølgende fragtfører. Fragtbrevet er ikke kvitteret af KTS, og transporten blev derfor ikke afsluttet. Mogens Lind skulle have angivet Skanderborg som slutdestination hvis det var dér chaufføren skulle have afleveret containeren. Den plads som containeren blev stillet på, er ikke KTS´, og der er i øvrigt intet der taler for at containeren var i KTS´ varetægt da tyveriet fandt sted. Chaufføren meddelte således ikke at han havde stillet containeren på pladsen, eller at han anså transporten for afluttet. Forklaringen om den efterfølgende transport fra Hamborg til Aulum bør ikke tillægges afgørende betydning da det ikke står klart hvornår denne aftale blev indgået. Efter at tyveriet var konstateret, var der således intet til hinder for at chaufføren kunne have været bestilt til at foretage en ny afhentning i Hamborg. Det er i den forbindelse bemærkelsesværdigt at Jan Elgaard Rasmussen ikke viste SMS-beskeden da KTS reklamerede og anmodede Mogens Lind om at varetage problemet. At godset var i Mogens Linds varetægt, fremgår ligeledes af korrespondancen med forsikringsselskabet. Denne korrespondance er blevet til på et tidspunkt hvor Per Hesel ikke havde drøftet sagen med andre.

Kravet mod Mogens Lind er ikke forældet. Mogens Lind har handlet groft uagtsomt da højttalerne, der må anses for at være særligt udsat for tyveri, ikke blev opbevaret på en særligt sikret plads hvortil der ikke var almindelig offentlig adgang. Forældelsesfristen er derfor 3 år, jf. CMR-lovens § 41. Såfremt det måtte antages at der ikke foreligger grov uagtsomhed, og forældelsesfristen derfor kun er ét år, er denne suspenderet ved If Skadeforsikrings brev af 26. april 2004 der indeholder
en reklamation som ikke er blevet afvist af Mogens Lind. Mogens Lind har tilsluttet sig det Leman har anført vedrørende hovedsagen. Derudover har Mogens Lind gjort gældende at han er ansvarsfri da han ikke havde godset i sin varetægt da tyveriet fandt sted. Det fremgår af chaufførens forklaring at Per Hesel havde instrueret chaufføren om at stille containeren på godspladsen. Herfra ville Per Hesel selv foretage den afsluttende del af transporten så chaufføren i stedet kunne køre til Hamborg efter endnu en container. Forklaringen understøttes af kørselsrapporten. Endvidere taler geografien for forklaringen da chaufføren under alle omstændigheder skulle køre til Galten, der ligger på vejen til Aulum, hvor han skulle aflevere fragtpapirerne, og hvor Mogens Lind havde en plads som containeren kunne stilles på.

CMR-fragtbrevets angivelse af slutdestination har ingen betydning ved vurderingen af hvilken strækning Mogens Lind havde ansvaret for. Slut-destinationen skal fremgå af fragtbrevet, og fragtbrevet angiver både Mogens Lind og KTS som fragtførere.

Det har ingen betydning at der ikke er kvitteret for at containeren er henstillet i Skanderborg da det er Per Hesel selv der har bestemt afleveringsstedet og derfor selv er skyld i at han ikke var til stede ved afleveringen. Det fremgår endvidere af politirapporten at Per Hesel var klar over hvor containeren befandt sig da han overfor politiet har beskrevet hvordan containeren var placeret og derfor må have været på pladsen inden tyveriet fandt sted.

Et krav mod Mogens Lind er endvidere forældet, jf. CMR-lovens § 41. Leveringen i Skanderborg fandt sted den 25. april 2003, og adcitationsstævningen er først indleveret den 6. juni 2005 og dermed senere end 1 år efter leveringen. Brevet til Codan af 26. april 2004 suspenderer ikke forældelsesfristen da der ikke er angivet noget krav mod Mogens Lind i brevet.

Det bestrides at Mogens Lind har handlet groft uagtsomt. Per Hesel havde selv angivet hvor containeren skulle stilles hvilket var begrundet i transportmæssige hensyn da containeren skulle afleveres til tømning mandag morgen. Der var endvidere andre containere i området, og containeren var forseglet og placeret op mod en anden.

Rentekravet bestrides da der ikke er afgivet påkrav over for Mogens Lind, hvorfor der tidligst kan kræves renter fra indlevering af stævning, jf. CMR-lovens § 35.

Vedrørende sagsomkostninger bemærkes det at udgifterne til vidnet, Jan Elgaard Rasmussen, beløber sig til i alt 1.302 kr.

Rettens afgørelse
Leman påtog sig over for Codans forsikringstager, Eltax, transporten af højttalerne i container TTNU 472991-4 fra Hong Kong til Aulum. Opgaven vedrørende transporten fra Hamborg til Aulum blev overdraget til KTS der videredrog opgaven eller en del af denne til Mogens Lind. Det må efter forklaringen afgivet af Jan Elgaard Rasmussen, der som chauffør udførte kørslen fra Hamborg til Skanderborg med afgang fra Hamborg lidt før kl. 20 den 25. april 2003, i forbindelse med Mogens Linds forklaring og de oplysninger der foreligger om Jan Elgaards øvrige transporter for KTS mandag den 28. april 2003, antages at KTS fuldt ud varetog instruktionen af Jan Elgaard Rasmussen for så vidt angår transporten af container TTNU 472991-4, i lighed med en række andre transporter, og at KTS' opdrag til Jan Elgaard Rasmussen gik ud på at denne skulle bringe containeren til Skanderborg hvor den blev anbragt på DSB-godspladsen på Låsbyvej 1 sikret mod indbrud, men ikke mod at den kunne køres bort af en person der rådede over en trækker.

De ubestridte oplysninger der foreligger om Jan Elgaard Rasmussens kørsler den 28. april 2003, viser at han denne dag udførte kørsler for KTS i et sådan omfang og på sådanne tidspunkter at det ikke ville være foreneligt hermed at antage at han skulle have fået til opgave at køre container TTNU 472991-4 videre til det endelige bestemmelsessted i Aulum den 28. april 2003 om formiddagen. Hertil kommer at det, såfremt han havde haft den nævnte opgave, efter de geografiske forhold ville have været mere nærliggende for ham at have anbragt containeren på Mogens Linds plads i Galten hvor han indfandt sig tidligt lørdag den 26. april 2003 for at aflevere papirer vedrørende sit arbejde den forløbne uge frem for at hensætte den på pladsen i Skanderborg.

Det kan i den forbindelse ikke få betydning at Jan Elgaard Rasmussen på CMR-fragtbrevet anførte Aulum som leveringssted for containeren. Denne angivelse var rigtigt for så vidt som KTS var anført som transportør, men fører ikke til at det kan lægges til grund at Mogens Lind der var angivet som efterfølgende transportør, skulle varetage hele transporten frem til Aulum. Den af Per Hesel afgivne erklæring kan ikke tillægges væsentlig vægt over for de afgivne forklaringer og de objektive forhold i sagen
Der er derfor ikke grundlag for at gøre ansvar gældende over for Mogens Lind.

Efter oplysningerne om anbringelsen af containeren på godspladsen i et øde industriområde har KTS ikke godtgjort at containerens bortkomst ikke skyldes forhold som KTS ikke kunne have undgået. KTS må derfor i forhold til Leman være
ansvarlig for tabet af containeren, mens Leman, der svarer for KTS, må være ansvarlig over for Codan.

 

Thi kendes for ret:

1.
Leman International System Transport A/S skal til Codan Forsikring A/S betale modværdien på betalingsdagen af USD 38.122,50 samt 21.258,85 DKK med rente af 5 % p.a. fra den 12. august 2003 samt 37.470 DKK i sagsomkostninger, hvoraf retsafgiften udgør 6.220.

2.
KTS v/Per Hesel skal friholde Leman International System Transport A/S for ethvert krav inklusive rente og sagsomkostninger som Leman International System Transport A/S efter pkt. 1. skal betale til Codan.

3.
KTS v/Per Hesel skal i sagsomkostninger betale 25.000 kr. til Leman International System Transport A/S.

4.
Mogens Lind Transport v/Mogens Lind frifindes for KTS v/Per Hesels påstand over for ham.

5.
KTS v/Per Hesel skal i sagsomkostninger betale 26.302 DKK til Mogens Lind Transport v/Mogens Lind. Heraf udgør 1.302 DKK godtgørelse for udgift til vidne.

Ove Andersen, Jens Feilberg, Benny Jepsen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»