Bogreol
Danske_Lov
Danske_Lov_Moerk
Danske_Lov_Moerk_Rav
Danske_Lov_Rav
Norske_Lov
Retssager_Reol

Aktietegningsaftale

Resumé

Sagen drejer sig om hvorvidt der mellem sagsøger og sagsøgte 1 er indgået en gyldig og bindende aktietegningsaftale og i givet fald om de sagsøgte har misligholdt aftalen, således at sagsøger kan ophæve aftalen og kræve erstatning. Endvidere om hvorvidt hovedaktionæren og ledelsen i avm-stream.com A/S hæfter solidarisk med sagsøgte 1 for den af sagsøger nedlagte betalingspåstand.

Dom i sagen Sag H 51/01 TecCapital Ltd.
(advokat Karen Dyekjær-Hansen)

mod

avm-stream.com A/S
(advokat Phillip Quedens)

og

Peer Wincentz
HK Holding ApS
Helle Klein
(advokat Kim Håkonsson)


Sagen udspringer af en investering, som det engelske ventureselskab TecCapital Ltd. (i det
følgende: Teccap) i 2000 foretog i det danske it-selskab avm-stream.com A/S (i det følgende:
avm). Teccap føler sig snydt ved ikke i forbindelse med investeringsaftalens indgåelse at have
fået oplysninger om et joint venture mellem avm og blandet andet et italiensk selskab. Teccap
ønsker derfor at få penge tilbage og ønsker derudover at få fastslået et ansvar for
majoritetsaktionæren i avm, HK Holding ApS (i det følgende: HK Holding), og for avm's
ledelse, der består af Peer Wincentz som administrerende direktør og hans hustru Helle Klein
som økonomichef. Endvidere ønsker Teccap at få fastslået, at HK Holding, Peer Wincentz og
Helle Klein har tilbageholdt oplysninger om Peer Wincentz' engagement i det tyske selskab
Maxx Videotechnik GmbH (i det følgende: Maxx).


- 2 -


Påstande

Teccap har nedlagt følgende påstande:
1. Avm tilpligtes principalt at betale 8.000.000 kr. med procesrente fra sagens anlæg, til
betaling sker, mod annullering af nominelt 214.286 kr. aktier i avm, der er udstedt til
Teccap, subsidiært at tilbagekøbe Teccaps beholdning af aktier i avm nominelt
214.286 kr. til kurs 37,333283 (i alt 8.000.000 kr.) med henblik på, at aktierne
herefter slettes ved kapitalnedsættelse, og mere subsidiært at betale 8.000.000 kr.
med procesrente fra sagens anlæg, til betaling sker.
2. Den arrest, som Fogedretten i Helsingør har foretaget den 16. januar 2001,
stadfæstes.
3. Peer Wincentz tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med pkt. 1.7.2. i
investeringsaftalen af 20. april 2000 mellem Teccap og avm ved at have været
hovedaktionær i Maxx under sin ansættelse i avm.
4. Peer Wincentz tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med pkt. 7.2 i
forretningsordenen for bestyrelsen for avm ved ikke at have fået aftaler mellem
Maxx og avm godkendt af avm's bestyrelse.
5. Peer Wincentz tilpligtes at anerkende at have handlet i strid med aktieselskabslovens
§ 63, 1. pkt., og sine forpligtelser som direktør for avm ved at have ladet avm indgå
aftale med Maxx uden at have orienteret aktionærerne i avm.
6. HK Holding tilpligtes at anerkende at have overtrådt pkt. 7.5 i
aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding ApS, Teccap og
Michael Bertelsen.
7. Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding tilpligtes at anerkende at have handlet i
strid med aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding, Teccap og
Michael Bertelsen ved at have truffet beslutning om, at avm skulle påtage sig
økonomiske forpligtelser efter den 7. december 2000, og ved at have udført denne
beslutning.
8. Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding kendes hver for sig solidarisk ansvarlig
med avm for enhver forpligtelse for avm i henhold til hovedsagen.
9. Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding kendes hver for sig solidarisk ansvarlige
for enhver forpligtelse, der måtte opstå som følge af forholdene omkring indgåelsen


- 3 -

af investeringsaftalen eller avm's engagement med Maxx eller dispositioner i strid
med bestyrelsen for avm's beslutning af 7. december 2000.

Avm har over for påstand 1 påstået frifindelse, subsidiært mod betaling af et mindre beløb, og
har over for påstand 2 nedlagt påstand om, at den arrest, som Fogedretten i Helsingør har
foretaget den 16. januar 2001, ophæves, og selvstændig påstand om, at Teccap tilpligtes at
anerkende at have handlet ansvars- og erstatningspådragende over for avm ved at have
foretaget arrest i avm's midler.

Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding har over for påstand 3-9 påstået frifindelse og har
endvidere nedlagt følgende selvstændige påstande:
A.
Teccap tilpligtes at anerkende at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20.
april 2000 mellem HK Holding, Teccap og Michael Bertelsen.
B.
Teccap tilpligtes at anerkende at være erstatningsansvarlig overfor HK Holding ved
væsentligt at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem
HK Holding, Teccap og Michael Bertelsen.
C.
Teccap tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at overholde forskrifterne i pkt.
21 i aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding, Teccap og
Michael Bertelsen.

Teccap har heroverfor nedlagt påstand om frifindelse.

Joint venture-aftalen

Den 4. januar 2000 indgik avm en joint venture-aftale med Tecnoteam Srl. (herefter
Tecnoteam), Nikolai Plesner og Alexander Guttieres. Joint venturet skulle gennem et italiensk
selskab udvikle og sælge en teknologi til transmission af live videobilleder over internettet og
mellem mobiltelefoner. Den teknologi, der skulle kunne gøre videotransmissionen mulig, var
avm's projekt: Vide@4-IT. I joint venture-aftalen var følgende bestemt:

"To this end TECNOTEAM shall, within a time period of 6 weeks, forthwith provide, at its
exclusive cost and expense, a fully operational registered Italian company...Upon written
notification by TECNOTEAM that the new Italian company is operational, [avm] shall, at


- 4 -

TECNOTEAM's exclusive expense transfer immediately all ownership rights and interests of the
"Vide@4-IT" project to the Italian company"

De andre partnere begyndte straks efter aftalens underskrivelse at finde kontorlokaler og
investorer mv. Peer Wincentz blev holdt løbende orienteret om processen. Fristen efter aftalen
på 6 uger til at fremskaffe et italiensk selskab, der skulle stå for samarbejdet, udløb den 15.
februar 2000, men Tecnoteam havde ikke på dette tidspunkt og har heller ikke senere leveret
dette selskab.

Teccaps investering

Teccap kontaktede i slutningen af februar 2000 avm efter at være blevet opmærksom på
selskabet og dets ideer gennem et venture-forum "First Tuesday". I slutningen af marts 2000
fik Teccap under et møde i København forevist en power point præsentation, der blandt andet
indeholdt oplysninger om, at avm og Tecnoteam havde dannet et joint venture, som gennem
et italiensk selskab skulle markedsføre, distribuere og videreudvikle Vide@4-IT produkter på
det italienske marked. Power point præsentationen var udarbejdet af avm's medarbejder
Michael Bertelsen, hvis opgave var at gøre avm attraktiv for investorer. Michael Bertelsen
havde i forbindelse med sin ansættelse fået option på aktier i avm.
Gilbert Jensen udarbejdede efter anmodning fra Teccap to tekniske due diligence-
rapporter, hvoraf det fremgik, at Gilbert Jensen troede på projektet og på, at det kunne give et
højt afkast, selvom der endnu ikke forelå noget endeligt produkt. Joint venture-samarbejdet i
Italien blev i rapporten nævnt som en positiv faktor. Selve teknologien var ikke defineret eller
på anden måde nærmere beskrevet i rapporten.
I umiddelbar forlængelse af den tekniske due diligence blev der efter anmodning fra
Teccap udarbejdet en juridisk due diligence-rapport af advokat Philip Nyholm. Rapporten
forelå den 19. april 2000 og var udarbejdet på baggrund af et møde den 17. april 2000 på
avm's kontor i Humlebæk, af dokumenter udleveret af avm på dette møde og af advokat
Philip Nyholms efterfølgende telefonsamtaler med henholdsvis Peer Wincentz og avm's
advokat Kim Håkonsson.
Det fremgik af den juridiske due diligence-rapport, at avm og Tecnoteam havde indgået
en joint venture-aftale med det formål at etablere et italiensk selskab, som skulle udvikle og
producere produkter til at optimere transmissionen af video og audio signaler, og at avm ikke
var forpligtet til at deltage i det italienske selskabs udviklingsproces. Endvidere fremgik det af


- 5 -

rapporten, at avm ifølge mundtlige oplysninger ikke havde givet nogen garantier i forbindelse
med etableringen af det italienske selskab, og at selskabet var ved at blive registreret i Italien.
Advokat Philip Nyholm anbefalede i sin rapport, at joint venture-aftalen blev gennemgået
nærmere, da det henstod som uklart, hvilke forpligtelser avm havde over for joint venturet.
Senere samme dag, den 19. april 2000, sendte advokat Philip Nyholm en telefax til
Teccaps direktør, Richard Faber, vedlagt "the letter from the italian lawyer where the Joint
Venture agreement is enclosed". Brevet udtrykte på baggrund af nogle forsøg foretaget i
Italien stor optimisme omkring projektet og var vedlagt en projektbeskrivelse af joint
venturet. Begge var udarbejdet af Alexander Guttieres. Advokat Philip Nyholm
kommenterede, at aftalen (projektbeskrivelsen) var kort, og at det ikke på baggrund heraf var
muligt for ham at bekræfte rigtigheden af Peer Wincentz' forsikringer om, at avm ikke var
forpligtet til at overdrage viden eller software til det italienske selskab. Han foreslog derfor, at
Teccap eller han selv indhentede en bekræftelse fra Alexander Guttieres eller Tecnoteam,
hvilket Teccap imidlertid ikke ønskede gjort.
Den 20. april 2000 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i avm, hvor det
blev besluttet at forhøje avm's aktiekapital med nominelt 214.286 kr., og at vælge Richard
Faber fra Teccap ind i bestyrelsen for avm.
Samme dag blev en investeringsaftale mellem Teccap og avm underskrevet. Det
fremgik af denne bl.a., at avm havde udviklet og ejede rettighederne til Vide@4-IT, og at der
havde været foretaget en due diligence, i forbindelse med hvilken avm havde udleveret alle
dokumenter, som Teccap havde bedt om. Det fremgik endvidere af aftalens pkt. 1.7.2, at Peer
Wincentz og Michael Bertelsen var forpligtet til at acceptere tilføjelse af en nærmere angiven
konkurrenceklausul til deres ansættelseskontrakt.
Avm garanterede at være ejer af og at have licens til alle rettigheder, der var nødvendige
til Vide@4-IT projektet, og at der ikke var nogen eksisterende eller potentielle sager mod
eller om selskabet eller HK Holding vedrørende avm's aktiver. Avm skulle holde Teccap
skadesløs for tab i tilfælde af brud på garantierne. Hvis avm ikke kunne opfylde denne
forpligtelse, skulle HK Holding holde Teccap skadesløs. Hvis Teccap ville påberåbe sig
skadesløsholdelsen, skulle Teccap underrette avm inden 30 dage.
Blandt aktionærerne i avm og den potentielle aktionær Michael Bertelsen blev der
samme dag indgået en aktionæroverenskomst. Denne indeholdt bl.a. bestemmelser om, at
bestyrelsesmedlemmerne valgt af generalforsamlingen i avm skulle være bekendt med og
acceptere indholdet af aktionæroverenskomsten, og at ingen af avm's bestyrelsesmedlemmer


- 6 -

direkte eller indirekte måtte have interesser i konkurrerende virksomhed, jf. nærmere
aktionæroverenskomstens pkt. 7.4 og pkt. 7.5.
Vigtige beslutninger måtte i henhold til overenskomsten ikke træffes, førend samtlige
bestyrelsesmedlemmer havde haft mulighed for at deltage i en behandling heraf og en
afstemning herom, jf. aktionæroverenskomstens pkt. 7.7. Beslutninger om investering i et
andet selskab, væsentlige ændringer i avm's finansielle og investeringsmæssige forhold, og
om væsentlige udvidelser eller indskrænkninger i avm's virksomhed krævede enstemmighed,
jf. pkt. 9.1. Hvis en af parterne misligholdt sine forpligtelser ifølge aktionæroverenskomsten,
var den pågældende forpligtet til at sælge sine aktier til den anden part, jf. pkt. 21.
Avm's bestyrelse vedtog den 20. april 2000 en forretningsorden, der i pkt. 7.2 indeholdt
bestemmelser om, at bestyrelsen skulle godkende enhver aftale mellem tredjemand og avm,
såfremt et bestyrelsesmedlem havde en speciel interesse i aftalen, og i pkt. 15.1 om, at besty-
relsesmedlemmerne skulle informere bestyrelsen om deres besiddelser af aktier i avm eller i et
selskab inden for koncernen.

Maxx

Den 17. maj 2000 udstedte Maxx, der på dette tidspunkt ikke formelt var blevet stiftet, en
faktura på 51.200 EUR til avm, som blev betalt. Den 30. maj blev selskabet stiftet formelt for
notaren med Peer Wincentz som ejer af 90 % af selskabet. Den 18. juni 2000 indgik Maxx og
avm en aftale om udvikling af 4 projekter. Aftalen kunne opsiges med tre måneders varsel.
Den 20. og 21. juni 2000 mødtes avm, Teccap og Johan Ohlson fra Teccap's tekniske
rådgiver, HiQ, for at diskutere den udviklings- og salgsmæssige fremtid for Vide@4-IT
projektet. Peer Wincentz omtalte i den forbindelse, at 6 ingeniører arbejdede gratis for Maxx
med udvikling af projektet. I den følgende tid blev Maxx nævnt som en del af avm i
pressemeddelelser fra avm, som inden deres udsendelse var godkendt af Teccap. På baggrund
af møderne den 20. og 21. juni 2000 besluttede Teccap at få en supplerende vurdering af
projektets udsigter og engagerede i den forbindelse Analysys som konsulent.
Den 4. august 2000 besøgte Teccap og Analysys Maxx i Tyskland. På baggrund af
mødet konkluderede Analysys, at projektet og udviklingen burde ændre fokus fra en
hardware- til en software-løsning. Maxx havde udelukkende beskæftiget sig med udvikling af
hardware, og Peer Wincentz overdrog den 15. oktober 2000 sine aktier i Maxx til Otto
Richter. Overdragelsesaftalen blev indgået for notar den 11. december 2000.


- 7 -

Sagsanlæggene

Peer Wincentz og Otto Richter var den 21. juni 2000 taget til Italien for at mødes med de
andre partnere i joint venture-aftalen. Det var meningen, at der denne dag skulle underskrives
en ny joint venture-aftale, som Alexander Guttieres havde udarbejdet, og hvorefter
rettighederne til Vide@4-IT skulle forblive i Danmark. Peer Wincentz underskrev imidlertid
ikke aftalen, og mødet endte med, at parterne skiltes for at gå hver til sit.
De andre partnere skrev til Peer Wincentz, at avm efter deres opfattelse havde krænket
joint venturets rettigheder til Vide@4-IT projektet i henhold til den oprindelige joint venture
aftale. Som svar herpå opsagde Peer Wincentz den 1. juli 2000 formelt joint venture-aftalen af
4. januar 2000. Opsigelsen blev sendt i kopi til Teccap. Teccap reagerede bekymret herpå,
men Peer Wincentz beroligede Teccap med, at der var styr på situationen i Danmark.
Den 2. november 2000 udtog de andre partnere, Nikolai Plesner, Tecnoteam og
Alexander Guttieres, stævning ved Retten i Helsingør med påstand om, at HK Holding og
Teccap skulle overdrage deres aktier til joint venturet. Samme dag blev der indgivet begæring
til fogedretten om at forbyde avm at anvende Vide@4-IT projektet. Teccap blev informeret
herom af advokat Kim Håkonsson, der gennemgik såvel stævningen som forbudsrekvisitionen
og forklarede, hvorledes han ville gribe sagerne an for avm. Der pågik herefter
korrespondance mellem advokat Kim Håkonsson, Teccap og Teccaps engelske advokat.
Retssagen blev senere afvist på grund af manglende betaling af retsafgift og er ikke søgt
genoptaget.
Sagsanlæggene bevirkede, at samarbejdet mellem Teccap og avm blev mere og mere
anstrengt, og den 7. december 2000 blev det på et bestyrelsesmøde i avm besluttet at indstille
avm's aktiviteter.
Uden forudgående underretning af avm foretog Helsingør Fogedret den 16. januar 2001
på begæring af Teccap arrest for 8.000.000 kr. i avm's indestående i Danske Bank.
Ved upåkæret kendelse af 26. april 2001 nægtede Fogedretten i Helsingør at fremme
begæringen om forbud med følgende begrundelse:

"Efter bevisførelsen lægges det til grund, at parterne har bestræbt sig på at etablere et samarbejde.
Efter de afgivne forklaringer sammenholdt med sagens bilag 2, Joint Venture agreement
lægges det videre til grund, at forudsætningerne for samarbejdet var, at alle aktiviteter der måtte
være nødvendige for at fuldføre parternes nævnte mål for samarbejdet, herunder men ikke
begrænset til finansiering, markedsføring og distribution af VIDE@4 ­ IT produkter, skulle
foretages gennem et separat, efter reglerne etableret italiensk anpartsselskab, som skulle være


- 8 -

eneste og eksklusive ejer af alle rettigheder til nævnte projekt, ligesom Tecnoteam skulle give
meddelelse om, hvornår det nye selskab var operativt, hvorefter [avm] for sidstnævntes regning
øjeblikkelig skulle overføre alle rettigheder og interesser i projekt "VIDE@4-IT" til det italienske
selskab.
Efter bevisførelsen må det lægges til grund, at det italienske selskab aldrig er blevet stiftet,
ligesom rekvirenterne ej heller har informeret [avm] herom.
... [D]er [er] således ikke ... sket en overdragelse af rettigheder, og ... det selskab, som evt.
måtte kunne gøre rettighederne gældende, [er] ikke ... stiftet."

Den 31. maj 2001 besluttede avm's bestyrelse uden Teccaps repræsentant Richard
Fabers deltagelse at genoptage driften af avm og hermed Vide@4-IT-projektet med
tilbagevirkende kraft fra den 7. december 2000. Den 15. juni 2001 udtrådte Richard Faber af
bestyrelsen for avm.

Forklaringer

Peer Wincentz har forklaret, at joint venture-aftalens levetid efter hans opfattelse kun var 6
uger, hvorefter den kunne forlænges. Da 6-ugers fristen udløb, regnede han derfor med, at
avm var friststillet, men da han fortsat gerne ville være på god fod med italienerne, fortsatte
han kommunikationen med dem.
I forbindelse med den juridiske due diligence kom advokat Philip Nyholm ud til avm og
var der i et par timer. Han havde en tjekliste med sig, som han gik systematisk ud fra, og han
fik de dokumenter, som han bad om, i det omfang avm havde dem, herunder en kopi af den
underskrevne joint venture-aftale. Efter at de havde pointeret overfor advokat Philip Nyholm,
at joint venturet alene var et salgssamarbejde, spurgte han ikke yderligere til det, heller ikke
efterfølgende.
I løbet af maj 2000 havde han drøftet Maxx med Richard Faber, da avm havde brug for
hjælp til udviklingen af Vide@4-IT projektet. Drøftelserne foregik ikke på et
bestyrelsesmøde. Eftersom Maxx ham bekendt ikke kunne modtage tysk øst-udviklingsstøtte,
hvis Maxx' hovedaktionær var et udenlandsk selskab, fungerede han efter aftale med Teccap
som mellemmand for avm.
Den 22. maj 2000 skrev han et brev til Richard Faber i forlængelse af et møde, Richard
Faber havde haft med Michael Bertelsen den 5. maj 2000 i England, og heri fulgte han som
ønsket af Teccap op på etableringen af Maxx. Han havde fået Teccaps nye adresse af Richard


- 9 -

Faber engang i maj måned og havde straks indtastet den i sin database. Dette er årsagen til, at
brevet blev sendt til Teccaps nye adresse.
Han havde været meget i Tyskland for at hjælpe Maxx med udviklingen. De beløb, der
blev faktureret af Maxx, blev kun brugt på udviklingen af projektet. Der var ikke noget
overskud i Maxx, og selskabet kørte kun lige rundt. Der var nogle ingeniører, som arbejdede
gratis uden at være ansat i Maxx, og som var nogle gode venner, hvis viden de trak uhørt
meget på. Alle rettigheder, der opstod under udviklingen i Maxx, tilhørte avm. Det var ikke
meningen, at han skulle modtage løn fra Maxx, og da han blev opmærksom på, at der var
blevet udbetalt 9.730 DM i løn fra Maxx til ham for henholdsvis juli og august 2000, sørgede
han straks for, at yderligere lønudbetalinger blev stoppet. Han har ikke siden modtaget andet
vederlag eller anden form for penge fra Maxx. Han havde tegningsret i Maxx, men udstedte
ikke selv fakturaer til avm.
Da Teccap og Analysys var i Berlin i august 2000 drøftede han forholdet til de
italienske partnere i joint venturet og ejerforholdene i Maxx med Richard Faber. Efter at han
var kommet hjem, sendte han den 8. august 2000 et brev som opfølgning på mødet til Richard
Faber.

Nikolai Plesner har forklaret, at Peer Wincentz på ingen måde reagerede over for joint
venture-partnerne, da 6-ugers fristen udløb, men snarere opførte sig, som om joint venture-
aftalen fortsat var gældende mellem parterne.

Michael Bertelsen har forklaret, at han hjalp avm med at gøre sig interessant for investorer.
Han var til stede på mødet den 17. april 2000. Det var Peer Wincentz, der gav Philip Nyholm
avm's dokumenter. Joint venturet blev kun drøftet overfladisk.
Brevene af 22. maj 2000 og 8. august 2000 fra Peer Wincentz til Teccap har han aldrig
modtaget kopi af, selvom han står som modtager af kopi på brevene.

Richard Faber har forklaret, at Teccap investerer 2-20 mio. dollars i hver
porteføljevirksomhed.
Han havde udarbejdet en tjekliste til advokat Philip Nyholm over, hvilke informationer
han ønskede belyst, inden Teccap investerede i selskabet. Han havde bemærket, at advokat
Philip Nyholm havde pointeret, at der ikke var mange dokumenter til stede i selskabet, hvilket
er normalt for et lille firma under opstart. Det kritiske i due diligence-rapporten var, om avm
havde rettighederne til Vide@4-IT projektet. Peer Wincentz havde flere gange mundtligt


- 10 -

bekræftet dette overfor Philip Nyholm, og da Teccap fik en projektbeskrivelse for joint
venturet, der blev præsenteret som joint venture-aftalen, var han ikke længere bekymret.
Teccap besluttede ikke at ringe til Alexander Guttieres for uddybende oplysninger, idet
man stolede på, at de oplysninger Peer Wincentz havde givet, var korrekte, og Teccap følte
sig sikret ved garantierne i investeringsaftalen.
De blev noget forvirrede over oplysningerne om, at der var brugt gratis arbejdskraft i
Tyskland, og tog derfor til Berlin for at undersøge forholdene nærmere. Han vidste ikke på
det tidspunkt og fik heller ikke oplyst, at Peer Wincentz havde ejerinteresser i Maxx.
Han kan ikke genkende brevet af 22. maj 2000, som Peer Wincentz hævder at have
sendt. På dette tidspunkt havde Teccap en anden adresse. Han havde selv nok kendskab til
den nye adresse, men havde absolut ikke kommunikeret den ud til nogen i maj måned. Den
nye adresse blev først officielt kommunikeret ud i juli 2000. Michael Ault var den første
ansatte på den nye adresse, og han startede først den 6. juni 2000.
Han var ikke klar over, at der problemer med de andre partnere i joint venturet, førend
Teccap modtog kopi af opsigelsesbrevet af 1. juli 2000. Den underskrevne joint venture-aftale
så han første gang i forbindelse med forbudssagen. Den lignede slet ikke den, han havde set
tidligere.

Michael Ault har forklaret, at han blev ansat som porteføljemanager i Teccap i juni 2000. Han
har 3-4 investeringer i sin portefølje og er bekendt med porteføljevirksomhedernes
forretningsplaner. Han arbejder aktivt med selskaberne for blandt andet at finde ud af,
hvordan Teccap bedst muligt kan hjælpe dem. Han havde læst de dokumenter, der var i avm's
sag, da han startede, og syntes ikke, det var underligt, at der ikke var en joint venture-aftale,
idet Richard Faber havde briefet ham om situationen. Han har ikke set brevene af 22. maj
2000 og 8. august 2000.
Han blev meget overrasket, da han modtog opsigelsesbrevet af 1. juli 2000 i kopi, idet
han havde den opfattelse, at Tecnoteam var en potentiel kunde og derfor ikke noget problem.
Da han fik at vide af Peer Wincentz, at situationen var under kontrol, regnede han med, at det
var rigtigt. Der var dog enighed om ikke at gå videre med Maxx, førend situationen i Italien
var på plads.
I Berlin fik de demonstreret teknologien og drøftede den med Analysys, som
udarbejdede en rapport til Teccap med den konklusion, at der skulle ændres fokus. Han vidste
ikke, at Peer Wincentz ejede Maxx.


- 11 -

Advokat Philip Nyholm har forklaret, at han gennemførte den juridiske due diligence.
Tidsplanen var meget stram. Han havde forud for mødet hos avm sendt en liste over det
materiale, han vidste, han ville få brug for, men havde ikke fået tilsendt materialet inden
mødet. Dokumenterne, herunder et brev fra Alexander Guttieres af 3. februar 2000 med en
projektbeskrivelse af joint venturet, fik han udleveret på mødet. Udover due diligence-
rapporten udarbejdede han også både investeringsaftalen og aktionæroverenskomsten. På
dette tidspunkt var det en meget normal sag.
Den projektbeskrivelse af joint venturet, som han havde fået udleveret, var svær at
forholde sig til. Han havde derfor efterfølgende specifikt spurgt Peer Wincentz, om der forelå
en joint venture-aftale og havde i den forbindelse fået at vide, at avm ikke havde andet
materiale vedrørende joint venturet end det, han allerede havde fået udleveret. Brevet med
projektbeskrivelsen faxede han til Richard Faber den 19. april 2000.
Der var ikke fuldstændig styr på dokumenterne i selskabet, hvorfor han i vidt omfang
måtte basere en del af due diligence-rapporten på mundtlige forklaringer fra Peer Wincentz.
Avm havde insisteret på, at investeringen skulle gennemføres den 20. april 2000, og
afgav garanti om, at avm var eneindehaver af rettighederne til Vide@4-IT projektet. Han
havde drøftet med Richard Faber, om de skulle gøre yderligere, men på grund af tidspresset
og garantien besluttede Richard Faber ikke at gøre mere, herunder at kontakte Alexander
Guttieres.

Johan Ohlson har forklaret, at indholdet i det brev, som Per Wincentz angiver at have sendt
den 22. maj 2000, ikke stemmer overens med det, der blev omtalt på mødet den 20. juni 2000.

Otto Richter har forklaret, at de rettigheder, der opstod under Maxx' udvikling af projekterne,
alene tilkom avm. Alle de fakturaer, Maxx har udstedt, er udstedt på basis af arbejde, som
også reelt er udført. Peer Wincentz modtog ikke andet fra Maxx end de 2 x 9.730 DM, han
fejlagtigt fik udbetalt i to måneder.
I august 2000 mødte han Michael Ault og en repræsentant fra Analysys i Berlin. Det var
hans opfattelse, at Teccap vidste, at Peer Wincentz og han selv var ejere af Maxx, idet det
blev diskuteret, om Teccap skulle investere flere penge i Maxx.
På grund af avm's fokusskifte overdrog Peer Wincentz sine aktier til ham.
Overdragelsessummen for nominelt 22.500 aktier var 12.500 DM, et beløb de var blevet enige
om på baggrund af en fælles vurdering. Pengene lånte han af Peer Wincentz.


- 12 -

Helle Klein har forklaret, at hun stod for økonomien i avm og ikke som sådan var involveret i
opstarten af Maxx. Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser i tiden efter reaktiveringen ud
over omkostninger i forbindelse med denne retssag.

Parternes synspunkter

Teccaps advokat har gjort gældende, at Helsingør Fogedrets kendelse af 26. april 2001 ikke
kan lægges til grund i denne sag, da Teccap ikke var part i forbudssagen. Rettighederne til
Vide@4-IT projektet var overdraget til joint venturet, og det var de samme rettigheder, som
Teccap investerede i.
Peer Wincentz fremkom under hele forløbet med "halve sandheder". Han nævnte joint
venturet for advokat Philip Nyholm, men gav ham ikke den underskrevne aftale. Han omtalte
joint venturet som distributionsselskab, hvilket det til sin tid skulle blive, men ikke var. Han
svarede, at alt var under kontrol, da Teccap reagerede på Peer Wincentz' opsigelsesbrev,
hvilket det ikke var. Han har som avm's repræsentant fortiet oplysninger af væsentlig
betydning for Teccap i forbindelse med investeringen, hvorfor investeringsaftalen er ugyldig
som følge af svig eller bristende forudsætninger.
Peer Wincentz har i hvert fald tilsidesat sin loyale oplysningspligt i en sådan grad, at der
er en væsentlig mangel ved det investerede, som begrunder ophævelse af aftalen om
investering. Uanset om aftalen er ugyldig eller kan ophæves, kræver Teccap negativ
kontraktinteresse og dermed at få det resterende investerede beløb tilbage.
De tilsikrede immaterielle rettigheder tilhørte ikke avm ved investeringsaftalens
indgåelse, og derfor har Teccap i henhold til aftalen krav på erstatning. Reklamationsfristen i
investeringsaftalen er overholdt, da Teccap reklamerede overfor avm inden 30 dage efter at
være blevet bekendt med, at der var problemer med rettighederne til Vide@4-IT projektet.
Teccap har foretaget en juridisk due diligence og dermed opfyldt sin undersøgelsespligt
og bør derfor ikke bære risikoen for oplysninger, der ikke er blevet forelagt dem.
Maxx udøvede konkurrerende virksomhed, idet selskabet også havde andre projekter,
og idet der ikke var indføjet en fortroligheds- og konkurrenceklausul i aftalen mellem avm og
Maxx. Peer Wincentz havde som hovedaktionær i Maxx frem til den 11. december 2000 og
ved at arbejde for Maxx og modtage løn herfor, økonomisk interesse i en konkurrerende
virksomhed og handlede dermed i strid med investeringsaftalens pkt. 1.7.2. Da HK Holding
havde kendskab til og accepterede denne aktivitet udøvet af et bestyrelsesmedlem, som HK


- 13 -

Holding havde udpeget, har HK Holding handlet i strid med aktionæroverenskomstens pkt.
7.5.
Aftalen af 18. juni 2000 mellem Maxx og avm blev ikke godkendt af avm's bestyrelse,
heller ikke indirekte af Richard Faber, da han på dette tidspunkt slet ikke havde kendskab til
Maxx' eksistens eller til Peer Wincentz' relationer hertil. Teccap har ikke modtaget brevene
af 22. maj 2000 og 8. august 2000. Peer Wincentz har derfor handlet i strid med
forretningsordenens pkt. 7.2.
Peer Wincentz har de facto modtaget løn for sit arbejde i Maxx, og det er på ingen måde
dokumenteret, at lønnen er blevet betalt tilbage til Maxx. Det kan derudover ikke udelukkes,
at Peer Wincentz igennem Maxx har fået kanaliseret penge fra avm til ham personligt. Aftalen
med Maxx har derfor været egnet til at skaffe Peer Wincentz en utilbørlig fordel på
bekostning af selskabet og dets aktionærer. Peer Wincentz' handlinger i relation til Maxx har
derfor været i strid med aktieselskabslovens § 63, 1. pkt., og Peer Wincentz'
ansættelsesretlige forpligtelser i øvrigt.
Peer Wincentz og Helle Klein traf som bestyrelsesmedlemmer i maj 2001 med HK
Holdings viden beslutning om at reaktivere avm med tilbagevirkende kraft på trods af, at det
på et tidligere tidspunkt var besluttet at standse avm's aktiviteter. Denne beslutning blev
truffet på et tidspunkt, hvor Richard Faber stadig var medlem af bestyrelsen. Da en sådan
beslutning i henhold til aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 kræver enstemmighed, og
da Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding er bundet af aktionæroverenskomsten, har de
handlet i strid med dens bestemmelser.
På grund af den indbyrdes identifikation mellem Peer Wincentz, Helle Klein og HK
Holding hæfter de solidarisk for de økonomiske følger af hinandens handlinger i forbindelse
med indgåelsen af investeringsaftalen, engagementet med Maxx og beslutningen om
reaktiveringen af avm. Da der endvidere må ske identifikation mellem Peer Wincentz, Helle
Klein, HK Holding og avm, hæfter de ligeledes for de økonomiske følger af avm's
handlinger.
Teccap har ikke ved at have foretaget arrest misligholdt sine forpligtelser efter
aktionæroverenskomsten, idet den ikke længere binder Teccap, hvis investeringsaftalen kan
hæves eller kendes ugyldig. Uanset udfaldet af denne sag, har det været berettiget at foretage
arrest i avm's midler, da der var stor risiko for, at pengene dels ville blive brugt på at forlige
forbudssagen med joint venturet, dels ville blive brugt af Peer Wincentz og Helle Klein. Da
arresten er lovligt gjort og forfulgt, kan bankgarantien, stillet af Teccap i forbindelse med
foretagelse af arresten, frigives.


- 14 -


Avm's advokat har gjort gældende, at Teccap er et professionelt investeringsselskab, der
investerer mellem 2 og 20 mio. USD i porteføljevirksomheder. Teccap valgte at investere i et
lille dansk mand-kone selskab uden at have indflydelse på selskabets daglige drift.
Joint venture-aftalen indeholdt en frist på 6 uger, der udløb den 15. februar 2000. Kun
hvis det italienske selskab blev etableret inden for fristen, ville rettighederne til Vide@4-IT
projektet blive overført fra avm til selskabet. Aftalen bortfaldt ved udløbet af fristen og dens
ophør krævede således ikke opsigelse fra avm's side. Da Teccap kontaktede avm i marts
2000, var der fortsat ikke etableret noget italiensk selskab.
Spørgsmålet om, hvorvidt avm havde overdraget sine rettigheder til joint venturet, er
prøvet ved forbudssagen. Fogedrettens kendelse, der er upåkæret, statuerer, at der ikke er
nogen aftale om overdragelse af Vide@4-IT projektet mellem de italienske partnere og avm.
Derudover fremgår det af sagens bilag og vidneforklaringer, at Teccap var bekendt med joint
venturet.
Da Teccap den 20. april 2000 investerede i avm, havde Peer Wincentz derfor opfyldt sin
loyale oplysningspligt og ikke givet nogen urigtige oplysninger. Der foreligger hverken
bristende forudsætninger, svig eller hævebegrundende mangler. Endvidere kunne avm indestå
for de garantier, der blev givet i investeringsaftalen.
Teccap har ikke opfyldt sin undersøgelsespligt. Den juridiske due diligence-rapport
indeholder så mange uklare og usikre oplysninger om joint venturet, at alle røde lamper måtte
blinke, og dette burde have fået Teccap til at undersøge nærmere, om der var overført
rettigheder til joint venturet, eventuelt ved at ringe til Alexander Guttieres, hvilket ville have
været let at gøre.
Arresten blev foretaget uden forudgående underretning af avm, og der er efter
retsplejelovens § 639 objektivt ansvar for rekvirenten for rekvisiti tab og tort. Arresten var
uberettiget, og avm skal have medhold i sin erstatningspåstand. Bankgarantien skal ikke
frigives, idet bankgarantien skal være sikkerhed for avm's erstatningskrav, hvilket endnu ikke
er opgjort.

Peer Wincentz', Helle Kleins og HK Holdings advokat har gjort gældende, at der ikke var
hindringer i investeringsaftalen for, at en del af udviklingen af projektet kunne ske i Tyskland,
hvilket Teccap også var orienteret om.
Peer Wincentz er ikke part i investeringsaftalen og kan derfor ikke have handlet i strid
hermed. Peer Wincentz er alene forpligtet overfor avm gennem en ansættelsesaftale, hvori


- 15 -

Teccap ikke er part. Allerede af den grund kan Peer Wincentz ikke have overtrådt
investeringsaftalens pkt. 1.7.2. Derudover udøvede Maxx ikke konkurrerende virksomhed i
forhold til avm, men havde alene som underentreprenør og ­leverandør til opgave at udvikle
teknologi for avm. Otto Richter har da også forklaret, at rettighederne til det udviklede tilhørte
avm.
Det er ubestridt, at aftalen med Maxx krævede en formel accept af bestyrelsen. En
sådan accept foreligger imidlertid, selv om der ikke foreligger underskrevne
bestyrelsesreferater herom, idet Teccap har været bekendt med Peer Wincentz' ejerskab af og
udviklingsaftalen med Maxx, som er indgået på arms length, og som Teccap løbende er blevet
holdt orienteret om, blandt andet ved breve af 22. maj 2000 og 8. august 2000.
Hverken Peer Wincentz eller nogen anden har fået utilbørlig fordel på andres
bekostning ved aftalen mellem avm og Maxx.
Den 7. december 2000 indstillede bestyrelsen i avm midlertidigt selskabets aktiviteter
efter pres fra Teccap. Avm havde fortsat som vedtægtsmæssigt formål at drive
erhvervsmæssig virksomhed. Da Richard Faber ikke tog initiativ til at afholde nye møder,
måtte Helle Klein og Peer Wincentz tage ansvaret for, at avm's vedtægter blev overholdt. Det
var ikke i strid med aktionæroverenskomsten at beslutte at genoptage driften af avm for at
redde projektet og ikke mindst selskabet.
Teccaps påstande 8 og 9 om solidarisk ansvar er så uklare, at de sagsøgte må frifindes
herfor. Der er i øvrigt ikke grundlag for, at Peer Wincentz og Helle Klein og HK Holding
bliver solidarisk ansvarlige med avm for avm's forpligtelser. Aktionærerne i og ledelsen af et
selskab hæfter efter aktieselskabsloven ikke for selskabets forpligtelser, og der er intet
grundlag for ansvarsgennembrud i denne sag. Der er heller ikke grundlag for at identificere
HK Holding, Helle Klein og Peer Wincentz med hinanden og med avm.
Teccaps handlinger i forbindelse med denne sag udgør derimod en væsentlig
misligholdelse af aktionæroverenskomsten. Teccap er derfor erstatningsansvarlig for HK
Holdings tab. Da Teccap har misligholdt aktionæroverenskomsten, er Teccap i henhold til
dennes pkt. 21 forpligtiget til at overdrage sine aktier i avm til HK Holding.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Teccap er en fuldt ud professionel investor, der i 2000, lige inden den såkaldte IT-boble
bristede, valgte at investere i et lille dansk selskab, der havde en god idé. Det er ikke
usædvanligt i venturebranchen, at der er betydelig forskel i styrkeforholdet mellem parterne,


- 16 -

og ventureselskaber gennemfører derfor sædvanligvis omfattende due diligence, inden de
investerer.
Teccap fik umiddelbart inden investeringen foretaget en teknisk og en juridisk due
diligence. Den tekniske due diligence-rapport indeholdt ikke nogen præcis beskrivelse af den
teknologi, Teccap skulle investere i, og var efter rettens opfattelse på mange punkter temmelig
overfladisk i sin udformning. Det fremgik af rapporten, at avm på tidspunktet for due
diligencen ikke kunne fremvise noget færdigt produkt, men at der var mulighed for stor
gevinst, såfremt et færdigt produkt kunne udvikles.
Den juridiske due diligence var i det væsentlige baseret på mundtlige oplysninger og
indeholdt forholdsvis mange oplysninger om det italienske joint venture. Selve rapporten var
ligesom den tekniske ret overfladisk i sin udformning. Bilagsmaterialet var yderst begrænset
og indeholdt blandet andet ikke nogen liste over de dokumenter, der var lagt til grund for
rapporten.
Det lægges til grund, at den underskrevne joint venture aftale ikke blev forevist Teccap
eller advokat Philip Nyholm i forbindelse med foretagelsen af den juridiske due diligence. På
trods af de mange advarsler, der var i due diligence rapporten, og skønt opfordret hertil af
advokat Philip Nyholm foretog Teccap imidlertid ikke selv yderligere undersøgelser
vedrørende joint venturet, selv om sådanne undersøgelser ville have været lette at foretage.
Joint venture-aftalens nærmere indhold var, at Tecnoteam inden 6 uger skulle
tilvejebringe et italiensk selskab, hvortil avm skulle overdrage rettighederne til Vide@4-IT
projektet. Denne frist var ikke blevet overholdt, og selskabet blev heller ikke siden hen
tilvejebragt. Rettighederne til Vide@4-IT projektet har således på intet tidspunkt været
overdraget til det italienske joint venture, jf. også Helsingør Fogedrets upåkærede kendelse af
26. april 2001.
Der er på denne baggrund intet grundlag for, at investeringsaftalen skulle være ugyldig
på grund af svig herom eller uvirksom på grund af svigtende forudsætninger. På trods af Peer
Wincentz' noget uprofessionelle opførsel i forbindelse med joint venturet, findes der
endvidere ikke grundlag for, at Teccap kan ophæve investeringen som følge af mangler eller
kræve erstatning ved at påberåbe sig garantibrist.
Avm frifindes derfor i det hele for Teccaps påstand 1, og da betingelserne for
foretagelse af arresten herefter ikke var opfyldt, skal avm have medhold i sine påstande om
ophævelse af arresten og om erstatningsansvar for arrestrekvirenten. Bankgarantien kan
herefter ikke frigives.


- 17 -

Teccap findes som minoritetsaktionær at have retlig interesse i at få påkendt, om Peer
Wincentz' rolle som hovedaktionær i Maxx har betydning for hans ansættelsesforhold i avm.
Maxx skulle videre- og færdigudvikle teknologien i Vide@4-IT projektet for avm og havde
ingen andre kunder end avm. Retten finder det ikke usandsynligt, at ingeniører i et
tidsmæssigt begrænset omfang stillede sig gratis til rådighed for Maxx med henblik på at
deltage i udviklingen af et projekt, der kunne vise sig særdeles nyskabende.
Det er ubestridt, at de rettigheder, der måtte opstå som følge af Maxx'
udviklingsarbejde, skulle tilhøre avm. Maxx fungerede i forhold til avm som
underentreprenør og ­leverandør, og det findes derfor ikke godtgjort, at Maxx herved skulle
have udøvet konkurrerende virksomhed i forhold til avm. Peer Wincentz findes derfor ikke at
have overtrådt investeringsaftalens pkt. 1.7.2 eller den konkurrenceklausul, der eventuelt
skulle have været indsat i hans ansættelseskontrakt, som i øvrigt ikke er fremlagt under sagen,
og HK Holding findes heller ikke at have overtrådt aktionæroverenskomstens pkt. 7.5.
Teccap havde med Richard Faber i bestyrelsen både mulighed for og anledning til at
følge med i avm's aktiviteter. Teccap burde som professionel investor have indkaldt til et
bestyrelsesmøde, hvis Teccap mente, at der manglede oplysninger vedrørende avm's forhold.
I så fald ville der tillige have foreligget skriftlig dokumentation for, hvilke oplysninger der var
forelagt for bestyrelsen, og hvad denne havde vedtaget.
Teccap findes at have haft kendskab til det arbejde, Maxx udførte for avm. Uagtet dette
findes Peer Wincentz som bestyrelsesmedlem ikke formelt at have sørget for at få
bestyrelsens godkendelse af aftalen mellem avm og Maxx, og Peer Wincentz findes herved at
have overtrådt bestyrelsens forretningsordens pkt. 7.2.
Uanset at Peer Wincentz var majoritetsaktionær i Maxx og ved en fejl modtog 2
måneders løn, er det ikke godtgjort, at aftalen mellem Maxx og avm af 18. juni 2000 gav Peer
Wincentz nogen utilbørlig fordel på bekostning af avm eller Teccap. Peer Wincentz findes
derfor ikke at have handlet i strid med aktieselskabslovens § 63 eller med ansættelsesretlige
forpligtelser.
Forholdet mellem Teccap og avm's ledelse var meget dårligt på tidspunktet for
beslutningen om reaktivering af selskabet i maj 2001. Selv om beslutningen om reaktivering
muligt var forsvarlig, havde Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding på ingen måde
forsøgt at inddrage Teccap i beslutningen, hvilket de var forpligtet til efter
aktionæroverenskomsten. Endvidere krævede en sådan beslutning enstemmighed i bestyrelsen
eller på generalforsamlingen. Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding findes derfor at
have handlet i strid med aktionæroverenskomsten pkt. 9.1 ved at have besluttet at reaktivere


- 18 -

avm og ved at føre beslutningen ud i livet uden Richard Fabers eller i øvrigt Teccaps
medvirken.
Avm, Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding er som nævnt ovenfor frifundet for en
række af Teccaps påstande og må som følge heraf på tilsvarende måde frifindes for Teccaps
påstand 8 og 9 i det omfang, disse påstande knytter sig til disse forhold. Det bemærkes
herved, at aftalen med Maxx blev indgået i avm's interesse blandt andet ved, at det var avm,
der blev indehaver af rettighederne til det, som Maxx udviklede som underentreprenør for
avm. Selskabets aktionærer og ledelse kan endvidere i almindelighed ikke pådrage sig noget
ansvar, når de foretager handlinger eller undladelser, som er påbudte eller i øvrigt i
overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. Således som sagen er forelagt,
henstår det som uklart, hvilke nærmere handlinger eller undladelser der efter Teccaps
opfattelse kan begrunde et "solidarisk ansvar", og hvilke forpligtelser dette solidariske ansvar
i givet fald nærmere skulle vedrøre, og de sagsøgte frifindes derfor i det hele for disse
påstande.
Teccap har ved at foretage arrest i avm's midler ikke iagttaget
aktionæroverenskomstens pkt. 9.1 og har derfor misligholdt denne. Teccap er derfor forpligtet
til at overdrage sine aktier i avm til HK Holding, jf. aktionæroverenskomstens pkt. 21.1. I det
omfang HK Holding har lidt et tab herved, findes Teccap at være erstatningsansvarlig herfor.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Avm-Stream.com A/S frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 1.
Den arrest, som fogedretten i Helsingør har foretaget den 16. januar 2001, ophæves.
TecCapital Ltd. tilpligtes at anerkende at have handlet ansvars- og
erstatningspådragende over for avm ved at have foretaget arrest i avm's midler.
Peer Wincentz frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 3.
Peer Wincentz skal i forhold til TecCapital Ltd. anerkende at have handlet i strid med
pkt. 7.2 i forretningsordenen for bestyrelsen i avm-stream.com A/S ved ikke at have fået
aftaler mellem Maxx Videotechnik GmbH og avm-stream.com A/S godkendt af avm-
stream.com A/S' bestyrelse.
Peer Wincentz frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 5.
HK Holding ApS frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 6.
Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding ApS tilpligtes at anerkende at have
overtrådt aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital


- 19 -

Ltd. og Michael Bertelsen ved at have truffet beslutning om, at avm-stream.com A/S skulle
påtage sig økonomiske forpligtelser efter den 7. december 2000, og ved at have udført denne
beslutning.
Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding frifindes for TecCapital Ltd.s påstande 8 og
9.
TecCapital Ltd. skal anerkende at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20. april
2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital Ltd. og Michael Bertelsen.
TecCapital Ltd. skal anerkende at være erstatningsansvarlig overfor HK Holding ApS
ved væsentligt at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK
Holding ApS, TecCapital Ltd. og Michael Bertelsen.
TecCapital Ltd. tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at overholde forskrifterne i
pkt. 21 i aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital Ltd.
og Michael Bertelsen.
Hver part bærer sine egne omkostninger.Hans Jørgen Nielsen

Michael B. Elmer

Kaj Schou(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ngen. Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding findes derfor at
have handlet i strid med aktionæroverenskomsten pkt. 9.1 ved at have besluttet at reaktivere


- 18 -

avm og ved at føre beslutningen ud i livet uden Richard Fabers eller i øvrigt Teccaps
medvirken.
Avm, Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding er som nævnt ovenfor frifundet for en
række af Teccaps påstande og må som følge heraf på tilsvarende måde frifindes for Teccaps
påstand 8 og 9 i det omfang, disse påstande knytter sig til disse forhold. Det bemærkes
herved, at aftalen med Maxx blev indgået i avm's interesse blandt andet ved, at det var avm,
der blev indehaver af rettighederne til det, som Maxx udviklede som underentreprenør for
avm. Selskabets aktionærer og ledelse kan endvidere i almindelighed ikke pådrage sig noget
ansvar, når de foretager handlinger eller undladelser, som er påbudte eller i øvrigt i
overensstemmelse med lovgivningen og selskabets vedtægter. Således som sagen er forelagt,
henstår det som uklart, hvilke nærmere handlinger eller undladelser der efter Teccaps
opfattelse kan begrunde et "solidarisk ansvar", og hvilke forpligtelser dette solidariske ansvar
i givet fald nærmere skulle vedrøre, og de sagsøgte frifindes derfor i det hele for disse
påstande.
Teccap har ved at foretage arrest i avm's midler ikke iagttaget
aktionæroverenskomstens pkt. 9.1 og har derfor misligholdt denne. Teccap er derfor forpligtet
til at overdrage sine aktier i avm til HK Holding, jf. aktionæroverenskomstens pkt. 21.1. I det
omfang HK Holding har lidt et tab herved, findes Teccap at være erstatningsansvarlig herfor.

T H I K E N D E S F O R R E T:

Avm-Stream.com A/S frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 1.
Den arrest, som fogedretten i Helsingør har foretaget den 16. januar 2001, ophæves.
TecCapital Ltd. tilpligtes at anerkende at have handlet ansvars- og
erstatningspådragende over for avm ved at have foretaget arrest i avm's midler.
Peer Wincentz frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 3.
Peer Wincentz skal i forhold til TecCapital Ltd. anerkende at have handlet i strid med
pkt. 7.2 i forretningsordenen for bestyrelsen i avm-stream.com A/S ved ikke at have fået
aftaler mellem Maxx Videotechnik GmbH og avm-stream.com A/S godkendt af avm-
stream.com A/S' bestyrelse.
Peer Wincentz frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 5.
HK Holding ApS frifindes for TecCapital Ltd.s påstand 6.
Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding ApS tilpligtes at anerkende at have
overtrådt aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital


- 19 -

Ltd. og Michael Bertelsen ved at have truffet beslutning om, at avm-stream.com A/S skulle
påtage sig økonomiske forpligtelser efter den 7. december 2000, og ved at have udført denne
beslutning.
Peer Wincentz, Helle Klein og HK Holding frifindes for TecCapital Ltd.s påstande 8 og
9.
TecCapital Ltd. skal anerkende at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20. april
2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital Ltd. og Michael Bertelsen.
TecCapital Ltd. skal anerkende at være erstatningsansvarlig overfor HK Holding ApS
ved væsentligt at have misligholdt aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK
Holding ApS, TecCapital Ltd. og Michael Bertelsen.
TecCapital Ltd. tilpligtes at anerkende at være forpligtet til at overholde forskrifterne i
pkt. 21 i aktionæroverenskomsten af 20. april 2000 mellem HK Holding ApS, TecCapital Ltd.
og Michael Bertelsen.
Hver part bærer sine egne omkostninger.Hans Jørgen Nielsen

Michael B. Elmer

Kaj Schou


(Sign.)
_


Selskabsadvokaterne bistår NextGen Vaccines i aftale med Bavarian Nordic om COVID-19 vaccine

Advokat Troels Wenzel Østergaaard udtaler: ”I en tid hvor stort set samtlige vores 1800 ejerledede virksomheder ...»

Lejer betaler ikke husleje – hvad nu?

Hvis din lejer ikke betaler leje eller anden pligtig pengeydelse, eksempelvis forbrugsudgifter, kan du ...»

Erhvervsadvokat

Erhvervsadvokat SelskabsAdvokaterne er erhvervsadvokater der yder specialiseret juridisk rådgivning ...»

Kontrakter

Kontrakter SelskabsAdvokaterne har omfattende erfaring og ekspertise med forhandling, udarbejdelse ...»

Handelsagentaftale - erstatning ved uberettiget opsigelse

  HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. juni 2018 Sag 238/2017(1. afdeling) Tower-Crane Europe/Schepers ...»

Samarbejde var ikke omfattet af handelsagentloven

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 8. maj 2018 Sag 39/2017 Telekæden A/S Telia Danmark, filial ...»

Vi er medlemmer af