Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Transportforsikring

Resumé

Kontraherende og udførende fragtfører var ansvarlig for godsets bortkomst ved to røverier i Italien, jf. CMR § 24, men havde ikke udvist grov uagtsomhed jf. CMR-lovens § 37, i forbindelse med bortkomsten fra 2 lukkede køletrailere, der var parkeret på henholdsvis en oplyst servicestation og en videoovervåget rasteplads.

Dom i sagerne : H-4-09, H-6-09, H-6-09, H-5-09

Codan Forsikring A/S

(advokat Jakob Rosing)

mod

Bring Frigoscandia A/S
(advokat Michael Villadsen)

og

H-6-09

Lloyd´s syndikaterne
(advokat Jakob Rosing)

mod

Bring Frigoscandia A/S
(advokat Michael Villadsen)

og

H-6-09

If Skadeforsikring filial af If Skadeförsäkring AB (publ) Sverige
(advokat Jakob Rosing)

mod

Bring Frigoscandia A/S
(advokat Michael Villadsen)

H-5-09

Bring Frigoscandia A/S
(advokat Michael Villadsen)

mod

Intras srl.
(advokat P.R. Meurs-Gerken)

Indledning

Sagerne angår spørgsmålet om ansvar for bortkomst af gods under natlige ophold på to rastepladser i Syditalien under udførelsen af samlegodstransporter fra Danmark til en række modtagere i Italien i henholdsvis januar og april 2008. Afsenderne, Jeka Fish A/S, som havde tegnet vareforsikring hos Codan Forsikring A/S (H 4/09), Royal Greenland A/S, som havde tegnet vareforsikring hos Lloyd´s Syndikaterne (H 6/09) og Marius Røntved A/S, som havde tegnet vareforsikring hos If Skadeforsikring (H 5/10), indgik alle transportaftaler med Bring Frigoscandia A/S, som viderekontraherede transporterne til Intras S.r.l. som udførende fragtfører.

Påstande

H 4/09

Codan Forsikring A/S (herefter Codan) har nedlagt påstand om, at Bring Frigoscandia A/S skal tilpligtes til at betale 276.102,33 kr. med tillæg af rente 5 % p.a. fra den 25. april 2008.

Bring Frigoscandia A/S (herefter Frigoscandia) har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

H 6/09

Lloyd's Syndikaterne (herefter Lloyd) har nedlagt påstand om, at Bring Frigoscandia A/S skal tilpligtes at betale modværdien i danske kroner af 48.048,00 euro på betalingsdagen med tillæg af rente 5 % p.a. fra den 26. maj 2008.

Frigoscandia har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb.

H 5/10

If Skadeforsikring (herefter If) har nedlagt principal påstand om, at Bring Frigoscandia A/S skal tilpligtes at betale 326.280,88 kr. med tillæg af rente 5 % p.a. af 222.161,59 kr. fra den 5. maj 2008 og af 104.119,18 kr. fra den 22. maj 2008, subsidiært modværdien i danske kroner af 24.716,77 SDR på domstidspunktet med tillæg af rente 5 % p.a. af 17.909,50 SDR fra den 5. maj 2008 og af 6.807,27 SDR fra den 22. maj 2008.

Frigoscandia har påstået frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb end det påstævnte.

H5/09

Frigoscandia har overfor Intras S.r.l. (herefter Intras) nedlagt påstand om, at Intras dømmes til at friholde Frigoscandia for alle krav, renter og omkostninger, som Frigoscandia måtte blive dømt til at betale til Codan, Lloyd og If.

Frigoscandia har endvidere nedlagt påstand om, at Intras dømmes til at betale 2.558,86 euro og 2.986,87 euro, begge beløb med tillæg af 5 % renter p.a. fra den 27. juni 2008, og 23.896,80 kr. og 4.557,80 euro, begge beløb med tillæg af procesrenter fra sagens anlæg den 23. januar 2009.

Intras har overfor de af Frigosacandia nedlagte påstande påstået frifindelse samt har nedlagt selvstændig påstand om, at Frigoscandia tilpligtes at betale 21.233 euro med tillæg af renter af 20.596,01 euro fra 30. april 2008 og af 636,99 euro fra 26. maj 2008.

Oplysningerne i sagen

H 4/09

Jeka Fish udstedte den 25. januar 2008 en faktura til Paonessa SRL, Italien vedrørende 270 kartonner saltfisk til en samlet pris på 35.175,00 euro svarende til 262.405,50 kr. Jeka Fish indgik en transportaftale med Frigoscandia, der udstedte et CMR fragtbrev, hvorefter godset - 270 kartonner saltfisk med en vægt på 8.910 kg - blev overtaget til transport den 25. januar 2008. Intras er anført som udførende fragtfører. Godsets bestemmelsessted var Squillace Lido, Italien. Fragtprisen var 13.696,83 kr.

Efter godsets bortkomst overdrog Paonessa den 13. februar 2008 alle rettigheder og forpligtelser til godset til Jeka Fish, som efterfølgende opgjorde sit krav over for Codan. Codan har udbetalt erstatning til Jeka Fish i anledning af bortkomsten. Påstandsbeløbet svarer til godsets værdi med tillæg af fragten. Codan gjorde ved brev af 25. april 2008 kravet gældende mod Frigoscandia.

H 6/09

Royal Greenland udstedte den 25. januar 2008 en faktura til Medi Srl vedrørende 728 kartonner rejer til en pris på 48.048,00 euro eksl. moms.

Royal Greenland indgik en transportaftale med Frigoscandia, der udstedte et CMR fragtbrev, hvorefter godset - 728 kartonner rejer med en vægt på 7.534 kg - blev overtaget til transport den 25. januar 2008. Intras er anført som udførende fragtfører. Bestemmelsesstedet var S. Marco Di Castellabate, Italien.

Lloyd har udbetalt erstatning til Royal Greenland på 48.048,00 euro i anledning af bortkomsten. Den 26. maj 2008 gjorde Lloyd kravet gældende mod Frigoscandia.

H 5/10

Januar transporten

Marius Røntved udstedte den 25. januar 2008 en faktura til Tomeomare S.R.L. vedrørende 224 kartoner hummere til en pris på 29.769,60 euro. Marius Røntved A/S udstedte et fragtbrev med Frigoscandia som vognmand. Godset er beskrevet som 2.150,40 kg hummer.

Modtager er Tomeomare s.r.l. Fragtprisen var 7.233,01 kr. Efter bortkomst af lasten udstedte Marius Røntved A/S en kreditnota til Tomeomare S.R.L.

If har udbetalt erstatning på 222.161,59 kr. til Marius Røntved A/S. IF har ved mail af 5. maj 2008 gjort kravet gældende mod Frigoscandia.

Ad H 4/09, H 6/09 og H 5/10

Januar 2008 transporten

De tre ovenfor nævnte transportaftaler var indgået uafhængigt af hverandre, men godsetblev lastet i samme lukkede container. Containeren blev transporteret på bane til Verona, hvor Intras overtog det til videretransport med lastbil. Intras modtog fra Frigoscandia kort før godsets ankomst en såkaldt export list, hvoraf hver enkelt afsenders navn og hver enkelt modtagers navn og adresse, godsets art, antal kolli og vægt samt opbevaringstemperatur fremgår. Ud for flere modtagere er med håndskrift tilføjer ordet " SVAT".

Intras´ chauffør Isic Hussein overtog godset i Verona og påbegyndte transporten sydpå. Han parkerede ifølge sin forklaring i politirapporten den 28. januar 2008 kl. 19.30 på rastepladsen ved tankstationen Teano Sud, der er beliggende ca. 70 km nord for Napoli. Den 29. januar 2008 kl. 08.11 anmeldte Isic Hussein et røveri til det italienske politi. Ved røveriet var trailer og gods bortkommet. Han forklarede til politiet bl.a., at han omkring kl. 04.00 blev vækket af nogle mærkelige lyde, hvorefter 3 mænd trængte ind i kabinen, hvor han blev truet til lægge sig i sengen i kabinen med ansigtet vendt mod væggen. De skyldige kørte herefter trækker og trailer bort fra rastepladsen, men koblede på et tidspunkt traileren fra. De tre røvere løslod ham omkring kl. 07.00 i nærheden af afkørsel SS7BIS i Nola.

Den 29. januar 2008 blev forholdet anmeldt til dansk politi.

Frigoscandia gjorde i brev af 29. januar 2008 Intras ansvarlig for bortkomsten af traileren. I mail af 29. januar 2008 kvitterede Giorgio, ansat hos Intras, for modtagelsen og skrev:

"Yes, we knew that we are responsible about the load, we have already informed our insurance company."

ANIA, National Forening af Forsikringsvirksomheder, udarbejdede i 2005 en liste over parkeringspladser for lastvogne i Italien, som er opdelt i "Beskyttede parkeringspladser" og "Rastepladser". For rastepladsen Area di Servizio - Teano Ovest er angivet, at der er plads til 30 lastbiler, og at der er videoovervågning. Der er i sagen fremlagt fotos af rastepladsen, optaget i 2011 af Christiano Gardini fra Intras.

The International Road Transport Union har udgivet en vejledning om parkering i henholdsvis 2007 og 2009, hvoraf alternative parkeringsmuligheder i området fremgår.

Ad H 5/10

April transport 2008

Den 25. april 2008 udstedte Marius Røntved 4 fakturaer til modtagerne i Italien, hvoraf fremgik, at levering skulle ske henholdsvis i Pistoia, Italy, Capena og Roma.

Marius Røntved indgik transportaftale med Frigoscandia om at udføre transporten til Italien, og for de fire forsendelser blev der udstedt 4 CMR-fragtbreve, hvorefter varerne skulle leveres 4 forskellige steder i Italien. Som udførende fragtfører er anført Intras.

Transporten blev påbegyndt den 25. april 2008. Godset blev sendt i lukket container med bane til Verona, hvor Intras' chauffør Mrisel Constantin overtog godset den 28. april 2008 og påbegyndte transporten sydpå i lastbil.

Efter at have foretaget aflæsning i Rom og forsøgt at foretage aflæsning andet steds ankom Mrisel Constantin den 28. april 2008 om aftenen til tankstationen Agip, Pomezia SS Pontina, for at overnatte. Den 29. april 2008 kl. 08.33 anmeldte han et overfald til det italienskepoliti i Formia. Han forklarede bl.a., at han blev vækket af støj, hvorefter to personer trængte ind i kabinen. De bandt ham på hænder og fødder, truede ham og lagde ham i sengen i kabinen. De kørte af sted med vogntoget. Efter ca. 1 time gjorde de holdt og afkoblede traileren.

Efter yderligere en times kørsel gjorde røverne holdt og anmodede om at blive afhentet og forsvandt kort efter. Det lykkedes ham at komme fri, og han fik ved hjælp af en chauffør i en anden lastbil tilkaldt politiet, som kom til stedet. Chaufføren måtte på grund af overfaldet på skadestuen.

Der er i sagen fremlagt foto fra parkeringspladsen i Pomezia optaget i 2011 af Christiano Gardini. Parkeringspladsen er oplyst, men har ikke videoovervågning. Tankstationen er døgnbemandet.

Traileren blev efterfølgende fundet. Af referat vedrørende frigivelsen af sættevognen fremgår bl. a.:

"…Transportmidlet sammen med det udstyr anbragt inden i og i samme tilstand, som det er blevet afleveret, bliver tilbageleveret til den, der er blevet udpeget som repræsentant for firmaet, som efter at have genkendt køretøjet underskriver nærværende referat om tilbagelevering uden noget at tilføje eller at kræve noget og meddeler, at den pågældende læser og forstår det italienske sprog…".

Den chauffør, som fik traileren udleveret, er ikke ansat hos Frigoscandia eller Intras, men hos et firma, som Frigoscandia tog kontakt til.

Af hjemmesiden Trukinform, the European truck parking information portal, fremgår bl.a., at der i nærheden af parkeringspladsen Agip i Pomezia bl.a. var Area Servizio Ardeatuna Sud externa, Magliana Nord og Area Servizio Magliana Nord, som alle tre har "security elements og warden".

På de udstedte fragtbreve er efter røveriet med håndskrift påført bemærkninger. Af CMR fragtbrevet til Panapesca fremgår bl.a., at der skulle transporteres 296 kartonner med en vægt på 4.217 kg. Med håndskrift er anført: "……..".Af CMR fragtbrevet til Cages S.r.l fremgår bl.a., at der skulle transporteres 224 kartonner. Med håndskrift er tilføjet "….".Af CMR fragtbrevet til Mara SPA fremgår bl.a., at der skulle transporteres 336 kartonner. Med håndskrift er tilføjet "….". Af CMR fragtbrevet til Capecchi fremgår bl.a., at der skulle transporteres 112 kartonner. Med håndskrift er tilføjet "…". If gør gældende, at det, der er tilføjet med håndskrift, er udtryk for den manko, der opstod ved røveriet, og som den er opgjort i fax af 15. maj 2008 fra Marius Røntved til If. Mankoen er opgjort til 817,20 kg. Det samlede tab er opgjort til 13.954,75 euro.

Marius Røntved har udstedt 4 kreditnotaer på henholdsvis 3.542,40 euro til Panapesca  5.350,80 euro til Mara SPA, 4.790,40 euro til Capecchi og 342,00 euro til Cages SRL.

Ved brev af 22. maj 2008 gjorde If Frigoscandia ansvarlig for det opståede tab ved tyveriet. If har udbetalt erstatning til Marius Røntved på 104.119,18 kr.

H 5/09

Intras mod Frigoscandia

Parterne har udover de krav, der udspringer af de ovenfor omtalte transporter rejst følgende krav mod hinanden.

Den 26. juni 2006 udstedte Frigoscandia en faktura til Intras på henholdsvis 2.558,86 euro og 2.986,87 euro, som Royal Greenland har gjort gældende overfor Frigoscandia og vedrører faktura af 23. juni 2008 og 30. maj 2008. Der er ikke anlagt sag for disse krav.

Frigoscandia har endvidere gjort krav for bl.a. af leje af trailer, reparation af trailer samt ekstrakørsel på i alt 23.986,80 kr. og 4.557,80 euro.

Intras har endvidere udstedt to fakturaer til Frigoscandia vedr. betaling af fragt for tidligere transporter på henholdsvis 20.596,01 euro og 636,99 euro. Frigoscandia har oplyst, at beløbet er tilbageholdt til sikkerhed for deres krav mod Intras.

Forklaringer

Mrisel Costantin har den 22. april 2009 afgivet subsidiær forklaring ved retten i Verona. Han blev stillet følgende spørgsmål vedrørende transporten i april 2008:

"…

1. Er det korrekt, at De stammer fra Bosnien?

2. Hvornår begyndte De at arbejde i Italien?

3. Hvornår blev De uddannet som lastbilchauffør?

4. Hvornår begyndte De at arbejde for firmaet Intras? Politirapporten af 29.04.2008 fra politiet i Formia, sagens bilag C

5. De bedes se på dette bilag og læse det igennem. Er det Deres underskrift, der findes forneden?

6. Fik De lejlighed til at læse politirapporten inden De underskrev?

7. Forstod De hvad der stod i politirapporten?

8. Er referatet af det De sagde til politiet korrekt?

9. Hvis nej, oplys venligst hvad der skal rettes. Hviletidsbestemmelser for lastbilchauffører

10. Er De som professionel lastbilchauffør bekendt med italienske hviletidsbestemmelserne for lastbilchauffører om, at en lastbilchauffør normalt maksimalt må køre 9 timer om dagen i lastvogn med trailer og højst to gange om ugen 10 timer.

11. Lastbiler er til kontrol af køre- og hviletiden forsynet med et ur, der registrerer køretimerne, og som politiet kan kontrollere.

Ved Deres kørsel med lastbil den 28.04.2008 kiggede De indimellem på uret?

Konstaterede De at kontroluret fungerede?

Er De bekendt med den straf, man kan få, hvis man ikke respekterer hviletidsbestemmelserne som lastbilchauffør og som arbejdsgiver for lastbilchaufføren?

Forsøger De som professionel lastbilchauffør i videst muligt omfang at respektere hviletidsbestemmelserne?

Hvordan var transporten for Bring Frigoscandia oprindeligt planlagt at ske, om alt gik vel:

14.1  Hvornår ankom De til Intras den pågældende morgen?

14.2  Hvor mange kunder skulle der afleveres varer til og i hvilke byer?

14.3  Hvad var den oprindeligt planlagte rejserute?

14.4  Hvornår og hvor forventedes traileren tilbageleveret?

Hvorledes transporten konkret kom til at fungere: 15.1 Angiv hvad der forløb anderledes sammenlignet med det, der oprindeligt var planlagt.

Var det Dem, der valgte at parkere for natten på Pomezia - SS. Pontina?

Var der en tankstation på parkeringspladsen?

Var der toiletfaciliteter på parkeringspladsen?

Var der indkøbsmuligheder på parkeringspladsen?

Var der restaurant eller cafeteria på tankstationen?

Var tankstationen åbent om natten? Indkøbscentret? Restauranten? Cafeteriet?

Hvor mange lastbiler var der plads til på parkeringspladsen?

Hvor mange lastbiler var der på parkeringspladsen, da De lagde Dem til at sove?

Parkerede De lastbilen med trailer tæt på andre lastbiler eller fjernt fra andre last biler?

Hvor mange meter ca. til den nærmeste på højre og venstre side?

Var parkeringspladsen forsynet med belysning?

Er det korrekt, at den parkeringsplads De valgte ikke hører til dem, der er benævnt "bevogtet" ?

Ligger parkeringspladsen ved motorvej? Ved anden trafikeret ej? Ved  mindre trafikeret vej?

Følte De, da De parkerede, at den valgte parkeringsplads var helt usikker / usikker I relativt usikker / relativt sikker / sikker / helt sikker?

Inden De lagde Dem til at sove, kontrollerede De, at lastbilen og traileren var lukket overalt?

Planlagde Deres arbejdsgiver (Intras S.r.1.) rejseruten forud for transportens påbegyndelse?

Modtog De forud for transporten nogen instruks fra Deres arbejdsgiver (Intras S.r.1.) vedrørende

a) hvilken overnatningsplads eller type overnatningsplads, De skulle benytte ved overnatning under transporten?

b) overholdelse af de dagældende køre-/hviletidsbestemmelser i Italien?

Costanti Merisel har forklaret følgende:

Spørgsmål nr. 1: " Nej, jeg er født i Rumænien, som jeg sagde."

Spørgsmål nr. 2: "Jeg startede i 2002 som murer hos et byggefirma Corona Carmelo."

Spørgsmål nr. 3: "Det lærte jeg i 2004."

Spørgsmål nr. 4: "Jeg har allerede svaret, i 2007."

For så vidt angår spørgsmål 5-6-7-8-9 bemærkes det, at i sagsakterne fremsendt af den anmodende myndighed ikke forefindes bilag c, anmeldelsesrapport af 29/04/2008 fra politiet i Formia, og derfor fremlægger vidnet en kopi af førnævnte anmeldelse. Dommeren modtager den og formulerer spørgsmålene i henhold til de foranstående numre.

Spørgsmål nr. 5: "Ja, det her er min underskrift på kopien."

Spørgsmål nr. 6: "Ja, den blev læst for mig flere gange [inden]jeg underskrev den".

Spørgsmål nr. 7: "Ja, helt sikkert."

Spørgsmål nr. 8: "Ja, helt sikkert."

Spørgsmål nr. 10: " Ja, dem kender jeg."

Spørgsmål nr. 11: "Ja, det kender jeg. Det bruges til at registrere chaufførens køretimer og hviletimer. Normalt indsætter jeg den omtalte skive ligeså snart jeg begynder at køre og så må jeg ikke længere røre ved den, men jeg kontrollerer som regel på displayet at den fungerer."

Spørgsmål nr. 12: "Ja helt sikkert. Jeg ved at man udover at betale en bøde også kan miste point i kørekortet."

Spørgsmål nr. 13: "Afgjort ja."

Spørgsmål nr. 14: "Jeg tog af sted fra Verona direkte fra stationen Porta Nuova uden at køre forbi Intras' hjemsted, hvor kun administrationen ligger, og jeg skulle nå til Rom, hvor jeg lossede det første læs hos en kunde. Bagefter skulle jeg losse andet læs i Fiumicino, og da jeg nåede frem sagde kunden, at han først ville acceptere læsset dagen efter.

Så kørte jeg, på mit firmas foranledning til Pomezia for at losse yderligere varer hos en tredje kunde, som Frigoscandia havde angivet. Jeg ankom ca. kl. 18.00, men firmaets ansvarshavende, som skulle modtage varerne, anviste en parkeringsplads hvor jeg kunne overnatte og gav mig besked på at komme morgenen efter klokken 6.00 hvor jeg kunne foretage losningen. Det blev bestemt at jeg skulle overnatte i nærheden af det firma, som skulle modtage varerne, hvilket reelt også skete."

Spørgsmål nr. 15: "Ja, jeg har allerede svaret; det var allerede planlagt."

Spørgsmål nr. 16: "Nej, som jeg allerede har svaret, så var det kunden i Pomezia som anviste mig parkeringspladsen."

Spørgsmål nr. 17; "Ja, jeg parkerede i nærheden af denne tankstation."

Spørgsmål nr. 18: "Ja, det var der og jeg brugte dem."

Spørgsmål nr. 19 og 20: "Ja, der var restauranter og indkøbsmuligheder, men jeg brugte dem ikke_"

Spørgsmål nr. 21: "Ja, de var åbne hele natten."

Spørgsmål nr. 22: "Jeg mener at huske der var otte eller ni pladser".

Spørgsmål nr. 23: "Jeg husker, at der på min højre side var en lastbil fra et fransk firma, og på min venstre side en lastbil fra et spansk firma."

Spørgsmål nr. 24: "Mindst 3,5 m."

Spørgsmål nr. 25: "Ja, der var et belysningssystem med 1 et videoovervågningssystem."

Spørgsmål nr. 26: "Nej, det var en bevogtet parkeringsplads."

Spørgsmål nr. 27: "Nej, den lå på en ret trafikeret motortrafikvej".

Spørgsmål nr. 28: "Jeg så kameraerne og antog, at de virkede".

Spørgsmål nr. 29: "Ja, jeg satte også plomben i, som dog var i plastik og som lastbilen var udstyret med."

Spørgsmål nr. 30-31: "Ja, jeg fik et stykke papir med instrukser fra mit firma, som havde modtaget dem fra firmaet Frigoscandia. Der var hverken angivet særlige områder til overnatning eller specifikke anvisninger om obligatoriske køre-/hviletider."

Læst, vedstået, underskrevet.

Isic Hussein har den 13. maj 2011 afgivet subsidiær forklaring i Italien. Han blev stillet følgende spørgsmål vedrørende transporten i januar 2008:

"…

1. Er det korrekt, at De stammer fra Rumænien?

2. Hvornår begyndte De at arbejde i Italien?

3. Hvornår blev De uddannet som lastbilchauffør?

4. Hvornår begyndte De at arbejde for firmaet Intras? Politirapporten af 29.01.2008 fra politiet i Orta di Atella, sagens bilag B

5. De bedes se på dette bilag og læse det igennem. Er det Deres underskrift, der findes forneden?

6. Fik De lejlighed til at læse politirapporten inden De underskrev?

7. Forstod De hvad der stod i politirapporten?

8. Er referatet af det De sagde til politiet korrekt?

9. Hvis nej, oplys venligst hvad der skal rettes. Hviletidsbestemmelser for lastbilchauffører

10. Er De som professionel lastbilchauffør bekendt med italienske hviletidsbestemmelserne for lastbilchauffører om, at en lastbilchauffør normalt maksimalt må køre 9 timer om dagen i lastvogn med trailer og højst to gange om ugen 10 timer.

11. Lastbiler er til kontrol af køre- og hviletiden forsynet med et ur, der registrerer køretimerne, og som politiet kan kontrollere.

Ved Deres kørsel med lastbil den 28.01.2008 kiggede De indimellem på uret?

Konstaterede De at kontroluret fungerede?

12. Er De bekendt med den straf, man kan få, hvis man ikke respekterer hviletidsbestemmelserne som lastbilchauffør og som arbejdsgiver for lastbilchaufføren?

13. Forsøger De som professionel lastbilchauffør i videst muligt omfang at respektere hviletidsbestemmelserne?

14. Hvordan var transporten for Bring Frigoscandia oprindeligt planlagt at ske, om alt gik vel:

14.1   Hvornår ankom De til Intrastat den pågældende morgen?

14.2 Hvor mange kunder skulle der afleveres varer til og i hvilke byer?

14.3  Hvad var den oprindeligt planlagte rejserute?

14.4  Hvornår og hvor forventedes traileren tilbageleveret?

14.5  Havde De oprindeligt planlagt at skulle overnatte undervejs?

15. Hvorledes transporten konkret kom til at fungere: 15.1 Angiv hvad der forløb anderledes sammenlignet med det, der oprindeligt var planlagt. Valg af parkeringsplads

16. Var det Dem, der valgte at parkere for natten på rastepladsen i Teano sud (CE)?

17. Var der en tankstation på parkeringspladsen?

18. Var der toiletfaciliteter på parkeringspladsen?

19. Var der indkøbsmuligheder på parkeringspladsen?

20. Var der restaurant eller cafeteria på tankstationen?

21. Var tankstationen åbent om natten? Indkøbscentret? Restauranten? Cafeteriet?

22. Hvor mange lastbiler var der plads til på parkeringspladsen?

23. Hvor mange lastbiler var der på parkeringspladsen, da De lagde Dem til at sove?

Hvor mange meter ca. til den nærmeste på højre og venstre side?

24. Hvor tæt var Deres lastvogntog parkeret på andre lastbiler?

25. Var parkeringspladsen forsynet med belysning?

26. Er det korrekt, at den parkeringsplads De valgte ikke hører til dem, der er be--

nævnt "bevogtet" (Area di Servizio di Teano sud) ?

27. Ligger parkeringspladsen ved motorvej? Ved anden trafikeret ej? Ved mindre trafikeret vej?

28. Følte De, da De parkerede, at den valgte parkeringsplads var helt usikker / usikker /relativt usikker / relativt sikker / sikker / helt sikker?

29. Inden De lagde Dem til at sove, kontrollerede De, at lastbilen og traileren var luk ket overalt?

30. Den nærmeste parkeringsplads af typen bevogtet er oplyst at ligge ca.22 km fra den parkeringsplads, De valgte. Kendte De denne parkeringsplads beliggende i Capua?

31. Hvorfor valgte De parkeringspladsen i Teano sud (CE) , og ikke Capua parkeringspladsen?

32. Planlagde Deres arbejdsgiver (Intras S.r.I.) rejseruten forud for transportens påbegyndelse?

33. Modtog De forud for transporten nogen instruks fra Deres arbejdsgiver (Intras - 12 -S.r.l.) vedrørende a) hvilken overnatningsplads eller type overnatningsplads, De skulle benytte ved overnatning under transporten?

b) overholdelse af de dagældende køre-/hviletidsbestemmelser i Italien?

Isic Hussein har forklaret følgende:

1) Nej, jeg er født i Bosnien.

2) 2001, Jeg startede med at arbejde i Italien i 2001.

3) Jeg startede som chauffør i Bosnien i 1998.

4) I 2006.

5) Jeg genkender dokumentet der bliver mig forevist, og jeg genkender underskriften der er min og påført nederst.

6) Ja, den læste jeg.

7 ) Jeg forstod indholdet da jeg taler det italienske sprog korrekt.

8) Ja, rapporten gengiver min forklaring korrekt.

1 0 ) Jeg bekræfter, at jeg er bekendt med gældende italiensk lovgivning vedrørende køretimer.

1 1 ) Ja, så vidt jeg husker virkede uret korrekt.

1 2 ) Ja.

1 3 ) Ja.

1 4 ) Jeg tog hen til stationen i Verona, Porta Nuova og hentede køletraileren med de varer der skulle transporteres. Første levering var i Nogarole Rocco (VR), og herefter, på parkeringspladsen ved Teano, skete røveriet. Jeg skulle, som jeg husker det, have afsluttet transporten i Vibo Valentia. 14.1) Jeg tog hen til Intras` kontor den 28/01/2008 klokken ca. 6.

14.2)  Som jeg husker det: Nogarole Rocco, Salerno, Vibo Valentia.

14.3)  Jeg har allerede svaret.

14.4)  Jeg skulle have afleveret den pa stationen i Verona.

14.5)  Ja.

15) Det gik alt sammen efter reglerne indtil røveriet skete. 15.1) Forkellen var, at der skete et røveri.

16) Ja, jeg var nødt til at standse for [jeg havde] allerede overskredet det maksimale antal arbejdstimer som færdselsloven foreskriver.

17) Ja.

18) Det ved jeg ikke.

19) Det ved jeg ikke.

20) Ja.

21) Det forestiller jeg mig, men jeg gik ikke ind.

22) En del.

23) Både på min højre og min venstre side var der parkeret lastbiler i en afstand af ca.

1,5 meter.

24) Jeg har allerede svaret.

25) Ja.

26) Det ved jeg ikke.

Michael Hoff har forklaret, at han har været ansat hos Frigoscandia i 13 år og er skadesbehandler. Han har været direkte involveret i behandlingen af disse sager. Frigoscandia har, så vidt han husker, været udsat for 5 røverier i alt. Der havde været nogle inden de i sagen omhandlede.

De havde tidligere et samarbejde med Intras, som nu har opsagt dette. Frigoscandias primære kontaktperson til Intras var Lars Nørgaard,som er vognmandsansvarlig. Den daglige kontakt til Intras blev varetaget af Rene, Søren, Jesper, Pernille eller Tony.

Frigoscandia har en chaufførmanual, som ifølge oplysninger fra hans kollega er sendt til Intras. Den skulle efter det for ham oplyste være drøftet med Intras. Den findes i en engelsk udgave. Hans kollega kan ikke finde den mail, hvormed manualen for mange år siden blev fremsendt til Intras. Det er normalt, at vognmændene har den. Han har ikke personligt udleveret materiale til Intras om, hvordan man skal forholde sig om natten.

De har drøftet med Intras, at alle chauffører skal overnatte på bevogtede rastepladser, og at Frigoscandia betaler omkostninger efter fremlæggelse af behørig dokumentation. Intras blev afregnet pr. kørt km. Da Frigoscandia har meddelt Intras, at chaufførerne skal overnatte på en bevogtet plads, betaler Frigoscandia for de ekstra kilometer, som chaufførerne måtte være nødt til at køre.

Der er installeret overvågning på Frigoscandias trailere, men ingen alarmer. Der er installeret et track and trace system, så man kan se, hvor en trailer er på et givent tidspunkt.

Overvågningen sker via en satellit på trailerleverandørens hjemmeside. Frigoscandia har indlejet trailerne inkl. overvågningssystem på en langtidskontrakt. Han kan ikke huske, om det ved bortkomsten af traileren i januar 2008 var muligt at se noget på overvågningen. Traileren var tom, da den blev fundet. Det tog længere tid at finde traileren fra januar transporten end maj transporten. Der kan være steder, hvor dækningen på track and trace systemet er dårlig, og de har også oplevet, at det bliver klippet af. Traileren, som blev brugt til transporten i maj 2008, blev genfundet, hentet og bragt i sikkerhed på en parkeringsplads. Da Frigoscandia fik den udleveret, var der stadig gods i den. Han kan ikke huske, om han har fået udleveret rapporten fra det italienske politi.

Trailerne bliver pakket i Danmark på deres terminal i Padborg. De bliver dernæst læsset på specielle togvogne, som køres til Verona, hvor de bliver løftet af og stillet på terminalen Portonova. Alle kunder får et CMR fragtbrev. CMR fragtebrevet følger traileren. For hver trailer udarbejder de endvidere en instruks, som sendes til vognmanden, når fakturaen er færdig. De heri nævnte datoer er udtryk for den forventede leveringsdato. Vognmanden står selv for at planlægge selve turen, således den kan køres lovligt. Frigoscandia har ikke indflydelse på, hvor eventuelle overnatninger skal ske. Frigoscandia bestemmer alene, at overnatningerne skal ske på bemandede pladser. Al kontakt til chaufførerne går via Intras. Det håndskrevne ord "Svat" henviser til et frysehus og indenrigstransportør i Italien. Intras gav altid Frigoscandia meddelelse, såfremt der er losseproblemer. Frigoscandia fortalte Intras, hvor de så skal køre hen. Det kunne fx være til den, som står som nummer to på instruksen.

Traileren fra maj transporten blev afhentet kort efter den var fundet af en chauffør fra firmaet JAS, som de forsat samarbejder med. Han hentede traileren, da Intras havde oplyst, at de ikke havde mulighed for at sende en anden trailer, idet de havde andre opgaver. Traileren blev hentet hos politiet og kørt til SVAT, som distribuerede godset for dem. Godset havde ifølge oplysningerne ikke taget skade.

Fakturaen af 25. april 2008 fra Frigoscandia til Intras er på dansk. De skrev nogle gange til udenlandske kontraktparterne på dansk og andre gange på engelsk.

Christiano Gardini har forklaret, at han er tegningsberettiget i Intras, som er et familiefirma, hvor han laver alt fra at vedligeholde trailere til at udstede fakturaer. I Intras er der 2 kontoransatte og 13 chauffører.

De indledende forhandlinger vedrørende indgåelse af samarbejde med Frigoscandia foregik mellem Lars Nørgaard og Ignacio. Han blev i starten kontaktet af Lars Nørregaard.

De talte engelsk. Han bad om en mail med en beskrivelse af firmaet for bedre at kunne forstå, hvem han havde med at gøre. Som han husker det, blev der straks arrangeret et møde i Verona hos Intras. På mødet bad Lars Nørgaard ham om at fremsende priser. Der blev ikke udfærdiget en skriftlig kontrakt. Dette er normalt i Italien. Intras har ikke modtaget skriftlige instrukser om, hvordan man skal forholde sig, hvis man skal gøre ophold om natten for at overnatte. De talte først og fremmest om godsets ankomst til Verona, hvilke dokumenter der var nødvendige for udlevering af godset, og hvor det skulle losses.

De modtog en oversigt - eksport list, der er et program for transporten. Den blev i disse sager sendt til dem fredag aften. Heraf kunne de se, hvor godset skulle leveres, hvornår og ved hvilken temperatur det skulle opbevares. Kort sagt fremgik alle oplysninger af en sådan liste. Det er ikke en vejledning, men et program.

De gav og giver fortsat ikke deres chauffører instrukser om, hvor de skal overnatte. Det beslutter chaufførerne selv ud fra, hvor de kan finde et roligt sted, og således at reglerne om køretid overholdes.

Fotos taget af pladserne Teano Sud, som også kaldes Ovest, og Agip i Pomezia er taget på hans foranledning i 2011. På fotoerne er videokameraerne indrammet. Han ved ikke, om der i 2008 så anderledes ud på pladsen.

De havde fået at vide, at der i trailerne var et system, som kunne lokalisere køretøjerne og tjekke temperatur undervejs.

Den trailer, som blev stjålet i Pomezia, blev fundet kort tid efter, at den var taget.

Chaufføren var blevet slået med en ting i ansigtet af overfaldsmanden. Politiet sørgede for, at chaufføren kom på hospitalet. Chaufføren kunne derfor ikke køre traileren videre dagen efter. Pomezia ligger i nærheden af Rom og ca. 550 km fra Verona. De har ikke kontor i området omkring Rom.

Da han modtog oplysninger om røveriet, ringede han straks til politiet i byen, som kom til deres kontor. Han fik en mail fra Lars Nørgaard med et password, så de kunne komme ind i programmet, hvor man kan tracke trailerne. Politiet arbejdede fra hans computer. De lokaliserede traileren og orienterede det nærmeste politi.

Den politirapport, som blev optaget af politiet, blev givet til den chauffør, der afhentede traileren.

Han husker ikke nøjagtigt, hvor mange lastbiler Frigoscandia bestilte hos dem om måneden, men i begyndelsen var det nok 7-10 stk. ugentligt.

Chaufførerne hos Intras har ikke efterfølgende været udsat for røverier.

Procedure

Codan, Lloyd og If har gjort gældende, at Frigoscandia blev givet i opdrag at forestå internationale landevejstransporter fra Danmark til Italien. Frigoscandias ansvar over for Codan, Lloyd og If for de i sagen omhandlede bortkomster skal derfor bedømmes efter CMR-loven.

Frigoscandia er i medfør af CMR-lovens § 24, stk. 1, jf. § 4, ansvarlig for bortkomsten af godset. Codan, Lloyd og If bestrider, at Frigoscandia har løftet bevisbyrden for at være ansvarsfri, selvom det måtte blive lagt til grund, at de i sagen omhandlede varer bortkom ved røveri. Frigoscandia handlede ikke med den fornødne agtpågivenhed under planlægningen og udførelsen af transporten, idet chaufføren ikke standsede på overvågede og sikrede pladser.  Antallet af overfald på landevej er højest i Italien, og kravene til fragtførerens agtsomhed er dermed skærpet i Italien, jf. den kommenterede CMR-lov 3. udg. s 43 og vejledning fra Det Kriminalpræventive Råd.

Intras burde som professional transportør have sørget for, at parkeringen og overnatningen med det yderst tyveritækkelige gods alene skete på sikrede rastepladser med vagter og overvågning. Det er velkendt, at der i Italien er betydelig risiko for tyveri eller røveri af gods under natlige ophold på rastepladser.  I vejledningen fra Det Kriminalpræventive Råd og The IRU Goods Transport Security guidelines, hvor der er link til en "safe parking list" opfordres til, at chaufførerne overnatter på sikrede pladser.

Under transporten i januar overnattede chaufføren på en plads, hvor der ikke var indhegning og bevogtning. Det var en kategori 2 plads. dvs. en almindelig rasteplads. En chauffør har tidligere været udsat for røveri på det som må være den samme rasteplads og transportøren blev dømt, jf. U 1983.585 SH.

Det er ikke bevist, at den plads, som chaufføren overnattede på under transporten i april, var oplyst, indhegnet og bevogtet.

Der var under begge transporter alternative parkeringsmuligheder på sikrede pladser.

Under transporten i januar kunne chaufføren have parkeret på en sikret plads kun ca. 22 km fra pladsen i Teano Sud. Der fandtes desuden flere bevogtede pladser inden for en radius mellem 30-115 km, jf. IRU 2007 og 2009.

Der findes mindst 3 alternative parkeringsmuligheder i Pomezia i umiddelbar nærhed af den valgte, som tilbyder særlige sikkerhedsforanstaltninger, jf. www.truckinform.eu.

Hjemmesiden, der indeholder informationer om rastepladser, er oprettet med støtte fra SETPOS ("Secure European Truck Parking Operationel Services"), som er et led i et EU initiativ for at etablere mere sikre rastepladser for lastbiler.

Frigoscandia har ikke løftet bevisbyrden for, at instruktørmanualen til chaufførerne er blevet overgivet til Intras, og Frigoscandia har trods viden om vigtigheden af at parkere på overvågede pladser ikke instrueret Intras herom. Christiano Gardini fra Intras har endvidere forklaret, at de ikke instruerer deres chauffører om, hvor de skal parkere. Der er derved ingen instrukser givet til chaufførerne.

Der var manko, da en del af godset blev leveret til deres kunder. Mankoen er opstået mens godset var i Frigoscandias varetægtsperiode.

Frigoscandia er ubegrænset ansvarlig for If´s tab, idet bortkomsten skyldes groft uagtsomme forhold fra transportørens side, jf. CMR-lovens § 37, hvorfor Frigoscandia ikke kan begrænse sit ansvar, jf. CMR-lovens § 29. Ladningen havde en høj værdi og var efter sin art yderst tyveritækkelig. Intras valgte at gøre et længerevarende stop - nemlig for natten - på en ubevogtet rasteplads i et område, som notorisk er berygtet for tyverier og røverier af lastvognstog i forbindelse med overnatning på rastepladser. I umiddelbar nærhed af den valgte rasteplads fandtes sikrede rastepladser, som frembød en væsentlig højere grad af beskyttelse imod tyveri og røveri.

Der er ikke ført bevis for, at chaufførerne har overholdt alle regler om opretholdelse af sikkerhed for lastbilen, idet chaufføren ikke har parkeret på "sikre holdepladser", samt at chaufføren grundet køre/hviletidsregler ikke kunne have valgt at parkere på en bevogtet plads. Ved planlægningen af transporterne kunne og burde der være taget hensyn til køreog hviletidsreglerne. Godsets sikkerhed går endvidere forud for køre- og hviletiderne, jf. FED 1994.1589 V. Det er udokumenteret, at det ikke var muligt at køre til andre steder, der er ikke fremlagt køreskiver.

Codan, Lloyd og If påstår sig tillagt rente med 5 % p.a. fra det tidspunkt, hvor erstatningskrav blev fremsat imod Frigoscandia, jf. CMR-lovens § 35.

Frigoscandia har overfor Codan, Llyod og Intras gjort de samme anbringende gældende, som Intras har gjort gældende mod Frigoscandia.

Frigoscandia har overfor Intras gjort gældende, at Intras i relation til Frigoscandia og som dennes medkontrahent er ansvarlig for bortkomsten af alle fiskeprodukterne, idet disse bortkom, mens de var i varetægt af Intras eller nogen denne svarer for, jf. CMR-lovens § 24, stk. 1 og § 4. Den chauffør, som afhentede traileren ved politiet, var ikke forpligtet til at undersøge, hvad der var i traileren. Intras har bevisbyrden for, hvad der blev leveret.

Frigoscandia har instrueret Intras korrekt og har godtgjort Intras relevante udlæg og omkostninger. Frigoscandia har ikke handlet ansvarspådragende. De har drøftet med Intras, at overnatning skulle ske på sikrede pladser. Efter chaufførens forklaring og Christiano Gardines havde chaufførerne ikke modtaget instruktion fra Intras om, hvor overnatning skulle ske, hvilket Intras er ansvarlig for. Under transporten i januar overnattede chaufføren på en rasteplads, som er omfattet af ANIAs liste og dermed på en anerkendt plads. Frigoscandia var villige til at betale pr. kørt ekstra kilometer, som det ville koste at køre til en sikker plads.

Intras havde ikke stillet krav om, at trailerne skulle være udstyret med alarmer, men de havde begge et overvågningssystem installeret. Instruktionen, som blev sendt til Intras fredag aften, er udtryk for en kørevejledning, og Intras er ansvarlige for, at transporten blev tilrettelagt på en sikker måde, og at godset kunne bringes sikkert frem til kunden.

Den 29. januar 2008 bekræftede Intras overfor Frigoscandia, at de var ansvarlige for forholdet. Der er ikke alene tale om, at Intras var ansvarlige for at melde forholdet til forsikringsselskabet.

Frigoscandia har overfor Intras endvidere gjort de samme anbringender gældende, som Codan, Llyod og If har gjort gældende over for Intras.

Vedrørende de selvstændige nedlagte påstande har Frigoscandia gjort gældende, at beløbene på 2.558,86 euro og 2.986,87 euro vedrører to krav, som Royal Greenland har fremsat overfor dem. Kravene er ikke forældede, idet de er nævnt i stævningen af 23. januar 2009.

Beløbene på 23.986,80 kr. og 4.557,80 euro vedrører bl.a. leje af trailer, selvrisiko i forbindelse med reparation af trailer og ekstra kørsel. Intras har ikke fremsat indsigelser mod dette.

Frigoscandia har ingen indsigelse overfor den af Intras selvstændigt nedlagte påstand, men beløbet er alene tilbageholdt for at dække deres krav.

Intras har vedrørende transporten i januar og april gjort gældende, at de er frigjort for ansvar i medfør af CMR Lovens § 24 stk. 2. Den eventuelle bortkomst af varer skyldtes i begge tilfælde et røveri. De af chaufførerne valgte rastepladser må anses for sikrede rastepladser efter de lokale forhold. Der var tale om større og oplyste parkeringspladser med talrige parkerede biler. Parkeringspladserne lå ud til hovedfærdselsårer og var forsynet med tankstation, butikker, cafeteria, der var bemandet hele natten. Parkeringspladsen i Teano Sud var videoovervåget, hvilket støttes af chaufførens udsagn og listen fra Ania over rastepladser 2005.

Intras lagde ved indgåelsen af kontrakten vægt på, at der ifølge det oplyste fra Frigoscandia var overvågningssystem i alle trailere. Såfremt overvågningssystemet havde virket under transporten i januar, havde det opståede tab været mindre. Giorgio er ansat i Intras, men har ikke kompetence til at anerkende en skade, hvorfor mailen af 29. januar 2008 alene er en anerkendelse af, at Intras anmelder kravet til forsikringsselskabet.

Frigoscandia gav Intras detaljerede køreanvisninger, som blev videregivet til chaufføren. Køreanvisningen blev fulgt. Intras er dermed uden ansvar for, at timingen ikke holdt grundet trafikale forhold og grundet Frigoscandias kunder afviste at modtage varer fra chaufføren. Der er ikke påvist noget uforsvarligt i chaufførens valg af rasteplads, når der tages hensyn til hviletidsbestemmelserne og den konkrete realisering af transporten. Chaufførerne har draget omsorg for omhyggelig aflåsning af trailer og bil, da de lagde sig til ro. Frigoscandia burde havde givet specifikke instrukser, såfremt overnatningerne skulle ske et særligt sted. Intras har derfor ikke handet groft uagtsomt. Chaufførerne har parkeret på pladser, som nævnt i Ania´s oversigt.

Det er ikke i forhold til transporten i maj dokumenteret, at der ved politiets udlevering af traileren til Frigoscandias repræsentant den 30. april 2008 savnedes gods. Den pågældende repræsentant har tværtimod ikke over for politiet anført, at der var en manko eller har krævet noget erstattet. Endvidere er der alene en ejer eller dennes repræsentant, som kan få godset udleveret. Dermed er Frigoscandia ansvarlig for en eventuel manko.

Over for den af Frigoscandia selvstændigt nedlagte påstand gjort gældende, at kravene på 2.558,86 Euro og 2.986,87 euro er forældede efter CMR-loven.

Intras har vedrørende den af dem selvstændig nedlagte påstand gjort gældende, at beløbet skyldes for udført transport, og at Frigoscandia ikke har gjort indsigelser imod regningernes størrelse.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

For alle forsendelser, bortset fra forsendelse i januar 2008 fra Marius Røntved A/S blev der udstedt CMR-fragtbreve, hvori Intras er anført som udførende fragtfører. Parterne har i deres anbringender lagt til grund, at CMR-loven skal finde anvendelse ved bedømmelse af ansvarsgrundlaget og erstatningsudmålingen.

Intras var i henhold til de i sagen udstedte CMR-fragtbreve udførende fragtfører på transporterne i januar og april 2008. Det er ikke godtgjort, at Frigoscandia har givet Intras en særlig instruks om, at chaufførerne skulle overnatte på en sikret plads. Uanset dette forhold måtte Intras som professionel være bekendt med risikoen for overfald på rastepladser og deraf følgende bortkomst af gods.

Transporten i januar 2008

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at godset under transporten i januar 2008 bortkom, da chaufføren parkerede for natten på en rasteplads ved Teano Sud, som var videoovervåget, men en ubevogtet og ikke sikret plads. Efter det oplyste, var der inden for kortere afstand fra rastepladsen Teano Sud, sikrede pladser. Efter disse omstændigheder og da der ikke foreligger oplysninger om ændringer i køreplanen eller andre udefrakommende omstændigheder, som kunne begrunde valget af overnatningssted, har Frigoscandia og Intras ikke løftet bevisbyrden for, at forholdet ikke kunne være undgået, jf. § 24, stk. 2, hvorfor Frigoscandia er ansvarlig, jf. § 24, stk.1.

Transporten i april 2008

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at traileren under transporten i april 2008 bortkom, da chaufføren holdt for natten på servicestationen Agip i Pomezia SS Pontina. Efter at være blevet fundet blev traileren efter det oplyste udleveret til en chauffør, som Frigoscandia haved udpeget til at få traileren udleveret. Retten kan ikke læse rapporten fra politiet i Pomezia som en erklæring fra chaufføren om, at den oprindelige mængde gods var i traileren, da den blev udleveret, men alene som en kvittering for, at der var, hvad politiet havde fundet. Retten finder, at det på fragtbrevene anførte sammenholdt med fakturaerne, er udtryk for, at der forelå en manko på udleveringstidspunktet, og at denne er opstået i den periode, hvor godset var i Frigoscandias varetægt.

Efter det oplyste var der flere sikrede pladser i nærheden af servicestationen Agip i Pomezia SS Pontina. Efter disse omstændigheder og uanset det af chaufføren forklarede vedrørende hindringerne af leveringen undervejs, har Frigoscandia og Intras ikke løftet bevisbyrden for, at røveriet ikke kunne være undgået, jf. CMR-lovens § 24, stk. 2.

Herefter er  Frigoscandia og Intras ansvarlig for bortkomsten af godset, ,jf. CMR-lovens § 24, stk. 1.

Grov uagtsomhed

Godset blev under transporterne i januar og maj 2008 transporteret i lukkede køletrailere.

Under transporten i januar 2008 overnattede chaufføren på en videoovervåget rasteplads.

Under transporten i maj 2008 overnattede chaufføren på en oplyst servicestation. Retten finder under disse omstændigheder, at Frigoscandia og Intras ikke har udvist grov uagtsomhed, jf. CMR-lovens § 37, stk.1.

If har vedrørende transporten i januar og april 2008 herefter alene krav på erstatning svarende til begrænsningsbeløbet udregnet på grundlag af vægten af de bortkomne varer. Efter fragtbrev for januar 2008 lægger retten til grund, at vægten af godset udgjorde 2.150,40 kg.

Efter de Marius Røntved i april 2008 udstedte CMR-fragtbreve med håndskrevne noter lægger retten til grund, at vægten på det bortkomne gods var 817,20 kg. Erstatningsbeløbet udgør herefter henholdsvis 17.909,50 SDR og 6.807,27 SDR.

Herefter tages Codan og Lloyds påstande og Ifs subsidiære påstand til følge.

Da godset bortkom, mens det var i Intras varetægt, findes Intras som udførende transportør at skulle friholde Frigoscandia for de i sagerne anlagt af Codan, Lloyd og If pådømte krav, herunder med tillæg af sagsomkostninger.

Kravene fra Frigoscandia vedrørende Royal Greenland fremgår af stævningen og de dertil vedlagte bilag 3-4. Kravene er dermed ikke forældede. Kravene fra Frigoscandia vedrørende  leje af trailer, selvrisiko i forbindelse med reparation af trailer og ekstra kørsel, har Intras ikke fremsat indsigelser overfor. Herefter gives Frigoscandia medhold i den af dem selvstændigt nedlagt påstand.

Da Frigoscandia ikke har fremsat indsigelser mod den af Intras selvstændigt nedlagte påstand, gives Intras medhold i denne.

Efter sagernes udfald skal Frigoscandia til Codan i sagsomkostninger betale 35.000 kr. inkl. moms til dækning af advokatbistand, 6.640 kr. til dækning af retsafgift og 1980 kr. til dækning af ekstrakt mv. Frigoscandia skal til Lloyd i sagsomkostninger betale 40.000 kr. inkl. moms til dækning af advokatbistand, 9.060 kr. til dækning af retsafgift og 2.004 til dækning af ekstrakt mv. Frigoscandia skal til If i sagsomkostninger betale 30.000 kr. inkl. moms til dækning af advokatbistand, 5.100 kr. til dækning af retsafgift og 1.960 kr. til dækning af ekstrakt mv.

Efter udfaldet i sagen anlagt af Frigoscandia skal Intras i sagsomkostninger betale 75.000 kr. til dækning af advokatomkostninger, 23.340 kr. til dækning af retsafgift og 10.392,50 kr. til dækning af positivt afholdte udgifter til oversættelse.

Der er ved fastsættelsen af sagernes omkostninger taget hensyn til sagernes værdi, karakter og omfang.

Thi kendes for ret

Bring Frigoscandia A/S skal inden 14 dage til Codan Forsikring A/S betale 276.102,33 kr. med tillæg af 5 % rente p.a. fra den 25. april 2008. Bring Frigoscandia A/S skal inden samme frist betale 43.620 kr. i sagsomkostninger, som forrentes efter rentelovens § 8a.

Bring Frigoscandia A/S skal inden 14 dage til Lloyd´s syndikaterne betale modværdien af 48.048,00 euro på domstidspunktet med tillæg af 5 % rente p.a. fra den 25. april 2008. Bring Frigoscandia A/S skal inden samme frist betale 51.064 kr. i sagsomkostninger, som forrentes efter rentelovens § 8a.

Bring Frigoscandia A/S skal inden 14 dage til If Skadeforsikring betale modværdien af 24.716,77 SDR på domstidspunktet med tillæg af 5 % rente p.a. af 17.909,50 SDR fra den 5. maj 2008 og af 6.807,27 SDR fra den 22. maj 2008. Bring Frigoscandia A/S skal inden samme frist betale 37.060 kr. i sagsomkostninger, som forrentes efter rentelovens § 8a.

Intras S.r.l. skal inden 14 dage friholde Bring Frigoscandia A/S for de idømte beløb, inkl. renter og sagsomkostninger.

Intras S.r.l. skal endvidere inden 14 dage betale 10.103,53 euro og 23.340 kr. til Bring Frigoscandia A/S med tillæg af procesrente fra den 29. januar 2009.

Frigoscandia A/S skal inden 14 dage til Intras S.r.l. betale 21.233 euro med tillæg af renter af 20.596,01 euro fra den 30. april 2008 og af 636,99 euro fra den 25. maj 2008.

I forholdet mellem Intras S.r.l og Bring Frigoscandia A/S skal Intras S.r.l. inden 14 dage betale 108.732,50 kr. i sagsomkostninger, som forrentes efter rentelovens § 8a.

Jens Boye                                          Mette Christensen                                   Kaj Fleming Nielsen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»