Transportskade

Resumé

Afsenderen af tjærebehandlede jernbanesveller kunne ikke gøres ansvarlig for lugtskader på plasticbægre, som transportøren havde lastet sammen med jernbanesvellerne fra Tyskland til Danmark.

Dom i sagen H-82-04 


Chubb Insurance Company of Europe S.A.
(Advokat Henrik Thal Jantzen
v/ advokat Mads Poulsen)
mod
Marmetschke GmbH & Co. KG
(Advokat Ulla Fabricius)


Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet, om afsenderen af et parti jernbanesveller kan gøres erstatningsansvarlig for skade på et parti yoghurtbægre som følge af lugten fra jernbanesvellernes imprægnering, idet transportøren havde lastet yoghurtbægrene sammen med jernbanesvellerne.


- 2 -

Sagsøger, Chubb Insurance Company of Europe S.A. (herefter Chubb), har ned-
lagt påstand om, at Marmetschke GmbH & Co. KG (herefter Marmetschke) skal be-
tale modværdien i danske kroner af 17.137,92 EUR minus 10.000 kr., dog maksi-
malt, men ikke under 117.743 kr., med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 30.
juli 2004, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn.

Sagsøgte, Marmetschke GmbH & Co KG (herefter Marmetschke) har nedlagt på-
stand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Parterne og de øvrige aktører

Chubb er et belgisk forsikringsselskab med filial i Danmark, som tegner transportfor-
sikringer. Forsikringstageren, HCS Transport & Spedition A/S (herefter HCS), ud-
førte primo august måned 2003 en transport fra Tyskland til Danmark af et parti
jernbanesveller af træ, afsendt af Marmetschke, som er en tysk producent af sveller.
Modtageren af jernbanesvellerne var Helsingør-Hornbæk-Gilleleje Banen, som hav-
de afgivet ordren på svellerne til ThyssenKrupp Gtf Gesellschaft für Technik mbH.
Med jernbanesvellerne blev lastet et parti yoghurtbægre, som var produceret af Jokey
Plastik Wipperfürth GmbH i Tyskland (herefter Jokey Plastik), og som var solgt
gennem den svenske agent Tara Pac til Värmlands Mejeri AB i Sverige. Bægrene
blev afvist af mejeriet på grund af lugt af tjære, som hævdedes at stamme fra jernba-
nesvellernes imprægnering. Chubb har erstattet HCS den af dem betalte erstatning
for de ødelagte yoghurtbægre og gjort regres mod afsenderen af jernbanesvellerne,
Marmetschke.

Jernbanesvellerne

Den 30. juli 2003 bestilte Marmetschke en transport hos HCS af 1 lastvognlæs og 6
lademeter sveller fra fabrikken i Tyskland til levering i Hornbæk den 4. august 2003.
Som lasteadresse var angivet Marmetschke, "Impägnier- und Sägewerk". Sagen ved-
rører alene delladningen af de 6 lademeter, idet yoghurtbægrene blev lastet på samme
lastbil som disse sveller.


- 3 -

Svellerne blev afhentet i overensstemmelse med ordren, og der blev udstedt en følge-
seddel - Lieferschein nr. 2 ­ med en beskrivelse af jernbanesvellerne i bøgetræ, hvor-
af blandt andet fremgik (uautoriseret oversættelse):
"...
imprægnerede efter DB (Deutsche Bundesbahn)-forskrifter, med miljøvenlig, lugtsvag
tjæreolie W.E.I. - type C, med et benzo(a)pyren-indhold på under 50 ppm..."

Enslydende beskrivelse fremgik af følgesedler fra tidligere transporter af jernbane-
sveller, udført af HCS, fra Tyskland til Nordjyske Jernbaner A/S den 31. marts 2003
og fra Tyskland til Lokalbanen, Hundested Station, den 2. juni 2003.

I CMR-fragtbrevet var det oplyst, at godset var en delladning jernbanesveller. Der
var ikke påført fragtbrevet noget forbehold.

Yoghurtbægrene

Ifølge faktura af 1. august 2003 solgte Jokey Plastik 51.000 plasticbægre, 50.400
plasticlåg og 4.800 plasticlåg til en samlet værdi af 17.137,92 EUR inkl. europaller.
Køberen var Värmlands Mejeri. HCS fik opgaven med at transportere godset. Af
HCS' fragtbrev, dateret den 4. august 2003, fremgik, at yoghurtbægrene blev leveret
den 5. august 2003 til modtageren i Sverige. Fragtbrevet er påført "lukter tjära, ska-
dat embalag troligen kreosot". Värmlands Mejeri afviste med den begrundelse god-
set.

Af en reklamationsrapport fra Jokey Plastik fremgår: "The transporter HCS has to-
gether with our plastic articles also transport wood impregnated with kresot or so-
mething else. All pallets and boxes smells terrible!!". Rapporten indeholder oplys-
ning om krav om ny levering uden beregning. Jokey Plast har efterfølgende leveret
50.400 plasticbægre og 50.400 plasticlåg uden beregning. Jokey Plastic gjorde kravet
gældende mod HCS og modregnede fuldt ud i HCS' tilgodehavender hos Jokey Pla-
stic. Chubb har herefter udbetalt erstatning til HCS.

Forklaringer

Niklas Christensen har forklaret, at han er disponent i HCS, hvor han har været i 6
år. Han tager imod bookinger, giver besked til vognene, reserverer færger og service-
rer kunderne. Hans specialområde er Tyskland. Han har tidligere booket transporter


- 4 -

for Marmetschke, og der var ingen oplysninger fra Marmetschke om forhold, som
HCS skulle være særligt opmærksom på ved denne transport. Han har ikke tidligere
lagt mærke til, at Marmetschke beskrives som "Imprägnier- und Sägewerk" på deres
brevpapir. Der har ikke været så mange transporter. Transporterne har været med så-
vel bøgetræssveller som egetræssveller, og kun de førstnævnte er imprægnerede. Der
har været ca. halvt af hver. Han var ikke klar over, at sveller lugter, og var dengang
ikke bekendt med, at der fandtes såvel rå som behandlede sveller. Han behandlede
det bare som gods. De øvrige fremlagte bestillinger fra Marmetschke er til andre
HCS-kontorer.

Han bookede også transporten af yoghurtbægrene, som omhandlede 26 paller. Han
var bekendt med, at det var til et mejeri, men han tænkte ikke over, om plast til lev-
nedsmiddelindustrien er modtagelig for lugt fra andet gods.

Marmetschkes bestilling af 30. juli 2000 blev modtaget af Tommy Luther, der er
hans chef. Tommy Luther gav bestillingen til vidnet og sagde ikke noget om, at god-
set kunne have særlige egenskaber. Vidnet tog sig af at løse den praktiske opgave.
Følgesedlen - LieferSchein 2, der omfatter dellasten, blev først modtaget hos HCS
med posten 1-2 uger efter, at transporten var udført. Chaufførerne samler følgesed-
lerne og sender dem til kontoret. Han havde ikke set dem tidligere, da det er en anden
medarbejder, der sorterer og sætter dem i orden. Beskrivelsen af godset i følgesedlen
giver ham ikke anledning til at studse over noget. Han kender ikke lugten af tjære.

Sveller og bægre blev sat på en lastbil, der havde kørt med kattegrus til Tyskland.
Chaufføren åbner typisk bagklappen, hvorefter godset skubbes ind, men chaufføren
skal normalt surre godset fast, hvilket der er adgang til fra lastbilens sider. Svellerne
blev losset i Hornbæk, og bægrene blev efter et kortvarigt ophold på HCS' lager i
Glostrup lastet på en anden lastbil og kørt til Sverige sammen med 10 paller Blech-
Jernplader.

Lars Persson har forklaret, at han er salesmanager hos Tara Pac, som sælger forskel-
lig emballage. Jokey Plastic er en af deres leverandører, og Värmlands Mejeri er en
af deres kunder. Tara Pac, der er agent for Jokey Plastic i Skandinavien, modtager
ordren fra kunden, og giver den videre til Jokey Plastic, som leverer produkterne. Jo-
key Plastic afregner direkte med kunden. Leverancen i denne sag vedrørte 50.400


- 5 -

bægre, 51.000 låg og 4.800 låg. Sidstnævnte var en restordre. HCS havde transporte-
ret plasticbægre mange gange før og vidste, at det var til et mejeri.

Han talte med Värmlands Mejeris produktionschef, Jan Vestberg, der sagde, at bæg-
rene lugtede forfærdeligt ved ankomsten til mejeriet. Jan Vestberg tog i fragtbrevet
forbehold om "lukter tjära". Kreosot er en tjæreolie, som benyttes i Sverige til im-
prægnering, og Jan Vestberg har tidligere arbejdet med dette. På pallerne er der eti-
ketter i form af låg, så man kan se, hvad der er på pallen.

Han besigtigede alle pallerne og tog stikprøver fra dem. Der var en forfærdeligt lugt i
alle prøver. Der var tjære på pallerne, og på en af pallerne var der rigtig meget. Det
var en slags flydende tjæreolie, som var sort, klistret og klæbrig. Tjæren var trængt
igennem plastfilm, bølgepap og den "plaststrømpe", der omgiver bægrene. Der var
hul i emballagen. Sammen med Jan Vestberg kontaktede han myndighederne og
spurgte, om det var farligt at benytte bægrene til fødevarer. Myndighederne anbefa-
lede, at bægrene ikke blev brugt, og bægrene kunne ikke bruges til andet, da de var
påtrykt tekst.

Erstatningsleverancen omfattede ikke de 4.800 låg, da restordrer kun leveres, når der
er et overskydende lager. Lågene blev leveret senere uden beregning.

Ewald Heers har gennem tolk forklaret, at han i 2003 var disponent hos Marmet-
schke. Han sørgede for at afsende de færdige varer og havde kontakten til transportø-
ren.

Marmetschke producerer blandt andet jernbanesveller til hele Europa. Svellerne im-
prægneres med olie type W.E.I - C, som er produceret i Danmark eller Tyskland. Det
er den olie, som fremgår af Leiferschein nr. 2. Olien indeholder altid tjære, men type
C er miljøvenlig og lugter kun lidt eller ikke så stærkt som andre olier. Olien fra svel-
lerne kan lugtes såvel inde som ude indenfor ca. 50 meters afstand. Olien er synlig,
for den trænger ind i svellerne og giver dem en mørkebrun farve. Svellerne føles oli-
erede eller fedtede. Det er korrekt, at nogle sveller imprægneres og andre ikke. Beg-
ge typer sælges til danske købere. BaneDanmark er en stor kunde, og svellerne til
BaneDanmark er ofte ikke imprægnerede, da der er tale om egetræssveller til spor-
skifter.


- 6 -


Marmetschke har gennem længere tid arbejdet sammen med HCS, som var deres fa-
ste danske transportør. HCS har udført over 50 transporter med sveller før denne,
heraf nogle med imprægnerede og andre med ubehandlede sveller. HCS vidste, at
svellerne blev imprægneret, men de havde ikke talt om olien. Den konkrete transport
blev aftalt ved, at Marmetschke ringede til HCS og spurgte, hvornår en transport var
mulig. Datoen blev aftalt og bekræftet skriftligt, jf. bestillingen den 30. juli 2003,
som han udarbejdede. Det fremgik ikke af bestillingen, at svellerne var imprægnere-
de, men det vil det nu gøre på grund af erfaringerne i denne sag. Der var tale om en
fuld ladning og en delladning. Delladningen var billigere end den fulde ladning, må-
ske fordi HCS kunne have andet gods med, eller fordi lastbilen havde et lavere for-
brug.

Ved lastningen trækker chaufføren presenningen til side, og en truckfører fra Mar-
metschke laster svellerne på lastbilen. Chaufføren sætter afstandsklodser og kan ikke
undgå at lugte imprægneringsmidlet. Vidnet har ikke kendskab til, at der var andet
gods i lastbilen, og truckføreren har fortalt, at han ikke så andet i lastbilen. Mar-
metschke havde ikke kendskab til, at der også skulle yoghurtbægre i lastbilen. Jern-
banesveller holdes sammen af et stålbånd i bundter af 16 styk, men er ikke emballe-
ret.

Marmetschkes navn fremgår ikke af lieferschein, da modtageren ikke skal kunne se,
hvem producenten er. For det meste udføres transporterne på grundlag af Lie-
ferschein, og CMR-fragtbrevet har ikke været præsenteret for Marmetschke, da det
ikke er kvitteret af Marmetschke.

Når svellerne er lukket inde bag en presenning i en periode, vil lugten efterhånden
blive mere koncentreret, men han har aldrig tidligere hørt om lugtgener. Svellerne
opbevares i det fri under et halvtag på fabrikken.

Parternes synspunkter

Chubb har gjort gældende, at Marmetschke som afsender er ansvarlig for skaderne
på yoghurtbægrene i henhold til CMR-lovens § 12. Bevisbyrden påhviler afsenderen,
som er nærmest til at kende varerne og har interessen i at få godset sikkert frem. Be-


- 7 -

stemmelsen i § 13 om farligt gods har lighedspunkter hermed og bæres af samme
hensyn.

At der er tale om uindpakket gods, medfører ikke, at forholdet falder uden for § 12.
Ingen indpakning må sidestilles med mangelfuld indpakning, når det medfører, at
den manglende indpakning forvolder skade på andet gods. Det er uden betydning,
om det er sædvane at transportere godset uindpakket. Hensynet skal ikke tages til
godset selv, men til transportmidlet, andre trafikanter og andet gods. Afsenderen har
pligt til at sørge for, at godset ikke forvolder skade, og § 12 stiller ikke krav til ska-
dens karakter.

Undersøgelsespligten i § 12 minder om § 10, stk. 2, hvor "synlig" må læses som
kendelig. En transportør har ikke samme særlige kendskab til godset som afsender.
HCS fik ikke andet at vide end beskrevet i bestillingen fra Marmetschke, og Lie-
ferschein tilgik ikke HCS, før chaufføren sendte den ind efter transportens afslutning.
Niklas Christensen havde ikke set de tidligere Lieferscheins. HCS transporterede bå-
de imprægnerede og ubehandlede sveller og kunne derfor på forhånd ikke vide, hvil-
ken slags det var. Denne sag kunne være undgået, hvis Marmetschke havde givet fyl-
destgørende oplysninger.

I henhold til CMR-lovens § 10 skal chaufføren undersøge godset, men han skal også
gennemføre en transport, som allerede er aftalt. Chaufføren kan gå ud fra, at alt er i
orden, for Marmetschke må give besked til disponenten, hvis godset frembyder pro-
blemer. I det Lieferschein, som chaufføren fik udleveret, stod der, at svellerne var
behandlede med lugtsvage og miljørigtige midler, hvilke må indvirke på kravet til
chaufførens vurdering. Svellerne var i orden, selv om der var en lugt. Chaufføren un-
dersøgte, at han fik den rigtige ladning, og at den ikke var ødelagt. På fabriksområdet
må der være meget lugt, og lastningen skete udendørs. At lugten var kraftig ved an-
komsten i Sverige, skyldes koncentreringen undervejs, og dette siger intet om, hvor-
dan chaufføren opfattede svellernes lugt ved lastningen. Da lugten ikke var kendelig,
og da chaufføren ikke burde have reageret, ifalder Marmetschke et objektive ansvar.
Marmetschke burde have indset, at der ville ske samlastning med andet gods. Mar-
metschke havde en loyal oplysningspligt vedrørende mulige lugtgener. Det er mere
nærliggende at lægge ansvaret på Marmetschke end på chaufføren.


- 8 -

Hvis retten finder, at der også påhviler HCS et ansvar, må der ske en fordeling under
hensyntagen til ovennævnte og til en afvejning af et objektivt ansvar overfor en un-
dersøgelsespligt.

Det er usandsynligt, at yoghurtbægrene skulle tage lugt af andet end svellerne. Som
følge af lugtgenerne må bægrene anses for kassable, idet de skulle bruges til lev-
nedsmidler, hvor der stilles høje hygiejniske krav. Der er intet grundlag for at betviv-
le forklaringerne herom. Da der var trykt tekst på bægrene, var det ikke rentabelt at
anvende dem til andet formål.

Marmetschke har bestridt, at Marmetschke kan gøres ansvarlig efter CMR-lovens §
12, da denne bestemmelse alene vedrører spørgsmålet, om godsets kan modstå ydre
påvirkning under transporten.

HCS skal som led i den almindelige omsorgspligt advare om og sikre, at køretøjet er
anvendeligt til levnedsmiddelgodstransport. Ansvar for samlastning af jernbanesvel-
ler med yoghurtbægre ligger uden for rammerne af § 12. Niklas Christensen overve-
jede ikke evt. lugtgener fra imprægneringen eller plasticbægres modtagelighed for
lugt. Dette er det ansvarspådragende element i sagen. HCS kunne lige så godt rette
kravet mod afsenderen af yoghurtbægrene for at emballere disse utilstrækkeligt. Selv
om der var en mulighed for, at HCS foretog samlastning, var Marmetschke ikke be-
kendt med, at der kunne blive tale om samlastning med varer til levnedsmiddelindu-
strien. Af dokumenterne og forklaringerne fremgår, at yoghurtbægrene ikke var på
lastbilen ved lastning af svellerne.

Forud for transporten havde et samarbejde mellem HCS og Marmetschke om mindst
50 forsendelser af såvel ubehandlede som imprægnerede sveller fundet sted. HCS
modtog hver gang Lieferscheins. HCS burde derfor have interesseret sig for, hvordan
imprægneringen kunne påvirke andet gods. Samlastningen af imprægnerede jernba-
nesveller med yoghurtbægre til levnedsmidler var culpøs.

Såfremt § 12 finder anvendelse, gør Marmetschke gældende, at HCS havde kendskab
til "den manglende indpakning", men undlod at tage forbehold. Den manglende ind-
pakning var meget synlig, og ifølge forklaringerne var lugten ret kraftig. I Liefer-
chein var det udtrykkeligt beskrevet, at svellerne var tjærebehandlede. HCS burde


- 9 -

have været bekendt med dette fra de tidligere Lieferschein, ligesom chaufføren ved
modtagelse af Lieferschein kunne se, at svellerne var imprægnerede. Svellerne kunne
ikke have været emballeret anderledes og var "indpakket" på forsvarlig måde til
transporten.

Ved en eventuel skyldfordeling må der tages hensyn til, at langt den overvejende del
af skylden er hos transportøren, som ikke var opmærksom på, hvilke varer der blev
transporteret sammen.

Der foreligger ingen opgørelse af tabet, og erstatningskravet er ikke dokumenteret.
Europallerne kan ikke anses for at være totalskadede.

Rettens begrundelse og resultat

Yoghurtbægrene blev lastet sammen med jernbanesveller, som var imprægneret med
tjæreolie. Det findes godtgjort, at det var lugten af tjæreolien herfra, som førte til, at
bægrene var uegnede til levnedsmiddelformål, og der er ikke grundlag for at antage,
at tabet kunnet have været begrænset ved at fjerne etiketterne og anvende bægrene til
andet formål.

Retten finder, at det stålbånd, der var rundt om svellerne, må anses for sædvanlig og
tilstrækkelig emballering til at modstå de påvirkninger, der vil være under transpor-
ten. En yderligere indpakning af godset, der kunne forhindre lugtgenerne, ville være
ganske omfattende, hvis overhovedet muligt. Under hensyn hertil samt, at lugten
måtte være kendelig for transportøren, finder retten, at indpakningen efter godsets art
og den konkrete transport ikke kan anses for mangelfuld.

Problemet er lastningen af plasticbægrene sammen med jernbanesvellerne, hvilket
ikke er et spørgsmål om emballering efter CMR-lovens § 12, men et spørgsmål om
den almindelige omsorgspligt for godset.

Såvel HCS som Marmetschke burde have været klar over, at de 6 lademeter sveller
ikke blev fragtet til Danmark, uden at der blev taget yderligere gods med.


- 10 -

Marmetschke havde kendskab til, at svellerne var imprægnerede, men havde ikke
kendskab til, at der ville ske samlastning med yoghurtbægre, som efter bevisførelsen
blev lastet efter svellerne. Det var alene HCS, der planlagde og udførte samlastnin-
gen. HCS var bekendt med, at der var tale om sveller og burde fra tidligere transpor-
ter have været bekendt med, at disse kunne være imprægnerede og dermed afgive
lugt. Dernæst måtte chaufføren i forbindelse med lastningen være blevet bekendt
med lugten fra svellerne, men tog ikke hensyn hertil, da der skete lastning af yo-
ghurtbægrene.

Under hensyn til det ovenfor anførte findes transportøren at burde bære ansvaret for
den skete skade, og det forhold, at Marmetschke ikke ved bestillingen af transporten
har gjort opmærksom på lugtgenerne, kan ikke medføre en fordeling af ansvaret.

Marmetschkes frifindelsespåstand tages herefter til følge.

Udover at betale sagsomkostninger med 15.000 kr. ekskl. moms skal Chubb erstatte
udgiften til vidneførsel af Ewald Heers med 4.500 kr. og udgiften til tolk med 1.440
kr. ekskl. moms.


Thi kendes for ret


Marmetschke GmbH & Co. KG frifindes.

Chubb Insurance Company of Europe S.A. betaler inden 14 dage 20.940 kr. ekskl.
moms i sagsomkostninger til Marmetschke GmbH & Co. KG.Mette Christensen

Ove AndersenBenny Jepsen


- 11 -

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


dlod at tage forbehold. Den manglende ind-
pakning var meget synlig, og ifølge forklaringerne var lugten ret kraftig. I Liefer-
chein var det udtrykkeligt beskrevet, at svellerne var tjærebehandlede. HCS burde


- 9 -

have været bekendt med dette fra de tidligere Lieferschein, ligesom chaufføren ved
modtagelse af Lieferschein kunne se, at svellerne var imprægnerede. Svellerne kunne
ikke have været emballeret anderledes og var "indpakket" på forsvarlig måde til
transporten.

Ved en eventuel skyldfordeling må der tages hensyn til, at langt den overvejende del
af skylden er hos transportøren, som ikke var opmærksom på, hvilke varer der blev
transporteret sammen.

Der foreligger ingen opgørelse af tabet, og erstatningskravet er ikke dokumenteret.
Europallerne kan ikke anses for at være totalskadede.

Rettens begrundelse og resultat

Yoghurtbægrene blev lastet sammen med jernbanesveller, som var imprægneret med
tjæreolie. Det findes godtgjort, at det var lugten af tjæreolien herfra, som førte til, at
bægrene var uegnede til levnedsmiddelformål, og der er ikke grundlag for at antage,
at tabet kunnet have været begrænset ved at fjerne etiketterne og anvende bægrene til
andet formål.

Retten finder, at det stålbånd, der var rundt om svellerne, må anses for sædvanlig og
tilstrækkelig emballering til at modstå de påvirkninger, der vil være under transpor-
ten. En yderligere indpakning af godset, der kunne forhindre lugtgenerne, ville være
ganske omfattende, hvis overhovedet muligt. Under hensyn hertil samt, at lugten
måtte være kendelig for transportøren, finder retten, at indpakningen efter godsets art
og den konkrete transport ikke kan anses for mangelfuld.

Problemet er lastningen af plasticbægrene sammen med jernbanesvellerne, hvilket
ikke er et spørgsmål om emballering efter CMR-lovens § 12, men et spørgsmål om
den almindelige omsorgspligt for godset.

Såvel HCS som Marmetschke burde have været klar over, at de 6 lademeter sveller
ikke blev fragtet til Danmark, uden at der blev taget yderligere gods med.


- 10 -

Marmetschke havde kendskab til, at svellerne var imprægnerede, men havde ikke
kendskab til, at der ville ske samlastning med yoghurtbægre, som efter bevisførelsen
blev lastet efter svellerne. Det var alene HCS, der planlagde og udførte samlastnin-
gen. HCS var bekendt med, at der var tale om sveller og burde fra tidligere transpor-
ter have været bekendt med, at disse kunne være imprægnerede og dermed afgive
lugt. Dernæst måtte chaufføren i forbindelse med lastningen være ble

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»