Speach-Ware frifindes - ombytningsaftale

Resumé

Om hvorvidt en forhandler af et talesynteseprogram er bundet af en ombytningsaftale.

Dom i sagen H-31-03 


Pro Soft Danmark v/
Stig Rex Andersen
(Advokat Martin Riise-Knudsen)
mod
Speech-Ware A/S
(Advokat Jacob Kornerup)


Under denne sag har sagsøgeren, Pro Soft Danmark v/Stig
Rex Andersen (herefter Pro Soft), nedlagt påstand om, at
sagsøgte, Speech-Ware A/S (herefter Speech-Ware), dømmes
til at betale Pro Soft 338.811,25 kr. med tillæg af pro-
cesrente fra sagens anlæg den 21. marts 2003.

Speech-Ware har principalt nedlagt påstand om frifin-
delse, subsidiært frifindelse mod tilbagelevering af 68
stk. talesynteser model Dan TTS version 1.3, mere subsi-
diært frifindelse mod tilbagelevering af 89 stk. talesyn-


- 2 -

teser model Dan TTS version 1.3 og mest subsidiært beta-
ling af et efter rettens skøn mindre beløb.

Sagsfremstilling

Pro Soft er forhandler af softwareprodukter herunder ta-
lesynteseprogrammer, der kan omsætte tekst til tale
("syntetisk tale").

Pro Soft underskrev den 29. oktober 2001 en forhandler-
kontrakt med Speech-Ware, der er et salgsselskab for pro-
ducenten af talesynteseprogrammet Dan TTS.

Af forhandlerkontrakten fremgår bl.a., at Pro Soft har
ret til forhandling af "produkterne", defineret som dem,
der er angivet i Speech-Ware's til enhver tid gældende
produktkatalog. Det på aftaletidspunktet gældende pro-
duktkatalog var vedhæftet kontrakten som bilag 1. Ændrin-
ger i produktkataloget kunne ske med en måneds varsel. Af
kontraktens pkt. 1.1.2. fremgår, at "Speech-Ware forbe-
holder sig ret til selv at forhandle produkterne eller
til at lade sine øvrige forhandlere forhandle produk-
terne." Af pkt. 3 fremgår, at Pro Soft som forhandler er
uafhængig og køber og sælger i eget navn og for egen reg-
ning i forhold til Speech-Ware.

Af forhandlerkontraktens pkt. 5.11. fremgår bl.a.:

"Pro Soft forpligter sig til at videresælge produk-
ter til PC til privatbrugere indenfor handicapområ-
det og undervisningsområdet..."

Forhandlerkontraktens pkt. 7.2. er sålydende:

"Priser fremgår af Speech-Ware A/S' til enhver tid
gældende vejledende prisliste, der med varsel af en
måned... kan ændres.


- 3 -

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser kan ænd-
res med 3 måneders varsel."

Af kontraktens pkt. 9.1. og 9.2. fremgår, at kontrakten
er 5-årig, at der kan optages forhandlinger om forlæn-
gelse, og at aftalen kan opsiges af hver part med 24 må-
neders varsel til udgangen af en måned. Af pkt. 14 frem-
går, at enhver ændring i eller tilføjelse til aftalen
skal være skriftlig.

Af "Tillæg til Forhandlerkontrakt", underskrevet samme
dag, fremgår bl.a., at "hvis Speech-Ware laver en ny re-
tailudgave af talesyntesen vil Pro Soft på lige fod med
andre (herunder Speech-Ware selv) kunne få mulighed for
salg af denne".

På kontrakttidspunktet var produktet i bilag 1 til for-
handlerkontrakten (produktkataloget) betegnet som tale-
synteseprogrammet DanTTS version 1.3 med stemmen "Car-
sten". Af bilaget fremgår endvidere bl.a.:

"Kopisikring CD-Cops: Én licens pr. CD-rom (bundet
til mediet). Pro Soft håndterer al teknisk support
til kunderne.
...
Stock rotation tilbydes i form af opgradering af
eksisterende lager mod ekstra betaling på 20 % pr.
syntese svarende til kr. 600,00/stk.
...
Vejl. pris [udsalgspris] er kr. 5.000,00.
...
Udbytningsgaranti: Speech-Ware A/S tilbyder med et
varsel på 6 mdr. at tage eksisterende lager retur
til reduceret pris. Prisen er 50 % af købsprisen.
Udbytningsgaranti kan højst udnyttes i 12 mdr. fra
kontraktens underskrivelse."

Pro Soft aftog 100 stk. CD-rom af Dan TTS version 1.3 for
en købesum af 300.000 kr. ekskl. moms.

Efter at Stig Rex Andersen i november 2002 mod tilbagele-
vering af sit restlager af Dan TTS version 1.3 havde af-


- 4 -

hentet et tilsvarende antal af den nye version 2.1, mod-
tog Pro Soft den 13. december 2002 en e-mail fra Janus
Sørensen fra Speech-Ware med emnet "Registrering af Dan
TTS 2.1. doc.", hvoraf bl.a. fremgik:

"...
Om sikringen af DanTTS 2.1

Cd-rom versionen er ikke sikret mod kopiering.
...
Under installation af DanTTS 2.1 på en Windows pc,
genereres et serienummer, som er unikt for denne pc.
Dan TTS 2.1 kan nu benyttes i 14 dage uden begræns-
ninger, men inden de 14 dage er gået, så skal bruge-
ren/forhandleren indtaste en åbningskode, hvis bru-
gerne fortsat ønsker at anvende DanTTS 2.1 efter de
14 dage.

Forretningsgangen i forbindelse med registre-
ring af DanTTS 2.1

Ny installation af DanTTS 2.1

Ved nyinstallation skal forhandleren sende det serie-
nummer, som genereres under installation af DanTTS
2.1 på brugerens pc, til e-mail adressen
licens@speech-ware.dk. Alle fremtidige spørgsmål ved-
rørende licens og registrering skal i øvrigt foregå
via ovennævnte mail-adresse.

Speech-Ware A/S vil besvare e-mail til denne adresse
samme dag, hvis e-mail er modtaget i tidsrummet:

·fra 9.00 til 16.00 alle hverdage,
·undtagen fredage, hvor tidsrummet er 9.00 til 15.00.

Speech-Ware A/S svarer selvfølgelig på alle sådanne
e-mail hurtigst muligt uden for dette tidsrum, hvis
kontoret i øvrigt er bemandet.

For at kunne udlevere en åbningskode, er der en række
oplysninger, som skal være til stede i e-mail: Oplys-
ningerne tager udgangspunkt i følgende information:
Eksempel på skabelon for e-mail til licens@speech-
ware.dk findes under bilag 1.
...
Speech-Ware A/S ønsker af hensyn til dokumentation,
at udveksling af serienummer og åbningskode foregår
udelukkende via e-mail. Åbningskoden vil indgå i sva-
ret fra Speech-Ware A/S.


- 5 -

Efter at have modtaget mail med åbningskode fra
Speech-Ware A/S, så tastes åbningskoden ind i pro-
grammet "Registrer licens". Licensprogrammet kan fin-
des via menuerne "Start", "Programmer", "DanTTS" og
"Registrer Licens". Programmet dukker også op ved af-
slutningen af installationen, og åbningskoden kan ta-
stes ind her.

Efter installation vil man, hvis andet ikke er angi-
vet, kunne anvende stemmen Carsten.
...
Speech-Ware skal bruge det serienummer, som oplyses
under installationen. Serienummeret er uafhængigt af
valg af stemmen. Forskellen er blot, at forhandleren
modtager både en åbningskode og et nyt licensprogram
fra Speech-Ware A/S. Det oprindelige licensprogram
EN.EXE overskrives (slettes) med det nye licenspro-
gram EN.EXE.

Forretningsgange og politikken i forbindelse med da-
tanedbrud o.l. hos brugere.

Der vil være en række situationer, hvor kunderne ven-
der tilbage med et ønske om at få udleveret en ny åb-
ningskode. Det kan der være en række årsager til:

· almindeligt snyd,
· pc'en er gået ned, eller de har opgraderet den til
et nyt operativsystem
· eller en helt anden grund

Det er ikke noget problem, såfremt at serienummeret
er kendt af Speech-Ware A/S i forvejen. Speech-Ware
registrerer alle serienumre samt tilhørende åbnings-
koder. Brugeren vil her blot få udleveret den gamle
åbningskode.
...
Og så er der alle de tilfælde, hvor brugeren beder om
åbningskode nummer 2. Hvorvidt der vil blive udleve-
ret en ny åbningskode, vil blive truffet på baggrund
af den konkrete situation, men det vil være et krav
fra Speech-Ware A/S, at vi kender det gamle serienum-
mer, og ydermere at vi får brugerens navn, adresse og
telefonnummer.
...
Forretningsgange og politikken i forbindelse med op-
gradering af DanTTS 1.3 brugere til DanTTS 2.1 bru-
gere.

Speech-Ware A/S foreslår, at forhandleren udarbejder
en liste over de kunder, som ønsker en ombytning af
DanTSS 1.3 til DanTTS 2.1. Denne liste sendes til
Speech-Ware A/S... Speech-Ware A/S sender samme dag,


- 6 -

som de modtager denne liste et tilsvarende antal cd-
rommer med DanTSS 2.1 til afsenderen.
...
Ombytningen er en engangsforseelse. Speech-Ware A/S'
forslag er, at ombytningen er tilendebragt ved udgan-
gen af januar måned 2003. Inden denne dato skal
Speech-Ware A/S have en komplet liste over kunder,
som ønsker opgradering.

I forbindelse med registreringen af DanTSS 2.1 er det
vigtigt, at forhandleren oplyser, hvorvidt det er en
nyinstallation eller opgradering. Er der tale om en
nyinstallation, vil denne indgå i regnskabet hos
Speech-Ware A/S over solgte licenser til forhandler.

Er der tale om en opgradering af en DanTSS 1.3 bru-
ger, ønsker Speech-Ware oplyst kundens navn, adresse
og telefonnummer. Speech-Ware forbeholder sig retten
til at kontakte kunden direkte som en kontrolforan-
staltning.
..."

Den 31. januar 2003 udsendte Pro Soft sålydende presse-
meddelelse:

"Pro Soft i Ringsted har forhandlet den danske tale-
syntese Carsten fra Speech-Ware. Speech-Ware har
netop sendt den nye version 2,1 på markedet.

Den indeholder et reg. system, der efter vor opfat-
telse er ulovligt og i hvert fald besværligt både for
os som sælger og for slutbrugeren. Vi har derfor
valgt med øjeblikkelig varsel at returnere alt mate-
riale og opsige samarbejdet, idet Speech-Ware ikke
ønskede at ændre på procedurerne.

Pro Soft vil derfor arbejde med andre og hurtigere
systemer, som vi vil annoncere i nærmeste fremtid".

Samme dag sendte Pro Soft en faktura til Speech-Ware på
333.811,25 kr., svarende til det påstævnte beløb. Ifølge
fakturaen angår beløbet betaling for 89 stk. "Speech-Ware
1.3" a 3.000 kr., inkl. forsendelse og moms.

Den 5. februar 2003 udsendte Pro Soft endnu en pressemed-
delelse, hvoraf bl.a. fremgik:


- 7 -

"...

"Efter introduktionen af version 2.1 kræver Speech-
Ware, at vi videresender slutbrugerens personlige
data direkte til dem. Det mener vi, er i strid med
både gældende EU-lovgivning og den danske register-
lov, og Speech-Ware har ikke kunnet garantere det
modsatte. Derfor har vi sagt stop," siger Stig Rex
Andersen fra Pro Soft.

"Vi bliver jo tit kontaktet af for eksempel amerikan-
ske firmaer, der gerne vil have oplysninger om vores
kunder, men dem hverken kan eller vil vi give videre.
Så kan vi selvfølgelig heller ikke give oplysningerne
til Speech-Ware. Hvis de vil i kontakt med slutbruge-
ren, må kontakten gå gennem os," siger han.

Stig Rex Andersen mener, at han som forhandler bør
beskytte sine kunder.

"Flere af de kunder, der har købt Speech-Ware af os,
er mentalt handikappede, og al kontakt med os er fo-
regået gennem en sagsbehandler. Vi vil ikke risikere,
at Speech-Ware ringer til den slags slutbrugere og
begynder at spørge dem ud," siger han.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra
Speech-Ware A/S, men parterne mødes på fredag. Det er
imidlertid ikke et møde, Stig Rex Andersen har de
store forventninger til. I stedet regner han med
snart at kunne lancere to nye talesyntese-produkter:
Det software-baserede Lingo Scan og den lille bærbare
højtlæser Handy-Eye."

Parterne afholdt et møde i februar 2003 uden at opnå
enighed, og Pro Soft udtog herefter stævning ved Sø- og
Handelsretten den 21. marts 2003.

Forklaringer

Stig Rex Andersen har forklaret, at han har arbejdet med
software i ca. 6 år. Pro Soft har 7 ansatte og sælger ca.
70 forskellige produkter.

Med softwareprodukter tager det sædvanligvis 2 til 3 år
at komme igennem på markedet. Talesyntesesoftware er et
personligt og specielt produkt, hvor kundekredsen er dår-


- 8 -

lige læsere, skoler og handikappede, også mentalt handi-
kappede. Det tager tid at løse en sådan opgave.

Talesynteseprogrammer kan ikke arbejde alene. Det er nød-
vendigt med et samspil af i alt 4 softwareprogrammer for
at få programmet funktionsdygtigt. Kunden sammensætter
selv en sådan produktpakke.

Han var utilfreds med forhandlerkontrakten, men under-
skrev alligevel, da han havde troen på et godt salg.

Han købte 100 CD'er med version 1.3, svarende til 100 li-
censer. Han solgte ca. 11 stk. på 1½ år og leverede den
29. november 2002 89 stk. tilbage samtidig med, at han
hentede den nye version 2.1. En ny installationsprocedure
for den nye version blev ikke omtalt.

Med hensyn til version 1.3 var registreringsproceduren
uhyre enkel. Køberen skulle blot indtaste et serienummer,
der sad på indersiden af omslaget til CD'en, hvorefter
programmet var klar til brug.

Ved nyinstallation af version 2.1 skulle brugerens hard-
disknummer kombineres med CD-romnummeret og via forhand-
leren rapporteres tilbage til producenten, der herefter
leverede en åbningskode. Der skulle også gives mange an-
dre oplysninger, og det kunne vidnet ikke acceptere. Pro
Soft har kunder over hele jordkloden, og i intet andet
tilfælde skal Pro Soft rapportere tilbage om sine kunder.

På grund af tekniske problemer modtog han først Speech-
Ware's e-mail af 13. december 2002 nogle dage senere. Han
kontaktede straks Speech-Ware, da han mente, at den nye
procedure måtte være en fodfejl, som nemt kunne rettes,
hvis der var vilje hertil. Man fastholdt imidlertid pro-
ceduren. Pro Soft kunne herefter ikke forhandle produk-


- 9 -

tet, idet proceduren med bl.a. oplysning om slutbrugerens
navn, adresse og telefonnummer var stridende mod i hvert
fald hans egne etiske regler. Hertil kom, at Speech-Ware,
som ifølge forhandlerkontrakten selv har forhandlerret-
tigheder, med disse oplysninger kunne overtage forbindel-
sen med efterfølgende salg til kunderne, hvor Pro Soft
havde gjort hele fodarbejdet. Han har selv i flere til-
fælde personligt været ude at bistå med nyinstallationer.

Nyinstallationer er langt hyppigere forekommende end op-
dateringer, måske i forholdet 80/20. Talesynteser er en
meget personlig ting. Når en bruger har vænnet sig til en
bestemt herrestemme, ønsker han typisk at fortsætte her-
med og ikke at overgå til f.eks. en kvindestemme.

I februar 2003 havde han et møde med Lise-Lotte Bjørkholt
og Per Bang fra Speech-Ware. Produktet var jo godt nok,
så han gav det gerne en chance. Speech-Ware ønskede imid-
lertid ikke at ændre på proceduren.

Der forekommer piratkopiering af talesynteser i Danmark,
men ikke i særlig stor udstrækning. Han mener ikke, at
version 2.1 er væsentlig bedre beskyttet mod kopiering
end version 1.3.

Pro Soft har haft kontakt med mange leverandører. Efter
ophøret af samarbejdet med Speech-Ware har han påbegyndt
forhandling af produktet "Real Speak". Salg af "Real
Speak" sker på licensbasis, og der er ingen lagerbinding.

Han var ikke klar over, at en anden af Speech-Ware's for-
handlere skal være blevet enig med Speech-Ware om en an-
den installationsprocedure af version 2.1.

Hans opfattelse af spørgsmålet om overtrædelse af person-
dataloven byggede ikke på professionel rådgivning.


- 10 -


Lise-Lotte Bjørkholt, direktør i Speech-Ware, har forkla-
ret, at Speech-Ware er et salgsselskab, stiftet i 1999.
Talesynteseprogrammerne var udviklet af TDC, der stadig
er medejer af Speech-Ware. Speech-Ware havde i 2003 kon-
trakt med 4 forhandlere. Der var således 5 forhandlere i
alt.

Kontakten til Pro Soft blev primært varetaget af Per
Bang, men hun deltog i et indledende møde, før forhand-
leraftalen blev indgået. Installationsproceduren blev
ikke drøftet på dette møde, og det var ikke hendes opfat-
telse, at proceduren havde nogen særlig betydning for Pro
Soft. Omsætningen af produktet forløb ikke som ventet, og
på grund af de beskedne resultater blev der løbende af-
holdt møder med forhandlerne.

I forbindelse med lanceringen af version 2.1 blev det hos
Speech-Ware drøftet, hvordan man kunne sikre sig imod, at
en forhandler solgte en opgradering som en ny syntese.
Selvom de vidste, at forhandlerne kunne tage det negativt
op, valgte de at indføre den omhandlede kontrolforan-
staltning. Den nye procedure blev ikke drøftet på mødet i
november 2002, hvor Stig Rex Andersen afhentede den nye
version 2.1.

De havde hos Speech-Ware hørt rygter om piratkopiering,
og de mente, at de med version 2.1 var bedre beskyttet
herimod end med version 1.3.

Version 2.1 havde kvindestemme. Versionen havde den for-
del, at det var muligt at bruge flere licenser samtidigt.
Den kunne anvendes til eksportmarkedet.

Proceduren ved installation af version 1.3 var blot, at
CD'en, hvortil licensen var bundet, skulle installeres.


- 11 -

Den kunne herefter installeres på en anden PC. Ved in-
stallation af version 2.1 blev der dannet en unik kode på
kundens PC. Denne kode skulle så via forhandleren videre-
gives til Speech-Ware, der herefter fremsendte en ny
kode, en åbningskode, til forhandleren, som videresendte
den til kunden. Speech-Ware havde ingen interesse i at
have direkte kontakt med kunden, da produktet kræver in-
stallation af øvrige programmer, som Speech-Ware ikke
forhandlede. Forhandlerens position i forhold til kunden
blev ikke forringet. De mente, at proceduren var lovlig,
når dataene om kunden ikke skulle anvendes markedsfø-
ringsmæssigt, men alene i kontroløjemed.

Stig Rex Andersen havde talt om store omsætningstal, ad-
skillige tusinde licenser om året, og Speech-Ware havde
også store forventninger. Resultaterne var imidlertid be-
skedne og skabte en vis nervøsitet hos Speech-Ware.

Andre producenter af talesynteseprodukter anvender samme
kontrolsystem som det, Speech-Ware indførte.

Efter at have afprøvet den nye procedure en måneds tid
vendte en anden forhandler, Scandic, tilbage og oplyste,
at de fandt proceduren for besværlig. Proceduren blev
herefter ændret. Pro Soft kunne også have fået en ændret
procedure. Speech-Ware havde ingen interesse i, at samar-
bejdet blev afbrudt.

Speech-Ware mødte frem til mødet med Pro Soft i februar
med den holdning, at de ville gøre, hvad de kunne, for at
få samarbejdet til at fungere, og det gav de udtryk for.
Der var ikke mulighed for at foreslå andre procedurer.
Procedurerne blev nævnt, men ikke drøftet i detaljer. De
havde en mistanke om, at Pro Soft havde planer om et an-
det talesyntesesystem, Real Speak, og at dette spillede
en rolle for Pro Soft's holdning under mødet.


- 12 -


Per Bang har forklaret, at han i perioden 2001 til 2003
var salgsansvarlig i Speech-Ware.

Under kontraktforhandlingerne med Pro Soft i 2001 blev
installationsproceduren ikke drøftet. Stig Rex Andersen
gav udtryk for, at det var realistisk, at han kunne sælge
100 licenser inden for et til halvandet år, men salget
gik ikke som forventet. Vidnet havde selv gjort store an-
strengelser for at fremme Pro Soft's salg bl.a. på messer
og seminarer, hvor han gav henvisninger til Pro Soft.
Stig Rex Andersen var meget skuffet over salget.

Den 29. november 2002, hvor alle forhandlerne var på sta-
tusbesøg, afhentede Stig Rex Andersen eksemplarerne af
den nye version 2.1.

Han havde efter e-mailen af 13. december 2002 op mod jul
telefonsamtaler med Stig Rex Andersen om de nye procedu-
rer. De enedes om at tage spørgsmålet op efter nytår,
hvilket skete. Vidnet vendte tilbage den 3. eller 4. ja-
nuar. Drøftelserne gik nok så meget på, om de nye proce-
durer var lovlige, hvilket de efter vidnets opfattelse
var, når personoplysningerne ikke skulle bruges markeds-
føringsmæssigt. Speech-Ware forsøgte også skriftligt at
redegøre for baggrunden for proceduren. Under samtalerne
i januar måned blev det også bragt på bane, at Pro Soft
kunne tilbydes en klippekortsmodel, men denne løsning
ville Stig Rex Andersen ikke acceptere.

En anden forhandler, Scandic, fik en anden løsning, som
blev opstartet i januar. Grunden til, at Pro Soft ikke
fik samme løsning, har nok været, at parterne ikke fik
talt nok sammen, inden tingene gik i hårdknude.

Procedure


- 13 -


Pro Soft har anført, at proceduren ved installation af
version 2.1 adskilte sig væsentligt fra installationspro-
ceduren for version 1.3, der blot krævede indtastning af
CD'ens serienummer fra CD-coverets inderside. Den nye
procedure indebar, at der blev vendt op og ned på Pro
Softs rolle som forhandler, og den komplicerede salget af
et i forvejen vanskeligt omsætteligt produkt. Proceduren
forudsatte i modsætning til tidligere Speech-Ware's fort-
satte eksistens, kompetence og samarbejdsvilje. Den var
endvidere uhåndterlig for forhandleren.

Det er noget af det mest principielle for en forhandler,
at hans position i forhold til producenten ikke forrin-
ges. Det er essentielt, at forhandleren selv har kontak-
ten med kunden. Alt andet er uacceptabelt. Pro Softs kun-
dekreds består af et specielt klientel og er vanskelig i
den forstand, at det kan give anledning til meget besvær,
hvis registreringsproceduren er kompliceret.

De ændrede vilkår for licenshåndteringen var i strid med
Pro Soft's forudsætninger, der således er bristede. Disse
forudsætninger var både væsentlige for Pro Soft og kende-
lige for Speech-Ware, der ikke énsidigt kan foretage så-
danne ændringer uden hjemmel i parternes aftale. Ændrin-
gerne blev først meddelt Pro Soft, efter at den nye ver-
sion var leveret ultimo november 2002. Stig Rex Andersen
reagerede straks efter modtagelsen af Speech-Ware's e-
mail af 13. december 2002, hvor de nye procedurer var be-
skrevet. Speech-Ware var således med det samme klar over,
at Pro Soft lagde afgørende vægt på at få disse procedu-
rer ændret. Uanset dette gjorde Speech-Ware ikke noget
effektivt for at komme til en forståelse med Pro Soft.
Dette skal ses i lyset af, at Speech-Ware allerede i ja-
nuar 2003 aftalte nogle ændringer med en anden forhand-
ler, Scandic. Også problemerne i forhold til persondata-


- 14 -

loven spillede en om end mindre betydende rolle. En udle-
vering af personlige oplysninger om den udsatte aftager-
kreds er i strid med persondatalovens § 6, stk. 2. En ny
ledelse eller ejerkreds hos Speech-Ware kunne tænkes at
have en anden holdning til anvendelsen af oplysningerne
end den nuværende, der tilsyneladende ikke agtede at be-
nytte dem markedsføringsmæssigt. Det afgørende er imid-
lertid Pro Soft's forringede position i forhold til kun-
dekredsen.

De i e-mailen beskrevne, ændrede procedurer fremstod ikke
som forslag, uanset at dette ord er brugt et par gange.
Det viste sig jo også, at man ikke i forhold til Pro Soft
var indstillet på at ændre procedurerne i forhold til be-
skrivelsen. Der var tale om en påbudt procedure.

Speech-Ware's arrogante holdning kan ikke komme Pro Soft
til skade. Det var først efter opsigelsen af samarbejdet,
at der kunne komme et møde i stand. At problemerne ikke
blev løst, er Speech-Ware's risiko. At skyde Pro Soft i
skoene, at man skulle have skjulte motiver, er krænkende.
Pro Soft havde bundet sig til et lager og påtaget sig en
økonomisk risiko og byrde, som blev forøget ved Speech-
Ware's ensidige ændring af spillereglerne. Den, der står
for sådanne ændringer, må selv komme med konstruktive op-
læg til en løsning af problemerne. Man kan spørge sig, om
Speech-Ware overhovedet var gearet til at have med for-
handlere at gøre.

En tilbagelevering af de modtagne CD'er mod genlevering
af de ombyttede eksemplarer har ingen mening. CD-partiet
må omsættes til penge.

Speech-Ware har anført, at en praktisering af de nye pro-
cedurer ikke indebar en overtrædelse af persondataloven.
Det er Pro Soft's bevisbyrde, at der foreligger en over-


- 15 -

trædelse, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Procedu-
rerne skulle alene praktiseres ved reinstallation og op-
gradering, hvilket ifølge Stig Rex Andersens forklaring
kun udgjorde ca. 20 % af ekspeditionerne, mens nyinstal-
lationer svarede til 80 %. Dette skal ses i forhold til,
at der kun var solgt 11 licenser af version 1.3. Der må
således have været tale om 89 nyinstallationer. Det må
lægges til grund, at Speech-Ware ikke agtede at anvende
oplysningerne i markedsføringsøjemed, men i kontroløje-
med, altså til forfølgning af en berettiget interesse,
jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7. Procedurerne
skulle sikre mod piratkopiering, hvilket var i begge par-
ters interesse. Persondatalovens § 6, stk. 2, er således
ikke overtrådt.

For at et anbringende om svigtende forudsætninger kan
komme på tale, skal forudsætningerne have været væsent-
lige og bestemmende for Pro Soft, og dette skal have væ-
ret kendeligt for Speech-Ware. Disse betingelser er ikke
opfyldt. Det må således lægges til grund, at installati-
onsproceduren ikke var genstand for drøftelse under kon-
traktforhandlingerne, og de nye procedurer ændrede stort
set ikke ved forhandlerens rolle i forhold til kunden. Da
Pro Soft's forudsætninger ikke har været åbenlyse, var
det op til Pro Soft selv at gøre Speech-Ware opmærksom på
disse, hvilket Pro Soft ikke gjorde. Det er ikke rimeligt
at lægge ansvaret for samarbejdets forlis på Speech-Ware
­ allerede fordi Pro Soft selv kunne have foreslået en
anden procedure.

Såfremt retten alligevel måtte følge Pro Soft's anbrin-
gende om bristende forudsætninger, er retsvirkningen
ikke, at Pro Soft kan kræve nogen betaling, men at Pro
Soft må aflevere de modtagne CD'er af version 2.1 mod at
få tilbageleveret de CD'er af version 1.3, som blev over-


- 16 -

givet til Speech-Ware ved udleveringen af version 2.1. Et
ombytningskrav kan ikke konverteres til et pengekrav.

Den licenshåndteringsprocedure, der fremgik af Speech-
Ware's mail af 13. december 2002, skulle, som det direkte
siges i mailen, alene ses som et forslag. Dette giver
ikke Pro Soft grundlag for at udsende pressemeddelelser
mv. Det er ikke loyal adfærd. Pro Soft burde have for-
holdt sig konstruktivt til e-mailen og kommet med sine
egne forslag. Pro Soft kunne på denne måde, om man havde
haft en interesse i et fortsat samarbejde, have opnået et
andet resultat, hvilket illustreres af, at en anden for-
handler aftalte en anden procedure med Speech-Ware.
Speech-Ware forsøgte på sin side at løse problemerne på
forskellig måde, bl.a. ved at tilbyde Pro Soft en klippe-
kortløsning, som blev afvist af Pro Soft, hvis holdning
afspejler, at man havde andre interesser. Man havde haft
et dårligt salg, 11. stk., havde en lagerbinding på ca.
300.000 kr. og ønskede at skifte til et andet produkt,
Real Speak, hvor man undgik lagerbinding. Ombytningsga-
rantien i forhandlerkontrakten var udløbet, og Pro Soft
forsøgte derfor at blive frigjort på anden vis. Det er
ikke retssystemets opgave at give sådanne argumenter va-
liditet.

Rettens bemærkninger

Efter en samlet vurdering af oplysningerne om de ændrede
installationsprocedurer for version 2.1. af talesyntese-
programmet Dan TTS samt efter bevisførelsen i øvrigt,
herunder Stig Rex Andersens forklaring sammenholdt med
oplysningerne om tilbagemeldingen fra en af Speech-Ware's
andre forhandlere og Lise-Lotte Bjørkholts forklaring om
Speech-Ware's forventninger med hensyn til forhandlernes
reaktioner, må det antages, at ændringerne var af væsent-
lig betydning for Pro Soft som forhandler både i praktisk


- 17 -

henseende og med hensyn til kundekontakt, servicering mv.
Det kan endvidere lægges til grund, at Speech-Ware ikke
redegjorde for de nye procedurer, da parterne i november
2002 aftalte og gennemførte en ombytning af version 1.3
med version 2.1. Procedurerne, der først blev meddelt Pro
Soft ved Speech-Ware's e-mail af 13. december 2002, var
ensidigt bestemt af Speech-Ware og ubestridt ikke regule-
ret i parternes forhandlerkontrakt. Der er ikke i e-mai-
lens tekst eller efter oplysningerne om forløbet efter e-
mailen holdepunkter for at antage, at procedurerne, be-
skrevet i e-mailen, grundlæggende skulle forstås som blot
et forslag fra Speech-Ware.

Under disse omstændigheder, og hvor der ikke er grundlag
for at antage, at det i særlig grad beroede på Pro Soft's
forhold, at problemerne ikke blev løst i mindelighed, kan
retten tiltræde, at Pro Soft, der rejste indsigelse i
hvert fald kort tid efter at have modtaget Speech-Ware's
e-mail, ikke er bundet af ombytningsaftalen.

De anførte omstændigheder kan, som sagen er forelagt,
imidlertid ikke i sig selv begrunde Pro Soft's betalings-
påstand, men kunne føre til, at Speech-Ware's mere subsi-
diære påstand blev taget til følge, såfremt denne kunne
anses for indeholdt i Pro Soft's påstand. Da dette ikke
findes at være tilfældet, og idet Pro Soft ikke i øvrigt
har fremsat anbringender, der kan føre til, at betalings-
påstanden tages til følge, hverken helt eller delvist,
vil Speech-Ware være at frifinde i overensstemmelse med
sin principale påstand.

Efter omstændighederne finder retten, at ingen af par-
terne bør betale sagsomkostninger til den anden part.


T H I K E N D E S F O R R E T:


- 18 -


Sagsøgte, Speech-Ware A/S, frifindes.

Ingen af parterne betaler sagsomkostninger til den anden
part.


Claus Forum Petersen
Claus Jepsen
Willy Goldby


Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»