Daniel - Stort mødelokale 2

Transportret

Resumé

En lastbilchauffør udleverede et parti tøjvarer til modtageren, selvom det fremgik af et CMR-fragtbrev, at udlevering kun måtte ske efter skriftlig tilladelse fra udstederen af fragtbrevet. Modtageren af godset havde betalt for dette til sin sælger, men da kravet mod transportøren udsprang af uafklarede tvister mellem sælgeren og dennes leverandør, og da kravet således ikke vedrørte det leverede gods, samt at det ikke var aftalt med transportøren, at godset lå til sikkerhed for krav der ikke vedrørte betaling for godset, fandt retten ikke, at der var årsagsforbindelse mellem transportørens handling og det påståede tab, ligesom tabet ikke var en påregnelig følge af transportørens udlevering.

Dom i sag H-47-08

Alpi Danmark A/S
(Advokat Jakob Rosing)

mod

De Jong Transport OP - en overslag V.O.F.
(Advokat Jakob Kristensen)

Indledning

Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt en fragtfører kan pålægges erstatningsansvar på grund af, at fragtføreren har udleveret gods i strid med bestemmelser i et CMR-fragtbrev, for et tab, der ikke eller ikke fuldt ud har forbindelse med betaling for det udleverede gods.


Påstande

Alpi Danmark A/S (herefter benævnt Alpi) har nedlagt påstand om, at De Jong Transport OP - en overslag V.O.F. (herefter benævnt De Jong) tilpligtes at betale 2.285,00 euro med tillægaf rente 5 % p.a. fra den 13. maj 2009 samt at skulle friholde Alpi for et krav stort 26.855,80 euro.

De Jong har nedlagt påstand om frifindelse.

De Jong forbeholder sig ret til at få spørgsmålet om værneting prøvet ved en eventuel ankesag.


Oplysningerne i sagen

Parterne

Alpi, der er et speditionsfirma med kontor i bl.a. Herning, arbejder med alle former for land-, sø- og lufttransport. Alpi og det hollandske selskab Alpi B.V. indgår i den internationale Al-bini & Pitigliani-koncern.

De Jong er en transportvirksomhed udfører primært landevejstransport og er beliggende i Hengelo og Leerdam i Holland og har i alt 49 ansatte.

Bestilling og udførelse af transporten:


Den 16. juni eller 17. juni 2008 ringede disponent Peter Jørgensen fra Alpi til De Jong i Holland, og bad De Jong om køre et parti tøjvarer fra Holland til Frederikshavn. Det er omtvistet, hvorvidt Peter Jørgensen oplyste, at transporten var omfattet af en særlig betalingsordning, hvorfor godset ikke måtte udleveres, inden Alpi havde givet samtykke til det.

Den 17. juni 2008 sendte Anette Smith hos Alpi en fax til De Jong om transporten. Faxen sendes "Attn: Johan", og har følgende indhold:

"Hello Johan

Hereby address for loading:

Shipper:

Alpi International

Delivery to:

Tojland Import/Export

Maigaardsvej 4 DK - 9900 Frederikshavn

The goods must be in Frederikshavn between 12.00-13.00 Thursday and it must not be un-loaded - the people are just going to inspect the goods. You will unload Friday."

Alpi BV udstedte et CMR-fragtbrev, der blev overgivet til chaufføren, der påtegnede fragtbrevet. Af fragtbrevets pkt. 13 (Instructions de l´expediteur/Instructies afzender) fremgik:

"By order of Anywear outdoor Lifestyle BV. Consignee is authorised to inspect some cartons but is not authorised to unload the cargo".


Af fragtbrevets pkt. 19 (conventions particulières / Speciale overeenkomsten) fremgik:


"Unloading cargo is only permitted after written permission of Alpi Intl. Forwarders BV".


Den 19. juni 2008 kom godset frem til bestemmelsesstedet. Der fulgte denne dag en række telefonsamtaler, hvor det er Alpis synspunkt, at Alpi direkte gav chaufføren fra De Jong telefonisk ordre om, at godset ikke måtte udleveres til modtageren Tøjland Import Ex-port A/S (herefter Tøjland). Chaufføren udleverede dog tøjet til Tøjland. Tøjland, som ubestridt havde betalt for det udleverede parti varer, afviste at levere godset tilbage til Alpi, da Alpi anmodede om det.

De i sagen omhandlede krav:


Den 30. juni 2008 sendte det spanske firma Yagua Trading et krav til Alpi BV i Holland. Det fremgår bl.a. af brevet:

"Re: 1050 cartons sweatshirts article 145634 - 12031 pices - Anywear Outdoor Lifestyle BV.

Our invoices 2072008, 21/2008, 27/2008


Dear Sirs,

On june 18th, 2008 you have transported 652 cartons sweatshirts with CMR 50811910 to Tojland Import / Export at Frederikshavn with the strict instruction not to unload the goods without our written permission.

In spite of our instructions the goods have been unloaded at Frederikshavn and could not be recuperated anymore.

Our client Anywear Outdoor Lifestyle BV who had to pay us as follows

Invoice 20/2008 10530 pieces EUR 142.155.00

Invoice 21/2008 25153 pieces EUR 326.989.00

Invoice 27/2008 324 pieces EUR 4.050.00

Total EUR 473.194.00

1 payment invoice 20/2008 9021 pieces EUR 121.783.50

2 payment invoice 21/2008 6589 pieces EUR 85.657.00

3 payment invoice 21/2008 15648 piece EUR 179.745.78

Balance outstanding EUR 86.007.72

short paid on invoice 20/2008 EUR 20.371.50

short paid on invoice 21/2008 EUR 61.586.22

non payment of invoice 27/2008 EUR 4.050.00

balance outstanding EUR 86.007.72


Our total loss due to the fact that you have unloaded the goods without our permission is therefor EUROS 86.007.72 for which we hold you fully responsible.


We expect your settlement to our bank account …"


Som det fremgår af e-mailen udsprang det krav, som Yagua rettede mod Alpi BV af, at Yaguas kunde Anywear Outdoor Lifestyle BV (herefter benævnt "Anywear") ikke havde betalt et beløb på samlet Euro 86.077,72 til Yagua. Leverancen til Tøjland udgjorde en del af faktura 21/2008. Anywear har viderebetalt det af Tøjland betalte beløb med fradrag af egen fortjeneste til Yagua med 179.745,78 euro

Det fremgår af tre breve fra Yagua til Alpi BV alle dateret 4. november 2009, at baggrunden for dette er, at der mellem Yagua og Anywear er uenighed om hvorvidt Anywear:

- Kunne få en rabat på 5 % af et fakturabeløb. Yagua bestrider, at forudsætningerne for, at Anywear kunne få rabatten, var opfyldt, da Anywear angiveligt ikke købte hele det kvantum, som rabatten skulle være betinget af.

- Berettiget kunne fratrække et beløb på 50 % af et fakturakrav for såkaldt "handling charges". Yagua bestrider, at Anywear kunne fratrække beløbet, da Anywear havde anmodet om, at varerne blev flyttet til et andet varehus.

- Berettiget kunne fratrække renter af et indbetalt depositum.

Bert Sanders fra Alpi BV i Holland sendte den 4. juli 2008 en e-mail til Alpi hvor Alpi BV vedlagde brevet fra Yagua af 30. juni 2008. Det fremgik af e-mailen, at Alpi BV ville holde Alpi i Danmark fuldt ansvarlig for det krav, som Yagua havde fremsat overfor Alpi BV, da den af Alpi antagne vognmand havde udleveret varerne til Tøjland uden af få samtykke hertil fra Alpi BV. Alpi fremsatte herefter kravet overfor De Jong ved e-mail af 7. juli 2008 med henvisning til, at De Jong ikke havde fulgt de i fragtbrevet og faxen af 17. juni 2008 givne instrukser om udlevering af tøjvarerne.

Senere er der sket en nedbringelse af Yaguas krav mod Alpi BV, hvilket skyldes, at Yoga foretog dækningssalg af tøjvarer til tredjemand. Alpi BV´s samlede krav var herefter 29.140,81 euro. Da Alpi BV har modregnet 2.285,00 euro overfor Alpi, lyder påstanden i nær-værende sag på, at De Jong skal betale EURO 2.285,00 og friholde Alpi for 26.855,80 euro.

Kravet er herefter opgjort således:

1. "Tøjlandkravet", Yaguas salgspris til Anywear for 15.648 stk. fleece 203.424,00 euro, Betalt af Anywear 179.745,78 euro 23.678,22 euro

2. "Det øvrige krav, Yaguas krav mod Anywear for andre varer 20.371,50 euro, provenu ved erstatningssalg 14.908,92 euro 5.462,58 euro

29.140,80 euro heraf har Alpi BV over for Alpi modregnet 2.285,00 euro

Friholdelsespåstanden 26.855,80 euro

Forklaringer

Peter Jørgensen har forklaret, at han er disponent hos Alpi, der har samarbejdet med De Jong i ca. 5 år, det vil sige også i et par år inden den omhandlede transport. Han blev af Alpi BV telefonisk bedt om at skaffe transport af et parti tøjvarer, der skulle fra Holland til Frederikshavn. Alpi BV forklarede, at der var en særlig klausul om, at partiet ikke måtte udleveres til modtageren Tøjland i Frederikshavn, bortset fra enkelte vareprøver. Det samlede parti måtte først udleveres, når Alpi BV havde givet skriftligt samtykke.

Han bookede transporten hos De Jong, hvor han talte med Johan Kreutzer, og han forklarede udtrykkeligt om den nævnte klausul. Han mener, at denne telefonsamtale foregik den 16. eller den 17. juni 2008. Det var i hvert fald inden, at hans kollega Anette Smith sendte en fax til De Jong om transporten. Grunden til, at han kontaktede De Jong telefonisk var bl.a., at det kunne være, at lastbilen skulle vente på at losse varerne, indtil der kom skriftlig tilladelse hertil fra Alpi BV. Derfor kunne der også blive tale om, at De Jong ville beregne sig en højere pris. Alpi B.V. udstedte og gav chaufføren fragtbrevet. Den klausul, der fremgår af fragtbrevets pkt. 13, svarede til den besked, han gav Johan Kreutzee om udleveringen. Han understregede flere gange instruksen om udlevering i telefonsamtaler med Johan Kreutzee. Anette Smith skrev den 17. juni 2008 instruktionerne i en fax til de Jong. Han mener, at instruktionerne er klare, navnlig når de ses i sammenhæng med hans telefonsamtale.

Fra De Jong fik man et telefonnummer til chaufføren, så man undervejs under transporten kunne kontakte denne. Han hørte Anette Smith tale i telefon med chaufføren om udlevering, da chaufføren nærmede sig Danmark. Det var en usædvanlig samtale, bl.a. fordi Anette Smith flere gange måtte spørge "do you understand?". Desuden kendte man ikke chaufføren, hvilket man ellers normalt plejer at gøre. Derfor ringede han selv til De Jong og talte der med en disponent og anmodede kraftigt denne om at kontakte chaufføren og på hollandsk gøre det klart for chaufføren, at varerne ikke måtte udleveres.

Kort efter kontaktede De Jong ham og fortalte, at "nu var varen leveret". Han ringede til Tøjland og bad om, at Tøjland udleverede varerne til chaufføren igen. Men det ville Tøjland ikke.

Alpi har ham bekendt ikke tidligere haft en opgave med en lignende ordning omkring udlevering. Han var ikke bekendt med, at der lå et "sikkerhedsarrangement" bag klausulen, og heller ikke med, at der skulle betales et større beløb end varens pris, før udlevering kunne ske.

Anette Smith har forklaret, at hun er disponent hos Alpi. Hun fik oplyst chaufførens navn og telefonnummer. Det er almindelig praksis, at hun ringer chaufføren op om morgenen og hører, hvor langt han er kommet. Det gjorde hun også i denne sag. Kl. 9.30 ringede hun til chaufføren og forklarede indgående, at han ikke måtte aflevere varerne uden skriftligt samtykke fra Alpi BV. Hun havde dog indtryk af, at chaufføren ikke havde forstået hende. Derfor ringede hun til De Jong og talte her med en medarbejder, som hun bad om at kontakte chaufføren og på hollandsk forklare denne, at han ikke måtte aflevere godset. Kort efter for talte De Jong, at nu havde chaufføren afleveret varerne. Hun kendte ikke den chauffør, der kørte transporten og har aldrig tidligere haft kontakt med ham.

Af ordlyden af bookingen i hendes fax af 17. juni 2008 fremgår, at godset ikke måtte udleveres. Hun var ikke bekendt med, at der lå en sikkerhedsordning, der omfattede betaling af et større beløb end Tøjlands betaling af selve det transporterede parti tøj bag klausulen om udlevering.

Bert Sanders har forklaret, at han er CEO i Alpi koncernen, og at han har været involveret i sagen siden begyndelsen. Yagua er en gammel forretningsforbindelse for Alpi BV, der har den aftale, at Alpi BV opbevarer varerne for Yagua, således at de frigives efter ordre fra Yagua. Den aftale, der var mellem Alpi BV og Yagua i denne sag, var som normalt, at varerne skulle frigives, når Yagua havde meddelt, at man havde modtaget betaling. Alternativt modtager Alpi BV kvittering for betalingen og sender denne med fax til Yagua, hvorefter Yagua giver ordre til Alpi BV om, at varerne kan frigives.

Der var i denne sag en trepartsaftale om, at de omhandlede varer, som Yagua havde solgt til Anywear, men som Anywear endnu ikke havde betalt, kunne leveres til Tøjland. Varerne måtte dog først udleveres efter, at de var blevet inspiceret og betalt. Yagua havde således en sikkerhedsinteresse i at opnå fuld betaling. Alle tre parter Yagua, Alpi BV og Any-Wear var deltagere i denne aftale.

Han bookede transporten hos deres danske datterselskab Alpi og oplyste, at varerne kunne køres til Tøjland og der inspiceres, men at partiet først kunne udleveres, når Alpi BV havde givet skriftlig tilladelse hertil.

Han har selv udstedt og underskrevet CMR-fragtbrevet, og klausulerne i fragtbrevets boks 13 og 19 var dækkende for aftalen. Der blev ikke udarbejdet andre fragtbreve i relation til denne transport. Han var ikke overrasket over, at der kom et krav fra Yagua, fordi man fejlagtigt havde udleveret godset, uden at betaling var sket.

Vedrørende det krav, Yagua fremsatte overfor Alpi BV den 30. juni 2008, har han ikke nogen mening om, hvorvidt disse krav er velfunderede, da han ikke kender forholdet mellem Yagua og Anywear, men det er klart, at Alpi BV blev holdt ansvarlig, da man ikke havde overholdt instrukserne.

Han har spurgt Yagua om, hvordan det i sagen omhandlede krav er sammensat, men han var ikke klar over, at godset også var til sikkerhed for et andet og større beløb og for andre krav end selve betalingen for det tøj, som skulle til Frederikshavn. Alpi BV modtog ordren om transporten fra Anywear, som havde solgt tøjet til Tøjland, og derfor sendte Alpi BV først faktura for transporten til Anywear, siden blev fakturaen henvist til Tøjland. I følge CMR-fragtbrevets boks 13, var transporten "by order of Anywear BV", hvilket viser, at Anywear var afsender. Man kan efter hans opfattelse sige, at der forelå en aftale mellem Al-pi, Tøjland og Yagua om at gennemføre transporten, og at det var Anywear, der stod som opdragsgiver.

Han var bekendt med, at Tøjland skulle inspicere varerne, fordi man først havde drøftet, at Tøjland skulle inspicere varerne i Holland, men som alternativ hertil aftaltes det, at varerne kunne inspiceres i lastbilen.

Alpi BV har fortsat et krav på ca. 29.000 Euro mod Yagua, som Yagua har undladt at betale, indtil denne sag er afsluttet.

Johan Kreutzee har forklaret, at han er hoveddisponent hos De Jong, hvor han har været i 11 år og har arbejdet i samme stilling i hele perioden. Han husker den omhandlede transport, som blev booket ved en fax fra Anette Smith den 17. juni 2008.

Han kan ikke huske noget om, at Peter Jørgensen og Anette Smith skulle have sagt, at godset kun måtte udleveres mod skriftligt samtykke fra Alpi BV. Han kan heller ikke forestille sig, at Peter Jørgensen skulle have sag noget i den retning, for så ville De Jong have krævet en højere pris, fordi denne procedure kunne komplicere og forlænge transporten, hvilket ikke er sket i denne sag. Heller ikke faxen fra Anette Smith indeholder efter hans mening et forbud mod at udlevere godset, inden Alpi BV havde givet skriftligt samtykke hertil. I øvrigt var det Alpi, som havde kontakten til chaufføren, mens transporten var på vej til Danmark, og det var således ikke De Jong, der kommunikerede med chaufføren om aflevering mv.

Han var ikke klar over, at der var et sikkerhedsarrangement bag aftalen om udleveringen af godset. Hvis han havde vidst det, havde han ikke accepteret fragtaftalen. Chaufføren, som kørte transporten, var en "one time driver", som De Jong havde skaffet fra et arbejdsanvisningskontor. Hvis han havde vidst, at varerne var så vigtige, så ville De Jong have brugt en mere erfaren chauffør til turen.

Ron Suwandi har forklaret, at han er ejer af Anywear, som arbejder med salg af sportstøj mv. over hele Europa. Yagua bad ham om at betale et depositum for de varer, som var solgt til Tøjland. Yagua sendte en større mængde varer, end Tøjland havde bestilt. Den overskydende del af tøjet blev sendt retur til Alpi BV, hvor det blev oplagret. Dette forklarer, at der først blev stillet et krav på 86.000 Euro.

Aftalen var, at Tøjland skulle betale til Anywear, som herefter med fradrag af Any-Wears fortjeneste skulle overføre pengene til Yagua. Anywear havde aftalt med Yagua og Tøjland, at Anywear skulle have en rabat på det parti tøj, som bl.a. blev leveret til Tøjland.

Der var ikke aftalt nogen betingelse for rabatten, og der var ikke nogen skriftlig aftale herom. Yagua har ikke fremsat krav overfor Anywear. Det gælder både det oprindelige krav, og det krav, som blev reduceret efter, at der blev foretaget dækningssalg. Han har aldrig hørt fra Yagua herom hverken ved e-mail, brev eller på anden måde. Han har aldrig tidligere set Yagyas faktura af 8. maj 2009 til Alpi BV.

Den første linje i denne faktura, der omtaler 1509 stk. "goods returned from invoice 20/2008", må være de samme 1509 stk. tøj, der jf. 30. marts 2009 blev solgt af Yagua til tredjemand som "1509 stk. Nike Classic Hooded Graphic Top". Han mener, at det er påfaldende, at Yagua har solgt en del af dette parti til tredjemand allerede i marts 2009, og at Yagua herefter rejser krav på betaling for de samme varer overfor Alpi BV den 8. maj 2009. Det bestyrker hans indtryk af, at Yagua alene bruger sagen med chaufførens fejlagtige udlevering af trøjerne til Tøjland i Frederikshavn til at skaffe sig yderligere indtægter.

Parternes synspunkter

Alpi har gjort gældende, at der lå en klar telefonisk instruks fra Peter Jørgensen om, at godset ikke måtte udleveres uden samtykke fra Alpi BV. Herudover sendte Alpi en fax, hvormed de bookede transporten. Af faxen fremgik, at transporten "must not be unloaded - the people are just going to inspect the goods". Også af det for transporten udarbejdede fragtbrev fremgik det af rubrik 13 og 19, at modtagerne kun måtte inspicere varerne, men at varerne ikke måtte udleveres uden Alpi BV´s skriftlige tilladelse. Herudover blev der givet telefonisk instruks om morgenen den 18. juni 2010 direkte til chaufføren om, at godset ikke måtte udleveres.

Det kan ikke lægges grund, at den kommunikation, som Alpi havde med chaufføren, indebar, at Alpi havde adgang til at råde over transporten, endsige havde overtaget ansvaret for dennes udførelse i form af et såkaldt "trucking" synspunkt. Alpis kontakt til chaufføren drejede sig alene om at sikre, at bestemmelserne i fragtbrevet blev overholdt, og det fratager ikke transportøren ansvaret for transportens udførsel.

Størstedelen af Alpis krav, nemlig 23.678,22 Euro, vedrører betaling for de varer, som De Jong transporterede til Tøjland i Frederikshavn. Anywear har således kun delvist betalt faktura nr. 21/2008, som Yagua udstedte for det parti tøj, som skulle til Tøjland. Formålet med udleveringsinstruksen var, at Yagua kunne få betalt sit fulde krav mod Anywear. Det var formålet med udleveringsinstruksen. Dette fremgik klart af forklaringerne fra Bert Sanders og Ron Suwandi. Det er således De Jongs bevisbyrde at godtgøre, at de indsigelser, som Anywear har gjort gældende, faktisk er berettigede.

Efter retspraksis kan CMR-lovens § 34 anvendes analogt på situationer som denne, hvor en fragtfører har overtrådt en betalingsinstruks, jf. U88.373. CMR-lovens §§ 15, 16 og 17 fastsætter endvidere, at fragtføreren ifalder ansvar, når denne handler mod instruktion i et fragtbrev eller på anden måde om adgangen til at råde over godset under transporten.

Vedrørende årsagsforbindelse gøres det gældende, at tabet er en klar konsekvens af, at De Jong overtrådte instruksen. Hvis De Jong havde ventet med at udlevere godset, til Yagua og Anywear havde klaret deres mellemværende, ville der ikke have været noget problem. Det måtte endvidere stå klart for De Jong, at en klausul om udlevering af godset, som den i sagen omhandlede, naturligvis havde økonomisk betydning for Alpi BV. Det må navnlig stå klart, når klausulen både fremgår af fragtbrevet og af faxen, hvormed transporten bookes, og af de gentagne telefonsamtaler mellem Alpi og De Jong. Endelig fremgår det af den juridiske litteratur, at en fragtfører kan pålægges, inden udlevering af godset til modtageren, at afkræve modtageren betaling af beløb, der er uvedkommende for den aktuelle transport. Der er således klart retligt grundlag for, at De Jong ifalder ansvar i denne sag, hvor størstedelen af kravet faktisk relateres til det gods, der er transporteret, og kun en min-dre del kan siges at være transporten "uvedkommende".

Vedrørende sagsomkostninger gøres det gældende, at Alpi skal tillægges fulde sagsomkostninger, da det har været nødvendigt at føre sagen, og da De Jong trods forhandlinger mellem parterne ikke har villet forlige sagen, og da der har været særlige udgifter forbundet med en særskilt forhandling vedrørende sagens formalitet, hvor De Jong - uberettiget - gjorde indsigelse mod, at der var værneting for sagen i Danmark.

De Jong har gjort gældende, at der ikke foreligger en klar instruks om udlevering af godset. Det eneste dokument, der er udvekslet mellem denne sags parter - Anette Smiths fax af 17. juni 2008 - er ganske uklart. Det siger dels, at "it must not be unloaded - the people are just going to inspect the goods. You will unload Friday morning." Der fremgår intet om, at Alpi skulle samtykke skriftligt, før godset måtte udleveres. Det fremgår derimod, at der skulle læsses af fredag morgen, tilsyneladende uden hensyn til, om der forelå samtykke fra Alpi.

Det kan endvidere ikke lægges til grund, at der telefonisk blev givet nogen instruks om, at udlevering skulle afvente en skriftlig tilladelse fra Alpi. For dette ville De Jong ikke medvirke til, og det må da også være klart, at en sådan klausul må være aftalt udtrykkeligt mellem parterne, da det kan have væsentlig økonomisk betydning for transportøren, om chauffør og bil måtte vente eventuelt i længere tid, før der blev givet tilladelse til at losse godset. Da der ikke var aftalt særlige klausuler, eller der i øvrigt kendeligt gjorde sig særlige forhold gældende for transporten, fandt De Jong da også, at det var i orden at lade en mindre rutineret chauffør køre turen.

Peter Jørgensen har forklaret, at det var en meget usædvanlig klausul. Det gør det yderligere klart, at det må forudsætte en klar aftale herom, såfremt man skal nå frem til, at der forelå en afleveringsinstruks som hævdet af Alpi.

Det må lægges til grund, at Alpi i det hele overtog kommunikationen med chaufføren, da chaufføren nærmede sig Frederikshavn. Det gør det vanskeligt for De Jong at give de fornødne instrukser til chaufføren. Det var således Alpis kommunikation med chaufføren, der førte til, at godset blev udleveret. Det må Alpi bære ansvaret for.

De Jong gør videre gældende, at der ikke foreligger et kausalt og adækvat tab i denne sag. Det forhold, at Yagua muligvis har lidt et tab, er ikke en følge af, at godset blev udleveret til Tøjland, men vedrører alene det interne og ganske uklare forhold mellem Yagua og Anywear. De Jong må i den forbindelse fastholde, at det fortsat er udokumenteret, at dele af påstandsbeløbet vedrører de varer, der blev udleveret til Tøjland. Tværtimod fremgår det, når man sammenholder fragtbrevet med Yaguas brev om sit påståede tab, at transporten ifølge fragtbrevet vedrørte 652 kolli tøj, mens det opgjorte krav vedrører 1050 kolli tøj. Det er derfor urigtigt, at kravet i sagen vedrører den omhandlede transport. Det bemærkes, at Tøj-land faktisk har betalt for det parti tøj, som transporten vedrører.

Alpi har trods provokationer ikke fremlagt reel dokumentation for Yaguas tab endsige, at dette står i forbindelse til den omhandlede transport. Det eneste, der er fremlagt, er bilagene af 4. november 2010. Disse er helt udokumenterede og uunderbyggede, ligesom de ikke efterlader De Jong eller retten nogen mulighed for at efterprøve Yaguas påstande om kravene. Erklæringerne må endvidere nærmest betragtes som ensidigt indhentede erklæringer, og de bør ikke tillægges bevismæssig betydning.

Ron Suwandi har forklaret, at den aftale om rabat, som udgør størstedelen af kravet mod De Jong, nemlig 20.650 euro, var indgået mellem Yagua, Anywear og Tøjland. Det må være klart, at dette krav ikke kan rettes mod De Jong, der ikke på nogen måde var part i eller inddraget i denne aftale.

Retten bør endvidere lægge vægt på, at Yagua den 30. marts 2009 foretog dæknings-salg af 1509 stk. "Nike Classic Hooded Graphic Top", men at Yagua godt 5 uger senere - den 8. maj 2009 - alligevel sender en faktura til Alpi BV, hvor man afkræver Alpi BV betaling for det samme parti trøjer. Og først den 4. november 2009 tager Yagua initiativ til at nedskrive det krav, der gøres gældende i denne sag. Dette forløb er ikke med til at bestyrke troværdigheden af Yaguas øvrige påståede tab.

Yagua har endvidere intet gjort for at rette kravene mod sin kontraktpart Anywear, som under alle omstændigheder er den part, der angiveligt skylder Yagua beløbene, ligesom det er i en sag mellem Yagua og Anywear, at de omtvistede indsigelser må afklares.

Endelig kan CMR-lovens § 34 ikke antages at have betydning for kravene i denne sag. Det er ikke pålagt fragtføreren at opkræve noget beløb for afsenderen, ligesom der ikke, som det kræves i CMR-lovens § 34, er angivet, hvor meget fragtføreren maksimalt kan komme til at hæfte for. § 34 omhandler endvidere fragtførerens ansvar overfor afsenderen af varerne, og i denne sag er afsenderen Anywear, og bestemmelsen kan derfor ikke anvendes af Yagua.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Vedrørende De Jongs ansvar

Det er ubestridt, at De Jong udleverede et parti varer til modtageren Tøjland uden at afvente skriftlig instruktion på trods af bemærkningen i CMR-fragtbrevets boks 19 (speciale overenskomsten), om at: "Unloading cargo is only permitted after written permission of Alpi Intl. For-warders BV", og selvom chaufføren havde påtegnet fragtbrevet.

Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at Alpi mundtligt meddelte chaufføren, at der ikke måtte ske aflæsning, inden der var givet tilladelse hertil, men det må anses som tvivlsomt, om chaufføren forstod denne besked. Uanset dette burde det stå chaufføren klart, at bemærkningen i fragtbrevets boks 19 indebar, at der skulle tages særlige forholdsregler, og hvis han ikke forstod indholdet, påhvilede det ham at få dette klarlagt.

Chaufførens tilsidesættelse af instruksen er en ansvarspådragende handling, for hvilke De Jong bærer ansvaret. Det forhold, at Alpi har kommunikeret direkte med chaufføren, medfører ikke, når en klar instruks i fragtbrevet er overtrådt, at De Jong som arbejdsgiver fritages for ansvar.

De i sagen omhandlede krav

Det er ubestridt, at Tøjland har betalt for den mellem dem og Anywear aftalte købesum for varerne, og at denne købesum er viderebetalt til Anywears sælger Yagua.

Det under sagen rejste krav udgøres af et mellemværende mellem Yagua og Anywear, som ifølge Yagua udgøres af en resterende købesum, idet Yagua bestrider at have tilsagt en rabat, et rentebeløb vedr. et depositum og håndteringsomkostninger. Anywear har bestridt kravet.

Ingen af de nævnte krav vedrører leverancen til Tøjland. Der foreligger således ikke på nuværende tidspunkt bevis for, at Yagua har noget krav mod Anywear.

Efter den af Bert Sanders afgivne forklaring må det lægges til grund, at der ikke var indgået aftale mellem Alpi BV og Yagua om, at Alpi BV havde påtaget sig en forpligtelse til at sikre betaling af evt. tilgodehavende ud over købesummen på de udleverede varer. Efter bevisførelsen er det heller ikke godtgjort, at der skulle opkræves et beløb, der var transporten uvedkommende, endsige at det er tilkendegivet over for De Jong.

Da der således hverken foreligger kausalitet eller adækvans mellem den uberettigede udlevering og det påståede krav, frifindes De Jong.

Efter sagens omfang og udfald skal Alpi i sagsomkostninger betale 50.000 kr. til de Jong.

Thi kendes for ret:

De Jong Transport OP- en overslag V.O.F. frifindes.

Alpi Danmark A/S betaler 50.000 kr. i sagsomkostninger til De Jong Transport OP- en overslag V.O.F. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter retsafgiftslovens § 8a.


Henrik Dam Mette Christensen Kaj Flemming Nielsen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 3. maj 2011

 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»