Transport ikke groft uagtsom

Resumé

Transportøren havde ikke handlet groft uagtsom ved at henstille en trailer på en ubevogtet rasteplads, da han ikke var gjort bekendt med, at han kørte tyveritækkeligt gods.

 

Dom i sagen H3505 


Contino Transport A/S
(Advokat Holger FabianJessing)

mod

Vognmand Uwe Dähn
(Advokat Sisse Friis Nilaus)


Indledning
Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Uwe Dähn har handlet groft uagtsomt ved udførelsen af en landevejstransport ved at henstille sin lastede trailer på en ubevogtet rasteplan ved en motorvej i Tyskland og forlade den, hvorefter en del af godset blev stjålet fra traileren.

Påstande


- 2 -

Contino Transport A/S (herefter Contino) har nedlagt påstand om, at vognmand Uwe Dähn
tilpligtes til Contino at betale 163.023,00 kr., subsidiært betaling af et mindre beløb, med
procesrente, subsidiært 5 % p.a., fra den 7. september 2007.

Kravet er opgjort således:
Betalt af Contino til Inter Sales A/S og Tryg Forsikring A/S
i henhold til forlig kr. 243.750,00
Continos tilgodehavende hos Uwe Dähn i henhold til bilag B 1,
når bortses fra erstatningskravet stort EUR 45.786,60, EUR 6.163,68
til omregningskurs 7,46 kr. 45.981,00
med fradrag af Uwe Dähns tilgodehavende i henhold til
bilag B 1 EUR 16.984,98, omregnet til kurs 7,46 kr. 126.708,00
I alt kr. 163.023,00

Vognmand Uwe Dähn har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af 9.079,70
SDR, samt selvstændig påstand om betaling af 10.821,26 EUR med tillæg af procesrente fra
den 13. oktober 2006.

Contino har over for Uwe Dähns selvstændige påstand nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen blev anlagt af Inter Sales A/S som vareejer og Inter Sales A/S' vareforsikringer Tryg
Forsikring A/S mod den kontraherende fragtfører Dan Cargo A/S, der adciterede Contino,
der havde påtaget sig at udføre transporten. Contino adciterede herefter Uwe Dähn, der var
udførende transportør. Sagen mellem Inter Sales A/S og Tryg Forsikring A/S på den ene side
og Dan Transport A/S og Contino på den anden side er forligt, således at Contino til Inter
Sales A/S og Tryg Forsikring A/S har betalt 243.750,00 kr.

Oplysningerne i sagen
Inter Sales A/S havde solgt radio og tvapparater mrk. Denver til to kunder i henholdsvis
Ulm og Neuhaus i Tyskland. InterSales A/S indgik aftale med Dan Cargo A/S om transport
af varerne, der lå på lager hos Chr. Jensen på Århus havn. Dan Cargo A/S indgik aftale om


- 3 -

transport af godset med Contino, der selv stillede en presenningtrailer til rådighed for
transporten. Contino indgik aftale med Uwe Dähn om, at han stillede med sættevogn til at
trække traileren og transportere godset til dets bestemmelsessteder.
Uwe Dähn kørte først til Århus, hvor godset blev læsset fredag den 26. november 2004
mellem kl. 10 og 14 og herefter til Continos kontor i Padborg, hvor godset blev omlastet, og
der blev yderligere lastet en forsendelse af møbler. Uwe Dähn fik her udleveret tre
fragtbreve. Godset er i alle fragtbreve beskrevet som et antal europaller lig med et antal
kartoner Denver. Endvidere fik han udleveret to lieferschein (læssesedler), hvori godset er
beskrevet som henholdsvis MP3Player, Radio Denver og Denver TV 21 DVD. Der er
uenighed om, hvorvidt disse lieferschein var i en lukket kuvert, der var påklæbet kartonerne,
eller de var vedhæftet fragtbrevet. Godset skulle afleveres i Ulm og Neuhaus henholdsvis
den 29. og 30. november.
Uwe Dähn fortsatte fra Padborg til motorvejsrastepladsen Seesen, hvor han stillede
traileren for weekenden. Han kørte hjem, hvilket er ca. 3 km fra rastepladsen. Da han tilså
traileren søndag den 28. november, var presenningen skåret op, og en del af godset var
fjernet.
Uwe Dähn anmeldte tyveriet til politiet i Seesen. Af den optagne rapport fremgår, at
presenningen var skåret op i begge vognsider, og at der var blevet stjålet 20 fjernsyn, 51 clock
radioer og 56 MP3Player, alle af mrk. Denver.
Uwe Dähns advokat har indhentet en udtalelse fra advokat HansJürgen Müller om
motorvejsrastepladsen Seesen, hvoraf fremgår, at der ved siden af tankstationen og
tankshoppen er en parkeringsplads til 60 lastvogne og 36 personbiler. Tankstationen er åben
24 timer i døgnet, og på parkeringspladsen er der 21 lanternestager med hver 2 lysenheder.
Rastepladsen er meget benyttet hele døgnet og anvendes til parkering af lastvogne om natten

Forklaringer
Uwe Dähn har forklaret, at han driver en enkeltmandsvirksomhed uden ansatte og kun har
én sættevogn og ingen trailere. Han fik sættevognen ca. to uger, før han begyndte
samarbejdet med Contino i september 2004. Han fik ordrerne telefonisk fra Contino fra dag
til dag.


- 4 -

Samme dag, som han skulle afhente godset i Århus, fik han besked herom fra Contino.
Han havde fået en A4side med ordrenumre, som han oplyste hos Chr. Jensen. Herefter fik
han godset udleveret og kørte til Padborg, hvor han stillede traileren ved rampen, mens
godset blev omlastet. Han fulgte ikke med i omlastningen hele tiden, men han mener, at
noget gods blev taget ud, og andet kom på traileren. Mens omlastningen skete, vaskede han
sig og spiste, og han tog ikke del i omlastningen. Da Contino var færdig med at laste, så han
ind på ladet bagfra og anbragte en spærrestang. Møblerne var det sidste, der var lastet, og
han kunne ikke se andet. Han vidste ikke, hvad der var på læsset, da der var sket
omlastning. Han fik ingen mundtlige instruktioner, men fik kort før kl. 19 udleveret
fragtbrevene og besked om, hvor han skulle hen. Han lagde ikke mærke til, at der stod
Denver på fragtbrevet, og han vidste heller ikke, hvad mrk. Denver dækkede over. Ingen
oplyste ham om, at det var elektronik. Han fik ikke udleveret lieferschein, men han erfarede i
forbindelse med losningen af godset hos en af modtagerne, at lieferschein var sat på
kartonerne. Ved læsningen i Århus lagde han ikke mærke til lieferschein.
Han forlod Padborg ca. kl. 19 og kørte til rastepladsen Seesen, hvilket varede ca. 4½
time. Herfra er der ca. 500 km til Ulm, som var det første afleveringssted, men det var ikke
muligt at aflevere godset om lørdagen. Rastepladsen var næsten fyldt. Rastepladsen er godt
belyst, men der er kun videoovervågning ved tankstationen. Der er ikke overvågede
rastepladser i nærheden, men der er en såkaldt autohof lidt længere nede ad motorvejen,
hvor der skal betales en parkeringsafgift, og hvor der er en parkeringsvagt til kl. 24, men der
er ingen vagt i weekenden. Han mener ikke, at det er mere sikkert at parkere der end på
rastepladsen Seesen. Efter hans opfattelse var der ikke risiko for tyveri på rastepladsen.
Han stillede traileren på rastepladsen og kørte hjem. Han bor i en landsby, hvor der er
meget ringe trafik. Han tog selv beslutningen herom. Han tilså traileren 23 gange i løbet af
weekenden.
Efter tyveriet blev godset talt op. Antallet kunne ses af lieferschein. Møblerne udgjorde
mellem en fjerdedel og halvdelen af godset. Traileren var ikke helt fyldt op.
Han har tegnet en transportansvarsforsikring, men forsikringsselskabet har afvist at
betale. Da han tegnede forsikringen, vidste han ikke, hvilket gods han skulle transportere, så
sammen
med
forsikringsmægleren
satte
han
kryds
i
rubrikken
stykgods.


- 5 -

Forsikringsselskabet har meddelt ham, at forsikringen ikke dækker, fordi han ikke har
oplyst, at han kørte med elektronik
Ca. 6 uger inden tyveriet var han udsat for et andet tyveri på en rasteplads ved den
tjekkiske grænse. Han ved ikke, om tyveriet der kunne være undgået. Han holdt der med
både sættevogn og trailer.

Disponent Morten Hansen har forklaret, at han var ansat hos Contino fra 2000 til 2005. Hans
arbejde bestod i at sætte ture op, således at chaufførerne kunne komme hjem i weekenden.
Andre disponerede godset. Når en chauffør meldte, at vognen var tom, fik denne besked om
et nyt antal paller og et ordrenummer. Når der blev læsset hos Chr. Jensen i Århus, kunne
man ikke være i tvivl om, at det var elektronik. Han er næsten overbevist om, at Uwe Dähn
måtte vide, at der var tale om TVapparater. Han nævnte ikke, hvad der var i kartonerne, når
han sendte chaufførerne af sted. Chaufførerne skal kontrollere antal paller ved læsningen
hos Chr. Jensen, og de ville kunne se på kartonerne, hvad disse indeholdt, da det var let at
åbne presenningen i siden af bilen. I Padborg skete både omlæsning og tillæsning.
Chaufførerne havde ingen indflydelse på læsningen. Han modtog CMRfragtbrevene fra
Dan Cargo. Normalt videregav han dem sammen med lieferschein til chaufføren. Al
instruktion til chaufførerne blev givet mundtligt. Chaufførerne kvitterede ikke for
modtagelsen af godset i Padborg.
Når turen foregik over en weekend, skulle chaufføren tage bilen med hjem for at sikre,
at der ikke skete noget. Hvis der blev transporteret industrigods, accepterede han, at
traileren kunne stå på en rasteplads. Der forelå ingen instruktioner om at parkere på
bevogtede rastepladser. Han har ikke givet Uwe Dähn instruks om at parkere på
rastepladsen, men han var klar over, at der skulle ske overnatning. Seesen er en meget
benyttet plads for spisepauser, men man efterlader normalt ikke en trailer der. I den periode
var der problemer med mange tyverier, og der var megen opmærksomhed på, at
chaufførerne parkerede sikkert.
Han havde en liste med chaufførernes navne, adresser og telefonnumre. Han foretog
ikke sikkerhedstjek af adressen, men hvis trailer og sættevogn står i en landsby, mener han,
at det er et sikkert sted. Man tror formentlig, at chaufføren er i bilen, når begge dele står der.


- 6 -

Parternes synspunkter
Contino har anført, at transporten er omfattet af CMRloven. Da bortkomsten af godset skete,
mens det var i Uwe Dähns varetægt, er Uwe Dähn ansvarlig for den påståede skade, jf.
CMRlovens § 24. Der er ikke af Uwe Dähn oplyst omstændigheder, der gør, at han skulle
være fri for ansvar, jf. CMRlovens § 24, stk. 2. Det var Uwe Dähns valg at henstille traileren
på rastepladsen Seesen. Når der skal foretages ophold undervejs, er det fragtførerens opgave
at træffe de fornødne forholdsregler. Dette gælder, uanset om transportøren kender godsets
art. Uwe Dähn påtog sig risikoen ved at stille trailerne ubevogtet, hvorfor han er ansvarlig
for tyveriet. Det ville have været langt mindre risikabelt at tage trailen med hjem.
Godset, som Uwe Dähn transporterede, var elektroniske artikler, hvilket krævede
særlig agtpågivenhed. Uwe Dähn må have haft kendskab til, at han kørte med
radioapparater og fjernsyn, idet alle vidste, at gods fra Chr. Jensen var elektronik. Uwe Dähn
har endvidere en pligt til at kontrollere antal kolli og kunne heraf se, hvad det var.
Chaufføren bør desuden spørge om karakteren af godset og kan ikke være ligeglad, især ikke
når han ca. 6 uger forinden har været udsat for et tyveri. Af fragtbrevet fremgik, at der var
tale om varer af mærket Denver, hvilket er et temmelig gængs elektronikmærke af den
billigere art. Af Morten Hansen forklaring fremgik, at chaufførerne normalt fik udleveret
fragtbreve og lieferschein, hvilket også muliggjorde kontrol af, hvad der kørtes med.
Hvis en chauffør er bekendt med, at han fragter tyveritækkeligt gods, kræves der en
skærpet agtpågivenhed, og forholdsregler til at undgå tyveri skal være optimeret.
Redegørelsen fra den tyske advokat er ikke tilstrækkeligt bevis for, at rastepladsen var et
egnet sted til sikring mod tyveri. En trailer, der henstår uden opsyn ved en motorvej, er i
risiko for tyveri. Uwe Dähn valgte selv, hvor han ville stille traileren, og han havde
muligheden for at tage den med hjem. Uwe Dähn tilrettelagde selv turen, og ingen
transportmæssige hensyn tilsagde, at han var nødt til at parkere traileren på denne
rasteplads. Presenningen udgjorde det eneste værn mod tyveri, og Uwe Dähn har ved at
stille en trailer med tyveritækkeligt gods på en ubevogtet rasteplads udsat godset for en høj
risiko, hvorfor han har handlet groft uagtsomt, jf. CMRlovens § 37, og han er derfor afskåret
fra at påberåbe sig ansvarsbegrænsningen i CMRloven.


- 7 -

Uwe Dähn har anført, at han er fri for ansvar, idet han har fulgt de instruktioner om rejserute
og kørselstidspunkt, som han fik af Contino. Transporten foregik i en presenningstrailer,
selvom der på dette tidspunkt var en stigning i tyverier. Contino tog dermed en risiko. Uwe
Dähn fik ingen særlige sikkerhedsinstrukser og heller ikke oplyst, at det var tyveritækkeligt
gods. Denver er et mærke, der ikke umiddelbart siger noget om godsets art.
Intet gav Uwe Dähn anledning til at tro, at der var en særlig risiko. Uwe Dähn hentede
noget gods, og der skete derefter omladning. Det eneste, han kunne se, er kasser med
møbler, og det fragtbrev, han fik udleveret. Der kan ikke lægges vægt på Morten Hansens
forklaring, om hvad han plejede at gøre. Uwe Dähn har derimod set, at lieferschein sad på
kasserne. Morten Hansen har ikke givet instruks om at parkere bilen hjemme, og desuden
har Morten Hansen heller ikke undersøgt, hvor Uwe Dähn boede. Uwe Dähn valgte at
parkere på en stærkt trafikeret og fuldt oplyst plads, hvor mange chauffører er til stede i
deres biler. Desuden tilså Uwe Dähn bilen flere gange i løbet af weekenden. Uwe Dähn er
derfor fri for ansvar, jf. CMRlovens § 24, stk. 2.
Det bestrides, at Uwe Dähn har handlet groft uagtsomt. Grov uagtsomhed i CMR
lovens forstand må efter forarbejderne fortolkes som dolus eventualis, hvilket vil sige, at
Uwe Dähn skal have indset og accepteret, at der forelå en betydelig risiko for, at godset ville
blive stjålet. Det er ikke mere risikofyldt at parkere på rastepladsden Seesen, end det ville
være hjemme hos Uwe Dähn, hvilket Contino havde accepteret. Selvom Uwe Dähn måtte
have vidst, at der var tale om elektronikvarer, er hans handling ikke groft uagtsom i forhold
til Contino, der også har pligt til at tage vare på godset. Tyskland er ikke et højrisikoområde.
Det var nødvendigt at henstille traileren i weekenden, og der var ikke et andet mere sikkert
sted at stille den. Contino har således ikke løftet bevisbyrden for, at Uwe Dähn har handlet
groft uagtsomt.

Sø og Handelsrettens afgørelse
Vognmand Uwe Dähn påtog sig i henhold til telefonisk aftale med Contino at læsse stykgods
hos fa. Chr. Jensen i Århus fredag den 26. november 2004 med instruktion om at køre til
Continos rampe i Padborg, hvor traileren blev omlastet af Continos folk. Godset blev læsset
på en Contino tilhørende presenningstrailer. Godset skulle leveres i Tyskland henholdsvis
mandag den 29. november og tirsdag den 30. november 2004. Uwe Dähn forlod Padborg ved


- 8 -

19 tiden, på hvilket tidspunkt der var 45 timer tilbage af hans køretid. Det var derfor
nødvendig at gøre ophold undervejs, også under hensyn til leveringstidspunkterne for
godset. Uwe Dähn valgte at parkere traileren på en rasteplads, der efter det af ham
forklarede var oplyst og meget befærdet, og som lå i nærheden af hans hjem. Uwe Dähn
kørte herefter hjem i sættevognen, men tilså traileren et par gange. Efter bevisførelsen må det
lægges til grund, at Contino ikke gav pålæg om rute eller opholdssted, men at valget af
parkeringsplads var Uwe Dähns eget vald. Uwe Dähns ansvar som undertransportør af en
international vejtransport skal bedømmes efter CMRloven. Godset bortkom, mens det af
Uwe Dähn var henstillet på en parkeringsplads ved den tyske motorvej og dermed i hans
varetægt. Uanset at det var nødvendigt at foretage et ophold, findes Uwe Dähn ikke at have
løftet sin bevisbyrde for, at skaden ikke kunne være undgået, jf. CMRlovens § 24. Uwe Dähn
er derfor ansvarlig for bortkomsten. Uwe Dähn skal derfor betale
ansvarsbegrænsningsbeløbet på 9.079,70 SDR.
Uwe Dähn fik af Contino udleveret et fragtbrev, hvori varerne var angivet som 56
kartoner Denver. Derimod findes det ikke godtgjort, at Uwe Dähn sammen med fragtbrevet
fik udleveret lieferschein, hvoraf fremgår, at der er tale om elektronisk udstyr. Det findes
ikke at kunne pålægges Uwe Dähn nærmere at undersøge, hvilke varer der kan rubriceres
under mærket Denver, som Uwe Dähn efter sin forklaring ikke kendte. Der er herefter ikke
grundlag for at bedømme det forhold, at Uwe Dähn parkerede traileren på en oplyst og
befærdet rasteplads i et område i Tyskland, der ikke normalt regnes som højrisikoområde,
som groft uagtsomt, hvorfor Uwe Dähn ikke har handlet groft uagtsomt, jf. CMRlovens § 37.
Contino Transport A/S har ikke bestridt at skylde Uwe Dähn 10.821,26 EUR.
Uwe Dähns subsidiære påstand 1 og påstand 2 tages derfor til følge.

Thi kendes for ret

Uwe Dähn betaler inden 14 dage til Contino Transport A/S 9.079,70 SDR med tillæg af rente
fra den 7. september 2007.

Contino Transport A/S betaler inden 14 dage til Uwe Dähn 10.821,26 EUR med tillæg af pro
cesrente fra 13. oktober 2006.


- 9 -


Hver part bærer sine sagsomkostninger.

Kaj Flemming Nielsen
Mette Christensen
Benny Jepsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»