Daniel - Stort mødelokale 2

Transportforsikring

Resumé

En speditørs udlevering af gods under remburs i strid med luftfragtbrevets bestemmelse var groft uagtsomt, og et eventuelt erstatninsansvar var derfor ikke dækket af speditørens transportforsikring.

Dom i sagen H-46-09


Scan Global Logistics A/S
(Advokat Michael Grønbech)

mod

TrygVesta Forsikring A/S
(Advokat Jesper Windahl)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Scan Global Logistics A/S' (tidligere Mahé Freight A/S) (herefter Mahé) erstatningsansvar for fejludlevering af gods er dækket af en transportforsikring tegnet hos TrygVesta Forsikring A/S (herefter TrygVesta), har Mahé nedlagt påstand om, at Tryg-Vesta skal:

1. principalt anerkende, at det erstatningsbeløb, som Mahé måtte blive pålagt at betale til Nordea Bank Danmark A/S i forbindelse med fejludlevering af seks luftfragtforsendelser i 2005 til Orion Europe A/S, er dækket i henhold til den mellem parterne indgåede transportforsikringsaftale nr. 15284, dog indenfor forsikringssummen på 5 mio. kr., men således at der tillægges renter og omkostninger i henhold til forsikringsaftalelovens § 92

2. subsidiært anerkende under forsikringsaftalen at skulle dække erstatningsbeløbet for en del af de fejludleverede forsendelser med tillæg af renter og omkostninger som angivet, men med fradrag af eventuel selvrisiko for så vidt værdien heraf er mindre end 5.050.000 kr.

TrygVesta har påstået frifindelse.


Oplysningerne i sagen

Transportforsikringsaftale

Med ikrafttræden den 1. januar 2005 tegnede Mahé en speditøransvarsforsikring hos Tryg-Vesta. Efter forsikringspolicen udgør forsikringssummen maksimalt 5 mio. kr. pr. skadebegivenhed/forsikringsår med en selvrisiko på 50.000 kr. Ved ansvar i forbindelse med efterkrav, betroede midler, fortoldningsinstruktioner mv. udgør selvrisikoen 10 % af erstatningsbeløbet, dog minimum 50.000 kr.

Efter forsikringsbetingelsernes pkt. 1.1 dækker transportforsikringen speditørens civilretlige erstatningsansvar overfor "ordregiver i henhold til eller ikke mere byrdefuldt end Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB2000)".

Undtaget fra forsikringsdækningen er efter pkt. 2.3:

"Ansvar for skade, tab eller omkostninger, der skyldes grov uagtsomhed, svig eller anden forsætlig retsstridig adfærd, udvist af speditøren, dennes ansatte eller andre, for hvem speditøren svarer, medmindre speditøren eller dennes ansatte ikke havde eller burde have haft kendskab til disse forhold."

Fejludleveringerne

Som speditør udførte Mahé i perioden fra 1. marts til 28. september 2005 144 luftfragter for Orion Europe A/S (nu under konkurs) (herefter Orion). På de udfærdigede airwaybills (luftfragtbreve) var Nordea Bank Danmark A/S (herefter Nordea) anført som varemodtager ("consignee"), idet forsendelserne til Orion skete på remburs i henhold til en af Nordea stillet ramme, der pr. 1. juni 2005 udgjorde 125 mio. kr., heraf 75 mio. kr. uden pant.

På seks af de luftfragter, hvor Nordea var anført som varemodtager, blev godset imidlertid uden samtykke/kvittering fra Nordea udleveret til Orion. De pågældende udleveringer fandt sted den 5. april, 19. april, 20. april, 27. juni, 1. juli og 18. juli 2005.

Ved mail af 5. oktober 2005 sendte Chief Financial Officer (CFO) Jacob Andersen fra Mahé en skadesanmeldelse til sagsbehandler Lasse Fausing fra TrygVesta:

"…

For så vidt angår en forklaring på hændelsesforløbet kan jeg oplyse, at Orion Europe A/S, i forbindelse med luftfragter udført af Mahe Freight A/S, i enkelte tilfælde har fået udleveret varer, uden at fragtdokumenterne forinden var påført en frigivelsespåtegning fra Nordea Bank Danmark A/S, der var anført i fragtdokumenterne som consignee. Udlevering af varer er sket på baggrund af begæring fra Orion Europe A/S til Mahe Freight A/S, og Mahe Freight A/S fik i forbindelse med udlevering fra Orion Europe A/S oplyst, at Nordea Bank Danmark A/S var indforstået med udlevering af varer.

For så vidt angår "beslaglæggelse" af de varer, der rent faktisk blev udleveret, kan jeg oplyse, at varerne ifølge oplysninger fra Orion Europe A/S ikke længere er til stede hos Orion Europe A/S, idet disse er indgået i produktionen.

På baggrund af ovenstående, skal jeg venligst anmode Tryg Forsikring om snarest at bekræfte, at betaling af et eventuelt krav til Nordea Bank Danmark A/S er omfattet af vores forsikring og i øvrigt er en dækningsberettiget skade.

…"

Den 11. oktober 2005 blev der afholdt et møde med deltagelse af CFO Jacob Andersen og Claus L. Jensen fra Mahé, forsikringsmægler Albert Stilling fra Factor Insurance Brokers A/S, sagsbehandler Lasse Fausing fra TrygVesta og advokat Jesper Windahl. Efter mødet sendte advokat Jesper Windahl et mødereferat til mødedeltagerne:

"…

Claus Jensen og Jacob Andersen oplyste endvidere, at Mahé var bekendt med, at de i denne sag omhandlede forsendelser - ligesom en række tidligere forsendelser - var aftalt gennemført således, at varerne alene måtte udleveres til Nordea i overensstemmelse med angivelserne i de udstedte transportdokumenter (air waybills).

For så vidt angår omstændighederne i forbindelse med de i sagen omhandlede fejludle-væringer oplyste Jacob Andersen og Claus Jensen, at der var tale om, at Orion - sandsynligvis - på grund af likviditetsvanskeligheder havde undladt at indløse de med Nordea indgåede rembursaftaler og i stedet kontaktet Mahé med henblik på at få varerne udleveret mod at love Mahé Nordeas efterfølgende udleveringssamtykke.

Claus Jensen oplyste i den forbindelse, at der formentlig havde været tale om, at flere end de i denne sag omhandlede 7 tilfælde af fejludlevering havde fundet sted, men at dette ikke nu kunne afklares, idet Nordeas udleveringstilladelser på de enkelte transportdokumenter ikke var dateret, således at det ikke var muligt at fastlægge eller konstatere, om varerne var blevet udleveret til Orion forud for modtagelsen af bankens udleveringstilladelse.

Således som fejludleveringerne havde fundet sted var det Claus Jensens og Jacob Andersens opfattelse, at der havde tale om, at man fra Mahés side havde bestræbt sig på at vise en imødekommenhed i forhold til Orion med henblik på at bistå selskabet med at kunne fortsætte med sine driftsaktiviteter uanset den vanskelige likviditetsmæssigt situation, og dette fremgik af, at Mahé - som nævnt - var bekendt med, at vareforsendelserne skulle udleveres til Nordea, men - på "forventet efterbevilling" fra Nordea - udleverede varerne til Orion i overensstemmelse med dette selskabs ønske herom.

…"

Efter modtagelsen af referatet korrigerede CFO Jacob Andersen og Claus L. Jensen de pågældende afsnit som følger:

"…

Claus Jensen og Jacob Andersen oplyste endvidere, at Mahé i denne sags omhandlede forsendelser var gennemført således, at varerne alene måtte udleveres til Nordea i overensstemmelse med angivelserne i de udstedte transportdokumenter (air waybills).

For så vidt angår omstændighederne i forbindelse med de i sagen omhandlede fejludleveringer oplyste Jacob Andersen og Claus Jensen, at Orion måske på grund af likviditets-vanskeligheder havde undladt at indløse de med Nordea indgåede rembursaftaler og i stedet kontaktet Mahé med henblik på at få varerne udleveret uden efterfølgende udleveringssamtykke fra Nordea.

Claus Jensen oplyste i den forbindelse, at Mahé kun har konstateret de 7 omhandlende fejludleveringer og at man ikke i teorien ikke kunne udelukke at det var sket før. Jacob Andersen oplyste endvidere, at man i Mahé ikke umiddelbart havde konstateret andre fejludleveringer hos hverken Orion eller andre kunder.

Således som fejludleveringerne havde fundet sted var det Claus Jensens og Jacob Andersens opfattelse, at speditøren efter alt sandsynlighed havde bestræbt sig på at vise en imødekommenhed i forhold til Orion, hvorpå speditøren, i ''kampens hede'', ved en fejl havde glemt og modtage udleveringssamtykke, qua den direkte levering fra afsender til Orion.

…"

Det korrigerede mødereferat, vedlagt en oversigt over sagsforløbet vedrørende fejludleveringerne, blev derefter returneret til advokat Jesper Windahl.

Den 9. november 2005 opsagde TrygVesta i forlængelse heraf Mahés speditøransvars-forsikring til udgangen af forsikringsåret. Opsigelsen blev begrundet med, at det henset til erfaringerne fra skadessagen ikke fandtes muligt at etablere den åbenhed og gensidige tillid, der var nødvendig for samarbejdets fortsættelse.

Erstatningssagen Nordea mod Mahé

Ved Sø- og Handelsrettens dom af 6. november 2008 blev Mahé dømt til at betale en erstatning på 14.814.442 kr. til Nordea for udleveringen af de seks forsendelser til Orion uden Nordeas samtykke.

Der blev under sagen afgivet forklaring af bl.a. Arne Frøkjær fra Nordea og Keld Benjaminsen fra Mahé. Luftfartsansvarlig Keld Benjaminsen forklarede bl.a.:

"Han var i praksis ikke i besiddelse af originalpapirerne, herunder fragtbreve. Han fik ved de fleste forsendelser papirerne i kopi af sine agenter. Nogle gange fik man først efterfølgende dokumenterne. I de sidstnævnte tilfælde kontrolleredes leveringen af Michael Ingemann [logistikchef hos Orion]. I visse tilfælde er der sket udlevering til Orion, uden at man har haft originaldokumenterne. Dette skyldtes den tillid til Orion som var opstået som følge af det langvarige samarbejde. Havde man ikke dokumenterne, fik man et manifest tilsendt hvori det som hovedregel stod hvem modtageren af varen var."

Senior relationship manager Arne Frøkjær forklarede bl.a.:

"På tidspunktet hvor fejludleveringerne angiveligt skete, ville der ikke kunne være sket udlevering af varer til Orion, da der ikke var plads i remburssystemet."

Mahé ankede dommen til Højesteret. Arne Frøkjær har den 8. februar 2010 til brug for højesteretssagen bl.a. afgivet følgende supplerende forklaring:

"Havde Orion den 5. april 2005 anmodet om udlevering af varer for ca. 6,9 mio. kr., ville de have fået varerne udleveret, idet der var "luft" i rammen."

Ankesagen verserer fortsat ved Højesteret.


Forklaringer

Keld Benjaminsen har bl.a. forklaret, at han er importchef for luftfragten hos Mahé, og at han havde det overordnede ansvar for Orion. Orion var en såkaldt top 10 kunde.

Mahé håndterede sammenlagt mere end 1.000 flytransporter for Orion, og der var op mod 10-15 forsendelser om ugen. På en mindre del af transporterne var der åbnet remburs af Nordea. Det er ikke usandsynligt, at der i 2005 var 100 forsendelser på remburs. Han vidste, at der var tale om remburs, når Nordea stod som "consignee" på luftfragtbrevet. Han var ikke bekendt med, om Nordea i øvrigt havde pant i forsendelserne.

Det typiske transportforløb var, at afsenderen fik kontaktdetaljerne på Mahés lokale agent, der bookede transporten, og sendte en mail til Mahé med flyets detaljer mv. Med hensyn til "panels" til fladskærmsfjernsyn, der blev produceret i Korea, vidste producenten på forhånd, at han skulle kontakte Mahés agent. På dette tidspunkt i forløbet vidste Mahé ikke, om der var åbnet remburs eller ej. Forsendelserne blev typisk fløjet til lufthavnen i Frankfurt, hvor Mahé bookede en vognmand til den videre transport til Orion og sørgede for fortoldningen. Til fortoldningen ved den tyske grænse skulle Mahé bruge en afsenderfaktura med antal kolli og vægt. Denne afsenderfaktura blev fremsendt på mail. Fra agenten fik han en kopi af luftfragtbrevet. Han så først det originale luftfragtbrev senere i forløbet.

Såfremt Nordea var anført som "consignee" på luftfragtbrevet, kontaktede han Michael Ingemann fra Orion med henblik på, at Michael Ingemann fik luftfragtbrevet "endosseret" af Nordea. Han talte aldrig selv med Nordea. Han havde aldrig oplevet, at Nordea ikke havde underskrevet/kvitteret luftfragtbrevet. I modsat fald kunne han ikke udlevere godset til Orion. Ved udleveringen af godset skulle han have et originalt endosseret luftfragtbrev fra Nordea, eller rettelig, at han skulle have en kopi af luftfragtbrevet endosseret i original af Nordea.

Det var ikke på alle transporter, at Nordea stod som "consignee". Han formoder, at der også har været åbnet remburs på forsendelser, hvor Nordea ikke stod som "consignee".

Der gik imidlertid noget galt ved udleveringen af seks forsendelser. CFO Jacob Andersen, der udarbejdede oversigten over de seks forsendelser, bad ham forinden om at skitsere sagsforløbet vedrørende forsendelserne. Han forsøgte i den forbindelse ikke at forklare, hvad der gik galt ved udleveringerne. I beskrivelsen af sagsforløbet til CFO Jacob Andersen skrev han flere gange, at det hastede med leveringen af godset. Dette fik han oplyst af Orion, eller af de personer, der håndterede transporterne hos Mahé. Den omstændighed, at han stod anført som sagsbehandler på den enkelte forsendelse, betød nødvendigvis ikke, at han behandlede sagen, men blot at han havde oprettet den enkelte fil/sag. Der var på det tidspunkt 6-8 medarbejdere, der behandlede forsendelserne. Det kom som et chok for Mahé, at der var sket fejludleveringer.

Foreholdt hans tidligere afgivne forklaring om, at "Nogle gange fik man først efterfølgende dokumenterne" forklarede han, at Mahé ved en forsendelse op til weekenden fik tilsendt et manifest med oplysning om faktura og pakkelister, herunder navn på sælger og modtager, produktbeskrivelse, pris mv. På baggrund heraf kunne det konstateres, hvem der skulle modtage godset.

Foreholdt forklaringen om, at "I visse tilfælde er der sket udlevering til Orion, uden at man har haft originaldokumenterne. Dette skyldtes den tillid til Orion som var opstået som følge af det langvarige samarbejde", forklarede han, at der aldrig var sket udlevering til Orion på grundlag af tillid. Selvom Mahé naturligvis havde tillid til Orion som kunde. Han vidste dengang ikke, at det gik dårligt for Orion. Det var først i slutningen af september måned 2005, at han efter en opringning blev gjort bekendt med, at Orion var gået i betalingsstandsning.

Foreholdt forklaringen om, at "Havde man ikke dokumenterne, fik man et manifest tilsendt hvori det som hovedregel stod hvem modtageren af varen var" forklarede han, at manifestet kunne bruges som grundlag for fortoldningen.

Mange af luftfartsforsendelserne ankom om mandagen. Mahé fik typisk afsenders faktura fredag aften, og luftfragtbrevet kom på en mail hen over hen over weekenden. Han ved ikke præcist, hvornår luftfragtbrevet kom. Det originale luftfragtbrev skal i princippet følge godset, men han ved ikke, hvordan Nordea har korresponderet i forhold til luftfragtbrevet.

Orion var en ordreproducerende virksomhed, og det hastede med at få varerne leveret, idet produktionen ellers gik i stå. Det var mildt sagt altid meget presset med leveringerne, og det var hans opfattelse, at det havde en vis betydning, at varerne hurtigst muligt kom frem til Orion. Michael Ingemann fra Orion havde indskærpet, at det skulle gå stærkt. Det var nok af samme grund, at Orion benyttede sig af lufttransport, der var dyrere end søtransport. De såkaldte "panels" varierede meget i pris, og de kunne derfor ikke ligge på lager i flere dage, før de tabte i pris.

Han orienterede ikke Nordea om fejludleveringerne, og han forventede heller ikke, at Orion gjorde det, da Mahé slet ikke var bekendt med fejludleveringerne. Michael Ingemann havde heller ikke oplyst, at han ville give besked til Nordea vedrørende fejludleveringerne. Det var selvfølgelig en fejl, at Nordea ikke blev orienteret om fejludleveringerne, og det skulle være sket allerede ved den første udlevering, såfremt Mahé havde opdaget det. Mahé tillagde det ikke nogen betydning, at Nordea ikke forhørte sig om udleveringerne til Orion. Han havde ikke overvejet, at Nordeas fortsatte åbning af remburs skulle udgøre et samtykke, og han havde ikke kædet det to ting sammen.

Claus L. Jensen har bl.a. forklaret, at han har været ansat hos Mahé siden 1997. Mahé har afdelinger i København, Glostrup, Århus og Billund. Han sidder på hovedkontoret i København, og Keld Benjaminsen sidder i Billund.

I oktober 2005 deltog han i et møde sammen med CFO Jacob Andersen, forsikringsmægler Albert Stilling, sagsbehandler Lasse Fausing og advokat Jesper Windahl. Han deltog som ansvarlig for Mahés erhvervsforsikringer. Mahés advokat, advokat Henrik B. Sanders, deltog ikke i mødet. Baggrunden for mødet var, at Nordea havde fremsat et erstatningskrav på 13-14 mio. kr. mod Mahé på grund af udleveringen af oprindelig 7, senere 6, forsendelser uden samtykke. Det skulle derfor afklares, hvordan man håndterede Nordeas krav.

Advokat Jesper Windahls mødereferat blev efterfølgende sendt til vidnet og Jacob Andersen. De læste referatet igennem, reviderede det, og sendte det sent samme aften tilbage til advokat Jesper Windahl. Vidnet kunne på baggrund af medbragte notater oplyse, at Jacob Andersen den 11. oktober 2005 kl. 19.25 sendte en mail til advokat Jesper Windahl med følgende indhold: "Som aftalt revideret mødereferat vedhæftet et sagsforløb vedrørende fejludleveringer". Der kom ingen reaktion på fremsendelsen af det reviderede mødereferat, eller rettelig, han har ikke set nogen reaktion på det ændrede mødereferat, og han har ikke talt med Jacob Andersen herom.

I forhold til det oprindelige mødereferat havde Mahé ikke oplevet nogen likviditetsvanskeligheder i forhold til Orion. "Betalingsflowet" var således i orden, og det samme gjorde sig gældende vedrørende selskabets factoring aftale med Orion. Han kendte også kun til de 7 sager. Der kunne være tale om flere sager, men der er ikke konkret viden om andre sager/forsendelser. Han husker ikke, om det blev undersøgt, hvorvidt der var sket fejludlevering af andre forsendelser. Han havde i hvert fald ikke kendskab til andre fejludleveringer. Han husker, at der på mødet blev talt om, at Nordeas udleveringstilladelser var udaterede. Udleveringerne blev begrundet med fejl i "kampens hede".

På selve mødet var han og Jacob Andersen ikke klar over, hvordan fejludleveringerne var sket, idet behandlingen af sagerne havde fundet sted i Billund. Det blev derfor aftalt, at Mahé skulle udarbejde en nærmere beskrivelse af de 7 (6) tilfælde. Efter mødet lavede Keld Benjaminsen en oversigt over sagsforløbet vedrørende de seks forsendelser. Der var ingen forklaring på, hvorfor der var sket udlevering, og han talte ikke med Keld Benjaminsen om årsagen til udleveringerne. Han ved ikke, hvor dokumenterne med Nordeas påtegning er i dag.

Han opfattede ikke TrygVestas opsigelse af transportforsikringen som en reaktion på, at Mahé ikke havde godkendt det oprindelige mødereferat. Det var derimod naturligt, at forsikringsselskabet tog det til efterretning, når der kom en stor skade.

Albert Stilling har bl.a. forklaret, at han er forsikringsmægler hos Factor Insurance Brokers A/S, hvor han beskæftiger sig med forsikringer indenfor transportbranchen, primært speditører.

Han deltog i mødet den 11. oktober 2005. Baggrunden var, at en bank enten havde fremsat eller adviseret om et erstatningskrav. Formålet var derfor at finde ud af, hvad der var sket. Mødet fandt sted hos Mahé. Det var ikke sædvanligt, at der blev holdt møder mellem kunden og forsikringsselskabet, men det skete. Alle deltagere var på samme side, hvilket indebar en stor åbenhed på mødet. Han kan dog huske, at han var irriteret over advokat Jesper Windahl, som efter hans opfattelse undervejs i mødet skiftede side. Efter at Mahé havde lagt alt frem, blev Jesper Windahl således TrygVestas advokat.

Han havde læst advokat Jesper Windahls mødereferat. Med hensyn til spørgsmålet om fejludleveringerne blev der på mødet - eller senere - lagt papirer frem, der viste, at der havde eksisteret en sådan kutyme. Dokumenterne fulgte med godset, men det var ikke altid, at dokumenterne kom lige så hurtigt frem, og Orion skulle samtidig have varerne udleveret hurtigst muligt. Det var derfor hans opfattelse, at der var indarbejdet en praksis, hvorefter godset hurtigst muligt blev stillet til Orions rådighed, og Mahé først efterfølgende fik samtykket/underskriften fra banken.

Efter det, der blev forklaret for ham, sammenholdt med de papirer han blev præsenteret for, er han ikke i tvivl om, at det var sådan, man gjorde. Medarbejdere fra Mahé fortalte ham, at det var en kendt og anerkendt praksis. Alle parter, dvs. Mahé, Orion og Nordea, var bekendt med denne praksis, der således ikke kunne have foregået uden Nordeas viden.

Lasse Fausing har bl.a. forklaret, at han er ansat hos TrygVesta, hvor han har behandlet transportskader i 25 år.

Han deltog den 11. oktober 2005 i mødet hos Mahé, der havde til formål at indsamle oplysninger om hændelsesforløbet. Det var afhængig af skadens størrelse sædvanligt, at TrygVesta holdt et møde med kunden. Han havde gennem årene haft god erfaring hermed. Sagen vedrørte et potentielt krav på 10-15 mio. kr., og med mødet blev det sikret, at intet blev overset, og at alle relevante oplysninger kom frem.

Efter mødet havde han en fornemmelse af, at der havde været en åben og ærlig dialog. Han læste straks advokat Jesper Windahls mødereferat, da sagen, henset til kravets størrelse, havde førsteprioritet. Referatet var i overensstemmelse med det på mødet passerede. Han lavede et notat på sagen om, at han havde ringet til advokat Jesper Windahl og meddelt, at han, bortset fra nogle panteforhold, ikke havde bemærkninger til referatet.

Der kom siden et ændret mødereferat fra Jacob Andersen. Rettelserne var ikke i overensstemmelse med det, som Mahé havde sagt på mødet. Han var overrasket over, at Mahé havde fået et nyt syn på sagen og havde ændret forklaring. TrygVesta opsagde på grund af den bristede tillid til Mahé transportforsikringen.

 

Parternes synspunkter

Scan Globals advokat har anført, at transportforsikringen dækker Mahés speditøransvar, og at det er TrygVesta, der skal godtgøre, såfremt der ikke er forsikringsdækning.

TrygVesta har kort før hovedforhandlingen gjort gældende, at transportforsikringen ikke dækker fejludleveringer. Det gøres gældende, at retten, henset til at sagen har verseret i 6 år, ikke skal tillade fremsættelsen heraf, jf. retsplejelovens § 358, stk. 6.

Efter forsikringsbetingelserne er speditørens ansvar i forbindelse med efterkrav dækket. Det kan heraf udledes, at forsikringen - efter princippet om det mindre i det mere - også dækker fejludleveringer.

Efter de tidligere fremlagte oplysninger har det fremstået som om, at Mahé handlede forsætligt ved udleveringen af forsendelserne til Orion. Dette er bl.a. blevet støttet på advokat Jesper Windahls mødereferat og Keld Benjaminsens tidligere afgivne forklaring.

Baggrunden for mødet den 11. oktober 2005 var at finde ud af, hvad Mahé og Tryg-Vesta skulle gøre i forhold til Nordeas erstatningskrav, der oversteg forsikringssummen på 5 mio. kr. Jacob Andersen og Claus L. Jensen, der repræsenterede Mahé på mødet, var ansat på kontoret i København, og de havde derfor ikke konkret kendskab til transporterne, der blev håndteret i Billund. Referatet af mødet findes i to udgaver, og det bemærkes, at deltagerne i et møde rimeligvis har adgang til at foretage korrektioner i dette.

Efter indholdet af det korrigerede mødereferat kan det lægges til grund, at der kun fandt fejludlevering sted i 6 tilfælde. Dette understøttes af, at der i perioden har været over hundrede flytransporter, og at fejludleveringerne ligger spredt herimellem. Såfremt udleveringerne fandt sted pr. automatik, ville der have været flere fejludleveringer. Formuleringerne i det oprindelige mødereferat om, at fejludleveringerne sandsynligvis skyldtes "likviditetsvanskeligheder", og om udlevering på "forventet efterbevilling" fra Nordea, er udtryk for efterrationalisering.

Efter bevisførelsen henstår det således som uvist, hvorfor fejludleveringerne overhovedet fandt sted. Keld Benjaminsens oprindeligt afgivne forklaring om udlevering i henhold til tillid til Orion skal således sammenholdes med, at han senere forklarer, at "Han kan ikke nærmere redegøre for detaljer omkring de seks fejludleveringer".

Under nærværende sag har Keld Benjaminsen forklaret, at han ikke oplevede tilfælde af udlevering, hvor der ikke forelå et luftfragtbrev underskrevet af Nordea, og at der ikke skete udlevering på grundlag af tillid til Orion. Det var endvidere et fåtal af transporterne, hvor Nordea stod anført som varemodtager, og det bemærkes, at Nordea havde stillet en rembursramme på 75 mio. kr. uden pant til rådighed for Orion.

Det bestrides, at Mahé forsætligt i strid med luftfragtbrevets bestemmelser har udleveret godset til Orion. Det kan derimod lægges til grund, at det for Orion hastede med at få forsendelserne udleveret, og at priserne på "panels" til fladskærmsfjernsyn svingede, og at udleveringerne skete ved en fejl i "kampens hede", jf. det korrigerede mødereferat.

TrygVesta har gjort gældende, at alene antallet af fejludleveringer medfører, at Mahé har udvist grov uagtsomhed. Dette argument kan ikke anvendes i forhold til den første og anden forsendelse, og det er kun nødvendigt at tage stilling til disse to forsendelser i forhold til en samlet forsikringssum på 5 mio. kr.

Endelig har Arne Frøkjær fra Nordea nu forklaret, at Nordea ville have givet samtykke til udlevering af forsendelsen den 5. april 2005 til Orion, idet der var "luft" i engagementet.

Under disse omstændigheder gøres det gældende, at Mahé alene har udvist simpel uagtsomhed ved fejludleveringerne, hvorfor Mahés erstatningsansvar er dækket af transportforsikringen.

TrygVestas advokat har anført, at TrygVesta har afvist dækningen af Mahés erstatningsansvar, idet Mahé ved sine forretningsmæssige dispositioner har udleveret rembursforsendelser til Orion uden samtykke fra Nordea.

Mahé har oprindeligt gjort gældende, at "Fejludleveringen er sket ud fra en antagelse af, at Nordea faktisk ville være indforstået med udleveringen, hvilket nu er bekræftet af Nordea som korrekt". Mahé har dog kort før hovedforhandlingen ændret synspunkt, og har nu gjort gældende, at udleveringerne er sket "ved uheld - i kampens hede".

Det gøres gældende, at dette synspunkt ikke kan tillægges nogen betydning. For det første har CFO Jacob Andersen fra Mahé i sin skadesanmeldelse af 5. oktober 2005 til Tryg-Vesta beskrevet, at "Udlevering af varer er sket på baggrund af en begæring fra Orion til Mahé, og Mahé fik i forbindelse med udlevering fra Orion oplyst, at Nordea var indforstået med udlevering af varer". Redegørelsen er skrevet af Mahés egen økonomidirektør og kort efter, at fejludleveringerne blev opdaget. Dernæst har Keld Benjaminsen oprindeligt forklaret, at "I visse tilfælde er der sket udlevering til Orion, uden at man har haft originaldokumenterne. Dette skyldtes den tillid til Orion som var opstået som følge af det langvarige samarbejde". Denne forklaring må tillægges væsentlig betydning frem for en forklaring, der afgives på et nu langt senere tidspunkt.

Der er derfor ikke tvivl om årsagen til Mahés fejludlevering, hvilken også fremgår af det oprindelige mødereferat. Forsikringsmægler Albert Stilling har tillige forklaret, at referatet er i overensstemmelse med det på mødet passerede, og at han fra Mahé fik oplysning om, at der havde eksisteret en praksis om udlevering til Orion uden forudgående samtykke fra Nordea.

Det bemærkes, at Mahé seks gange har foretaget fejludlevering til Orion, hvilket giver anledning til at overveje, hvorvidt Mahé som forsikringstager kan begå samme fejl seks gange og fortsat opnå forsikringsdækning. Mahé burde allerede efter første fejludlevering, og i hvert fald anden gang det skete, have ændret sine procedurer, således at fejlen ikke opstod på ny.

Mahé har gjort gældende, at Nordea ville have givet samtykke til udleveringerne, såfremt de var blevet spurgt. Dette synspunkt har ingen relevans i nærværende sag, der udelukkende vedrører spørgsmålet om forsikringsdækning.

Keld Benjaminsen har også forklaret, at Mahé ikke altid var i besiddelse af luftfragtbrevet på tidspunktet, hvor udleveringen fandt sted. Dette på trods af, at Mahé vidste, at en væsentlig del af forsendelserne skete på remburs. En sådan udlevering, i strid med luftfragtbrevets bestemmelser, er tillige en alvorlig tilsidesættelse af reglerne om remburs.

Det gøres gældende, at Mahés forhold er omfattet af forsikringsbestemmelsernes pkt. 2.3 om skade, der skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig retsstridig adfærd fra Mahés side, hvorfor TrygVesta skal frifindes.

Endelig gøres det gældende, at fejludleveringer ikke er omfattet af NSAB2000 og dermed af transportforsikringen dækningsområde, hvorfor TrygVesta også af den grund skal frifindes.

 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter bevisførelsen må det henstå som usikkert om udleveringen af forsendelserne til Orion skete som følge af sædvanlig praksis/kutyme, og om denne kutyme var accepteret af Nordea, eller om udleveringen kan henføres til fejl begået af Mahé.

Retten finder imidlertid, at det under alle omstændigheder påhvilede Mahé ved gennemgangen af transportdokumenterne at sikre sig, at transporten ikke var forbundet med remburs. Dette gælder så meget mere i en sag som den foreliggende, hvor Mahé vidste, at remburs ofte havde været anvendt i forhold til Orion.

Det må derfor i det mindste betegnes som groft uagtsomt, at Mahé udleverede de seks forsendelser til Orion uden at sikre sig, at Nordea som "consignee" med påtegning på luft-fragtbrevet havde frigivet varerne. Herefter fører forsikringsbetingelsernes pkt. 2.3 om undtagelse til forsikringsdækningen til, at TrygVesta skal frifindes.

Efter sagens udfald skal Mahé betale 100.000 kr. i sagsomkostninger til TrygVesta til dækning af advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens værdi, karakter og forløb.


Thi kendes for ret:

TrygVesta Forsikring A/S frifindes.

Scan Global Logistics A/S betaler inden 14 dage til TrygVesta Forsikring A/S 100.000 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Henrik Dam Henrik Rothe Ole Lundsgaard Andersen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 9. maj 2011

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»