Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Immaterialret - fogedforbud

Resumé

Sagsøgtes salg af børnetøj fandtes ikke at være en krænkelse af et indgået forlig om varemærkekrænkelse i forbindelse med en fogedforbudssag

Dom i sagen V-56-10

OshKosh B'gosh Inc.
(Advokat Christian L. Bardenfleth)

mod

1) Sterling og Co v/Annette Størling
(Advokat Niels Gyde Poulsen)

Indledning

Sagen vedrører bl.a. spørgsmålet, om Sterling og Co v/Annette Størlings salg af børnetøj er sket i strid med en tidligere indgået forligsaftale med OshKosh B´gosh Inc.

Sagen var oprindeligt tillige anlagt mod Wear4kids ApS, der var ejet af Anette Størling. Dette selskab er ifølge Erhvervs- og Selskabsstyrelsens centrale virksomhedsregister tvangsopløst med ophør den 17. november 2010, og parterne har tiltrådt, at den del af sagen, der vedrører selskabet, herefter udgår.

Påstande

OshKosh B´gosh Inc. (herefter OshKosh B'gosh) har nedlagt følgende påstande:

1)  Det af Retten i Helsingør, Fogedretten, nedlagte fogedforbud med beslaglæggelse i henhold til kendelse af 24. juni 2010 stadfæstes som lovliggjort og forfulgt.

2)  Annette Størling skal  anerkende at være uberettiget til at producere, sælge og markedsføre, herunder importere og eksportere beklædningsgenstande påført kendetegnet ORIGINAL STRIPES <figurmærke> alene eller med samtidig anvendelse af kendetegnet OUR STAR <figurmærke> og/eller alene sidstnævnte kendetegn og, hvor kendetegnet ORIGINAL STRIPES <figurmærke> er fjernet/klippet af, som vist i bilag 5, 8, 9 og 10 eller beklædning, hvor kendetegnet OSH KOSH <figurmærke> er klippet af som vist i bilag 6.

3)  Annette Størling skal  anerkende, at samtlige de under forbudssagen beslaglagte beklædningsgenstande i henhold til opgørelse, dateret den 24. juni 2010, skulle have været destrueret med henvisning til den mellem parterne indgåede aftale fra december måned 2009.

4)  Annette Størling skal anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket OSHKOSH som vist i bilag 12.

5)  Annette Størling skal anerkende, at samtlige beklædningsgenstande, som er omfattet af forbudssagen skal destrueres, herunder at  Annette Størling  betaler omkostninger for oplagringen af disse produkter og for destruktionen af disse.

6)  Annette Størling skal  betale vederlag og/eller erstatning på 200.000 kr., subsidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, med procesrente fra sagens anlæg  den  7. juli 2010.

Sterling & Co v/Annette Størling (herefter Annette Størling) har over for påstand 1, 3, 5 og 6 påstået frifindelse og har i øvrigt påstået afvisning, subsidiært frifindelse.

Oplysningerne i sagen

OshKosh B'gosh  er et amerikansk børnetøjsmærke, der især er kendt for sine overalls og produkter i denim (cowboystof).

Den 30. august 1991  fik  OshKosh B'gosh  under VR 1991 05533 i Danmark registret ordmærket OSHKOSH i klasse 25 for beklædning, herunder overalls med smæk mv. Den 23. december 2009 registrerede OshKosh Inc. endvidere OSHKOSH som EF-varemærke for klasserne 18, 24, og 35 og den 11. december 2000 tillige for klasserne 16, 25 og 28.

Annette Størling sælger gennem sin  forretning  beliggende Bjergegade 12,  Helsingør børnetøj til forbrugere, og hun solgte  tidligere også til andre detailforretninger i Danmark.

Hun var i en periode frem til 2003 tillige distributør af mærket OSHKOSH i Skandinavien.

Den første forbudssag

Efter anmodning fra OshKosh Inc. nedlagde fogedretten i Helsingør den  14. juli 2009  bl.a. forbud mod, at Annette Størling solgte, markedsførte og producerede beklædningsgenstande påført varemærket Original Stripes, herunder med samtidig oplysning om, at OSHKOSH havde skiftet navn til Original Stripes, samt forbud mod, at hun solgte og markedsførte beklædningsgenstande påført et "rødt OSH KOSH mærke".

Den 5. oktober 2009 blev der på ny foretaget beslaglæggelsesforretning hos Anette Størling, nu på et lager på adressen Engholmvej 5, Saunte. Under fogedforretningen blev der fundet 4 par bukser og et tørklæde omfattet af forbuddet, hvorom Anette Størling forklarede, at hun efter forbuddets nedlæggelse var kommet i tanke om lageret, hvorefter hun var taget derud og efter gennemgang fundet en halv kasse Original Stripes tøj, som hun kørte til forbrænding. Denne fogedsag blev udsat.

Parterne forligte den 18. december 2009 sagen udenretligt på bl.a. følgende vilkår:

"…

1.

Sterling & Co. v/Annette Størling … anerkender at alle beklædningsgenstande påført kendetegnet ORIGINAL STRIPES eller OSH KOSH [kursiveret] som er omfattet af fogedforbuddet af 7. juli 2009 vil blive destrueret.

3.

Sterling & Co. v/Annette Størling… accepterer, at de [hun] ikke vil producere, sælge eller markedsføre beklædning under varemærket OSHKOSH eller OSHKOSH B'GOSH eller andre dermed forvekslelige varemærker. Til trods for ovennævnte, og forinden underskrivelse af denne aftale, har Sterling & Co. v/Annette Størling … udleveret dokumentation for at restlageret af original OSHKOSH og OSHKOSH B'GOSH beklædning hidrørende fra SR Gent (købt i 2005) og fremkommet med oplysning om antallet af beholdningen af ovennævnte, og at de [hun] har frist til 31. december 2010 til at sælge og markedsføre original OSHKOSH og OSHKOSH B'GOSH beklædning hidrørende fra SR Gent (købet i 2005).

9.

Betingelserne for aftalen er fortrolige og skal ikke tilføres retsbogen, …"

Som følge af forliget blev justifikations- og kæresagerne ved henholdsvis Sø- og Handelsretten og Østre Landsret hævet som forligt.

Den anden forbudssag

Den 22. og 23. maj 2010 afholdt Annette Størling et lagersalg og indrykkede i den forbindelse en annonce i Lokalavisen Nordsjælland:

Bilag 4

En repræsentant for OshKosh B'gosh købte på lagersalget den 22. maj 2010 en nederdel, der var forsynet med både et Our Star og et Original Stripes mærke, og en t-shirt, hvor mærket i nakken var klippet af, til en samlet pris af 400 kr.:

Bilag 5. Bilag 6.

OshKosh B'gosh hævder, at  det er  det  varemærkeforfalskede OSH KOSH  mærke, der er klippet af t-shirten. Dette bestrider Annette Størling.

Derudover  købte  OshKosh B'gosh repræsentant den 10. juni 2010  tre par  overalls  af mærket Our Star til en samlet pris af 600 kr. i Annette Størlings forretning i Helsingør:

Bilag 8 Bilag 9 Bilag 10

Den 20. juni 2010 afholdt Annette Størling et  udsalg på forretningsadressen Bjergegade 12, Helsingør, der på hjemmesiden bornibyen.dk blev omtalt som et "OshKosh VIP lagersalg":

Bilag 12

Domænet bornibyen.dk er ifølge udskrift fra DK Hostmaster A/S oprettet den 18. april 2007 af registranten Lars Holger Pind.

Efter anmodning fra OshKosh B'gosh nedlagde fogedretten i Helsingør den 24. juni 2010 et fogedforbud over for Annette Størling og beslaglagde i den forbindelse 32 stk. jeans, 6 stk. nederdele og 152 stk. overalls af mærket Our Star. Af fogedrettens kendelse fremgår bl.a. følgende:

"… Således som sagen foreligger oplyst, lægges det til grund, at det af fogedretten den 14. juli 2009 … nedlagte forbud er erstattet af et imellem parterne indgåede udenretligt forlig. Annette Størling har ikke under sagen ønsket at medvirke til fremlæggelsen af dette forlig, og fogedretten lægger derfor som anført af rekvirenten til grund, at rekvisiti som led i det samlede forlig har anerkendt, at alle beklædningsdele påført kendetegnene Original Stripes eller Osh Kosh jf. bilag 3, som var omfattet af fogedforbuddet vil blive destrueret. Fogedretten har ved besigtigelse af det i forretningen i Bjergegade 12 værende tøj påført mærket Our Star kunnet konstatere, at tøjet tidligere har været påført andet/andre mærker, da der er spor efter symaskinenål, ligesom der er spor af afklippede mærker. Rekvirenten har under nærværende sag fremlagt den som i bilag 5 af billedede nederdel, der bærer såvel mærket Our Star som mærket Original Stripes, og fogedretten finder der herefter godtgjort at beklædningsgenstande omfattet af parternes aftale nu markedsføres under mærket Our Star. Ved fremlæggelse af den i bilag 6 afbillede trøje

findes det ligeledes godtgjort, at rekvisiti har solgt tøj, hvor det falske Oshkosh mærke, jf. bilag 3 er klippet af. Endelig findes det godtgjort, at rekvisiti brug af varemærket Oshkosh, som sket i bilag 12 er erhvervsmæssig og derfor i strid med Varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 1 samt god markedsføringsskik, idet rekvirenten gennem registrering af varemærket har opnået eneret til dette kendetegn i Danmark for varer i blandt andet klasse 25, 28 og 35.

Derfor bestemmes:

Det forbydes rekvisitus 1) Sterling & Co v/Annette Sterling … at sælge, markedsføre og producere, herunder importere og eksportere beklædningsgenstande påført kendetegnet ORIGINAL STRIPES <figurmærke> alene eller med samtidig anvendelse af kendetegnet OUR STAR <figurmærke> og/eller alene sidstnævnte kendetegn og hvor kendetegnet ORIGINAL STRIPES <figurmærke> er fjernet/klippet af, som vist i [denne sags bilag 5,8,9 og 10] eller beklædning, hvor kendetegnet OSH KOSH <figurmærke > er klippet af som vist i bilag 5 [denne sags bilag 6].

Det forbydes endvidere rekvisitus 1 … at gøre erhvervsmæssig brug af varemærket OSHKOSH <w> som vist i [denne sags bilag 12]. …"

Efter opfordring fra OshKosh B'gosh har Annette Størling oplyst salget af børnetøj i perioden fra december 2009 (reelt 22. maj 2010) til 24. juni 2010:

"…

Der er i perioden solgt følgende:

Our Star: Ca. 160 enheder

Jeg havde ca. 350 kollektions- og produktionsprøver som er blevet påført Our Star label og heraf blev 190 stk. beslaglagt 24. juni 2010.

Original Stripes: 1 stk.

En Original Stripes kollektionsprøve var ved en fejl ikke blevet destrueret og endte jo desværre med at blive tilført en Our Star label.

OshKosh label (rød): 0 stk.

…"

Forklaringer

Annette Størling har forklaret, at hun i 5 år har drevet detailbutik i Bjergegade 12, Helsingør og før det i ca. et år i Hornbæk. Butikken i Bjergegade står overfor lukning, og lejemålet er opsagt. Butikken er ikke længere rentabel.

Hun begyndte oprindeligt som agent for OSHKOSH i Danmark og blev siden distributør i  Skandinavien. Hun var distributør  frem til 2003.  Agent- og distributøraftalerne blev indgået med den europæiske licenshaver SR Gent Ltd., der i slutningen af 2005 gik konkurs.

I forbindelse med konkursen tilbød  kurator,  revisionsselskabet  PriceWaterhouseCoopers (PWC), England, hende at købe det engelske restlager af OSHKOSH tøj. Hun købte restlageret for ca. 1,7 mio. kr. Partiet, der var et stort rod, blev ikke talt op inden købet. Fra udleverede lister fra PWC ved hun, at der var tale om ca. 100.000 stk. tøj. Inden købet besigtigede hun lageret, og det var primært en række klassiske varer, såsom overalls og jeans, der havde hendes interesse.

Efter hun er ophørt som distributør, og efter SR Gent Ltd. er gået konkurs, er der ikke andre personer eller virksomheder, som sælger OSHKOSH mærket i Danmark.

Mærket Original Stripes var et produkt, som hun fik fremstillet i samarbejde med tidligere med arbejdere fra SR Gent Ltd. Hun forhandlede mærket i sin egen forretning, og hun solgte det også til andre butikker. Der var en vis lighed, men også forskelle mellem Orginal Stripes og OSHKOSH, herunder  designet  af selerne og buksebredden på overallsene. Hun antog en designer til at designe Original Stripes tøjet.

Ved indgåelsen af forliget i 2009 var det hendes ønske, at forhandlerne ikke fik oplysninger om forligets indhold, der derfor skulle være fortroligt. Dette var hendes krav for at få ro på sagen. Efter nedlæggelsen af forbuddet i  fogedretten sendte modparten imidlertid fogedforbuddet ud til forhandlerne, hvilket resulterede i, at forhandlerne ringede og/eller mailede til hende. Forhandlerne oplyste, at de var blevet bedt om at  returnere  tøjet  til advokat Christian L. Bardenfleth. De fleste af forhandlerne havde endnu ikke betalt for  tøjet, og de var herefter heller ikke indstillet på at betale, ligesom andre nu ville returnere tøjet til hende.

Hun var i en situation, hvor hun havde betalt for en produktion, som hun ikke længere kunne afsætte eller opnå betaling for.

Tøjet, der var omfattet af forliget, blev efterfølgende destrueret. Desværre dukkede der siden én enkelt nederdel op, der var mærket med Original Stripes. Hun havde  ellers gennemgået varelageret for Original Stripes og varemærkeforfalsket OSH KOSH tøj. Nederdelen blev ved en fejl ikke destrueret, og det var i øvrigt meningsløst at markedsføre et stykke tøj med to forskellige varemærker. Med hensyn til det originale OSHKOSH tøj var hun berettiget til at sælge dette indtil udgangen af 2010. Hun fik solgt det meste på lagersalgene.

Hun havde indtryk af, at hun blev overvåget, idet hun i butikken fik flere spørgsmål om OSHKOSH mærket og overallsene. På trods heraf afholdt hun alligevel to lagersalg - et i Hornbæk og et i forretningen. Hun havde 360 kollektionsprøver, som hun satte et Our Star mærke på. Kollektionsprøverne var i to størrelser, henholdsvis 12 måneder og 4 år. Hun satte ikke mærket på andre varer.  Ved  forligets indgåelse  eksisterede mærket Our  Star ikke.  På dette tidspunkt havde hun en meget presset økonomi. Hun indrykkede annoncen i Lokalavisen Nordsjælland vedrørende lagersalget i Hornbæk. Bornibyen.dk er et opslagsforum, hvor butikker kan gøre opmærksom på sig selv. Hun fortalte bornibyen.dk, at hun afholdt udsalg den 20. juni 2010 i Bjergegade 12, Helsingør, men hun havde ikke indflydelse på selve omtalen på hjemmesiden.

Ud af de 360 stk. kollektions- og produktionsprøver af mærket Our Star blev ca. 100 stk. solgt på lagersalget i Hornbæk, og ca. 60 stk. blev solgt i forretningen. Derudover havde hun ca. 60 bluser uden label, hvoraf ca. 40 stk. blev solgt, og resten blev kasseret. Produkterne vist på sagens bilag 8, 9 og 10 er produktionsprøver med "dummy-mærker". Hun havde fjernet "dummy-mærkerne", der typisk blot var hvide. Overallsene havde ikke været mærket med Original Stripes. Labelen på blusen, sagens bilag 6, klippede hun delvist af, således at størrelsen stadig var anført. Der havde ikke været et rødt OSH KOSH mærke på labelen. Af Our Star enhederne blev ca. 100 stk. solgt for 150 kr. pr. stk. og resten til 200 kr. pr. stk. Blusen blev solgt som 3 stk. for 100 kr.

Parternes synspunkter

OshKosh B'gosh har anført, at der er tale om en justifikationssag, og at der som sædvanligt samtidigt er nedlagt enslydende anerkendelses- og forbudspåstande, hvorfor der ikke skal ske afvisning af påstand 2 og 4.

Annette Størling har misligholdt parternes forligsaftale, og  OshKosh B'gosh  har som følge heraf en retlig interesse at få afsagt dom over Annette Størling. Under forbudssagen i 2009 var OshKosh B'gosh ad to omgange nødsaget til at tage ud på Annette Størlings adresse, idet hun ikke tilvejebragte sandfærdige oplysninger. Under det andet besøg forklarede Annette Størling, at hun ikke var i besiddelse af mere Original Stripes tøj, og at der i øvrigt var sket destruktion i overensstemmelse med parternes forligsaftale.

Det viser sig imidlertid i forbindelse med  denne sag, at Annette Størling har afgivet falsk forklaring, idet der på nederdelen, sagens bilag 5, er påført et Original Stripes mærke, og på trøjen, sagens bilag 6, er det falske OSH KOSH mærke klippet af. Derudover har det formodningen for sig, at overallsene, sagens bilag 8, 9 og 10, alle har været forsynet med et Original Stripes mærke. Tøjet er i strid med forligsaftalen og  mod  Annette Størlings egen forklaring ikke blevet destrueret. Annette Størlings forklaring om, at der var tale om hvide "dummy-mærker" på kollektionsprøver, må anses som utroværdig.

Såfremt der var tale om nye beklædningsgenstande, der var forsynet med et Our Star mærke, udgør  dette  fortsat en grov  varemærkekrænkelse, idet der er tale om  vellignende produkter, og idet der blev annonceret med salg af originale OSHKOSH produkter. I forbindelse med lagersalget i Hornbæk, sagens bilag 4, og udsalget i Helsingør, sagens bilag 12, har Annette Størling  benyttet sig af  OSHKOSH varemærke i markedsføringen heraf.  Annette Størling var berettiget til at markedsføre salg af originale OSHKOSH produkter, men dette medfører ikke, at hun samtidig kunne sælge falske OSH KOSH varer. Ved disse handlinger har Annette Størling misbrugt og krænket OshKosh B'gosh varemærkeret. Annette Størling har givet meddelelse til bornibyen.dk og oplyst, at der var tale om OSHKOSH tøj. Begge annoncer/omtaler er forsøg på at snylte på OSHKOSH varemærke samt på at vildlede forbrugerne til at tro, at Our Star var et nyt OSHKOSH mærke.

Annette Størling har derfor overtrådt  forliget, varemærkelovens § 4, stk. 1 og 2, samt markedsførings-lovens § 1, jf. § 18, hvorfor OshKosh B'gosh påstand 1-5 skal tages til følge.

Annette Størling skal betale erstatning/vederlag til OshKosh B'gosh, jf. varemærkelovens § 43 og markeds-føringslovens § 20. Retten skal ved udmålingen tage  hensyn til, at sagen vedrører et groft gentagelses-tilfælde, hvor der i strid med parternes aftale er sket mærkning  med et nyt mærke, og  hvor  der er sket  salg  i sammenblanding med originale OSHKOSH varer. Annette Størlings  betalte  i forbindelse med forligsaftalen en licensafgift på 200.000 kr., og hendes fortjeneste i nærværende sag kan skønsmæssigt opgøres til 27-36.000 kr. Dertil kommer erstatning for markedsforstyrrelse som følge af  salg af produkter, der skulle have været destrueret,  i sammenblanding med  originale OSHKOSH produkter. Erstatningen/vederlaget kan herefter skønsmæssigt opgøres til 200.000 kr.

Med hensyn til sagens omkostninger har OshKosh B'gosh flere gange måtte rykke udfor at kontrollere Annette Størling, der ikke har afgivet de ønskede oplysninger, og som i øvrigt ikke har vist nogen forligsvilje.  OshKosh B'gosh  er endvidere et udenlandsk selskab, hvorfor alle sagens akter har skullet oversættes, ligesom der er tale om et gentagelsestilfælde, hvorfor sagsomkostninger skal fastsætte til minimum 100.000 kr.

Annette Størling har anført, at parterne i forligsaftalen indgik aftale om, at Annette Størling ikke måtte markedsføre og  sælge tøj med kendetegnene Original Stripes og det røde  OSH KOSH mærke. Annette Størling har handlet i overensstemmelse hermed. Den ene fejltagelse, der vedrører nederdelen, sagens bilag 5, kan ikke føre til noget andet resultat. Markedsføring og salg af mærket Our Star er ikke omfattet af forliget, og Annette Størling var derfor berettiget til at sælge dette  tøj. Annette Størling havde endvidere frem  til 31. december 2010 tilladelse til at markedsføre og sælge originalt OSHKOSH tøj. Annette Størling skal derfor frifindes for påstand 1.

OshKosh B'gosh  påstand 2  er en gentagelse af påstand 1, der vedrører fogedrettens forbud, og OshKosh B'gosh har således ikke nogen retlig interesse heri, hvorfor der nedlægges påstand om afvisning, subsidiært frifindelse af de tidligere anførte grunde.

Mod Annette Størlings forklaring har  OshKosh B'gosh  ikke godtgjort, at  der ikke er sket destruktion af det  tøj, der var omfattet af parternes forlig. Herefter, og da tøjet mærket Our Star ikke er omfattet af forliget, skal Annette Størling frifindes for påstand 3.

Den indrykkede annonce i Lokalavisen Nordsjælland, og omtalen på hjemmesiden bornibyen.dk  er ikke i strid med parternes aftale, da formålet var at få solgt det originale OSHKOSH tøj inden udløbet af den aftalte frist. Annette Størling kan i den forbindelse ikke gøres ansvarlig for annoncens udformning på hjemmesiden  bornibyen.dk. Annette Størling er ikke indehaver af hjemmesiden og har derfor  heller ikke i den egenskab  gjort erhvervsmæssig brug af varemærket OSHKOSH. Det bemærkes, at fogedforbuddet i øvrigt alene relaterede sig til bornibyen.dk, sagens bilag 12. OshKosh B'gosh påstand 4 er endvidere indeholdt i fogedforbuddet, hvorfor der i lighed med de  tidligere  anførte synspunkter skal ske afvisning, subsidiært frifindelse.

Det under forbudssagen beslaglagte tøj bærer alle mærket Our Star og er derfor ikke omfattet af forliget, hvorfor der også skal ske frifindelse for påstand 5.

Annette Størling skal som følge heraf ikke betale erstatning eller vederlag til OshKosh B'gosh, der i øvrigt ikke har godtgjort et tab, ligesom der ikke har fundet nogen markedsforstyrrelse sted.  OshKosh B'gosh har ikke været aktiv i Danmark i flere år, og der er således ikke nogen omsætning eller lignede, som har  kunnet  tage skade. Annette Størlings omsætning - og ikke fortjeneste  - kan derudover  alene opgøres til  ca. 28.000  kr. inklusive moms.

Annonceringen med OSHKOSH varemærket er sket indenfor den aftalte frist i forliget.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Efter bevisførelsen og mod Annette Størlings forklaring finder retten ikke, at OshKosh B'gosh har godtgjort, at Annette Størling i strid med parternes forlig, bortset fra én nederdel, har markedsført eller solgt tøj, der tidligere var påført et Original Stripes mærke eller et rødt OSH KOSH  mærke. Salget af denne nederdel må anses for en fejltagelse, og det kan ikke lægges til grund, at Annette Størling havde til hensigt at overtræde fogedforbuddet.

Annette Størling har forklaret, at tøjet, som hun forsynede med et Our Star mærke, var kollektions- og produktionsprøver,  der  oprindeligt  var mærket med hvide "dummymærker". De sagkyndige medlemmer af retten udtaler, at det er sædvanligt, at der i kollektions- og produktionsprøver indsyes et såkaldt anonymt/tilfældigt label. Den juridiske dommer tiltræder dette. Annette Størling har derfor været berettiget til at forsyne kollektions- og produktionsprøver med et Our Star mærke, til hvilket OshKoshB`gosh ikke har rettigheder.

Det forhold, at tøj under mærket Our Star er solgt sammen med tøj af mærket OSHKOSH, finder retten ikke, selvom der er visse ligheder mellem tøjet, at dette udgør en krænkelse af OshKoshB'goshs varemærkerettigheder eller i strid med markedsføringslovens § 18. Annette Størlings påstand om frifindelse tages derfor til følge for så vidt påstand 2-3 og 5-6.

Retten lægger til grund, at domænet bornibyen.dk tilhører  registranten  Lars Holger Pind. Det er endvidere ikke godtgjort, at Annette Størling har udformet annoncen/omtalen med anvendelse af kendetegnet OSHKOSH. Dertil kommer, at Annette Størling i forbindelse med salget af originalt OSHKOSH tøj frem til udgangen af 2010 under alle omstændigheder har været berettiget til i sin markedsføring heraf at benytte kendetegnet OSHKOSH. Annette Størling skal derfor også frifindes for påstand 4.

Efter det ovenfor anførte ophæves det nedlagte forbud.

Efter sagens udfald skal OshKosh B'gosh betale sagsomkostninger for fogedretten og Sø- og Handelsretten til Annette Størling med 50.000 kr. til dækning af advokatbistand. Der er herved taget hensyn til sagens værdi, karakter og omfang.

Thi kendes for ret:

Det af fogedretten i Helsingør den 24. juni 2010  nedlagte fogedforbud med beslaglæggelse ophæves.

Sterling & Co v/Annette Størling frifindes for påstand 2-6.

OshKosh B'gosh Inc. betaler inden 14 dage  til Sterling & Co v/Annette Størling 50.000 kr. i sagsomkostninger.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.

Ove Andersen Mette Christensen Peter Gregers Bernhoft

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»