Tele2 dømt for krænkelse efter markedsføringsloven

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt Tele2 A/S markedsføringsrettigt har krænket TDC A/S.

Dom i sagen V-71-04 

TDC A/S
(Advokat Frank Bøggild)
mod
Tele2 A/S
(Advokat Michael Brandt)

Indledning og påstande

Tele2 A/S (i det følgende: Tele2) driver virksomhed bl.a. med gensalg af ydelser på fastnettet, som ejes af TDC A/S (i det følgende: TDC). Gensalget sker i henhold til en aftale mellem parterne fra 2000, som er indgået efter § 42 i lov nr. 418 af 31. maj 2000 om konkurrence og forbrugerforhold på telemarkedet (telekonkurrenceloven), og hvori TDC har betinget sig ret til
at ændre sine priser uden godkendelse fra Tele2. I marts 2004 omtalte Tele2 nogle prisændringer, som TDC havde varslet, i sit nyhedsbrev, Tele2.Nyt, til ca. 170.000 kunder.

 

Under anbringende af, at Tele2 ved denne omtale har handlet i strid med markedsføringsloven og varemærkeloven, har TDC under denne sag nedlagt følgende påstande: 


1.
Det forbydes Tele2 at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:
(1) "TDC'S PRISSTIGNINGER ­ ET ULØST MYSTERIUM"
(2) "TDC slår til med prisstigninger, der når nye fantastiske højder"
(3) "TDC prisstigninger på 30 %, 60 % eller over 100 % ...Tænk hvis det var hos din købmand ­ ville du så stadig handle der? Næppe!"
(4) "Alene på ekstra service som f.eks. vis nummer vrider TDC årligt ca. 40 millioner kr. mere ud af den danske befolkning, som intet kan gøre"
(5) "HVILKE NYE UDGIFTER HAR TDC FÅET? Mange af de nye prisstigninger sker på automatiske tjenester. Priserne burde faktisk falde i takt med den teknologisk[e] udvikling, men sådan går det ikke, når man har monopol. Ser man på de områder, hvor der er fri konkurrence (f.eks. på mobilmarkedet) stiger TDC's priser nemlig ikke ­ NEJ de falder"
(6) "HVAD SKAL TDC BRUGE ALLE DE EKSTRA PENGE FRA DEN DANSKE BEFOLKNING TIL? Vil TDC's øgede indtægter blive brugt til at mindske konkurrencen på telemarkedet yderligere? Ved f.eks. opkøb af mindre teleselskaber som Telmore eller til at blokere for den fri konkurrence på ADSL-området. Kun TDC's ejere i USA kender svaret"
(7) "EKSEMPLER PÅ PRISSTIGNINGER, SOM RAMMER TDC'S KUNDER MEN DESVÆRRE OGSÅ I NOGLE TILFÆLDE TELE2'S KUNDER [Tabel]"
(8) "VI KÆMPER VIDERE. Vi beklager, at disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle af Tele2's kunder, men vi lover at kæmpe videre og aldrig acceptere, at TDC har frit spil"

2.
Tele2 skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens §§ 1, 2 og 2a og varemærkelovens § 4 ved at have gjort markedsføringsmæssig brug af udsagnene i påstand 1.

3. 

Tele2 skal berigtige udsagnene i påstand 1, principalt ved at foranledige at en af TDC foreslået tekst bliver gjort tilgængelig i 30 dage på www.tele2.dk og udsendt pr. brev til modtagerne af Tele2.Nyt marts 2004, subsidiært på en måde og i et omfang fastsat af retten.

4.
Tele2 skal betale 1 mio. kr. med procesrente af 500.000 kr. fra sagens anlæg den 25. maj 2004 og af 500.000 kr. fra indgivelse af replik den 19. august 2004.

5.
Tele2 idømmes straf af bøder.

Tele2 har nedlagt påstand om afvisning for så vidt angår den del af TDC's påstand 4, som udgør 500.000 kr., og som udgør et krav om bod med hjemmel i parternes gensalgsaftale, og i øvrigt om frifindelse.

Sagsfremstilling

TDC er moderselskab i TDC-koncernen, som driver telekommunikationsvirksomhed mv.,
herunder gennem de koncernforbundne selskaber TDC Totalløsninger A/S og Telmore A/S.,
og som bl.a. er indehavere af det registrerede ordmærke TDC. TDC og dette selskabs for-
gængere, de regionale telefonselskaber, har opbygget det landsdækkende fastnet. Fra 1996 er
TDC ad lovgivningsvejen blevet pålagt at give andre operatører adgang til fastnettet og til
visse tjenester herpå til omkostningsbaserede priser. TDC's markedsandel for taletelefoni på
fastnettet udgjorde i 2003 63 % for indlandstrafik og 51 % på udlandstrafik.

Tele2 blev stiftet i 1995 og er ejet af den svenske telekommunikationskoncern Tele2 AB
gennem selskabet Tele2 Danmark Holding AB. Tele2's markedsandel udgjorde i 2003 13 %
på indlandstrafik og 11 % på udlandstrafik.
Tele2 har indgået aftale med TDC om brug af fastnettet i henhold til § 42 i telekonkur-
renceloven. Gensalgsaftalen, som er godkendt af IT- og Telestyrelsen, indeholder bl.a. føl-
gende bestemmelser:

"Pkt. 20.3
Markedsføring og salg af ydelserne (branding)


- 4 -

Medmindre andet skriftligt er accepteret af TDC, er Gensælgeren [Tele2] ikke berettiget
til at markedsføre eller sælge sine ydelser under anvendelse af TDC's varemærker, jf. bi-
lag 9.

Medmindre andet skriftligt er accepteret af TDC, er Gensælgeren ikke i øvrigt berettiget
til, hverken direkte eller indirekte, på anden vis at gøre brug af TDC's varemærker, jf. bi-
lag 9, eller i markedsføringsmæssig henseende at henvise til, at de gensolgte ydelser er
produceret i TDC's net. ...

Gensælgeren ifalder en bod på kr. 750.000,00 kr., såfremt Gensælgeren overtræder det i
punkt 20.3 anførte ved generelle markedsføringsmæssige aktiviteter o. lign. eller ved gen-
tagne overtrædelser af punkt 20.3 i forbindelse med Gensælgerens kontakt til enkelte
slutkunder.
...
Pkt. 36
Tvister
...
Parterne forpligter sig til i videst muligt omfang at søge at bilægge eventuelle tvistighe-
der, herunder uenighed om aftalens fortolkning, ved forhandling. Såfremt en uoverens-
stemmelse mellem parterne ikke kan bilægges ved forhandling, er hver af parterne beret-
tiget til at kræve uoverensstemmelser afgjort endeligt ved voldgift efter "Regler for be-
handling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut"."

Efter aftalens pkt. 37 skal TDC's ændringer af priser ikke godkendes, men alene tages til ef-
terretning af Gensælgeren, Tele2.

Den 12. og 13. november 2003 varslede TDC prisændringer over for Tele2 med virk-
ning fra den 1. januar og den 1. april 2004. Nogle priser steg, andre faldt, medens atter andre
forblev uændrede.
I nyhedsbrevet Tele2.Nyt fra marts 2004 skrev Tele2 bl.a. følgende til ca. 170.000 kun-
der:

"...
TDC's prisstigninger ­ et uløst mysterium
TDC slår til med prisstigninger, der når nye fantastiske højder.

TDC prisstigninger på 30 %, 60 % eller over 100 % ... Tænk hvis det var hos din købmand
­ ville du så stadig handle der? Næppe! Alene på ekstra services som f.eks. vis nummer
vrider TDC årligt ca. 40 millioner kr. mere ud af den danske befolkning, som intet kan
gøre.

Hvilke nye udgifter har TDC fået?
Mange af de nye prisstigninger sker på automatiske tjenester. Priserne burde faktisk falde
i takt med den teknologisk[e] udvikling, men sådan går det ikke, når man har monopol.
Ser man på de områder, hvor der er fri konkurrence (f.eks. på mobilmarkedet) stiger
TDC's priser nemlig ikke ­ nej de falder,


- 5 -

Hvad skal TDC bruge alle de ekstra penge fra den danske befolkning til?
Vil TDC's øgede indtægter blive brugt til at mindske konkurrencen på telemarkedet
yderligere? Ved f.eks. opkøb af mindre teleselskaber som Telmore eller til at blokere for
den fri konkurrence på ADSL-området. Kun TDC's ejere i USA kender svaret.

Vi kæmper videre
Vi beklager, at disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle af Tele2's kunder,
men vi lover at kæmpe videre og aldrig acceptere, at TDC har frit spil.

Med venlig hilsen Thomas Nistrup, Markedsdirektør

Eksempler på prisstigninger, som rammer TDC's kunder men desværre også i nogle til-
fælde Tele2's kunder
Før
Efter
%

Vækning pr. minut
2,50 kr.
4 kr.
+ 60 %


Ekstra services - f.eks. Vis
50 kr.
60 kr.
+ 20 %
Nummer pr. kvartal

Teknikerbesøg, startgebyr
375 kr.
495 kr.
+ 32 %

Opkaldsafgift 118, pr. op-
1,75 kr.
2 kr.
+ 15 %
kald

Udlandsoplysning pr. minut
9,95 kr.
13 kr.
+ 31 %

Konvertering fra ISDN til
200 kr.
450 kr.
+ 125 %

ISDNpro

..."

Parterne er enige om, at priserne og prisstigningerne i tabellen er korrekte. Tele2 har under
sagen fremlagt beregninger af TDC's påståede meromsætning på ca. 40 mio. kr. på ekstra
services, og denne beregning er ikke bestridt af TDC, ligesom TDC ikke har bestridt, at
TDC's priser på mobiltelefoni er faldet.

Forklaringer

Direktør for TDC Privat Gert Rieder har forklaret, at samtlige TDC's priser er underlagt regu-
lering, og at priserne skal godkendes af IT- og Telestyrelsen, over for hvem TDC skal doku-
mentere samtlige omkostninger. Også Konkurrencestyrelsen følger nøje TDC, der bl.a. har
fået pålæg om at stille sine faciliteter til rådighed for samtlige konkurrenter i Danmark. Iføl-


- 6 -

ge TDC's regnskab for 2004 havde koncernen en omsætning på 45 milliarder kr., en indtje-
ning på 12 milliarder kr. og en egenkapital på 35 milliarder kr. TDC har en markedsandel på
fastnet på 61 % og på bredbånd på lidt under 33 %. På privatmarkedet har TDC der lidt un-
der 2 mio. kunder, og på totalmarkedet 3,6 mio. kunder.
Tele2 har ret, men ikke pligt til at købe netværksydelser hos TDC. Tele2 kan blot op-
bygge sin egen infrastruktur, det er der andre operatører, der har gjort eller er ved at gøre.
Det er dyrt at trække fiber eller kobber ind til den enkelte husstand for at opbygge eget net-
værk, og i foråret 2003 var det ikke nemt at levere teleydelser til villakvarterer uden om TDC,
men det var ikke økonomisk umuligt at indgå aftaler med f.eks. boligforeninger. Hvis et tele-
selskab ønsker at levere telefoni til hele Danmark, er det imidlertid nødt til at kontrahere
med TDC, så det kan benytte de faciliteter, som TDC ejer. For så vidt angår 70 % af markedet
er der reelt kun én udbyder af netværk, nemlig TDC, som imidlertid er underlagt ekstern
kontrol.
Tele2 er en mærkbar og tillige den væsentligste konkurrent for TDC, og der har verse-
ret flere sager, hvor TDC har påpeget, at Tele2 i kampen om markedsandele har opereret på
kanten af markedsføringslovgivningen.
Tele2 havde i sit nyhedsbrev udelukkende medtaget prisstigninger, selv om gennem-
snitskunden hos TDC ikke blev dårligere stillet på grund af prisændringerne, idet TDC også
havde prisfald på visse ydelser. Bortset fra teknikerbesøg og opkald til 118 er det marginale
ydelser, som Tele2 har medtaget i sin tabel, men de tal, der er taget med, er korrekte.
På fastnetområdet har TDC faldende indtjening, og prisstigningerne er udtryk for, at
TDC har omkostninger, der skal dækkes. TDC har nogle af landets laveste fastnet-priser.
Han kender ikke produktionsprisen på vis nummer-funktionen, og han ved ikke, om den
samlede stigning på 20 % er relateret til denne ydelse.
Omtalen i Tele2's nyhedsbrev har skadet TDC. Branchen har stort fokus på image.
TDC har ikke mærket nogen tilgang eller afgang af kunder efter nyhedsbrevets udsendelse,
da det er umuligt at registrere på så kort tid.
Forhandling af gensalgsaftaler foregår som en løbende dialog.
Kuvertfyld, herunder tilbud der vedlægges regninger, giver ved gode kampagner ty-
pisk en respons på mellem 5 og 10 %.


- 7 -

Tidligere jurist hos Tele 2, Paul Götsche, har bl.a. forklaret, at Tele2 ikke har mulighed for at
vælge andre leverandører, og at der ikke er mulighed for nogen reel forhandling med TDC
om aftalevilkårene. Under forhandlingerne med TDC gjorde Tele2 således flere gange uden
held opmærksom på, at man ønskede konventionalboden sat ned, ligesom man har proteste-
ret mod gensalgsaftalens pkt. 37, hvorefter TDC ensidigt kan ændre sine priser.
TDC's varslingsbrev af 12. november 2003 gav Tele2 tidsmæssige problemer, idet Tele2
ikke kunne nå at varsle samtlige kunder og ændre prisbilag m.v. på 1½ måned. Tele2 har
anmodet TDC om at få et bedre varsel, men har ikke fået noget svar herpå fra TDC.
Han så det omhandlede nyhedsbrev, inden det blev sendt ud, og fandt ikke indholdet
problematisk.

Markedsdirektør hos Tele2, Thomas Nistrup, har forklaret, at Tele2 hver måned sender en
"free rider" ud til kunderne sammen med regningerne. Nyhedsbrevet er på denne måde
sendt ud til 170.000 kunder, og erfaringsmæssigt læses det af 5-10 %. Det har nok kostet
20.000 kr. at fremsende materialet.
På trods af, at Tele2 er kunde hos TDC, som man sender over 500 mio. kr. videre til om
året, har TDC flere gange ændret sine priser med meget kort varsel, også selv om Tele2 har
anmodet om at få et længere varsel. Tele2 følte sig nødsaget til at fortælle sine kunder herom,
ligesom Tele2 for at opretholde sit image som "kundens købmand" måtte fortælle sine kun-
der, at man fra TDC's side ikke gav nogen forklaring på prisstigningerne.
De vendinger, der er brugt i nyhedsbrevet, skal ses i sammenhæng med, at telemarke-
det er et meget ungt og dynamisk marked med en frisk tone. Grunden til, at man skrev, at
TDC's prisstigninger er et uløst mysterium, var, at der ikke er nogen økonomisk begrundelse
for prisstigningerne. Det var relevant at oplyse om TDC's amerikanske ejerskab, idet ejerne
bestemmer over selskabet, og det var relevant at fortælle om Telmore, da købet heraf med-
virkede til, at TDC blev mere dominerende på markedet.
Indtægterne fra de områder, hvor der reelt er monopol, bruger TDC efter hans opfat-
telse til at styrke TDC's position inden for mobiltelefon-markedet, hvor der er stærk konkur-
rence. F.eks. betales der for opkald fra fastnet til mobilnet 1,70 kr. på TDC's net, mens der for
opkald fra mobilnet til fastnet betales 0,68 kr.


- 8 -

Nyhedsbrevet har ikke rykket nogen markedsandele, og Tele2 fik ingen reaktioner fra
kunderne på grund af nyhedsbrevet.

Parternes synspunkter

TDC's advokat har gjort gældende, at udsagnene i påstand 1 er i strid med god markedsfø-
ringsskik, illoyale, vildledende og misrekommanderende og ikke lever op til reglerne om
sammenlignende reklame, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1, § 2, stk. 1 og 2, § 2a, stk. 2, nr.
1, 3 og 5, jf. ICC Kodeks for reklamepraksis, artikel 6 og 7.
Det er f.eks. nedladende og usandt at skrive, at TDC's prisstigninger er et uløst myste-
rium, og at prisstigningerne har nået nye fantastiske højder. Tele2 har således undladt at
meddele, at TDC samtidig har sænket priserne på mange andre ydelser, og at TDC's priser er
regulerede og godkendt af de relevante offentlige myndigheder. Der er derfor ikke tale om
nogen loyal sammenligning med konkurrentens produkter og ydelser. Det er ligeledes
usandt og nedvurderende at anføre, at TDC har monopol, ligesom det er irrelevant, at TDC
har amerikanske ejere.
Ved de udsagn, som er nævnt i påstand 1, har Tele2 anvendt TDC's varemærker og
udvist en illoyal adfærd, der har misrekommanderet TDC og haft betydelig skadevirkning
for TDC's forretningsgrundlag. Det er skærpende, at udsagnene er fremsat af TDC's største
konkurrent på markedet. Tele2 skal derfor forbydes fremover at anvende udsagnene samt
anerkende at have handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1, 2, 2 a og varemærkelovens
§ 4.
De udsagn, der er nævnt i påstand 1, er af en sådan karakter, at Tele2 skal berigtige ud-
sagnene, for at TDC kan opnå en genoprettelse af den tilstand, der bestod forud for brugen af
udsagnene, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 1, nr. 2. Tele2 skal derfor foranledige, at en be-
rigtigende tekst bliver gjort tilgængelig i 30 dage på www.tele2.dk samt udsendt pr. brev til
modtagerne af Tele2.Nyt marts 2004.
Tele2 skal endvidere betale erstatning og vederlag til TDC, jf. markedsføringslovens §
13, stk. 2 og varemærkelovens § 43, stk. 1, idet Tele2's markedsføring har reduceret TDC's af-
sætning og forårsaget markedsforstyrrelse og betydelig skade på TDC's renommé.


- 9 -

Tele2 er i øvrigt uberettiget til at markedsføre sine ydelser under anvendelse af TDC's
varemærker, herunder ordmærket TDC, og til i sin markedsføring direkte eller indirekte at
henvise til, at solgte ydelser er produceret i TDC's net, jf. gensalgsaftalens pkt. 20.3., hvoref-
ter Tele2 ifalder en bod på 750.000 kr. Betaling af denne bod reducerer ikke TDC's krav på
erstatning og vederlag efter markedsføringsloven eller varemærkeloven.
Sø- og Handelsretten er kompetent til at behandle spørgsmålet om erstatning i henhold
til parternes gensalgsaftale. Tele2 kan ikke nu kræve sagen behandlet ved voldgift, idet Tele2
i givet fald måtte have gjort denne indsigelse gældende i sit svarskrift, jf. retsplejelovens §
357, stk. 2, da der er tale om en formalitetsindsigelse, der kan frafaldes. Bestemmelsen om
voldgift i parternes gensalgsaftale pkt. 36 er formuleret således, at sagen kan, men ikke nød-
vendigvis skal, behandles ved voldgift.
Endelig skal Tele2 idømmes en bøde af betydelig størrelse, da udsagnene i påstand 1 er
misrekommanderende, utilbørlige og skadelige for TDC og i strid med markedsføringslo-
vens § 2, stk. 2 og varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, der er strafsanktionerede og undergivet
privat påtale, jf. markedsføringslovens § 22 og varemærkelovens § 42. Tele2 har ved at gøre
markedsføringsmæssig brug af Tele2.Nyt marts 2004 forsætligt overtrådt de anførte regler.
Det er en skærpende omstændighed, at Tele2 efter sagens anlæg er fortsat med at føre en
uacceptabel aggressiv markedsføring rettet mod TDC ved at udsende en illoyal pressemed-
delelse to dage før domsforhandlingen.

Tele2's advokat har gjort gældende, at de omhandlede udsagn i Tele2.Nyt for marts 2004 ikke
er i strid med markedsføringsloven og varemærkeloven.
Man må se udsagnene i den sammenhæng, hvori de er fremført. Telemarkedet har en
særlig karakter. TDC's tidligere monopolstilling og den særdeles hårde konkurrence på dette
marked må medføre, at der gælder vide rammer for markedsføring i forhold til TDC. Således
kan Tele2 ikke forhandle med TDC som ligeværdig part, og TDC kan ensidigt ændre sine
prislister, idet IT- og Telestyrelsens regulering ikke angår sådanne kommercielle forhold. At
TDC's situation er særlig gunstig, ses tillige af, at TDC, som den eneste på telemarkedet i
Danmark, er i stand til at tjene penge.
De fremsatte udsagn er sande og korrekte og hverken utilbørlige, vildledende eller
urimeligt mangelfulde. TDC har i realiteten monopol på flere ydelser, herunder Vis num-


- 10 -

mer-funktionen, idet det på nuværende tidspunkt ikke er realistisk for andre teleudbydere at
etablere eget fastnet. Det er ubestridt, at TDC's mobilpriser er faldet.
Tele2 skal derfor ikke berigtige de fremsatte udsagn, og TDC er ikke berettiget til er-
statning. Der er ikke hjemmel til at kræve beklagelse i forbindelse med en berigtigelse efter
markedsføringslovens § 13.
For det tilfælde, at retten måtte finde TDC berettiget til erstatning, gøres det gældende,
at TDC ikke har godtgjort at have lidt noget tab, ligesom TDC ikke har godtgjort, at de frem-
satte udsagn har været markedsforstyrrende.
Sø- og Handelsretten er ikke kompetent til at behandle spørgsmålet om erstatning med
hjemmel i parternes gensalgsaftale, da der for så vidt angår denne del af kravet er indgået af-
tale om voldgift. Subsidiært gøres det gældende, at Tele2 ikke har gjort brug af TDC's vare-
mærke i strid med gensalgsaftalen. Det udsendte nyhedsbrev er ikke en generel markedsfø-
ringsaktivitet, og der er ikke foretaget gentagne henvendelser til Tele2's slutkunder. Der er
heller ikke henvist til ydelser, som er produceret i TDC's net. Tele2 skal derfor ikke betale
nogen konventionalbod til TDC. Under alle omstændigheder kan TDC på én og samme tid
kræve både konventionalbod og erstatning.
Der er intet grundlag for at kræve Tele2 idømt straf.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

At et selskabs navn også er dets varemærke, kan ikke i sig selv afskære andre erhvervsdri-
vende fra offentlig omtale af selskabets forhold under anvendelse af dette navn, idet sådan
omtale ikke i sig selv udgør nogen erhvervsmæssig brug af varemærket, jf. varemærkelovens
§ 4, stk. 3. Tele2 frifindes derfor for TDC's påstand 2 for så vidt angår overtrædelse af vare-
mærkelovens § 4.
Lovligheden af de omhandlede udsagn skal bedømmes ikke blot efter markedsførings-
lovens § 2, stk. 1-2, om vildledning, nedsættende omtale mv. men tillige efter lovens § 2 a,
stk. 2, nr. 1, 3 og 5, om sammenlignende reklame, idet udsagnene indeholder tilkendegivel-
ser i forbindelse med Tele2's udøvelse af sin virksomhed, som har til formål at fremme af-
sætningen af varer eller tjenesteydelser, og som både direkte og indirekte henviser til TDC
og TDC's varer og eller tjenesteydelser, jf. definitionen af sammenlignende reklame i mar-


- 11 -

kedsføringslovens § 2 a, stk. 1, sammenholdt med artikel 2, stk. 1 og stk. 2, 2. pkt., i direktiv
84/450/EF om vildledende og sammenlignende reklame, som ændret ved direktiv 97/55.
Idet lovligheden af udsagnene i det hele kan vurderes på grundlag af specialforbudene
i markedsføringslovens § 2, stk. 1-2, og § 2 a, stk. 2, nr. 1, 3 og 5, kommer markedsføringslo-
vens § 1 ikke selvstændigt til anvendelse ved bedømmelsen af udsagnene.
Ved bedømmelsen af, om Tele2 har overskredet grænserne for omtale af sin konkur-
rent, TDC, må der tages hensyn til den særegne konkurrencesituation på det danske tele-
marked. TDC er ikke blot langt den største spiller på dette marked, men ejer tillige det fast-
net ("det rå kobber"), som det er af væsentlig betydning for andre virksomheder at have ad-
gang til, for at de kan konkurrere på dette marked. TDC har ganske vist efter telekonkurren-
celoven givet Tele2 adgang til gensalg af ydelser på fastnettet, men har samtidig betinget sig,
at TDC's ændringer af priser ikke skal godkendes, men alene tages til efterretning af gensæl-
geren, Tele2. TDC havde kort før Tele2's udsendelse af nyhedsbrevet ensidigt varslet de
prisændringer, som Tele2 omtalte i nyhedsbrevet. TDC havde således fastsat de nye priser
uden at give Tele2 mulighed for at redegøre for sit syn herpå, og Tele2 kunne således først
efterfølgende redegøre herfor, hvilket skete i Nyhedsbrevet, hvor Tele2 over for sine kunder
redegjorde for baggrunden for de prisændringer, Tele2 selv måtte foretage i konsekvens her-
af.
Udsagn 1-2 taler om "prisstigninger", og i udsagn 3 omtales "prisstigninger på 30 %, 60
% eller over 100 % ". Ordet "prisstigninger" er den ubestemte flertalsform af ordet "prisstig-
ning". Udsagnene gav således vel udtryk for, at der var prisstigninger, men ikke for, at der
alene var prisstigninger eller at der ikke var andre prisændringer end prisstigninger. Idet det
er ubestridt, at der blandt de prisændringer, som TDC ensidigt foretog, også var prisstignin-
ger, og at disse prisstigninger i procent var som angivet i udsagn 3, findes disse udsagn
hverken urigtige, vildledende eller urimeligt mangelfulde, jf. markedsføringslovens § 2, stk.
1, og § 2 a, stk. 2, nr. 1. Derimod findes Tele2 ved i udsagnene at have anvendt udtryksmå-
derne og kommentarerne: "et uløst mysterium", "TDC slår til med prisstigninger, der når
nye fantastiske højder" og "Tænk hvis det var hos din købmand, ville du så stadig handle
der. Næppe" at have overtrådt markedsføringslovens § 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5,
idet disse udtryk og kommentarer i den foreliggende sammenhæng, hvor de er møntet på
konkurrenten, TDC, findes utilbørlige, miskrediterende og nedvurderende over for TDC.


- 12 -

Retten lægger til grund som ubestridt, at TDC som angivet i udsagn 4 fik en merom-
sætning på ca. 40 mio. kr. ved prisforhøjelserne på ekstra services, således at angivelserne i
dette udsagn hverken var urigtig, vildledende eller urimeligt mangelfulde og derfor ikke i
strid med markedsføringslovens § 2, stk. 1, eller § 2 a, stk. 2, nr. 1. Derimod findes sprogbru-
gen i dette udsagn at være utilbørlig, subjektiv, miskrediterende, nedladende og insinueren-
de over for TDC, jf. ordene "... vrider TDC ... mere ud af den danske befolkning, som intet
kan gøre", og udsagnet findes derfor at indebære en overtrædelse af markedsføringslovens §
2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5.
Retten lægger som ubestridt til grund, at TDC's priser på mobiltelefoni som angivet i
udsagn 5, 4. pkt., ikke er faldet. Det lægges endvidere til grund, at mange af prisstigningerne
som anført i udsagn 5, 2. pkt., skete på automatiske tjenester. Retten må være enig med Tele2
i, at priserne ­ alt andet lige - burde falde som følge heraf, jf. udsagn 5, 3. pkt., 1. led, som Te-
le2 under de foreliggende omstændigheder, hvor Tele2 først kunne kommentere prisstignin-
gerne efterfølgende, jf. ovenfor, måtte være berettiget til at fremkomme med. På samme må-
de måtte TDC efter rettens opfattelse måtte finde sig i, at Tele2 på baggrund af det prisfald,
som man alt andet lige skulle have forventet som følge af anvendelsen af automatiserede tje-
nester, stillede spørgsmålet: "Hvilke nye udgifter har TDC fået?" jf. udsagn 5, 1. pkt. Disse
udsagn findes således hverken urigtige, vildledende, urimeligt mangelfulde eller utilbørlige,
jf. markedsføringslovens § 2, stk. 1-2, og § 2 a, stk. 2, nr. 1, 3 og 5.
Derimod finder retten, at udsagn 5, 3. pkt., 2. led: "sådan går det ikke, når man har
monopoler" er utilbørligt i forhold til TDC, hvis selskabsnavn og varemærke ligeledes mis-
krediteres ved dette stærkt subjektive, groft forenklede og nedladende udsagn, som således
indebærer en overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5. Hvis
Tele2 mente, at TDC havde misbrugt sin dominerende stilling i forhold til Tele2, burde Tele2
i stedet for at fremkomme med et sådant udsagn i sit nyhedsbrev have rettet henvendelse til
de danske eller europæiske myndigheder, der påser overholdelsen af konkurrencereglerne,
eller anlagt sag ved domstolene med påstand om erstatning herfor.
Udsagn 6 findes heller ikke at indeholde urigtige, vildledende eller urimeligt mangel-
fulde angivelser. Det er ubestridt, at de omhandlede prisstigninger medførte den af Tele2
nævnte meromsætning på ca. 40 mio. kr. Udtrykket "TDC's ejere i USA" kan heller ikke an-
tages at være urigtigt, vildledende eller urimeligt mangelfuldt, idet et amerikansk selskab ef-


- 13 -

ter det oplyste er hovedaktionær i TDC, og udsagn 6 findes således ikke at være i strid med
markedsføringslovens § 2, stk. 1, eller § 2 a, stk. 2, nr. 1. Hvis Tele2 frygtede, at TDC havde
misbrugt sin dominerende stilling eller ville søge yderligere at begrænse konkurrencen på
det danske telemarked, havde den rigtige fremgangsmåde som nævnt ovenfor været, at Te-
le2 havde rettet henvendelse herom til vedkommende danske eller europæiske konkurren-
cemyndighed, eller at Tele2 havde anlagt sag ved domstolene med påstand om erstatning
herfor. Der var derimod ikke rimelig anledning for Tele2 til at fremkomme med en insinuati-
on herom i sit nyhedsbrev, som udsendtes til 170.000 kunder. Udsagn 6 var således i det hele
utilbørligt, subjektivt, miskrediterende og nedvurderende over for TDC, ligesom Tele2 ind-
drog et uvedkommende forhold ved at omtale "TDC's ejere i USA". Udsagn 6 var derfor i
strid med markedsføringslovens § 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5.
I overensstemmelse med parternes enighed herom lægges det til grund, at angivelsen
af priser og prisstigninger i tabellen ved udsagn 7 var korrekt. Den ledsagende tekst i udsagn
7 var neutral. På baggrund af det, som er anført ovenfor vedrørende priserne på TDC's og
gensælgernes ydelser på fastnettet, finder retten, at Tele2 var berettiget til at på neutral måde
at give oplysning om de prisstigninger, som Tele2 ensidigt var blevet pålagt af TDC. Udsagn
7 er således ikke i strid med markedsføringsloven.
Angivelserne i udsagn 8, 1. pkt. og 2. pkt., 2. led, findes af de samme grunde som dem,
der anført ovenfor vedrørende udsagn 5, 1.-2. pkt., 3. pkt. 1. led, og 4. pkt., hverken at være
urigtige, vildledende, urimeligt mangelfulde eller utilbørlige, jf. markedsføringslovens § 2,
stk. 1-2, og § 2 a, stk. 2, nr. 1, 3 og 5. Derimod findes udsagn 8, 2. pkt., 1. led: Vi beklager, at
disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle af Tele2's kunder" at indebære en
overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5, af de samme
grunde som dem, der er anført ovenfor vedrørende udsagn 5, 3. pkt., 2. led.
Tele 2 skal herefter frifindes for TDC's påstand 1 for så vidt angår udsagn 5, 1.-2. pkt.,
3. pkt., 1. led, og 4. pkt., udsagn 7 og udsagn 8, 1. pkt., og 2. pkt., 2.. led.
Tele2 skal dømmes i overensstemmelse med TDC's påstand 1 for så vidt angår udsagn
1-4, udsagn 5, 3. pkt., 2. led, udsagn 6 og udsagn 8, 2. pkt. 1. led, ligesom Tele2 skal dømmes
til at anerkende at have overtrådt markedsføringslovens § 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr. 3 og 5,
ved at have gjort markedsføringsmæssig brug af disse udsagn.


- 14 -

Tele2 er ikke blevet dømt for overtrædelse af markedsføringslovens § 2, stk. 1, og der
er derfor ikke grundlag for at pålægge Tele2 at foretage en egentlig berigtigelse af udsagne-
ne, herunder ved udsendelse af et brev herom til modtagerne af det pågældende nyheds-
brev. Retten finder derimod med hjemmel i markedsføringslovens § 13, stk. 1, nr. 2, at Tele2
skal have pålæg om i 30 dage at offentliggøre denne doms konklusion på sin hjemmeside
www.tele2.dk.
Retten finder ikke grundlag for at afvise TDC's påstand om bod for overtrædelse af
gensalgsaftalen under henvisning til voldgiftsklausulen i denne, idet Tele2 ikke har gjort ind-
sigelsen om voldgift gældende i svarskriftet, jf. retsplejelovens § 357, stk. 2, men først fremsat
indsigelsen herom senere. Imidlertid har Tele2 som nævnt ovenfor ikke gjort erhvervsmæs-
sig brug af TDC's varemærke blot ved offentligt at omtale af TDC's forhold under anvendel-
se af betegnelsen TDC, der er TDC's selskabsnavn (bortset fra angivelsen A/S) og varemær-
ke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 3. Der er herefter ikke grundlag for at pålægge bod for over-
trædelse af gensalgsaftalens pkt. 20.3.
Efter et samlet skøn over den skade og markedsforstyrrelse, som Tele2's utilbørlige,
subjektive, miskrediterende og nedvurderende udtalelser har medført for TDC, pålægger
retten Tele2 at betale 100.000 kr. i erstatning til TDC med rente som påstået.
Der findes intet grundlag for at pålægge Tele2 straf.
Efter sagens udfald bør hver part bære sine egne sagsomkostninger.

T H I K E N D E S F O R R E T

Det forbydes Tele2 at gøre markedsføringsmæssig brug af følgende udsagn:
-
"ET ULØST MYSTERIUM"
-
"TDC slår til med prisstigninger der når nye fantastiske højder"
-
"Tænk hvis det var hos din købmand ­ ville du så stadig handle der?
Næppe!"
-
" ... vrider TDC årligt ... mere ud af den danske befolkning, som intet kan
gøre"
-
"... sådan går det ikke, når man har monopol."


- 15 -

-
"HVAD SKAL TDC BRUGE ALLE DE EKSTRA PENGE FRA DEN DAN-
SKE BEFOLKNING TIL? Vil TDC's øgede indtægter blive brugt til at
mindske konkurrencen på telemarkedet yderligere? Ved f.eks. opkøb af
mindre teleselskaber som Telmore eller til at blokere for den fri konkurren-
ce på ADSL-området. Kun TDC's ejere i USA kender svaret"
-
"... Vi beklager, at disse monopol-forhold også kommer til at ramme nogle
af Tele2's kunder ..."

Tele2 A/S skal anerkende at have overtrådt markedsføringslovens 2, stk. 2, og § 2 a, stk. 2, nr.
3 og 5, ved at have gjort markedsføringsmæssig brug af disse udsagn.

Tele2 A/S skal lade konklusionen i denne dom offentliggøre på www.tele2.dk i 30 dage.

Tele2 A/S skal inden 14 dage fra denne doms afsigelse betale 100.000 kr. med procesrente fra
den 25. maj 2004 til TDC A/S.

I øvrigt frifindes Tele2 A/S.

Hver part bærer sine egne sagsomkostninger.


Michael B. Elmer

Flemming
Skouboe
Willy
Goldby


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»