Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Aktieoptioner i dansk datterselskab

Resumé

Betingelse i optionsaftaler om bortfald af ikke modnede optioner ved fratrædelse og om udnyttelse af modnede optioner indenfor en vis frist tilsidesat som ugyldig. Krav vedrørende aktieoptioner i udenlandsk selskab kunne rettes mod selskabets datterselskab i Danmark.

Dom i sagen F-20-01


HK som mandatar for X
(Advokat Jacob Goldschmidt)

mod

Intel Denmark ApS
(Advokat Jette H. Ronøe og advokat Klaus Ewald Madsen)

og

F-13-02

HK Danmark som mandatar for Y
(Advokat Jacob Goldschmidt)

mod

Intel Denmark ApS
(Advokat Jette H. Ronøe og advokat Klaus Ewald Madsen)

Indledning og påstande


Sagen vedrører sagsøgernes krav på aktieoptioner i sagsøgtes moderselskab Intel Corporation Inc. samt deraf afledte krav. Sagens spørgsmål er følgende:

1. Er sagsøgte, Intel Denmark ApS, rette sagsøgte for de krav om aktieoptioner som sagsøgerne, X og Y, gør gældende i henhold til et aktieoptionsprogram?

2. Har sagsøgerne krav på de optioner de fik tildelt under ansættelsen, eller er retten til optioner bortfaldet i forbindelse med deres fratræden, enten for umodnede optioners vedkommende som følge af sagsøgernes fratræden inden modningstidspunktet (det tidspunkt på hvilket optionsindehaveren får adgang til at råde over aktieoptionerne), eller som følge af at optionerne bortfaldt i kraft af en bestemmelse hvorefter sagsøgerne i tilfælde af fratræden skulle udnytte optionerne inden 89 dage?
3. Er Xs krav på optioner bortfaldet som følge af at han i forbindelse med sin fratrædelse underskrev en fratrædelsesaftale hvorefter modnede aktieoptioner skulle udnyttes inden 90 dage fra fratrædelsestidspunktet, og hvorefter ikke modnede aktieoptioner bortfaldt?
4. Har sagsøgerne krav på feriepenge af optionerne og i bekræftende fald af hvilken størrelse?

Xs påstande:
Påstand 1:
Intel Denmark tilpligtes at anerkende at X har krav på at udnytte i alt 3.998 optioner på køb af aktier i Intel Denmarks moderselskab, Intel Corporation Inc., til de kurser og i de perioder der udvises af bilag 1.

Bilag 1 er en udskrift af en hjemmeside for UBS PaineWebbers som administrerede aktieoptionsordningen for Intel. Af bilag 1 fremgår at X havde fået tildelt 1.950 optioner den 12. oktober 1999 til kurs $38,8125 hvoraf 150 var modnet på fratrædelses-tidspunktet. Desuden havde han fået tildelt 600 optioner den 25. april 2000 til kurs $ 61,1875, 488 optioner den 21. marts 2001 til kurs $ 25,6875 og 960 optioner den 10. april 2001 til kurs $ 24,2250. Ingen af disse optioner var modnet.

Alle optionerne udløb 10 år efter tildelingsdatoen.

Påstand 2:
Intel Denmark tilpligtes at anerkende at i det omfang Intel Denmarks moderselskab, Intel Corporation Inc., ikke til X efter anmodning overdrager aktier op til et antal, til de kurser og i de perioder der udvises af bilag 1, eller i øvrigt på de vilkår der ville være gældende på udnyttelsestidspunktet, skal Intel Denmark opfylde optionerne og overdrage til X aktier i Intel Denmarks moderselskab, Intel Corporation Inc., mod betaling af det beløb fra X som X ville være forpligtet til at betale Intel Denmarks
moderselskab, Intel Corporation Inc.

Påstand 3:
Såfremt påstand 2 ikke opfyldes, tilpligtes Intel Denmark at anerkende at være forpligtet til at godtgøre X ethvert tab som X måtte få som følge af at han afskæres fra at udnytte op til de i alt 3.998 optioner på køb af aktier i Intel Denmarks moderselskab, Intel Corporation Inc., til de kurser og i de perioder, der udvises af bilag 1, eller i øvrigt på de vilkår der ville være gældende på udnyttelsestidspunktet.

Påstand 4:
Intel Denmark tilpligtes at anerkende at X har krav på feriegodtgørelse beregnet efter ferielovens regler af differencen mellem udnyttelseskursen og aktiernes kurs på principalt udnyttelsestidspunktet, subsidiært modningstidspunktet.
oo000oo

Ingen af sagsøgerens påstande er subsidiære eller alternative i forhold til hinanden.

I det omfang Intel Denmark måtte få medhold i, at X kun er berettiget til at udnytte et mindre antal optioner, nedlægges ovenstående 4 påstande vedrørende det antal.

Det gøres mere subsidiært gældende at X skal have medhold for et mindre antal optioner fastsat efter rettens skøn.

Ys påstande:

Y har nedlagt samme påstande som X, dog vedrører antallet af optioner i påstand 1 og påstand 3 1.652 stk. optioner.

Intels påstande:

Over for sagsøgers påstande 1-3 har Intel principalt nedlagt påstand om frifindelse.

For så vidt angår 3.848, henholdsvis 1.362, ikke modnede aktieoptioner på fratrædelsestidspunktet har Intel subsidiært nedlagt påstand om frifindelse mod at sagsøgte tilpligtes at anerkende at sagsøger har krav på at udnytte en forholdsmæssig andel af
de aktieoptioner som modnede i fratrædelsesåret, men som ikke var modnet på fratrædelsestidspunktet - svarende til i alt 200, henholdsvis 157 aktieoptioner - på køb af aktier i Intel Corporation Inc. til den kurs der er meddelt ved tildelingen, inden 90
dage eller en længere periode efter rettens skøn, dog maksimalt 1 år regnet fra den dato hvor en dom i nærværende sag er endelig og upåankelig, subsidiært i henhold til aktieoptionsprogrammet, jf. bilag R/P.

For så vidt angår 3.848, henholdsvis 1.362, ikke modnede aktieoptioner på fratrædelsestidspunktet har Intel mere subsidiært nedlagt påstand om frifindelse mod at sagsøgte tilpligtes at anerkende at sagsøger har krav på at udnytte en forholdsmæssig
andel af de aktieoptioner som ikke var modnet på fratrædelsestidspunktet - svarende til i alt 1.312 henholdsvis 597 aktieoptioner - på køb af aktier i Intel Corporation Inc., til de kurser der er meddelt ved tildelingerne, inden 90 dage eller en længere periode efter rettens skøn, dog maksimalt 1 år regnet fra det seneste af følgende tidspunkter:
(i) modningstidspunktet for de respektive aktieoptioner, eller (ii) den dato, hvor en dom i nærværende sag er endelig og upåankelig, subsidiært i henhold til aktieoptionsprogrammet, jf. bilag S/Q.

Over for sagsøgers påstand 4 har Intel principalt påstået frifindelse, subsidiært at feriegodtgørelse skal beregnes efter ferielovens regler af differencen mellem tildelingskursen og markedskursen for aktier i Intel Corporation Inc. på tildelingstids-
punktet, subsidiært markedskursen for aktier i Intel Corporation Inc. på modningstidspunktet.

Ansættelsesforholdet

Intel koncernen er en amerikansk koncern, der fremstiller mikroprocessorer. Koncernen har ca. 88.000 medarbejdere i 80 lande.

X blev ansat hos Intel Denmark ved ansættelseskontrakt af 29. september 1999. Af ansættelseskontrakten fremgår:

"...
The following main terms and conditions will apply to your employment within Intel Denmark ApS here below referred to as "The Company". Generally your employment is governed by the terms and conditions as set forth in the "Funktionærloven
(the Danish Salaried Employees Act).

Other terms and conditions which will apply to your employment are contained in Intel's Policies and Procedures and will be made available to you when you commence employment.

1.
DATE OF COMMENCEMENT
1.1 Your employment under the new terms and conditions will begin on 1st October 1999 at Intel Denmark ApS, Smedeholm 12 ­ 14, DK-2730 Herlev.
1.2 For the purpose of seniority we recognize your orginal date of hire with Olicom, November 1, 1995.

2.
DUTIES

2.1. You will be employed in the position of Development Product Support Engineer, reporting to Jakob Olsen. Your
Intel job grade is 5.
...
3.
REMUNERATION
3.1. Your basic salary will be DKK 34.005,00 monthly/DKK 408.060,00 annually (or such higher sum as Intel may subsequently determine and notify you, following a performance review) payable monthly in arrears by credit transfer to a bank of your choice. You will not be paid for overtime.

3.2. You will be eligible to an Employee Bonus with an annual target set at 1% DKK 4.121,82. The terms and conditions governing the payment and the calculation of this bonus are determined by the relevant Intel policy as amended from time to time.

3.3. Employee Cash Bonus Plan: you will be eligible to participate in the worldwide ECBP payment program. The terms and conditions governing the payment and the calculation of this bonus are determined by the relevant Intel policy as amended from time to time.
...

3.5. We would like you to share in the success of our company through the Intel Stock Option Plan. Therefore, we are pleased to recommend you for a grant of 975 stock options as follows:

Year: 2000 2001 2002 2003 2004 
Stock: 75 120 180 300 300

The grant is subject to the approval of the Intel Stock Option Committee.

3.6. In your position you will be eligible to participate in Intel's Stock Participation Plan (SPP), details of which are available separately.

4.
HOLIDAYS

4.1
The Danish Holidays Act will apply.

5.
PENSION SCHEME
You will be comprised by the Company's compulsory pension scheme for all permanent employees. Until further notice you will, however, continue your present pension scheme with Danica at unchanged terms and conditions; Company contribution 3% and Employees contribution 1%.
...
7.
EXCLUSIVITY OF SERVICES

7.1. You will be required to devote your full time, attention and abilities to your job duties during working hours, and to act in the best interest of the Company and Intel Corporation at all times.
...
9.
TERMINATION OF EMPLOYMENT
9.1. Your contract of employment will be terminable by yourself or Intel by observing the usual conditions for terms of written notice according to the "Funktionærlov".
..."
Y blev ansat hos Intel Denmark ved ansættelseskontrakt af 27. juli 2000. Hans kontrakt er i det væsentlige identisk med Xs, dog var hans "job grade" 3, og antallet af optioner efter Intel Stock Option Plan var således:

"...
Year: 2001 2002 2003 2004 2005
Stock:
290 290 290 290 290
..."

Den samlede vederlæggelse (total compensation) for ansatte i Intel fremgår af en grafisk gengivelse af en Power Point-præsentation. Under overskriften

The T-Comp Pieces

vises en samlet cirkel med kompensationsdelene: Cash, Paid Time Off, Stock, Retirement, Insurance og Health. Hvert cirkeludsnit er på 60 grader.

The T-Comp Pieces
Insurance
Retirement
Health
Cash
Paid Time Off
Stock

Lønsystemet er beskrevet således på følgende sider: ­


"...
Intel's T-Comp Philosophy
Create a salary structure that we can maintain in down cycles by being competitive in base pay Be among the best in good times in total compensation through our profit driven programs Provide competitive benefits Provide long-term retention and reward programs on a meritocratic basis Pay should not be a dissatisfier for our employees
...
Why T-Comp Philosophy?
To ensure employees understand the totality of Intel's overall T-Comp (pay & benefits) package To align employee and company goals
To maintain a competitive, market based pay position while linking variable pay opportunities to company profitability
To balance the needs and desires of stockholders for investment earnings and employees for pay.
..."

Under overskriften Communicating T-Comp anføres:
"...

Managers and Employees should understand the basics of our T-Comp Philosophy as well as the totality of THEIR PERSONAL T-Comp package.
...

Managers should ensure their employees understand the totality of their compensation (Base, EB, ECBP, Stock, Pension, etc..)
..."

Om Stock Options hedder det:


"...
Definition:
The opportunity to purchase Intel stock at a predetermined price Eligibility:
All employees When:

May be recommended upon:
Hire 
During annual Focal process 
Option Price: Is the average of the high and low price on the day the Stock Option Committee meets
...

Why Stock Options?
Assist in attracting and retaining critical skills and experience at Intel Maintain competitive positioning in market
Links employee to stockholder interests and company performance Risk free investment opportunity to the employee (option price vs. market price)
...

Stock Option Program
...
Rewards key exempt performers with higher Grant Values ("C" players)
..."

Endvidere vises en graf med STOCK OPTION GAIN:

$80

$70
Average Exercise Price
Average Option Price

$60
$50
$40
$30
$20
$10
$0
'85 '86 '87 '88 '89 '90 '91 '92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99
Det ses ikke anført at optionerne bortfalder ved fratræden.

ooo

Intels aktieoptionsordning

Om Intel Stock Option Plan som der henvises til i ansættelsesbrevene, foreligger følgende:
Planens navn er "Intel Corporation 1997 Stock Option Plan". Den er beskrevet således (i oversættelse):

"...

1. FORMÅL
Formålet med Intel Corporation's Aktieoptionsordning ("Ordningen") er at fremme Intel Corporation's interesser. IntelCorporation er et selskab underlagt gældende lov i Delaware (i originalen "a Delaware Corporation") (herefter benævnt Intel) ved at stimulere de ikke-ledende medarbejdere, der udvælges til at deltage i Ordningen, til at yde en ekstra indsats ved at styrke disse medarbejderes ønske om at arbejde for og bidrage til Intels succes.
...
2.
DEFINITIONER
(a) "Bestyrelse" skal forstås som Intels bestyrelse.
(b) "Udvalg" skal forstås som Bestyrelsen og/eller et bestyrelsesudvalg, der handler i henhold til dets beføjelse til at administrere denne Ordning i overensstemmelse med pkt. 4.
(c) "Ordinær Aktier" skal forstås som Intel Corporation's ordinære aktier, nominel værdi $.001, som den pt. er sammensat, med forbehold for regulering, herunder andre værdipapirer, jf. pkt. 8.
(d) "Selskab" skal forstås som Intel og dettes Datterselskaber og søsterselskaber, medmindre andet følger af sammenhængen.
(e) "Ordningen" skal forstås som Intel Corporation's Aktieoptionsordning af 1997.
(f) "Datterselskab" skal forstås som ethvert selskab (dog ikke Intel), der indgår i en ubrudt kæde af selskaber, som Intel står i spidsen for, hvor hvert selskab i den ubrudte kæde, dog ikke det sidste selskab, ejer mindst 50% af samtlige stemmerettigheder, der er tilknyttet samtlige aktieklasser i et af de øvrige selskaber i kæden.
...
3.
ORDINÆRE AKTIER OMFATTET AF ORDNINGEN OG OPTIONER

Med forbehold for regulering i henhold til pkt. 8 kan der maksimalt udstedes 130.000.000 Ordinære Aktier i henhold til denne Ordning (dog reguleres dette antal automatisk i overensstemmelse med de heri angivne vilkår pr. 13. juli 1997 som følge af et aktiesplit i form af en udlodning af aktier).

Aktier, der udstedes i henhold til nærværende Ordning, kan være registrerede og ikke-udstedte Ordinære Aktier eller Ordinære Aktier, der tilbagekøbes af Intel. Ordinære Aktier, der er omfattet af en option, men af en eller anden grund ikke udstedes i henhold til en option, kan igen omfattes af en option i henhold til nærværende Ordning.

4.
ADMINISTRATION AF ORDNINGEN
Ordningen administreres af Bestyrelsen og/eller et Udvalg nedsat af Intels Bestyrelse. Bestyrelsen skal besætte ledige stillinger samt afskedige eller udpege Udvalgets medlemmer. Uanset ovenstående og medmindre andet fastlægges af Bestyrelsen, kan Udvalget udpege et eller flere særlige udvalg ("Underudvalg"), der består af et eller flere bestyrelsesmedlemmer i Intel (der kan, men ikke skal være medlemmer af Udvalget) og må delegere beføjelsen til at tildele optioner til Deltagere,
jf. pkt. 5 nedenfor, til at fastlægge vilkår for optionerne og/eller til helt eller delvist at administrere Ordningen til sådanne Underudvalg. Enhver handling, der foretages af et Underudvalg inden for beføjelsens rammer, anses for at være foretaget af Udvalget. Udvalget skal handle i overensstemmelse med en flertalsafgørelse eller skriftlig samtykke fra et flertal af dets medlemmer.

Med forbehold af udtrykkelige bestemmelser i 1997-ordningen er Udvalget bemyndiget til at foretage alt, hvad Udvalget finder nødvendigt og hensigtsmæssigt i forbindelse med administration af Ordningen, herunder men ikke begrænset til: (a) at foreskrive, ændre samt ophæve regler vedrørende Ordningen samt definere udtryk, der ikke ellers er defineret i Ordningen, (b) at fastlægge, hvem der er Deltagere, hvilke Deltagere der skal tildeles en option i henhold til Ordningen samt tids-
punktet for tildeling af optionen, (c) at fastsætte antallet af Ordinære Aktier, der omfattes af en option, samt disse aktiers udnyttelseskurs eller købspris, (d) at fastlægge samt verificere i hvilket omfang betingelserne for en options udnyttelse er opfyldt, (e) at frafalde betingelser for og/eller fremskynde en options udnyttelse, enten automatisk når en specifik begivenhed indtræffer (herunder i forbindelse med ejerskifte i Selskabet) eller i øvrigt efter Udvalgets skøn, (f) at fastlægge samt ændre vilkårene for tildeling af optioner i henhold til Ordningen (der ikke nødvendigvis er enslydende), (g) at fastlægge i hvilket omfang der skal ske reguleringer i overensstemmelse med Ordningens pkt. 8, og (h) at fortolke Ordningen, eventuelle regler, der følger af Ordningen samt vilkår for optioner, der tildeles i henhold til Ordningen, samt loyalt at gøre undtagelser til fordel for Selskabet.

Udvalgets beslutninger, afgørelser og fortolkninger vedrørende Ordningen, regler, der følger af Ordningen samt vilkårene for optioner, der tildeles i henhold til Ordningen, har bindende og endelig virkning for alle Deltagere og optionsindehavere. Udvalget skal efter eget skøn tage de forhold i betragtning, som Udvalget finder relevante for at kunne træffe en beslutning eller fortolke Ordningen, herunder anbefalinger og råd fra ledende medarbejdere eller andre medarbejdere i Selskabet eller advokater, konsulenter og revisorer, som Udvalget måtte engagere.

5. DELTAGERE

Enhver person, der er ansat i Selskabet (en Deltager), kan komme i betragtning ved tildeling af optioner ifølge nærværende Ordning, medmindre den pågældende person er "ledende medarbejder" eller "bestyrelsesmedlem"
...
6.
TILDELING OG VILKÅR FOR OPTIONER

Optioner kan til enhver tid tildeles forud for Ordningens ophør til de af Udvalget udvalgte Deltagere ... En optionsindehaver har ikke rettigheder som aktionær, før der udstedes aktier til ham eller hende. Optioner, der er tildelt i henhold til Ordningen er ikke nødvendigvis identiske, men alle optioner er underlagt følgende vilkår:

(a) Kurs. Udnyttelseskursen for hver option fastsættes af Udvalget. Udnyttelseskursen må ikke være mindre end aktiernes rimelige markedsværdi på tildelingstidspunktet. Udnyttelseskursen skal betales fuldt ud ved udnyttelse.

(b)
Optionens løbetid, udnyttelse eller bortfald: Hver option skal udnyttes efter Udvalgets nærmere bestemmelse. Optionen bortfal-
der dog senest 10 år efter tildelingstidspunktet. Optionen får virkning fra det tidspunkt, hvor den tildeles.
...

(d) Betingelser og begrænsninger for værdipapirer omfattet af optioner: Udvalget kan bestemme, at der skal gælde yderligere betingelser eller bestemmelser for Ordinære Aktier der udstedes ved udnyttelse af en option som nærmere angivet af Udvalget forud for udnyttelse af optionen, herunder betingelser for modning eller omsættelighed, bestemmelser vedrørende bortfald eller tilbagekøb samt betalingsmåden for aktier udstedt ved udnyttelse (herunder faktisk aflevering af Ordinære Aktier, som Deltageren allerede ejer).
...

(e) Overdragelse: Medmindre Udvalget træffer anden beslutning og i overensstemmelse med de af Udvalget fastsatte procedurer, kan optioner kun overdrages ved:

(1)
testamente eller lov om arvefald, eller

(2)
gave til Nærmeste Familie, etc.
...

De i pkt. 6 (e) angivne personer benævnes "Tilladte Erhververe".

Optioner kan kun overdrages, hvis optionerne kan udnyttes på overdragelsestidspunktet. En såkaldt overdragelse eller behæftelse, der ikke er omfattet af (1) og (2) ovenfor, er ugyldig og kan ikke håndhæves over for Selskabet.

(f) Annullering af option: Udvalget kan til enhver tid forud for en options udnyttelse med Deltagerens samtykke annullere en option, der tidligere er tildelt, og kan efter eget skøn erstatte den annullerede option med en option til en anden pris, af en anden type og på andre vilkår eller andre beløb.

(g) Øvrige betingelser: Optioner kan ligeledes indeholde andre bestemmelser, der ikke må være i strid med ovenstående bestemmelser, i det omfang Udvalget finder det hensigtsmæssigt.
..."

Aktieoptionsordningen er tillige beskrevet i et prospekt dateret 17. juli 1997. Om ændring og opsigelse af 1997-ordningen hedder det:

" Intels Bestyrelse kan til enhver tid ændre eller opsige 1997-ordningen, uden der foretages yderligere af Intels aktionærer, medmindre andet fremgår af gældende lov. Medmindre 1997-ordningen opsiges eller forlænges af Bestyrelsen, udløber ordnin-
gen den 15. januar 2007. 1997-ordningens opsigelse eller udløb skal ikke berøre de rettigheder og forpligtelser, der følger af tidligere tildelte og gyldige optioner."

Den 27. januar 1999 offentliggjorde Intel et 1:2 aktiesplit. Aktiesplittet er beskrevet i et tillæg til prospektet dateret 14. april 1999. Det fremgår heraf, at det antal aktier, som kan udstedes i henhold til aktieoptionsordningen for 1997, i forbindelse med
aktiesplittet er ændret fra 130.000.000 til 260.000.000. Tillægget indeholdt på bagsiden følgende tekst:
"INTEL CORPORATION MEDDELELSE

Du tildeles hermed en aktieoption i henhold til Intels aktieoptionsordning af 1997 og har modtaget beskrivelse af aktieoptions-ordningen. Vi gør dog opmærksom på, at Intel forbeholder sig ret til at ændre eller opsige aktieoptionsordningen til enhver tid, samt at tildeling af en option i et givent år eller på et givent tidspunkt ikke på nogen måde forpligter Intel til at tildele dig optioner fremover eller for et bestemt beløb. Du skal derfor være opmærksom på, at tilelingen sker efter Intels skøn og ikke anses for at udgøre en del af dit normale eller forventede vederlag med forbehold for fratrædelsesgodtgørelse eller lignende betaling."

Der blev udsendt Notice of Grant til de personer der fik tildelt optioner, jf. nærmere nedenfor. Vilkårene for optionstildelingen var beskrevet i en optionsaftale, hvoraf fremgår (i oversættelse):

"...
INTEL CORPORATION IKKE-GODKENDT OPTIONSAFTALE1 I HENHOLD TIL AKTIEOPTIONSORDNINGEN AF 1997

1. VILKÅR
Nærværende (skattemæssigt) ikke-godkendte aktieoptionsaftale ("Aftalen"), den med denne Aftale udleverede meddelelse om tildeling af aktieoptioner ("Meddelelse om Tildeling" (Notice of Grant")) samt Intel Corporation's aktieoptionsordning af 1997 ("1997-ordningen"), med eventuelle senere ændringer fastlægger vilkårene for den i Meddelelse om Tildeling ("Notice of Grant") angivne option. I nærværende Aftale skal "Selskabet" forstås som det datterselskab af Intel Corporation, hvori medarbejderen er ansat på Tildelingstidspunktet som angivet i Meddelelsen om Tildeling ("Notice of Grant"). I nærværende Aftale
skal "Datterselskab" forstås som ethvert andet datterselskab af Intel Corporation.
...
3. OPTIONSPRIS
...
"Rimelig markedsværdi" skal forstås som gennemsnittet af den Ordinære Aktiekapitals højeste og den laveste salgskurs, der noteres på NASDAQ på Tildelingstidspunktet.
...
¹ Aktieoptioner kan være "non-qualified" (ikke-godkendte) som defineret i § 422 i den amerikanske skattelov (Internal Revenue Code).

4. OPTIONENS LØBETID OG UDNYTTELSE

Medmindre optionen tidligere er udnyttet, ophørt eller fremskyndet i henhold til nærværende Aftale, kan optionen udnyttes til køb af andele af den Ordinære Aktiekapital ("Ordinære Aktier") som anført i Meddelelsen om Tildeling ("Notice of Grant"), i det omfang optionen er modnet i de i Meddelelsen om Tildeling ("Notice of Grant") angivne perioder, og alene med respekt af betingelserne indeholdt i nærværende Aftale, Meddelelse om Tildeling ("Notice of Grant") samt 1997-ordningen. Uanset øvrige bestemmelser i pkt. 7-10 kan ingen del af optionen udnyttes senere end 10 år fra Tildelingstidspunktet. Nærværende Standardvilkår, Meddelelse om Tildeling ("Notice of Grant"), 1997-ordningen samt medarbejderens aftaler med Merrill Lynch, der administrerer Intels aktieoptionsordninger, er gældende for hel eller delvis udnyttelse af optionen...
...
5. ORLOV
...
6. SUSPENSION ELLER OPHÆVELSE AF OPTIONEN SOM FØLGE AF
GROV MISLIGHOLDELSE
Såfremt der opstår mistanke om, at medarbejderen har udvist Grov Misligholdelse ... kan en Tegningsberettiget suspendere medarbejderens ret til at udnytte optionen, indtil Udvalget eller en Tegningsberettiget træffer afgørelse om, optionen skal ophæves, såfremt sådan Grov Misligholdelse har fundet sted. Optionen kan ikke udnyttes i suspensionsperioden eller efter ophævelse.

7. ANSÆTTELSESFORHOLDETS OPHØR
Med forbehold af Aftalens pkt. 4 kan medarbejderen, såfremt ansættelsesforholet bringes til ophør af andre årsager end død, Uarbejdsdygtighed (defineret nedenfor), Pension (defineret nedenfor) eller opsigelse som følge af grov misligholdelse, inden 90 kalenderdage efter fratræden udnytte optionen i det omfang, optionen var modnet ved fratræden. Optionen bortfalder på den 90. dag i det omfang, den ikke er blevet udnyttet.
..."

Herefter fulgte bestemmelser om behandlingen af optionerne i tilfælde af død, uarbejdsdygtighed, pensionering samt om skattepligt. Endvidere bestemtes:

"OVERDRAGELSE AF OPTION
Optionen kan ikke overdrages til tredjemand, bortset fra til arvinger ifølge testamente eller intestatarvinger. Overdragelsen af optioner er underlagt gældende lov i det land, hvor medarbejderen er bosiddende eller ansat. Selskabets Stock Benefits Office bør kontaktes, før der påtænkes opløsning af ægteskab, hvor dette berører ejerforholdet af aktieoptionerne.

12. TVISTER
...
13. ÆNDRINGER
...
14. 1997 ORDNINGEN OG ANDRE AFTALER; ØVRIGE FORHOLD
(a) Bestemmelserne i denne Aftale og 1997-ordningen er inkorporeret i Meddelelsen om Tildeling ("Notice of Grant") ved henvisning. Visse udtryk med stort begyndelsesbogstav, der er anvendt i denne Aftale, er defineret i 1997-ordningen.

Denne Aftale, Meddelelsen om Tildeling ("Notice of Grant") samt 1997-ordningen udgør den fuldstændige aftale mellem medarbejderen og Selskabet vedrørende optionen og går forud for alle tidligere aftaler, forpligtelser eller forhandlinger vedrørende optionen.

Tildelingen af en option til en medarbejder i et hvilket som helst år eller på et hvilket som helst tidspunkt påfører ikke Intel eller et Datterselskab en forpligtelse til at tildele yderligere optioner i fremtiden eller til en bestemt værdi og bør ikke skabe en forventning om, at Intel eller Datterselskabet måske tildeler yderligere optioner i fremtiden eller til en bestemt værdi.
..."

I henhold til optionsprogrammet tildeler Intel koncernen aktieoptioner til koncernens medarbejdere efter to principper. I forbindelse med ansættelsen bliver medarbejderen indstillet til en række aktieoptioner (new hire stock). Antallet af de aktieoptioner, som den pågældende medarbejder indstilles til, afhænger udelukkende af det pågældende område og den pågældende medarbejders indplacering, "grade". Indplacering sker på baggrund af en vurdering af den pågældendes anciennitet og faglige erfaring. Disse "new hire stock" modner (vester) med et vist antal pr. år over de første 5 år af ansættelsen. Herudover tildeles der hvert år en række aktieoptioner til koncernens medarbejdere (new stock).

Af et oversat bilag "År 2000 retningslinier for aktieoptioner efter aktiesplit" fremgår at Y var berettiget til 1.450 optioner, mens X var berettiget til 1.950 optioner af de såkaldte New Hire-optioner som tildeltes i forbindelse med ansættelsen.

Om retningslinier for tildelingen af andre optioner foreligger såkaldte Fifth Year Matrix hvorefter der tildeles aktier i to grupper betegnet B Stock og C Stock. Betegnelserne vedrører ikke de rettigheder der er knyttet til optionerne eller de i henhold til
optionerne erhvervede aktier, men størrelsen på tildelingen. Optionerne tildeles inden for et spænd, fx for Grade 5 fra 150 til 330 optioner.

Af Grant Distribution Instructions fremgår at der er følgende sæt af tilgængelige oplysninger for tildelinger i lande for hvilke der ikke gælder særlige regler:

"...
FOR ALL OTHER SUBSIDIARY CODES (MANAGEMENT CHARGE AND
NO CHARGE COUNTRIES)
1)
Notice of Grant (printed from The Reporter in CMS: "1999 Grants ­ INTL: Mgmt Chrg & No Chrg Countries" ­ Need EEO doc.)
2)
S0076.DOC ­ Grant Agreement (for Management Charge & No Charge countries)
3)
NOTICE.DOC ­ One-page notice re the discretionary nature of Intel's stock option grants
4) S0071A.DOC ­ 1997 Stock Plan & Prospectus 
5) 97 plan prospectus supplement 
6) Intel's current annual report to stockholders.

..."

Intel opbevarer ikke genparter af de Notices of Grant der sendes til medarbejderne. De kasseres efter registrering af modtagelse af meddelelse fra den pågældende modtager. Der er derfor ikke fremlagt meddelelser om tildelinger til sagsøgerne, men et
eksempel på en sådan meddelelse til en tredje medarbejder. Den lyder således:

"...
Notice of Grant
WWID:
10655401
Intel Corporation
Employer ID: 94-1672743
2200 Mission College Boulevard
Santa Clara, CA 95052

GL#:
302-6015-6
.....
IDK-Denmark
March 29, 2001

Dear .....

The Intel Stock Benefits Administration team is providing this Notice of Grant for Intel Corporation Stock Options that have been granted to you. The following includes important information you should retain for your records.

Option Price Per Share:

$40.3437
Total Number of Common Shares Granted:
7,680

Grant

Date:
11/14/2000
Grant
Number: 00506881
Plan
Name:
I97
Stock Option Type:


Non-Qualified Stock Option
Vesting Schedule:
Number of

Full Vest Date


Shares Granted
(Exercisable Date)
Expiration Date
1,536

11/14/2001

11/14/2010
1,536

11/14/2002

11/14/2010
1,536

11/14/2003

11/14/2010
1,536

11/14/2004

11/14/2010
1,536

11/14/2005

11/14/2010
TOTAL
7,680

Please Note: The total number of Common Shares granted and option price per share reflect all stock splits that have occurred up to the date of this Notice. These options are granted under and governed by the terms of the Intel Corporation Stock Option Plan, along with the standard Terms and Conditions. Both documents are enclosed for your reference. Please read them and retain them for your future reference.
If you have any questions regarding your Notice of Grant or the Intel Stock Option Plan, please call:

In the U.S.: ...

Outside the U.S: Your Local Stock Benefits Representative A list of Stock Benefits Representatives is posted on
Circuit at http://circuit.intel.com/emp_comm/site contacts.htm
Thank You.

Ruth Pumala
Manager, Intel Stock Benefits Administration

IMPORTANT INFORMATION ON REVERSE SIDE

..."

Af bagsiden fremgår:

"...
INTEL CORPORATION STOCK OPTION PROGRAM
Understanding Your Notice of Grant

Your Notice of Grant reflects the details about your option granted to buy Intel Corporation stock for this particular grant. This notice states the grant date, the number of shares granted, the option price, the vesting schedule, and the expiration date.
Please keep your grant notice for future reference.
Key Definitions
Non-Qualified Options ­ Options that are taxable upon exercise in the United States. Other countries tax rules may differ.
Option Price ­ Also referred to as the grant price or the exercise price; the price you pay per share when you exercise your options. The option price is the average of the high and low market price of the stock ­ the FMV ­ on the grant date.

Vesting Schedule ­ This schedule lists: 1) The number of shares granted for this option; 2) The full vest date (the date, some or all, your options become exercisable);
3) The number of shares exercisable with each vest date; and 4) The date the options expire and are no longer exercisable.
Expiration Date ­ The date your options expire, typically 10 years from the grant date. If you do not exercise your options on or before the expiration date, you will lose them.
...
· Please note that the expiration dates on the Notice of Grant are only valid if you are an active employee of Intel Corporation. If your employment status with Intel changes, your expiration date may also change. You are responsible for ensuring you understand how your employee status change may impact your stock options. Please contact the OnCall Assistance Center at (800) 238-0486 to determine the appropriate expiration date based on your circumstance."

Til kompensation for optioner der viste sig ufordelagtige på grund af kursudviklingen, blev der i 2001 foretaget en ekstraordinær tildeling af optioner ("Falcon optioner"). Af præsentationen af Falcon-tildelingen fremgår bl.a.:

"The Special 2001 Stock Option Grant Program reflects Intel's commitment to rewarding employees over the long term and will provide employees with an additional opportunity to benefit from potential increases in Intel's stock price.

Current Intel employees who received a stock option grant during the period from December 1998 through February 2001 with a split-adjusted exercise price greater than $ 30 will receive a special stock option grant under this program..."

Optionerne blev i starten administreret af Merrill Lynch. Senere blev de administreret af UBS PaineWebber, en afdeling, filial eller datterselskab af UBS-banken. De ansatte der havde fået tildelt optioner, havde adgang til oplysninger om dem ved henvendelse på PaineWebbers hjemmeside, hvor der også var mulighed for yderligere informationer m.v. ved klik på Review Orders Exercise Options Statements Modeling Liverary & Forms My Profile Help

Xs optioner

X fik den 1. april 2000 meddelelse fra Intel Denmark om at han var blevet anbefalet til tildeling af 300 "Focal" optioner:

"...
STRICTLY PRIVATE AND CONFIDENTIAL

Name: X

WWID:
10677785
Location: IDK
Date:
1st April 2000
Subject:
Focal 2000 Salary Review

You have been rated Successful and your trend is Equal relative to your peers. Your job grade is 05.
Effective 1st April 2000 your compensation package will be as follows:


DKK New Annual
% Increase
Base Pay

430.503,30
5,500%
Target Amount
4.348,52

Target T-Cash
434.851,82
5,500%

Your annual target full-time T-Cash positions you within Q 3 of the pay-range for your grade level, which is as follows:
Grade
Minimum Quartile I Mid-Point Quartile 3 Maximum
05
323.568,00 364.014,00 404.460,00 444.906,00 485.352,00

You have been recommended for a B player stock option grant as follows subject to the approval of Stock Committee approval:
Stock
Recommendation
Exercise
Year
300
2005

Any current stock grants are not included in this display. Please address any questions on the content of this letter to your manager. May we take this opportunity of thanking you for your efforts throughout 1999. We wish you every success in the achievement of your goals in 2000.

..."


Tilsvarende meddelelse kom den 1. april 2001, hvoraf fremgik, at han ud over en lønstigning på 3 % ville blive anbefalet til tildeling af 960 optioner, som modnede i 2006.

Ys optioner

Det fremgår af Ys PaineWebber-billede, at han den 10. oktober 2000 fik tildelt 1.450 optioner til kurs $ 38,8125 og den 21. marts 2001 fik tildelt yderligere 202 optioner til kurs $ 25,6875. Ingen af optionerne var modnet på fratrædelsestidspunktet. Alle
optioner udløb 10 år fra tildelingstidspunktet. Tildelingen i 2001 var en "Falcon"-tildeling. Han fik meddelelse om tildelingen ved brev af 21. april 2001:

"...
Congratulations! You will receive 202 shares in your Special 2001 Stock Option Grant, with an exercise price of $25.6875. This additional stock option grant represents a significant enhancement to your total compensation package, providing an additional opportunity for you to benefit from Intel's long-term success. ...
For more detailed information about the Special 2001 Stock Options, visit http://circuit.intel.com/ptw/Special2001StockOptionGrant.
For questions about specific details of your Notice of Grant, U.S employees may call the OnCall Assistance Center at (800) 238-0486, and select option "0" to speak with a representative. Employees outside the U.S. can contact their local Stock Benefits
representative. For a list of Stock Benefits representatives, visit http://ease.intel.com/ease/easemain.asp?LinkID=6865.
Your hard work and dedication make Intel a great place to work, and it is a pleasure to share this good news with you.
..."

I "Notice of Grant" af samme dato hedder det bl.a.:
"...
These options are granted under and governed by the terms of the Intel Corporation Stock Option Plan, along with the standard Terms and Conditions. These documents are available for your reference at: http://ease.intel.com/ease/easemain.asp?LinkID=6964 In addition, the Prospectus for the Intel Corporation 1997 Stock Option Plan may be obtained at:
http://ease.intel.com/ease/easemain.asp?LinkID=6964.
..."

Ansættelsesforholdenes ophør og optionerne

I foråret 2001 besluttede Intel Corporation at standse væsentlige aktiviteter i Danmark. I den forbindelse præsenterede Intel Denmark de ansatte for dels en "Volountary Separation Package" (VSP), dels en Standard Separation Package (SSP) der blev
anvendt over for dem der ikke havde tilsluttet sig VSP. Af præsentationen fremgår hvem der var berettigede til VSP. Endvidere var det oplyst at fremtidig uddybning af indholdet i pakken ville blive kommunikeret via Q/A's annonceret på IDK-webben.

Under ordforklaring var anført:
"...
VSP
Voluntary separation package ­ Vil blive udbetalt som et engangsbeløb. Du skal tilmelde dig VSP i perioden 2. ­ 16. juli
Opsigelsesperiode (Notice Period) Perioden som starter 1. september. Længden varierer med din anciennitet. Modne optioner (Vested stock options) Optioner du kan udnytte (exercise) Optioner der ikke er modne Optioner som du ikke kan udnytte (not
(Stock options that are not vested) exercisable).

 

Optioner der kan udnyttes

Optioner kan sælges og udbetales eller (Exercisable stock options) aktierne kan beholdes ­ evt. en kombination Endelig fratrædelsesdag. Den dag fra hvilken den 89 dage lange periode (Legal termination day)til at udnytte modnede optioner påbe-
gyndes. For personer der vælger VSP: 31. juli 2001.For personer der ikke vælger VSP: Sidste
dag i opsigelsesperioden.
..."

Aftrædelsespakken var i øvrigt beskrevet således:

"...
Typer af fratrædelsesgodtgørelse:
1. Kontrakt betingelser:
Beregnet ifølge ansættelseskontrakt (T-cash)
2. § 2a:
Beregnet på alle gage-elementer (T-cash + skatteværdi af bil/telefon, pension etc.)

3. Intel fratrædelsesgodtgørelse: Beregnet på T-cash og ikke berettiget til Intelbonus og pension
*
Hvis du får fratrædelsesgodtgørelse i henhold til din ansættelseskontrakt, vil Intels fratrædelsesgodtgørelse i denne pakke ikke være relevant for dig, medmindre ansættelseskontraktens betingelser er ringere.
* Fratrædelsesgodtgørelse er ikke feriepengeberettigede
*
Fratrædelsesbeløbet udbetales med sidste lønudbetaling eller med VSP udbetalingen.
*
Ferie optjent i 2000 til afholdelse i ferieåret 2001/2002 skal afholdes i opsigelsesperioden ­ ingen indbetaling til feriegiro vil finde sted * Ekstraordinær"fratrædelsesgodtgørelse for alle medarbejdere: 80.000 DKK før skat

..."

De varsler og fratrædelsesgodtgørelser der var indeholdt i pakken stillede de ansættebedre end de ville være stillet ved anvendelse af funktionærlovens regler. Y der blevafskediget efter SSP, fik således 4 måneders opsigelsesvarsel + fratrædel-sesgodtgørelse svarende til 2 måneders løn samt en fratrædelsesgodtgørelse på 80.000 kr. X der blev afskediget efter VSP, fik 5 måneders opsigelsesvarsel + fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn samt en fratrædelsesgodtgørelse på 80.000 kr. Herudover var der hjælp til uddannelsesstøtte.

Af omtalen af VSP-ordningen fremgår bl.a. at den medarbejder der valgte ordningen, fratrådte endeligt den 31. juli 2001. Sidste frist for tilmelding til VSP var den 16. juli 2001.

Om VSP fremgår endelig:

"...
Engangsbeløb udbetales 31. juli, bestående af:
Grundløn for juli, august og det individuelle opsigelsesvarsel + Estimeret EB (2XEB target) proratet indtil udgangen af opsigelsesperioden + Estimeret ECBP (8 dage årligt) proratet indtil slutningen af opsigelsesperioden + Fratrædelsesgodtgørelse og engangsbeløb på 80.000 DKK før skat 
Andre goder i VSP:
+ Feriepenge beregnet på basis af grundløn/estimeret EB og ECBP til Feriegiro
+ Pensions bidrag (4% af grundlønnen) indbetales til pensionsordning
+ Hjemme PC + beløb til dækning af beskatning
+ Outplacement support
Summen vil blive udbetalt ved udgangen af juli og du er ikke længere på Intels lønningsliste. Du kan ikke deltage i SPP og din indbetalte SPP vil blive tilbagebetalt 31. juli.
Din endelige fratrædelsesdag vil være 31. juli (?) ­ de 89 dage til udnyttelse af dine optioner vil begynde her...."


X tilmeldte sig VSP den 16. juli 2001. I tilmeldingsblanketten er anført:
"...
Tilmelding til Voluntary Separation aftalen (VSP)
Jeg tilmelder mig hermed Intels Voluntary Separation aftale, hvori indholdet er som beskrevet i præsentationerne på Intel's intranet. Min tilmelding til Voluntary Separation aftalen er samtidig en gensidig aftale om, at jeg har valgt at fratræde fra Intel Denmark ApS. Jeg er indforstået med at min fratrædelsesdato er 31. juli 2001. Tilmeldingen til Voluntary Separation aftalen er bindende når jeg har underskrevet selve VSP-brevet fra Human Resources. Dette VSP-brev vil blive produceret senest
2 dage efter jeg har afleveret denne tilmelding. Jeg ønsker, at VSP-brevet skal distribueres til mig på følgende måde (sæt kryds):
..."

Før underskriften havde X anført:

"Jeg accepterer VSP, dog med forbehold for afsnit om aktieoptioner, da jeg er ved at få vurderet de juridiske konsekvenser vedrørende dette afsnit. Jeg har noteret mig, at der ikke er forskel på mine rettigheder vedrørende optioner ved den frivillige ordning eller ved opsigelse."

Efter de på dette punkt i det væsentlige samstemmende forklaringer modtog HR-manageren, Tim Sandholt Jensens medarbejder, Bodil K. Larsen, Xs tilmelding. Bl.a. i lyset af den nyligt afsagte Novo-dom (Sø- og Handelsrettens dom af 6. juni 2001 i F 10/00) ønskede Tim Jensen ikke at udfærdige et VSP-dokument med forbeholdet.
Han havde den 3. juli 2001 rettet henvendelse til en HR-medarbejder, Coeta J. Chambers, med følgende spørgsmål:

"I have received the following question that I would like to ask for your help in answering:

What is the company's stand, with regard to an employee, who makes a reservation to the 89 days rule in VSP? Will VSP then be void?
My suggestion to an answer would go something like this: "Yes it would be void. Remember that acceptance of the terms stated in the VSP is voluntary......." I think what lies beneath the question is a fear that if an employee accepts the VSP he
automatically waives his right to later raise a stock option case against Intel... Yesterday we heard rumours that the engineering union has advised their members on site not to sign the VSP and it could be because of this. Do you have any suggestions to how we should answer the above question without sounding too harsh (and thus maybe make them feel that VSP is a trap) but on the other hand not obligate Intel in any way or encourage the employees to raise a court case against Intel.
..."

Tim Sandholt Jensen fik følgende svar:

"...
We cannot agree to waive the 89 day rule, therefore an employee who wants to take the VSP, but conditional upon a challenge to the 89 day rule, is essentially not accepting the VSP. The 89 day rule applies only to the exercise of vested options ­it has nothing to do with unvested options which was the issue in the Novo case, so it is difficult to see why employees are raising this issue. As noted, the Novo case did not involve vested options ­ and in fact the court essentially upheld the company's vesting and exercise rules. There is no reason at all to think that a court would invalidate our 89 day rule. Whether employees take VSP or decide to receive their termination notice, the 89 day rule will be applied and the choice is theirs whether they want to leave early with the lump sum payment from the VSP, or leave later and be paid out during their notice period.
..."

Der blev derfor udskrevet et brev vedrørende Xs VSP-ordning uden forbehold. X afleverede derefter følgende brev:

"Dear Tim Jensen
I have asked if my position would be weaker by me signing the Volutary Separation Agreement and your answer was that I already have signed a Stock Option agreement so I would not be worse off by taking the VSP package as opposed to the Stan-
dard Separation package.
..."

X anmodede om at brevet blev lagt i hans personalemappe. Dette ønske blev ikke efterkommet.

Xs VSP-ordning fremtræder iflg. brev af 16. juli 2001 således:

"...
VSP ­ Voluntary Separation Package
Idet vi henviser til din tilmelding til Voluntary Separation aftalen dateret den 16-jul-2001, skal vi hermed bekræfte, at du ved gensidig aftale har valgt at fratræde din stilling i Intel Denmark ApS.
...
· Endnu ikke afholdt ferie optjent i optjeningsåret 2000 samt ferie optjent i optjeningsåret 2001 vil blive overført til Feriekonto senest den 10. i måneden efter den endelige fratrædelsesdato. Du bedes hurtigst muligt registrere planlagt ferie frem til 31. juli 2001 i Fraværsregistreringsarket.
...
· Eventuel uudnyttede Intel Stock Optioner per 31. juli 2001 kan udnyttes senest 89 dage herefter. Øvrige ikke modnede Intel Stock Optioner bortfalder."

Y blev opsagt ved brev af 20. august 2001 hvori det bl.a. hedder:

"...
· Din sidste arbejdsdag vil være den 31. august 2001, med mindre andet aftales skriftligt med din manager.
· Dit individuelle opsigelsesvarsel begynder den 1. september 2001 og slutter den 31. december 2001. Dette vil være din endelige fratrædelsesdato.
· ...
· Eventuelt uudnyttede modnede Intel Stock Optioner kan udnyttes senest 89 dage efter den endelige fratrædelsesdato. Øvrige ikke modnede Intel Stock Optioner bortfalder.
..."
***

Forklaringer

X har forklaret at han under ansættelsessamtalen ikke fik nærmere oplysninger om aktieoptionsordningen. Inden ansættelsen i Intel var han ansat i Olicom. Han kom over i Intel i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. Han mener han gik ned i
løn i forbindelse med jobskiftet. Han har deltaget i et møde hvor "T-Comp"-præsentationen blev gennemgået. Han fik at vide hvor meget han kunne tjene på optionerne, men fik ikke oplysninger om vilkårene for optionerne i tilfælde af fratræden. Han har ikke været til en gennemgang af aktieoptionsprogrammet m.v., men han kan bekræfte at alle oplysninger var tilgængelige på Intels intranet. Han har lejlighedsvist været inde og se på oplysningerne på intranettet der hele tiden blev ændret og opdateret. Han har hørt om at optionerne forsvandt i forbindelse med fratræden; det var i forbindelse med at ledende medarbejdere omtalte dem som "golden handcuffs". X har ikke deltaget i forhandlinger om omfanget af optioner han skulle
tildeles. Han deltog i en optionsordning i Olicom. Den viste sig ikke at være noget værd. Han er sikker på at han har fået en notice of grant vedrørende optionstildelinger, men han kan ikke erindre nærmere herom. Han har tilsvarende fået en meddelelse om "Falcon"-tildelingen. Han har set en stock option agreement på nettet, men husker ikke nærmere herom. Han har ikke underskrevet en stock option agreement. Han er naturligvis bekendt med at Intels optionsprogram er world wide og vedrører moderselskabet, Intel Corporation.

Han mener han har fået gennemgået programmet om SSP og VSP, jf. foran side 28 ff. Han kan ikke huske om han har fået en kopi af programmet. Han var ikke opmærksom på at VSP-aftalen stillede ham bedre end han ville være efter funktionærlovens regler. Han underskrev VSP-aftalen med forbehold efter samtale med HK´s advokat. Han mener advokaten gav udtryk for at det var op til ham (X) om han ville underskrive aftalen. Han har i øvrigt forklaret om omstændighederne vedrørende indgåelsen af fratrædelsesaftalen således som det fremgår af sagsfremstillingen. X hørte at medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark holdt møde i forbindelse med opsigelserne, og at nogle af dem ville anlægge sag mod Intel vedrørende optionerne. Han fik ikke nogen reaktion på brevet af 16. juli 2001 til Tim Jensen. Han foretrak VSP-ordningen frem for afsked efter SSP-ordningen fordi han efter VSP-ordningen fik pengene hurtigere. Han fik nyt arbejde i november 2001. Han hørte ikke fra Intel Corporation i forbindelse med underskriften på VSP-ordningen. Han er naturligvis klar over at optionerne blev administreret af Merrill Lynch og
senere PaineWebber. Han fik på et tidspunkt, lige op til udløbet af 89-dages fristen, besked fra PaineWebber om at kontoen var lukket eller var lige ved at blive lukket.

Y har forklaret at han kom til Intel fra Danmarks Meteorologiske Institut. Han fik en betydelig lønstigning i den forbindelse. Han var til flere ansættelsessamtaler hvor de drøftede løn og andre ansættelsesvilkår og fik herunder på Power Point præsenteret
programmet "T-Comp" med omtale af optionsmulighederne. Det blev ikke oplyst at tildelte optioner kunne bortfalde under visse betingelser, herunder ved afskedigelse. Det vilkår er heller ikke blevet nævnt ved andre lejligheder. Det blev ved præsentationen sagt hvor meget man kunne tjene på optionerne. Han har set bilagene vedrørende løn og optioner på nettet eller fået dem fysisk og skimmet dem. Han har ikke hæftet sig ved klausulen om at optionerne bortfaldt i visse tilfælde af fratræden. Det gik først op for ham i forbindelse med fratrædelsen. Han modtog notice of grant i forbindelse med tildeling af optioner ved ansættelsen, ligesom han senere fik notice of grant ved tildeling af optioner. Han fik password til PaineWebber i forbindelse med tildeling af det almindelige (World Wide) Intel identitetsnummer. Efter fratræden fik han på et tidspunkt at vide at PaineWebber-kontoen var udløbet.

Tildelingen af optioner er "subject to approval" af det udvalg der hos Intel Corporation varetog optionsordningen, men Y har ikke hørt om tilfælde hvor Intel Denmarks indstilling ikke er blevet fulgt. Han fik ikke meddelelse om optionerne fra Intel Corporation i forbindelse med fratrædelsen. Han valgte ikke at underskrive på VSP-ordningen som han ikke fandt var attraktiv for ham. Han hørte i forbindelse med afskedigelserne at der var kolleger organiseret i Ingeniørforeningen i Danmark der havde fået anbefalet at tage et forbehold om optionerne ved fratrædelsen.

Pat Gurren har forklaret at han er Compensation Benefit Manager for Intel koncernen. T-Comp-præsentationen benyttes generelt til at forklare den enkelte medarbej-
der de forskellige former for tildeling af goder m.v. således at han kan forstå ydel-
serne. Det er af betydning på et område som IT der er stærkt præget af konkurrence
på ansættelsesområdet. Intel søger at være den bedste på dette område og lægger
vægt på at medarbejderne er motiveret af et ønske om indtjening ("profit driven").
Aflønningen er stærkt meritokratisk præget. T-Comp-programmet har til formål at
formå medarbejderne til at blive gennem længere tid i Intel og at få medarbejdernes
interesser til at falde sammen med Intels interesser.
Den i programmet omtalte Stock Participation Plan er en del af den samlede afløn-
ning og giver medarbejderen adgang til at købe aktier med en rabat på mindst 15% i
forhold til markedsprisen.
Formålet med optionerne er at tiltrække og fastholde ansatte. 90% af de ansatte del-
tager i optionsprogrammet. Optionerne er ikke en del af aflønningen ("remunera-
tion") som vedrører den tid de ansatte har arbejdet. Optionerne vedrører fremtiden og
har til formål at fastholde de ansatte. Mere præcist er det målsætningen at fastholde
de ansatte gennem 5-10 år. Hvis en option på grund af kursudviklingen bliver mindre
værdifuld eller uden værdi, således som det skete i 2001, forekommer det at selska-
bet udsteder nye optioner for at sikre at optionsordningen fortsat kan fastholde de
ansatte. Et eksempel herpå er Falcon-tildelingerne i 2001.
Af T-Comp-præsentationen side 30 fremgår at Intels samlede omkostninger til afløn-
ning m.v. i 1999 udgjorde 4,6 mia. USD. Som det fremgår, indgår den skønnede
værdi af optionerne, 2,8 mia. USD, ikke i denne post. Værdien af optionerne er ikke
en lønomkostning.


- 36 ­

Før optionsprogrammet af 1997 omfattede Intels optionsprogram kun en begrænset
gruppe funktionærer med lang anciennitet eller høj rang. 1997-programmet betød at
programmet kom til at omfattet 100% af de ansatte i Intel Corporation. Stock Option
komiteen består af fem personer som er en del af bestyrelsen for Intel Corporation.
Komiteen har til opgave at fastlægge optionstildelingerne og administrere og over-
våge dem. Det er en fast regel i Intel at optionerne ikke må udvande Intel Corpora-
tions aktiekapital med mere end 2%. Optionstildelingerne er ikke afhængige af Intel
Corporations resultat. Den ansvarlige for administrationen af optionerne er det uaf-
hængige børsmæglerselskab PaineWebber.
I almindelighed vurderes samtlige ansatte en gang om året. Man ser på den enkeltes
præstationer i det forløbne år i forhold til sammenlignelige grupper, vurderer hvad
man kan forvente af den pågældende i fremtiden og hvor stor interesse Intel har i at
holde på den pågældende. Fastholdelsesmotivet kan variere efter de geografiske for-
hold. På denne baggrund anbefales den pågældende til optioner inden for de i matri-
xen (skemaet) fastsatte grænser. Skemaet gennemgås og godkendes af Stock Option
komiteen. De ansatte gøres ikke bekendt med skemaet, men det forekommer nok at
en leder diskuterer skemaet og indplaceringen af medarbejderen med den pågæl-
dende. Optioner bør tildeles jævnligt og modnes jævnligt. Hvis de bliver for fjerne,
mister de deres evne til at fastholde medarbejdere.
Optionerne tildeles til markedsprisen på tildelingstidspunktet. De har således ingen
markedsværdi på tildelingstidspunktet. Den ansatte godkender tildelingen og vilkå-
rene for den ved at klikke accepten på nettet ved modtagelsen af tildelingsskrivelsen
(notice of grant). Vidnet formoder at disse accepter opbevares i selskabet.
Det må være klart for den ansatte, således som ordningen fremtræder og er beskrevet,
at optionerne ikke kommer fra det lokale selskab han eller hun er ansat i. Dattersel-
skabet den pågældende er ansat i, er slet ikke nævnt, hverken i tildelingsskrivelsen
eller andetsteds. Optionerne tildeles af Intel Corporation og ingen andre.
Det ville være i strid med optionsordningens formål hvis tidligere ansatte fik adgang
til at fastholde deres optioner, bortset fra de specifikke tilfælde der er nævnt i ordnin-
gen. Det ville kompromittere ordningen og ødelægge dens evne til at fastholde an-
satte hos Intel. Man måtte i givet fald restrukturere ordningen fuldstændigt.
I tilfælde af afsked får den ansatte, bortset fra de særlige pensioneringstilfælde m.v.,
en periode på 90 dage til at udnytte sine optioner. Det gælder naturligvis kun de op-


- 37 ­

tioner der er modnet. Det er ikke muligt at sælge eller på anden måde råde over til-
delte optioner.

Heidi Therkildsen har forklaret at hun i 2001 var ledende HR-medarbejder for Intel i
Norden. Intels præsentation af vederlæggelsen (T-Comp) er global. De enkelte ele-
menter kan indgå med forskellig vægt i de forskellige lande. Intel betaler ved afsked
altid mere end hvad der følger af funktionærloven. Årsbonus og lignende beregnes
forholdsmæssigt i overensstemmelse med funktionærlovens § 17 a. Optioner der er
modnet, bortfalder efter 89 dage. Ikke modnede optioner bortfalder i alle tilfælde.
Det får man at vide ved ansættelsen, og det kan man i øvrigt læse sig til, så det må
have været klart for alle. Der kom en vis usikkerhed om optionerne efter at Novo-
dommen var blevet kendt, men vidnet havde den opfattelse som også andre havde, at
Novos og Intels ordninger var forskellige.
Man kan i forbindelse med optioner teoretisk fravige de matrixer der fremgår af
skemaerne i Stock Option Guidelines. Så skal det godkendes af Stock Option komi-
teen. Fravigelser forekommer ikke i praksis. Den enkelte medarbejder har ikke kend-
skab til matrixen. De lokale selskaber indstiller til komiteen, og så foregår resten
mellem den enkelte medarbejder og USA-kontoret. Det stedlige selskab får ikke gen-
part af tildelingsskrivelsen (notice of grant). Tildelingerne foretages i dag over nettet.
I 2000 skete tildelingerne ved almindeligt brev.
Vidnet deltog i udarbejdelsen af SSP- og VSP-ordningerne. VSP-ordningen havde
fordele for den medarbejder der ønskede at komme hurtigt ud af døren. Vidnet havde
ikke noget at gøre med Xs tilslutning til VSP-ordningen.

Tim Sandholt Jensen har forklaret at han har været ansat i Intel siden 1. oktober 2000
med ansvar for bl.a. HR-management for Norden. Han samarbejdede med Heidi
Therkildsen, der er hans foresatte, om nedlukningen i 2001 og designet af fratrædel-
sespakkerne. Efter at han var kommet fra ferie den 2. juli 2001, blev han eneansvar-
lig for nedlukningen og fratrædelsespakkerne.
Der var en tilmeldingsfrist for VSP-ordningen den 16. juli 2001. Hvis man skrev
under, kunne man i princippet forlade selskabet efter underskriften.
Vidnet var ansvarlig for præsentationen af SSP- og VSP-ordningen. Optionerne er
omtalt på side 14 i præsentationen ("Din endelige fratrædelsesdag vil være 31. juli


- 38 ­

(?) - de 89 dage til udnyttelse af dine optioner vil begynde her"). Det blev i forbin-
delse med præsentationen forklaret at 89-dages fristen løb fra den 31. juli 2001 for
dem der valgte VSP-ordningen, mens fristen løb fra de individuelle fratrædelsesda-
toer for dem der blev afskediget efter SSP-ordningen.
Vidnet var i sommeren 2001 bekendt med Novo-dommen. Han mente der var en for-
skel mellem situationen i Novo-sagen og den stilling Intel-optionerne havde.
Vidnet var klar over at spørgsmålet om optionernes stilling blev drøftet blandt med-
arbejderne, bl.a. på et møde for medlemmer af Ingeniørforeningen i Danmark den 4.
juli 2001 hvori der også deltog repræsentanter for foreningen. Det fremgik af et refe-
rat der blev sendt rundt og som også HR-afdelingen fik. Det var Ingeniørforeningens
opfattelse at medarbejdere der accepterede VSP-ordningen, stod svagere end med-
lemmer der ikke accepterede ordningen.
Det var efter brevvekslingen med Coeta Chambers klart at man ikke ville acceptere
forbehold vedrørende optioner i forbindelse med tiltrædelse af VSP-ordningen. Det
var også klart at 89-dagesreglen ville blive anvendt for alle fratrådte, uanset om det
var efter VSP- eller SSP-ordningen.
Der var ca. 60 ud af 236 afskedigede der valgte VSP-ordningen.

Bodil K. Larsen har forklaret at hun i sommeren 2001 var personalekonsulent i Intel.
Den 19. juni 2001 blev det offentliggjort at Intel Denmark skulle lukke. Der kom
enkelte spørgsmål vedrørende optioner på Q&A-siden på Intel-intranettet. Nogle
blev besvaret efter at de havde spurgt Coeta Chambers. Vidnet har i øvrigt forklaret
om Xs aflevering af VSP-skemaet således som beskrevet i sagsfremstillingen.
Parternes anbringender

HK har på vegne af X og Y anført, at det ikke er korrekt som hævdet af Intel
Danmark, at påstandene er uegnede til påkendelse. Påstandene knytter sig til den


- 39 ­

forpligtelse, X og Y mener, at Intel Denmark har påtaget sig, og påstand 2 og 3 er
alene nedlagt for at undgå at falde i et koncernjuridisk hul.

Intel Denmark er rette sagsøgte. X og Y har indgået deres ansættelsesaftaler med
Intel Danmark, og det er mellem disse parter at de karakteristiske ydelser udveksles.
Det fremgår af ansættelsesaftalerne at optioner er en del af den lønpakke som Intel
Denmark tilbyder sine ansatte. Den årlige bedømmelse af den ansatte og indstillingen
til focal tildeling af optioner foretages af Intel Danmark, og godkendelsen fra Stock
Option Committee er en ren formalitet, i hvert fald når indstillingen ikke fraviger
matrix. Da optionerne er en del af Intel Corporations optionsprogram, er det naturligt
at det er Intel Corporation, som udsteder optionerne. Det forhold at moderselskabet
bekræfter tildelingen ved en notice of grant, ændrer imidlertid ikke ved at
kontraktparten er Intel Danmark. Ansættelsesaftalen er parternes eneste
aftalegrundlag, og denne er underlagt dansk ret. X og Y havde en berettiget
forventning om at Intel Denmark havde påtaget sig en forpligtelse til at opfylde alle
dele af aftalen, herunder forpligtelser vedrørende optionsprogrammet. Det fremgår
hverken af ansættelsesaftalen, af T-Comp-præsenta-tionen eller af andre dokumenter
i øvrigt at Intel Denmark ikke er forpligtet over for de ansatte i relation til
optionsprogrammet.

Intel Denmark forsøger at skabe et teknisk knockout ved at hævde at alene Intel Cor-
poration er forpligtet i relation til optionsprogrammet. Ved en afgørelse af dette
spørgsmål er det ikke tilstrækkeligt at kigge på de formelle koncernstrukturer. Der
må anlægges en pragmatisk vurdering som tager højde for at der ikke skabes omgå-
elsesmuligheder hvorved de ansatte stilles i en urimelig situation. Dette har også
støtte i retspraksis.

De indbyrdes relationer mellem Intel Denmark og moderselskabet, Intel Corporation,
er X og Y uvedkommende. I det omfang Intel Denmark ikke kan formå
moderselskabet til at opfylde optionsforpligtelsen, må Intel Denmark henvises til at
opkøbe aktier i moderselskabet der er i fri handel, og opfylde de optioner sagsøgerne
er tildelt.


- 40 ­

For det tilfælde at der sker ændringer i Intel Corporation der indebærer ændringer af
vilkårene for medarbejderoptioner i selskabet, skal X og Y på tidspunktet for
udnyttelse stilles som om de gennem hele perioden havde været registreret som
optionsindehavere. Disse eventuelle fremtidige forhold kan ikke vurderes på
nuværende tidspunkt, men på grund af disse eventualiteter gøres gældende at
sagsøgerne har et berettiget krav på at få medhold i både påstand 1, 2 og 3, således at
retsstillingen for fremtiden er klarlagt.

HK har endvidere anført at tildelingen af aktieoptioner er en vederlæggelse med en
ydelse som er omfattet af bestemmelsen i funktionærlovens § 17 a og dermed af det
generelle lønbegreb. Aktieoptionerne er nævnt i ansættelseskontrakten under over-
skriften "Remuneration" der kan oversættes mod vederlag, løn eller belønning. Det
fremgår endvidere af Pat Gurrens forklaring at det var tanken at de ansatte skulle
betragte T-Comp-pakken som et hele. Tildelingen skete på grundlag af en vurdering
af medarbejdernes hidtidige præstationer. Der lå således et element af belønning for
en allerede ydet arbejdsindsats i tildelingen af aktieoptioner, samtidig med at optio-
nerne var et instrument til at fastholde medarbejderne.

X og Y har erhvervet endelig ret til optionerne på tildelingstidspunktet. Optionerne
havde på dette tidspunkt en værdi, jf. Novo-dommen samt Black-Scholes formlen.

Funktionærlovens § 17a er udtryk for en grundsætning om at en arbejdsgiver ikke
vilkårligt kan fratage en ansat en ydelse som er en del af vederlæggelsen for en ydet
arbejdsindsats. Bestemmelsen om at allerede tildelte optioner bortfalder ved ansæt-
telsesforholdets ophør, er således i strid med funktionærlovens § 17a og dennes ana-
logi. Det er endvidere i strid med ufravigelige opsigelsesbestemmelser i funktionær-
loven og øvrige funktionærretlige grundprincipper at pålægge sagsøgerne sekundære
bindinger "golden handcuffs" ved krav om yderligere anciennitet for udnyttelse af
allerede tildelte optioner. Bestemmelsen om bortfald af optionerne er derfor ugyldig i
medfør af funktionærlovens § 21.

Da tildelingen af optioner som oven for nævnt skal betragtes som en del af den an-
sattes løn, må bestemmelsen om bortfald endvidere tilsidesættes som urimelig efter


- 41 ­

aftalelovens § 36. Bestemmelsen fremgår alene af et af de dokumenter som er en del
af materialet om aktieoptionsordningen, og er på ingen måde særligt fremhævet. Vil-
kåret er heller ikke blevet fremhævet over for de ansatte under de mundtlige præsen-
tationer af T-Comp-pakken.

Det gøres principalt gældende at bestemmelsen skal tilsidesættes i det hele, hvilket
har støtte i alle hidtil afsagte domme vedrørende aktieaflønning, og at der ikke i
denne sag er omstændigheder der kan begrunde et andet resultat, jf. særligt Novo-
dommen.

For så vidt angår Intel Danmarks subsidiære, mere subsidiære og mest subsidiære
påstande gøres gældende at sagsøgerne endeligt har erhvervet ret til optionerne, og at
der ikke er grundlag for forholdsmæssige beregninger i relation til modningstids-
punktet. Intel Danmarks beregningsmetode(r) har ikke nogen logisk argumentation.
Det er ikke rettens opgave at fastlægge principperne for en forholdsmæssig bereg-
ning.

Det gør ikke nogen forskel i relation til spørgsmålet om retten til optionerne at X
havde tiltrådt VSP-ordningen. Der er ikke forskel på vilkårene for udnyttelse af
optionerne efter VSP-ordningen, henholdsvis standardfratrædelsespakken. X havde
sikret sig at der ikke var forskel, og fratrådte på VSP-ordningens vilkår uden at Intel
Denmark havde imødegået hans brev af 16. juli 2001. Intel Denmark kan derfor ikke
nu hævde at X har fraskrevet sig muligheden for at anfægte aktieoptionsordningens
bestemmelse om bortfald af optionerne. I øvrigt skal VSP-aftalens vilkår om bortfald
tilsidesættes i medfør af funktionærlovens § 21 eller dennes analogi.

De tildelte optioner har karakter af løn i ferielovens forstand, og X og Y har derfor
krav på feriegodtgørelse af værdien af optionerne. Ifølge ferieloven er det et centralt
kriterium om provenuet i forbindelse med salg af aktieoptionerne beskattes, og det er
en forudsætning for at værdien af aktierne er omfattet af ferieloven at den
skattepligtige indkomst er aktualiseret. Udnyttelse af aktieoptionerne medfører en
beskatning af X og Y som således er berettiget til feriegodtgørelse af værdien af ak-
tieoptionerne på udnyttelsestidspunktet. Alle andre bonusordninger udløser


- 42 ­

feriegodtgørelse på tidspunktet hvor de aktualiseres og ikke på tidspunktet hvor de
tildeles.

Intel Denmark har anført at de af modparten nedlagte påstande 1-3 er uegnede til
påkendelse. Det giver ingen mening at Intel Denmark skal anerkende tredjemands
forpligtelse til opfyldelse, ligesom der ikke kan foreligge en forpligtelse for Intel
Denmark til naturalopfyldelse. X og Y har endvidere ikke på nuværende tidspunkt en
retlig interesse i at få prøvet påstand 2 og 3.

Intel Denmark er ikke rette sagsøgte i relation til aktieoptionsordningen. Mellem X
og Y på den ene side og Intel Denmark på den anden side er der alene indgået en
ansættelsesaftale. Det fremgår klart af aftalens pkt. 3.5 at Intel Denmark alene
indstiller ("recommen") de ansatte til optionerne, og at tildelingen skal godkendes af
Intel Stock Option Committee. Intel Denmark kan ikke tildele og har ikke ved
ansættelsesaftalen forpligtet sig til at tildele optioner til de ansatte. De ansatte havde
ingen forhandlinger med Intel Denmark om tildeling af optioner. Tildelingen skete
arbitrært fra Intel Corporation hvilket de ansatte var bekendt med.

Aktieoptionsprogrammet og optionsaftalen er udarbejdet af Intel Corporation og som
følge heraf underlagt amerikansk ret. Dette er det retlige grundlag mellem Intel Cor-
poration og de ansatte for tildeling af optioner. Samtlige tildelinger er bekræftet ved
notice of grant fra Intel Corporation der er løftegiver i forhold til aktieoptionerne. I
notice of grant er der henvist til aktieoptionsprogrammet og optionsaftalen som vil-
kår for tildelingen. De ansatte har haft adgang til de nævnte dokumenter, og det er
deres eget ansvar at sætte sig ind i vilkårene for tildelingen.

Intel Denmark hæfter heller ikke på andet grundlag for Xs og Ys eventuelle krav på
optioner i Intel Corporation. Intel Denmark har ikke - hverken skriftligt eller
mundtligt, direkte eller indirekte - påtaget sig nogen hæftelse over for modparten
vedrørende Intel Corporations forpligtelser i henhold til aktieoptionsprogrammet.

Der er ikke grundlag for at statuere hæftelsesgennembrud fra Intel Corporation til
Intel Danmark. Der foreligger ingen form for omgåelse ved at et moderselskab ud-


- 43 ­

steder optioner til et datterselskabs ansatte. Der er således ingen hensyn som taler for
et sådant hæftelsesgennembrud. Det er i øvrigt meget sjældent at et datterselskab ud
fra selskabsretlige synspunkter kommer til at hæfte for moderselskabets forpligtelser.
De foreliggende danske afgørelser er meget konkret begrundet og vedrører ikke ak-
tieoptioner. Der foreligger flere tyske afgørelser der i lignende sager som denne sag
kommer frem til at datterselskabet ikke er forpligtet i forbindelse med moderselska-
bets tildeling af optioner til datterselskabets ansatte.

Der er således intet grundlag for at Intel Denmark skulle hæfte for tildelingen af op-
tioner. De fremsatte krav på aktieoptioner vil udelukkende kunne rettes imod Intel
Corporation, og Intel Denmark skal derfor allerede af den grund frifindes.

Intel Denmark har endvidere anført at et vilkår om at ikke-modnede aktieoptioner
bortfalder på fratrædelsestidspunktet, og at modnede aktieoptioner bortfalder hvis de
ikke udnyttes inden 90 dage fra fratrædelsen, ikke er i strid med funktionærlovens §
17a, jf. § 21. De tildelte aktieoptioner er ikke ydelser som omfattet af funktionærlo-
vens § 17a. § 17a finder anvendelse på ydelser for allerede leverede arbejdspræsta-
tioner. Der skal være konneksitet mellem ydelserne fra arbejdsgiver og arbejdstager.
§ 17a vedrører desuden alene det aktuelle ansættelsesår. Baggrunden for § 17a var et
ønske om at beskytte sælgere o. lign. som fratrådte i løbet af et regnskabsår. § 17a er
ikke egnet til at blive anvendt på aktieoptionsordninger som Intels. Intels optionspro-
gram er bevidst fremadrettet. Tildelingen er ikke en ydelse for allerede erlagt ar-
bejde. Der er således ingen konneksitet mellem arbejdsydelse og optionstildelingen.
Ordningen er ikke performancerelateret. Der er tale om en incitamentsordning hvis
formål er at fastholde medarbejderne ved at give dem mulighed for at gøre et gun-
stigt aktiekøb og blive medejere af virksomheden. Optionerne er ikke en del af løn-
nen men kan sammenlignes med udsigten til fremtidig lønstigning eller karriere-
spring.

De ansatte har først erhvervet ret til optionerne på modningstidspunktet hvor de su-
spensive betingelser for at udnytte aktieoptionerne er opfyldt. På tildelingstidspunk-
tet havde optionerne ingen værdi for de ansatte idet tildeling skete til markedsvær-
dien, og optionerne ikke var omsættelige. Først på modningstidspunktet kan optio-
nerne have en værdi for de ansatte hvilken eventuelle værdi udelukkende er afhængig


- 44 ­

af udviklingen i Intel Corporations aktiekurs. Black-Scholes formlen er en omstridt
værdiansættelsesmodel.

Den foreliggende retspraksis udelukker ikke at en optionsordning kan falde uden for
§ 17 a. Novo-sagen angik en bagudrettet ordning hvor tildelingen af optioner var
afhængig af at virksomheden nåede visse mål i det pågældende regnskabsår. I Song
Networks-sagen (Sø- og Handelsrettens dom af 1. februar 2002 i F 19/00) var der en
forhåndsaftale om, at optionerne udgjorde en del af den ansattes bonus. Desuden blev
yderligere optioner tildelt på grundlag af virksomhedens årsresultat. Efter Intels ak-
tieoptionsprogram sker tildelingen af optioner efter koncernselskabets frie skøn. Le-
delsen i Intel Denmark får ikke kendskab til den faktiske tildeling til deres medarbej-
dere.

Intel Denmark bestrider endvidere at vilkårene om optionernes bortfald er i strid med
aftalelovens § 36. X og Y fik under deres ansættelse hos Intel Denmark en
konkurrencedygtig løn. Aktieoptionerne var ikke løn i funktionærlovens forstand,
men et medarbejdergode på linie med medarbejderlån til favorabel rente, fri bil og fri
telefon. Det er sædvanligt at sådanne medarbejdergoder bortfalder ved ansættelsens
ophør.

X og Y modtog notices of grant og var bekendt med de dokumenter som lå til grund
for optionstildelingerne. Vilkåret om bortfald fremgik klart af optionsaftalens pkt. 7.
De udsendte notices of grant var ensidige løfter om tildelingen af optioner på
nærmere angivne vilkår. Det var ingen betingelse for at vilkårene blev bindende at X
og Y skriftligt accepterede dem. For Xs vedkommende skulle de 150 modnede
aktieoptioner have været udnyttet inden 90 dage efter fratrædelsestidspunktet. Han
valgte imidlertid ikke at udnytte de 150 aktieoptioner, og disse aktieoptioner er
derfor bortfaldet i henhold til aktieoptionsprogrammets bestemmelser.

Vilkåret om bortfald af optionerne i forbindelse med ansættelsesforholdets ophør er
ikke urimeligt. Et sådant vilkår er helt sædvanligt i aktieoptionsordninger. Formålet
med optionsprogrammet er at fastholde medarbejderne, og dette fastholdelseselement
kan kun etableres ved at den fordel som den ansatte opnår ved optionsprogrammet,


- 45 ­

forsvinder ved fratræden. Formålet er helt legitimt hvor medarbejderne i øvrigt ydes
en konkurrencedygtig løn, og formålet klart er tilkendegivet overfor medarbejderne.
Intel Denmark har behandlet sine medarbejdere ordentligt. Der foreligger således
ikke sådanne særlige omstændigheder som kunne berettige til at tilsidesætte vilkåret
om bortfald efter aftalelovens § 36.

Hvis retten måtte nå frem til at aktieoptionerne er en "lignende ydelse" omfattet af
funktionærlovens § 17a, og under forudsætning af at retten er enig med Intel Den-
mark i at retserhvervelsestidspunktet for de tildelte aktieoptioner er modningstids-
punktet (i modsætning til tildelingstidspunktet), gøres det til støtte for de subsidiære
påstande gældende at der skal ske en forholdsmæssig bagudrettet beregning.

I henhold til Intel Corporations aktieoptionsprogram modner et antal aktieoptioner
hvert år. Det er kun de aktieoptioner der modner hvert år som udgør vederlag for ar-
bejde udført i den pågældende (1-årige) modningsperiode. X og Y er derfor kun
berettiget til en forholdsmæssig andel af de aktieoptioner der ikke var modnede på
fratrædelsestidspunktet, men som modnede i fratrædelsesåret svarende til
henholdsvis 200 og 157 optioner.

Såfremt retten ikke kan tiltræde at det kun er en forholdsmæssig andel af de i fratræ-
delsesåret modnede aktieoptioner som X og Y har ret til, gøres det subsidiært
gældende at de pågældende kun er berettiget til en forholdsmæssig andel af samtlige
ikke modnede aktieoptioner som er blevet tildelt, svarende til henholdsvis 1.312 og
597 optioner.

Hvis retten når frem til at aftalelovens § 36 finder anvendelse, skal dette efter Intel
Danmarks opfattelse ikke medføre at vilkåret om bortfald tilsidesættes fuldstændigt,
men alene at vilkåret ændres, således at X og Y kun er berettiget til en
forholdsmæssig andel af optionerne i overensstemmelse med det ovenfor nævnte.
Intel Denmark har ikke bevidst overtrådt dansk ret. Retstilstanden på området er
usikker hvilket der må tages hensyn til ved anvendelse af aftalelovens § 36.


- 46 ­

X underskrev en fratrædelsesaftale hvorved han accepterede at modnede
aktieoptioner skulle udnyttes inden 90 dage fra fratrædelsestidspunktet, og at ikke-
modnede aktieoptioner bortfaldt. Det fremgik udtrykkeligt af den indgåede
fratrædelsesaftale at X ikke vil kunne gøre yderligere rettigheder gældende
vedrørende aktieoptionsprogrammet. Aftalen går ikke ud over hvad parterne kan
aftale i forbindelse med fratrædelsen idet aftalen på flere punkter stiller X meget
gunstigere end han ville være efter funktionærloven. Den indgåede fratrædelsesaftale
er således ikke i strid med funktionærlovens § 21. X er følgelig bundet af aftalen og
kan derfor ikke rette noget krav mod Intel Denmark.

Intel Denmark bestrider at aktieoptionerne udgør vederlag i ferielovens forstand,
hvorfor X og Y allerede af denne grund ikke har krav på feriegodtgørelse.
Aktieoptionerne blev tildelt uden nogen anden betingelse end at sagsøger skulle være
ansat på modningstidspunktet. Tildelingen fandt sted i overensstemmelse med den
generelle matrix hvorefter aktieoptioner i Intel Corporation tildeles worldwide og
ikke på grundlag af sagsøgers arbejdsindsats. Aktieoptionerne er derfor ikke vederlag
for personligt arbejde i tjenesteforhold der berettiger til feriegodtgørelse.

Selvom optionerne måtte berettige til feriegodtgørelse, skal beregningen af ferie-
godtgørelse alene ske på baggrund af aktieoptionens eventuelle værdi for sagsøger på
tildelingstidspunkt hvilken værdi i denne sag kan fastsættes til nul idet tildelingskur-
sen var lig markedskursen. Hvis feriegodtgørelse skulle beregnes af værdien på ud-
nyttelsestidspunktet, ville det give anledning til flere praktiske problemer. En ansat
ville således kunne optjene ferie hos flere arbejdsgivere samtidig, og det ville ikke
være muligt for arbejdsgiveren at opgøre sine feriepengeforpligtelser.

Rettens begrundelse og resultat

Xs og Ys krav om optioner kan efter rettens opfattelse rettes mod Intel Denmark. X
og Y var ansat i Intel Denmark, og optionstildelingerne fremgik dels af deres
ansættelseskontrakter, dels af det program der præsenterede den samlede aflønning
("T-Comp"). Optionerne må antages at være indgået i den samlede aflønning af de
ansatte, i hvert fald set fra den ansattes side og må antages at have været en faktor af
en vis vægt i fastsættelsen af det samlede vederlag som den ansatte oppebar i Intel


- 47 ­

Denmark. Det vil derfor som anført af sagsøgerne stride mod væsentlige hensyn til
beskyttelse af de ansattes retsstilling, såfremt de blev henvist til at rejse deres krav
om optioner over for moderselskaber Intel Corporation.

Sagens hovedspørgsmål er herefter om X og Y har krav på de optioner de fik tildelt
under ansættelsen, eller om retten til optioner er bortfaldet som følge af sagsøgernes
fratræden inden modningstidspunktet, respektive som følge af bestemmelsen om at
modnede optioner i tilfælde af fratræden skulle udnyttes inden 89 dage.

Retten skal således ikke tage stilling til det spørgsmål som direkte vedrører anven-
delsen af funktionærlovens § 17 a, nemlig om en funktionær der fratræder i et regn-
skabsår, har krav på en forholdsmæssig andel af ydelser, i det foreliggende tilfælde
optioner, der er optjent eller tildelt i det pågældende år.

I Xs og Ys søgsmål er spørgsmålet om det er fastsat som et bindende vilkår for
tildeling og udnyttelse af optionerne at modtageren skulle være ansat i Intel-
koncernen på modningstidspunktet. Dette spørgsmål må besvares benægtende.
Optionerne blev som anført tildelt som led i ansættelsesforholdet og fremtrådte i
forhold til den ansatte som et element i den samlede aflønning, jf. ovenfor.
Optionerne som sagen vedrører, er alle tildelt ved tildelingsskrivelser (notices of
grant). Det fremgår ikke af disse, af ansættelseskontrakten eller af lønpræsentations-
programmet (T-Comp) på en tilstrækkeligt klar og utvetydig måde at det tilsagte ve-
derlag i form af en erhvervelse af en andel af den mulige værdistigning på Intels ak-
tier kunne fortabes i tilfælde af fratræden, hverken i form af fuldstændigt bortfald for
de ikke modnede optioners vedkommende, eller i form af en væsentlig ændring af
udnyttelsesperioden for de modnede optioners vedkommende. I tildelingsbrevet var
således alene anført: "If your employment status with Intel changes, your expiration
date may also change. You are responsible for ensuring you understand how your
employee status change may impact your stock options."

Angivelserne af optioners bortfald ved visse former for fratræden er således sket på
en måde der er helt utilstrækkelig til at konstituere betingelsen om bortfald som et
retligt bindende element i den tildelingsaftale der blev indgået mellem parterne.


- 48 ­


Xs krav om ret til optioner kan ikke anses for bortfaldet som følge af at han i
forbindelse med sin fratrædelse underskrev en fratrædelsesaftale hvorefter modnede
aktieoptioner skulle udnyttes inden 90 dage fra fratrædelsestidspunktet, og hvorefter
ikke modnede aktieoptioner bortfaldt. Aftalen om fratræden efter VSP-ordningen
blev indgået efter indsigelse fra Xs side. Vilkåret var ensidigt fastsat i Intels interesse
og var efter Intels opfattelse gældende uanset om X fratrådte efter VSP-ordningen
eller efter SSP-ordningen. Hvis vilkåret skal være gældende, kan det føre til at X må
give afkald på betydelige værdier i tilfælde af prisstigninger på Intelaktier i den
oprindelige udøvelsesperiode for optionerne. De fordele X modtog ved VSP-ordnin-
gen, var ikke af en sådan vægt at det kan føre til at antage at et afkald er rimeligt be-
grundet herved. Det må derfor anses for urimeligt og i strid med redelig handlemåde
i et ansættelsesforhold at gøre bortfaldsklausulen gældende mod X, jf. aftalelovens §
36.

Xs påstande 1-3 og de tilsvarende påstande nedlagt af Y tages derfor til følge.

Feriepenge: Der er ikke noget sikkert grundlag for at antage at optionerne før tilde-
lingstidspunktet var pligtmæssige ydelser i ansættelsesforholdet og dermed feriepen-
geberettigende. Under alle omstændigheder må det imidlertid slås fast at tegnings-
retterne på tildelingstidspunktet ikke havde en markedsværdi, eftersom de blev tildelt
med en optionspris svarende til markedsprisen på tildelingstidspunktet. En senere
værditilvækst er alene afhængig af markedsforholdene og er ikke en pligtig ydelse i
retsforholdet mellem den ansatte og arbejdsgiveren. Der skal derfor ikke foretages
beregning af feriepenge som hævdet af sagsøgerne.

Intel Denmark frifindes derfor for Xs påstand 4 og den tilsvarende påstand nedlagt af
Y.

Ved fastsættelsen af sagsomkostninger er taget hensyn til sagens principielle karakter
og dens betydning for et større antal tidligere funktionærer i Intel Denmark.


- 49 ­

Thi kendes for ret:

1. Intel Denmark ApS tilpligtes at anerkende at X har krav på at udnytte i alt
3.998 optioner på køb af aktier i Intel Denmark ApS' moderselskab, Intel
Corporation Inc., til de kurser og i de perioder der udvises af bilag 1.
2. Intel Denmark ApS tilpligtes at anerkende at i det omfang Intel Denmark
ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc., ikke til X efter anmodning
overdrager aktier op til et antal, til de kurser og i de perioder der udvises af
bilag 1, eller i øvrigt på de vilkår der ville være gældende på ud-
nyttelsestidspunktet, skal Intel Denmark ApS opfylde optionerne og over-
drage til X aktier i Intel Denmark ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc.,
mod betaling af det beløb fra X som X ville være forpligtet til at betale Intel
Denmark ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc.
3. Såfremt påstand 2 ikke opfyldes, tilpligtes Intel Denmark ApS at anerkende
at være forpligtet til at godtgøre X ethvert tab som X måtte få som følge af at
han afskæres fra at udnytte op til de i alt 3.998 optioner på køb af aktier i
Intel Denmark ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc., til de kurser og i de
perioder der udvises af bilag 1, eller i øvrigt på de vilkår der ville være
gældende på udnyttelsestidspunktet.
4. Intel Denmark ApS frifindes for Xs påstand 4.
5. Intel Denmark tilpligtes at anerkende at Y har krav på at udnytte i alt 1652
optioner på køb af aktier i Intel Denmark ApS' moderselskab, Intel
Corporation Inc., til de kurser og i de perioder der udvises af bilag 1.
6. Intel Denmark tilpligtes at anerkende at i det omfang Intel Denmark ApS'
moderselskab, Intel Corporation Inc., ikke til Y efter anmodning overdrager
aktier op til et antal, til de kurser og i de perioder der udvises af bilag 1, eller i
øvrigt på de vilkår der ville være gældende på udnyttelsestidspunktet, skal
Intel Denmark ApS opfylde optionerne og overdrage til Y aktier i Intel
Denmark ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc., mod betaling af det
beløb fra Y som Y ville være forpligtet til at betale Intel Denmark ApS'
moderselskab, Intel Corporation Inc.
7. Såfremt påstand 2 ikke opfyldes, tilpligtes Intel Denmark ApS at anerkende
at være forpligtet til at godtgøre Y ethvert tab som Y måtte få som følge af at


- 50 ­

han afskæres fra at udnytte op til de i alt 1652 optioner på køb af aktier i Intel
Denmark ApS' moderselskab, Intel Corporation Inc., til de kurser og i de
perioder der udvises af bilag 1, eller i øvrigt på de vilkår der ville være
gældende på udnyttelsestidspunktet.
8. Intel Denmark ApS frifindes for Ys påstand 4.
9. Inden 14 dage efter denne doms afsigelse skal Intel Denmark ApS i sagsom-
kostninger betale 150.000 kr. til HK Danmark som mandatar for X og Y.

Jens Feilberg

Peter Funch Henrik Amdi Madsen


Kaj Schou Per Skovsted


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»