/media/765456/banner_03.jpg

Transporterstatning

Resumé

Sagsøgte, der blev anset for at være kontraherende fragtfører, ansås at have udvist grov uagtsomhed ved gennemførelsen af en transport til Rusland, der fandtes at være omfattet af CMR-loven. Sagsøgte blev pålagt at betale erstatning for erstatningstransport og følgeskader

Dom i sagen H-70-10

Holvrieka Danmark A/S
(advokat Philip Graff)

mod

Team Ship A/S
(advokat Henrik Frandsen)

Indledning

Sagen drejer sig om, hvorvidt der er indtrådt forsinkelse ved leveringen af to forsendelser af gods til Rusland og i givet fald, hvem der har ansvaret herfor, og om der kan ske begrænsning.

Påstande

Holvrieka Danmark A/S (herefter Holvrieka) har nedlagt endelig principal påstand om, at Team hip A/S tilpligtes at betale EUR 294.039,90, subsidiært at Team Ship A/S tilpligtes at betale et efter rettens skøn mindre beløb, begge med tillæg af procesrente fra 15. maj 2010 Team Ship A/S har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn Holvrieka har opgjort sin påstand således:

Ekstraudgifter til toldbehandling i Krasnador EUR 82,94

Nye køretilladelser og afmontering af rør EUR 1.150,00

Konventionalbod til modtager EUR 131.500,00

Yderligere kompensation til montør EUR 69.457,00

Fragt til undertransportør for frigivelse af gods EUR 12.000,00

Fragt til undertransportør for frigivelse af gods EUR 14.800,00

Transaktionsomkostninger EUR 69,96

Erstatningstransport og køretilladelser EUR 64.880,00

Sagsfremstilling

Parterne og deres tidligere relationer

Holvrieka er en virksomhed, der beskæftiger sig med fremstilling af ståltanke, herunder ståltanke til anvendelse i levnedsmiddelindustrien. Team Ship er en virksomhed med speciale i projektlaster, herunder transport af gods med usædvanlig høj vægt eller volumen.

Team Ship havde siden 1966 udført en række transporter for Holvrieka. Som eksempel på parternes aftale om transport under det tidligere samarbejde er fremlagt bekræftelse fra Team Ship i form af en købskontrakt/ordre, hvoraf det under punktet "General" fremgår, at transporten er reguleret af Dansk Skibsmæglerforenings betingelser, og at landtransport er undergivet reglerne i NSAB/CMR.

Parternes aftale mv.

Holvrieka havde den 25. september 2009 indgået en aftale med Maykopskij Brewery LTD om levering og installation af bryggeritanke. Tankene skulle efter aftale være leveret og installe-ret senest den 20. marts 2010. Ved forsinkelse med installationen var Holvrieka forpligtet til at betale en månedlig bod på EUR 100.000.

Denne sag drejer sig om transport af disse tanke fra Randers til bryggeriet i Maykop i den sydlige del af Rusland ca. 1600 km fra Moskva.

Den 20. november 2009 sendte Holvrieka til Team Ship en forespørgsel om transport af 2 forsendelser, indeholdende 6 små tanke og en container og 6 store tanke samt evt. to trækasser med reservedele, fra Randers til Maykop, således at 1. afskibning skulle ske i uge 51 i 2009 og 2. afskibning i uge 2 i 2010. Med forespørgsel var vedlagt bl.a. tegninger af tankene, hvoraf dimensionerne fremgik.

Efter nogle dages mailkorrespondance mellem parterne tilbød Team Ship i mail af 8. december 2009 en pris på EUR 72.500 samt EUR 15.000 for de små tanke og container. Transporten skulle foregå med bil fra Randers og med skib til Klaipeda og derfra med bil til Maykop. I mailen er nederst efter afsenderoplysninger en generel henvisning til Dansk Skibsmæglerforenings betingelser.

Den 10. december 2009 fremsendte Holvrieka en ordreskrivelse indeholdende samme pris, der var angivet i mailen. Endvidere fremgik det, at " det påhviler transportøren at overholde de aftalte leveringstider, og Holvrieka kan ikke gøres ansvarlig for evt. udgifter som følge af forsinket ankomst i forhold til forventede leveringstider." Efter anmodning fra Team Ship i mail af 10. december 2009 blev der tilføjet: "medmindre disse forsinkelser/omkostninger skyldes mangler eller fejl fra Holvriekas side." Ordren af 10. december 2009 er i den korrigerede udgave underskrevet af begge parter. Ordren indeholder intet om, hvilket regelsæt der er gældende for transporten. Team Ships mail af 10. december 2009 indeholder alene en generel henvisning til Dansk Skibsmæglerforenings betingelser.

Den første forsendelse

Efter aftalen skulle de 6 små tanke og containeren afhentes den 17. -18. december 2009 med forventet levering hos bryggeriet den 29. december 2009.

Forsendelsen blev transporteret med tre lastbiler fra havnebyen Ventspils i Letland til Maykop. De to lastbiler ankom som aftalt den 28.-29. december 2009. Den 3. lastbil ankom - 4 -

først til toldstedet den 11. januar 2010. Af en mail af 30. december 2009 fra Holvriekas repræ-sentant i Rusland fremgår, at chaufføren undervejs var blevet indisponeret, hvorfor der måtte sendes en anden chauffør. Den 12. januar 2010 meddelte bryggeriet Holvrieka, at de havde adviseret toldmyndighederne, om at forsendelsen ville ankomme først den 5. januar, herefter den 8. januar 2010, men godset ankom ikke. De havde derfor måttet betale toldmyndighederne 3.740 rubler svarende til EUR 82,94 til dækning af ekstra udgifter til toldpersonalet, hvilket beløb bryggeriet anmodede Holvrieka betale.

Den anden forsendelse

Efter aftalen skulle de 6 store tanke og nogle løsdele afhentes den 11. januar 2010 eller efter nærmere aftale i uge 2, og forventet levering hos kunde/toldsted skulle ske senest den 1. februar 2010. Godset blev først afhentet henholdsvis den 19. og 20. januar 2010.

På forespørgsel fra Holvrieka, om ankomsttidspunktet den 1. februar 2010 kunne overholdes, oplyste Team Ship den 21. januar 2010, at de tre første tanke kunne forventes leveret hos bryggeriet i uge 4, men der manglede dog en tilladelse fra Rusland, som skulle være på vej.

Efter mailkorrespondance bl.a. om evt. manglende dokumenter meddelte Team Ship den 27. januar 2010, at alle 6 tanke stadig stod i Baltikum, og at Team Ship afventede fuld rapport.

Transportfirmaet GS Mammut skulle efter aftale med Team Ship udføre transporten fra Letland til Maykop. I et brev af 29. januar 2010 til Team Ship meddelte GS Mammut, at reglerne for at få den specielle tilladelse til store transporter var blevet ændret pr. 1. januar 2010, hvilket havde medført komplikationer i relation til at få tilladelserne og rutekoordineringen, samt at han ikke ved modtagelsen af ordren i 2009 havde kunnet forvente nye regler. Leveringstidspunkterne var derfor blevet udsat for de første tre forsendelser til uge 8 og de næste tre til uge 9-10.

Efter at have modtaget denne meddelelse skrev administrerende direktør hos Holvrieka Bo Mortensen, at han var uforstående over for, at der skulle være kommet nye regler, da Holvrieka havde haft en anden transport til samme region i Rusland, hvor der ikke havde været tale om ændrede regler. Han gjorde samtidig opmærksom på, at evt. dagbøder for forsinket levering i henhold til kontrakten med bryggeriet ville blive viderefaktureret til Team Ship.

Den 3. februar 2010 meddelte GS Mammut, at tankene var 6-8 cm bredere end på tegningen, og at dette kunne give problemer ved den russiske grænse, hvorfor der skulle laves ændringer i tilladelsen. Denne besked blev af Team Ship videresendt til Holvrieka, der samme dag svarede, at såfremt de "strittende" rør var et problem, måtte Team Ship undersøge muligheden for at skære rørene af, så tankene holdt sig inden for de tilladte mål.

Den 12. februar 2010 meddelte GS Mammut, at der nu var søgt nye tilladelser, således at de den kommende weekend ville påbegynde transporten fra Ventspils. Den 15. februar 2010 meddelte GS Mammut, at de nu planlagde at starte i dag/morgen. Den 19. februar 2010 skrev Team Ship til Holvrieka, at de første to tanke nu var ved at blive lastet.

De to tanke blev ikke lastet den 19. februar 2010. Den 22. februar 2010 skrev Team Ship i en mail til GS Mammut, at Holvrieka havde bedt om en detaljeret plan, og at der var rygter i markedet om, at GS Mammut stadig var i markedet for sikre trailere til transporten, samt at der endnu ikke var søgt tilladelser. Den 25. februar 2010 meddelte Team Ship til Holvrieka, at de første to tanke ville blive lastet senest i morgen. Bo Mortensen svarede dagen efter, at han havde et andet selskab, der kunne udføre transporten, samt at han skulle til møde på bryggeriet den følgende dag, og at det eneste, der manglede, var de seks tanke, hvorfor det var meget vigtigt at få en realistisk plan.

Tankene blev imidlertid ikke lastet som meddelt. Det gav anledning til yderligere mailkorrespondance i dagene den 2.-8. marts 2010. Af denne korrespondance fremgår i mail af 2. marts 2010 fra Holvrieka til Team Ship, at det var lykkedes at få leveringsdatoen udskudt, men at det næppe ville være muligt en gang til, hvorfor dagbøderne ville blive videre-sendt til Team Ship, hvis tankene ikke nåede frem til tiden. Den 3. marts 2010 meddelte Team Ship, at to tanke ville blive kørt samme dag og de resterende 4 inden fredag. GS Mammut meddelte nu den 5. marts 2010, at alt ville blive lastet samme dag.

Den 11. marts 2010 skrev GS Mammut til Team Ship, at to tanke nu var ved grænsen, tre tanke var ved at blive gjort klar til transport, og en tank var stadig i havnen i Ventspils. Denne mail blev videresendt til Holvrieka, der næste dag bad om en opdateret leveringsplan.

Da Holvrieka havde mistet tilliden til, at transporten kunne gennemføres af GS Mammut, tog de kontakt til en anden transportør, Tschudi, som i løbet af 10-12 dage fremskaffede køretilladelser gældende for perioden den 15. marts til 15. april 2010 på grundlag af de dimensioner, der var angivet i de oprindelige transporttegninger.

Holvrieka valgte imidlertid at lade GS Mammut fortsætte med at udføre transporten. Den første tank ankom til Maykop den 16. marts 2010. Den 18. marts 2010 meddelte GS Mammut, at den anden og trejde tank bevægede sig mod Maykop, men på grund af dårlige veje ville de først ankomme til Maykop den 22.-23. marts 2010. Denne frist blev imidlertid ikke overholdt.

Den 19. marts 2010 fremsatte Team Ship over for Holvrieka et krav på EUR 2.893,81 for ekstra omkostninger "i forbindelse med forkerte dimensioner". Beløbet var sammensat af betaling for nye tilladelser EUR 1.000 og omkostninger ved afskæring af rørene EUR 150, mens det øvrige krav vedrørte trailerbytte, demurrage i tolden samt handling i Ventspils havn. Holvrieka accepterede i mail af 21. marts 2010 de to første krav og gjorde samtidig opmærksom på, at de sidste tanke skulle være på bryggeriet senest i uge 12.

GS Mammut meddelte den 24. marts 2010, at to tanke forventedes at være i Krasnodar om mandagen. Krasnodar ligger ca. 700 km fra Maykop. Den 25. marts 2010 forespurgte Team Ship GS Mammut, hvornår de forventede, at de resterende tre tanke ville blive lastet.

Da tankene ikke kunne forventes leveret inden udløbet af den udskudte frist den 4. april 2010, anmodede bryggeriet om et møde, hvor der skulle drøftes en aftale om udskydelse af fristen for levering samt dagbøder. I mailen gjorde bryggeriet opmærksom på, at der var problemer med banken på grund af forsinkelsen, samt at toldgodkendelserne udløb den 28. maj 2010, og at forlængelse af toldtilladelser kunne tage 2-3 måneder. Denne mail blev den 26. marts 2010 videresendt af Bo Mortensen til Team Ship, idet han gjorde opmærksom på, at evt. dagbøder ville blive videresendt til Team Ship. Samtidig bad han om en ankomst-dag for de resterende tanke samt en daglig rapportering. Lørdag den 27. marts 2010 sendte Bo Mortensen en mail til Team Ship, hvori han refererer til en sms sendt den 20. marts til Team Ship, hvoraf fremgik, at Holvriekas supervisor på bryggeriet havde talt med chaufføren fra GS Mammut, der havde fortalt, at han mandag ville være i Krasnodar med 1 tank, hvorefter han skulle tilbage efter tank nr. 3., og at de sidste tre tanke ikke var hans transport. Samtidig bad Bo Mortensen om at få oplyst, hvor de resterende fire tanke befandt sig, hvorefter Holvrieka ville lade et andet selskab, der havde fået tilladelserne på 14 dage, afhente dem, og at dette selskab vil afhente tankene den 29./30. marts 2010, hvorfor positionen på tankene ønskedes oplyst. Der henvistes endvidere til, at denne løsning havde været foreslået Team Ship, som havde bedt Holvrieka vente hermed. Da Bo Mortensen fandt, at GS Mammut ikke var kompetente til at informere om en endelig plan for transporten, ville den herefter ville overgå til anden side.

Den resterende transportopgave, der bestod i transport af 4 tanke, blev herefter over-draget til Tschudi. Forinden Tschudi kunne påbegynde transporten af de to af tankene måtte der betales henholdsvis EUR 12.000 og EUR 14.800 for at få frigivet tankene. I den forbindelse har Holvrieka afholdt EUR 69,96 i transaktionsomkostninger. For transporten betalte Holvrieka til Tschudi EUR 56.780. Endvidere har Holvrieka betalt EUR 8.100 for de oprindeligt ansøgte køretilladelser for 6 tanke til Tschudi. Transporten af de sidste to tanke, der stod henholdsvis i Riga og på grænsen mellem Letland og Rusland, forløb, således at den ene tank blev overtaget af Tschudi den 16. april 2010 og afleveret på bryggeriet den 1. maj 2010, og den sidste tank blev overtaget den 10. maj 2010 og afleveret på bryggeriet den 21. maj 2010.

Holvriekas aftale med bryggeriet omfattede levering af et færdigt anlæg, hvorfor Holvrieka stod for monteringen. På grund af forsinkelsen har Holvrieka måttet betale yderligere omkostninger til montøren, Carbon Service, på i alt EUR 69.457, for hvilket beløb der er fremlagt fakturaer.

Bryggeriet i Maykop krævede i henhold til kontrakten, at Holvrieka betalte en konventionalbod for den forsinkede levering. Holvrieka forhandlede sig frem til en konventionalbod på EUR 131.500. Team Ship deltog ikke i disse forhandlinger.

Forklaringer:

Bo Mortensen har forklaret, at han er administrerende direktør i Holvrieka. Han har været ansat i selskabet siden 1. januar 2001 og blev administrerende direktør den 1. november 2009. Han er uddannet maskiningeniør.

Holvrieka har samarbejdet med Team Ship siden 1996. Team Ship var i en periode "preferred carrier" på transporter til Rusland. Den sidste transport, som Team Ship udførte for Holvrieka inden den i sagen omhandlede transport, var i 2007. Det var tanken, at den omhandlede transport skulle få samarbejdet i gang igen. Parterne har tidligere aftalt "sædvanlige betingelser", der henviste til, hvilke regler der skulle regulere kontrakterne. Det fremgår bl.a. af den kontrakt, som de indgik i 2007, som lignede de tidligere kontrakter. Team Ship henviser til skibsmæglerbetingelserne nederst på deres mails. Mange andre transportører bruger også disse betingelser.

I Holvrieka har de haft en generel omstrukturering, og de udformer nu selv alle kontrakter, som selskabet indgår. De ønskede ikke længere at anvende kontrakter, hvor der var henvist til "sædvanlige betingelser". Den fremlagte kontrakt mellem Holvrieka og Team Ship fra december 2009 er den fuldstændige kontrakt. I forbindelse med kontraktindgåelsen i 2009 drøftede de ikke med Team Ship, at Holvrieka ville til at bruge deres egne kontrakter. De sendte en kontrakt til Team Ship. Team Ship underskrev den. Det havde tidligere været sådan, at transportøren sendte dem en kontrakt.

Holvrieka har 3-5 transportører, herunder Team Ship, som de normalt bruger, afhængig af, hvortil godset skal transporteres. Ved indgåelse af en transportaftale lægger de vægt på 3 ting: transportørens forventede håndtering af opgaven, hvornår transportøren kan levere i forhold til deres kunders ønske og prisen. De vælger ikke blot den billigste transportør.

Transporten i denne sag blev udbudt til 3 transportører, som alle afgav tilbud. Tilbuddet fra Team Ship lå prismæssigt i midten med EUR 87.500. De øvrige bud var på EUR 79.500 og EUR 92.600. De valgte Team Ship, fordi Team Ship tidligere havde leveret uden forsinkelser. Team Ship havde samtidig bekræftet, at de kunne levere til tiden. De havde i kontrakten med bryggeriet i Maykop aftalt, hvornår tankene skulle leveres. Leveringstidspunktet i aftalen med Team Ship var aftalt herud fra. Team Ship havde i tilbudsmailen skrevet, hvornår de ville afhente tankene. Der var dermed 3-4 uger til transport af tankene, hvilket burde være tilstrækkeligt. Holvrieka havde således "lagt luft" ind i tidsplanen til, at tankene kunne leveres fra 1 uge til 14 dage for sent i forhold til det forventede leveringstids-punkt, der var aftalt med Team Ship, og stadig kunne opfylde aftalen med bryggeriet i May-kop.

De har siden 1995 haft ca. 100 transporter til Rusland. I perioden januar til august 2011 har de haft 6 projekttransporter til Rusland. På disse har der været forsinkelse af en til to ugers varighed.

Holvrieka udstedte 9 CMR-fragtbreve for strækningen fra Randers til Ventspils. Et på hver af de to typer af små tanke, et på den ene container og et på hver af de 6 store tanke.

De forventede, at alle de 6 store tanke ville blive afhentet samtidig. De havde dem klar til afhentning den 11. januar 2010. Han ved ikke, hvorfor Team Ship ikke hentede dem. Værdien af de 6 tanke var EUR 397.000. Det viste sig, at tankene havde lidt andre mål end dem, de først havde oplyst, idet der var nogle rør på 6-8 cm, som stak ud. De korrekte mål fremgik af de tegninger, som var vedlagt udbuddet. Indenfor 48 timer efter, at de havde fået kendskab til afvigelsen fra tegningerne, svarede de, at man kunne skære rørene af, hvilket skete. Såfremt der ikke havde været forsinkelser grundet andet, ville forsinkelsen alene have været på 48 timer med tillæg af den tid, det tog at skære rørene af.

Uanset at han har skrevet, at det var Holvriekas fejl, at de rette tilladelser ikke blev søgt, er hele forsinkelsen ikke deres fejl, men en stor del skyldes manglende oplysninger fra Team Ship om, at transporten blev forsinket. Holvrieka kan ikke været ansvarlig for en forsinkelse på mere end 14 dage, idet det er den tid, som det tager at søge nye køretilladelser og skære rørene af.

Undervejs i perioden, hvor godset skulle transporteres havde Holvrieka meget kontakt til Team Ship, både på skrift og telefonisk. Både han og Allan Mejlgaard var involveret i sagen. Der var mere korrespondance end normalt. Det var ekstremt. Hans indtryk er, at Team Ship skulle have haft mere "hånd på opgaven". Han synes ikke, at Team Ship fulgte nok op på sagen, idet de fik modstridende oplysninger fra deres egen mand på stedet, som gav dem oplysninger om, hvad der reelt foregik. Deres kontaktpersoner hos Team Ship var administrerende direktør Michael Løfvall og Torben Beck. Den daglige korrespondance var med Torben Beck. I de andre situationer drøftede de sagen med Michael Løfvall.

Grunden til, at de forholdsvist sent valgte at finde en anden transportør, var, at de havde indlagt en buffer i tidsplanen, og at Team Ship hele tiden oplyste, at der nu ville ske noget dagen efter. Det stolede de på. Men hen ad vejen fik de modstridende oplysninger, og tingene skete ikke i den rækkefølge, som de havde fået oplyst, at det ville ske.

Da der fortsat ikke skete en bevægelse i transporterne, kontaktede de i begyndelsen af marts Tschudi og bad dem i første omgang om at finde ud af, hvor lang tid det ville tage at skaffe en køretilladelse. Tschudi svarede, at det ville tage mellem 10-12 dage. Tschudi skaffede køretilladelserne på ca. 14 dage. Da Team Ship på ny havde oplyst dem om, at der var bevægelse i transporterne, bad de ikke straks Tschudi om at overtage transporterne. Den endelige beslutning herom blev truffet i slutningen af marts. Da Tschudi først havde fået frikøbt godset, forløb transporten normalt. Godset blev leveret efter 2-3 uger.

Ibrugtagningsdatoen i kontrakten mellem Holvrieka og bryggeriet var fastsat til den 15.-20. marts 2010. Da tiden nærmede sig, fik han ændret datoen til den 4. april 2010 for at undgå dagbøder. Det nye tidspunkt var aftalt ud fra de oplysninger, som de havde modtaget fra Team Ship om forventet levering. Størrelsen af dagbøderne var aftalt til EUR 100.000 pr. måned. Det fik de ændret til at være en måneds bod samt derefter et dagligt beløb svarende til en forholdsmæssig del af EUR 100.000. Ibrugtagningsdatoen endte med at bliver omkring 5. maj 2010. De havde i februar 2010 gjort Team Ship opmærksom på problematikken omkring dagbøderne. Disse havde ikke været drøftet under kontraktforhandlingerne med Team Ship.

Carbonservice skulle som underleverandør installere tankene. Da de hele tiden fik op-lysninger fra Team Ship om, at der skete noget, sendte de ikke folkene fra Carbon Service hjem. Det ville have været den billigste løsning at lade dem blive, såfremt godset var kommet som oplyst. Folkene fra Carbonservice lavede nogle andre ting på bryggeriet i mellemtiden. Holvrieka skulle ikke have betalt ekstra, såfremt tankene ikke havde været forsinkede.

Det var nødvendigt at frikøbe godset fra den vognmand, som skulle have kørt tankene, idet han udøvede tilbageholdsret i godset, da han ikke havde fået betaling for de to første transporter. De EUR 12.000 skulle betales, hvis de ville have godset ud.

Tschudi fik en betaling på EUR 64.000, hvilket ikke var så dyrt taget i betragtning af, at de forestod transporten af 2/3 af godset. Holvrieka accepterede tilbuddet, idet dagbøderne tikkede.

Han har på daglig basis været involveret i transporter, herunder også til Rusland, siden han blev ansat i Holvrieka. Han er bekendt med, at man skal være meget påpasselig med, at dokumenterne er udfyldt helt korrekt. I modsat fald er der risiko for, at godset bliver holdt tilbage, indtil papirerne er helt korrekte. Det er muligt, at tingene glider lettere, hvis man betaler lidt, men han har generelt ikke forståelse for, at transportører "smører" de rette steder for at få transporterne igennem.

Han var bekendt med, at transporten skulle foregå med bil til Tyskland, færge til Baltikum og med bil resten af vejen, men han kendte ikke den nøjagtige rute. Han vidste, at Team Ship ikke selv har biler, hvorfor transporten skulle udføres af en undertransportør. Han modtog på et tidspunkt i forløbet hele korrespondancen vedrørende forsinkelsen og omkring det tidspunkt, hvor transportøren sagde, at han ikke fik sine penge, også en kopi af kontrakten, som Team Ship havde indgået med GS Mammut. Holvrieka havde ikke direkte kontakt med GS Mammut. På grund af Holvrieka ikke fik nogle oplysninger fra Team Ship om, hvor langt transporten var nået, kontaktede Holvrieka en hviderussisk kollega. Han kunne oplyse, at bilerne var blevet observeret andre steder end der, hvor Team Ship havde oplyst, men det var ikke hans indtryk, at Team Ship holdt oplysninger tilbage.

Han har ingen fornemmelse af, hvad Tschudi havde foretaget sig i Rusland, inden de overtog transporten. Tschudi fik udstedt egne køretilladelser. Tschudi benytter egne vognmænd. Han ved ikke, hvem Tschudi havde været i kontakt, inden de overtog transporten.

Thomas Vestergård har forklaret, at han er manager og daglig leder i den afdeling hos Tschudi, som udfører projekttransporter til Sverige, Estland og Danmark. De har igennem de seneste 3 år udført andre transporter til Baltikum end den i sagen omhandlede. De havde oprindeligt afgivet tilbudt på transporten af gods fra Holvrieka, men de fik den ikke. Ca. en måned efter tilbudsafgivelsen hørte han første gang om transporten igen. Han blev kontaktet af den vognmand, som havde været involveret i budfasen. Vognmanden var selvfølgelig interesseret i transporten og oplyste, at han havde set tankene ligge i havnen i Klaipeda. Det er ikke utænkeligt, at der går rygter fra vognmand til vognmand, men han kan ikke forestille sig, at myndighederne har været involveret, inden Tschudi selv søgte køretilladelser. I Tschudi er de hele tiden i kontakt med rederiet, så han kan næsten ikke forestille sig, at rederiet ikke har spurgt om, hvorfor tankene stadig lå der. Den vognmand, som Team Ship havde kontraheret med, er kendt som et "broddent kar".

De blev involveret i sagen, da Holvrieka bad dem om at søge transporttilladelser. Der var ingen problemer med at indhente tilladelserne, men de ønskede først at gøre det, efter de havde fået accept af, at de ville få penge for arbejdet, uanset om de endeligt ville få transporten eller ej. De fik tilladelserne efter 14 dage, hvilket måske er lidt længere end normalt. Han var ikke involveret i problemerne omkring dimensioner af godset. De søger altid tilladelser, som giver mulighed for lidt større dimensioner end angivet på tegningerne, da det ikke er et problem, at godset er mindre end angivet i tilladelserne. Der var lidt korrespondance frem og tilbage om, hvorvidt de skulle køre godset eller ej. De talte også om omkostninger, her-under transportomkostninger. De har afholdt omkostninger, der ikke var betalt af den tidli-gere transportør. De måtte betale for at få frigivet godset. Dernæst var der omkostninger i havnen til håndtering og evt. opmagasinering af godset. Han kan ikke huske, om det var Holvrieka eller Tschudi, som betalte den vognmand, som ikke havde fået betaling. Ud over at få godset frit var der ikke andre problemer med transporten. Det største problem var, om de skulle køre det eller ej, idet tilladelserne skulle bruges inden udløb. Der er altid ventetid ved toldstedet. Han mener, at de kørte igennem Hviderusland uden problemer.

Deres kontrakter med Holvrieka er reguleret af CMR-loven. De bruger ikke NSAB 2000.

Han kan ikke forestille sig, hvordan de skulle kunne have obstrueret Team Ships arbejde. De kan ikke påvirke myndighederne i negativ grad. Han er ikke umiddelbart bekendt med, at der skulle være kommet nye kørselsregler i Rusland pr. 1. januar 2010. Han mener ikke, at myndighederne ændrer regler om størrelse og vægt af gods i tide og utide, og da slet ikke på den tid, som det tager, at transportere gods fra Randers havn til Klipeda. Det tager 4 dage, og ændring af regler vil typisk være varslet 2 måneder, før de træder i kraft. De søger normalt køretilladelser, inden de afskiber godset og dermed inden de holder med det i Rusland.

Michael Löfvall har forklaret, at han er direktør for Team Ship, der er et speditionsfirma. De har derfor ikke har transportmateriel, men bruger underleverandører.

Team Ship har samarbejdet med Holvrieka siden 1996 og har udført over 100 transporter for dem. Den standardkontrakt, som de indgik med Holvrieka i 2007, var den samme kontrakt, som de altid brugte i samarbejdet med Holvrieka. De ville aldrig indgå en kontrakt, hvor man ikke havde aftalt, hvilke regler der skulle regulere den. I deres tidligere samarbejde med Holvrieka modtog de en purchase order som den fremlagte. Purchasekontrakten blev brugt til regnskabet hos Holvrieka.

I det tilbud, som de afgav vedrørende transporten i denne sag, henviste han til de sædvanlige betingelser, som de tidligere havde brugt i samarbejdet med Holvrieka. Han opfattede derfor ordren af 10. december 2009, som de fik fra Holvrieka som en purchase kontrakt, og han troede, at Holvrieka skulle bruge den til regnskabet. I indkøbsordren var der ikke nævnt et specifikt regelsæt. Det lagde han ikke mærke til, nen de vil selvfølgelig aldrig indgå en aftale uden en henvisning til de sædvanlige betingelser. Holvrieka og Team Ship har ikke drøftet, hvad der lå i "sædvanlige betingelser", men Holvrieka har ikke afvist dem. Han spurgte Torben Beck, hvorfor Holvrieka ønskede en passus tilføjet om omkostningerne ved ventetid. Torben Beck svarede, at Holvrieka ikke ønskede at betale for ventetid, medmindre det skyldtes Holvriekas egne forhold. Det blev derfor tilføjet. De drøftede aldrig dagbøder og betaling af dem. De ville aldrig påtage sig ansvar herfor ved levering til Rusland.

De afhentede godset henholdsvis den 13. og 20. januar 2010. Til transporten skulle bru-ges specielle trailere, og sådanne kan være forsinkede.

I kontrakten var fastsat en forventet leveringsdato. Det var en kompleks transport, og der kan, særligt midt om vinteren, ske mange ting i Rusland. Man skal lægge en ekstra lang tidsmæssig buffer ind i planlægningen, når godset skal transporteres over en forholdsvis lang vejstrækning i Rusland. En transport til Skt. Petersborg kan ikke sammenlignes med en transport til Baltikum, idet det er nemmere at komme ind i Skt. Petersborg end ind i de baltiske lande. For Team Ship var det klart, at transporten skulle udføres som en international landevejstransport fra havnen i Klaipeda og til bryggeriet.

Det er normal procedure, at der udstedes CMR fragtbreve. Transporten blev afbrudt, idet de konstaterede fejl på de anførte dimensioner i køretilladelsen. Man søger køretilladelserne til præcise dimensioner. Det er vigtigt for et evt. ansvar, hvis der skulle ske noget undervejs. På grund af forsinkelser oplyste hans transportør om, at han ikke kunne bruge de vogne, som var afsat til transporten. Når man afbryder en planlagt transport, kan det være, at vognmandens materiel ikke længere står til disposition og det kan være vanskeligt at kontrahere med en anden. Han havde ikke grund til at betvivle transportørens oplysning om, at der skulle søges nye køretilladelser. Det skulle helst ikke tage mere end 14 dage at få nye køretilladelser. Det tog dog længere tid. Det kan der være mange årsager til. Det er aldrig godt, når to selskaber søger om tilladelse til den samme transport og slet ikke, når det er med forskellige dimensioner. Det forvirrer myndighederne.

Transportører må naturligvis ikke bare skære et rør af. Umiddelbart ville han ikke acceptere at skære noget af kundernes gods. Han ved ikke, hvem der skar rørene af.

Han deltog på sidelinjen under hele forløbet, men var hele tiden informeret. Torben Beck tog sig af korrespondance. Han fik at vide, at G.S. Mammut måtte hyre andet materiel ind. Det var i forbindelse med, at de nye tilladelser blev søgt. De har loyalt videregivet alle oplysninger, som de fik, til Holvrieka. De lagde maksimalt pres på deres transportør. Efter at der var opstået problemer med transporten sendte han den kontrakt, som Team Ship havde indgået med GS Mammut, til Holvrieka. Han ved ikke, hvor meget kontakt der har været direkte mellem Holvrieka og GS Mammut, men han ved, at Holvriekas mand i Hviderusland har haft kontakt til GS Mammut og deres underleverandører. Det er et problem, hvis der er for mange, der begynder at blande sig i transporterne.

Når andre kan se, at gods står i havn, kan der være nogen, der søger at udnytte situation. Han havde en fornemmelse af, at nogen blandede sig i deres transport. Det kan have været Holvrieka, som forsøgte at holde sig ajour. Men det kan også have været andre vognmænd, som blandede sig. De har skrevet til Holvrieka, at de skulle prøve at stoppe det. Holvrieka har svaret, at det ikke var dem. Konkurrencen er hård i Rusland, og der kan bruges mange forskellige midler.

De har overholdt deres betalingsforpligtelser fuldt ud overfor deres transportører. Team Ship afventer normalt med at afregne, indtil de nøjagtigt ved, hvor længe godset har stået på lager. Det kan være disse ekstraomkostninger, som transportøren har nævnt i mailen, hvor han hævder, at han mangler betaling. Det er ikke unormalt, at søfragten betales samtidig med afhentning af godset. De betalte GS Mammut rettidigt.

Han har ikke kendskab til de nye regler, som deres vognmand har nævnt trådte i kraft den 1. januar 2010, men han har ingen grund til ikke at tro på de informationer, som han fik fra sin vognmand.

Procedure

Holvrieka har gjort gældende, at der forelå en international vejtransport af godset fra Baltikum til Rusland, hvorfor CMR-loven finder anvendelse. Team Ship har ikke henvist til NSAB 2000 på mails eller breve. Uanset parterne tidligere har samarbejdet og indgået en række kontrakter med en henvisning fra Team Ships side til "sædvanlige betingelser", medfører dette ikke, at betingelserne for anvendelse af NSAB 2000 er opfyldt. Da godset blev afhentet hos Holvrieka henholdsvis den 13. og 20. januar 2010, var der allerede indtrådt forsinkelse. Denne forsinkelse er ikke reguleret af CMR-loven, hvorfor man må falde tilbage på de almindelige obligationsretlige principper. Såfremt man lægger til grund, at forsinkelsen er sket under transporten fra Baltikum på vej til Rusland, er det CMR-loven som regulerer for-holdet. Team Ship er dermed ansvarlig.

Af kontrakten indgået mellem Holvrieka og Team Ship fremgår bl.a., at der var aftalt forventet levering af anden forsendelse den 1. februar 2009. I kontrakten står også, at det påhviler Team Ship, at transporten skal overholde de aftalte forventede terminstider. Der skulle således leveres den 1. februar 2009. Der var dermed indgået aftale om en terminstransport, jf. FED 1996.1110 SH. De facto ville Holvrieka have accepteret en fravigelse på måske op til 14 dage.

De 6 store tanke blev leveret successivt i slutningen af marts og frem til midten af april. Godset var mellem 57 og 75 dage forsinket. Der foreligger ikke force majeur eller andet, der kan indikere, at der forelå unormale omstændigheder.

Da Holvrieka valgte den radikale løsning at afskære noget af rørene på tankene, behøvede man ikke at søge nye køretilladelser. Uanset om det lægges til grund, at der skulle søges nye køretilladelser, ville der maksimalt være opstået en forsinkelse på 14 dage, idet Holvrieka indenfor 48 timer, efter de hørte om problemet med dimensionerne, havde fundet en løsning. Dermed ville forsinkelsen, der ikke skyldes Holvrieka, have været mellem 43 og 57 dage. Ingen ved, hvorfor man ikke kørte med godset, og der er ikke fremlagt køretilladelser. Det burde Team Ships transportører have fremlagt. Den lange transporttid gør, at godset i henhold til CMR-loven, må anses for at være bortkommet. Tankene vejede 72.000 ton kilo.

Team Ship kan ikke begrænse sit ansvar, da de har handlet groft uagtsomt. Team Ship hæfter ved den bedømmelse også for sine undertransportører. Team Ship ændrede hele ti-den oplysningerne. Der er ingen, der kan bekræfte, at der er kommet nye regler, som Team Ships transportør skrev i brev af 29. januar 2010. Man begyndte ikke transporten af tankene, som anført i mail af 12. februar 2010. Tankene var heller ikke ved at blive lastet, som det er skrevet i mail af 19. februar 2010. De nævnte sidste to tanke blev heller ikke lastet, som det fremgik af mail af 25. februar 2010. Tankene kom heller ikke som skrevet i mail af 16. marts 2010. Det er endvidere en bevidst dårlig disposition, som er beskrevet i mail af 25. marts 2010, hvorefter man havde planlagt, at den samme bil skulle køre frem og tilbage og hente tankene, som i forvejen var forsinket. Der er dermed årsagssammenhæng mellem de urigtige oplysninger fra Team Ship og det tab, som Holvrieka har lidt. Endvidere har Team Ship aldrig dokumenteret, at der har været udstedt de køretilladelser, som de har nævnt. Desuden har Team Ship ikke betalt de omkostninger, herunder de interne omkostninger, som de skulle betale. I denne sag er det Team Ships interne forhold, som gjorde, at godset blev forsinket, og Team Ship har handlet groft uagtsomt, jf. U 1984.903 SH. Det afgørende er, om der ved Team Ships handlemåde er sket en betydelig risiko for bortkomst og eller forsinkelse af godset, hvilket der var. Team Ship er dermed fuldt ansvarlige for Holvriekas tab såvel efter CMR-loven som efter de obligationsretlige regler.

Team Ship var transportør, hvilket Team Ship også flere gange betegnes som i kontrakten. Der er ikke noget i kontrakten eller andre omstændigheder, som gør, at Team Ship alene skulle kunne have været formidler. Såfremt man vil begrænse sit ansvar, skal det fremgå tydeligt. Den udførende transportør har bevisbyrden for at han har gjort alt, hvad han kunne og denne er ikke løftet.

Uanset Michael Lövfall har afgivet forklaring vedrørende de forhold, som der er frem-sat provokationer om, er disse ikke opfyldt. Køretilladelserne er ikke fremlagt. Team Ship er nærmest til at undersøge sådanne forhold.

Team Ship har først under hovedforhandlingen gjort indsigelser mod opgørelsen af kravet, bortsest fra dagbøderne. Holvrieka har alene afholdt udgifter, som de med rette skulle betale. De har forsøgt at begrænse deres tab ved at få udskudt leveringstiden og dermed minimeret dagbøderne. Holvrieka varslede Team Ship om dagbøderne flere gange.

Team Ship har gjort gældende, at de alene optrådte som formidler. Team Ship har fremsendt kontrakten indgået mellem Team Ship og GS Mammut, så Holvrieka kunne undersøge, hvilke betingelser der var aftalt med GS Mammut. Team Ship er dermed alene ansvarlig for egne fejl og forsømmelser.

CMR-loven finder anvendelse, da transporten primært blev foretaget som en international landevejstransport med bil over grænsen til Rusland. Begge parter var efter bevisførelsen bekendt med, hvordan transporten skulle udføres, og der var udstedt CMR fragtbreve. Det var ikke en multimodal transport. Parternes aftale er dermed reguleret af CMR-loven og man skal falde tilbage på NSAB 2000, såfremt CMR loven ikke finder anvendelse på et givent forhold.

NSAB 2000 er gældende, idet den altid har reguleret parternes samarbejde igennem de mange år, hvor Team Ship har forestået omkring 100 transporter for Holvrieka. De sædvanlige betingelser henviser dermed til de regler, som tidligere har reguleret parternes forhold. Såfremt NSAB 2000 tidligere er brugt og ikke specifikt er fraveget, er NSAB 2000 gældende, jf. U 1997.924 H og U 2000.1736H. Holvrieka har ikke løftet bevisbyrden for, at NSAB 2000 ikke skulle finde anvendelse. Da det ikke er reguleret i kontrakten, hvilket regelsæt der skal finde anvendelse, må man falde tilbage på, hvad der tidligere var gældende mellem parterne. Holvrieka burde loyalt have gjort opmærksom på, at man ønskede at ændre samhandels-forholdet.

Der foreligger ikke en terminstransport, da det ikke er udtrykkeligt aftalt. I henhold til kontrakten er der alene aftalt et forventet leveringstidspunkt. Der forelå ikke forsinkelse fra begyndelsen, idet den sene afhentning ikke fik betydning for forsinkelsen, idet der var indlagt en tidsmæssig buffer i tidsplanen. Det er dermed alene forsinkelsen i Østeuropa, som er relevant i denne sag. Transporten var ikke forsinket. Alle er bekendt med, at der sker forsinkelser i Rusland bl.a. pga. myndighederne. Leveringstiden gik ikke udover, hvad man med rimelig kunne forvente. Årsagen til, at godset blev afleveret på den pågældende dag, var, at godsets dimensioner var oplyst forkert, og dermed var man nødt til at søge nye køretilladelser. Man kunne ikke køre på de originale køretilladelser, da de var udstedt til en specifik lastbil. Hændelsesforløbet blev startet af de forkerte oplysninger om dimensionerne på godset. Efterfølgende er der nogle, der har obstrueret processen. Da Holvrieka er skyld i fejlen, er Team Ship ansvarsfri efter § 16 i NSAB 2000 og § 24 i CMR-loven. Såfremt retten lægger til grund, at der er andre grunde til forsinkelsen, gør Team Ship subsidiært gældende, at der må foretages en fordeling efter § 26, stk. 5.

Team Ship har ikke udvist grov uagtsomhed eller handlet forsætlig, hvorfor ansvaret er begrænset til fragtbeløbet. Ingen af de involverede parter har med vilje ønsket at forsinke transporten. Der foreligger derfor ikke forsæt. Endvidere har Holvrieka ikke løftet bevisbyrden for, at der foreligger grov uagtsomhed. Der foreligger ikke så graverende fejl hos Team Ship eller undertransportørerne, som gør, at ansvarsbegrænsningen må bortfalde. Man har gjort det, som man med rimelighed kunne forvente. Ved bedømmelsen af, om der foreligger grov uagtsomhed, må man også inddrage Holvriekas forhold, herunder de forkerte oplysninger om dimensionerne på tankene.

Team Ship har ikke set noget modbevis for, at reglerne, som deres transportør nævnte, ikke skulle være trådt i kraft. Oplysningerne i de mails som Team Ship har sendt til Holvrieka er ikke forkerte. Man sendte loyalt oplysningerne videre.

Holvrieka havde ikke betalt for, at der stod 6 lastbiler til at transportere tankene på én gang.

Team Ship har betalt alle regninger til tiden. De fremlagte mails drejer sig om ekstraomkostninger, som Team Ship ikke skulle betale. Holvrieka har ikke bevist, at Team Ship har undladt at betale regninger, og allerede derfor er der ikke handlet groft uagtsomt.

Betingelserne i CMR-lovens § 21 er ikke opfyldt. Holvrieka vil ikke både kunne få erstatning for bortkomst af godset og forsinket fremkomst af gods.

Konventionalboden er et inadækvat krav. Holvrieka har selv forhandlet dagbøderne med modtageren af godset. Team Ship blev ikke gjort bekendt med dagbøderne, da de indgik kontrakten, og da Holvrieka truede med at holde Team Ship ansvarlig, oplyste de ikke om størrelsen på dagbøderne. Havde Team Ship været bekendt med betingelsen om dagbøder, havde man ikke indgået kontrakten. Dagbøderne ligger uden for, hvad en transportør med rimelighed skal kunne forvente som konsekvens af en forsinkelse. Endvidere er det ikke bevist, at dagbøderne alene vedrører forsinket fremkomst af godset til bryggeriet. Det kan også skyldes det arbejde, som Bo Mortensen har forklaret, at håndværkerne udførte på stedet.

Ekstraomkostningerne indeholder også løn til håndværkerne, som transportøren ikke skal betale. Kravet på EUR 69.457 er udokumenteret.

Tschudi kan ikke forklare, hvad de har betalt for, herunder om de også har betalt fragtmanden, hvilket noget kunne tyde på. Holvrieka har formentlig ikke afholdt de omkostninger, hvorfor de ikke kan kræve betaling herfor.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

I den mellem parterne indgåede transportaftale er Team Ship benævnt transportør, og fragtprisen fremgår som en egen pris. Team Ship har på intet tidspunkt tilkendegivet, at de alene formidlede transporten. Det forhold, at Team Ship ikke har eget materiel til at udføre transporten, findes ikke alene at kunne medføre, at Team Ship kan anses for speditør. Herefter må Team Ship anses for transportør.

Hverken i korrespondancen forud for aftalens indgåelse eller i selve transportaftalen er anført, hvilket regelsæt der skal finde anvendelse på transporten. Det findes ikke godtgjort alene ved fremlæggelse af en uunderskrevet purchase contract af 9. februar 2007, at Holvrieka var bekendt med og havde accepteret, at Team Ship udførte landevejstransporten i henhold til NSAB 2000.

Parterne har aftalt, at godset skulle transporteres med skib fra Randers til Baltikum og derefter med bil til den endelige destination i Rusland. Da skaden er sket i tilknytning til vej-transporten mellem Letland/Lithauen og Rusland, og da disse lande har tiltrådt CMR-konventionen, findes disse regler, som inkorporeret i dansk ret, at måtte finde anvendelse.

Efter bevisførelsen, herunder mail af 30. december 2009 og brev af 12. januar 2010 fra bryggeriet Maykop, lægger retten til grund, at Holvrieka grundet forsinkelse med levering af den første tank i første forsendelse har lidt et tab på EUR 82,94 vedrørende betaling til det russiske toldvæsen. Team Ship er som fragtfører ansvarlig herfor, jf. § 24, jf. § 32.

Leveringen af de 6 store tanke i anden forsendelse skete først mellem 57 og 72 dage ef-ter forventet leveringstidspunkt. Selvom der er tale om et forventet leveringstidspunkt, og der i Rusland kan forekomme forsinkelser, findes det ubetænkeligt at fastslå, at forsinkelsen, der i det alt væsentligste kan tilskrives transportøren, langt overstiger det der med rimelighed kan forventes af en omhyggelig fragtfører, særligt når henses til, at Team Ship under forløbet var blevet gjort opmærksom på betydningen af levering samt, at forsinkelsen kunne medføre, at Holvrieka skulle betale konventionalbod til bryggeriet.

Team Ship videresendte blot de fra deres undertransportør modtagne oplysninger uden at reagere på disse, uanset de modtagne oplysninger adskillige gange viste sig at være ukorrekte. Endvidere modtog Team Ship oplysninger om manglende kørselstilladelser og oplysninger om undertransportørens manglende materiel til at gennemføre transporten på en hensigtsmæssig måde, ligesom der fremkom oplysninger om, at godset ikke kunne udleveres på grund af manglende betaling af fragt.

Under disse omstændigheder findes Team Ship som transportør at have handlet groft uagtsomt, jf. § 37. Team Ship er herefter ansvarlig også for tab, der overstiger fragtbeløbet.

En væsentlig del af det af Holvrieka opgjorte tab udgøres af en konventionalbod, som Holvrieka har måttet betale til bryggeriet. Det beløb, der er indtalt under sagen, er mindre end det, der var forskyldt i henhold til kontrakten. Retten finder under disse omstændigheder ikke grundlag for at betvivle rigtigheden af det mellem Holvrieka og bryggeriet aftalte forligsbeløb. Ligeledes findes der ikke grundlag for at tilsidesætte de beløb, der er betalt til en anden transportør for gennemførelsen af transporten.

Når henses til, at en del af forsinkelsen kan skyldes de ukorrekte tegninger, findes en erstatning at burde nedsættes, idet der ville medgå tid til at skaffe nye køretilladelser. Herefter skal Team Ship i erstatning til Holvrieka betale til EUR 250.000.

Efter sagens udfald og omfang skal Team Ship til Holvrieka betale 80.000 kr. til dækning af advokatomkostninger, 45.300 kr. til dækning af retsafgift og 2.357,50 kr. til dækning af øvrige afholdte omkostninger.

Thi Kendes for ret

Team Ship A/S skal inden 14 dage til Holvrieka Danmark A/S betale EUR 250.082,94 med procesrente fra den 15. maj 2010 samt 127.657,50 kr. i sagsomkostninger. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Henrik Dam Mette Christensen Kaj Flemming Nielsen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»