TEAM DANMARK - varemærkeloven

Resumé

TEAM DANMARK var et velkendt varemærke, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2, og var derfor til hinder for JOBTEAMDANMARK for arbejdsformidling og vikarservice.

Dom i sagen V1606

JOBTEAMDANMARK A/S
(Advokat Nicolai Lindgreen)
mod
Ankenævnet for Patenter og Varemærker
(Kammeradvokaten ved advokat Charlotte Jakobsen)
og
Danmarks Olympiske Komite (hovedintervenient)
(advokat Christian L. Bardenfleth)


Påstande
JOBTEAMDANMARK A/S (herefter JTD som betegnelse for selskabet) har nedlagt
påstand om at den af Ankenævnet for Patenter og Varemærker trufne afgørelse af 14.


2
2
december 2005 (bilag 94) i sag AN 2004 00035 omstødes således at JTD's
varemærkeregistrering VR 2000 00510 JOBTEAMDANMARK <fig> (bilag 93) opretholdes.

Ankenævnet for Patenter og Varemærker (Ankenævnet) har påstået frifindelse.

Hovedintervenienten, Danmarks Olympiske Komite (DOK), der er indehaver af
varemærket TEAM DANMARK, har nedlagt følgende påstande:
1. JTD skal anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet
JOBTEAMDANMARK som varemærke, herunder JOBTEAMDANMARK <figurmærke>
som vist i bilag 107, 133 og A14, forretningskendetegn og domænenavn for
vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering, forretningsmæssig bistand vedrørende personale,
varetagelse af kontoropgaver for andre i klasse 35, uddannelse af personale i klasse 41 og
tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42.
2. JTD skal anerkende at være uberettiget til at anvende kendetegnet
JOBTEAMDANMARK som selskabsnavn som vist i bilag A 13 for vikarbureauvirksomhed,
virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edbrådgivning og handel, investering
og dermed beslægtet virksomhed
3. JTD skal slette registreringen af domænenavnet <JOBTEAMDANMARK.dk> og
selskabsnavnet JOBTEAMDANMARK A/S.
4. JTD skal til DOK betale vederlag og erstatning med kr. 200.000,00, heraf kr.
50.000,00 med procesrente fra sagens anlæg den 14. februar 2006 og yderligere af kr.
150.000,00 med procesrente fra den 19. januar 2007, subsidiært betaling af et mindre beløb.

JTD har påstået frifindelse for DOK's påstande.

Lovgrundlaget
Varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2: Et varemærke er udelukket fra registrering hvis der er
risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse med det ældre
varemærke, fordi det yngre mærke er identisk med eller ligner det ældre varemærke, og
varerne eller tjenesteydelserne er af samme eller lignende art.
Varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1: Et varemærke er udelukket fra registrering hvis
varemærket er identisk med eller ligner et ældre dansk varemærke efter stk. 2, og det søges


3
3
registreret for varer eller tjenesteydelser af anden art end dem, for hvilke det ældre
varemærke er registreret, når det ældre varemærke er velkendt her i landet, og brugen af
det yngre varemærke ville medføre en utilbørlig udnyttelse af det ældre varemærkes
særpræg eller renommé, eller sådan brug ville skade dette særpræg eller renommé.

Sagsfremstilling
DOK er en del af Danmarks IdrætsForbund. DOK har registreret TEAM DANMARK, VA
1981 01218, VR 1982 02569:
Mærket er registreret i klasserne 142.

DOK har også registreret TEAM DANMARK, VA 1993 00198, VR 1995 06704 i klasserne 1
42 undtagen klasse 32.
Der foreligger aftale af 15. november 1993 mellem DOK og Den Selvejende Institution
til Fremme af Dansk Eliteidræt (TEAM DANMARK) om kommerciel udnyttelse af
mærkerne.
I henhold til lov om eliteidræt er Team Danmark en selvejende institution der har til
formål at udvikle dansk eliteidræt på en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde. Det
sker i samarbejde med Danmarks IdrætsForbund. Team Danmark finansieres i det
væsentlige af midler fra Dansk Tipstjeneste og har desuden indtægter fra Danmarks Idræts
Forbund og fra salg af ydelser, rettigheder, sponsorater m.v.

Gallupundersøgelsen:
Gallupinstituttet foretog i august 1996 en undersøgelse af befolkningens kendskab til
Team Danmarks mærke (emblem eller logo). Forevist Team Danmarklogoet svarede 69%
bekræftende på spørgsmålet om de kendte eller havde hørt om den organisation der var
indehaver af logoet eller kendetegnet. 14% svarede nej og 16% ved ikke.
83% havde hørt om Team Danmark, 13% havde ikke, og 3 % vidste ikke om de havde.


4
4
På spørgsmålet om hvilke områder Team Danmark arbejdede med, som den
pågældende kendte til eller havde hørt om, faldt følgende spontane svar:
Team Danmark støtter eliteidrætsudøvere økonomisk
56%
Team Danmark skabet trænings og idrætsfaciliteter
9%
Team Danmark skaber uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere
10%
Team Danmark skaber arbejdspladser for aktive idrætsudøvere
3%
Team Danmark har med OLarrangementet at gøre
20%
Team Danmark foretager dopingkontroller
3%
Team Danmark indgår sponsoraftaler med virksomheder
13%
Team Danmark udtager de aktive idrætsudøvere til de olympiske lege
11%
Team Danmark opretter og driver idrætsklinikker
3%
Team Danmark formidler resultater om idrætsskaber
2%
Andet
20%
Ved ikke
14%

Herefter blev en række udsagn læst højt, og den interviewede blev spurgt om hvilke
"udsagn har du kendskab til Team Danmark udfører". Svarene faldt således:
Team Danmark støtter eliteidrætsudøvere økonomisk
28%
Team Danmark skaber trænings og idrætsfaciliteter
46%
Team Danmark skaber uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere
41%
Team Danmark skaber arbejdspladser for aktive idrætsudøvere
22%
Team Danmark har med OLarrangementet at gøre
46%
Team Danmark foretager dopingkontroller
34%
Team Danmark indgår sponsoraftaler med virksomheder
49%
Team Danmark udtager de aktive idrætsudøvere ril de Olympiske lege
34%
Team Danmark opretter og driver idrætsklinikker
27%
Team Danmark formidler resultater om idrætsskaber
23%
Ved ikke
13%


TEAM DANMARK er optaget på en liste over superbrands, udarbejdet af det danske
Superbrands Council.
KPMG har i erklæring af 7. januar 2007 attesteret at Team Danmark i årene 1997 til
2005 har afholdt reklameomkostninger for godt 15 mio. kr.

JTD har drevet virksomhed siden 1999, tidligere under navnet Brini A/S, der nu er binavn
for selskabet. Om selskabets virksomhed henvises til Inger BrinckNielsens forklaring
nedenfor.
Det fremgår af artikler i dagbladet Børsen at JTD i 2004 og 2005 har været den
hurtigst voksende virksomhed i Ribe amt ("gazelle").
Selskabets logo som det benyttes på facader mv., ser således ud:


5
5På fakturaer ses anvendt underteksten " vi arbejder for dig" i stedet for "Vikar og
rekrutteringsbureau".
Selskabet har søgt registreret følgende varemærke, VA 1999 03404 (ansøgningsdato
23. august 1999), VR 2000 00510, der er skrevet med rødt:Registrering blev søgt for klasse 35: Vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering,
forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for andre,
klasse 41: Uddannelse af personale og klasse 42: Tjenesteydelser vedrørende personale,
nemlig psykologiske tests.
I brev af 9. april 2000 gjorde HofmanBang på vegne DOK indsigelse mod registrering
af JOBTEAMDANMARK.
I brev af 19. juli 2000 bestred JTD's daværende advokat indsigelsen og gjorde
herunder gældende at DOK for sine mærker ikke havde opfyldt brugspligten for klasserne
35, 41 og 42.
Patent og Varemærkestyrelsen traf afgørelse i indsigelsessagen den 27. maj 2004.
Indsigelsen blev taget delvist til følge, og registreringen blev ophævet for klasse 41 og
klasse 42. Registreringen blev opretholdt for klasse 35. Af styrelsens sagsfremstilling
fremgår bl.a. at DOK efter JTD's opfordring til at dokumentere at brugspligten var opfyldt
for klasserne 35, 41 og 42 i breve af 11. april 2001 og 17. marts 2003 indsendte
dokumentation for brug af mærkerne bl.a. i form af årsberetning og en håndbog fra 1997
2000. DOK gjorde desuden gældende at betegnelsen TEAM DANMARK er velkendt i
Danmark. Der henvistes i den forbindelse til Gallupundersøgelsen og til listen over
SUPERBRANDS hvor TEAM DANMARK fremgår, jf. ovenfor.
Patent og Varemærkestyrelsen fandt på baggrund af materialet i sagen at TEAM
DANMARK var brugt i den relevante periode for fremme af eliteidræt samt uddannelse og
karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Ved afgørelsen af indsigelsen ansås DOK's
registreringer således kun at omfatte disse tjenesteydelser. Endvidere var det styrelsens


6
6
opfattelse at TEAM DANMARK er velkendt i Danmark for fremme af eliteidræt samt
uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk. Styrelsen lagde i denne forbindelse
især vægt på Gallupundersøgelsen og på at mærket eksponeres i vid udstrækning via
sponsorering samt på oplysningen om markedsføringsudgifter på 5,9 million kr. i 1999.
Styrelsen fandt at der var mærkelighed da TEAM DANMARK er fuldstændig
indeholdt i JOBTEAMDANMARK.
Med hensyn til vareartslighed bemærkede styrelsen:

"Indsigers (DOK) mærker anses i nærværende indsigelsessag for at omfatte fremme af elite
idræt og uddannelse og karriererådgivning af eliteidrætsfolk.
Da indehavers (JTD) mærke omfatter uddannelse af personale i klasse 41, er der således
sammenfald af tjenesteydelser for så vidt angår klasse 41. Desuden er der efter styrelsens opfattelse
en vis lighed mellem tjenesteydelser vedrørende personale, nemlig psykologiske tests i indehavers
registrering over for de tjenesteydelser, som indsiger har dokumenteret at have brugt sit mærke for.
Der er ikke sammenfald eller lighed i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35 i indehavers
registrering."

Om spørgsmålet om utilbørlig udnyttelse bemærkede styrelsen:

"For at kunne udvide beskyttelsen til tjenesteydelser af anden art end dem som indsigers
mærker anses for at omfatte, er det en betingelse i bestemmelsen i varemærkelovens § 15, stk. 4, nr.
1, at det yngre mærkes benyttelse skal medføre en utilbørlig udnyttelse af det velkendte varemærkes
renommé.
En sådan utilbørlig udnyttelse foreligger, når forbrugerkredsen bibringes den opfattelse, at
mærkeindehavers virksomhed har forbindelse til indsiger.
I nærværende sag er det styrelsens vurdering, at der ved brug af mærket
JOBTEAMDANMARK vil være tale om en utilbørlig udnyttelse af det velkendte mærke TEAM
DANMARK i forhold til tjenesteydelserne i klasserne 41 og 42. I forhold til disse tjenesteydelser kan
forbrugerne forledes til at tro, at de kommer fra indsiger, eller at indsiger har givet indehaver
samtykke til mærkets anvendelse.
Styrelsen har dog vurderet, at der i forhold til tjenesteydelserne i klasse 35 ikke vil foreligge en
utilbørlig udnyttelse af TEAM DANMARK. I den forbindelse har styrelsen bl.a. lagt vægt på, at
mærkerne ikke er identiske, og at tjenesteydelserne i klasse 35 bl.a. vikarbureauvirksomhed,
forretningsmæssig bistand vedrørende personale ligger tilstrækkelig langt fra de ydelser, som


7
7
indsigers mærke er brugt for, nemlig fremme af eliteidræt samt uddannelse og karriererådgivning af
eliteidrætsfolk. Det vil sige, at der efter styrelsens opfattelse ikke vil foreligge en nærliggende
association mellem mærkerne for ydelser i klasse 35, hvorefter betingelsen vedrørende en utilbørlig
udnyttelse af det velkendte mærke ikke er opfyldt i forhold til disse ydelser."

Sagen blev indbragt for Ankenævnet for Patenter og Varemærker der traf afgørelse den 14.
december 2005. Ankenævnet fandt 1. at det var dokumenteret at DOK's brugspligt var
blevet opfyldt ved DOK's egen, reelle brug af sine mærker ved markedsføringsmæssige
aktiviteter der er normale for organisationer som klager, samt af andre med klagers
samtykke, 2. at DOK's mærker er velkendte i Danmark, 3. at der er lighed mellem det JTD's
mærke og DOK's mærker, 4. at der er en sådan lighed mellem tjenesteydelserne at
JOBTEAMDANMARK i medfør af varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2 også var udelukket
fra registrering for klasse 35, og 5. at velkendtheden af klagers mærker også gjorde den
skete registrering uberettiget idet den efter nævnets opfattelse ville medføre en utilbørlig
udnyttelse, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. DOK's påstand om at mærket skulle
ophæves i sin helhed, blev derfor taget til følge.

JTD har fremlagt en liste med 17 mærker hvori TEAM DANMARK indgår fx BOLIGTEAM
DANMARK og GLAS TEAM DANMARK, se hjælpebilag 2 der er vedhæftet dommen. Det
er dog oplyst at kun ét mærke er i brug, de øvrige har tilhørt selskaber der er opløst eller
har afstået fra brugen efter indsigelse eller af andre grunde. Tre mærker tilhører
udenlandske selskaber. DOK har indgået aftale med indehaveren af det "aktive", danske
mærke om at afvente den foreliggende sags udfald.

JTD har endvidere fremlagt en liste med 205 varemærker hvori indgår "TEAM".

Vedrørende DOK's opfyldelse af brugspligt i klasserne 35, 41 og 42 i perioden fra den 19.
juli 1995 til den 19. juli 2000 foreligger bl.a. en aftale af 3. og 4. juli 2000 mellem Team
Danmark og Adecco om Adeccos ret til at benytte betegnelsen " Hovedsponsor for TEAM
DANMARK". Aftalen indeholder omtale af en længere række aktiviteter. Aftalen er omtalt
i DOK's klage til Ankenævnet som et eksempel på anvendelse af TEAM DANMARK for
vikarbureauvirksomhed. Samarbejdet er omtalt på print af 15. januar 2007 fra TEAM


8
8
DANMARK's hjemmeside hvor det fremgår at elitesportsfolk kan søge arbejde gennem
Adecco.
I en præsentation af TEAM DANMARK fra 2000 rettet til mulige sponsorer fremgår
at TEAM DANMARK er involveret i næsten alle landstræneres ansættelse. Endvidere
omtales samarbejde om coaching og teambuilding og studie og erhvervsvejledning.
I brochurer fra 1997, 1999 og 2000 omtales vejledning til elitesportsfolk om
uddannelse.
Af TEAM DANMARK's årsberetning for 1999 fremgår at TEAM DANMARK har
forhandlet med undervisningsministeriet om gymnasieuddannelse til idrætsudøvere og
har indgået samarbejdsaftale om vejledning af idrætsudøvere.
De pågældende og andre aktiviteter fremgår i oversigtsform af hjælpebilag 1 der er
vedlagt dommen. Bilaget er udarbejdet af JTD og er faktuelt ikke bestridt.

Af hjælpebilag 3 fremgår brug af Team Danmark for perioden 8. november 2001 til den 8.
november 2006.
I DOK's klage af 7. juli 2004 til Ankenævnet anførtes at TEAM DANMARK har været
benyttet i forbindelse med Adecco, jf. ovenfor.
Af Team Danmarks hjemmeside fra 1. august 2002 nævnes at man varetager
træneruddannelse for talenttrænere og lederuddannelse ved Idrættens Lederakademi.
Sidstnævnte akademi omtales endvidere i brev af 11. marts 2003 hvor det oplyses at
akademiet er etableret i 1993 og at det er "gennemført 5 gange i perioden 19932000".
Team Danmark har i 2001 og 20032006 udsendt brochurer om ungdomsuddannelse
og eliteidræt med vejledning til elitesportsfolk om uddannelse.
Der er endvidere fremlagt bilag dateret efter 8. november 2006 med omtale af bl.a.
samarbejdet med Adecco og med tilbud om psykologvejledning, uden nærmere tidsmæssig
præcisering af aktiviteterne.
I øvrigt henvises til hjælpebilag 3.

DOK har i replikken til støtte for kravet om vederlag og erstatning henvist til Team
Danmarks betydelige sponsorindtægter og har anført at Adecco i årene 2001, 2002 og 2003
har betalt næsten 1 mio. kr. om året. I 2006 betalte Adecco 1,6 mio. kr. Endvidere har Team


9
9
Danmark henvist til sine regnskaber 19992005 hvoraf fremgår en nettoomsætning for alle
årene på 160 mio. kr. En royaltybetaling på blot 2% ville føre til et krav på 3,2 mio. kr.

Forklaring
Inge BrinckNielsen har forklaret at hun er salgs og marketingchef i JTD. Hun er uddannet
HD i afsætning og i organisation. Hun har tidligere været bl.a. produktchef hos LEGO og
marketingchef på B&O. JTD begyndte sin nuværende virksomhed i 1999 som vikarbureau
med rekruttering og vikarservice til industrien, sundhedssektoren og kontorvirksomheder.
Langt den største del af virksomheden vedrører fabriksområdet. JTD har en cvbank og har
døgnvagt, således at man altid kan komme i forbindelse med en konsulent, og man er
derfor i stand til at skaffe en vikar inden for en time. Hvis der spørges på en person med
særlige tekniske kvalifikationer, kan der muligvis gå længere tid. JTD er den dyreste
virksomhed på markedet.
JTD har kontorer i Esbjerg, Grindsted, Vejen, Kolding, Aabenraa og København og
har planer om at oprette yderligere kontorer i Vejle og på Sjælland. Endvidere vil man i
2008 indgå aftaler med franchisetagere således at man kan være landsdækkende i 2010.
Der har i branchen været en vækst på ca. 40% om året; JTD er fra starten vokset fra 3
mio. kr. i årlig omsætning til 75 mio. kr. i 2006; i begyndelsen var væksten på ca. 100% om
året, senere er den gået ned til 5060%. Resultatet var i 2006 ca. 7 mio. kr., i 2007 bliver det
nok noget mindre.
De valgte JOBTEAMDANMARK som navn og varemærke fordi navnet angav
arbejdsområdet, måden de arbejder på, og nationaliteten. Det sidste kan have betydning for
deres rekruttering fra udlandet. Det tidligere navn BRINI sagde ikke noget.
Der er ikke forekommet forvekslinger af TEAM DANMARK og
JOBTEAMDANMARK, og der er heller ikke nogen der har troet at der var en forbindelse
mellem virksomhederne. Det ved hun af egen erfaring og efter at have spurgt
kundekonsulenterne.

Parternes argumenter
JTD har anført:
1. TEAM DANMARK består af en sammensætning af to bestanddele der hver for sig er
uden særpræg; mærket kunne næppe have været registreret uden indarbejdelse. TEAM


10
10
DANMARK er derfor som udgangspunkt et svagt mærke der kun kan beskyttes over for
identiske eller næsten identiske mærker; det må også tages i betragtning at der er et
betydeligt friholdelsesbehov for mærkebestanddelene TEAM og DANMARK.
Det anerkendes at TEAM DANMARK er velkendt her i landet for fremme af eli
teidræt, men kun for dette område. Den i sagen fremlagte Gallupundersøgelse viser at
befolkningen i almindelighed i alt overvejende grad forbinder TEAM DANMARK med
økonomisk støtte til eliteidrætsudøvere, skabelse af trænings og idrætsfaciliteter og
skabelse af uddannelsesmuligheder for aktive idrætsudøvere, men ikke med aktiviteter der
har relation til JTD's forretningsområde, herunder navnlig rekruttering, vikarservice og
jobformidling.
Som udgangspunkt kan TEAM DANMARK som nævnt kun beskyttes mod brug af
identiske eller quasiidentiske mærker. JTD's mærke indledes med mærkebestanddelen
JOB som auditivt, visuelt og i meningsindhold klart adskiller mærkets helhedsindtryk fra
TEAM DANMARK. Der må desuden lægges vægt på at TEAM DANMARK skrives i to
ord, medens JOBTEAMDANMARK er i ét ord. Endvidere må der lægges vægt på
mærkernes forskellige grafiske udførelse. Der er derfor ikke mærkelighed mellem TEAM
DANMARK og JOBTEAMDANMARK.
2. Den 19. juli 2000 gjorde JTD gældende at DOK ikke havde opfyldt brugspligten for
så vidt angår klasserne 35, 41 og 42. Den brugsperiode der har betydning for JTD's
registrering af JOBTEAMDANMARK er derfor 19. juli 199519. juli 2000.
Den periode der har betydning for et forbud mod JTD's brug af
JOBTEAMDANMARK som varemærke er perioden 8. november 20018. november 2006. 8.
november 2006 er datoen for JTD's første processkrift efter hovedinterventionsstævningen i
hvilket processkrift JTD anførte at DOK ikke kan kræve JTD's brug af
JOBTEAMDANMARK forbudt fordi der ikke har været gjort den fornødne brug af TEAM
DANMARKmærkerne.
a) Hvis JTD får fuldt medhold over for Ankenævnet betyder det at JTD med prioritet
fra ansøgningsdagen 23. august 1999 har en varemærkeposition der er afmålt over for de
rettigheder som DOK i forhold til denne varemærkeposition har kunnet gøre gældende.
Der er sammenfald mellem det aktivitetsområde for hvilket JTD lovligt har kunnet
registrere mærket, og det område for hvilket JTD lovligt kan anvende det idet der er
parallelitet mellem reglerne i varemærkelovens § 4 og § 15.


11
11
DOK kan ikke ved at nedlægge en forbudspåstand syv år senere opnå at senere brug
af DOK's mærker på områder hvor de ikke var brugt af DOK på det for selve
rettighedsfastlæggelsen afgørende tidspunkt, den 23. august 1999, nu skal medføre at
fastlæggelsen af parternes indbyrdes rettighedspositioner forrykkes til skade for JTD.
Får JTD fuldt ud medhold i påstanden over for Ankenævnet, er det således uden
betydning for DOK's muligheder for at påberåbe sig sine mærkeregistreringer over for
JTD's brug af sit eget mærke inden for det lovligt registrerede område om DOK's mærker
har været brugt efter 19. juli 2000, herunder i perioden 8. november 20018. november 2006.
b) Hvis JTD slet ikke får medhold i sin påstand over for Ankenævnet, indebærer
JTD's registrering i sig selv ingen begrænsninger for DOK's muligheder for at gøre sine
mærkeregistreringer gældende over for JTD's brug af sit mærke. I den situation bliver det
afgørende i hvilket omfang DOK har anvendt sine mærker i perioden 8. november 20018.
november 2006.
c) Hvis JTD kun får delvist medhold i sin påstand over for Ankenævnet, indebærer
JTD's registrering som nævnt en begrænsning i DOK's muligheder for at gøre sine
mærkeregistreringer gældende over for JTD's brug af sit mærke på det område hvor JTD
har etableret en gyldig varemærkeposition gennem registreringen. På øvrige områder
bliver DOK's brug af sine mærker i perioden 8. november 20018. november 2006 afgørende
for DOK's muligheder for at kræve JTD's brug forbudt.
Dokumentation for brug af TEAMDANMARK i perioden 19. juli 199519. juli 2000
fremgår af JTD's hjælpebilag 1. Det fremgår heraf at der ikke i relation til den relevante
periode er dokumenteret brug af DOK's mærker for ydelser i klasse 35, 41 eller 42, eller for
tjenesteydelser der i varemærkeretlig forstand er lignende tjenesteydelser.
Der er fremlagt breve, argumenterende indlæg og forskelligt andet materiale hvori
det retrospektivt hævdes at brug for enkelte delvist relaterede ydelser har fundet sted i
perioden uden at der imidlertid er fremlagt autentisk dokumentation for den hævdede
brug i perioden, trods JTD's gentagne påpegning af manglen på gyldig
brugsdokumentation. Der er endvidere fremlagt udaterede eller senere daterede
skærmprint fra forskellige hjemmesider, men der er intet materiale i sagen der tyder på at
de pågældende hjemmesider havde det viste indhold på det afgørende tidspunkt.
Særligt bemærkes at indgåelse af en sponsoraftale ikke i sig selv etablerer brug af
mærket; brug betyder at sponsor markedsfører mærket. DOK's sponsoraftale med Adecco


12
12
af 4. juli 2000 er således uden betydning når det ikke påvises at der faktisk er foregået
markedsrelateret brug af kendetegnet inden 19. juli 2000.
Der er således på grundlag af den foreliggende brugsdokumentation ikke mulighed
for at påberåbe sig DOK's mærkers registrering i klasserne 35, 41 og 42. Der er heller ikke
dokumenteret brug for andre tjenesteydelser som kan anses for ligeartede med de ydelser
for hvilke JTD's mærke er registreret i klasserne 35, 41 og 42.
Med hensyn til brug af TEAM DANMARK i perioden 8.november 20018. november
2006 henvises til JTD's hjælpebilag 3.
Den eneste autentiske brugsdokumentation som findes for denne periode er bilagene
A26A30 og 39. Bilag A26A30 er ikkekommerciel orientering for sportsudøvere om
uddannelsesaktivitet udbudt af andre. Bilag 39 er omtale af Team Danmarks aktiviteter i
forbindelse med uddannelse af trænere m.v. Der er ifølge bilaget ikke tale om kommerciel
aktivitet angående uddannelse af andres personale.
3. Om velkendtheden af DOK's mærker:
Den første betingelse for anvendelse af reglerne i varemærkelovens § 4, stk. 2 og § 15,
stk. 4, nr. 1, er at det yngre mærke ligner det ældre mærke. Denne betingelse er ikke opfyldt
i den foreliggende sag, jfr. ovenfor.
Det anerkendes at DOK's mærker er velkendte her i landet for fremme af eliteidræt,
men kun for dette område. Det er ikke gjort gældende at mærkerne er velkendte for andre
aktiviteter. Velkendthed for en bestemt aktivitet medfører ikke at mærket nyder beskyttelse
i efter varemærkelovens § 4, stk. 2, og § 15, stk. 4, over for anvendelse eller registrering af
lignende mærker for alle typer af aktiviteter.
Det er for det første en betingelse at den berørte kundekreds på grund af mærkernes
lighed og andre foreliggende omstændigheder i sin bevidsthed skaber en sammenhæng
mellem mærkerne, dvs. forbinder dem med hinanden. Dette forudsætter at det velkendte
ældre mærke har en profil der er så entydig at kundekredsen entydigt forbinder det yngre
mærke med det velkendte ældre mærke, og ikke fx kan tænkes at forbinde det yngre
mærke med andre mærker m.v. som eksisterer eller har eksisteret på markedet og har en
lige så høj grad af lighed med det velkendte ældre mærke som det angrebne yngre mærke
har.
Hvis det velkendte ældre mærke i et ikke ubetydeligt omfang sameksisterer eller i
en årrække har sameksisteret med andre mærker der har de samme fællestræk med det


13
13
velkendte mærke som det yngre mærke har, kan det ikke antages at det yngre mærke af
kundekredsen tilstrækkelig entydigt forbindes med det velkendte ældre mærke. I sådanne
tilfælde savnes der det fornødne grundlag for at anvende varemærkelovens § 4, stk. 2, og §
15, stk. 4, uanset om det mærke som påberåbes, er velkendt.
JTD har dokumenteret at DOK's mærker i en årrække faktisk har sameksisteret på
markedet og i mediebilledet med en lang række mærker, selskabsnavne og andre
virksomhedsnavne m.v. indeholdende mærkebestanddelene TEAM og DANMARK
(DENMARK). På denne baggrund kan det ikke antages at der af den relevante kundekreds
entydigt skabes en sammenhæng JOBTEAMDANMARK og TEAM DANMARK.
JTD har siden 1999 i meget betydeligt omfang anvendt JOBTEAMDANMARK som
kendetegn for sin vikar og rekrutteringsvirksomhed m.v. uden at dette har haft nogen
indflydelse på TEAM DANMARKmærkernes særpræg eller renommé. Opbygningen af
JTD's virksomhed er sket over otte år. Der er intet grundlag for at antage at virksomhedens
vækst på nogen måde skyldes en udnyttelse af den påståede association til DOK's mærker.
Med hensyn til DOK's påstand 2 og 3 henvises i relation til selskabsnavnet
JOBTEAMDANMARK A/S i det væsentlige til hvad der er anført ovenfor om den
varemærkeretlige bedømmelse, særligt med hensyn til manglende tjenesteydelseslighed.
Det gøres yderligere gældende at en række af de i påstand 2 omhandlede aktiviteter,
citeret fra JTD's selskabsformål, i endnu højere grad end aktiviteterne omfattet af JTD's
omstridte varemærkeregistrering og aktuelle brug, er uden lighed med de aktiviteter for
hvilke TEAM DANMARK har været brugt. Der er ikke aktuelt behov for at få afgjort det af
påstanden omfattede spørgsmål for aktiviteter som JTD ikke har.
Med hensyn til domænenavnet jobteamdanmark.dk henvises til hvad der er anført
om det varemærkeretlige spørgsmål. Hverken registrering eller brug af domænenavnet kan
anses at udgøre en krænkelse af DOK's varemærkerettigheder.
Der er ikke dokumentation til støtte for DOK's krav om erstatning, og
vederlagskravet fremtræder ubegrundet.

Ankenævnet har gjort gældende at der ikke er grundlag for at tilsidesætte nævnets
kendelse af 14. december 2005 som er lovlig og gyldig, jf. den af nævnet anførte
begrundelse. TEAM DANMARK er indarbejdet og velkendt i Danmark og derfor nyder en
udvidet beskyttelse. Der er mærkelighed mellem TEAM DANMARKmærkerne og


14
14
figurmærket JOBTEAMDANMARK hvorfor der foreligger risiko for forveksling. Der
foreligger en utilbørlig udnyttelse af TEAM DANMARKs særpræg eller renommé eller
skade på det velkendte mærkes særpræg eller renommé, jf. varemærkelovens § 15, stk. 4,
nr. 1, fordi forbrugerkredsen bibringes den opfattelse at der er en forbindelse mellem
TEAM DANMARK og JOBTEAMDANMARK hvorved den goodwill der er knyttet til
TEAM DANMARK udvandes.
Det forhold at TEAM DANMARK i Erhvervs og Selskabsstyrelsens register
sameksisterer med virksomhedsnavne der indeholder betegnelsen TEAM DANMARK,
indskrænker ikke beskyttelsesområdet for varemærket. Registreringen af et
virksomhedsnavn i Erhvervs og Selskabsstyrelsen er ikke en garanti for at det registrerede
virksomhedsnavn ikke krænker tredjemands varemærkeret.
Ved fastsættelse af sagsomkostninger bør der bl.a. tages hensyn til at JTD har
fremlagt et meget betydeligt antal bilag hvoraf hovedparten udgøres af de breve m.v. der er
udvekslet forud for Ankenævnets afgørelse, men som er indgået i sagsbehandlingen og i
vidt omfang gengives i afgørelsen, og til at JTD først med det afsluttende processkrift II af
18. juni 2007 har frafaldet et passivitetsanbringende.

DOK har henvist til Ankenævnets afgørelse og til Ankenævnets argumentation i
retten og har gjort gældende at TEAM DANMARK er indarbejdet og velkendt for fremme
af eliteidræt. TEAM DANMARK nyder derfor en udvidet beskyttelse også mod
varemærker for varer og tjenesteydelser af anden art. TEAM DANMARK har fuldt ud
særpræg for alle de varer og tjenesteydelser som det er registreret for. DOK har i øvrigt
gennem de foretagne registreringer af TEAM DANMARK opnået eneret til disse kendetegn
for alle de varer og tjenesteydelser som disse registreringer dækker, og DOK opfylder sin
brugspligt vedrørende TEAM DANMARKmærkerne for tjenesteydelser som er relevante i
forhold til JTD's virke.
JTD's registrering og brug af kendetegnet JOBTEAMDANMARK, herunder som
figurmærke og domænenavn, er i strid med varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2. og stk. 4,
nr. 1, jf. § 4 stk. 1, nr. 2. og stk. 2. Fremlæggelsen af bilag som viser andres uberettigede
brug af TEAM DANMARK, som nu er bragt til ophør, bør ikke have indflydelse på DOK's
muligheder for at skride ind over for JTD's uberettigede brug af kendetegn.


15
15
JTD's registrering af selskabsnavnet JOBTEAMDANMARK A/S er i strid med
aktieselskabslovens § 153 stk. 2.
JTD er derfor forpligtet til at betale et rimeligt vederlag for udnyttelsen af TEAM
DANMARK samt erstatning for den yderligere skade som krænkelsen har medført, jf.
varemærkelovens § 43.

Rettens begrundelse og resultat
Retten finder at TEAMDANMARK der igennem en årrække er benyttet for aktiviteter i
forbindelse med professionel eliteidræt, i kraft af den gennem sponsorering betydelige
eksponering af navnet og logoet på tidspunktet for ansøgningen om registrering af
JOBTEAMDANMARK må anses for at have været velkendt her i landet, jf.
varemærkelovens § 15, stk. 4, nr. 1. Dette underbygges af de oplysninger om befolkningens
kendskab til mærket som fremkom ved Gallupundersøgelsen fra august 1996. Det er for
spørgsmålet om varemærket er velkendt, principielt ikke afgørende om varemærkets
velkendthed beror på dets anvendelse for den ene eller anden vare eller tjenesteydelse. Et
varemærke der er velkendt (renommeret) for biler, kan være til hinder for registreringen af
et dermed identisk eller forveksleligt mærke for rengøringsmidler, hvis det er kendt af en
betydelig del af den offentlighed der er relevant for de varer eller tjenesteydelser der er
dækket af mærket, jf. EFdomstolens dom af 14. september 1999 i sagen C375/97 (General
Motors Corporation mod Yplon SA), og et varemærke der er velkendt for biler, kan også
være til hinder for brug af et lignende mærke for chokolade, jf. U.2007.1941 S. Det anførte
udelukker naturligvis ikke at der ved den samlede bedømmelse af velkendthed og navnlig
konsekvenserne heraf skal tages hensyn til bl.a. de varer og tjenesteydelser som de
respektive mærker står for.
TEAM DANMARK er fuldstændig indeholdt i JOBTEAMDANMARK. Det
foranstillede JOB medfører ikke at mærkerne ikke er forvekslelige: Da TEAM DANMARK
må anses for velkendt som benyttet for præstationer inden for eliteidræt og aktiviteter i
forbindelse hermed, fører det foranstillede JOB efter rettens opfattelse til at publikum kan
få den antagelse at der hermed er angivet at den pågældende virksomhed beskæftiger sig
med jobformidling og lignende på eliteplan på samme måde som Team Danmark
beskæftiger sig med eliteidræt, eller at der er en forbindelse i form af samarbejde eller
sponsorering mellem JTD og Team Danmark. Dermed er også sagt at anvendelsen af


16
16
JOBTEAMDANMARK på registreringstidspunktet indebar en utilbørlig udnyttelse af
TEAM DANMARK's renommé som var og fortsat er egnet til at medføre en udvanding af
det som TEAM DANMARK står for som varemærke.
Ankenævnets frifindelsespåstand skal derfor tages til følge.
Som følge af det anførte vedrørende TEAM DANMARK's velkendthed må DOK
være berettiget til at kræve at JTD ikke anvender JOBTEAMDANMARK som varemærke
mv. således som angivet i DOK's påstand 1, uanset at det herved forbydes at anvende
JOBTEAMDANMARK for aktiviteter der ligger noget fjernt fra DOK's egne aktiviteter. Af
samme grunde må DOK være berettiget til at kræve at JTD undlader at anvende
JOBTEAMDANMARK som selskabsnavn for vikarbureauvirksomhed,
virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edbrådgivning og handel, investering
og dermed beslægtet virksomhed, ligesom JTD skal slette registreringen af domænenavnet
jobteamdanmark.dk og selskabsnavnet JOBTEAMDANMARK A/S.
Efter den værdi der ligger i TEAMDANMARK og dermed i uberettiget udnyttelse af
mærket til uvedkommende formål, fastsættes vederlaget for benyttelsen til 200.000 kr. der
forrentes med 50.000 fra modtagelsen af DOK's interventionsstævning den 5. april 2006,
mens 150.000 kr. forrentes med procesrente fra den 19. januar 2007.
I sagsomkostninger skal JTD til Ankenævnet betale 35.000 kr. samt 910 kr. i
godtgørelse for retsafgift og til DOK 35.000 kr. samt 4.550 kr. i godtgørelse for retsafgift.


Thi kendes for ret:

1. Ankenævnet for Patenter og Varemærker frifindes.
2. JOBTEAMDANMARK A/S skal over for Danmarks Olympiske Komite anerkende at
være uberettiget til at anvende kendetegnet JOBTEAMDANMARK som varemærke,
herunder JOBTEAMDANMARK <figurmærke> som vist i bilag 107, 133 og A14,
forretningskendetegn og domænenavn for vikarbureauvirksomhed, jobrekruttering,
forretningsmæssig bistand vedrørende personale, varetagelse af kontoropgaver for
andre i klasse 35, uddannelse af personale i klasse 41 og tjenesteydelser vedrørende
personale, nemlig psykologiske tests i klasse 42.


17
17
3. JOBTEAMDANMARK A/S skal over for Danmarks Olympiske Komite anerkende at
være uberettiget til at anvende kendetegnet JOBTEAMDANMARK som
selskabsnavn som vist i bilag A 13 for vikarbureauvirksomhed,
virksomhedsrådgivning, produktionsvirksomhed, edbrådgivning og handel,
investering og dermed beslægtet virksomhed
4. JOBTEAMDANMARK A/S skal slette registreringen af domænenavnet
jobteamdanmark.dk og selskabsnavnet JOBTEAMDANMARK A/S.
5. JOBTEAMDANMARK A/S skal inden 14 dage til Danmarks Olympiske Komite
betale 200.000 kr. med procesrente af 50.000 kr. fra den 5. april 2006 og af 150.000 kr.
fra den 19. januar 2007.
6. I sagsomkostninger skal JOBTEAMDANMARK A/S inden 14 dage til Ankenævnet
for Patenter og Varemærker betale 35.910 kr. og til Danmarks Olympiske Komite
betale 39.550 kr.Aksel Gybel Jens Feilberg Hans Jørgen Nielsen(Sign.)
_ _ _
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø og Handelsretten, den


18
18


Hjælpebilag 1
DOKUMENTATION FOR BRUG AF KENDETEGNET TEAM DANMARK

Brug af TEAM DANMARK <fig> eller <w> dokumenteret for perioden 19. juli 1995 til 19. juli 2000.

Klasse 35

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 35
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
Vikarbureauvir
Bilag A17
Bilag 75*
Bilag A16
-
Bilag A15
ksomhed
Aftale
indgået/dateret den
Lone Prehns brev af 7. juli
Skærmprint fra TEAM
Skærmprint fra TEAM DANMARKS
4. juli 2000 mellem
2004, side 2:
DANMARKS hjemmeside, 15.
hjemmeside:
Omtale af aftale med Adecco -
januar 2007:
Mulighed for at få job gennem
TEAM DANMARK og
det oplyses, at kendetegnet
(1) Elitesportsfolk kan
vikarbureauet Adecco.
Adecco, side 1:
TEAM DANMARK har været
søge job gennem Adecco.

(1) Etablering af
benyttet i forbindelse med
(2) Adecco kan formidle
Det fremgår ikke fra hvilket
samarbejde mellem
Adeccos vikarbureauvirksomhed. vikariater for
TEAM DANMARK og
tidspunkt den omtalte

elitesportsfolk.
Adecco.
aktivitet eller markedsføring
(2) Adecco yder
Det fremgår ikke af bilaget,

rådgivning inden for hvornår det hævdes, at Adecco
Det fremgår ikke fra
har fundet sted.
vikar- og
faktisk har benyttet
hvilket tidspunkt den
bemandingsløsninger.
omtalte aktivitet eller
(3) Overdragelse af
kendetegnet TEAM DANMARK i
markedsføring har fundet
brugsret til TEAM
forbindelse med virksomhedens
sted.
DANMARK logo i
markedsføring og på hvilken
forbindelse med
måde.
markedsføring af
Adecco.


20
20
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 35
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
(Vikarbureauvi
-
-
-
-
Bilag A19
rksomhed)
TEAM DANMARK's og Adecco's
fælles brochure, side 3:
Adecco kan finde vikariater,
som kan tilpasses
elitesportsfolkenes hverdag.

Det fremgår ikke fra hvilket
tidspunkt den omtalte
aktivitet eller markedsføring
har fundet sted.
Jobrekrutterin
Bilag 6*
-
Bilag A16
-
Bilag A15
g
TEAM DANMARK's
Skærmprint fra TEAM
Skærmprint fra TEAM DANMARKS
præsentation til
DANMARKS hjemmeside, 15.
hjemmeside:
sponsorer om
januar 2007:
Etableret samarbejde med
samarbejde, 1997-
Adecco kan formidle
virksomheder, der er
2000, side 17:
læreplads/traineestilling
indstillet på at formidle
Involvering i
.
job/ansætte elitesportsfolk
landstrænernes

på fleksible vilkår under
ansættelse.
Det fremgår ikke fra
deres aktive karriere/endt

hvilket tidspunkt den
sportskarriere.
Det fremgår ikke om

omtalte aktivitet eller
der er tale om
Det fremgår ikke fra hvilket
markedsføring har fundet
markedsføring af de
tidspunkt den omtalte
sted.
pågældende ydelser.
aktivitet eller markedsføring
har fundet sted


21
21
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 35
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
(Jobrekrutteri
-
-
-
-
Bilag A18
ng)
Adecco's brochureblad om
samarbejdet med TEAM DANMARK:
Tilbyder kortere eller
længerevarende beskæftigelse
for elitesportsfolk.

Det fremgår ikke fra hvilket
tidspunkt den omtalte aktivitet
eller markedsføring har fundet
sted.
Forretningsmæs
-
-
-
-
-
sig bistand
vedrørende
personale
Varetagelse af -
-
-
-
-
kontoropgaver
for andre
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.


22
22
Klasse 41

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 41
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
Uddannelse af
Bilag 5*
Bilag 47*
Bilag 20*
-
Bilag A19
personale
TEAM DANMARK's
TEAM DANMARK's brev af 11.
Advokat Christian Levin
TEAM DANMARK's og Adecco's
årsberetning, 1999,
marts 2003:
Nielsens brev af 11.
fælles brochure, side 4:
sidste side:
Idrættens Lederakademi er
april 2001:
Adecco yder
(1) Giver
etableret i 1993. Gennemført 5
(1) TEAM DANMARK's
karriererådgivning.
elitesportsfolk
ledelse, træning og

anbefalinger med
gange i perioden 1993-2000.
instruktion af
Det fremgår ikke fra hvilket
hensyn til
idrætsudøvere (side 1).
tidspunkt den omtalte
job/uddannelse.
(2) Vejledning til
(2) Forbedring af de
idrætsudøvere om
aktivitet eller markedsføring
aktives vilkår på
uddannelsesmuligheder
har fundet sted.
(side 1).
arbejdsmarkedet.
(3) TEAM DANMARK's tilbud
om Coaching/Teambuilding
bistået af psykologer
omtales (side 2).

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller
markedsføring har fundet
sted.


23
23
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 41
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
(Uddannelse af Bilag 6*
-
Bilag 39*
-
Bilag A21
personale)
TEAM DANMARK's
præsentation til
Udskrift fra TEAM
Skærmprint fra TEAM DANMARK's
sponsorer om
DANMARK's hjemmeside, 1.
hjemmeside:
samarbejde, 1997-
august 2002:
Karriereplanlægning via
2000:
(1) Træneruddannelse for
Adecco.
(1) HR samarbejde om
talenttrænere (side 1).

coaching og
(2) Lederuddannelse via
Det fremgår ikke fra hvilket
teambuilding (side 1
Idrættens Lederakademi
tidspunkt den omtalte
og 16).
(side 2).
aktivitet eller markedsføring
(2) Studie- og

erhvervsvejledning
Det fremgår ikke fra
har fundet sted.
(side 3).
hvilket tidspunkt den
(3) Team building
omtalte aktivitet eller
tilbydes (side 17).
markedsføring har fundet

sted
Det fremgår ikke om
der er tale om
markedsføring af de
pågældende ydelser.


24
24
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 41
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
(Uddannelse af Bilag A23-25
-
Bilag 63*
- -
personale)
TEAM DANMARK's
Advokat Christian Levin
brochurer om
Nielsens brev af 28.
Ungdomsuddannelse &
august 2003:
eliteidræt, 1997,
(1) TEAM DANMARK står for
1999, 2000:
Idrættens Træner Akademi,
Indeholder
Idrættens Medieuddannelse
vejledning til
og Idrættens Lederakademi
omtales (side 1 og 2).
elitesportsfolk om
(2) TEAM DANMARK
uddannelse.
afholder Toplederseminar
(side 2). Det fremgår ikke
om seminaret har
uddannelsesmæssig
karakter.
(Uddannelse af -
-
Bilag A16
- -
personale)
Skærmprint fra TEAM
DANMARKS hjemmeside, 15.
januar 2007:
Karriererådgivningsforløb
hos Adecco.

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller
markedsføring har fundet
sted.


25
25
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 41
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
-
-
Bilag A20
- -
Skærmprint fra Adecco's
hjemmeside, den 10.
januar 2007:
Adecco kan hjælpe med
karriereplanlægning.

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller
markedsføring har fundet
sted.
(Uddannelse af -
-
Bilag A26-30
- -
personale)
TEAM DANMARK's brochurer
om Ungdomsuddannelse &
eliteidræt, 2001, 2003-
2006:
Indeholder vejledning til
elitesportsfolk om
uddannelse.
-
-
Bilag A31
- -
TEAM DANMARK's brochurer
om Eliteidræt &
Ungdomsuddannelse, 2006:
Indeholder vejledning til
elitesportsfolk om
uddannelse.


26
26
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 41
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
-
-
Bilag A32
- -
Team Danmarks status
over forlængende
ungdomsuddannelser,
2007:
Oversigt over antal
forlængede
ungdomsuddannelser.


(Uddannelse af -
-
Bilag A33
- -
personale)
Skærmprint fra TEAM
DANMARK's hjemmeside,
15. januar 2007:
(1)
Præsentationsoptimering.
(2) Coaching.

Det fremgår ikke fra hvilket
tidspunkt den omtalte
aktivitet eller
markedsføring har fundet
sted.
Andet inden
-
-
-
-
-
for klasse 41
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.


27
27

Klasse 42

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret i
Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke
perioden 19.07.1995
19.07.2000, men som omtaler
specifikt omtaler brug i
klasse 42
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
- 19.07.2000
brug i perioden 19.07.1995 -
perioden 19.07.1995 -

19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden
19.07.2000
perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -

19.07.2000
19.07.2000
Tjenesteydelse
-
-
-
- -
r vedrørende
personale,
nemlig
psykologiske
tests
Andet inden
-
-
Bilag A33
- -
for klasse 42
Skærmprint fra TEAM
DANMARK's hjemmeside,
15. januar 2007:
Psykologvejledning
tilbydes.

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller
markedsføring har fundet
sted.

Uden for Klasse 35, 41 og 42


28
28
A
B
C
D
E
Bilag dateret i perioden Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke specifikt
19.07.1995 - 19.07.2000
19.07.2000, men som omtaler
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
omtaler brug i perioden 19.07.1995 -

brug i perioden 19.07.1995 -
19.07.2000
19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden

perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -
19.07.2000
19.07.2000
Bilag A4*
-
-
Bilag A10
Bilag A22
Aftale indgået mellem
Image annonce for Skærmprint fra TEAM DANMARK's hjemmeside:
TEAM DANMARK og Kraft
Super Brugsen:
Omtaler TEMA DANMARK's målsætning om at
skabe fleksible job- og
Freia Marabou, 1997-
TEAM DANMARK
uddannelsesmuligheder til elitesportsfolk.
2000:
logo anvendt i

tilknytning til
Det fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den
(1) Etablering af
Super Brugsens
omtalte aktivitet eller markedsføring har
samarbejde mellem Team
logo.
fundet sted.
Danmark og Kraft Freia
Marabou (side 1).
(2) Overdragelse af
brugsret til TEAM
DANMARK's logo i
forbindelse med
markedsføring af kaffe
(Gevalia) og chokolade
(Marabou) (side 1).
Bilag A5
-
-
Bilag A11
-
Gevalia annonce, 1996:
Kendetegnet TEAM
Forside fra
DANMARK anvendt.
Fremtid:
TEAM DANMARK
logo anvendt på
bladets
forside.
Bilag A6
-
-
-
-
Forside Medlemsnyt fra
Statoil, februar 1996:
TEAM DANMARK logo
anvendt.


29
29
A
B
C
D
E
Bilag dateret i perioden Bilag dateret efter
Bilag dateret efter
Udateret bilag,
Udaterede bilag, som ikke specifikt
19.07.1995 - 19.07.2000
19.07.2000, men som omtaler
19.07.2000 som ikke
som omtaler brug
omtaler brug i perioden 19.07.1995 -

brug i perioden 19.07.1995 -
19.07.2000
19.07.2000
specifikt omtaler brug i
i perioden

perioden 19.07.1995 -
19.07.1995 -
19.07.2000
19.07.2000
Bilag A7-A9
-
-
- -
Matas reklameavis,
maj/juni 1996, jan./feb.
1998 og feb./marts 1999:
TEAM DANMARK logo
anvendt i forbindelse
med markedsføring af
diverse Matas produkter.
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.
4. december 2007


30
30
Hjælpebilag 2
TEAM DANMARKS SAMEKSISTENS MED TREDJEMANDS VAREMÆRKER OG VIRKSOMHEDSNAVNE


Virksomhedsnavne og varemærker
Oplyst registrerings-
Oplyst afregistrerings-
Bemærkninger
tidspunkt
tidspunkt
A-TEAM DANMARK A/S
1. oktober 1997
10. februar 2003 -
Fik navnet 17. august 2000.
tvangsopløst
EDB-rådgivning, uddannelse og programmering.
BOLIG-TEAM DANMARK ApS
15. oktober 1999
24. marts 2003 -
Navn fra stiftelsestidspunkt.
tvangsopløst
Binavn fra 1. marts 2001.
Handelsvirksomhed.
DATA-TEAM DANMARK ApS
1. april 2005
Selskabet er normalt
DATA-TEAM DANMARK ApS fra stiftelsestidspunkt.
Skiftet navn til DATA-TEAM.DK ApS 9. januar 2007.
Konsulent-, handels-, design-, import-,
eksportvirksomhed og hermed ligestillet virksomhed.
GLAS TEAM DANMARK ApS
12. februar 2004
Selskabet er normalt
GLAS TEAM DANMARK ApS fra stiftelsestidspunkt.
Skiftet navn til GLAS TEAM ApS 4. december 2006.
Undervisning, administration, handel, service,
investering og dermed beslægtet virksomhed.
I TEAM DANMARK ApS
1. august 1997
10. februar 2003 -
Fik navnet 2. april 1998.
tvangsopløst
Rådgive og udvikle og afholde kurser med relation til
ansatte i den offentlige eller private sektor.
MÆGLER-TEAM DANMARK K/S
2. februar 2005
Selskabet er normalt
Investerings- og finansieringsvirksomhed samt hertil
knyttet aktivitet.
PROCES TEAM DANMARK ApS
22. februar 2001
24. januar 2002 - opløst Salg af EDB, eludstyr og software, udvikling,
ved erklæring
udførelse af installationsarbejder, udførelse af
serviceydelser, udførelse af konsulent- og rådgivende
ingeniøropgaver, formueforvaltning og hermed beslægtet
virksomhed.
TEAM GASTRONOMI DANMARK <w>
17. januar 2003
17. januar 2013
Bilag 95 og 146-150
Klasse 35, 41 og 43
TEAM ROAD RACING DANMARK <w>
7. juni 2007
7. juni 2017
Bilag 95
Klasse 35, 39 og 41


31
31
Virksomhedsnavne og varemærker
Oplyst registrerings-
Oplyst afregistrerings-
Bemærkninger
tidspunkt
tidspunkt
TEAM POST DANMARK
Ikke registreret
-
Bilag 139, 140 og 141
I samarbejde med TEAM DANMARK
TEAM HANDICAPCYKLING DANMARK
Ikke registreret
-
Bilag 142, 143, 144 og 145

Jan O. Racing team Danmark
Ikke registreret
-
Bilag 151
Bilag A39: Jan O. Racing team Danmark er ændret til
Tem Jan O. Motorcykler Danmark
TEAM SUZUKI DANMARK
Ikke registreret
-
Bilag 152-156

TEAM DENMARK
Ikke registreret
-
Bilag 157-166

RAFTING TEAM DENMARK
Ikke registreret
-
Bilag 167-170

NAVAL TEAM DENMARK
Ikke registreret
-
Bilag 171-176

TRANSLATION TEAM DANMARK
Ikke registreret
-
Bilag 177

4. december 2007


32
32
Hjælpebilag 3
DOKUMENTATION FOR BRUG AF KENDETEGNET TEAM DANMARK

Brug af TEAM DANMARK <fig> eller <w> dokumenteret for perioden 8. november 2001 til 8. november 2006.

Klasse 35

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke
klasse 35
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
forudser brug i
specifikt omtaler brug i
perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Vikarbureauvir
-
Bilag A17
Bilag 75*
Bilag A16
Bilag A15
ksomhed
Aftale
indgået/dateret den
Lone Prehns brev af 7. juli
Skærmprint fra TEAM
Skærmprint fra TEAM DANMARKS
4. juli 2000 mellem
2004, side 2:
DANMARKS hjemmeside, 15.
hjemmeside:
TEAM DANMARK og
Omtale af aftale med Adecco -
januar 2007:
Mulighed for at få job gennem
Adecco, side 1:
det oplyses, at kendetegnet
(1) Elitesportsfolk kan
vikarbureauet Adecco.
TEAM DANMARK har været
søge job gennem Adecco.

(1) Etablering af
benyttet i forbindelse med
(2) Adecco kan formidle
Det fremgår ikke fra hvilket
samarbejde mellem
Adeccos vikarbureauvirksomhed.
vikariater for
tidspunkt den omtalte
TEAM DANMARK og

elitesportsfolk.
aktivitet eller markedsføring
Adecco.
Det fremgår ikke af bilaget,

har fundet sted.
(2) Adecco yder
hvornår det hævdes, at Adecco
Det fremgår ikke fra
rådgivning inden for
vikar- og
faktisk har benyttet
hvilket tidspunkt den
bemandingsløsninger.
kendetegnet TEAM DANMARK i
omtalte aktivitet eller
(3) Overdragelse af
forbindelse med virksomhedens
markedsføring har fundet
brugsret til TEAM
markedsføring og på hvilken
sted.
DANMARK logo i
måde.
forbindelse med
markedsføring af
Adecco.
(Vikarbureauvi
- - -
-
Bilag A19
rksomhed)
TEAM DANMARK's og Adecco's
fælles brochure, side 3:
Adecco kan finde vikariater,
som kan tilpasses
elitesportsfolkenes hverdag.

Det fremgår ikke fra hvilket
tidspunkt den omtalte
aktivitet eller markedsføring
har fundet sted.


33
33
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke
klasse 35
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
forudser brug i
specifikt omtaler brug i
perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Jobrekrutterin
Bilag 6*
- -
Bilag A16
Bilag A15
g
TEAM DANMARK's
Skærmprint fra TEAM
Skærmprint fra TEAM DANMARKS
præsentation til
DANMARKS hjemmeside, 15.
hjemmeside:
sponsorer om
januar 2007:
Etableret samarbejde med
samarbejde, 1997-
Adecco kan formidle
virksomheder, der er
2000, side 17:
læreplads/traineestilling
indstillet på at formidle
Involvering i
.
job/ansætte elitesportsfolk
landstrænernes

på fleksible vilkår under
ansættelse.
Det fremgår ikke fra
deres aktive karriere/endt

hvilket tidspunkt den
sportskarriere.
Det fremgår ikke om
omtalte aktivitet eller

der er tale om
markedsføring har fundet
Det fremgår ikke fra hvilket
sted.
tidspunkt den omtalte
markedsføring af de
aktivitet eller markedsføring
pågældende ydelser.
har fundet sted
(Jobrekrutteri
- - -
-
Bilag A18
ng)
Adecco's brochureblad om
samarbejdet med TEAM DANMARK:
Tilbyder kortere eller
længerevarende beskæftigelse
for elitesportsfolk.

Det fremgår ikke fra hvilket
tidspunkt den omtalte aktivitet
eller markedsføring har fundet
sted.
Forretningsmæs
- - - -
-
sig bistand
vedrørende
personale
Varetagelse af - - - -
-
kontoropgaver
for andre
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.


34
34
Klasse 41

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke
klasse 41
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
forudser brug i
specifikt omtaler brug perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
perioden 8.11.2001-
i perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Uddannelse af
Bilag 5*
-
Bilag 39*
Bilag A16
Bilag A19
personale
TEAM DANMARK's
Udskrift fra TEAM DANMARK's
Skærmprint fra TEAM
TEAM DANMARK's og Adecco's
årsberetning, 1999,
hjemmeside, 1. august 2002:
DANMARKS hjemmeside,
fælles brochure, side 4:
sidste side:
(1) Træneruddannelse for
15. januar 2007:
Adecco yder
(1) Giver
talenttrænere (side 1).
Karriererådgivningsfor
karriererådgivning.
elitesportsfolk
(2) Lederuddannelse via
løb hos Adecco.

anbefalinger med
Idrættens Lederakademi (side

Det fremgår ikke fra hvilket
hensyn til
2).
Det fremgår ikke fra
tidspunkt den omtalte
job/uddannelse.

hvilket tidspunkt den
aktivitet eller markedsføring
(2) Forbedring af de
omtalte aktivitet
har fundet sted.
aktives vilkår på
eller markedsføring
arbejdsmarkedet.
har fundet sted.
(Uddannelse af Bilag 6*
-
Bilag 47*
Bilag A20
Bilag A21
personale)
TEAM DANMARK's
præsentation til
TEAM DANMARK's brev af 11.
Skærmprint fra
Skærmprint fra TEAM DANMARK's
sponsorer om
marts 2003:
Adecco's hjemmeside,
hjemmeside:
samarbejde, 1997-
Idrættens Lederakademi er
den 10. januar 2007:
Karriereplanlægning via
2000:
etableret i 1993. Gennemført
Adecco kan hjælpe med
Adecco.
(1) HR samarbejde om
5 gange i perioden 1993-
karriereplanlægning.

coaching og
2000.

Det fremgår ikke fra hvilket
teambuilding (side 1
Det fremgår ikke fra
tidspunkt den omtalte
og 16).
hvilket tidspunkt den
aktivitet eller markedsføring
har fundet sted.
(2) Studie- og
erhvervsvejledning
omtalte aktivitet eller
(side 3).
markedsføring har
(3) Team building
fundet sted.
tilbydes (side 17).

Det fremgår ikke om
der er tale om
markedsføring af de
pågældende ydelser.


35
35
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke
klasse 41
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
forudser brug i
specifikt omtaler brug perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
perioden 8.11.2001-
i perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
(Uddannelse af Bilag 20*
-
Bilag 63*
Bilag A32
-
personale)
Advokat Christian
Advokat Christian Levin
Team Danmarks status
Levin Nielsens brev
Nielsens brev af 28. august
over forlængende
af 11. april 2001:
2003:
(1) TEAM DANMARK's
(1) TEAM DANMARK står for
ungdomsuddannelser,
ledelse, træning og
Idrættens Træner Akademi,
instruktion af
Idrættens Medieuddannelse og
2007:
idrætsudøvere (side
Idrættens Lederakademi
Oversigt over antal
1).
omtales (side 1 og 2).
(2) Vejledning til
(2) TEAM DANMARK afholder
forlængede
idrætsudøvere om
ungdomsuddannelser.
uddannelsesmulighede
Toplederseminar (side 2). Det
r (side 1).
fremgår ikke om seminaret

(3) TEAM DANMARK's
tilbud om
har uddannelsesmæssig
Coaching/Teambuildin
karakter
g bistået af
psykologer omtales
(side 2).

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt
den omtalte
aktivitet eller
markedsføring har
fundet sted.


36
36
Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke
klasse 41
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
forudser brug i
specifikt omtaler brug perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
perioden 8.11.2001-
i perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
(Uddannelse af Bilag A23-25
-
Bilag A26-30
Bilag A33
-
personale)
TEAM DANMARK's
TEAM DANMARK's brochurer om
Skærmprint fra TEAM
brochurer om
Ungdomsuddannelse &
DANMARK's
Ungdomsuddannelse &
eliteidræt, 2001, 2003-2006:
eliteidræt, 1997,
Indeholder vejledning til
hjemmeside, 15. januar
1999, 2000:
Indeholder
elitesportsfolk om uddannelse. 2007:
vejledning til
(1)
elitesportsfolk om
uddannelse.
Præsentationsoptimering
.
(2) Coaching.

Det fremgår ikke fra
hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller
markedsføring har
fundet sted.

-
-
Bilag A31
-
-
TEAM DANMARK's brochurer om
Eliteidræt &
Ungdomsuddannelse, 2006:
Indeholder vejledning til
elitesportsfolk om uddannelse.
Andet inden
-
- -
- -
for klasse 41
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.


37
37

Klasse 42

Tjenesteydelse
A
B
C
D
E
r inden for
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden 8.11.2001,
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret
Udaterede bilag, som ikke
klasse 42
8.11.2001 som ikke
men som forudser brug i
8.11.2001-8.11.2006
efter 8.11.2006
specifikt omtaler brug i
specifikt omtaler
perioden 8.11.2001-8.11.2006
som ikke
perioden 8.11.2001-8.11.2006
brug i perioden
specifikt
omtaler brug i
perioden
8.11.2001-
8.11.2006
Tjenesteydelse
- -
-
-
-
r vedrørende
personale,
nemlig
psykologiske
tests
Andet inden
- -
-
Bilag A33
-
for klasse 42
Skærmprint fra
TEAM DANMARK's
hjemmeside, 15.
januar 2007:
Psykologvejlednin
g tilbydes.

Det fremgår ikke
fra hvilket
tidspunkt den
omtalte
aktivitet eller
markedsføring
har fundet sted.Uden for Klasse 35, 41 og 42

A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i forudser brug i
specifikt omtaler brug i 8.11.2006
perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006


38
38
A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i forudser brug i
specifikt omtaler brug i 8.11.2006
perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Bilag A4*
- -
- Bilag A10
Aftale indgået mellem
Image annonce for Super Brugsen:
TEAM DANMARK og Kraft
TEAM DANMARK logo anvendt i tilknytning til
Freia Marabou, 1997-
Super Brugsens logo.
2000:
(1) Etablering af
samarbejde mellem Team
Danmark og Kraft Freia
Marabou (side 1).
(2) Overdragelse af
brugsret til TEAM
DANMARK's logo i
forbindelse med
markedsføring af kaffe
(Gevalia) og chokolade
(Marabou) (side 1).
Bilag A5
-
- -
Bilag A11
Gevalia annonce, 1996:
Kendetegnet TEAM
Forside fra Fremtid:
DANMARK anvendt.
TEAM DANMARK logo anvendt på bladets
forside.
Bilag A6
-
-
-
Bilag A22
Forside Medlemsnyt fra
Statoil, februar 1996:
Skærmprint fra TEAM DANMARK's hjemmeside:
TEAM DANMARK logo
Omtaler TEAM DANMARK's målsætning om at
anvendt.
skabe fleksible job- og
uddannelsesmuligheder til elitesportsfolk.

Det fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller markedsføring har
fundet sted.


39
39
A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i forudser brug i
specifikt omtaler brug i 8.11.2006
perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Bilag A7-A9
- -
- -
Matas reklameavis,
maj/juni 1996, jan./feb.
1998 og feb./marts 1999:
TEAM DANMARK logo
anvendt i forbindelse
med markedsføring af
diverse Matas produkter.
* Brug for den pågældende aktivitet omtales i bilaget, men JobTeamDanmark anerkender ikke, at bilaget isoleret set dokumenterer, at den hævdede brug
har fundet sted.4. december 2007


asse 42
Skærmprint fra
TEAM DANMARK's
hjemmeside, 15.
januar 2007:
Psykologvejlednin
g tilbydes.

Det fremgår ikke
fra hvilket
tidspunkt den
omtalte
aktivitet eller
markedsføring
har fundet sted.Uden for Klasse 35, 41 og 42

A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i forudser brug i
specifikt omtaler brug i 8.11.2006
perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006


38
38
A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i forudser brug i
specifikt omtaler brug i 8.11.2006
perioden
perioden 8.11.2001-
perioden 8.11.2001-
8.11.2006
8.11.2006
Bilag A4*
- -
- Bilag A10
Aftale indgået mellem
Image annonce for Super Brugsen:
TEAM DANMARK og Kraft
TEAM DANMARK logo anvendt i tilknytning til
Freia Marabou, 1997-
Super Brugsens logo.
2000:
(1) Etablering af
samarbejde mellem Team
Danmark og Kraft Freia
Marabou (side 1).
(2) Overdragelse af
brugsret til TEAM
DANMARK's logo i
forbindelse med
markedsføring af kaffe
(Gevalia) og chokolade
(Marabou) (side 1).
Bilag A5
-
- -
Bilag A11
Gevalia annonce, 1996:
Kendetegnet TEAM
Forside fra Fremtid:
DANMARK anvendt.
TEAM DANMARK logo anvendt på bladets
forside.
Bilag A6
-
-
-
Bilag A22
Forside Medlemsnyt fra
Statoil, februar 1996:
Skærmprint fra TEAM DANMARK's hjemmeside:
TEAM DANMARK logo
Omtaler TEAM DANMARK's målsætning om at
anvendt.
skabe fleksible job- og
uddannelsesmuligheder til elitesportsfolk.

Det fremgår ikke fra hvilket tidspunkt den
omtalte aktivitet eller markedsføring har
fundet sted.


39
39
A
B
C
D
E
Bilag dateret inden
Bilag dateret inden
Bilag dateret i perioden
Bilag dateret efter
Udaterede bilag, som ikke specifikt
8.11.2001 som ikke
8.11.2001, men som
8.11.2001-8.11.2006
8.11.2006 som ikke
omtaler brug i perioden 8.11.2001-
specifikt omtaler brug i

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»