Jakob -Banner 3

Transport og kommunikation

Resumé

Afsenderen ikke ansvarlig for skade, som godset forvolder på transportmidlet under en søtransport.

Dom i sagen H-61-10

DSV Road Holding A/S
(advokat Jens Peter Fabricius)

mod

A/S J. Lauritzen
(advokat Sisse Friis Nilaus)

Indledning og påstande

Sagen angår spørgsmålet om afsenderens ansvar for skade, som godset forvolder på transportmidlet.

DSV Road Holding A/S (i det følgende: DSV) har nedlagt påstand om, at A/S. J. Lauritzen (i det følgende: Lauritzen) skal betale 39.628 kr. med rente 1,5 % pr. måned, subsidiært 5 % p.a., fra den 28. juni 2009, mere subsidiært med procesrente fra sagens anlæg.

Lauritzen, der er enig i, at skaderne på traileren opgøres til 39.628 kr., har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Transportaftalen og læsningen

Som led i deres faste samarbejde indgik  parterne aftale om, at DSV for  Lauritzen  skulle transportere et parti naturstensplader fra Lauritzens terminal i Esbjerg til modtageren i Norge.  Der er enighed om, at transporten blev udført i henhold til Nordisk Speditørforbunds Almindelige Bestemmelser (NSAB 2000).

I det fragtbrev, som DSV udstedte den 5. januar 2009 med Lauritzen som afsender, blev godset beskrevet som 20 kolli marmorplader.

Af pakkelisten for hele forsendelsen fremgår blandt andet, at dimensionerne for naturstenspladerne Nero Assoluto Polished  var 2550x1800 mm og for naturstenspladerne Verde Marina Polished 3400x1800 mm. Det samlede gods vejede 7.428 kg.

Transporten var en del af en international multimodal transport, som Lauritzen havde påtaget sig, fra Bosteco SRL i Querceta i Italien til Skiferindustri AS i Bergen i Norge. Bosteco havde anbragt naturstenspladerne på A-formede stålbukke, som blev lastet i en trailer.

Transporten blev påbegyndt den 15. december 2008 med lastbil fra Querceta til Verona, hvorfra traileren med naturstenspladerne blev transporteret piggy-back med tog til Padborg.

Fra Padborg blev traileren af en trækker kørt til Lauritzens terminal i Esbjerg. I Esbjerg blev naturstenspladerne omlastet til en trailer med trailer nr. 380292, som DSV efter aftale med Lauritzen havde stillet på Lauritzens plads den 18. december 2008.

I mail af 18. december 2008 spurgte Britta Olesen fra Lauritzen, hvordan bilerne skulle "se ud".

Mailen blev samme dag kl. 9:21 besvaret således af Lars Hvilsom fra DSV:

"DSV380292 er droppet nu. Den læsser du BITNO30915 Skiferindustri i morgen…der ligger 10 ekstra bånd at bånde med…"

Der er enighed om, at Lauritzen herefter læssede og surrede traileren, ligesom der er enighed om, at Lauritzen lukkede traileren og flyttede den tilbage til Sea-Cargos terminal, hvorfra DSV skulle bringe traileren om bord på skibet.

Skaden

Da godset nåede frem til modtageren, var det væltet og havde beskadiget DSV´s trailer.

Lauritzens forsikringsselskab, Codan, har i taksatorrapport af 5. marts 2009 opgjort skaden på DSV´s trailer til 39.628 kr.

Af Damage Report af 13. januar 2008, udarbejdet af Birger Carlsen fra Codan, fremgår følgende:

"The steel racks had U-profile steel legs, 80x45 mm, thickness 6 mm, as shown on photograph. From photographs of the trailer at arrival, presented by consignee, it was evident that the damage had occurred at arrival. Photographs show that the rack, with the stone plates strapped to it, was leaning to one side with bended legs.

It seems that side way forces have occurred during some time of the transport, and that the legs were not strong enough to carry the weight of the stone plates and keep the load steady in an upright position.

According to information from Mr. Meidell the racks have been used for many years and had never experienced any problems like the actual collapse.

It is likely to presume that to stress to the material was caused by heavy sea during the sea voyage from Denmark to Norway..."

Billede 1 af godset i traileren efter uheldet:

Der er anbragt 6 naturstensplader på hver side af A-bukken, der er væltet inde i traileren.

Billede 2 af naturstenspladerne i traileren:

Der er ført 3 spændbånd, et gult og 2 blå, hen over pladerne. Disse spændbånd er fastgjort til traileren. Der er to stålwirer rundt om pladerne, som fastholder disse til bukkene.

Billede af A-bukken i oprejst stilling:

A-bukkens ene fod er bøjet. Der er en lægte mellem A-bukken og pladerne til venstre på billedet.

Der er endvidere fremlagt en ingeniør rapport udarbejdet af ingeniør Marco Bonaguidi til Bosteco Srl vedrørende A-bukkenes bæreevne. Der er tvist om, hvorvidt der er undersøgt en prototype, og om de anvendte A-bukke svarer hertil.

Det fremgår af rapporten, at  plader skal stilles tæt sammen i fuld højde for at støtte hinanden og for at reducere risikoen for brud og for, at pladerne glider. På grund af bukkens hældning er det ikke muligt at stakke plader med en højde over 2,20 meter, idet pladernes øverste kanter ellers vil røre hinanden og hindre, at pladerne hviler på bukkens side. Selv om pladerne kun placeres på den ene side af bukkene, anbefales det  at pladerne ikke er højere end 2,50 meter, idet der ellers er risiko for at bukken og pladerne vælter.

Ingeniørrapporten konkluderer, at A-bukken er egnet til at støtte plader af marmor eller sten i øvrigt. Den maksimale bæreevne er 50.000 kg ved lastning af begge sider og 12.000 kg ved lastning af én side. Antallet af plader, som bukkene kan bære, varierer alt efter pladernes dimension, men rapporten går ud fra, at dimensionerne på pladerne er 4,00m x 2,00m med en tykkelse på 2 cm, og vægten pr. plade ca. 320 kg.

Den 31. maj 2009 har DSV sendt en faktura på 39.627,96 kr. med angivet forfaldsdato den 28. juni 2009. Der står i fakturaen, at der vil blive beregnet rente af forfaldne beløb med 1,5 % pr. måned.

Forklaringer

Lars Winther Sørensen har forklaret, at han er uddannet speditør. Han har været ansat ved Lauritzen i 15 år, og er i dag direktør for Lauritzen.

Lauritzen beskæftiger sig med komplette, miljøvenlige transportløsninger. Deres niche er natursten og keramiske fliser, som de transporterer fra Italien til Danmark og Norge. Lauritzen har sammen med datterselskabet, Jutlandia Terminal A/S, kørt med naturfliser i 25 år.

Lauritzen indgik et samarbejde med DSV ved årsskiftet 2000/2001 om al deres transport til Norge, ekskl. Oslo. Der foreligger ikke en særlig aftale om, hvordan godset skal fragtes. Transporten fra Italien foregår på den måde, at naturstenspladerne bliver lastet på Abukke af Bosteco i Italien, som også sikrer godset med jernkæder, og herefter surrer dem fast til traileren. Herefter bliver godset transporteret til Danmark, hvor det omlastes. Omlastningen sker på den måde, at bukkene lastes over i DSV´s trailer i ét løft. Det er en helt sædvanlig del af transportforløbet, at man omlaster godset, idet man på denne måde "knækker" transporten.

Det er normalt DSV´s egne chauffører, som står for at surre godset, men i dette tilfælde blev det aftalt, at Lauritzen skulle  gøre det. Lauritzen var ikke forpligtet  hertil, men man hjælper gerne hinanden.

Lauritzen satte to af sine meget erfarne medarbejdere til at surre godset. De var vant til at surre vanskeligt håndterbart gods.

Godset sikres mod udskridning ved at sætte 2 - 3 bånd omkring, så det ikke kan flytte sig. I dette tilfælde blev der anvendt 3 bånd.

Forevist billede 2 af naturstenspladerne i traileren har Lars Winther Sørensen forklaret, at pladerne er læsset op af siderne på bukken, og, at der er ført jernwirer rundt om bukken.

Dette er sket i Italien. Herefter er der ført 3 spændbånd henover bukken og pladerne. Han ved, at DSV surrer på samme måde, idet han tidligere har overværet surringerne. Det er dog ikke sædvanligt, at der skal surres til 11 meter høje bølger.

Forevist billedet af A-bukken har Lars Winther Sørensen forklaret, at de anvendte A-bukke er af samme type som dem, der normalt anvendes til denne type transport. Bukkene er ikke forsøgt forlænget ved at sætte en trælægte på. Lægten er sat på for at beskytte godset, og det har intet at gøre med bukkens dimensioner.

Der har ikke været problemer med bukkene tidligere, og DSV har foretaget 1-2 transporter om måneden i mange år. DSV har da heller ikke taget forbehold overfor måden, hvorpå godset er læsset og surret. Lars Winther Sørensen har ikke overvejet en krydssurring, hvor der føres 4 spændebånd, 2 fra hver side, hen over godset.

Lauritzen blev ikke indkaldt til besigtigelse, da godset ankom beskadiget til Norge, og der er ikke foretaget nogen undersøgelse af A-bukkene.

Lars Hvilsom har forklaret, at han er uddannet speditør og har arbejdet for DSV siden 1999, hvor han bl.a. betjener Lauritzen som kunde.

Det er normalt DSV, som selv læsser og surrer, men i dette tilfælde blev det aftalt, at Lauritzen skulle gøre det.

Godset var ikke hos  Lauritzen den 18. december 2008 som aftalt. Han aftalte derfor med Britta Olesen, at de skulle hjælpes ad med at læsse.

Mailkorrespondancen med Britta Olesen foregik om formiddagen den 18. december 2008. Det svinger meget, hvornår godset kommer ind på dagen. Om mandagen kommer det som oftest først ved frokosttid, men de øvrige dage svinger det meget. Skibet sejlede fra Esbjerg lørdag den 20. december og ankom til Bergen mandag morgen den 22. december. Han erindrer ikke, at der var forsinkelser, selv om der var megen blæst.

Normalt ville han være kommet tilbage dagen efter, hvis godset var forsinket, men der var mere gods fra Lauritzen, som var forsinket den pågældende dag, og han havde travlt på grund af julen. Han havde derfor ikke mulighed for at komme tilbage den følgende dag. De aftalte derfor, at han skulle stille en trailer, og at Lauritzen selv skulle læsse og surre godset og herefter kørt traileren ned til Sea-Cargo på havnen.

Han lagde nogle bånd til brug for surringen til Lauritzen.  Det var ikke noget problem for Lauritzen at surre godset. De er lige så professionelle til læsning og surring som DSV. Af samme grund gav han heller ingen instruktioner om, hvordan Lauritzen skulle surre godset.

Han ved ikke, hvordan chaufførerne normalt surrer, og der har ham bekendt ikke været andre inde og surre i traileren. Han har ikke tidligere oplevet tilsvarende skader.

Susanne Berggreen har forklaret, at hun blev uddannet som speditør i 1988 hos Lauritzen og har været ansat der lige siden. Hun beskæftiger sig med import fra Italien og samarbejder med DSV om transport af natursten. Samarbejdet har varet i ca. 10 år og foregår således, at Lauritzen bestiller en transport hos DSV til Bergen. DSV kan selv bestemme, hvordan de vil udføre transporten. Lauritzen blander sig ikke heri. Lauritzen omlaster godset, og DSV surrer det herefter. I denne sag blev det aftalt, at DSV blot skulle stille traileren hos Lauritzen, fordi godset ikke var klart. Lauritzen accepterede dette for at hjælpe DSV. Hun har set,  hvordan naturstenspladerne normalt bliver surret, men har ikke deltaget i selve surringen.

Hun ved ikke, hvordan DSV lægger spændbåndene. Hun  har aldrig set dem krydssurre. Hun har set, at DSV selv surrer pladerne på den måde, som er vist på billede 2.

Det har aldrig været til diskussion, hvordan surringen skulle foretages, og det har ikke givet anledning til problemer. De har ikke haft nogen skader.

Forsendelsen var ikke plomberet, og det er muligt at åbne traileren.

Da skibet ankom til Norge, fik hun en mail fra Lars Hvilsom om, at der var sket en skade, fordi bukken var væltet. Lauritzen blev ikke indkaldt til besigtigelse, og er ikke efterfølgende blevet kontaktet herom.

Der er kun én slags bukke. Godset kan veje lidt eller meget, og derfor taler de om små, henholdsvis store bukke.

Parternes synspunkter

DSV´s advokat har anført, at parterne har indgået aftale om  transport fra Esbjerg til Norge i henhold til NSAB 2000. Som ordregiver har Lauritzen et objektivt ansvar efter bestemmelsen i § 28b, og Lauritzen har bevisbyrden for at emballeringen var tilstrækkelig.

Aftalen om, at Lauritzen skulle læsse og surre, blev indgået alene af hensyn til Lauritzen, fordi godset ikke var klart den pågældende dag.

Det må anses for dokumenteret, at godset var mangelfuldt emballeret. A-bukkene knækkede sammen under vægten, hvorfor det allerede af denne grund må anses bevist, at de ikke var egnede  til emballering af godset for transporten til søs. Det fremgår tillige, af den tekniske rapport, at A-bukkene ikke bør anvendes til transport på blødt underlag uden passende forstærkning. Det fremgår af billedet af A-bukken, at naturstenspladerne gik væsentligt op over A-bukken, og at denne var forsøgt forhøjet med en trælægte fastgjort med tape til A-bukken. Lægten var ikke sat på for at beskytte godset, idet man i så fald ville have sat en lægte på begge sider af A-bukken.

Det fremgår af billedet af A-bukken, at foden har været bøjet og rusten.

Godset var ikke været tilstrækkeligt godt surret på traileren, idet A-bukkenes fod ikke var sikret mod udskridning på trailerens bund, ligesom surringerne ikke fikserede pladerne, der således har kunnet glide inde under surringerne.

Der burde være sket en krydssurring, hvor 2 spændbånd føres rundt hver vej. Det er en kendt form for surring, der gør, at godset ikke kan skride ud. Vidnernes forklaring om, at DSV normalt surrer som i denne sag, kan ikke tillægges vægt.

DSV havde ikke mulighed for eller anledning til at tage forbehold for surringsmetoden, da de ikke havde set, hvordan surringen blev foretaget.

DSV er endvidere i medfør af dansk rets almindelige erstatningsregler erstatningsansvarlig for den skete skade, idet  DSV ved læsning af de meget tunge naturstensplader på underdimensionerede A-bukke og ved ikke at have surret godset tilstrækkeligt har handlet ansvarspådragende, ligesom der er årsagssammenhæng og adækvans mellem den udviste forsømmelse og den skete skade.

DSV har krav på renter med 1,5 % pr. måned fra forfaldsdatoen den 28. juni 2009, som er angivet i faktura 31. maj 2009. Rentekravet er ikke bortfaldet ved passivitet, idet DSV ikke har givet Lauritzen anledning til at tro, at rentekravet ville blive opgivet.

Lauritzens advokat har anført, at bestemmelsen i NSAB 2000 § 28b ikke angiver, hvem der bærer bevisbyrden, hvorfor de almindelige bevisbyrderegler må finde anvendelse. Det er således DSV, der har bevisbyrden for, at emballeringen var mangelfuld, og denne bevisbyrde er ikke løftet.

A-bukkene var ikke underdimensionerede, idet de største plader målte 3400mm x 180mm, og dermed ikke overskred  de mål, som  er angivet i konklusionen i den tekniske rapport, ligesom bæreevnen på 50.000 kg ikke var overskredet. DSV har ikke ført bevis for, at den rust der fremgår på billedet af A- bukken, har haft indflydelse på bukkens bæreevne.

Lauritzen havde endvidere forstærket lasten ved at fastgøre trælægter til godset.

DSV gav ingen særlige instruktioner om, hvorledes surringen skulle foretages, og må derfor anses for at have accepteret den benyttede surringsmetode. Dernæst blev surringen foretaget af Lauritzens professionelle medarbejdere ved, at der blev ført 3 spændbånd hen over godset. Dette svarede til DSV´s sædvanlige surringsmetode.

Lauritzen har ikke haft mulighed for at konstatere, om surringerne var sprunget ved ankomsten til Norge, ligesom det er uvist, hvad der skete med traileren efter dens ankomst til Sea Cargos terminal.

Årsagen til skaden er herefter uvis, og det vides ikke, hvordan godset er blevet sikret under sejladsen, hvor det må lægges til grund, at godset var udsat for 11 meter høje bølger.

DSV har ikke løftet bevisbyrden for, at skaden skyldes mangelfuld emballering eller mangelfuld surring, ligesom DSV ikke har løftet sin bevisbyrde for, at Lauritzen skulle have udvist ansvarspådragende adfærd, hvorfor Lauritzen ikke kan holdes ansvarlig for den skete skade.

Den nedlagte rentepåstand er fortabt ved passivitet, idet DSV først har gjort den gældende 2 år efter, at kravet opstod. Et erstatningskrav hører ikke hjemme i en faktura og renteangivelsen i DSV´s faktura er ikke bindene for Lauritzen.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten lægger efter bevisførelsen til grund, at Lauritzen surrede godset ved at føre 3 stropper hen over A-bukkene med naturstensplader, hvorefter stropperne blev fastgjort til trailerens gulv og strammet.

Efter Lars Hvilsoms og Susanne Berggreens forklaringer lægger retten endvidere til grund, at denne surringsmetode svarede til den, som DSVs egne chauffører efter fast praksis anvendte i forbindelse med sådant gods, og at DSV i forbindelse med anmodningen til Lauritzen om at bistå med omlæsning og surring ikke anmodede Lauritzen  om at anvende en anden surringsmetode.

Idet den angivne surringsmetode således havde været anvendt i mange år, både af DSV og af Lauritzen, og idet den efter det oplyste ikke tidligere havde givet anledning til problemer, kan det efter rettens opfattelse ikke anses for nogen fejl eller forsømmelse eller afvigelse fra almindelig faglig standard, at Lauritzen anvendte denne surringsmetode.

Det bemærkes herved, at DSV ikke har godtgjort, at bukkene ikke var egnede til deres formål eller konkret mangelfulde, og at dette har haft betydning for hændelsesforløbet.

Det bemærkes endvidere, at der ikke foreligger nogen surveyrapport, der kan belyse skadesforløbet, herunder vejr- og søforhold.

Under disse omstændigheder kan DSV ikke holde Lauritzen ansvarlig for den skete skade.

T H I   K E N D E S   F O R   R E T

A/S. J. Lauritzen frifindes.

DSV Road Holding A/S skal inden 14 dage betale A/S J. Lauritzen 10.000 kr. i sagsomkostninger.

Kaj Fl. Nielsen                      Michael B. Elmer                    Henrik Dam

(Retsformand)

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 18. november 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»