Toyota Danmark - Opsigelse af forhandleraftale

Resumé

Sagen drejer sig om opsigelse af en forhandleraftale med forkortet varsel - Toyota Danmark.

Dom i sagen H-105-02 


Bertelsen Biler A/S,
Autodania Bilcenter A/S,
Ove Jensen Biler v/Ove Jensen,
Kirke Hyllinge Autoservice v/Jørgen Østergaard Jørgensen,
Bent Thomsen Automobiler ApS,
Brian Struve A/S,
Bilcentret Lindberg & Nielsen I/S,
Abildgaard Biler ApS,
Langelands Automobilforretning v/Asger Hansen, og
Jels Biler v/Aage Steentoft
(Advokat Karsten Havkrog Pedersen)
mod
Toyota Danmark A/S
(Advokat Frank Bøggild)


Indledning og påstande

Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Toyota Danmark A/S, har været berettiget til i henhold til en forhandleraftale at opsige sagsøgerne, Bertelsen Biler A/S m.fl., med et varsel på 12 måneder med den begrundelse, at det var nødvendigt at foretage en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf. 

Det normale varsel er på 24 måneder.

Bertelsen Biler A/S m.fl. har nedlagt påstand om:
Principalt:
1) Toyota Danmark A/S tilpligtes at anerkende, at den af Toyota Danmark A/S af-
givne opsigelse af 25. april 2002 og det heri af Toyota Danmark A/S givne 1 års var-
sel er ugyldigt,
2) Toyota Danmark A/S tilpligtes at anerkende, at Bertelsen Biler m.fl. er berettiget
til erstatning for perioden 1. maj 2003 til det tidspunkt, hvor kontrakten lovligt opsi-
ges til ophør.

Subsidiært:
1) Toyota Danmark A/S tilpligtes at anerkende, at den af Toyota Danmark A/S af-
givne opsigelse af 25. april 2002 og det heri af Toyota Danmark A/S afgivne 1 års
varsel er i strid med forhandlerkontraktens bestemmelse om opsigelse,
2) Toyota Danmark A/S tilpligtes at anerkende, at Bertelsen Biler A/S m.fl. er beret-
tiget til erstatning for perioden 1. maj 2003 til 30. april 2004.

Toyota Danmark A/S har nedlagt påstand om frifindelse.

Denne sag er domsforhandlet sammen med H-118-02 (Knud Jørgensen Automobiler
A/S mod Toyota Danmark A/S).

Sagens omstændigheder

Toyota Danmark A/S ejes af Toyota Motor Corporation, Japan, og har gennem en
årrække været importør af Toyota person- og varebiler samt reservedele og tilbehør.

I sin egenskab af eksklusiv dansk importør har Toyota Danmark A/S på forskellige
tidspunkter indgået aftale med Bertelsen Biler A/S m.fl. om forhandling af Toyota
person- og varebiler samt reservedele og tilbehør.


- 3 -

Toyota Danmark A/S opsagde forhandlerkontrakten med Bertelsen Biler A/S m.fl.
den 25. april 2002 med et varsel på 1 år.


Forhandlerkontrakten og opsigelsen af forhandlerne den 25. april 2002:

Forhandlerkontrakterne er, bortset fra navn på forhandleren og salgsområdet, identi-
ske. Af kontrakten fremgår blandt andet følgende:

"§ 1. Kontraktgrundlaget
[...]

x) Forhandleren er på samme måde som selskabet forpligtet til generelt at efterleve og overhol-
de såvel de eksisterende som alle kommende EU-bestemmelser.
EU-ret er således en integreret del af nærværende kontrakt, og der henvises specielt til EU-
forordning 1475/95.
[...]

§ 2. Kontraktens varighed m.v.
[...]

b) Nærværende kontrakt kan uden særlig begrundelse af begge parter skriftligt opsiges med 24
måneders varsel til den sidste i en måned.
[...]

c) Selskabet kan opsige aftalen med mindst 12 måneders varsel, hvis det er nødvendigt at fore-
tage en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf. [...]"

På et forhandlermøde den 24. april 2002 orienterede Toyota Danmark A/S om, at en
række forhandlere ville blive opsagt. Opsigelserne blev sendt den 25. april 2002. Af
Toyota Danmark A/S' opsigelse til Bertelsen Biler A/S m.fl. fremgår blandt andet
følgende:

"Opsigelse af forhandlerkontrakt

Som bekendt, udløber den gældende EU-gruppefritagelsesforordning for motorkøretøjer (for-
ordning nr. 1475/95 af 28. juni 1995) med virkning pr. 30. september i år, og EU-
kommissionen har i februar måned offentliggjort et udkast til et nyt regelsæt på dette område.


- 4 -

Selv om det endnu er usikkert, hvornår og i hvilken endelig form det nye regelsæt vil blive
vedtaget, står det allerede nu klart, at der bliver tale om ganske væsentlige ændringer i forhold
til den situation, vi kender i dag.

Konkurrencesituationen vil blive skærpet på en række områder, og vi forventer, at de ændrin-
ger i markedsforhold og den eksisterende forhandlerstruktur m.v., som allerede har været un-
dervejs i de senere år, bliver yderligere fremskyndet.

Vi finder det nødvendigt nu at tage skridt til en gennemgribende reorganisering af forhandler-
nettet, som er en konsekvens af de betydelige udfordringer, vi står overfor i den nærmeste
fremtid, og som blev omtalt i detaljer på forhandlermødet den 24. april 2002.

Vi ser os derfor nødsaget til at opsige den gældende forhandlerkontrakt mellem dig og Toyota
Danmark A/S, jf. kontraktens § 2,c), således at opsigelsesperioden udløber, og kontrakten op-
hører med virkning pr. 30. april 2003.
[...]"

Forud for opsigelsen var der 80 selvstændige Toyota-forhandler i Danmark.

Af en pressemeddelelse af 25. april 2002 under overskriften "Toyota tilpasser
forhandlernettet" fremgår, at Toyota Danmark A/S som en konsekvens af de
forventede fremtidige markedsforhold har opsagt 18 Toyota-forhandlere. Det
fremgår videre af pressemeddelelsen, at man ser et behov for færre selvstændige
forhandlere, men at kunderne vil opleve stort set samme antal forretninger.

Den 28. maj 2002 rejste advokat Karsten Havkrog Pedersen på vegne af en række
opsagte forhandlere indsigelse mod opsigelsen med det forkortede varsel. Af skrivel-
se af 1. juli 2002 fra Toyota Danmark A/S til advokat Karsten Havkrog Pedersen
fremgår blandt andet følgende:

"Indledningsvis bemærkes, at ophøret af den gældende gruppefritagelsesforordning (1475/95
af 28. juni 1995) pr. 30. september i år ikke i sig selv er årsagen til den besluttede opsigelse af
et større antal danske Toyota-forhandlere.

Som bekendt er der imidlertid tale om, at der i løbet af de senere år er sket en betydelig skær-
pelse af konkurrenceforholdene i branchen, herunder som følge af den stadig større koncentra-
tion blandt bilproducenterne og det overskud af produktionskapacitet, der findes hos de fleste
producenter.


- 5 -

De ændrede konkurrencevilkår er bl.a. nærmere beskrevet i Dansk Automobilhandlerforenings
strategioplæg fra 1999 med titlen "Nye veje for bilbranchen". Heraf fremgår bl.a., at både på
verdensplan og i Danmark vil bilbranchen opleve krav til øgede omkostningsbesparelser, spe-
cielt på distributionen, og at der vil blive stillet højere krav til forhandlernes kvalitet, uddannel-
se og teknologi. DAF nævner i rapporten, at fokusering på strukturudviklingen på længere sigt
vil løse mange øvrige problemer.

Toyota Danmark A/S har ­ i øvrigt på linje med DAF's observationer og konklusioner ­ gen-
nem de senere år har været meget opmærksom på nødvendigheden af, at sammensætningen af
forhandlernetværket må afspejle ændringerne i konkurrencesituationen, og vi har løbende ud-
viklet vor forhandlernetværksstrategi i overensstemmelse hermed.

Vi har på et antal forhandlermøder i perioden 1999-2002 nærmere redegjort for denne strategi-
udvikling og herunder særligt fokuseret på nødvendigheden af en tilpasning af forhandlernettet,
idet der ­ som også beskrevet i DAF's nævnte rapport ­ er behov for færre og større forhand-
lerenheder, der kan løfte de skærpede krav til bl.a. kvalitet, uddannelse og teknologi.

På grundlag af et større analysearbejde har Toyota Danmark A/S herefter fundet det nødven-
digt at foretage en gennemgribende reorganisering af forhandlernettet, hvorunder 18 selvstæn-
dige Toyota-forhandlere ud af 80, dvs. svarende til ca. en fjerdedel, er blevet opsagt.

Ved vurderingen af hvilke forhandlere der skulle opsiges, har vi inddraget en lang række for-
hold og elementer, herunder geografi, lokale og regionale forhold, logostik, faciliteter, investe-
ringsbehov, kundeunderlag, kvalitetsniveau, uddannelsesbehov og salgs- og ledelsespotentiale
m.v. Blandt disse forhold og elementer vil der i sagens natur være visse skønsmæssige aspek-
ter, og vi har i den forbindelse bl.a. lagt vægt på, at det samlede forhandlernetværk efter reor-
ganiseringen på landsplan skal bestå af velfungerende, dynamiske og motiverede forhandlere,
der vil være egnede til at imødekomme de krav, som de skærpede konkurrencevilkår allerede
har ført med sig, og som utvivlsomt vil blive skærpet i de kommende år.

Toyota Danmark A/S er i dialog med alle opsagte forhandlere og bistår i bestræbelserne på at
få tilvejebragt den bedst mulige afvikling for de opsagte forhandlere. Vi mener, der de fleste
steder kan opnås fornuftige løsninger for de opsagte forhandlere via en konstruktiv dialog og
positiv medvirken fra alle parter.
[...]"

Denne sag blev anlagt den 16. oktober 2002. Efter sagens anlæg har Toyota Danmark
A/S udarbejdet "Sammenfatning af Toyotas restruktureringsplan i forbindelse med
opsigelserne af forhandlerne i april 2002 (nedskrevet i 2003)". Af sammenfatningen
fremgår blandt andet følgende:


- 6 -

"Sammenfatning af Toyotas restruktureringsplan i forbindelse med opsigelserne af 18
forhandlere i april 2002 (nedskrevet i 2003)

Baggrund

I 1995-2001 faldt bilsalget
· Udviklingen i salget af Toyota på det danske marked faldt fra 22.114 enheder til
13.653 (-38,2 %)
· Udviklingen i totalmarkedet faldt fra 166.512 enheder til 132.490 (-20,4 %)
· Ikke tegn på at udviklingen ville vende

Indtjeningsmulighederne forventes at blive påvirket i negativ retning:
· Længere serviceintervaller
· Generel lavere DB per kundetransaktion grundet en øget konkurrence
· Forsikringsskader laves i højere grad i andet regi
· Leasingselskaber, der overtager kundekontakten
· IT og e-business får større og større betydning

Lovgivningsmæssigt forventes følgende:
· Afskaffelse af distriktsbeskyttelse.
· Adskillelse af bilsalg og eftermarkedsydelser
· Øget mulighed for multi-branding på både bilsalg og eftermarkedsydelser
· Ophævelse af "location clause"

Alle disse faktorer har påvirket og forventes fremover at ville øge den i forvejen meget presse-
de konkurrencesituation og sætte ekstra pres på indtjeningsmulighederne i bilbranchen.

Hensigt med restruktureringen

For at være på forkant med denne udvikling og give fremtidens Toyota forhandler mulighed
for at stå bedst muligt rustet i konkurrencen, skønnes det nødvendigt at restrukturere forhand-
lernettet og rette særlig fokus på Toyota-forhandlernes fremtidige konkurrenceevne. Dette in-
debærer, at antallet af forhandlere må reduceres, og at de tilbageværende forhandlere må styr-
kes på en række punkter.

Ved fastlæggelsen af den nye struktur lægges særlig vægt på følgende hos de fremtidige for-
handlere:

· Volumen, indtjening og kundetilfredshed,
· velplacerede, velindrettede og synlige salgslokaler,
· investeringer i moderne og veludrustede værksteder,
· anskaffelse af velfungerende IT systemer og ­ udstyr,


- 7 -

· fremskaffelse af et passende kapitalgrundlag til forretningens drift,
· specialisering vedrørende salg, reparationer og øvrige eftersalgsydelser,
· anvendelse af store ressourcer på uddannelse,
· nødvendig ledelsesmæssig kompetence,
· planer der sikrer gennemførelse af et hensigtsmæssigt generationsskifte i rette tid,
· udvidelse af forretningsområder.

Afgørelsen af hvilke forhandlere, der skal ophøre, bliver truffet ud fra en samlet vurdering af
en række økonomiske, geografiske, organisatoriske og/eller personlige forhold samt hvilke
forhandlere, der bedst vil kunne passe ind i ovenstående forhold.
[...]"

Perioden forud for opsigelsen af forhandlerne den 25. april 2002:

I februar 1999 offentliggjorde Dansk Automobilhandler Forening (DAF) strategiop-
lægget "Nye veje for bilbranchen".

Formålet med strategioplægget var "at påbegynde arbejdet med et nyt strategisk op-
læg, der tager hensyn til de samfunds- og strukturændringer, som man kan forvente
vil indtræffe i begyndelsen af 2000-tallet." Rapportens hovedsigte var personbilbran-
chen, og rapporten var tiltænkt som et grundlag for en bæredygtig strategi for DAF's
medlemmer. I rapporten peges der på, at branchen, blandt andet som følge af udløbet
af den eksisterende gruppefritagelsesforordning, den generelle markedssituation samt
det forventelige fremtidige større kapitalkrav til den enkelte forhandler, måtte indstil-
le sig på og forvente nogle mere strukturelle forandringer i bilbranchen. Rapporten
opstiller en række modeller for, hvordan den enkelte forhandler kunne søge at tilpas-
se sig de forventede ændringer.

Toyota Danmark A/S afholdt i februar 1999 forhandlermødet Challenge 2000. På
mødet behandledes blandt andet spørgsmålet om den fremtidige forhandlerstruktur i
såvel Danmark samt andre europæiske lande. Toyota Danmark A/S introducerede en
strategi for det danske forhandlernet, der gik ud på, at der skulle være færre, større og
bedre forhandlere, men at dette mål skulle nås gennem en almindelig udvikling af
forhandlernettet.

På et forhandlermøde den 28. oktober 2000 blev strukturspørgsmålene tillige drøftet.
Af et referat fra mødet fremgår blandt andet, at daværende forhandlerchef Milter


- 8 -

Jensen, Toyota Danmark A/S, skulle have udtalt, at "Udviklingen af forhandlernettet
skal være omhyggeligt planlagt, i et roligt og jævn tempo, idet det er målet, at de
nuværende 90 ejere i løbet af 3-4 år skal blive til 65-70 ejere. Denne udvikling stiller
i fremtiden store krav til ledelse og uddannelse."

I en kommentar fra adm. direktør Flemming Bak, Toyota Danmark A/S, til forman-
dens beretning på samme møde den 28. oktober 2000 fremgår blandt andet følgende:
"Samtidig vil jeg gerne tage hatten af for, at Steen (Bertelsen) både i kraft af sit for-
mandskab, men også personligt har taget fat på strukturdebatten og forsøgt at gøre
noget ved det. Her er en mand for hvem det står lysende klart ­ bl.a. efter nogle inte-
ressante møder i Bruxelles og Berlin ­ at fremtiden og dens mange udfordringer nu
er rykket meget tættere på, og at vi bliver nødt til at møde den med omstruktureringer
og rationaliseringer i distributionsapparatet."

Toyota Danmark A/S har til brug for sagen ladet udarbejde en skematisk oversigt
over Toyota Danmark A/S's bilsalg til det danske marked i perioden 1995-2001, li-
gesom der er udarbejdet en oversigt for samme periode for den generelle udvikling i
bilsalget til det danske marked. Af oversigten fremgår følgende:

Fra 1995-2001 har udviklingen i sagsøgtes bilsalg til det danske marked været som
følger:
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal
22.114 19.999 20.571 20.908 19.090 16.220 13.653
Indeks
100 90 93 95 86 73 62

Fra 1995-2001 har udviklingen i bilsalget til det danske marked været som følger:
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal 166.512 174.886 188.381 198.162 182.493 150.806 132.490
Indeks
100 105 113 119 110 91 80

Bertelsen Biler m.fl. har suppleret disse oversigter med følgende oversigt:


1995
1996 1997 1998 1999 2000 2001
Antal solgte 22.114
19.999 20.571 20.908 19.090 16.220 13.653
biler Toyota
Udviklingen 100
90 93 95 86 73 62
svarende til


- 9 -

indeks
Udviklingen 100
105 113 119 110 91 80
total salg til
DK alle
mærker
Udviklingen 100
-15 -20 -24 -24 -36 -18
i difference
total/Toyota
Svarende til 0% -14% 20:113
24:119= 24:110= 36:91=
18:80=
1% (f.eks.
-18%
20%
-22%
-20%
-23%
15:105=14)

Af Toyota Danmark A/S' årsrapport for 2001/02 (15 måneder) fremgår blandt andet
følgende:

"Den forventede økonomiske stilling
For 2002/2003 forventes et særdeles vanskeligt år for den danske bilbranche. Nye konkurren-
ceregler fra EU gældende fra 1. oktober 2002 vil medføre, at alle bilfabrikanterne er nødsaget
til at iværksætte en kampagne med det sigte at harmonisere nybilpriserne på tværs af de euro-
pæiske landegrænser senest i løbet af 2003. Det betyder bl.a. at de danske bilpriser vil stige
væsentligt.

Et resultat af den megen debat i pressen omkring de ventede effekter af de nye EU-
konkurrenceregler og prisharmoniseringen er, at mange kunder i bilmarkedet har fremrykket
deres bilkøb til primo 2002 for at komme de forventede væsentlige prisstigninger i forkøbet.

Den positive effekt på bilsalget i første halvdel af 2002 forventes derfor afløst af et særdeles
kraftigt fald i bilmarkedet, når prisharmoniseringen og ­ stigningerne tager fart.

Selskabet forventer som følge af de vanskelige vilkår i den danske bilbranche en nedgang i re-
sultatet for året 2002/03 i forhold til 2001/02."

Det fremgår videre af årsrapporten, at overskuddet i perioden var 14.778.000 kr., og
at der fra tidligere år var overført 170.188.000 kr. Hovedtallene for perioden 1997 til
2001/02 er gengivet i årsrapporten. Det fremgår heraf følgende:

"HOVEDTAL FOR 5 ÅR
(mio. kr.)
2001/02
2000 1999 1998 1997
15 mdr.
12
12
12
12
mdr.
mdr.
mdr.
mdr.


- 10 -

Resultatopgørelsen





Omsætning 2.759
2.075
2.147
2.218
2.154
Bruttoresultat
281 209 203 200 176
Resultat før skat og
22 9 9 9 4
ekstraordinære po-
ster
Solgte biler
23.547
19.001
20.503
21.834
20.655






Balance





Samlede
aktiver 756 756 870 798 973
Anlægsaktiver 125 132 136 141 162
Omsætningsaktiver
632 624 734 657 810
Egenkapital
202 195 192 190 190
Hensættelser og
554 561 778 726 723
gæld
Soliditet
26,7 25,8 22,1 23,8 20,0






Antal
medarbejdere
147 156 157 149 148
[...]"

Den 5. februar 2002 redegjorde EU-kommissionen på et pressemøde for det første
udkast til gruppefritagelsesforordning. Nogle af hovedpunkterne i udkastet var, at der
skulle ske en afskaffelse af distriktsbeskyttelsen, at bilsalg og eftermarkedsydelser
skulle adskilles, at mulighederne for multi-branding på både bilsalg og eftermarkeds-
ydelser skulle øges, og at der skulle ske en ophævelse af den såkaldte "location clau-
se".

I en række avis- og magasinartikler i perioden frem til opsigelsen af forhandlerne den
25. april 2002 beskrives en række væsentlige og vidtgående strukturelle udfordrin-
ger, som bilbranchen stod over for.

Forklaringer


- 11 -

Steen Bertelsen har forklaret, at han er direktør for Bertelsen Biler A/S, og at han
har været selvstændig bilforhandler siden 1982. I 1986 åbnede han en Toyota-
forretning i Vanløse. Han har været formand for forhandlerforeningen gennem en 10-
årig periode.

Det kort, som Toyota Danmark A/S har ladet udarbejde, viser forhandlersituationen
kort før opsigelsen den 25. april 2002. Det fremgår af kortet, at der forud for opsigel-
sen var 98 lokationer, hvorfra der var Toyota-aktivitet. Situationen i dag er, at der er
96 lokationer, hvorfra der er Toyota-aktivitet. 88 af disse lokationer er udsalgssteder,
5 er autoriserede reparatører, og 3 er uofficielle repræsentationer.

Han deltog i forhandlermødet "Challenge 2000", som foregik i begyndelsen af 1999.
Mødet handlede i hovedsagen om, at Toyota på europæisk plan ville have forhand-
lerne til at handle ud fra de samme værdier. Nærmest som en biting blev der lagt op
til, at der på sigt skulle være færre forhandlere, men at en reduktion af antallet af
ejere skulle ske gennem en udvikling ved sammenlægninger, salg mv. Der var ikke
tale om, at enkelte forhandlere skulle opsiges.

Efter Challenge 2000-mødet blev der holdt et forhandlermøde på Sorø Storkro. Dette
møde fandt også sted i 1999. Mødet handlede blandt andet om implementering af en
ny forhandleruddannelse, som kostede 50.000 kr. Det var et krav, at alle forhandlere
deltog, idet Flemming Bak oplyste, at de forhandlere, som ikke deltog, ikke ville
indgå i Toyota Danmark A/S's fremtidsplaner i Danmark. Hvis man deltog i den nye
forhandleruddannelse lå det samtidig i luften, at man så også var en del af Toyota
Danmark A/S's fremtidsplaner i Danmark. Han deltog i uddannelsen.

I 2000 og 2001 blev der afholdt en række forhandlermøder, herunder bl.a. et møde
den 28. oktober 2000 på Munkebjerg i Vejle. Forhandlerstrukturspørgsmålene blev
drøftet på møderne, men der var fortsat intet om, at forhandlere som følge af struk-
turtilpasninger skulle opsiges.

Den 9. april 2002 var han som formand for og medlem af bestyrelsen for forhandler-
foreningen til et møde hos Toyota Danmark A/S, hvor bestyrelsen fik oplyst, at 20
Toyota-forhandlere ville miste forhandlingen af Toyota. Toyota Danmark A/S oply-
ste samtidig, at man ville gøre sit yderste for at bevare de enkelte lokationerne, men


- 12 -

at det var nødvendigt at beskære antallet af forhandlere. Det blev nævnt, at opsigel-
serne ville blive givet med 12 måneders varsel. Det var bestyrelsen entydige opfattel-
se, at kontrakten i den foreliggende situation ikke kunne opsiges med et varsel på 12
måneder, og at det i øvrigt ud fra en moralsk synsvinkel var stærkt kritisabelt, idet
forhandlerne havde foretaget store investeringer i deres forretninger. Der blev ikke
sat navn på de forhandlere, som skulle opsiges.

Da mødet var slut, blev han kontaktet af Klaus Frederiksen, som oplyste, at han var
blandt de forhandlere, som ville blev opsagt. Han bad straks om et møde med Toyota
Danmark A/S, hvilket han fik næste morgen den 10. april 2002, kl. 07.30, hos Toyota
Danmark A/S. På dette møde oplyste Toyota Danmark A/S, at han kunne indgå for-
handling om salg eller sammenlægning med Toyota-forhandleren i Rødovre. Han
kontaktede efterfølgende Toyota-forhandleren i Rødovre, men de kunne ikke blive
enige om en aftale. Da han meddelte dette til Toyota Danmark A/S, fik han anvist
Toyota-forhandleren på Nørrebro. De kunne imidlertid heller ikke blive enige om en
aftale.

Forhandlermødet den 24. april 2002 var præget af en underlig stemning. Der var intet
offentliggjort om, hvilke forhandlere af de nu 18 som var opsagt. Som formand for
forhandlerforeningen opfordrede han opsagte forhandlere til at tage kontakt til ham,
hvilket en del forhandlere efterfølgende gjorde.

De opsagte forhandlere repræsenterede 15 % af den samlede omsætning. Hensigten
med opsigelsen med det forkortede varsel har formentlig været at sætte tempoet i
processen op og at undgå stagnation i de områder, hvor forhandlerne var opsagt. Op-
sigelserne har også skabt frygt hos de tilbageværende forhandlere, hvilket muligt
også har været en bevæggrund. Ved at opsige en række forhandlerne og dermed ned-
sætte antallet af ejere, får Toyota Danmark A/S samlet set en større indtjening, idet
det formentlig er tanken, at de tilbageværende forhandlere ikke skal have et større
overskud.

Han har gennem en længere årrække solgt ca. 600 nye og brugte person- og varebiler
om året. Han har ikke haft et vigende salg. De målinger, som blev foretaget om kun-
detilfredshed før opsigelsen, var absolut tilfredsstillende, og butikslokalerne og
værkstedet var i top. Bertelsen Biler A/S havde en solid egenkapital og opfyldte alle


- 13 -

de krav, som Toyota Danmark A/S stillede. Selskabet opfyldte tilfredsstillende de
kriterier, som fremgår af den af Toyota Danmark A/S udarbejdede "Sammenfatning
af Toyotas restruktureringsplan i forbindelse med opsigelserne af forhandlerne i april
2002 (nedskrevet i 2003)".

Efter opsigelsen har han fortsat sin virksomhed, hvilket har været ganske vanskeligt.
Han har forsøgt at få forhandling af andre bilmærker. Han blev den 1. maj 2003 auto-
riseret som Toyota-serviceværksted. Han fik meddelelse herom 2 dage før opsigel-
sesfristens udløb.

Kim Jørgensen har forklaret, at han er direktør for Autodania Bilcenter A/S, og at
han har været i bilbranchen siden 1980. Autodania Bilcenter A/S flyttede til Valby i
1989, hvor han frem til opsigelsen drev virksomhed som autoriseret Toyota-
forhandler.

Han deltog bl.a. i forhandlermøderne Challenge 2000 og mødet på Sorø Storkro, og
møderne lagde ikke op til, at der skulle ske en opsigelse af forhandlerne. Han deltog
også i den nye forhandleruddannelse.

Han fik mundtlig besked om, at han ville blive opsagt ca. 14 dage før, at han modtog
den skriftlige opsigelse. Han blev kontaktet af to repræsentanter fra Toyota Danmark
A/S, som oplyste ham om, at han ville blive opsagt. Han fik ikke nogen nærmere
begrundelse for opsigelsen. Han deltog i forhandlermødet den 24. april 2002, hvor
der ikke blev sat navn på de opsagte forhandlere. Efter mødet kontaktede han Steen
Bertelsen, idet Steen Bertelsen på mødet opfordrede de opsagte forhandlere hertil.

Toyota Danmark A/S henviste efter opsigelsen Autodania Bilcenter A/S til at indgå
et partnerskab med Toyota-forhandleren i Glostrup. Han forsøgte at forhandle med
Toyota-forhandleren i Glostrup, men de kunne ikke finde en rimelig løsning. Han
havde fået foretaget en vurdering af sin forretning af en virksomhedsmægler, og det
tilbud, som han på baggrund heraf gav Toyota-forhandleren i Glostrup, var rimeligt.
Der var desuagtet prismæssigt over 100 % mellem dem.

Autodania Bilcenter A/S blev den 1. maj 2003 autoriseret som Toyota-
serviceværksted. Han fik meddelelse om, at Autodania Bilcenter A/S var autoriseret


- 14 -

3 dage før opsigelsesfristens udløb. Autodania Bilcenter A/S har derudover fået for-
handling af 3 mindre bilmærker. Autodania Bilcenter A/S har haft en diskussion med
Toyota Danmark A/S om opsætning af Toyota-skilte. De har indgået et forlig herom.

Autodania Bilcenter A/S har gennem en længere årrække solgt 500-550 nye og brug-
te person- og varebiler om året. Han havde en støt stigende markedsandel. Målinger-
ne af kundetilfredsheden viste, at Autodania Bilcenter A/S lå i den bedre halvdel, og
salgslokaler og værksted blev nyistandsat i 1989. Kort før opsigelsen var der investe-
ret 500.000 kr. i EDB. Selskabet havde en solid egenkapital og opfyldte alle de krav,
som Toyota Danmark A/S stillede. Selskabet opfyldte tilfredsstillende de kriterier,
som fremgår af den af Toyota Danmark A/S udarbejdede "Sammenfatning af Toyo-
tas restruktureringsplan i forbindelse med opsigelserne af forhandlerne i april 2002
(nedskrevet i 2003)"

Ove Jensen har forklaret, at han er uddannet i bilbranchen, og at han købte Toyota-
forhandlingen i Helsingør den 1. marts 1998. Han overtog den eksisterende Toyota-
forhandling i området.

Han har haft overskud i alle regnskabsår, og han solgte ca. 400 nye og brugte person-
og varebiler om året. Han havde en støt stigende markedsandel. Han har fulgt alle
retningslinjer fra Toyota Danmark A/S, og han opfyldte også i tilfredsstillende grad
de kriterier, som Toyota Danmark A/S har opstillet i "Sammenfatning af Toyotas
restruktureringsplan i forbindelse med opsigelserne af forhandlerne i april 2002 (ned-
skrevet i 2003)".

Da han blev opsagt, blev han af Toyota Danmark A/S opfordret til at fusionere med
Benny Djarlo Automobiler, men prisen, som blev tilbudt, var latterlig. Han forsøgte
uden held at få andre bilmærker. For at begrænse det økonomiske tab måtte han sæl-
ge en række af aktiviteterne til Benny Djarlo Automobiler. Han er i dag selvstændig
forhandler af Citröen i Hillerød og Næstved.

Brian Struve har forklaret, at han er direktør i Brian Struve A/S, og at selskabet køb-
te Toyota-forhandlingen i Slagelse i 1990.


- 15 -

I 1994 havde selskabet et overskud på 4 mio. kr., og Toyota Danmark A/S anbefale-
de ham at foretage en række investeringer i ombygninger mv., idet han fik oplyst, at
Toyota Danmark A/S på sigt ville opsige en række forhandlere i området. I juni 1996
havde han foretaget ombygninger for 13 mio. kr. De følgende år havde han et årligt
overskud på mellem 2 mio. kr. og 4,5 mio. kr. Egenkapitalen har ligget på ca. 20
mio. kr.

Det var Klaus Frederiksen, som gav ham besked om, at han var opsagt. Den eneste
begrundelse, han fik, var, at han ikke havde deltaget i et forhandlermøde for 8 år si-
den. Han fik besked om, at han måtte forhandle med Toyota-forhandlerne i Sorø og
Kalundborg. Han nægtede at indlede forhandlinger om sammenlægning, salg mv.
med disse Toyota-forhandlere, da han helt åbenbart stod i en umulig forhandlingspo-
sition. Toyota Danmarks A/S's fremgangsmåde var yderst kritisabel. Forretningen
blev af Toyota Danmark A/S's revisor vurderet til 24 mio. kr. Toyota Danmarks A/S
tilbød ham 17 mio. kr. for forretningen. Han svarede end ikke på dette tilbud, da det
lå langt under, hvad forretningen var værd.

Brian Struve A/S har gennem en længere årrække kørt med et ikke uvæsentligt over-
skud, og selskabet solgte i de seneste år ca. 400 nye og brugte person- og varebiler
om året. Han har fulgt alle retningslinjer fra Toyota Danmark A/S og har i tilfreds-
stillende grad opfyldt de kriterier, som Toyota Danmark A/S har opstillet i "Sam-
menfatning af Toyotas restruktureringsplan i forbindelse med opsigelserne af for-
handlerne i april 2002 (nedskrevet i 2003)". Han lå placeret i den bedste tredjedel
målt på alt.

Brian Struve A/S blev den 1. maj 2003 autoriseret som Toyota-serviceværksted. Han
fik meddelelse om, at selskabet var autoriseret kl. 16.00 dagen før opsigelsesfristens
udløb. Han besluttede sig efterfølgende for at afvikle sin virksomhed, fordi han blev
forhindret i at sælge nye biler. Medarbejderne blev afskediget i november 2003, og
kort tid efter solgte han bygningerne.

Knud Jørgensen har forklaret, at han er direktør for Knud Jørgensen Automobiler
A/S. Han begyndte forhandling af Toyota i 1978. Han har altid været medlem af for-
handlerforeningen, og han var i en periode formand for foreningen.


- 16 -

Han deltog i forhandlermøderne Challenge 2000 og mødet på Sorø Storkro, og mø-
derne lagde ikke op til, at der skulle opsiges forhandlere. Han blev opsagt den 30.
oktober 2001 med et varsel på 2 år. Han fik ikke nogen begrundelse for opsigelsen,
men han var bekendt med, at det var hensigten, at Nørrebro-forhandleren skulle have
distriktet. Uagtet at han blev opsagt med 2 års varsel den 30. oktober 2001, blev han
den 25. april 2002 på ny opsagt, men denne gang med et varsel på 1 år.

Toyota Danmark A/S har foreslået, at der blev etableret et formaliseret samarbejde
med eller et egentligt salg til Nørrebro-forhandleren. De forsøgte gennem advokater
og revisorer at komme frem til en aftale. Deres "kemi" passede ikke sammen, og der
var derfor ikke grundlag for et samarbejde. Nørrebro-forhandleren gav et købstilbud,
som han ikke kunne acceptere, og forhandlingerne brød sammen. Tilbuddet lå på 10-
15 % af det beløb, som han forlangte. Toyota Danmark A/S var involveret i forhand-
lingerne, da de brød sammen.

Knud Jørgensen Automobiler A/S's kapitalgrundlag har været fornuftigt, og selska-
bet solgte ca. 500-600 nye og brugte person- og varebiler om året. Han har vundet
flere rejser på grund af sit gode salg, og han havde flere store erhvervskunder og fik
henvist eksportkunder fra Toyota Danmark. Han har fulgt alle retningslinjer fra Toy-
ota Danmark A/S, og opfyldte på tilfredsstillende vis de kriterier, som Toyota Dan-
mark A/S har opstillet i "Sammenfatning af Toyotas restruktureringsplan i forbindel-
se med opsigelserne af forhandlerne i april 2002 (nedskrevet i 2003)", dog nok bort-
set fra salgslokalerne, som var gamle. Selskabet flyttede den 1. februar 2004, da byg-
ningerne skal rives ned.

Flemming Bak har forklaret, at han er administrerende direktør for og bestyrelses-
medlem i Toyota Danmark A/S. Han har arbejdet i Toyota Danmark A/S siden 1990,
og han blev administrerende direktør i juli 1999.

Toyota Danmark A/S har en årlig omsætning på mellem 2 mia. kr. og 2,5 mia. kr. På
nuværende tidspunkt har selskabet ca. 80 ansatte. Selskabets opgave er at håndtere
Toyota-produkter på det danske marked. Selskabet ejes af Toyota Motor Corpora-
tion, Japan.


- 17 -

Strukturen i forhandlernettet i Danmark er således, at alle forhandlerne er uafhængi-
ge af Toyota Danmark A/S til forskel fra f.eks. Norge og Sverige, hvor importøren
ejer en række forhandlere. I 1990 var der 100 selvstændige forhandlere i Danmark,
og antallet forblev stort set uændret frem til 1999, hvor der var 95 selvstændige for-
handlere.

Toyotas europæiske hovedkontor, som ligger i Bruxelles, udstikker de overordnede
rammer for ledelsen af virksomheden i Europa, og den overordnede europæiske for-
handlerstrategi er, at der skal være færre, større og bedre forhandlere. På europæisk
plan er der således en bevægelse mod en koncentration og konsolidering af forhand-
lernetværket.

Det var oprindeligt målet, at dette skulle ske gennem en naturlig udvikling ved sam-
menlægninger, salg mv. Denne "evolutionsstrategi" blev introduceret for de danske
forhandlere på Challenge 2000 mødet i 1999. Toyota Danmark A/S fandt, at den ide-
elle situation var, at forhandlerne ad frivillighedens vej fandt frem til sammenlæg-
ninger, salg mv. med henblik på at omstille sig til den overordnede strategi. Selska-
bet søgte at holde fast i denne strategi, men udviklingen i markedet blev værre og
værre, idet Toyota mistede både salg og markedsandele.

Omkring årsskiftet 2001/2002 stod det klart, at Toyota Danmark A/S ikke kunne
holde fast i "evolutionsstrategien", og at der blandt andet henset til udviklingen i
salgstallene og de vigende markedsandele måtte ske noget mere drastisk. Ledelsen i
Toyota Danmark A/S nedsatte derfor omkring årsskiftet 2001/2002 en arbejdsgruppe
med henblik på et mere drastisk indgreb som følge af de voldsomt nedadgående kur-
ver. Dette kunne blandt andet ske i form af en sænkning af antallet af forhandlere.
Målet var at nå frem til en løsning, som var bedst for hele organisationen.

Da udkastet til gruppefritagelsesforordningen blev offentliggjort den 5. februar 2002,
stod det helt klart, at der måtte ske noget radikalt. Der var tale om en vanskelig og
tung beslutning, men man besluttede sig for at reorganisere forhandlernettet, fordi det
var nødvendigt. Beslutningen blev truffet af ledelsen i foråret 2002. Man besluttede
sig for at skære i antallet af selvstændige forhandlere fra 80 til 62. De opsagde ikke
alle forhandlerne, fordi det ikke var nødvendigt for reorganiseringen. De valgte at
opsige forhandlerne med et varsel på 12 måneder, fordi kontrakten og gruppefritagel-


- 18 -

sesforordningen gav mulighed for det ved en så gennemgribende og nødvendig reor-
ganisering, som Toyota Danmark A/S faktisk gennemførte. Det var bedst for alle
parter, at reorganiseringen skete så hurtigt som overhovedet muligt. Beslutningen
om, hvilke forhandlere der skulle opsiges, blev truffet i marts 2002 af Toyota Dan-
mark A/S's ledelsesgruppe, og denne beslutning beroede på en samlet vurdering af
de oplysninger om forhandlerne, som Toyota Danmark A/S var i besiddelse af. Der
forelå ikke en skriftlig reorganiseringsplan. De traf afgørelsen om reorganisering på
baggrund af analyser af eget materiale om de enkelte forhandlere og såvel interne
som eksterne informationer, bl.a. såvel mundtlige som skriftlige rapporter fra reviso-
rer. Beslutningsgrundlaget bestod således af en lang række informationer, og der var
tale om et rigtigt godt beslutningsgrundlag. Som importør var Toyota Danmark A/S i
besiddelse af alle væsentlige nøgletal og havde også en virkelig god føling med den
enkelte forhandler. Udkastet til gruppefritagelsesforordningen var en medvirkende
årsag, men gruppefritagelsesforordningen var ikke udslagsgivende for beslutningen
om at reorganisere forhandlernettet.

De forhandlere, som blev opsagt, fik som udgangspunkt anvist én eksisterende Toyo-
ta-forhandler, som de kunne forhandle med. Han kan godt forstå, at det satte de op-
sagte forhandlere i en vanskelig situation, men det var nødvendigt for at sikre et
stærkt og effektivt forhandlernetværk.

Antallet af udsalgssteder er efter opsigelserne stort set bibeholdt, da det er strategien,
at man ønsker at være tæt på kunderne. I dag er der 58 forhandlere og 5 autoriserede
reparatører. Når der er færre ejere, opnås der klare synergifordele i relation til mar-
kedsføring, specialuddannet personale mv. Den løsning, som Toyota Danmark A/S
har valgt, er i overensstemmelse med anbefalingerne fra DAF, og de fleste danske
importører har reorganiseret forhandlernettet. Han er bekendt med, at i hvert fald
WV, SEAT og Skoda har reorganiseret med et varsel på 12 måneder. På europæisk
plan er halvdelen af opsagte europæiske Toyota-forhandlere opsagt med et varsel på
12 måneder.

Den nye gruppefritagelsesforordning giver principielt importøren mulighed for at
organisere sit forhandlernet på 2 måder. Toyota Danmark A/S har pr. 1. oktober 2003
valgt den selektive strategi. Den nye gruppefritagelsesforordning indebærer, at Toyo-
ta Danmark A/S ikke kan opsige en kontrakt med en autoriseret reparatør, hvis repa-


- 19 -

ratøren opfylder de generelle betingelser, som Toyota Danmark A/S opstiller for sine
reparatører.

I regnskabsåret 2002/2003 fik Toyota Danmark A/S et overskud på 87 mio. kr., og
det ser ud til, at selskabet får et fornuftigt resultat i regnskabsåret 2003/2004.

Knud Jørgensen Automobiler A/S blev opsagt den 30. oktober 2001 med et varsel på
2 år. Der var en række årsager til opsigelsen. Salgsfaciliteterne mv. var ikke tidssva-
rende, selskabet havde haft økonomiske problemer i en årrække, der bl.a. gav sig
udslag i, at selskabet ikke betalte sine regninger til Toyota Danmark A/S til rette tid,
selskabet havde de seneste år ikke levede op til salgsmålene, ligesom der lå 2 Toyo-
ta-forhandlere i umiddelbar nærhed af Knud Jørgensen Automobiler A/S. Knud Jør-
gensen Automobiler A/S lå i en årrække under det potentiale, som distriktet lagde op
til.

Da Toyota Danmark A/S besluttede sig for at reorganisere forhandlernettet, blev
Knud Jørgensen Automobiler A/S opsagt på ny, men denne gang med et varsel på 12
måneder. Knud Jørgensen Automobiler A/S var stadig forhandler, og der var ikke
noget sagligt grundlag for, at Knud Jørgensen Automobiler A/S skulle behandles
anderledes end de forhandlere, som blev opsagt med et varsel på 12 måneder. Da
Knud Jørgensen Automobiler A/S blev opsagt første gang den 30. oktober 2001, var
betingelserne for at anvende et opsigelsesvarsel på 12 måneder ikke opfyldt.

Klaus Frederiksen har forklaret, at han er forhandlerchef i Toyota Danmark A/S.
Han har arbejdet i Toyota Danmark A/S siden 1991 og blev forhandlerchef i januar
2002.

Han deltog i Challenge 2000 mødet, som fandt sted i februar 1999. Han var på davæ-
rende tidspunkt distriktschef. Hele ledelsesgruppen fra Toyota Danmark A/S deltog,
og alle forhandlere samt 1-2 nøglemedarbejdere fra hver forhandler var inviteret.
Budskabet på mødet var, at strukturen i forhandlernet måtte ændres gennem en natur-
lig udvikling, og at målet var, at der skulle være færre, større og bedre forhandlere.
Toyota Danmark A/S fik ikke nogen nævneværdig respons på selve mødet, men efter
mødet rettede flere forhandlere henvendelse til Toyota Danmark A/S med henblik på
at få oplysninger om, hvad Toyota Danmark A/S's planer var med deres forretning.


- 20 -


Toyota Danmark A/S igangsatte dialoger mellem forhandlere med henblik på fusio-
ner, salg mv., og det var hensigten, at der stille og roligt skulle startes en udvikling,
som skulle lede mod det overordnede mål om færre, større og bedre forhandlere.

I enkelte tilfælde har Toyota Danmark A/S opsagt en kontrakt med en forhandler,
f.eks. i tilfældet med Knud Jørgensens Automobiler A/S, fordi det ikke gik hurtigt
nok med at tilpasse sig til strategien. Toyota Danmark A/S har ikke tvunget forhand-
lere til at sælge til bestemte andre forhandlere, men man har forsøgt at styre proces-
sen. Frem til opsigelserne den 25. april 2002 lykkedes det ud fra "evolutionsstrategi-
en" at reducere antallet af ejere med 13.

På forhandlermøder i både 2000 og 2001 blev strukturproblemerne i forhandlernettet
berørt.

Omkring årsskiftet 2002 stod det klart, at Toyota Danmark A/S på grund af udviklin-
gen måtte foretage sig noget mere drastisk. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, og
man kom frem til, at det var nødvendigt at foretage en reorganisering af forhandler-
nettet. Ved fastlæggelsen af den nye struktur lagde man navnlig vægt på de hensyn,
som fremgår af "Sammenfatning af Toyotas restruktureringsplan i forbindelse med
opsigelserne af forhandlerne i april 2002 (nedskrevet i 2003)" under punktet "Hen-
sigt med restruktureringen". Ved punktet "udvidelse af forretningsområder" forstås
f.eks. kvik-service, biludlejning, bilpleje mv. I københavnsområdet var det helt op-
lagt, at det eksisterende forhandlernet havde nogle geografiske ulemper, idet nogle af
forhandlerne lå inden for en afstand af få kilometer. Toyota Danmark A/S beslutning
om, hvem der skulle opsiges, beroede på en samlet afvejning af de opregnede hensyn
sammenholdt med det forventede fremtidige marked.

Den 9. april 2002 holdt Toyota Danmark A/S et møde med forhandlerforeningens
bestyrelse, hvor forhandlerforeningens bestyrelse blev orienteret om, at det var be-
sluttet at reorganisere forhandlernettet. Bestyrelsen for forhandlerforeningen var ikke
overrasket. Toyota Danmark A/S satte på mødet ikke navn på, hvem der ville blive
opsagt, men efter mødet orienterede han Steen Bertelsen om, at han var blandt dem,
der ville blive opsagt.


- 21 -

Toyota Danmark A/S holdt efterfølgende en række individuelle møder med de for-
handlere, som ville blive opsagt. Han deltog selv i ca. 12 af disse møder, hvor man
kort orienterede om opsigelsen og om de muligheder for fusion, salg mv., som den
opsagte forhandler havde. Der blev i et vist omfang givet begrundelser for opsigel-
serne, men det er muligt, at nogle af forhandlerne har undret sig over, at det netop var
dem, som blev opsagt.

På forhandlermødet den 24. april 2002 holdt han et oplæg om restruktureringen af
forhandlernettet. Den skriftlige opsigelse blev afsendt den 25. april 2002. Processen
omkring optimering af forhandlernettet er endnu ikke afsluttet.

Procedure

Bertelsen Biler A/S m.fl. har gjort gældende, at det ikke er godtgjort, at betingelserne
for at opsige forhandlerne med et varsel på 12 måneder er opfyldt.

Det er hovedreglen, at kontrakten kan opsiges med et varsel på 24 måneder, og § 2 c)
er udtryk for en undtagelse. Det er Toyota Danmark A/S, som har dikteret kontrak-
tens bestemmelser, og der må ved anvendelsen af kontraktens undtagelsesbestem-
melse lægges vægt på det reelle styrkeforhold. Kontrakten er udtryk for rene manife-
stationer af importørens behov, og kontrakten giver ikke nogen særlig beskyttelse af
den investering, som den enkelte forhandler måtte have foretaget i sin forretning.

Når der opsiges efter andre regler end standardregler, må der stilles krav om, at der er
en klart grundlag, jf. U 81.192 SH, og det er ikke godtgjort, at det fornødne klare
grundlag for at opsige med forkortet varsel var til stede. Det er kun Toyota Danmark
A/S, som kan godtgøre, at betingelserne er opfyldt, og hvis der er rimelig tvivl, skal
dette komme Toyota Danmark A/S til skade. Toyota Danmark A/S er opfordret til at
føre dokumentbevis for, at betingelserne i sin helhed var opfyldt, men Toyota Dan-
mark A/S oplyste, at dette bevis i hovedsagen ville blive ført gennem vidner.

Vurderingen af, om reorganiseringen har været "nødvendighed", må bero på en ob-
jektiv vurdering, som fordrer, at Toyota Danmark A/S fremlægger alt relevant mate-
riale, hvilket ikke er sket. Kriteriet knytter sig til den enkelte forhandler. Toyota
Danmark A/S har ikke ønsket at vise, hvorfor det var nødvendigt, hvilket skal kom-


- 22 -

me Toyota Danmark A/S til skade. Det forhold, at ikke alle forhandlere er opsagt,
indikerer tillige, at det ikke har været nødvendigt at foretage en reorganisering af
forhandlernettet. Der gælder et begrundelseskrav, og begrundelsen skal foreligge på
tidspunktet for opsigelsen. Der bør foreligge en skriftlig plan, hvilket der formentlig
også har gjort, men Bertelsen Biler m.fl. må ikke se denne plan.

Begrundelsen er, som det fremgår af opsigelsen, ganske usikker, idet Toyota Dan-
mark A/S endnu ikke var bekendt med, hvilken udformning gruppefritagelsesforord-
ningen fik, da man opsagde forhandlerne. Den kommende forordning nødvendig-
gjorde ikke opsigelserne. Det forhold, at der muligt kunne være et juridisk problem
ved overgang til en ny gruppefritagelsesforordning, må i alle tilfælde forudsætte, at
alle forhandlere opsiges, hvilket ikke er sket.

Der er intet i Toyota Danmark A/S's regnskaber, der tilsiger, at det var et spørgsmål
om overlevelse, at der skete opsigelse med 12 måneders varsel. Toyota Danmark
A/S' omsætning har været rimelig stabil, og omsætningsnedgangen i bilbranchen
indtrådte langt tidligere end 2002. Der var ikke tale om nogen markant nedgang i
markedsandelen. Der kan ikke sættes en plet på de opsagte forhandlere, hvilket i øv-
rigt må lægges til grund, idet Toyota Danmark A/S ikke har anfægtet dette.

De af Toyota foretagne ulovlige opsigelser er i strid med kontraktens bestemmelser
og bestemmelserne i forordning 1475/95 om opsigelse af forhandlerkontrakter.

De opsagte forhandlere udgør et klart mindretal, og der er således heller ikke tale om
nogen gennemgribende reorganisering. Alle udsalgssteder er bevaret, og det eneste,
der i princippet skete, var, at Toyota Danmark A/S foretog en udvælgelse af de for-
handlere, som de ville af med. Hvis det er de enkelte ejere, som Toyota Danmark
A/S har noget imod, må de opsiges med et varsel på 24 måneder.

Det materiale, som Toyota Danmark A/S har fremlagt som dokumentation for, at
betingelserne for at opsige med 12 måneders varsel var opfyldt, kommer ikke fra
Toyota Danmark A/S, men fra 3. mand. Der foreligger ikke noget egentligt materiale
fra Toyota Danmark A/S, bortset fra den oversigt, som er udarbejdet til brug for den-
ne sag.


- 23 -

Den adfærd, som Toyota Danmark A/S har udvist, sammenholdt med, at opsigelser-
ne er ulovlige, medfører, at opsigelserne må anses for at være ugyldige. Bertelsen
Biler m.fl. skal derfor have medhold i den principale påstand. Subsidiært må opsigel-
serne anses for at være i strid med forhandlerkontrakten, hvorfor Bertelsen Biler m.fl.
under alle omstændigheder skal have medhold i den subsidiære påstand.

Som følge af den uretmæssige opsigelse har Toyota Danmark A/S handlet ansvars-
pådragende, og det er godtgjort, at Bertelsen Biler m.fl. har lidt et tab.

Retspraksis fra tysk og fransk ret kan ikke tillægges betydning ved vurdering af den-
ne sag, allerede fordi markedssituation i disse lande er en helt anden.

Det bør tillægges omkostningsmæssig betydning, at sagen har været forbundet med
et betydeligt arbejde. Hvis Bertelsen Biler m.fl. ikke får medhold, bør den måde,
hvorpå Toyota Danmark A/S har ført sagen på, have omkostningsmæssig konse-
kvens.

Toyota Danmark A/S har gjort gældende, at betingelserne for at opsige forhandlerne
med et varsel på 12 måneder er opfyldt.

Det må efter bevisførelsen lægges til grund, at Toyota Danmark A/S har foretaget en
gennemgribende reorganisering. Dette kontraktsbegreb må sprogligt forstås som en
mere hensigtsmæssig og dyberegående organisering af forhandlernettet. Der skal
ikke lægges for megen vægt i ordet "gennemgribende", da det formentlig beror på en
oversættelsesfejl i den danske oversættelse af gruppefritagelsesforordningen, idet
ordet ikke går igen i øvrige oversættelser. Denne oversættelsesfejl må tages i betragt-
ning, når kontraktbestemmelsen skal fortolkes.

Toyota Danmark A/S opsagde 18 af de 80 forhandlere den 25. april 2002, og der blev
stillet skærpede krav til de resterende forhandlere. Det er netop sådan en situation,
som kontrakten tager højde for, og det nuværende antal udsalgssteder er uden betyd-
ning, da disse alene viser synligheden over for kunderne. Man har stillet krav om, at
tilbageværende forhandlere skal investere ca. 1 mio. kr., og det var ikke rimeligt, at
de opsagte forhandlere skulle foretage en sådan investering.


- 24 -

Den gennemgribende reorganisering er sket for hele forhandlernettet, idet alle for-
handlere har været vurderet i henhold til de kriterier, som Toyota Danmark A/S op-
stillede. Både geografien, økonomien, organisatoriske og personlige forhold mv. spil-
lede en rolle, da man traf beslutning om, hvem som skulle opsiges, ligesom forvent-
ningerne til et ændret retsgrundlag tydeliggjorde Toyota-organisationens behov for at
være klædt på til den nye markedssituation.

Da forhandlerne blev opsagt, var det nødvendigt at foretage en gennemgribende re-
organisering, og nødvendighedskriteriet knytter sig ikke til den enkelte forhandler.
Der kan ikke stilles krav om, at Toyota Danmark A/S skulle være på fallittens rand,
og der kan heller ikke stilles krav om, at den enkelte forhandler skulle have en uddy-
bende begrundelse. Som følge af de senere års udvikling i bilbranchen og forvent-
ningerne til fremtiden fandt Toyota Danmark A/S, at det var nødvendigt at foretage
tiltag, der sikrede Toyota Danmark A/S's fremtidige konkurrenceevne i Danmark.
Toyota Danmark A/S har anvendt saglige kriterier ved vurderingen og har reageret
ud fra en "business judgement rule".

Der gælder ikke noget krav om, at der skal foreligge en skriftlig reorganiseringsplan.
Hverken Konkurrencestyrelsen eller EU-kommisionen har hjemmel til, og slet ikke
med tilbagevirkende kraft, at opstille krav om, at en opsigelse med 12 måneders var-
sel forudsætter eksistensen af en reorganiseringsplan, men Toyota Danmark A/S's
beslutning var selvsagt begrundet i en plan.

Samarbejdet mellem Toyota Danmark A/S og Bertelsen Biler m.fl. er nu ophørt. Selv
hvis der ikke kunne ske opsigelse med 12 måneders varsel, medfører dette ikke, at
opsigelserne er ugyldige, ligesom der ikke på nuværende tidspunkt er grundlag for at
fastslå, at sagsøgere i givet fald er berettiget til erstatning.

Opsigelserne er sket i overensstemmelse med den retspraksis, som fremgår af tysk og
fransk ret, og retsafgørelserne herfra er direkte anvendelige i denne sag.

Rettens begrundelse og resultat

Det er Toyota Danmark A/S, der har bevisbyrden for, at betingelserne for at opsige
forhandlerkontrakten med det forkortede varsel var opfyldt.


- 25 -


Der kan ikke stilles krav om, at der skal foreligge en skriftlig reorganiseringsplan på
opsigelsestidspunktet, men fraværet af en skriftlig plan kan have betydning ved vur-
deringen af, om det er bevist, at betingelserne for at opsige med det forkortede varsel
var opfyldt.

En opsigelse med et varsel på 12 måneder må forudsætte, at der foreligger noget eks-
traordinært både i relation til baggrunden for opsigelserne, at der rent faktisk foreta-
ges en gennemgribende reorganisering af hele forhandlernettet eller en del heraf. I
modsat fald ville enhver tilpasning af forhandlernettet kunne ske gennem opsigelse
med forkortet varsel.

Selv om det efter bevisførelsen må lægges til grund, at forhandlernettet stod over for
nogle strukturelle problemer, som måtte løses, at udviklingen gik mod færre, større
og bedre forhandlere, og at forhandlernettet også måtte tilpasse sig den generelle
markedssituation og også udviklingen i salget af Toyota, er det ikke ensbetydende
med, at det er bevist, at der kunne ske opsigelse med forkortet varsel.

Efter bevisførelsen finder retten ikke, at det er godtgjort, at der forelå sådanne om-
stændigheder, at betingelserne for at opsige Bertelsen Biler A/S m.fl. med forkortet
varsel var opfyldt ved opsigelsen den 25. april 2002.

Retten har herved navnlig lagt vægt på de regnskabstal, som har været forelagt retten,
oplysningerne om forhandlernettet og udviklingen i salget af biler, herunder udvik-
lingen med hensyn til Toyotas markedsandel, det udkast til gruppefritagelsesforord-
ning, som var kendt på tidspunktet for opsigelserne, oplysningerne om den forvente-
de udvikling i branchen, og antallet af opsagte forhandlere i forhold til det samlede
antal forhandlere ved opsigelsen.

Ved at have opsagt forhandleraftalen med et for kort varsel, er Toyota Danmark A/S
erstatningsansvarlige for det tab, som Bertelsen m.fl. har lidt ved at være opsagt med
forkortet varsel.


- 26 -

Selv om Toyota Danmark A/S ikke har haft grundlag for at opsige forhandlerne med
forkortet varsel, betyder dette ikke, at opsigelserne er ugyldige. Som følge heraf ta-
ges den subsidiære påstand tages derfor til følge.

Thi kendes for ret

Toyota Danmark A/S skal anerkende, at den af Toyota Danmark A/S afgivne opsigelse af 25. april 2002, og det heri af Toyota Danmark A/S givne 1 års varsel er i strid med forhandlerkontraktens bestemmelse om opsigelse.

Toyota Danmark A/S skal anerkende, at Bertelsen Biler A/S, Autodania Bilcenter A/S, Ove Jensen Biler v/Ove Jensen, Kirke Hyllinge Autoservice v/Jørgen Østergaard Jørgensen, Bent Thomsen Automobiler ApS, Brian Struve A/S, Bilcentret Lindberg & Nielsen I/S, Abildgaard Biler ApS, Langelands Automobilforretning v/Asger Hansen og Jels Biler v/Aage Steentoft, er berettiget til erstatning for perioden 1. maj 2003 til 30. april 2004.

Toyota Danmark A/S betaler inden 14 dage 50.000 kr. i sagsomkostninger til Bertelsen Biler A/S, Autodania Bilcenter A/S, Ove Jensen Biler v/Ove Jensen, Kirke Hyllinge Autoservice v/Jørgen Østergaard Jørgensen, Bent Thomsen Automobiler ApS, Brian Struve A/S, Bilcentret Lindberg & Nielsen I/S, Abildgaard Biler ApS, Langelands Automobilforretning v/Asger Hansen og Jels Biler v/Aage Steentoft.

Mette Christensen
Eigil Pedersen Klavs Olsen




(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»