Erstatning i kontraktforhold

Resumé

Sælgerne af et selskab handlede svigagtigt ved at tilbageholde væsentlige oplysninger om ændringer i et certifikat udstedt af svenske myndigheder.

Ddom i sagen H-16-10


Materielhuset A/S
(Advokat Torsten Pedersen)

mod

1) Eva Horstmann
2) Harry Sneitz-Karlsson
3) Annette Plejdrup
4) Christina Plejdrup
(for 1-4 advokat Lars Karnøe

v/ advokatfuldmægtig Mikkel Kleis)


Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt de ved salget af Unihak AB, der var ejet af Eva Horstmann, Harry Sneitz-Karlsson, Annette Plejdrup og Christina Plejdrup, til Materielhuset A/S givne indeståelser vedrørende offentlige forhold ikke er blevet opfyldt, og om der i bekræftende fald skal betales erstatning herfor.

Påstande

Materielhuset A/S (herefter Materielhuset) har nedlagt påstand om, at Eva Horstmann, Harry Sneitz-Karlsson, Annette Plejdrup og Christina Plejdrup tilpligtes in solidum at betale 899.923,43 kr. med procesrente fra sagens anlæg den 25. februar 2010.

Eva Horstmann, Harry Sneitz-Karlsson, Annette Plejdrup og Christina Plejdrup (herefter  samlet de sagsøgte) har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

Sagsfremstilling

Tiden før overdragelsen

Materielhuset driver virksomhed med salg af stilladser til håndværkere. I 2005 kom Materielhuset i kontakt med det svenske selskab Unihak, der ligeledes solgte stilladser, og disse to selskaber indledte en samhandel. Kontakten med Materielhuset blev  fra Unihaks side i det væsentlige forestået af medejer og direktør Harry Sneitz-Karlsson.

Unihak solgte et stillads af samme navn. Unihak fik produceret sit stillads i henholdsvis Tjekkiet og Kina. I Sverige skal der, før et stillads må forhandles, udstedes et certifikat af SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (herefter SP). Unihak havde fået udstedt et certifikat, typkontrollintyg 468401, underskrevet af Lennart Månsson og Gunnar Söderlind og dateret den 30. marts 2007, hvoraf bl.a. fremgik, at Unihak AB var ejer, forhandler samt leverandør af et stillads med produktnavnet: "UNIHAK Modular Scaffolding", og at standardrørets væg havde en tykkelse på 3,5 mm. Dette certifikat erstattede certifikat 158502 af 3. februar 2004, hvori HAKI, Tjekkiet var anført som producent.

Harry Sneitz-Karlsson viste i 2007 interesse for at sælge Unihak. I den anledning sendte han den 21. maj 2007 en e-mail til direktør i Materielhuset Tommy Ulrich, at han om kort tid ville sælge Unihak inklusive varemærket Unihak registreret i fem lande og typegodkendelse/certifikat for Unihak Hakistillads gyldigt i Sverige og Norge. Derudover anførte Harry Sneitz-Karlsson forudsætningerne for et eventuelt salg af Unihak til Materielhuset og oplyste, at Unihak ejede rettighederne til det typegodkendte og certificerede Hakistillads, Unihak, som produceredes i Tjekkiet og delvist i Kina. Unihak stod anført som egen producent og leverandør af produkterne og kunne vælge at placere produktionen der, hvor den bedste kvalitet til den mest konkurrencedygtige pris kunne opnås. Endvidere oplystes, at selskabet i 2006 havde haft en omsætning på 17,2 mio. SEK, og at budgettet for 2008 var 20,8 mio. SEK samt en prisindikation på 456.000 EUR.

Overdragelsesaftalen mv.

De sagsøgte overdrog ved aktieoverdragelsesaftale, dateret den 31. august 2007, den samlede aktiekapital i Unihak til Materielhuset for en samlet købesum på 3 mio. SEK. Aftalen blev underskrevet på advokat Torsten Pedersens kontor den 31. august 2007 af Harry SneitzKarlsson på  de sagsøgtes vegne, og overdragelsen skete pr. 1. september 2007. Af aftalen fremgår bl.a.:

… "

1.

Aftalens genstand.

1.1. Køber erhverver Sælgers aktier i Selskabet, nom. kr. 100.000,- aktier ("Aktierne").

1.2. Aktiverne overdrages frit overdragelige, ubehæftede og med alle rettigheder.

1.3. Parterne er enige om at det overdragende selskab på overdragelsesdagen blandt andet skal indeholde følgende rettigheder og produkter:

a. Unihak modulstillads i stål og aluminium, klassisk og ny udgave med boyler i samme nivå

b. Unihak rammestillads i stål og aluminium

d.    Certifikat for typekontrollintyg nr. 468401 vedr. Unihak modulställing

e.     Super 9(+8) Sælger oplyser at Safecon har indhentet godkendelser for Super 9 for Sverige. …

3.

Købesummen og dens berigtigelse m.m.

3.2.

Vedrørende indkøb, videresalg mv., oplyser sælger følgende pr. 16. august 2007:

Der er 10 leverancer i bestilling, der drejer sig om en samlet mængde på 12 container. Den samlede indkøbspris på 10 leveringer er Euro 347.425,00. Samtlige leveringer kommer fra Kina.

Der foreligger ordrer fra Danmark, Finland, Norge og Sverige til en værdi af Euro 312.356,00.

Af disse ordrer er der allerede udstedt fakturaer i august for Euro 83.934,00 som modsvarer en værdi af de ovennævnte leverancer på Euro 68.841,00.

Af de samlede i ordreværende varer, er der varer for Euro 77.765,00, som endnu ikke er videresolgt. Sælger vurderer, at ca. halvdelen af disse varer vil være solgt ved ankomsten. Inkluderet i ovennævnte er salg af Super9 stilladser til Verner Nielsen 1 container med en indkøbspris på Euro 40.343,00, og videresalg Euro 52.445,00.

4.

Sælgers indetåelser

4.1. Sælger indestår for:

4.4.6. Offentlige forhold

at Selskabets aktiver og aktiviteter er godkendt af relevante myndigheder i det omfang, godkendelsen er nødvendig for Selskabets drift, og at Selskabet har rapporteret til myndighederne i det krævede omfang, at gældende love, bekendtgørelser og andre retsforskrifter ikke medfører pligt til ændring af bestående forhold i Selskabet, og overdragelsen medfører ikke, at eksisterende godkendelser, tilladelser eller dispensationer m.m. bortfalder eller ændres, eller at der stilles krav om godkendelser, tilladelser, dispensationer m.m., som ikke hidtil har været påkrævet, at der ikke verserer sager, hvorunder offentlige myndigheder har rejst spørgsmålet om, hvorvidt Selskabets drift overholder love, bekendtgørelser eller andre retsforskrifter, herunder EU-retlige forskrifter, ligesom der ikke henstår uopfyldte krav fra yndighederne i henhold til sådanne love m.m., og at Selskabet ikke Sælger bekendt er genstand for offentlige myndigheders undersøgelser.

4.6. Indeståelsernes tidsmæssige udstrækning.

Medmindre andet udtrykkeligt fremgår, anses indeståelserne i pkt. 4.1. tidsmæssigt at være afgivet på tidspunktet for denne aftales underskrift. Sælger skal endvidere anses for at have afgivet indeståelserrne i pkt. 4.1. på ny ved overdragelsesmødet  og pr. overdragelsesdagen.

6.

Misligholdelsesbeføjelser.

6.1. Manglende opfyldelse af de i pkt. 4 angivne indeståelser betragtes som misligholdelse af denne aftale. Købers misligholdelsesbeføjelser skal afklares i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, dog med de modifikationer, der følger af 6.2.-6.4.

6.2. Købers krav som følge af sælgers misligholdelse skal fremsættes skriftligt overfor Sælger senest 6 uger efter, at Køber er eller burde være bekendt med de omstændigheder, der udløser kravet. Ved manglende iagttagelse af reklamationspligten bortfalder kravet.

6.3. Købers krav i anledning af Sælgers misligholdelse bortfalder endvidere, hvis de ikke ved skriftlig reklamation er blevet gjort gældende inden 6 måneder fra tidspunktet, hvor Køber blev bekendt med misligholdelsen, bortset fra krav, der rejses af offentlige myndigheder. Sådanne krav kan gøres gældende indtil 6 uger efter at myndighederne har gjort krav gældende.

6.4. Såfremt krav under iagttagelse af reklamations- og forældelsesreglerne i pkt. 6.2. og 6.3.

bestrides af Sælger, skal Køber indlede retsskridt mod Sælger inden 90 dage efter at Sælgers afvisning i skriftlig form er kommet frem til Køber. I modsat fald bortfalder Købers krav.

"…

Harry Sneitz-Karlsson sendte den 11. september 2007 en e-mail vedhæftet en prisliste til Tommy Ulrich med følgende ordlyd:

"Tommy, sender her priser.

1) "uniQS" ny er Jacks Unihak prisliste frem til kuli 2007. Bestillinger etter dette koster 8% mere. Alle deler som er maerket "uni" "A" "C" "S" etter artikel nr er deler svejset etter Tjekkiske tegninger. Leverte til svenske markedet.

2) "Roy S9 juli" er Jacks seneste pris til på Super9 til Safecon

3) "7-116" er min bestilling af Super9 til Verner lavet i mars 2007. Etter dette startet produksjonen og prisene justert af Jack 2 ganger. Verners pris er + 25% og gjelder kun denne gang. Alle leveringer etter dette må bli basert på samme grunnlag som prisen til Roy S9 juli.

4) Seneste inkobspris på Murebuk var EUR 24,9 per stk

"…

Den vedlagte prisliste omfatter stilladsdele, som det efterfølgende viste sig, ikke umiddelbart måtte sælges på det svenske marked.

Til dokumentation af, at Unihak før overdragelsen solgte stilladsdele fra Kina på det svenske marked har Materielhuset fremlagt en række fakturaer og fra Qingdao Scaffolding Import and Export Co., Ltd., fakturaer for søfragt for transport fra Kina til Stokholm samt fakturaer for Unihaks salg til Frövi Blästern AB, alt materiale fra 2006.

Konfliktens opståen

Den 23. oktober 2008 modtog Tommy Ulrich en e-mail fra Benny Karlsson, der efter det oplyste er en af Materielhusets kunder. I e-mailen anførte Benny Karlsson, at der var opstået et problem i Halmstad, idet arbejdsmiljøtilsynet havde været på besøg og ville holde yderligere et møde om sagen den følgende tirsdag.

Den 28. oktober 2008 henholdsvis den 3. november 2008 skrev det svenske arbejdsmiljøtilsyn til tre svenske aktieselskaber,  at tilsynet havde noteret sig, at der blev markedsført stilladsdele, som tilsyneladende ikke var typekontrolleret. Tilsynet udbad sig herefter svar på en række spørgsmål samt en kopi af selskabernes typegodkendelser.

Ved brev af 4. november 2008  oplyste SP til Unihak  vedrørende typkontrollintyg  464801, at typegodkendelsen på Unihak var blevet overført den 30. marts 2007, og at selskabet samtidigt hermed, gennem Harry Sneitz-Karlsson, begærede, at angivelsen af producenten HAKI a.s. i Tjekkiet om muligt skulle udgå af godkendelsen, hvilket SP accepterede. SP anførte endvidere, at den aktuelle typegodkendelse kun gjaldt for det stillads, som produceredes af HAKI a.s., og at Unihak markedsførte stilladsdele på det svenske marked, som ikke var i overensstemmelse med dette. Såfremt Unihak ønskede  typegodkendelse af stillads fra en anden producent, skulle en sådan bestilles. Den 7. november blev typegodkendelsen ændret, således at HAKI stod som producent, og Materielhuset blev anført som c/o adresse for Unihak.

Harry Sneitz-Karlsson meddelte efter at have kontaktet Gunnar Söderlind i en e-mail af 2. april 2009 til Tommy Ulrich, at problemet var, at stilladssøjlernes vægge  var for tynde i forhold til tegningen af en Unihak søjle, som - så vidt han huskede - skulle være 48,3 x 3,5 mm. Harry Sneitz-Karlsson angav derefter en række mulige løsningsforslag på problemet, enten ved at få typegodkendt stilladsdele med de tyndere mål eller ved at sikre sig, at de relevante stilladsdele overholdt de krav, som der var angivet i det oprindelige certifikat.

Den 21. april 2009 spurgte Jack Zhang fra Qingdao Scaffolding Tommy Ulrich, om han til brug for testen ønskede tegninger med tykkelse 3,5 mm eller 3,2 mm. Tommy Ulrich spurgte samme dag Zhang, om de kunne lave standarddele i 3,5 mm tykkelse og ikke i 3,2 mm. Herefter fremsendte Zhang den 22. april 2009 tegninger, der viste en tykkelse på 3,5 mm. Samme dag meddelte Tommy Ulrich til Zhang, at standard og tegninger måtte være overensstemmende, og at der hidtil kun var leveret i 3,2 mm tykkelse. Zhang svarede den 23. april 2009, at de indtil da ikke havde lavet de relevante stilladsdele i 3,5 mm. tykkelse, men alene i 3,2 mm.

Af en e-mail, dateret den 16. juni 2009 kl. 11.21 og vedhæftet en række tegninger, fra Jack Zhang til Tommy Ulrich fremgår: "Dear Tommy, Please see attached that is our drawings for Harry. Please Confim". Tegningerne viser en tykkelse på 3,2 mm. De sagsøgte har bestridt ordlyden  mailen, idet Zhang efter sagsøgtes opfattelse har anvendt følgende ordlyd: "Dear Tommy, Please see attached that is our drawings for test for your reference! Please Confim". Denne mail skulle være sendt samme dag kl. 17:20:29 kinesisk tid. Ved e-mail af 21. april 2010 meddelte Zhang, at han var usikker på, hvorvidt han havde afsendt den førstnævnte mail, som er fremlagt af Materielhuset, idet  han ikke havde fundet e-mailen, men alene en lignende email.

Advokat Lars Karnøe politianmeldte herefter ved brev af 9. august 2010 Tommy Ulrich for overtrædelse af straffelovens § 171 for fremlæggelse af et forfalsket dokument for Sø- og Handelsretten. Københavns Politi meddelte i brev af 7. januar 2011, at efterforskning i sagen ikke indledtes i medfør af retsplejelovens § 749, stk. 1, idet der var lagt vægt på, at afsenderen Zhang havde udtrykt usikkerhed om, hvorvidt han havde afsendt e-mailen, samt at det ved sammenligning af de to bilag ikke forekom indlysende, at der var tale om den samme email, hvori der for den enes vedkommende blot er ændret enkelte ord. Ved brev af 31. januar 2011 påklagede advokat Lars Karnøe afgørelsen til Statsadvokaten for København og Bornholm, hvis afgørelse endnu ikke er truffet. Vedlagt klagen var erklæringer fra Zhang, hvori denne bekræftede, at han aldrig havde afsendt e-mailen hvor tegningerne blev anført som tilstillet Harry, men at det er e-mailen med tidsangivelsen 17:20:29, som er den originale og korrekte.

Materielhusets erstatningsopgørelse

Materielhusets erstatningskrav består dels af et krav på dokumenterede udgifter i forbindelse med typegodkendelse af stilladsdelene på 3,2 mm i alt 199.923,43 kr., dels et krav på omsætningstab på 700.000 kr.

Af de regnskabsmæssige specifikationer fremgår det, at nettoomsætningen er faldet fra 39.257.000 kr. i 2008 til 28.270.697 kr. i 2009, og at bruttofortjenesten er faldet fra 6.718.000 kr. i 2008 til 5.469.944 kr. i 2009.

Forklaringer

Tommy Ulrich har forklaret, at Harry Sneitz-Karlsson i 2007 oplyste, at han ville sælge sin virksomhed. Brevet fra Harry Sneitz-Karlsson i maj 2007 var et oplæg hertil. Materielhuset solgte meget til Sverige på dette tidspunkt, og al salg hertil kom i stand gennem Harry Sneitz-Karlsson. Varerne kom direkte fra Kina. Efter overtagelsen af Unihak var 1-2 ordrer fra HAKI i Tjekkiet, mens resten var i Kina.

Harry Sneitz-Karlsson oplyste i relation til SP-certifikatet af 30. marts 2007, at det var vigtigt, at der forelå et SP-certifikat, når man skal sælge på det svenske marked. Han havde fået certifikatet på et tidligere tidspunkt, da de danske kunder gerne ville se det, men  han vidste i øvrigt ikke meget om godkendelsesproceduren hos SP i maj 2007. Han kan ikke med certifikatet i hånden ved at se på stilladsdelene afgøre, om delene er omfattet af det pågældende certifikat eller ej. Harry Sneitz-Karlsson fortalte, at stilladsdelene i det væsentlige kom fra Kina, men enkelte dele kom fra Tjekkiet.  Et certifikat omfatter kun den ene producent, som er nævnt i certifikatet. Skifter man produktionssted, skal der derfor  foretages nye test.

Han ringede inden købet til SP og fik bekræftet, at SP certifikat No. 468401 eksisterede.

Harry Sneitz-Karlsson havde ved tidligere lejligheder oplyst, at når man har en godkendelse, kan man selv bestemme, hvor man lægger produktionen. Harry Sneitz-Karlsson fremsendte derefter i september 2007 en liste over varenumre, som passede med de originale tegninger fra Tjekkiet, og de fortsatte med at bestille efter Harry Sneitz-Karlssons instrukser.

Harry Sneitz-Karlsson sagde, at det var vigtigt at bruge varenumrene, da de stemte med de tjekkiske tegninger, og hvis man satte C bagefter, opfyldte de kravene i certifikatet. De solgte kun det, som var godkendt til salg på det svenske marked, til alle de øvrige markeder, herunder Norge, Finland og Danmark. De fortsatte derefter med at bestille hos Jack Zhang i Kina. Efter overtagelsen var han ude at se fabrikken i Kina, hvor han så, at der blev produceret efter tegningerne.

Han var med Harry Sneitz-Karlsson på besøg hos kunder i Norge og Sverige, herunder Frövi Blästern AB, hvor de drøftede to slags stilladser, men der blev intet nævnt om, at visse dele kun kunne produceres i Tjekkiet.

Han kom herefter i besiddelse af SP-certifikatet af 7. november 2008. Det adskiller sig fra det oprindelige certifikat ved, at Materielhuset er  tilføjet som leverandør, og at det kun gælder for produktion i Tjekkiet under navnet: "HAKI".

I oktober 2008 kom det svenske arbejdsmiljøtilsyn på besøg på nogle byggepladser i  Sverige, hvilke medførte problemer, idet byggepladserne blev lukket, da tilsynet ikke fandt svejsningerne gode nok. Der blev ikke i den forbindelse nævnt noget om materialernes manglende tykkelse. Der blev udtaget vareprøver til brug for nærmere analyse. Han fik fat på Harry Sneitz-Karlsson, og de aftalte at afvente testresultaterne i Sverige. Arbejdstilsynet skrev herefter til mange af Unihaks kunder, at de solgte varer, som ikke var typegodkendte.

Dette affødte en mediestorm, ikke mindst da konkurrenterne samtidig oplyste, at Unihak fik produceret i Kina i strid med deres godkendelse. I slutningen af 2008 fik dette mærkbare konsekvenser for salget stort set omgående. På det tidspunkt var resultatet fra SP endnu ikke kommet.

Da SP i brevet af  4. november 2008 meddelte, at producenten var ændret til HAKI i Tjekkiet, havde han meget vanskeligt ved at tro på det. Han var af den opfattelse, at man selv måtte bestemme, hvor produktionen lagdes. Han havde derefter en del telefonsamtaler med Harry Sneitz-Karlsson. Resultatet fra SP var fortsat ikke kommet, men han havde en god fornemmelse. Han var dog klar over, at selvom testene faldt positivt ud i SP, havde de stadig et kæmpe problem, idet produktionen var placeret i Kina.

Dernæst kom der svar fra Harry Sneitz-Karlsson i april 2009, efter at der den 5. marts 2009 var kommet svar på prøverne. Resultatet var, at tykkelserne ikke var gode nok. Dette overraskede ham temmelig meget, idet han troede, at varenumrene stemte overens med de påkrævede 3,5 mm. De troede, at det var Zhang, som havde lavet en fejl, hvorfor de påbegyndte en mindre intern undersøgelse, bl.a. omfattende en mailkorrespondance med Zhang samt lidt med Harry Sneitz-Karlsson. I april måned 2009 vidste han fortsat ikke, hvor fejlen var opstået. De kunne have valgt at omlægge produktionen til Tjekkiet, men prisen var her 30 % højere, hvilket ville have medført, at al avance ville gå tabt. De blev derefter enige om at få foretaget de nødvendige test for at kunne fortsætte som hidtil på det svenske marked. Han forsøgte herefter at få fremskaffet de originale tegninger fra Zhang, som lå til grund for den oprindelige godkendelse, med henblik på at sende disse til SP i Sverige til brug for testene.

Han modtog herefter tegninger med målangivelsen 3,2 mm., hvilket undrede ham meget.

Først da fandt han ud af, at Zhang aldrig havde produceret til Unihak med målene 3,5 mm.

Derudover angiver tegningerne, at stilladsdelene skal mærkes med: "UH-09", hvor UH er en forkortelse for Unihak, og 09 er  årstallet for produktionsåret. Han har ikke redigeret i den omtalte mail, som han modtog fra Zhang.

Tegningerne fortalte ham, at hvis de har dannet grundlag for tidligere produktioner, så har de aldrig opfyldt certifikatets krav. Han havde aldrig tidligere modtaget et komplet sæt tegninger fra Harry Sneitz-Karlsson. Han reagerede derfor overfor Harry Sneitz-Karlsson, som var svær at få fat på. Det lykkedes dog at træffe ham telefonisk en enkelt gang.

De kontrollerede altid kvaliteten af varerne, der blev bestilt hjem, men det var ikke muligt at kontrollere, om delene var en tykkelse på  3,2 mm eller 3,5 mm, idet man knapt kan måle denne forskel. Dertil kom, at jernet var galvaniseret, hvilket praktisk talt gjorde det umuligt.

De fremlagte fakturaer fra Qingdao Scaffolding og Mahe Freight viser, at varerne fra Kina blev sendt med søtransport til Stockholm, og at der er betalt indførselsafgift ved indførsel til Sverige, og denne  afgift betales kun i det land, hvor varerne  indfortoldes. Varer fra Tjekkiet ville ankomme med bil og ikke ad søvejen. Endvidere viser fakturaerne, at varerne er solgt til svenske kunder.

Materielhuset har ikke kun haft et omsætningstab på de tre typer, hvis tykkelse skulle være 3,5 mm., men på alle varegrupper. De sagsøgte har derfor ikke oplyst en korrekt avance. Hvis produktionen skulle foregå i Tjekkiet, ville der ikke fremkomme nogen avance, men snarere tab.

Harry Sneitz-Karlsson har forklaret, at han har været i stilladsbranchen i 35 år og arbejdet med såvel tyske som engelske selskaber samt indtil 2004 for Karante Industri. Unihak blev stiftet i 1996, og han arbejdede med køb og salg i Unihak fra 2004 til 2007. I 2006 var Materielhuset Unihaks absolut største kunde. Frövi Blästern AB og et par finske selskaber var også store kunder. Der var 7-8 faste svenske kunder, maksimalt 10 i alt. Derudover var der nogle kunder, som kun handlede en enkelt gang. Unihak solgte til både Norge, Sverige, Finland og Danmark og med nogle få undtagelser udelukkende til kunder, som derefter videresolgte varerne. Frövi Blästern AB videresolgte således stilladsdele til kunder i Sverige. De stilladsdele, som  Unihak importerede og videresolgte til Materielhuset og på det finske marked, blev fremstillet i Kina. Stillads til det finske marked blev samlet i Stockholm og videresendt.

Certifikatet af 30. marts 2007 har han selv foranlediget udstedt hos SP. Certifikatet omfatter Unihak som ejer, fremstiller og leverandør og var baseret på prøver foretaget i 2003.

Hvis samtlige krav i det omhandlede certifikat overholdtes, kunne man købe varerne til videresalg i Sverige hvor som helst. Man kan sagtens skifte leverandør, så længe man blot opretholder eller endda forbedrer stålkvaliteten. Kravene om svejsning står ikke nævnt i certifikaterne. Årsagen til, at det ældre certifikat blev ændret var, at det var udstedt til hans tidligere virksomhed, Karante Industri. Derudover bad han tillige om at få slettet HAKI Tjekkiet for at opnå øget fleksibilitet.

I Danmark og Finland findes der ingen officielle krav til stilladsdele udover almindelige sikkerhedsforskrifter. I Sverige  og delvist også i Norge stilles der krav om certificering.

Søjlerne til salg på det svenske marked kom fra Tjekkiet. Det oprindelige certifikat, der overdroges som en del af Unihaks aktiver, omfattede kun HAKI i Tjekkiet. Den kinesiske leverandør kunne fremstille alting, men kunne ikke svejse i overensstemmelse med kravene i SPcertifikatet.

Forhandlingerne med Materielhuset blev indledt i juni 2009. Forud for aftalens indgåelse blev der afholdt møder, hvor regnskaber mv. blev gennemgået. Frövi Blästern AB blev besøgt efter overdragelsen, idet de ville sikre sig, at de fortsat kunne få leveret Unihak stilladser efter overdragelsen. Frövi Blästern AB ville kun have søjler, som var modstandssvejset, hvilket krav kun kunne opfyldes ved produktion i Tjekkiet eller Sverige.

Den prisliste, han fremsendte med mail til Tommy Ulrich, omfatter kun dele  til fremstilling i Kina. De tre øverste varenumre på listens side to var fremstillet i Kina og leveret til det svenske marked. Det er delene mærket med: "Uni" "A", "C" eller "S", som opfyldte kravene.

Da byggepladsen blev lukket i Halmstad, hørte han, så vidt han erindrer, ingenting fra Tommy Ulrich i 2008. Tommy Ulrich beklagede sig over problemet i begyndelsen af april 2009, hvilket var den første henvendelse fra Tommy Ulrich. Stilladsdelene til byggepladsen i Halmstad var ikke blevet leveret i hans ejertid, og han havde intet haft med de stilladsdele at gøre. Da et stillads kan holde i 20 år, ved man ikke, hvor stilladsdelene til byggepladsen kom fra, førend en undersøgelse har fundet sted. Han ved ikke, hvor stilladsdelene kom fra, men han kunne se, at de var en del tyndere. Måske kunne der være endnu en leverandør inde i billedet.

Der  er  på intet tidspunkt videresolgt varer fra Qingdao Scaffolding til det svenske marked. Der blev solgt varer fra Kina til Frövi Blästern AB, som videresolgte disse, sandsynligvis til Norge eller Finland. Han kender de tegninger, som Zhang ved e-mail af 16. juni 2009 fremsendte til Tommy Ulrich. Det er standardtegninger, som han selv har fået produceret efter, men med andre påtryk. Han har andre tegninger, som er magen til, men som indeholder andre mål.

Han modtog stævningen i marts/april 2010. I juli 2009 og halvdelen af august 2009 var han i Sölvesborg, mens han resten af året samt januar-februar 2010 var i USA.

Materielhuset fik et nyt certifikat i 2010, og der er ikke stor forskel på dette og det gamle certifikat. Der er tale om to forskellige producenter, og det er med det nye certifikat blevet muligt at få stilladsdelene leveret i tyndere form.

Parternes synspunkter

Materielhuset har gjort gældende, at de sagsøgte i forbindelse med overdragelsen af Unihak til Materielhuset tilsikrede, at alle selskabets aktiviteter var lovlige. Dette fremgår utvetydigt af aktieoverdragelsesaftalens punkt 4.4.6. Det bestyrkes endvidere af den af Harry SneitzKarlsson afgivne forklaring, samt af hvad han tidligere mundtligt har oplyst  til Tommy Ulrich, herunder tillige e-mailen af 11. september 2007 med artikelnumre samt priser. De faktiske forhold har imidlertid vist sig at være anderledes, idet et certifikat kun dækker netop den producent, der står derpå. Det er således lykkedes Harry Sneitz-Karlsson at få slettet HAKI i Tjekkiet og overdraget rettighederne i henhold til certifikatet til sig selv. Hvordan dette er gået igennem hos SP, vides ikke, men det var i alt fald ikke lovligt. SP oplyste i brevet af 4. november 2008, at certifikatets krav, herunder tykkelsen på stilladsdelene, ikke var opfyldt.

Materielhuset har overholdt sin undersøgelsespligt, idet det er tilstrækkeligt at ringe til SP og få bekræftet, at certifikatets nummer eksisterer. Det er ikke muligt at undersøge en forskel i tykkelse på 0,3 mm., når jernet er galvaniseret. De tilsikringer, som de sagsøgte har afgivet, er således ikke opfyldt.

De sagsøgte burde have oplyst, at godkendelsen fra SP udelukkende gjaldt for stilladsdele produceret i Tjekkiet, og at det ikke var muligt at lægge produktionen i Kina, idet der af stilladsdele herfra ikke var foretaget den samme kontrol af  tykkelsen af stålrørsvæggen etc.

Harry Sneitz-Karlsson oplyste tværtimod i sin e-mail af 21. maj 2007, at produktionen delvist foregik i Kina. Dette bilag er en del af aftalegrundlaget og et væsentligt fortolkningsbidrag til forståelsen af aftalen. De sagsøgte har således tilsidesat deres loyale oplysningspligt ved at undlade at oplyse om forholdene omkring certifikatet.

Dette har påført Materielhuset et tab, som skal erstattes. Ifølge seneste offentliggjorte årsrapport kan dette tab opgøres til 14 mio. kr., som svarer til faldet i nettoomsætningen fra 2008 til 2009. Ud fra de fremlagte bilag af Materielhusets interne bogholderi fremgår det endvidere, at omsætningen af Unihak produkter i samme periode  faldt fra ca. 6 mio. kr. til ca. 2 mio. kr.  Selvom andre forhold som bl.a. finanskrisen mv.  også  har  spillet ind på det nævnte tidspunkt, er påstandsbeløbet på 700.000 kr. fastsat yderst moderat. Dertil kommer omkostningerne, der er afholdt, til at opnå et nyt certifikat på i alt 199.923,43 kr., som følge af, at stilladsdelene i tykkelsen 3,5 mm ikke kunne fremstilles i Kina, hvorfor det var nødvendigt at opnå certifikat til tykkelsen 3,2 mm for lovligt at kunne fortsætte produktionen i  Kina med henblik på videresalg i Sverige, idet det ikke var rentabelt at omlægge produktionen til Tjekkiet.

Materielhuset har dernæst gjort gældende, at der er reklameret rettidigt. Aktieoverdragelsesaftalens bestemmelser om reklamation er indgået med henblik på at fravige det strenge krav i købelovens § 52, hvorefter der skal reklameres straks. Dette krav gælder ikke, hvor sælger har handlet svigagtigt, hvilket de sagsøgte har  gjort. Selv hvis retten måtte finde, at aktieoverdragelsesaftalens bestemmelser om reklamation skal finde anvendelse, har Materielhuset gjort alt, hvad der var muligt, efterhånden som sagens rette sammenhæng blev oplyst. Det var således først i marts 2009, da der kom svar på undersøgelserne fra SP, at man fandt ud af, at tykkelsen på stilladsdelene var  for lille.  Først da Tommy Ulrich skrev til Zhang i juni måned 2009, blev  han  klar over, hvor problemet lå. Endvidere var det meget vanskeligt at få stævningen forkyndt for Harry Sneitz-Karlsson, hvorfor Materielhuset har været afskåret fra at opnå kontakt med de sagsøgte. Det er således sagsøgtes egne forhold, der har bevirket, at fristen må suspenderes. Endelig har Materielhuset fortabt retten til at gøre gældende, at der ikke er reklameret rettidigt, idet de sagsøgte ikke klart har afvist kravet, men i stedet accepterede at vente på undersøgelserne. Det var først i februar 2011, at reklamationssynspunktet blev gjort gældende, hvilket er for sent.

De sagsøgte har gjort gældende, at e-mailen af 21. maj 2007 fra Harry Sneitz-Karlsson til Tommy Ulrich er afsendt inden aktieoverdragelsesaftalens indgåelse og dermed ikke er en del af aftalegrundlaget. Der er ikke angivet en bestemt producent i SP-certifikatet af 30. marts 2007, idet der ikke heri var krav om en sådan. Der var derimod krav til materialernes dimension. Det er Materielhusets eget ansvar at leve op til disse krav. Med brevet af 4. november 2008 fra SP blev det gjort muligt at lægge produktionen, hvor man ønskede det, så længe certifikatets krav blot blev overholdt. Det aktuelle certifikat, som SP omtalte i brevet, henviser til det certifikat, som blev udstedt efter lukningen af byggepladsen i Halmstad. Det er indehaveren af et certifikat, som har ansvaret og forpligtelserne i henhold hertil, og disse er overdragelige. Der er således ikke givet Materielhuset nogen tilsikring om, at der kunne importeres stilladsdele fra bestemte kinesiske leverandører, udover hvad der fulgte af Harry Sneitz-Karlssons e-mail af 11. september 2007. Det er endvidere ikke dokumenteret, i hvis ejertid der er sket levering af stilladsdele til byggepladsen i Halmstad.

Materielhuset har ikke dokumenteret, at de sagsøgte i deres ejertid har solgt stilladsdele, importeret fra Kina, på det svenske marked, hvilket ej heller er tilfældet. Harry SneitzKarlsson rådgav ved fremsendelsen af priser og varenumre Tommy Ulrich om, at de varenumre, der var særligt markerede, lovligt kunne sælges i Sverige. Det er ikke dokumenteret, at den kinesiske leverandør Zhang ikke kunne producere i overensstemmelse med SPcertifikatet. De fremlagte fakturaer fra Qingdao Scaffolding og Mahe Freight AB mv. dokumenterer ikke, at produkterne fra Kina ikke overholdt certifikatets krav, ligesom de heller ikke er dokumentation for, at delene blev videresolgt på det svenske marked. Ej heller tegningerne, fremstillet i 2009, vedhæftet mailen fra Zhang til Tommy Ulrich dokumenterer, at der er sket salg i strid med kravene i certifikatet.

Efter aktieoverdragelsesaftalens punkt 6.3 og punkt 6.4 skal der ske reklamation inden for 6 uger efter, at køberen blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der udløser kravet, idet dette ellers bortfalder. Materielhuset blev bekendt hermed, allerede da myndighederne lukkede byggepladsen i Halmstad i oktober 2008. Tommy Ulrich modtog således en e-mail den 23. oktober 2008 fra Benny Karlsson, ligesom han den 3. november 2009 modtog et brev fra SP. Der kan således ikke være tvivl om, at Materielhuset på dette tidspunkt var klar over, hvilke omstændigheder der udgjorde problemet, men der kunne da være rejst et krav mod de sagsøgte. Harry Sneitz-Karlsson skrev en e-mail den 2. april 2009, hvori han refererede til en samtale dagen i forvejen. Dette tidspunkt ligger mere end 5 måneder efter det ovennævnte tidspunkt. Desuden opfylder en sådan samtale ikke aktieoverdragelsesaftalens krav om skriftlighed. Endelig skrev  Zhang adskillige e-mails til Tommy Ulrich i april og maj 2009, hvori Tommy Ulrich blev gjort bekendt med, at der var et problem, idet den kinesiske leverandør hidtil kun havde leveret stilladsdele med en tykkelse på 3,2 mm. Dette foranledigede heller ikke en skriftlig henvendelse fra Materielhuset. Når Materielhuset hævder at have afsendt adskillige e-mails, kan det undre, at disse ikke er blevet fremlagt under sagen. Der er ikke anledning til at fortolke aktieoverdragelsesaftalens reklamationsbestemmelser indskrænkende, idet de i forvejen er udtryk for en fravigelse af købelovens strengere krav om reklamation straks, henholdsvis uden ugrundet ophold. Endelig er det ikke dokumenteret, at de sagsøgte har handlet svigagtigt, ligesom det ikke kan tages som udtryk for kravets anerkendelse, at det først i processkriftet gøres gældende, at reklamationspligten ikke er overholdt.

Materielhuset har ikke godtgjort at have lidt et tab, som de sagsøgte kan tilpligtes at erstatte. Nedgangen i omsætningen kan skyldes en lang række øvrige faktorer, herunder ikke mindst finanskrisen. Der er ikke fremlagt det fornødne bevis til, at retten kan pålægge erstatning for et skønnet omsætningstab, ej heller selv om Materielhuset påstår, at beløbet er lavt angivet.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Retten lægger indledningsvist til grund, at e-mailen fra Harry Sneitz-Karlsson til Tommy Ulrich af 21. maj 2007 er en del af aftalegrundlaget. Der er herved lagt vægt på, at der i e-mailen anføres væsentlige forudsætninger og betingelser, herunder købesummen, for den senere overdragelse af aktierne i Unihak, og at disse forudsætninger må antages at have haft betydning for Materielhusets beslutning om køb af selskabet.

Harry Sneitz-Karlsson burde have oplyst køberen, at produktionen efter det ændrede certifikat ikke kunne foregå i Kina ved videresalg til det svenske marked, idet det kræver et særskilt certifikat for hver enkelt producent at kunne sælge varerne på det svenske marked, hvilket Harry Sneitz-Karlsson var eller burde være vidende om. Ved fortielse af sådanne for køberen væsentlige oplysninger, findes sælgerne at have handlet svigagtigt og dermed ansvarspådragende.

Da Arbetsmiljöverket lukkede byggepladsen i Halmstad, kontaktede Tommy Ulrich Jack Zhang, som kunne oplyse, at de aldrig havde leveret eller kunne have levere stilladsdelene i tykkelsen 3,5 mm., men alene i 3,2 mm. De tegninger, som blev fremsendt til Jack Zhang, viser ligeledes en tykkelse på 3,2 mm.

Efter bevisførelsen lægger retten til grund, at Tommy Ulrich først blev vidende om de omstændigheder, der udløste kravet, ved den fremsendte e-mail fra Harry Sneitz den 2. april 2009. Heri bliver Tommy Ulrich tydeligt gjort opmærksom på, at stilladsdelene var for tynde, idet de rettelig skulle være 3,5 mm., samt oplyst om reaktionsmulighederne. Hertil kommer, at Harry Sneitz-Karlsson var endog meget vanskelig at træffe i tiden fra, at Tommy Ulrich blev vidende om problemets oprindelse og indtil stævning kunne forkyndes.

Da retten som nævnt finder, at Harry Sneitz har handlet svigagtigt ved at tilbageholde væsentlige oplysninger i forbindelse med overdragelsen, findes reklamationsfristen ikke at være overskredet, jf. princippet i købelovens § 42, stk. 2 og § 47.

Retten finder det efter bevisførelsen ikke tilstrækkeligt godtgjort, at Materielhuset A/S har lidt et tab som rækker ud over de positive omkostninger til ny certificering, prøvning etc. Dette krav, som i følge opgørelsen andrager 199.923,43 kr., er ubestridt.

Efter sagens udfald skal Eva Horstmann, Harry Sneitz, Annette Plejdrup og Christina Plejdrup betale 40.000 kr. i sagsomkostninger til Materielhuset A/S til dækning af advokatbistand samt 5.100 kr. til dækning af retsafgift. Der er ved fastsættelsen heraf taget hensyn til sagens værdi og omfang.

Thi kendes for ret:

Eva Horstmann, Harry Sneitz-Karlsson, Annette Plejdrup og Christina Plejdrup tilpligtes in solidum til inden 14 dage til Materielhuset A/S at betale 199.923,43 kr. med tillæg af procesrenter fra den 25. februar 2010 samt i sagsomkostninger 45.100 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Thorkild Juul Jensen         Mette Christensen      Klaus Stampe Tønnes Pedersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 19. maj 2011

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»