Advokatarbejde - bestyrelsesarbejde

Resumé

Ikke bevis for at arbejde udført af en advokat, der samtidig var bestyrelsesformand, var udført i egenskab af advokat for selskabet eller med rekonstruktion for øje, hvorfor kravet ikke kunne henføres under konkurslovens § 94, nr. 1.

Dom i sagen P 29/03 

Advokat Lars Pilgård
(advokat Flemming Hartvig Pedersen)
mod
Søtoftegård A/S, Bygmestre under konkurs
ved kurator, advokat Troels Mørch Tuxen
(advokat Troels Mørch Tuxen)

Under denne sag, der er indbragt til prøvelse for skifteretten den 29. december 2003,
har advokat Lars Pilgård (i det følgende benævnt anmelderen) nedlagt påstand om, at
Søtoftegård A/S, Bygmestre under konkurs ved kurator, advokat Troels Mørch Tu-
xen (i det følgende benævnt boet) tilpligtes at anerkende 150.000 kr. som massekrav
i medfør af konkurslovens § 94, nr. 1.

Boet har påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod, at et mindre beløb anerken-
des som massekrav i boet.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218 a, stk. 2.


- 2 -

Sagen drejer sig om, hvorvidt arbejde udført af anmelderen i perioden fra primo 2002
til 6. juni samme år er rimelige omkostninger ved forsøg på at tilvejebringe en samlet
ordning af Søtoftegård A/S, Bygmestres økonomiske forhold ved rekonstruktion.

Søtoftegård A/S, Bygmestre er stiftet i 1992 med det formål at renovere industriejen-
domme. Selskabet ekspanderede kraftigt frem til 2000, og i 2001 indgik selskabet i
en struktur, hvor selskabet i hovedsagen var 100 % ejer af 6 sideordnede dattersel-
skaber. Søtoftegård A/S, Bygmestre var ejet af 4 juridiske og fysiske personer, hvor-
af de 3 ejere tillige havde alle aktier i Ejendomsselskabet Svaneparken A/S, der var
stiftet i 1999 og var en del af koncernen. I 2001 og begyndelsen af 2002 blev der ud-
arbejdet flere strukturplaner, hvoraf fremgår, at det var hensigten, at Ejendomssel-
skabet Svaneparken A/S skulle skifte navn til Søtoftegård Holding A/S og virke som
moderselskab for Søtoftegård A/S, Bygmestre og dennes datterselskaber samt en
række nye selskaber. De oprindelige planer blev udarbejdet i samarbejde med Deloit-
te & Touche og forudsatte en kapitaltilførsel på 150-200 mio. kr. Da dette projekt ik-
ke lod sig gennemføre, blev samarbejdet med Deloitte & Touche opgivet, og i stedet
udarbejdede man i koncernen planer, der alene krævede et kapitalindskud på 20-30
mio. kr. Søtoftegård A/S, Bygmestre og Ejendomsselskabet Svaneparken A/S benyt-
tede Spar Nord Bank A/S som bankforbindelse. Den 1. marts 2002 opsagde banken
alle engagementer til fuld indfrielse med udgangen af maj 2002. Engagementerne
omfattede da en anlægskredit på 26 mio. kr. med Svaneparken A/S, en kassekredit på
5 mio. kr. med Søtoftegård A/S, Bygmestre og 5 mio. kr. til projektfinansiering. Den
6. juni 2002 blev Søtoftegård A/S, Bygmestre taget under konkursbehandling på
grundlag af en egen konkursbegæring. Advokat Troels Mørch Tuxen blev udpeget
som kurator. Ved skrivelse af 8. august 2002 anmeldte advokat Lars Pilgård en for-
dring i boet på 620.000 kr. uden angivelse af kravets status. Kravet blev af kurator
registreret som simpelt krav i boet. Ved skrivelse af 30. juni 2003 meddelte advokat
Lars Pilgård, at 120.000 kr. med tillæg af moms rettelig skulle henføres under kon-
kurslovens § 94, nr. 1. Den 30. september 2003 foretog kurator prøvelse af kravet og
afviste dette som massekrav. Da der ikke forventedes dækning til simple krav, blev
fordringen ikke prøvet med denne status. Da anmelderen ikke kunne godkende kura-
tors indstilling, er sagen indbragt til prøvelse for skifteretten.


- 3 -

Der er under domsforhandlingen afgivet partsforklaring af advokat Lars Pilgård samt
vidneforklaring af tidligere direktør i Søtoftegård A/S, Bygmestre, Flemming Niel-
sen.

Anmelderen har gjort gældende, at han som advokat og rådgiver for Søtoftegård
A/S, Bygmestre i perioden fra begyndelsen af 2002 til den 6. juni samme år har for-
søgt at tilvejebringe en samlet ordning af skyldnerens økonomiske forhold ved re-
konstruktion, hvorfor kravet kan henføres under konkurslovens § 94, nr. 1. Bestem-
melsen skal fortolkes lempeligt for at undgå, at en rådgiver stiller krav om forudbeta-
ling eller sikkerhedsstillelse.

Efter at selskabet havde været igennem en voldsom ekspansion frem til år 2000, var
det nødvendigt at foretage en tilbundsgående undersøgelse af hele koncernen og fore-
tage en strukturmæssig omlægning af denne, og dette var i særlig grad påkrævet, ef-
ter at Spar Nord Bank A/S havde opsagt engagementerne den 1. marts 2002. Hvis
forhandlingerne med banken havde ført til en forlængelse af opsigelsesperioden, ville
dette uden tvivl have reddet hele koncernen. Arbejdet er således udført med føje og
tro på, at en rekonstruktion ville medføre en samlet ordning og dermed sikre en fort-
sat drift. Det er efter praksis uden betydning, at der alene har været forhandlet med
de finansielle kreditorer, når der blot har været tilstræbt en samlet ordning. Det er li-
geledes uden betydning, at Spar Nord Bank A/S's engagement med Søtoftegård A/S,
Bygmestre alene androg 5 mio. kr. Anmelderen har udført et betydeligt arbejde i for-
bindelse med forhandlingerne med de finansielle kreditorer, og da tidsforbruget an-
drager mere end 100 timer, må det anmeldte krav anses for rimeligt.

Konkursboet har gjort gældende, at det påhviler anmelderen at føre bevis for, at det
udførte arbejde kan henføres under konkurslovens § 94, og at denne bevisbyrde ikke
er løftet. Anmelderen har alene ydet bistand i forbindelse med etablering af en ænd-
ret selskabsstruktur med det formål at opnå nye kapitalindskud samt rådgivning ved-
rørende skattemæssige forhold. Dette arbejde fortsatte, efter at Spar Nord Bank A/S
havde opsagt sine engagementer den 1. marts 2002.

Anmelderens arbejde har dernæst ikke været rettet mod den samlede kreditormasse i
Søtoftegård A/S, Bygmestre. Anmelderen forhandlede således alene med Spar Nord
Bank A/S om en forlængelse af perioden for afvikling af engagementerne, hvilket


- 4 -

udelukkende skete med det formål at få udskiftet en finanskreditor med en anden kre-
ditor. Forhandlingerne drejede sig kun om et engagement på 5 mio. kr. i forhold til
Søtoftegård A/S, Bygmestre, mens hovedengagementet på 26 mio. kr. vedrørte Sva-
neparken A/S. Vareleverandørerne, der havde tilgodehavender på mere end 34 mio.
kr., blev ikke orienteret eller inddraget i forhandlingerne.

Kravet kan endeligt ikke anse for rimeligt. Anmelderen, der udover at være advokat
tillige har været bestyrelsesformand for flere af selskaberne, har ikke specificeret sit
honorarkrav, hverken i form af en timeopgørelse eller på anden måde. Det anmeldte
krav vedrører tillige arbejde i relation til andre selskaber end Søtoftegård A/S, Byg-
mestre.

Skifteretten skal udtale:

Efter bevisførelsen, herunder navnlig de af anmelderen, Lars Pilgård og vidnet
Flemming Nielsen afgivne samstemmende forklaring, lægger skifteretten til grund, at
anmelderen allerede i 2001 i samarbejde med Deloitte & Touche påbegyndte udar-
bejdelsen af en ny selskabsstruktur for Søtoftegård A/S, Bygmestre, de tilhørende
selskaber og Ejendomsselskabet Svaneparken A/S, og at dette arbejde fortsatte i
2002 efter, at samarbejdet med Deloitte og Touche var bragt til ophør. Formålet med
denne strukturændring var dels at søge at skaffe kapital med henblik på fortsat eks-
pansion, dels at forsøge at isolere og begrænse risici for de enkelte projekter i selv-
stændige selskaber og dels for at opnå skattemæssige fordele. Efter de afgivne forkla-
ringer var en kapitaludvidelse ikke påkrævet forud for 1. marts 2002, hvor selskabet
fortsat var i stand til at opfylde alle sine forpligtelser.

Efter at Spar Nord Bank A/S den 1. marts 2002 havde opsagt alle sine engagementer
med selskaberne, deltog anmelderen i en række forhandlinger dels med repræsentan-
ter for Spar Nord Bank A/S med det formål at opnå en forlængelse af afviklingsperi-
oden for engagementerne, dels med andre finansielle kreditorer, bl.a. Amagerbanken
A/S, DePfa Bank og Mezzanin Kapital A/S. Da det ikke var muligt at opnå en for-
længelse af kreditterne, og da der ikke kunne tilvejebringes kapital fra anden siden,
indgav selskabet egen konkursbegæring, der blev taget til følge den 6. juni 2002.


- 5 -

Efter anmelderens forklaring lægger skifteretten til grund, at denne - udover at være
bestyrelsesformand i en række selskaber i koncernen, bl.a. Søtoftegård A/S, Bygme-
stre - tillige var advokat for selskaberne. Efter at han havde anmeldt en fordring på
620.000 kr. ved skrivelse af 8. august 2002, meddelte han ved skrivelse af 30. juni
2003 kurator, at 120.000 kr. med tillæg af moms rettelig skulle henføres under kon-
kurslovens § 94, nr. 1. Han har ikke i forbindelse med arbejdet ført timeregnskab el-
ler foretaget anden form for registrering, herunder fordeling af arbejdet på de enkelte
selskaber i koncernen. Kravet er beregnet ud fra et efterfølgende skønnet tidsforbrug
på ikke under 100 timer.

Efter den af vidnet Flemming Nielsen afgivne forklaring lægger skifteretten endvide-
re til grund, at anmelderen fungerede som advokat for koncernens selskaber, dels an-
gående konkrete projekter i selskaberne, dels i forsøgene på kapitalfremskaffelse i
forbindelse med drøftelserne om strukturændringer og endelig i drøftelserne med
Spar Nord Bank A/S's opsigelse af sine engagementer.

Skifteretten finder, at det af anmelderen udførte arbejde forud for den 1. marts 2002
ikke er sket med rekonstruktion for øje, men med det formål at sikre en fortsat eks-
pansion af virksomheden, hvorfor arbejde forud for dette tidspunkt allerede af denne
grund ikke kan henføres under konkurslovens § 94, nr. 1.

Efter konkurslovens § 94 påhviler det anmelderen at føre bevis for, at det udførte ar-
bejde kan henføres under denne bestemmelse. Skifteretten finder, at i et tilfælde som
det foreliggende - hvor anmelderen både har været bestyrelsesformand og advokat
for en række selskaber - bør stilles skærpet krav til beviset for, at arbejdet er udført
med henblik på en rekonstruktion.

Da anmelderen har undladt at føre et specificeret timeregnskab med nøje angivelse af
de enkelte arbejdsopgaver såvel i relation til de enkelte selskaber som i forhold til
anmelderens opgaver som bestyrelsesformand, eller anført andre objektive omstæn-
digheder til støtte for honorarfastsættelsen, men blot efterfølgende ud fra et frit skøn
har fastsat tidsforbruget for advokatopgaverne og rekonstruktionsarbejdet, finder
skifteretten det ikke godtgjort, at det af anmelderen udførte arbejde efter den 1. marts
2002 helt eller delvist kan henføres under konkurslovens § 94, nr. 1.


- 6 -

Thi kendes for ret:


Søtoftegård A/S, Bygmestre under konkurs ved kurator, advokat Troels Mørch Tu-
xen, frifindes.

Anmelderen, advokat Lars Pilgård, betaler inder 14 dage fra dato sagens omkostnin-
ger med 16.000 kr.


Torben Kuld Hansen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


kaffe kapital med henblik på fortsat eks-
pansion, dels at forsøge at isolere og begrænse risici for de enkelte projekter i selv-
stændige selskaber og dels for at opnå skattemæssige fordele. Efter

Højere bestyrelseshonorar til eksterne bestyrelsesmedlemmer var usagligt begrundet

Det er forudsat i selskabslovgivningen, at der mellem medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer og øvrige ...»

Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmers ret til honorar

Domstolene har ved flere lejligheder taget stilling til, hvorvidt medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ...»