Danske lov

Ansat handlet illoyalt

Resumé

Om hvorvidt sagsøgte under sin ansættelse har handlet illoyalt ved at sælge produkter fra og ved at forberede sin start hos en konkurrerende virksomhed

Dom i sagen Sag H 24/02 

Hairmix v/Georg Harmens
(advokat Erling Halskov)

mod

Henning Gram
(advokat Alexander Tychsen e.o.)

Indledning og påstande

Under anbringende af, at Henning Gram under sin ansættelse hos Hairmix v/Georg Harmens
(i det følgende: Hairmix) forberedte sin start hos og solgte produkter fra en konkurrerende
virksomhed, Lanza, har Hairmix påstået Henning Gram dømt til at betale 400.000 kr. i erstat-
ning med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker.
Henning Gram har påstået frifindelse.


- 2 -

Hairmix

Georg Harmens driver virksomheden Hairmix, der sælger eksklusive hårprodukter til frisører,
herunder hårprodukter med navnet TIGI. Den 1. juni 1997 begyndte Henning Gram som sæl-
ger hos Hairmix efter anbefaling af Hans Schmidt, der var begyndt som sælger et par måneder
forinden. Hver sælger har sit distrikt i Danmark, som de er ansvarlige for. Henning Gram og
Hans Schmidt var, noget usædvanligt, sælgere i samme distrikt og havde fælles budget. End-
videre havde de ret, men ikke pligt, til at følge hinanden for det tilfælde, at én af dem blev
sagt op eller selv sagde op. Hairmix havde i forbindelse med deres ansættelse stillet en mobil-
telefon med abonnement til fri rådighed til begge.
Den 26. januar 1999 blev Henning Gram forfremmet til salgschef. Han skulle desuden
fortsat være sælger. Henning Gram fik stillet en PC med farveprinter og internetopkobling til
rådighed.
År 2000 var et godt år for Hairmix. Den samlede omsætning for Hairmix var budgette-
ret til 12.000.000 kr. og der blev omsat for 12.038.000 kr. Georg Harmens lå med sit distrikt,
og Henning Gram og Hans Schmidt lå med deres distrikt over deres budgetterede salgstal,
mens deres kollega Sonja Mortensen med sit distrikt lå lidt under.
I 2001 var der budgetteret med en omsætning på 13.680.000 kr. Den totale omsætning
lå væsentlig under med 11.320.602 kr., 700.000 kr. lavere end omsætningen i 2000. I første
halvår af 2001 lå Henning Gram og Hans Schmidts salgstal væsentligt under det budgetterede
med ca. 736.000 kr., mens Georg Harmens og Sonja Mortensen havde holdt deres budget,
som var 13 % højere end i 2000.
Henning Gram opsagde sammen med Hans Schmidt sin stilling som salgskonsulent hos
Hairmix den 29. juni 2001 med fratræden den 31. juli 2001. Hairmix meddelte dette til sine
kunder ved et informationsbrev af 5. juli 2001. Det fremgik af informationsbrevet, som Georg
Harmens havde skrevet, at Henning Gram havde sagt op for at tage på en jordomrejse med sin
familie.
Henning Gram og Hans Schmidt afleverede den 6. juli 2001 til Hairmix de produkter,
kunderegistre og genstande, herunder den computer, som Hairmix havde stillet til rådighed
for dem. Alt på den computer, som Henning Gram havde fået udleveret, var blevet slettet,
inden den blev afleveret.


- 3 -

Lanza

Lanza ledes af Anne Marie Krogh og er et firma, der også sælger hårprodukter til frisørsalo-
ner. Deres produkter er billigere end dem, Hairmix sælger. Indtil august 2001 var Lanzas pri-
mære salgsområde Sjælland.
Lanza åbnede i august 2001 2 salgsafdelinger i Jylland med Henning Gram og Hans
Schmidt som sælgere.
Allerede den 1. august 2001 blev Hairmix kontaktet af en vred kunde, som kunne oply-
se, at Henning Gram ikke som oplyst af Hairmix var taget ud at rejse jorden rundt med sin
familie, da kunden lige havde haft besøg af Henning Gram, der var sælger for Lanza. Hairmix
sendte på baggrund af denne henvendelse et nyt informationsbrev ud til sine kunder, hvoraf
fremgik, at Hairmix var blevet bekendt med, at Henning Gram ikke var taget ud at rejse som
tidligere oplyst, men derimod var startet op med noget andet. Hairmix undskyldte samtidig
det tidligere udsendte informationsbrev.
Senere i august 2001 var der i en annonce i Frisørbladet med en præsentation af Lanzas
nye salgsafdelinger i Jylland. Annoncen var udformet som et billedgalleri bestående af 13
personer. 7 ud af de 13 personer i billedgalleriet havde været ansat hos Hairmix og havde alle
opsagt deres job hos Hairmix i foråret 2001. To af dem var Hans Schmidt og Henning Gram.
De var begge præsenteret som sælgere, og deres telefonnumrene var numre, der fulgte med to
mobiltelefoner, som Hans Schmidt havde erhvervet allerede i starten af marts 2001.
Efterfølgende fandt Georg Harmens ud af, at Henning Gram i januar 2001 havde talt
længe med Lanzas Anne Marie Krogh fra den mobiltelefon, han havde fået stillet til rådighed
af Hairmix. Derudover havde han flere gange før og efter forsøgt at komme i kontakt hende
og havde talt med hende et par gange i kortere tid. Fra samme mobiltelefon havde Henning
Gram i starten af februar 2001 og igen i slutningen af marts 2001 talt med Lars Mehl, som
tidligere havde været sælger hos Hairmix, men som siden midten af januar 2001 havde været
sygemeldt herfra og den 1. marts 2001 var begyndt som sælger hos Lanza. Georg Harmens
fandt tillige ud af, at Henning Gram havde etableret firmaet Hairforce ApS i april 2001 med
sig selv som direktør. Selskabets eneste aktivitet har været omsætning af Lanzas produkter.

Forklaringer

Georg Harmens har forklaret, at Hairmix' har startpakker af TIGI-produkter i flere størrelser.
Den dyreste koster 22.000 kr., og den billigste koster 7.990 kr.


- 4 -

Hans Schmidts og Henning Grams omsætning havde været stadigt stigende med 25-
30% om året siden deres tiltræden hos Hairmix, og de havde aldrig før 2001 problemer med at
holde deres budgetter, som blev fastsat i fællesskab mellem Georg Harmens og Henning
Gram.
Allerede i februar eller marts 2001 konstaterede han, at Henning Grams og Hans
Schmidts salgstal for 2001 lå langt under det budgetterede, hvilket han talte med Henning
Gram om. Henning Gram havde beroliget ham med, at de altid havde nået det, de skulle. Han
vidste ikke, at Henning Gram havde stiftet et selskab, førend efter Henning Grams fratræden,
og han havde ikke aftalt med Henning Gram, at Henning Gram sideløbende med sit job som
sælger af hårprodukter og salgschef tillige skulle sælge saloninventar gennem det selskab,
som Henning Gram havde fået etableret.
I slutningen af maj 2001 var Henning Gram kommet ind på hans kontor og ville have
Sonja Mortensen fyret på grund af illoyalitet. Hans begrundelse herfor var, at hun havde mi-
stet en kunde til Lanza, og at han havde mistanke om, at hun solgte produkter for dem. Hen-
ning Gram viste ham et brev fra Lanza, hvoraf det fremgik, at Sonja Mortensen havde været
til jobsamtale hos Lanza. Han bad Henning Gram om at indkalde Sonja Mortensen til et mø-
de, uden at det dog blev til noget.
I forbindelse med sin opsigelse den 29. juni 2001 fortalte Henning Gram, at han skulle
jorden rundt med sin familie. Han var på ferie, da Henning Gram og Hans Schmidt afleverede
Hairmix' ejendele den 6. juli 2001, hvilket ærgrede ham, da han gerne ville have sagt ordent-
ligt farvel og give dem en afskedsgave. Han sendte i stedet sin gave, en verdensradio, til Hen-
ning Gram. Henning Gram havde bedt om at få sin anbefaling hurtigst muligt og gerne, inden
han skulle rejse rundt om jorden.
Henning Gram havde ikke afleveret et komplet kundekartotek. Kartoteket indeholder
oplysninger om Hairmix' kunder, hvornår de sidst havde været på besøg, hvad de havde købt,
hvad der var talt om, og hvad der skulle følges op. Det bruges som grundlag for salgsarbejdet
og kundeservicen. Det, Henning Gram afleverede, kunne ikke bruges af en ny sælger, som var
nødt til at begynde helt forfra, hvilket tager lang tid.
Havde han fået at vide, at Henning Gram og Hans Schmidt ville starte konkurrerende
virksomhed, ville han straks have fritstillet dem og straks introduceret ny sælger i området for
at begrænse sit tab så meget som muligt.
Henning Gram og Hans Schmidt efterlod en virksomhed med dårlig stemning blandt de
få ansatte, der var tilbage, og sælgerne skulle begynde nærmest forfra i forhold til deres rela-
tioner til deres tidligere ellers så trofaste kunder, hvilket gik ud over Hairmix' omsætning og


- 5 -

indtjening. 2002 var omsætningsmæssigt og indtjeningsmæssigt et katastrofeår for Hairmix,
og virksomheden overlevede kun takket være bankens tålmodighed. Først nu er Hairmix igen
ved at være på samme niveau som i 2000.

Henning Gram har forklaret, at hans primære job i Hairmix var at være salgskonsulent. Der-
udover var han salgschef, i det omfang han kunne nå det. Det påvirkede hans normale omsæt-
ning, at han udover sit job som salgskonsulent tillige skulle lære nye sælgere op og samtidig
stå med en del administrativt arbejde.
Han havde talt med Anne Marie Krogh fra Lanza, fordi hun i forbindelse med Lars
Mehls ansættelse havde nogle spørgsmål. Det er ganske normalt, at man forhører sig om sæl-
gere, inden man ansætter dem. Han havde ikke drøftet andet med Anne Marie Krogh.
Han har ikke forsøgt at få Sonja Mortensen fyret. Han fik først at vide, at Sonja Morten-
sen havde været til samtale hos Lanza i efteråret 2001. Han har ikke konstateret, at Sonja
Mortensen skulle have været illoyal og har ikke givet udtryk herfor. Tværtimod syntes han, at
hun var fantastisk.
Han sagde op, fordi han manglede motivationen og havde det skidt med ikke at kunne
holde sit budget. Han vidste ikke på det tidspunkt, hvad han skulle lave, men havde ikke væ-
ret i kontakt med Lanza. Han var ikke bange for risikoen for at gå ledig, da han havde flere
tilbud liggende fra andre firmaer. Han fortalte ingen, hvorfor han havde sagt sin stilling op,
hverken Georg Harmens eller sine kolleger. Han afleverede kundekartoteket den 6. juli 2001.
Kartoteket er mapper, som sælgerne har med i deres bil. Det er korrekt, at han fik en radio af
Georg Harmens i afskedsgave. Han har ikke anbefalet eller tilbudt Lanza-produkter som
Hairmix-sælger.
Hans Schmidt ringede i slutningen af juli 2001 og spurgte, om han ville være interesse-
ret i at arbejde som sælger hos Lanza. De var til et møde med Anne Marie Krogh kort tid her-
efter. De arbejdede i begyndelsen gratis for Lanza ­ på en slags prøvetid, for at se, om de
kunne sælge Lanzas produkter, der ikke var af samme kvalitet som Hairmix'.
Formålet med Hairforce ApS var, at det skulle sælge inventar til frisørsaloner. Han hav-
de drøftet dette med Georg Harmens, der havde syntes, det var en god ide. Salget af inventar
kom aldrig i gang. Først efter fratrædelsen hos Hairmix fik han omsætning i selskabet fra sal-
get af Lanzas produkter, der foregik gennem dette selskab.

Sonja Mortensen har forklaret, at hun blev lært op af Henning Gram og Hans Schmidt. Hun
skulle have mødtes med Henning Gram og Hans Schmidt den 2. april 2001, fordi de gerne


- 6 -

ville fortælle hende om noget nyt og spændende, der efter hendes opfattelse ikke havde noget
med Hairmix at gøre, men mødet blev aflyst af Henning Gram. Lars Mehl havde anbefalet
hende at søge til Lanza, og hun havde været til ansættelsessamtale hos Lanza inden sommer-
ferien 2001, men fik aldrig nogen tilbagemelding.

Heidi Nørlev Jensen har forklaret, at hun har været hos Hairmix siden 7. maj 2001. Den dag,
Hans Schmidt og Henning Gram sagde op, hørte hun Henning Gram fortælle en kollega på et
tilstødende kontor, at han skulle ud at rejse jorden rundt med hans familie.

Ulla Kjærbo har forklaret, at hun var ansat som tekniker hos Hairmix fra august 2001 og frem
til maj 2003. Forinden havde hun sin egen salon i Randers, som udelukkende brugte TIGI
produkter. Hendes sælger var Henning Gram.
Omkring årsskiftet 2000/2001 havde hun talt med Henning Gram om det at være selv-
stændig, og Henning Gram havde fortalt, at han gerne ville prøve at starte sit eget firma. No-
genlunde samtidig hermed havde han givet hende et Lanza permanentprodukt, som hun skulle
afprøve for ham.
To uger ind i januar gik hun på barsel. Da hun kom tilbage, kunne "hendes piger" for-
tælle, at der ikke havde været besøg af en Hairmix sælger hele foråret, og da den nye sælger
kom, var der en masse produkter, hun og hendes piger ikke var blevet introduceret for.

Litta Larsen, har forklaret, at hun blev ansat i Hairmix i marts 2001, hvorefter hun havde en
uges oplæring, hvor hun skiftevis kørte med Hans Schmidt og Henning Gram. Henning Gram
fortalte hende med det samme, at hun kun kunne stole på Hans Schmidt og Henning Gram, da
de tre andre kvinder i firmaet stod i et meget tæt forhold til Georg Harmens. Han fortalte hen-
de endvidere, at man havde størst chance for at nå langt i Hairmix, hvis man var lyshåret. Hun
havde derfor straks planer om at søge væk. Efter Henning Gram og Hans Schmidt havde for-
ladt stedet, havde de talt med Georg Harmens om disse intriger og fået ryddet misforståelser-
ne af vejen. På grund af det store skift i stemningen valgte hun at blive i Hairmix.

Trine Volder har forklaret, at hun i august 2001 startede sin egen frisørsalon på Fyn. Hun har
aldrig handlet med Hairmix' produkter. Sidst i juni 2001 fik hun hjemme hos sig selv besøg af
Henning Gram fra Hairmix, som præsenterede Hairmix' produkter. På tidspunktet for Hen-
ning Grams besøg var salonen endnu ikke færdigindrettet.


- 7 -

Hun havde syntes, at Hairmix' startpakke til 25.000 kr. var for dyr. Henning Gram men-
te ikke, at Hairmix' produkter var noget for hende, og at det var svært for ham at sælge hende
noget, eftersom han ikke havde set salonen. Henning Gram udviste absolut ikke interesse i at
sælge hende Hairmix' produkter, men havde i stedet anbefalet hende Lanzas produkter, som
han sagde, passede bedre til hendes salon.
Senere kom der en ny sælger fra Hairmix. Hun oplyste, at hun ikke ville handle med
dem, da hun havde fået den opfattelse fra samtalen med Henning Gram, at Hairmix ikke var
interesseret i at sælge deres produkter til hende.

Hans Schmidt har forklaret, at Henning Gram og han sagde op sammen. De kom ikke med
nogen begrundelse for, hvorfor de sagde op, og de blev heller ikke bedt om en. Anne Marie
Krogh ringede ham op sidst på sommeren 2001, og de aftalte at mødes først i august med
Henning Gram. De startede hos Lanza med tre måneders prøvetid. Han ønskede i øvrigt ikke
at besvare spørgsmål om sagen. Der verserer for tiden erstatningssag mellem Hairmix og
ham.

Parternes synspunkter

Hairmix' advokat har gjort gældende, at Henning Gram allerede i foråret 2001 planlagde at
starte konkurrerende virksomhed hos Lanza, hvilket i den grad gik ud over hans arbejde for
Hairmix.
Fra omkring årsskiftet 2000/2001, mens Henning Gram var ansat hos Hairmix, solgte
og anbefalede han Lanzas produkter i stedet for at søge at sælge og anbefale Hairmix' produk-
ter til Hairmix' kunder ud fra de fortrolige oplysninger, der var i kundekartoteket.
I foråret 2001 forsøgte Henning Gram at få så mange medarbejdere i Hairmix som mu-
ligt over til Lanza, hvilket i høj grad lykkedes dem. De forsøgte også at overtale Sonja Mor-
tensen. Da de fandt ud af, at Sonja Mortensen, som en af de eneste, ikke var interesseret i at
skifte arbejde, søgte Henning Gram at få hende fyret. I samme periode skabte Henning Gram
og Hans Schmidt en dårlig stemning blandt de tilbageblevne ansatte, ved at sprede rygter om
Georg Harmens.
Henning Gram havde i februar og marts 2001 haft længere telefonsamtaler med lederen
af og en ansat i Lanza og havde allerede i marts 2001 anskaffet sig den mobiltelefon, han
brugte som sælger for Lanza. Hans Schmidt og Henning Gram har ikke, trods opfordret hertil
fremlagt telefonliste over, hvilke numre der er ringet til fra disse telefoner, så det må antages,


- 8 -

at telefonerne er blevet brugt til at sælge Lanza-produkter til Hairmix' kunder med ­ også før
deres start hos Lanza i august 2001. Derudover etablerede Henning Gram i april 2001 et sel-
skab uden aftale med Georg Harmens; et selskab, som er blevet brugt til at sælge Lanza pro-
dukter igennem med.
Henning Grams manglende interesse i Hairmix gav sig udtryk i omsætningen. Henning
Gram havde siden sin start hos Hairmix og frem til 2001 med Hans Schmidt ligget godt over
deres budgetterede omsætning, men lå som de eneste under deres budget for 2001.
For at få et yderligere forspring i sin etablering med en konkurrerende virksomhed for-
talte Henning Gram, at grunden til, at han sagde op, var, at han skulle jorden rundt med sin
familie. Dette stemmer fint overens med den gave, som Georg Harmens havde købt til Hen-
ning Gram. Georg Harmens ville aldrig som ansvarlig selvstændig sende et informationsbrev
til sine kunder med forkerte oplysninger, som han senere måtte korrigere. Derudover afleve-
rede Henning Gram en fuldstændigt tom PC og et ufuldstændigt kundekartotek. Dette betød,
at den nye sælger i området ikke havde sit hjælpemateriale til rådighed og derfor måtte starte
fuldstændig forfra med at indhente data, hvilket over for kunderne virker uprofessionelt.
Henning Gram har således bevidst forsøgt at ødelægge Hairmix' forretning og har i den
grad handlet illoyalt overfor Hairmix. Endvidere har Henning Gram brugt og slettet fortrolige
oplysninger om Hairmix' kunder, så hans egen virksomhed kunne starte fra et så godt grund-
lag som muligt. Herved har Henning Gram handlet i strid med markedsføringslovens §§ 1 og
10 og dermed handlet erstatningspådragende, jf. markedsføringslovens § 13. Hairmix har lidt
et tab i form af manglende indtjening og tab af goodwill.

Henning Grams advokat har gjort gældende, at Henning Gram ikke planlagde at starte egen
virksomhed, før han var fratrådt hos Hairmix. Det var slet ikke nødvendigt, da Henning Gram
selv har forklaret, at han havde rigeligt med muligheder for at få et job. At Henning Gram
overfor Ulla Kjærbo har udtrykt et ønske om at starte sit eget, er ikke i sig selv et bevis for, at
han straks herefter gik i gang med det, og det fremgår ingen steder, at Henning Gram har for-
søgt at sælge eller har solgt Lanza-produkter til Ulla Kjærbo eller Trine Volder.
Henning Gram har nøje forklaret, at samtalerne med Anne Marie Krogh var et enkelt-
stående tilfælde, hvor han skulle anbefale en tidligere ansat, Lars Mehl. Samtalen havde intet
at gøre med, at han senere startede hos Lanza. Der er intet grundlag for i denne sag tillige at se
på andre medarbejdere.
Henning Grams samarbejde med Hans Schmidt var en stor succes for Hairmix, indtil
deres omsætning gik ned. Omsætningsnedgangen skyldtes blandt andet, at Henning Gram og


- 9 -

Hans Schmidt i den grad manglede motivationen, dels fordi de syntes, at Hairmix' produkter
for 2001 ikke var gode, og dels at ledelsen i Hairmix ikke var optimalt sammensat, blandt
andet var Henning Gram salgschef, hvilket tog meget af hans tid som sælger.
Henning Gram og Hans Schmidt havde god grund til at opsige deres arbejde. De følte,
at de ikke længere kunne opfylde forventningerne til dem, og arbejdsklimaet var dårligt. Hen-
ning Gram har ikke begrundet sin opsigelse med, at han skulle på jordomrejse. Der var intet
galt med, at han slettede computerens indhold, da computeren ikke havde været brugt til ar-
bejde, hvilket heller ikke var forudsat, da han fik den udleveret.
Henning Gram har derfor ikke handlet illoyalt overfor Hairmix, og han har derfor ikke
handlet erstatningspådragende. Endvidere har Hairmix ikke dokumenteret at have lidt et tab.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Det lægges til grund, at Henning Gram allerede fra årsskiftet 2000/2001 havde planer om at
starte konkurrerende virksomhed, og at dette kom til udtryk ved, at Henning Gram ikke søgte
at få nye kunder til Hairmix, og at han sideløbende med sit job som sælger for Hairmix, tilbød
og anbefalede varer fra Lanza. Derudover havde Henning Gram telefonisk kontakt med lede-
ren af Lanza og en tidligere ansat hos Hairmix, der efter 1½ måneds sygemelding var startet
som sælger hos Lanza. Henning Gram havde anskaffet sig en mobiltelefon allerede i marts
2001 med henblik på at bruge denne i den nye virksomhed.
I april 2001 etablerede Henning Gram et selskab, der senere er blevet brugt til at sælge
Lanzas varesortiment.
Det er ubestridt, at 7 ud af 13 af ansatte hos Lanza i august 2001 havde været ansat hos
Hairmix, og at alle havde opsagt deres stilling hos Hairmix i foråret 2001. Henning Gram
havde også forsøgt at få Sonja Mortensen med over til Lanza, men da dette ikke lykkedes, og
da Sonja Mikkelsen på den måde havde fået kendskab til Henning Grams illoyalitet, prøvede
han at få hende fyret.
I forbindelse med sin opsigelse oplyste Henning Gram, at han skulle jorden rundt, hvil-
ke ikke var reelt, men var en melding, der skulle berolige Georg Harmens.
Ved således at tømme Hairmix for medarbejdere, at benytte Hairmix' kundeinformatio-
ner, ikke loyalt at søge at skaffe Hairmix kunder eller sælge Hairmix' produkter til de allerede
eksisterende kunder, og ved at Henning Gram i det hele taget under hele processen ikke in-
formerede Hairmix og ved sin opsigelse kom med urigtige beroligende oplysninger, findes


- 10 -

Henning Gram at have søgt at skaffe sin konkurrerende virksomhed et betydeligt forspring i
forhold til den daværende arbejdsgiver, Hairmix.
Opstarten af den konkurrerende virksomhed samtidig med ansættelsen hos Hairmix fin-
des derfor under de foreliggende omstændigheder at være i strid med markedsføringslovens §
1 og til dels § 10. Henning Gram findes herefter at være erstatningsansvarlig for Hairmix' tab,
jf. dansk rets almindelige regler herom, jf. markedsføringslovens § 13, stk. 2. Efter et samlet
og forsigtigt skøn ud fra de oplyste regnskabs- og budgettal for Hairmix over skadevirkningen
af Henning Grams handlinger, herunder især hans misrekommendering af Hairmix over for
kunder og medarbejdere, fastsættes erstatningen til 250.000 kr.
Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til, at Hairmix har haft
ekstraordinære udgifter ved, at Ulla Kjærbo har måttet rejse fra Bulgarien til Danmark for at
afgive vidneforklaring.
Henning Gram har haft fri proces og har efter det fra hans side oplyste ingen dækkende
retshjælpsforsikring. Som følge heraf betaler statskassen sagsomkostninger til Hairmix som
nedenfor anført.
Under hensyn til, at de erstatningspådragende forhold er begået af Henning Gram i for-
bindelse med opstart af egen virksomhed og til hans forhold i forbindelse med sagen i øvrigt,
bestemmes det i medfør af retsplejelovens § 335, at Henning Gram skal erstatte statskassens
udgifter til Hairmix' og Henning Grams egen sagsførelse omfattet af den fri proces.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Henning Gram skal inden 14 dage fra denne doms dato til Hairmix v/Georg Harmens betale
250.000 kr. med tillæg af sædvanlig procesrente fra den 19. marts 2002, til betaling sker.
Statskassen betaler til Hairmix v/Georg Harmens 45.000 kr. i sagsomkostninger, der
endeligt afholdes af Henning Gram.
Henning Gram erstatter endvidere til statskassen de øvrige udgifter, som denne har haft
på grund af bevillingen til fri proces.Mogens Trepka
Elmer.
Jørgen Sieverts

 

(Sign.) 

___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, denOpsigelse af arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Generelt I virksomheder med 10 eller flere ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed organiseres ...»

Coronavirus – udskydelse af skat, AM-bidrag og moms

For at afbøde virkningerne af Corona-nedlukningen af det danske samfund har Folketinget vedtaget en midlertidig ...»

Sommerhusudlejning

Sommerhusudlejning Det kan være profitabelt at leje sit sommerhus ud, da det danske sommerhusmarked ...»

Ejerleder

Ejerleder En ejerleder er en ejer af en virksomhed som samtidig er lederen i virksomheden - typisk som ...»

Monopol - Kastrup Strandpark

Den mellem Tårnby Kommune og Hellers Yachtværft ApS aftalte leje i 2004 vedrørende lejemålet Kastrup »

Reklamemateriale omdelt af Post Danmark

Dommen fastslår,

at "Med Rundt" eller tilsvarende »

Vi er medlemmer af