Jakob - Portræt 1
Mark - Portræt 1
Daniel - Portræt 1

Ikke krav på tildeling af favørkursaktier

Resumé

Ansatte i opsagte stillinger havde ikke krav på favørkursaktier, da tildelingen af favørkursaktier ikke var omfattet af funktionærlovens § 17a eller denne bestemmelses analogi.

Dom i sagen F1108

Finansforbundet som mandatar for
1) A
2) B og
3) C
(advokat Jacob Goldschmidt)

mod

TrygVesta Forsikring A/S
(advokat Merete Preisler)

Indledning
Dommen afgør et spørgsmål om hvorvidt ansatte der er i opsagt stilling, har krav på at kunne købe favørkursaktier i 2007 og 2008 på grundlag af arbejdsgiverens resultater for 2006 og 2007, jf. funktionærlovens § 17a eller denne bestemmelses analogi.

Påstande
Finansforbundet har nedlagt følgende påstande:

Vedrørende 2007:
Principalt:


2

1. TrygVesta Forsikring A/S skal til
· A betale 4.137,50 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 29. august 2008,
· B betale 9.930,00 kr. med procesrente fra sagens anlæg, og
· C betale 9.930,00 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Subsidiært:
2a) TrygVesta Forsikring A/S skal på anfordring og mod betaling af
· 250 kr. til A sælge 10 aktier a 25 kr. i TrygVesta Forsikring A/S,
· 575 kr. til B sælge 23 aktier a 25 kr. i TrygVesta Forsikring A/S, og
· 575 kr. til C sælge 23 aktier a kr. 25 i TrygVesta Forsikring A/S.

2b) TrygVesta Forsikring A/S skal vedrørende de tildelte aktier betale fuldt udbytte for 2007
og fremover.

2c) TrygVesta Forsikring A/S skal anerkende at aktierne overdrages uden båndlæggelse, sub
sidiært båndlagt i samme periode som medarbejderne i ikke opsagt stilling måtte tåle.

I tilknytning til den principale og subsidiære påstand:
3) TrygVesta Forsikring A/S skal til
· A betale 517,19 kr.,
· B betale 1.241,25 kr. og til
· C betale 1.241,25 kr. med procesrente fra sagens anlæg.

Vedrørende 2008:
Principalt:
4) TrygVesta Forsikring A/S skal til
· B betale 2.500,00 kr. med procesrente fra den 25. marts 2009, og til
· C betale kr. 2.500,00 kr. med procesrente fra samme dag.

Subsidiært:


3

5a) TrygVesta Forsikring A/S skal anerkende på anfordring og mod betaling af det beløb som
andre ansatte har betalt for aktier, til
· B sælge det antal aktier a 25 kr. i TrygVesta Forsikring A/S som under favøraktietilde
lingen i 2008 kunne erhverves for et bonusbeløb svarende til 2.500,00 kr. og til
· C sælge det antal aktier a 25 kr. i TrygVesta Forsikring A/S som under favøraktietil
delingen i 2008 kunne erhverves for et bonusbeløb svarende til 2.500,00 kr.

5b) TrygVesta Forsikring A/S skal vedrørende de tildelte aktier betale fuldt udbytte for 2008.

5c) TrygVesta Forsikring A/S skal anerkende at aktierne overdrages uden båndlæggelse, sub
sidiært båndlagt i samme periode som medarbejdere i ikke opsagt stilling måtte tåle.

I tilknytning til både den principale og den subsidiære påstand:

6) TrygVesta Forsikring A/S skal til

· B betale 312,50 kr. og til
· C betale 312,50 kr. med procesrente fra den 25. marts 2009.

TrygVesta Forsikring A/S har påstået frifindelse. TrygVesta har ikke bestridt Finansforbundets
opgørelse af sagsøgernes krav.

Sagen er anlagt ved Retten i Glostrup den 26. juni 2008 og henvist til Sø og Handelsretten i
medfør af retsplejelovens § 227, stk. 1.


Oplysningerne i sagen
A blev ansat hos TrygVesta Forsikring A/S (i det følgende TrygVesta) den 1. november 1994
og fratrådte sin stilling den 31. maj 2006 efter egen opsigelse. Stillingen var omfattet af funk
tionærloven. A tjente ved sin fratræden 42.985,59 kr. om måneden.


4

B blev ansat hos TrygVesta den 1. juni 2001 og fratrådte sin stilling den 31. marts 2007
efter egen opsigelse. Stillingen var omfattet af funktionærloven. B tjente ved sin fratræden
35.939,70 kr. om måneden.
C blev ansat hos TrygVesta den 1. august 2001 og fratrådte sin stilling den 31. marts
2007 efter egen opsigelse. Stillingen var omfattet af funktionærloven. C tjente ved sin fratræ
den 38.007,68 kr. om måneden.

A, B og C har fået udbetalt bonus i 2004, 2005 og 2006 samt fået tildelt gratisaktier i
2006 på samme måde som øvrige ansatte i TrygVesta.
Den 20. september 2005 blev det oplyst på TrygVestas intranet at bestyrelsen efter
børsintroduktion var indstillet på at indføre et program for medarbejderaktier det følgende
år. Det var efter meddelelsen tanken at medarbejderaktieprogrammet skulle erstatte den ek
sisterende bonusordning.

Den 28. februar 2006 blev det på intranettet meddelt at medarbejderne i Danmark den
31. marts 2006 ville få tildelt 18 aktier i TrygVesta, svarende til 6.405 kr. ud fra kursen pr. 27.
februar 2006. Tildelingen var betinget af at medarbejderen pr. 31. marts 2006 var ansat i
TrygVestakoncernen. En medarbejder ville derfor ikke få tildelt aktier hvis den pågælden
de havde opsagt sin stilling i TrygVestakoncernen inden 1. april 2006 eller var blevet opsagt
af selskabet inden denne dato eller var fratrådt før 31. marts 2006.
Den 4. april 2006 blev det på intranettet meddelt at medarbejderne ville kunne få en
bonus for regnskabsåret 2006 i form af aktier til favørkurs. I meddelelsen hed det bl.a.:

" Vi har tidligere givet regnskabsbonus kontant, men efter børsnoteringen finder bestyrelsen,
at bonus bør gives i form af aktier. For regnskabsåret 2006 har bestyrelsen for TrygVesta A/S
derfor valgt, at bonussen skal være et tilbud om aktier til favørkurs ­ blandt andet ud fra et øn
ske om at knytte medarbejderne tættere til koncernen. Vi ved også, at mange medarbejdere
sætter pris på at have et medejerskab i selskabet ...
Målene for 2006 og de tilknyttede belønninger er:
Hvis TrygVestas combined ratio for 2006 er på 90,5 eller derunder, får du mulighed for at købe
TrygVestaaktier til favørkurs, hvor det samlede favørelement udgør 5.000 DKK (det vil sige
differencen mellem markedsværdien og det, du betaler for aktierne).
Hvis TrygVestas combined ratio for 2005 bliver 90,5 eller derunder, og


5

bruttopræmieindtægterne samtidig er mindst fem procent højere end i 2005, får du mulighed
for at købe TrygVestaaktier til favørkurs, hvor det samlede favørelement udgør cirka 10.000
Dkk. ...
I tilfælde af, at det første eller begge mål nås, får medarbejderne i begyndelsen af 2007 tildelt ret
til at købe aktier til favørkurs ­ umiddelbart efter fremlæggelsen af årsregnskabet for 2006 (fe
bruar/marts 2007). Aktierne kan i så fald købes efter offentliggørelsen af 1. kvartals regnskab
(formentlig maj måned 2007) til pålydende værdi, det vil sige 25 dkk per aktie. ....
Tildelingen
Hvis de ovennævnte mål nås, vil tildelingen ske på følgende måde:
Medarbejderne i TrygVesta A/S, Tryg Forsikring A/S, Dansk Kaution A/S får mulighed for at
købe aktier til favørkurs.
Berettigede ...
Du skal være i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet for at få tildelt ret til at købe favørkurs
aktier efter vilkårene i dette afsnit. Er du i opsagt stilling, er der særlige regler, se neden for un
der afsnittet "Opsagt stilling ­ hvad så ?" ...
Opsagt stilling ­ hvad så?
Hvis du selv opsiger din stilling inden tildelingen, vil du ikke få tildelt ret til at købe aktier til
favørkurs (det samme gælder, hvis du opsiges på grund af, at du har misligholdt dit ansættel
sesforhold). Hvis du opsiges af selskabet inden tildelingen, vil du få tildelt ret til at købe en
forholdsmæssig andel af favørkursaktierne (beregnet i forhold til længden af den periode af
2006, hvor du har været ansat), hvis du har en arbejdstid på mindst 8 timer på fratrædelses
tidspunktet. Aktierne vil blive båndlagt for danske medarbejdere ­ og de bliver lønbeskattet.
Tildelingen af favørkursaktier er ikke pensionsberettiget.

Favørkursaktierne.
Antallet af aktier, som medarbejderne kan erhverve ret til at købe til favørkurs, fastsættes
umiddelbart efter offentliggørelsen af årsrapporten for 2006 i februar/marts 2007. Herefter vil
du blive bedt om at oplyse, om du ønsker at benytte dig af tilbuddet om at købe aktier til fa
vørkurs. Aktierne kan købes i et åbent handelsvindue (...) efter offentliggørelsen af 1. kvartals
regnskab (formentligt i maj måned 2007). Du skal have indbetalt købsprisen for aktierne inden
for en nærmere angivet frist før det åbne handelsvindue. Danske medarbejdere kan ikke vælge
i stedet for at få et kontant beløb ..."


6

Den 28. februar 2007 fremgik det af en meddelelse på intranettet om TrygVestas resultat for
2006 at selskabets direktion havde indstillet til bestyrelsen at medarbejderne skulle have bo
nus, som hvis begge mål var nået, selv om selskabet kun havde nået det ene mål. I en medde
lelse af samme dag, "Dobbelt bonus til medarbejderne", blev oplyst at det var en betingelse
for at modtage bonus at medarbejderen var i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet den 28.
februar 2007.
I email af 19. juni 2007 til Torben Riis, Finansforbundet, oplyste TrygVesta, at C ikke
havde ret til at købe medarbejderaktier da han havde opsagt sin stilling den 28. februar 2007.
Det fremgik af en "Arbejdsgivererklæring" der var indsat i meddelelsen, at tildelingen af ak
tier blev givet i medfør af aktieoptionsloven, og at det var en forudsætning for at være beret
tiget at medarbejderen var i uopsagt stilling den 1. marts 2007. Videre drøftelser mellem par
terne førte ikke til enighed.
TrygVesta har fremlagt et bilag vedrørende bonusmål for 2007, hvoraf fremgår at der i
2008 ville blive tildelt favørkursaktier til TrygVestas medarbejdere. Antallet af favørkursakti
er, som medarbejderne kunne erhverve, ville blive fastsat den 25. februar 2008 efter offent
liggørelsen af årsrapporten for 2007. Medarbejdere, der havde opsagt deres stilling og fra
trådte inden 5. maj 2008, ville ikke få bonus. Det blev oplyst at tildelingen af retten til at købe
aktier skete efter aktieoptionsloven.


Forklaringer
Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, TrygVesta, har forklaret at selskabet har givet medar
bejderne bonus i perioden 20042006. I forlængelse af virksomhedens resultat for 2003 beslut
tede man at give medarbejderne bonus, da en bonusordning ville skabe sammenhæng mel
lem medarbejdernes og virksomhedens interesse. Medarbejderne fik bonus hvis nærmere
angivne mål blev nået. Da der opstod mulighed for at honorere medarbejderne med aktier,
besluttede man sig for at gøre dette, stadig under forudsætning af at virksomhedens indtje
ningsmål og vækstmål blev nået.

Selskabet besluttede sig for at anvende favørkursaktier, da det blev anset for vigtigt, at
medarbejderen skulle betale noget for aktierne. Det var tanken, at medarbejderen skulle for
holde sig til, om vedkommende ville have aktier og skulle føle sig foranlediget til at følge


7

med i virksomhedens resultater. Det skulle være muligt for så mange medarbejdere som mu
ligt at deltage i medarbejderaktieordningen.

Det var afgørende at aktierne kunne blive skattefri for medarbejderne, det vil for Dan
marks vedkommende sige at aktierne efter ligningslovens § 7 a skulle båndlægges. Det frem
gik klart fra første orientering af medarbejderne at der ville ske båndlæggelse af aktierne, og
at man ikke ville få tildelt aktier hvis man var fratrådt sin stilling. Der var 6 medarbejdere
det ene år og omkring 20 medarbejdere det andet år der afslog at deltage. Selskabet giver
stadig medarbejderaktier og fortsætter med at gøre det i fremtiden.

Efter hans opfattelse forpligtede selskabet sig allerede overfor medarbejderne da man
den 20. september 2005 oplyste at der ville blive tilbudt medarbejderaktier. Medarbejderne
blev givet en tidlig og grundig orientering om medarbejderaktierne, og de har haft god tid til
at søge yderligere information.

Al kommunikation til selskabets medarbejdere foregår via intranettet. Informationen
om medarbejderaktierne blev også givet på intranettet. Han ved ikke om der også blev sendt
breve til medarbejderne. Det er formentlig ikke tilfældet.


Birgitte Steffensen, TrygVesta, har forklaret at meddelelsen eller erklæringen "Arbejdsgiver
erklæring" ligger på selskabets intranet. Medarbejderen skal udfylde erklæringen i forbin
delse med at vedkommende indgår på medarbejderaktieordningen, men det er ikke således
at man sikrer sig at medarbejderen inden har læst erklæringen.

Parternes argumenter
Finansforbundet har gjort gældende at aktieoptionsloven efter bestemmelsen i lovens § 1 ik
ke finder ikke anvendelse, da adgangen for medarbejderen til at købe aktier ikke indtræder
på "et senere tidspunkt". Det fremgår af de almindelige bemærkninger til forslaget til aktie
optionsloven, lovforslag nr. 150, Folketingstidende 2003/2004, pkt. 5, at lovforslaget ikke om
fatter ordninger, hvor lønmodtageren umiddelbart tildeles eller erhverver aktier "uden at
skulle afvente en modningsperiode". Det i den forbindelse er uden betydning om aktierne
båndlægges. Som det fremgår af betænkning nr. 1430 af 4. september 2003, s. 10, vil der ty
pisk være tale om en modningsperiode på 15 år.


8


TrygVestas medarbejderaktieordning er omfattet af funktionærlovens § 17 a, da fa
vørkursaktierne tildeles på baggrund af ansættelsesforholdet som vederlag for udført arbej
de. Medarbejderens egenbetaling udgjorde blot ca. 5 % af den værdi som medarbejderen
modtog i forbindelse med tildelingen af aktierne. Ved at acceptere tilbuddet om aktier, påta
ger medarbejderen sig en risiko som vedkommende må antages at kunne overskue. Tryg
Vesta omtaler konsekvent medarbejderaktierne som bonus, der bliver udmøntet på en anden
måde hvilket indicerer at der er tale om løn eller vederlag.

Betingelsen om at medarbejderen skal være i uopsagt stilling, er i strid med funktio
nærlovens § 17 a. Betingelsen må i øvrigt antages alene at være opstillet på baggrund af lig
ningslovens § 7a og således ikke reelt begrundet i arbejdsretlige forhold.

De ansatte blev tildelt bonus i 2004, 2005 og 2006. Det fremgår af materialet i sagen at
medarbejderaktieordningen er en fortsættelse af den tidligere bonusordning. De ansatte
havde ved indgangen til 2006 en berettiget forventning om at ordningen ville fortsætte. Sag
søgerne havde derfor ligesom de øvrige ansatte et retskrav på videreførelse af bonusordnin
gen. Det er i den forbindelse uden betydning om bonusordningen opererer med udbetaling
af kontantbeløb eller tilbud om favørkursaktier.

Bestemmelsen om at den ansatte skal være uopsagt, er en væsentlig ændring af ansæt
telsesforholdet der skal varsles i overensstemmelse med funktionærloven. Der henvises i den
forbindelse til Beskæftigelsesministerens besvarelse af spørgsmål nr. 2 af 3. marts 2004 fra
Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg (L 150bilag 3).

TrygVestas meddelelser af 20. september 2005 og 4. april 2006 udgør ikke en klar og
tydelig varsel af, at medarbejdere, der på tildelingstidspunktet var i opsagt stilling, ikke ville
modtage bonus. Det må i den forbindelse antages, at varslingen ikke kan ske ved en generel
meddelelse til samtlige medarbejdere, jf. U 1962.595 S.

Ophævelsen skal varsles med lovens frister. For alle sagsøgerne er meddelelse om æn
dringerne først givet mere end 4 måneder inde i optjeningsåret. For As vedkommende var
han fratrådt inden ændringerne kunne varsles i kraft. Der er derfor ikke sket behørig vars
ling.

Hvis Sø og Handelsretten finder at sagsøgerne skal tildeles favørkursaktier, skal disse
ikke båndlægges, da båndlæggelsen alene er skatteretligt begrundet, og da sagsøgerne ikke


9

opnår skattefrihed. Vilkåret om båndlæggelse er ikke en ret for arbejdsgiveren, men en pligt
for lønmodtageren hvis ydelsen skal være skattefri.

Såfremt der må antages at være indgået en aftale mellem parterne, må vilkåret om
båndlæggelse anses for ugyldigt i medfør af aftalelovens § 36.

Da ethvert bonusbeløb er omfattet af ferieloven, skal der beregnes feriegodtgørelse af
favørelementet som beregnet i påstand 3 og 6.

TrygVesta har gjort gældende at selskabets bonusordning blev erstattet af en medarbejderak
tieordning hvilket klart fremgik af meddelelsen til medarbejderne den 20. september 2005. I
meddelelsen af 4. april 2006 blev der redegjort for ordningen i detaljer, og denne blev beteg
net en aktieordning. Det er uden betydning at selskabet har anvendt ordet "bonus" i forbin
delse med beskrivelsen af ordningen. Der foreligger en ordning med køb af aktier til favør
kurs, dvs. et køb og salg og ikke en tildeling fra selskabets side.

Medarbejderaktieordningen er omfattet af aktieoptionsloven. TrygVesta gav medarbej
derne et bindende tilsagn om medarbejderaktier allerede ved meddelelsen den 20. september
2005. Fra dette tidspunkt var ordningen egnet til fastholdelse af medarbejderne. Der var så
ledes en modningsperiode for aktierne da tidspunktet for tildelingen ikke var det samme
som udlodningstidspunktet. Modningsperiodens længde er ikke afgørende i forhold til ak
tieoptionslovens anvendelse. Aktieoptionsloven skal tolkes bredt i forhold til aktieoptions
begrebet, idet formålet med loven er at udbrede aktieoptioner.

Da medarbejderaktierne er omfattet af aktieoptionsloven, følger det af lovens § 4, stk. 1,
at lønmodtageren ved opsigelse af sin stilling mister retten til uudnyttede optioner samt til
fremtidige tildelinger. Det er derfor et gyldigt vilkår at medarbejderens ret til favørkursakti
erne forudsætter at vedkommende er i uopsagt stilling på tildelingstidspunktet.


Det fremgår af Sø og Handelsrettens domme af 19. juni 2008 i sagerne F 207, F 307, F
507, F 707, F 807, F 907, F 1307, F 1707 og F 2007 at tildelingen af favørkursaktier i mod
sætning til gratisaktier ikke er omfattet af funktionærlovens § 17 a, medmindre der er tale
om uvæsentlig egenbetaling. Da egenbetalingen for favørkursaktierne i denne sag ikke er
uvæsentlig, er aktierne ikke omfattet af funktionærlovens § 17 a. Medarbejdere der har inve
steret i favørkursaktier, risikerer at miste deres investering, derfor er tilbuddet om sådanne


10

aktier ikke løn. Vilkåret om at medarbejderen skal være i uopsagt stilling, er derfor ikke i
strid med funktionærlovens § 17 a.

Da bonusordningen var et ensidigt fastsat vilkår, skal ændringer af ordningen ikke
varsles efter funktionærloven. Hvis der kunne stilles krav om varsling, ville varslingsfristen i
øvrigt være opfyldt, jf. meddelelsen af 20. september 2005.

Kravet om at medarbejderen skal være i uopsagt stilling, er derfor gyldigt fastsat, og da
sagsøgerne var i opsagte stillinger ved tildelingen af medarbejderaktier i 2007 og 2008, må
TrygVesta frifindes for deres krav.


Hvis Sø og Handelsretten alligevel finder, at der er grundlag for at give sagsøgerne
medhold i sagen, kan påstanden om kontant afregning ikke tages til følge, da det ville stille
fratrådte medarbejdere bedre end de blivende. Sagsøgerne skal da tilbydes favørskursaktier.

Hvis sagsøgernes påstand 1 tages til følge gøres det gældende, at retten til udbytte føl
ger ihændehaveren af favøraktierne. Sagsøgerne blev tidligst ihændehavere af aktierne den
18. april 2007, og udbyttet blev udloddet ved generalforsamlingsbeslutning af 28. marts 2007,
hvorfor sagsøgerne ikke har krav på udbytte.

Hvis sagsøgerne skal tilbydes favørkursaktier, skal aktierne båndlægges, da dette er et
vilkår i medarbejderaktieordningen. Hvis båndlæggelse ikke sker vil fratrådte medarbejdere
blive stillet bedre end de medarbejdere, der forblev ansat i TrygVesta.


Sø og Handelsrettens afgørelse
To af rettens medlemmer (Jens Feilberg og Harry Nielsen ) bemærker:
Af de af Finansforbundet anførte grunde er vi enige i at aktieoptionsloven ikke finder an
vendelse i det foreliggende tilfælde.
A, B og C modtog bonus i årene 2004, 2005 og 2006 i forbindelse med, at TrygVesta nå
ede sit resultatmål, men de har ikke dermed erhvervet ret til at deltage i udlodningerne i
2006 og 2007 med den følge at der skulle ske varsling efter funktionærlovens § 2, da bonus
ordningen blev erstattet af en medarbejderaktieordning.
Tildelingen af favørkursaktierne var betinget af en vis egenbetaling. Tildelingen kan
derfor ikke betragtes som en (pligtig) ydelse i arbejdsforholdet, men som et køb med et fa
vørelement. Der må lægges vægt på, at modtageren ­ køberen ­ skal betale beløb der typisk
ikke er uvæsentlige efter købets størrelse, køberens forhold og den kursrisiko som købet in


11

debærer. Dette må gælde selv om favørelementet isoleret bedømt efter kursen på tildelings
dagen er af en betydelig størrelse. Undtagelse kan forekomme hvis egenbetalingen er ganske
uvæsentlig; dette er ikke tilfældet i denne sag. Tilbud om favøraktier falder derfor uden for
området for funktionærlovens § 17 a, og det indebærer at en betingelse om at køberen skal
være i uopsagt stilling, kan gøres gældende.
Da A, B og C var i opsagte stillinger den 28. februar 2007 og dermed ikke opfyldte
medarbejderaktieordningens vilkår, var de ikke berettigede til tildeling af medarbejderaktier
i 2007.
Ligeledes var B og C heller ikke berettigede til medarbejderaktier i 2008, da de havde
opsagt og fratrådt deres stillinger inden den 5. maj 2008. TrygVesta frifindes derfor i det hele
for sagsøgernes krav.

Efter sagens udfald og parternes interesser i sagen skal Finansforbundet i sagsomkost
ninger betale 30.000 kr. til TrygVesta.

Kim Nielsen der er enig i at aktiekøbene ikke er omfattet af aktieoptionsloven, bemærker:
Medarbejderne fik tildelt favørkursaktier for en egenbetaling der i sig selv var af min
dre størrelse og meget lille set i forhold til aktiernes værdi på købstidspunktet. Ved investe
ringen påtog medarbejderne sig en tabsrisiko der må anses for begrænset og overskuelig.
Aktierne blev tildelt medarbejderne på baggrund af deres ansættelse hos Tryg Vesta, og som
følge af at medarbejderne havde bidraget til at virksomheden havde nået årets resultatmål.
Aktierne må derfor anses som en del af lønnen som medarbejderne modtog for udførelsen af
deres arbejde.
Som følge heraf må medarbejderaktierne anses som en ydelse omfattet af funktionær
lovens § 17 a. A, B og C havde derfor krav på tildeling af aktier forholdsmæssigt svarende til
deres ansættelsesperiode i de enkelte optjeningsår.
Da ordningens vilkår om båndlæggelse af aktierne alene var begrundet i ligningslo
vens § 7, og da sagsøgerne er skattepligtige af aktietildelingen, skal tildelingen ske uden
båndlæggelse af aktierne.
Med hensyn til udbytte lægger jeg til grund at tildelingen i 2007 skete efter det tids
punkt hvor aktieudbyttet blev udloddet i henhold til generalforsamlingsbeslutning den 28.


12

marts 2007, og at tildelingen i 2008 skete på det tidspunkt der var angivet i bonusmålet for
2007. De ansatte har derfor ikke ret til udbytte der udbetales i tildelingsårene.
Jeg vil derfor tage sagsøgernes påstande 2a, 2b for så vidt angår udbytte for 2008 og
senere, 2c, 3, 5a, 5c og 6 til følge.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet.

Thi kendes for ret:

1. Tryg Vesta Forsikring A/S frifindes.

2. Finansforbundet som mandatar for A, B og C skal inden 14 dage betale Tryg Vesta Forsikring A/S sagsomkostninger med 30.000 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Harry NielsenJens FeilbergKim Nielsen

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»