Strid om rettigheder til selskabsnavn

Resumé

Brug af navnet Aston Group A/S som selskabsnavn, domænenavn og E-mailadresse var i strid med rettighederne til det registrerede selskabsnavn ASTON APS DENMARK, jf. aktieselskabslovens § 153, stk. 2.

Dom i sagen V100/00 


Aston ApS Denmark
(advokat Stefan Reinel) 

mod 

Aston Group A/S 
(advokat Hans Hedegaard) 

Der skal under sagen tages stilling til, om ASTON APS DENMARK (i det følgende: ASTON) kan forbyde Aston Group A/S (i det følgende: Aston Group) at lade navnet Aston indgå i sit selskabsnavn, domænenavn og E-mailadresser.


Sagsfremstilling

ASTON har siden 1936 benyttet betegnelsen ASTON som forretningskendetegn i forbindelse med markedsføring og handel med lædervarer. 

ASTON var i begyndelsen en enkeltmandsvirksomhed, der ikke var anmeldt til firmaregistret. Den 1. maj 1989 blev ASTON omdannet til et anpartsselskab og fik navnet ASTON APS DENMARK. Selskabet blev registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. ASTON har siden den 29. september 1998 været registreret som indehaver af domænenavnet aston.dk og dermed af E-mailadresserne ...@aston.dk hos DK Hostmaster. 

Aston IT Group A/S blev stiftet den 12. juli 1999 og var registreret under dette navn indtil den 21. september 2000, hvor det i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens register skiftede navn til Aston Group A/S

ASTON rettede ved brev af 7. september 1999 henvendelse til Aston Group med opfordring til at foretage navneændring for at undgå forvekslinger.

Forklaringer

Theo Moesgaard har forklaret, at han er direktør for ASTON, der er en lille lædervarevirksomhed med 2 ansatte, ham selv og hans hustru. Sidste år var omsætningen på 4,8 mio. kr. 

Betegnelsen ASTON benyttes ikke som varemærke og er ikke påført varerne, men selskabsnavnet fremgår af følgesedlen. 

ASTON får i gennemsnit 2-3 irrelevante henvendelser om dagen på grund af forveksling med Aston Group. I de perioder hvor Aston Group er meget i medierne, kan der være op til 10 irrelevante henvendelser om dagen, ligesom ASTON har modtaget tæt på 1000 fejlsendte mails siden etableringen af Aston Group. ASTON og Aston Group forhandler varer og tjenesteydelser til mellemstore og store private og offentlige virksomheder. Der er et vist kundesammenfald, idet ASTONS hovedprodukt er holdere til ID-kort, som anvendes i bl.a. IT-branchen. Det har medført, at der er sket fejl med betalinger og i forbindelse med toldvæsenet. I gennemsnit bruges der ½ til 1 time om dagen på at ekspedere fejlhenvendelser. 

Mogens Elsberg har forklaret, at han er direktør for Aston Group. Han tiltrådte i september 2000 og ejer 2,8 % af selskabet. Selskabet leverer IT-løsninger til mellemstore kunder. Koncernens omsætning ligger på lige under 1 mia. kr. Aston Group er et holdingselskab for andre selskaber, hvis navne alle indeholder betegnelsen Aston samt en beskrivende betegnelse for, hvad de beskæftiger sig med, f.eks. Aston IT Communications A/S. Den tidligere direktør, Peter Warnøe, fandt på navnet Aston på grund af hans forkærlighed for Aston Martin biler. Han er ikke bekendt med, om Peter Warnøe foretog undersøgelser 
vedrørende retten til navnet i forbindelse med etableringen af selskabet.

Ændringen af navnet fra Aston IT Group til Aston Group blev foretaget for, at navnet bedre svarede til virksomheden. Holdingselskabet har senere ændret navn én gang til og hedder nu AG Holding af 2001 A/S. Han kan ikke afvise, at selskabet benytter Aston som kaldenavn, men det benyttes ikke over for kunder, da det er vigtigt at signalere, hvem der handles med. Hvis man for eksempel ringer til Aston Group på et direkte nummer til en medarbejder, der ikke er til stede, svarer omstillingen Aston, men hvis der ringes til hovednummeret, svares der Aston Group

Han har ikke oplevet problemer med navnet, og han mindes ikke, at der har været fejlsendte mails og breve. Han kender imidlertid til et enkelt tilfælde af fejlsendte mails i forbindelse med en bestemt kampagne. Der var tale om en sjuskefejl fra Aston Group's side. Han har lukket for fremsendelse af mails til ...@aston.dk for Aston Groups egne ansatte for at undgå 
fejl, men kan ikke hindre andre i at begå fejl ved at bruge denne mailadresse i stedet for Aston Groups mailadresser ...@astongroup.com. 

Påstande

Aston har nedlagt påstand om at Aston Group skal: 
- anerkende at være uberettiget til at benytte betegnelsen "Aston" som forretningskendetegn, 
- lade "aston" udgå af selskabsnavnet "Aston Group A/S", web-adressen "www.astongroup.com" og e-mail adresserne 
"...@astongroup.com", og 
- betale 250.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 6. september 2000, til betaling sker. 

Aston Group har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb. 

Parterne er enige om, at fuldbyrdelsesfristen skal fastsættes til 3 måneder. 

Anbringender

ASTONS advokat har anført, at betegnelsen Aston har haft særpræg i Danmark siden 1936 som ASTONS og den tidligere enkeltmandsvirksomheds firmanavn. 

Aston Group's anvendelse af kendetegnet Aston er egnet til at vildlede og fremkalde forveksling, hvilket er sket helt konkret. 

Det er uden betydning, at der ikke er branchesammenfald, idet der er tale om en overtrædelse af aktieselskabslovens § 153, stk. 2, hvis formål er at gøre det muligt at identificere selskaber, således at det ene selskab ikke bliver forvekslet med det andet, jf. U 1999. 1406H.

Aston Group burde have foretaget undersøgelser vedrørende navnet, før de lod det registrere som selskabsnavn. 

Aston Group har endvidere overtrådt markedsføringslovens § 1 og § 5. 
ASTON har krav på en passende ulempeerstatning for det tab, som forveksleligheden har medført. 

Aston Group's advokat har anført, at Aston Group's anvendelse af betegnelsen Aston ikke er i strid med markedsføringslovens § 5, idet parterne ikke konkurrerer, og idet markedsføringsloven § 5 er en udpræget konkurrenceretlig regel.

Aston er desuden et almindeligt ord uden særpræg, og parternes selskabsnavne har ikke den fornødne navnelighed til at være forvekslelige. 

For så vidt angår aktieselskabslovens § 153, stk. 2 har advokaten anført, at parterne beskæftiger sig inden for forskellige brancher og hverken er aktuelle eller potentielle konkurrenter. Aktieselskabslovens § 153, stk. 2 skal fortolkes i lyset af varemærkeretlige forvekslingsprincipper og kræver derfor branchesammenfald, hvilket der ubestridt ikke er. Der er endvidere hverken identitet eller forvekslelighed mellem parternes selskabsnavne. 

ASTON har ikke dokumenteret, endsige lidt et tab, ligesom Aston Group ikke har handlet ansvarspådragende ved at anvende betegnelsen Aston

Aston Group har ikke overtrådt generalklausulen i markedsføringslovens § 1 ved den fortsatte anvendelse af ordet Aston i sit selskabsnavn. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter aktieselskabslovens § 153, stk. 2 skal et aktieselskabs navn tydeligt adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. I navnet må ikke optages slægtsnavn, firma, særegent navn på fast ejendom, varemærke, forretningskendetegn og lignende, der ikke tilkommer selskabet, eller noget, som kan forveksles hermed. Bestemmelsen er efter sin ordlyd ikke begrænset til tilfælde, hvor der er branchesammenfald. Den har både et 
konkurrencemæssigt og et ordensmæssigt sigte. 

ASTON har efter det oplyste været anvendt som firmanavn siden 1936, og efter omdannelsen af enkeltmandsfirmaet til et anpartsselskab har ASTON APS DENMARK været registreret som selskabsnavn i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen siden 1989, ligesom ASTON.DK har været registreret som domænenavn siden 1998. 

De to selskabsnavne ASTON APS DENMARK og Aston Group A/S er ikke identiske, men ligner hinanden. Ved vurderingen af ligheden er det på den ene side nærliggende at se bort fra stedbetegnelsen DENMARK, idet denne stedbetegnelse, der står efter betegnelsen APS, blot angiver, at der er tale om et dansk registreret anpartsselskab. På den anden side indeholder
Aston Group A/S ikke som det tidligere navn Aston IT Group A/S en branchebetegnelse, som kan være egnet til at adskille dette selskab fra andre selskaber, og ordet Group er en så generel betegnelse, at den i sammensætning med ordet Aston
nærliggende må opfattes således, at Aston Group er moderselskab til ASTON APS DENMARK. 

Det lægges efter de afgivne forklaringer endvidere til grund, at de meget lignende navne også i praksis har ført til forvekslinger og har givet ASTON APS DENMARK konkrete gener. 

Under disse omstændigheder er anvendelsen af selskabsnavnet Aston Group i strid med aktieselskabslovens § 153, stk. 2. 
Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til, om Aston Group A/S har handlet i strid med markedsføringslovens § 1 og § 5. 

Da eksistensen af navnet ASTON har kunnet konstateres ved simpelt opslag i registret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, skal Aston Group betale erstatning for det tab, som ASTON APS DENMARK har lidt ved den skete forveksling. Erstatningen fastsættes skønsmæssigt til 25.000 kr. 


T H I K E N D E S F O R R ET

Aston Group A/S (nu: AG Holding af 2001 A/S) skal inden 3 måneder - anerkende at være uberettiget til at benytte betegnelsen "Aston" som forretningskendetegn, 
- lade "aston" udgå af selskabsnavnet "Aston Group A/S", web-adressen "www.astongroup.com" og E-Mail adresserne"...@astongroup.com", og

- betale 25.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 6. september 2000, til 
betaling sker. 

Aston Group A/S skal inden samme frist betale 25.000 kr. i sagsomkostninger til Aston ApS Denmark. 


Bjarne Møgelhøj Jørn Meldgaard 

Elmer 

Bent Kierkegaard Hans Jørgen Nielsen 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den
P.j.v.

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»