Transportforsikring var ikke trådt i kraft

Resumé

Henstilling af lastbil læsset med trampoliner ved administrationsbygning beliggende 17 km. fra forsikringstagerens lager var ikke et sædvanligt eller nødvendigt led i afvikling af transport til Polen. Transporten var derfor ikke påbegyndt og transportforsikringen ikke trådt i kraft.

Dom i sagen H 53/06

Nolan
ApS
(Advokat Henrik Frandsen

mod 

Topdanmark Forsikring A/S 
(Advokat Henrik Thal Jantzen

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt en transport af trampoliner er påbegyndt og i givet fald gennemført uden oplagring, og dermed om transporten var dækket af transportforsikringen på tidspunktet for tyveriet af trampolinerne. Nolan ApS har nedlagt påstand om, at Topdanmark Forsikring A/S skal betale 6.700.000 kr. med procesrente fra den 26. juli 2005. Topdanmark Forsikring A/S har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling
Nolan ApS er et handelsselskab, der indgår i Borup-gruppen, som ejes af Erik Eriksen. Nolan leasede på finansiel leasingbasis i september 2004 17 ens trampoliner hos Nordfyns Finansieringsselskab, der havde købt trampolinerne af Aagaard Consult ved Steen Aagaard for en samlet pris af 5.950.000 kr. ekskl. moms. Den 4. juli 2005 afgav Nolan en ordrebekræftelse til Agratop-Technika att.: Japp Dekker, hvorefter der skulle betales 400.000 kr. før levering og 6.300.000 kr. ved levering med truck i Choszcno i Polen. Levering skulle ske den 12. juli 2005. Ordrebekræftelsen er oplyst at vedrøre de 17 trampoliner, som Nolan havde leaset og efterfølgende købt af Nordfyns Finansieringsselskab.

Trampolinerne havde stået pakket i trækasser på Nolans lager på Gl. Skivevej 89 i Viborg i hele leasingperioden, indtil de lørdag morgen den 9. juli 2005 blev læsset på en lastbil med trailer og kørt ca. 17 km i nordvestlig retning til Nolans administrations-bygning på Gammelstrupvej 10B i Løgstrup. Her blev lastbilen parkeret, idet den skulle henstå til mandag den 11. juli 2005 om eftermiddagen, hvor den skulle køres til Ghoszczno i Polen. Efter de afgivne forklaringer blev lastbilen med trailer stjålet i løbet af formiddagen lørdag den 9. juli 2005. Nolan hævede onsdag den 13. juli 2005 skriftligt aftalen med Japp Dekker og tilbagebe-
talte ham de 400.000 kr. Nolan havde hos Topdanmark Forsikring A/S tegnet en standard transportforsikring (Transmax police) med en supplerende forsikringsdækning, således at den totale forsikringssum udgjorde 6.700.000 kr. omfattende dækning af 17 trampoliner under disses transport til Ghoszczno i Polen. Af Transmax-transportforsikringens vilkår punkt 3 fremgår, at "forsikringsdækningen træder i kraft, når de forsikrede genstande for at begynde transporten forlader pakhus eller lager på det for forsikringen gældende afgangssted." Ifølge tillægspolicen er forsikringstager Borup Maskinservice, Virksundvej 111, Borup, 
Løgstrup, som er Erik Eriksens privatadresse. Forsikringen omfattede transportstrækningen Løgstør ­ Ghoszczno. I de øvrige forsikringer, som Borup-gruppen har tegnet med Topdanmark, er anført andre adresser.

Topdanmark har indhentet erklæring fra Bredsten Trampolincenter, hvorefter værdien af et komplet BUNGEE-trampolin anlæg ab lager emballeret for transport koster 224.375 kr. med tillæg af moms.

Forklaringer

Erik Eriksen har forklaret, at han er direktør for Nolan, der oprindeligt var et import- og eksportselskab inden for handel med maskiner. Vidnets voksne sønner var med til at udvikle selskabet, således at selskabet tillige begyndte at handle med andre handelsvarer og bl.a. drive et event-bureau, der i sommerhalvåret opstillede og udlejede trampoliner forskellige steder i Danmark. I september 2004 købte Nolan 17 ens trampoliner gennem Aagaard Consult. Han og Steen Aagaard har kendte hinanden fra tidligere leasingaftaler. Steen Aagaard er i dag ansat hos Nolan. Hver trampolin bestod af 4 stolper af metal med en højde på 14 meter placeret omkring en trampolinbund og udstyret med elektronik og fjernstyret motor. Trampolinerne var specialfremstillet og havde ikke typebetegnelse. Det er svært at sige, hvad markedsprisen for trampolinerne var i september 2004. Trampolinerne kunne ikke købes andre steder. Trampolinerne havde inden september 2004 været udbudt til en højere pris end den pris, Nolan betalte. Planen var at udleje trampolinerne, og ud fra en beregning over de forventede indtægter fra udlejningen kom man hos Nolan frem til en købspris på 350.000 kr. eksklusiv moms per trampolin eller i alt 5.950.000 kr. eksklusiv moms.

Udlejningen kom imidlertid aldrig i gang, og det blev besluttet at sælge de 17 trampoliner. Han kontaktede bl.a. Japp Dekker, der er en hollandsk forretningsmand, som handler meget i Polen og Rusland. Japp Dekker besøger ham et par gange om året. 
I maj 2005 indgik Japp Dekker og han en mundtlig aftale om køb af trampolinerne. Købesummen blev aftalt til 6,7 mio. kr. eksklusiv moms. Japp Dekker var ikke den endelige køber. Han ved ikke, hvem den endelige køber var. Efter levering ville der blive udstedt en faktura til den endelige køber. Denne fremgangsmåde bruges ikke sjældent.

Aftalen indebar, at der skulle ske levering til Japp Dekkers virksomhed AgrotopTechnika i Polen. Som bevis for køberens seriøsitet og for at Nolan ikke skulle afholde omkostninger til transport til bestemmelsesstedet i Polen for der at konstatere, at køberen ikke kunne betale købesummen, blev det aftalt, at der skulle betales 400.000 kr. forud for transporten til Polen. Restkøbesummen skulle betales ved levering i Polen. De 400.000 kr. modtog han af en mand, der indfandt sig på kontoret i Løgstrup og afleverede en kuvert indeholdende 400.000 kr. i nye sedler. Sammen med kuverten modtog han ordrebekræftelsen underskrevet af Japp Dekker. Som forberedelse af transporten til Polen talte han med Ole Døssing fra Topdanmark om forsikring af trampolinerne under transporten. Den transportforsikring, som Nolan havde, dækkede op til 2 mio. kr. Ole Døssing oplyste, at Nolan kunne tegne en tillægspolice. De blev enige om at sætte værdien af trampolinerne til 6,7 mio. kr., som var den aftalte købesum. Ole Døssing nævnte ikke noget om, at det var en betingelse for forsikringsdækning, at trampolinerne blev kørt direkte til Polen. Det blev skrevet ind i tillægsforsikringen, at der var tale om transport af 17 nye trampoliner pakket i trækasser, og at trækasserne under transporten ville være dækket af presenning.

Han aftalte med Japp Dekker, at trampolinerne skulle leveres i Polen tirsdag den 12. juli 2005, og fik sin økonomichef Michael Ohnemus til at faxe til Topdanmark, at afgangstidspunktet for transporten ville ligge i perioden fredag 8. juli 2005 til onsdag 13. juli 2005. Fredag den 8. juli 2005 kørte han til Hvidovre og læssede nogle vareprøver, som skulle med til Polen. Derefter kørte han retur til Viborg. Han ankom til Nolans lager på Gl. Skivevej 89 i Viborg lørdag den 9. juli 2005 cirka klokken 05.00. Her læssede han selv de 17 trampoliner på lastbilen. Derefter kørte han lastbilen med trampolinerne de 17 km til Gammelstrupvej 10B i Løgstrup og parkerede den med trampolinerne foran Nolans administrationsbygning, idet planen var, at han om mandagen ville køre trampolinerne direkte til Polen. Steen Aagaard og han kørte samme lørdag til Tyskland, hvor de spillede golf. Søndag kørte de videre til Holland, hvor han mødte Japp Dekker. Søndag aften den 10. juli 2005 fortalte Japp Dekker, at køberen af trampolinerne havde problemer med at få købesummen på plads til om tirsdagen, hvor leveringen var aftalt til at skulle finde sted i Polen. De blev derfor enige om at udsætte leveringstidspunktet til onsdag den 13. juli 2005. Han forsøgte uden held at kontakte Ole Døssing fra Topdanmark for at oplyse denne om ændringerne i planerne.

Da han om tirsdagen den 12. juli ankom til Nolans administrationsbygning på Gammelstrupvej 10B i Løgstrup for at hente lastbilen, var den væk. Michael Ohnemus fortalte, at lastbilen havde været væk siden lørdag. Det stod dermed klart, at lastbilen med trampolinerne var blevet stjålet. De anmeldte tyveriet til politiet og tog kontakt til Japp Dekker for at oplyse denne om, at levering ikke var mulig. Endelig tog de kontakt til Nolans advokat med henblik på varetagelsen af kontakten til Topdanmark. Årsagen til, at han valgte ikke at køre til Polen allerede om lørdagen, var, at man ikke må køre i lastbil i Tyskland i weekenden. Årsagen til, at trampolinerne blev læsset på lastbilen om lørdagen, var, at han så ikke behøvede at køre lastbilen til læsning om mandagen, men i stedet kunne køre af sted direkte til Polen. Med en køretid på 9 ½ - 10 timer til leveringsstedet i Polen kunne han dermed som enechauffør af lastbilen holde sig inden for køre-hviletidsbestemmelserne. Lageret på Gl. Skivevej 89 i Viborg er omfattet af en forsikring, der dækker tyveri. Forsikringen har en forsikringssum på 12 eller 14 mio. kr. 
De trampoliner, for hvilke Topdanmark har fået oplyst en værdi, er langt mindre trampoliner end de, der blev stjålet. Der fandtes ikke andre trampoliner på markedet af den type, der blev stjålet. 

Jørgen Michael Ohnemus har forklaret, at han siden februar 2005 har været ansat som økonomichef for Borup Gruppen Holding A/S, der ejer Nolan. Erik Eriksen er handelsmand, og han får ofte ikke sat sine aftaler ned på papir. Det er ikke usædvanligt, at Erik Eriksen indgår en handel til flere millioner, uden at der er en skriftlig aftale. Fakturering sker i nogle tilfælde først, når handlen er gennemført. På kontoret modtager man jævnligt store kontantbeløb, der straks sættes i banken, hvilket han også gjorde med de 400.000 kr. i denne sag. Han har ikke kendskab til andre dokumenter vedrørende denne handel end ordrebekræftelsen. Han kendte heller ikke Japp Dekkers momsnummer. Fredag eftermiddag kørte Erik Eriksen forbi kontoret i Løgstrup med en lejet lastbil og fortalte, at han skulle til København for at hente nogle ting, men ville vende tilbage tidligt 
lørdag og stille lastbilen ude foran administrationsbygningen.

Lørdag middag var vidnet på kontoret for at arbejde og bemærkede, at lastbilen ikke holdt udenfor. Han tænkte, at Erik Eriksen havde ændret planer, hvilket ofte sker. 

Tirsdag den 12. juli 2005 omkring klokken 14.00 kom Erik Eriksen ind på kontoret og fortalte, at lastbilen og trampolinerne var væk. De anmeldte tyveriet til politiet, og vidnet skrev efter anmodning fra Erik Eriksen ophævelsen af 13. juli 2005 til Japp Dekker. Derudover kender han ikke til Japp Dekker. Han kender i øvrigt ikke nærmere til omstændighederne i forbindelse med salget og fastsættelsen af prisen for trampolinerne og ved ikke, om Erik Eriksen har forsøgt at sælge trampolinerne til andre end Japp Dekker. 

Han anmeldte tyveriet til Topdanmark. Erik Eriksen og han var enig om, at det var bedst, at Nolans advokat kom ind i forsikringssagen fra begyndelsen, da der var tale om tyveri for et ret betydeligt beløb. 

Ole Døssing Christensen har forklaret, at han er uddannet assurandør og har været ansat hos Topdanmark siden 1983. Han har siden 1980'erne haft kontakten til Borup Gruppen Holding A/S og dennes ejer og direktør Erik Eriksen. Nolan havde tegnet en standardbrandforsikring, der dækkede lageret på Gl. Skivevej 89, hvor trampolinerne befandt sig. Erik Eriksen og han havde drøftet dækning af tyveri fra lageret. Beskeden fra Erik Eriksen var dengang, at lageret kun skulle dækkes for brand. Derudover var der tegnet en specifik forsikring på trampolinerne, men den dækkede også kun brand, da Topdanmark for også at dække tyveri stillede krav om, at trampolinerne skulle opbevares i aflåst rum. I juni 2006 er der blevet tegnet en ny forsikring, der dækker tyveri. Den nye forsikring har en forsikringssum på 14 mio. kr. 

Han modtog en telefax fra Erik Eriksen med anmodning om tillægsforsikring, mens han var på vej til et møde. Han henviste derfor Erik Eriksen til at tale med Topdanmarks hovedkontor. 

Han har ikke drøftet tillægsforsikringens dækning med Erik Eriksen. Han er sikker på, at Erik Eriksen ved tegningen af transportforsikringen, der er en såkaldt Transmax-transportforsikring, fik oplyst, hvad forsikringen dækkede og med hvor meget. Han har ikke set policen for tillægsforsikringen, da den er sendt direkte fra hovedkontoret til Erik Eriksen.

Det er korrekt, at han i nogle tilfælde har sendt breve til Nolan eller Borup Gruppen til Erik Eriksens private adresse på Virksundsvej og i andre tilfælde til Gammelstrupvej. 
Jan Nielsen har forklaret, at han er uddannet inden for transportforsikring og har været i branchen siden 1962 og hos Topdan-mark siden 1984. Den 7. juli 2005 talte han i telefon med Erik Eriksen, der oplyste, at der skulle transporteres 17 trampoliner til en værdi af 6,7 mio. kr. til Polen, hvorfor han ønskede at tegne en tillægsforsikring til den Transmax-transportforsikring, som allerede var tegnet. Transmax-transportforsikringen dækkede op til 2 mio. kr., så tillægsforsikringen blev tegnet med en dækning på 4,7 mio. kr. Det er vidnet selv, der har skrevet oplysningerne ind i policen, og det er en skrivefejl, at der i policen står Løgstør; der skulle have stået Løgstrup. Topdanmark har ikke nogen interesse i angivelsen af værdien af godset i policen, da det altid ved denne type forsikring er forsikringstageren, der skal bevise sit økonomiske tab i forbindelse med en skade.

Erik Eriksen nævnte i forbindelse med tegningen af policen intet om afgangsstedet eller om, at trampolinerne skulle læsses på en lastbil og henstå i flere dage for at afvente transportens begyndelse. Erik Eriksen kendte ikke den nøjagtige dag for transportens begyndelse, hvorfor vidnet for at sætte policen i kraft skrev afgangsdatoen i policen til den 8. juli 2005 og anførte samtidig i policen, at afgang måske først ville ske i begyndelsen af uge 28. 

Parternes synspunkter

Nolans advokat har gjort gældende, at transporten af trampolinerne til Polen i relation til forsikringen blev påbegyndt, da lastbil og trailer forlod lageret på GI. Skivevej 89 i Viborg. Trampolinerne var da læsset på traileren, og der skulle ikke finde yderligere håndtering af trampolinerne sted før ankomst til leveringsstedet i Polen. Det bestrides, at den første del af transporten fra GI. Skivevej 89 i Viborg til Gammelstrupvej 10B i Løgstrup skal betragtes som en intern flytning af trampolinerne for at forberede transporten til bestemmelsesstedet i Polen.

I forhold til vurderingen af tidspunktet for påbegyndelse af en transport bemærkes det, at det ikke gør nogen forskel, at der undervejs gøres ophold, f.eks. for at chaufføren kan overholde køre- og hviletidsbestemmelserne eller holde weekend. Et ophold på mindre end 3 døgn medfører ikke, at transporten først kan anses for påbegyndt, når et sådant ophold er tilendebragt. 
Det er således uden betydning for transportens påbegyndelse, at lastbil og trailer blev parkeret ved administrationsbygningen i stedet for på en offentlig parkeringsplads eller på en rasteplads.

Transmax-transportforsikringens vilkår er opfyldt, idet der alene til dækningsmæssig ikrafttræden fordres, at de forsikrede genstande for at begynde transporten forlader pakhus eller lager på det for forsikringen gældende afgangssted. Det i policen anførte afgangssted omfatter ikke kun adressen Gammelstrupvej 10B i Løgstrup. For det første står der i tillægspolicen Løgstør, og for det andet er der ikke grundlag for at indskrænke dækningen til én lokalitet, når der i basispolicen er anført flere 
forsikringssteder. Det relevante afgangssted under Transmax-policen og den supplerende forsikringsdækning omfatter således såvel Gammelstrupvej 10B i Løgstrup som øvrige adresser nævnt i policen. Det bestrides, at parkering af trailer og lastbil efter, at 17 km af transportstrækningen var gennemført, kan anses for oplagring, der ikke er et led i transportens almindelige forløb. Henstillingen af lastbil og trailer i Løgstrup var netop transportmæssigt begrundet i, at Erik Eriksen ikke kunne fortsætte transporten mod bestemmelsesstedet Choszczno i Polen på grund af køre- og hviletidsbestemmelserne, idet han om fredagen den 8. juli 2005 havde brugt køretid på at køre til København og tilbage igen til Viborg. Kørsel med lastbil i Tyskland er ikke tilladt i weekenden.

Transporten fra Løgstrup til Choszczno i Polen tager cirka 10 timer, og Erik Eriksen kunne køre ruten i ét stræk, såfremt læsning-en blev foretaget på forhånd, idet køre- og hviletidsbestemmelserne foreskriver en maksimal kørselsperiode på 10 timer, jf. bekendtgørelse 2005-06-29 nr. 688 bilag 3 artikel 6. Hvis trampolinerne først var blevet læsset den 12. juli 2005, ville det ikke have været muligt at køre til Polen, uden at Erik Eriksen undervejs skulle holde hvil, jf. bekendtgørelse 2005-06-29 nr. 688 bilag 3 artikel 8, idet tid brugt på læsning fragår i køretiden.

Tyveriet fandt sted få timer efter henstillingen af lastbilen, hvorfor der ingen sammenhæng er mellem den tid, bilen skulle have stået der og tyveriet. Nolans økonomiske tab som følge af tyveriet svarer til markedsprisen på de 17 trampoliner ialt 6.7 mio. kr., der er den pris, som Nolan opnåede ved salget via Japp Dekker. Nolan og Japp Dekker er uafhængige parter og havde modstridende interesser vedrørende fastsættelsen af købesummen. Det har formodningen for sig, at en mellem to uafhæn-
gige parter aftalt købesum svarer til markedsværdien. Nolans beskedne fortjeneste på 750.000 kr. ved salget støtter endvidere, at den mellem Japp Dekker og Nolan aftalte pris var et udtryk for trampolinernes markedsværdi. 

Topdanmarks advokat har gjort gældende, at Nolan hos Topdanmark har tegnet en såkaldt Transmax-transportforsikring, der dækker trampolinerne under disses transport til bestemmelsesstedet i Polen. Transportforsikringen, der er omfattet af de almindeligt anvendte All Risk vilkår, var ikke trådt i kraft på tidspunktet, hvor tyveriet fandt sted. Den forsikrede transport til Polen kan først betragtes som påbegyndt ved lastbilens afgang for at køre til bestemmelsesstedet i Polen. Forsikringstagerens interne transporter eller flytninger af egne varer for at forberede transporten til destinationen bringer ikke transportforsikringen i kraft.

Transporten lørdag den 9. juli 2005 af trampolinerne fra lageret på Gl. Skivevej 89 i Viborg til administrationsbygningen på Gam-melstrupvej 10B i Løgstrup, der skete 3 dage før selve transporten til Polen skulle påbegyndes, må betragtes som en intern transport eller flytning, der ikke bringer transportforsikringen i kraft, og allerede derfor må sagsøgte frifindes.

Det bemærkes særligt, at der er overensstemmelse mellem det anførte om ikrafttrædelsestidspunktet for forsikringen og afgangsstedet angivet i tillægspolicen. I tillægspolicen er det specifikt angivet, at transportens afgangssted er Løgstrup, og netop ikke adressen i Viborg. Denne specificering er foretaget efter oplysninger modtaget fra Nolan, hvilket viser, at det også har været Nolans egen forståelse, at den transport, der forudsattes forsikret, var selve transporten til Polen og ikke interne transporter mellem virksomhedens adresser.

Hvis transportforsikringen mod forventning må antages at være trådt i kraft på tyveritidspunktet, dækker den ikke, idet transportforsikringen ikke dækker en oplagring, der ikke er et led i transportens almindelige forløb, hvilket udtrykkeligt fremgår af de Udvidede Danske Betingelser § 7.1,2.1, jf. transportforsikringens pkt. 3.A.2.a. Dette betyder, at transportforsikringen alene dækker ophold under transporten, som er direkte knyttet til selve afviklingen af transporten, medens transportforsikringen op-
hører, så snart godset oplagres eller henstilles som følge af forhold, der ikke er direkte relateret til afviklingen af selve trans-porten. Det er i den forbindelse uden relevans, om tyveriet er sket i den første del eller i den sidste del af denne oplagringsperiode.

Da den af Nolan foretagne oplagring ved administrationsbygningen på Gammelstrupvej 10B i Løgstrup på ingen måde kan siges at være sket som et led i transportens almindelige forløb, men er begrundet i helt andre hensyn, navnlig hensyn til egen bekvemmelighed, dækker forsikringen ikke under denne oplagring. Nolan har endvidere gjort gældende, at forsikringen dækker med henvisning til bestemmelsen om rejseafvigelse angivet i transportforsikringens pkt. 3.B. Denne bestemmelse om rejseafvigelse, der er identisk med de Udvidede Danske Betingelser § 7.2 vedrører usædvanlige ophold og andre rejseafvigelser, der sker under transportens afvikling. Bestemmelsen angiver, at forsikringen tillige dækker under sådanne uforudsete rejseafvigelser, forudsat forsikrede anmelder dette til selskabet umiddelbart efter, at man får kendskab hertil. I nærværende sag er der ikke tale om nogen usædvanlig rejseafvigelse, endsige usædvanligt ophold, dels fordi opholdet ikke er foretaget i forbindelse med rejsens afvikling, dels fordi opholdet er planlagt af Nolan selv og derfor ikke udgør nogen - uforudset - rejseafvigelse.

Endelig gøres det ex tuto gældende, at Nolan ikke har dokumenteret sit tab eller fremlagt pålidelige oplysninger om trampolinernes faktiske markedsværdi, som sætter Sø- og Handelsretten i stand til at fastsætte en erstatning, herunder en skønsmæssig erstatning. Nolans oplysninger om trampolinernes værdi er alene knyttet til en ukendt køber, som end ikke Nolan selv ved, hvem er. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

To dommere, Mette Christensen og Henrik Dam, finder, at transporten fra lageret på Gl. Skivevej 89 i Viborg til administrationsbygningerne på Gammelstrupvej 10B i Løgstrup, der er beliggende cirka 17 kilometer nordvest for lageret, ikke er påbegyndelse af transport til Polen. Efter at trampolinerne var blevet læsset lørdag med henblik på kørsel mod Polen mandag eftermiddag, blev lastbilen henstillet ved administrationsbygningen i Løgstrup. Denne henstilling kan ikke anses som et led i transportens almindelige forløb, idet den hverken var sædvanlig eller nødvendig for at afvikle transporten, heller ikke når henses til Erik Eriksens ønske om at gennemføre i ét stræk. Disse dommere finder således, at transporten ikke er påbegyndt, og transportforsikringen dermed ikke trådt i kraft på tidspunktet for tyveriet, og stemmer derfor for at frifinde Topdanmark Forsikring A/S. En dommer, Ove Andersen, finder, at en transport som udgangspunkt er påbegyndt fra tidspunktet, hvor lastvognen forlader lageret. Læsningen og transporten fra Gl. Skivevej 89 i Viborg til administrationsbygningerne på Gammelstrupvej 10B skyldtes efter det oplyste hensynet til køre- og hviletidsbestemmelserne, således at transporten kunne gennemføres i ét 
stræk. Henstillingen samt afvigelsen fra den direkte rute til Polen kan ikke anses for en deviation, der afbryder forsikringsdækningen, men ligger derimod inden for en transportørs adgang til at udføre transporten på en for ham hensigtsmæssig måde. Da der ikke er skabt tilstrækkelig tvivl om, at varen havde den værdi, der er angivet i ordrebekræftelsen, stemmer 
denne dommer for at tage Nolans påstand til følge.

Der afsiges dom efter stemmeflertallet. Efter sagens udfald skal Nolan betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til Topdanmark til dækning af advokatsalær. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Topdanmark Forsikring A/S frifindes. 

Nolan ApS skal inden 14 dage betale 250.000 kr. i sagsomkostninger til Topdanmark Forsik-
ring A/S. 


Henrik 
Dam Mette 
Christensen Ove 
Andersen 

(retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»