Skoda - virksomhedsnavn

Resumé

De sagsøgte, der tidligere havde været autoriseret forhandlere af Skoda-biler, havde efter ophør af forhandlerforholdet ikke længere ret til at gøre brug af virksomhedsnavnet Skoda-House.

Dom i sagen V-70-04


Skandinavisk Motor Co. A/S
tidligere Pradan Auto Import A/S
(Advokat Jacob Ørskov Rasmussen)

mod

1) Skoda-House A/S
(Advokat Michael Clemmensen)
2) Skoda-House/HE-BILER v/
Henning Mærsk-Møller
(Advokat Michael Clemmensen)

afsagt sålydende

D E L D O M:

Hovedspørgsmålet i denne deldom er, om de sagsøgte, Skoda-House A/S og Skoda-House/HE-biler v/Henning Mærsk-Møller, er berettiget til at benytte betegnelsen "Skoda" i deres forretningsnavn efter ophøret af en forhandlerkontrakt med sagsøgeren, Skandinavisk Motor Co. A/S.

Påstande

I forhold til sagsøgte 1, Skoda-House A/S, har sagsøgeren, nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte 1 forbydes at gøre brug af selvstændige forretningskendetegn, herunder navne, selskabsnavne, varemærker, domænenavne, e-mailadresser og lignende, som indeholder ordet SKODA, herunder SKODA-HOUSE, SKODA HOUSE, for virksomhed i form af automobilforhandler, -reparatør og ­ værkstedsvirksomhed samt forhandling af reservedele og tilbehør til automobiler.

2. Sagsøgte 1 tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet Skoda-House A/S.

3. Sagsøgte 1 tilpligtes principalt at overdrage til sagsøger og subsidiært at afregistrere domænenavnene www.skoda-house.dk
og www.skodahouse.dk.

I forhold til sagsøgte 2, Skoda-House/HE-biler v/Henning Mærsk-Møller, har sagsøgeren nedlagt følgende påstande:

1. Sagsøgte 2 tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at gøre brug af selvstændige forretningskendetegn, herunder navne, virksomhedsnavne, varemærker, domænenavne, e-mailadresser og lignende, som indeholder ordet SKODA, herunder SKODA HOUSE, SKODA HOUSE, for virksomhed i form af automobilforhandler, reparatør og ­værkstedsvirksomhed samt forhandling af reservedele og tilbehør til automobiler.

2. Sagsøgte 2 forbydes at anvende ordet SKODA, herunder SKODA HOUSE og SKODA HOUSE som en del af sagsøgte 2's virksom-
hedsnavn.

3. Sagsøgte 2 tilpligtes at afregistrere virksomhedsnavnet SkodaHouse/HE-biler.

De sagsøgte har i det hele påstået frifindelse.


Påstandene er i medfør af retsplejelovens § 253 udskilt til særskilt afgørelse, således at en af sagsøgeren nedlagt erstatningspåstand og nogle af de sagsøgte nedlagte anerkendelsespåstande vedrørende opsigelsesvarsel og erstatningsansvar er henskudt til senere afgørelse.

Sagsfremstilling

Skandinavisk Motor Co. A/S, tidligere Pradan Auto Import A/S, (herefter: "sagsøgeren") er importør af biler, reservedele og tilbehør, produceret af Skoda Auto AS i Tjekkiet.

Begge de sagsøgte, først sagsøgte 2 som enkeltmandsvirksomhed, senere sagsøgte 1 som selskab (herefter: "sagsøgte"/"de sagsøgte", bortset fra sammenhænge, hvor det er relevant at benytte betegnelserne sagsøgte 1 hhv. sagsøgte 2), har været autoriserede Skoda-forhandlere i Danmark.

Skoda Auto AS/Skoda AS har registrerede danske og internationale varemærkerettigheder, herunder bl.a. til ordmærket, hhv. figurmærket "Skoda" samt følgende figurmærke:

Sagsøgeren er som licenstager påtaleberettiget med hensyn til Skodavaremærkerne i Danmark, der bl.a. er registreret for klasse 12, herunder "automobiler", "motorkøretøjer samt bestanddele hertil", "forbrændingsmotorer og elektromotorer til køretøjer og bestanddele hertil".

Det er oplyst, at sagsøgeren i 1987 indgik en forhandleraftale med sagsøgte 2 om forhandling af Skoda-biler, reservedele og tilbehør. Ved forhandlerforholdets etablering begyndte sagsøgte 2, der hidtil havde drevet virksomhed under anvendelse af firmabetegnelsen "HE-biler", at gøre brug af betegnelsen "Skoda Jagtvej" i forbindelse med/samtidig med betegnelsen "HE-biler".

I starten af 1996 flyttede sagsøgte 2 til nye lokaliteter på Rådmandsgade. I den forbindelse begyndte sagsøgte 2 at benytte betegnelsen "Skoda-House" (Skoda House") i sit firmanavn. Betegnelsen "HE-biler" blev fortsat benyttet.

Op til flytningen udsendte sagsøgte 2 en "nytårshilsen" til kunder og forretningsforbindelser, hvoraf bl.a. fremgik:

"... Vores salgsafdeling bliver også helt ny og endnu større end på Jagtvej.

Vi indretter et flot showroom, og kontorlokaler hvor vi i ro og mag kan tale om ny eller brugt Skoda.
...
Skoda-House bliver vort nye firmanavn, fordi det nu bliver et ægte Skoda-bilhus."

Efter forudgående forhandlinger i efteråret 1996 indgik sagsøgeren og sagsøgte 2 ("Skoda House/HE-biler") ny forhandlerkontrakt den 18. november 1996.

Forhandlerkontraktens pkt. 9, "REKLAME", er sålydende:

"9.1: Forhandleren skal til enhver tid gøre sit yderste for at fremme og øge salget af produkterne i området, og forhandleren skal gennem reklame, herunder annoncering, udstilling og udsendelse af salgsmateriale, gennemføre salgsfremmende aktiviteter.

9.2: Forhandlerens reklame for produkterne skal være i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og forhandleren skal fortrinsvis benytte sig af det af leverandøren leverede materiale.

Forhandleren skal øjeblikkelig tilbageholde enhver form for reklame, som leverandøren anser for at stride mod mærkets og leverandørens interesser. En sådan reklame må heller ikke senere benyttes.

9.3: Forhandleren er berettiget til i sin reklame og markedsføring at anvende Skoda's varemærke og logo. Dette gælder også forhandlerens øvrige skriftlige materiale. Forhandleren er ikke berettiget til at anvende Skoda i sit forretningsnavn".

Pkt. 21, "IMMATERIELLE RETTIGHEDER", er sålydende:

"21.1: Forhandleren anerkender Skoda's ejendomsret til alle varemærker, ophavsrettigheder, patenter samt alle øvrige immaterielle rettigheder. Evt. krænkelser af disse rettigheder betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende forhandlerkontrakt.

21.2: Såfremt forhandleren konstaterer, at tredjemand gør indsigelser herimod eller krænker de forannævnte rettigheder, skal forhandleren straks underrette leverandøren herom. Det samme gælder, såfremt der overfor forhandleren gøres krav gældende i relation til de nævnte rettigheder."

Af pkt. 25, "AFVIKLING VED KONTRAKTENS OPHØR", fremgår bl.a.:

"...
Pkt. 25.2: Ved kontraktens ophør skal forhandleren omgående
...
b. fjerne enhver form for skiltning, der angiver denne som autoriseret Skodaforhandler samt i øvrigt at ophøre med brug af leverandørens varemærke, logo o.l. Såfremt forhandleren ikke selv fjerner skiltning m.v. er leverandøren berettiget til for forhandlerens regning at lade skiltningen fjerne.
..."

Den 22. oktober 1999 blev domænenavnet "skoda-house.dk", registreret af sagsøgte 2.

I brev af 16. april 2002 til sagsøgeren oplyste sagsøgte 2 at have "besluttet at omdanne Skoda-House/HE-biler til et aktieselskab" og anmodede i den forbindelse om, at "forhandlerkontrakten kan fortsætte uforandret i aktieselskabsform", hvilket sagsøgeren bekræftede ved brev af 17. april 2002. Sagsøgte 1, Skoda-House A/S (med binavnet HE-biler A/S), blev efterfølgende registreret som selskab (teknisk ved en omdannelse og navneændring af et i forvejen registreret anpartsselskab).

Ved brev af 2. september 2002 opsagde sagsøgeren med henvisning til den "nye EU-gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen, som træder i kraft pr. 1. oktober 2002", og "den nødvendige reorganisering" sagsøgtes forhandlerkontrakt "med 12 måneders varsel til udløb pr. 30. september 2003."

En samtidig dateret og af Peter Mygind hos sagsøgeren i forvejen underskrevet "Hensigtserklæring (Letter of Intent)" om fortsat samarbejde blev senere underskrevet af Henning Mærsk-Møller.

Ved underskrifter den 9. og 10. oktober 2002 enedes parterne om et tillæg til forhandlerkontrakten i anledning af sagsøgte 2's overgang til selskabsform, bl.a. således at sagsøgeren accepterede, at forhandleraftalen fortsatte "på uændrede vilkår, dog med respekt for den fremsendte opsigelse, jf. skrivelse af 2. september d.å. og forudsat at Henning Mærsk-Møller er hovedaktionær"

Efter korrespondance mellem Skoda-forhandlerforeningen og sagsøgeren om retmæssigheden af det benyttede opsigelsesvarsel på 12 måneder (efter forhandlernes opfattelse skulle opsigelsesvarslet være 24 måneder), rettede sagsøgte henvendelse til sagsøgeren, att.: Peter Mygind, i en skrivelse af 29. september 2003, hvori sagsøgte bl.a. anmodede om et møde så hurtigt som muligt "hvor vi kan aftale hvordan vi afvikler dette samarbejde ..." Ved brev af 30. september 2003 bekræftede sag-
søgeren v/Peter Mygind samarbejdets ophør "med udgangen af indeværende måned".

Sagsøgte 1 fortsatte efter forhandlerforholdets ophør med at benytte firmanavnet Skoda-House A/S med underangivelsen HE-biler, men med ændret logo i forhold til Skodas figurmærke. Efter kontakt mellem parterne og indsigelser fra sagsøgeren ændrede sagsøgte ca. marts 2004 på ny logoet, der herefter kom til at se sådan ud (bilag 18):

Det nye logo kom også til at fremgå på sagsøgtes brevpapir - i øverste højre hjørne, som også var den placering, de tidligere logoer, herunder Skodas, havde haft.

Der er under sagen fremlagt kopi af en udateret forside til tryksagen "Skoda-House Nyt", der illustrerer sagsøgtes fortsatte brug af firmanavn, logo og hjemmesideadresse www.skoda-house.dk. I tryksagen er den nye "Octavia"-model omtalt i ord og billeder.

Der er fremlagt en række eksempler på sagsøgte 1's annoncering på forsiden af Østerbro Avis (som ifølge Gallup har 40.000 læsere om ugen) i perioden fra den 9. juni 2004 - 20. april 2005. Annoncerne var i hvid skrift på grøn baggrund, startende med det omhandlede HE-logo, efterfulgt af "Skoda-House HE-biler" og en individuel, sloganpræget tekst.

Der er endvidere fremlagt 4 eksempler fra 2005 på sagsøgte 1's annoncering i Berlingske Tidende med brug af firmanavnet Skoda House A/S med telefonnummer trykt under en grøn bjælke.

Følgende foto viser sagsøgte 1's skiltning på forretningsadressen:

Der er fremlagt et foto af en reklame for Skoda-House A/S, påtrykt på en bil.

Sagsøgerens anvendte midler til markedsføring af "Skoda" for årene 2000 ­ 2004 var: ca. 15 mio.kr., ca. 17,6 mio.kr., ca. 21 mio.kr., ca. 23 mio.kr. og ca. 27,8 mio.kr. For 2005 var budgettallet ca. 22 mio.kr.

Skoda havde i 2004/05 en markedsandel på mere end 6 % og har de senere år solgt ca. 6.000 nye biler om året mod f.eks. ca. 3.500 i 1995 (markedsandel 2,6 %) og ca. 5.500 i 1996 (markedsandel 3,85 %).

Skoda var "årets bil" i 1997 og har været solgt i Danmark gennem ca. 60 år.

Forklaringer

Henning Mærsk-Møller har forklaret, at han har været bilforhandler i 28 år ­ i starten under navnet HE-biler. I 1986 fik han en henvendelse vedr. Skoda, der blev produceret i Tjekkoslovakiet, og som på daværende tidspunkt ikke var noget imponerende bilmærke. Skoda-bilerne havde et dårligt ry; de rustede meget, hvilket medførte et stort behov for udskiftning. I begyndelsen af 1987 startede han som Skoda-forhandler på adressen Jagtvej 23, hvorefter han ­ efter at have solgt de sidste biler af andre mærker ud - udelukkende solgte Skoda-biler. Fra det tidspunkt hed firmaet "Skoda Jagtvej", men han brugte også "HE-biler" som et til navn. "HE-biler" havde et godt navn.

I sommeren 1995 købte han ejendommen på Rådmandsgade, der er en parallelvej til Jagtvej, og fortsatte virksomheden på denne adresse fra starten af 1996, nu under navnet "Skoda-House". Hvor værksted og salgsafdeling på Jagtvej var opdelt i 2 afdelinger, blev det hele nu samlet i et "Skoda-hus". Sagsøgerens direktør, Peter Mygind, turde ikke umiddelbart give tilladelse til brug af navnet Skoda-House, men fik under et besøg i Prag fabrikkens opbakning til sagsøgtes brug af navnet, hvilket han var stolt af. En dag i slutningen af 1995 kom han ind i forretningen og oplyste, at han havde fået fabrikkens godkendelse. Der var ingen forbehold eller betingelser knyttet til tilladelsen.

Der var dengang ikke andre forretninger i Danmark, der havde Skoda i sit virksomhedsnavn. Af Skoda-fabrikkens forhandleroversigt fra 2001 fremgik, at kun 11 ud af 3444 autoriserede forhandlere i hele verden havde Skoda i firmanavnet.

Den nytårshilsen, som i 1995 blev rundsendt i anledning af flytningen til Rådmandsgade, og som samtidig præsenterede det nye navn, "Skoda House", blev også sendt til sagsøgeren.

I forbindelse med indgåelsen af den nye forhandlerkontrakt i november 1996 blev pkt. 9.3 om, at forhandleren ikke måtte benytte Skoda i sit forretningsnavn, ikke drøftet særskilt. Budgetter og salgstal blev drøftet, men ikke kontraktens enkelte bestemmelser. Det er aldrig fra sagsøgerens side blevet nævnt, at firmanavnet skulle ophøre, hvis forhandlerkontrakten ophørte.

Beslutningen om at omdanne forretningen til et aktieselskab blev taget efter kraftig opfordring fra importøren. Beslutningen blev truffet umiddelbart før hans 25 års jubilæum og blev omtalt i jubilæumsavisen.

Alle forhandlere blev opsagt i september 2002. Der kom et nyt kontraktforslag på bordet i sommeren 2003, som han opfattede som et diktat. Efter generalforsamlingen den 27. september 2003 meddelte han sagsøgeren, at han ikke ville underskrive den nye kontrakt. Lige over middag den 30. september havde han en samtale med Claes Karlsson hos sagsøgeren, der forsøgte at overtale ham til at underskrive. Spørgsmålet om firmanavn blev ikke drøftet.

Inden for en uge efter at have afvist kontrakten skrev han ud til sine kunder med en orientering. Sagsøgte giver ikke kunderne indtryk af at være autoriseret forhandler, og det er hans opfattelse, at kunderne heller ikke tror dette.

Den manual, som Skoda havde mht. indretning af forhandlernes forretninger, havde han altid levet op til. På facaden havde han således bl.a. et skilt med Skodas logo. Skiltet var leveret af Skoda-fabrikken. Skoda har aldrig brugt en grøn ring i sit logomærke. Som autoriseret forhandler skal man have et sølvfarvet bånd i logoet og røde bogstaver.

Ved forhandlerforholdets ophør den 1. oktober 2003 stod der kun nye Skoda-biler i forretningen. Udenfor stod brugte Skoda'er.

Han har stadig kun Skoda'er til salg, men ingen nye, bortset fra enkelte efter konkret fuldmagtsaftale. I starten havde han i en overgangsfase også nogle demo-vogne. Efter mødet den 15. marts 2004 med Peter Mygind blev hans logo og facade lavet om og så herefter ud som fotoet, bilag 18. Også brevpapiret blev ændret, hvilket tog lidt længere tid. Hans nuværende logo adskiller sig betydeligt fra Skodas, bl.a. ved farver og den valgte skrifttype.

Tidligere administrerende direktør hos sagsøgeren, Peter Mygind, har forklaret, at han fratrådte sin stilling for ca. 1½ år siden efter ca. 9 års ansættelse.

Efter vidnets erindring blev "Skoda-House" benyttet af sagsøgte efter flytningen til Rådmandsgade. Vidnet opfattede "Skoda-House" og "HE-biler" som synonymer. Sagsøgeren var vidende om sagsøgtes benyttelse af betegnelsen "Skoda-House" i markedsføringsmæssig sammenhæng. Sagsøgeren opfordrede forhandlerne til at benytte "Skoda" markedsføringsmæssigt. De enkelte forhandlere er en del af og uløseligt forbundet med det autoriserede netværk. Man må gøre brug af varemærket, der tilhører Skoda i Tjekkiet, så længe forhandlerkontrakten løber.

Vidnet har ikke diskuteret spørgsmålet om sagsøgtes firmanavn med fabrikken i Tjekkiet, men fabrikken var vidende om sagsøgtes brug af betegnelsen "Skoda-House". Vidnet har ikke erindring om, at varemærkespørgsmålet er blevet drøftet med sagsøgte.

Vidnet husker ikke konkret sagsøgtes nytårsbrev fra januar 1996. Der var 75 forhandlere, og ingen havde Skoda i deres registrerede navn, men mange markedsførte sig som Skoda-forhandler, f.eks. "Skoda Hillerød". Hvis omtalen i nytårsbrevet af "Skoda-House" som nyt "firmanavn" betød, at betegnelsen anvendtes som kaldenavn, var der ingen konflikt i forhold til Skoda, men hvis det betød anvendelse som egentligt navn, forelå der ingen godkendelse fra Skoda.

Vidnet erindrer ikke nogen forespørgsel fra Henning Mærsk-Møller om tilladelse til at benytte betegnelsen "Skoda-House". Hvis han var blevet spurgt, ville han have svaret, at sagsøgeren ikke havde indvendinger mod en sådan brug i markedsførings-mæssig sammenhæng.

Skoda i Tjekkoslovakiet har efter vidnets erindring ikke forholdt sig til navnespørgsmålet, men har produceret sagsøgtes facadeskilte, hvilket er normal fremgangsmåde. Det var ikke vidnet selv, der håndterede skilteekspeditionen. Da samarbejdet ophørte, blev skiltene nedtaget.

Ved indgåelsen af forhandlerkontrakten burde man nok have tænkt den tanke, at der skulle være gjort særskilt bemærkning om anvendelse af "Skoda-House" som firmanavn, således at det var gjort udtrykkeligt, at enhver anvendelse skulle ophøre samtidig med samarbejdets ophør. At dette ikke er klart præciseret, er ikke udtryk for juridiske overvejelser. Der blev ikke gjort brug af juridisk rådgivning. Det var i den kontraktmæssige sammenhæng indiskutabelt, at navnet tilhørte Skoda.

Da sagsøgte gav udtryk for ønske om omdannelse til et aktieselskab, tog sagsøgeren ad notam, at man ønskede kontraktens fortsættelse på uændrede vilkår, dvs. også mht. Skodas varemærke og logo.

Da sagsøgeren pga. den nye EU-forordning skulle ændre sine forhandlerkontrakter, blev samtlige forhandlere opsagt, samtidig med at der blev

underskrevet hensigtserklæringer om fortsat samarbejde. Det var en både stor og trist overraskelse, at HE-biler ikke ønskede at fortsætte samarbejdet. Udover HE-biler stoppede kun en enkelt anden forhandler, hvilket var begrundet i sygdom.

Første gang, vidnet blev opmærksom på, at sagsøgte fortsatte med Skoda-navnet og et logo, der til forveksling ligner Skodas, var, da sagsøgeren modtog sagsøgtes skrivelse af 26. november 2003. Vidnet ringede til Henning Mærsk-Møller, der ville vende tilbage, men det tog sin tid. I et julekort oplyste Mærsk-Møller, at han ville vende tilbage efter nytår.

Ulrik Schönemann har forklaret, at han siden 1. september 2004 har været direktør hos sagsøgeren.

Vidnet redegjorde i korte træk for Skodas historie siden Emil Ritter von Skodas etablering af virksomheden i 1869. Virksomheden er opdelt i en industrigren og en automobilgren. Volkswagen købte i 1991 aktiemajoriteten, og Skoda er i dag en del af Volkswagen-gruppen, der også omfatter f.eks. Seat, Audi og Porsche.

Der findes 54 autoriserede Skoda-udsalgssteder og 72 Skoda-servicepartnere. Alle kan i princippet blive autoriseret servicepartner, mens adgangen til at blive autoriseret forhandler er mere snæver og bl.a. afhængig af et skøn over, om der "er plads" til en ny forhandler.

Det tillades ikke forhandlerne at benytte Skoda som en del af virksomhedsnavnet. Dette håndhæves af sagsøgeren på vegne Skoda Auto i Tjekkiet. Sagsøgeren tillader brug af Skoda-mærket i domænenavne og e-mailadresser. Tilladelsen er afhængig af et bestående autoriseret forhandlerforhold, og brugen skal ophøre ved samarbejdets ophør. Sagsøgeren har i henhold til sin importørkontrakt pligt til at forfølge misbrug af Skoda-navnet.

Der er, bortset fra sagsøgte, ingen forhenværende forhandlere, der fortsat gør brug af Skoda-betegnelsen.

Man kan godt gøre brug af betegnelser som f.eks. Skoda Haderslev, hvis man er autoriseret forhandler. Det fremgår af kontrakten, at brugen skal ophøre, hvis samarbejdet ophører.

Peter Lorenzen har forklaret, at han har været marketingschef hos sagsøgeren siden 1. november 2003.

Skodas logomærke skal symbolisere dynamik (vingen), og at der skues fremad (pilen). Den grønne farve er benyttet siden 1991. Skoda er en stor virksomhed. Den grønne farve skal synliggøre differentieringen mellem industri og bilproduktion.

Markedsføringsmidlerne er primært brugt med henblik på at forøge kend-skabsgraden og forbedre Skodas image. Markedsføringen er sket via TV, magasiner, blade, direct mail samt på internettet.

Skoda indtager en 8. plads, målt på markedsandel. I 1997 blev Skodas Octavia-model kåret til "årets bil". I februar 2005 var Fabia-modellen mest solgte bilmodel på markedet, og i juni var det Octavia-modellen. I 2004 blev der på verdensplan solgt 450.000 Skoda-biler i 83 lande.

Skoda har indgået sponsorkontrakter med bl.a. Tour de France 2005, (2 mia. seere) Verdensforbundet for Ishockey, World Rally, Den Internationale Cykelunion og Team CSC.

Når sagsøgte annoncerer som f.eks. sket i Berlingske, lukrerer sagsøgte på Skodas mangeårige investeringer mht. navn og farve. 

Jørgen Winther Jørgensen har forklaret, at han har arbejdet sammen med Henning Mærsk-Møller siden 1. april 1981, hvor forretningen under navnet HE-biler havde adresse i Rantzausgade. Da Skoda i 1987 kom på banen, var forretningen flyttet til Jagtvej. Forretningen hed stadig HE-biler, der var et indarbejdet navn, men forretningen kom i daglig tale snart til at hedde Skoda Jagtvej.

Da forretningen i 1995/96 flyttede til Rådmandsgade, fandt vidnet på navnet "Skoda-House", fordi alt, dvs. værksted, salg og reservedele, nu blev samlet under ét tag. Der fandtes i forvejen et "Jaguar House", et "Toyota House" etc. Peter Mygind skulle lige have det sanktioneret i Tjekkiet. Vidnet var til stede, da Mygind i september/oktober 1995 kom ind i forretningen og oplyste, at det var godkendt i Tjekkiet, at de måtte hedde "Skoda-House".

Da "Skoda-House" blev lavet om til et aktieselskab, kom vidnet i bestyrelsen. Det var aldrig oppe at vende, om de måtte hedde "Skoda-House" som virksomhedsnavn, og der har ikke været knyttet betingelser til brugen. Heller ikke i forbindelse med kontraktens ophør hørte vidnet noget om, at de ikke måtte hedde "Skoda-House".

De gamle skilte med det autoriserede "Skoda Auto" logo blev taget ned med det samme, da kontrakten ophørte, og erstattet af sagsøgtes egne, der adskiller sig fra de autoriserede forhandleres, der har grønt skilt med grå baggrund og rød skrift og apostrof.

Sagsøgte formidler aftaler om køb af nye biler, men virksomheden har ingen nye biler i forretningen. Man reparerer og sælger brugte Skoda-biler. Vidnet, som er værkfører, har ikke hørt om kunder, der tror, at sagsøgte er autoriseret forhandler.

Procedure

Det er af parternes procedure fremgået, at parterne er enige om, at "Skoda" som varemærke er velkendt, og at det derfor nyder en udvidet beskyttelse, jf. varemærkelovens § 4, stk. 2. Det er endvidere fremgået, at de sagsøgte, såfremt retten ikke er enig i deres hovedanbringende om, at de på aftaleretligt grundlag fortsat kan gøre brug af "Skoda" i deres forretningsnavn, kan tiltræde, at sagsøgerens påstande i det hele tages til følge.

agsøgeren har anført, at sagsøgeren, da sagsøgte 2 i 1987 startede som autoriseret forhandler, accepterede, at sagsøgte 2 i tilknytning til virksomhedsnavnet HE-biler kaldte sig "Skoda Jagtvej", og da den nye kontrakt blev indgået i 1996, accepterede sagsøgeren tilsvarende, at sagsøgte 2 i tilknytning til HE-biler kaldte sig "Skoda-House". Sagsøgerens accept havde, hvilket er ganske sædvanligt, som forudsætning, at der bestod et autoriseret forhandlerforhold, hvilket fremgår af forhandleraftalens pkt. 25.2. Da sagsøgte 1 blev oprettet i 2002, fortsatte kontrakten på helt uændrede vilkår. Sagsøgte er således ifølge kontrakten forpligtet til at ophøre med enhver brug af "Skoda"-mærket, herunder i selskabsnavn, domænenavn og e-mailadresse.

Sagsøgeren opsagde forhandleraftalerne med alle sine forhandlere, herunder sagsøgte 1, den 2. september 2002 med et varsel på 12 måneder.

Efter sagsøgte 1's eget ønske ophørte forhandlerforholdet den 30. september 2003. Sagsøgte 1's brug af "Skoda"-mærket skulle derfor ophøre den 30. september 2003, hvilket ubestridt ikke skete.

Det er den deklaratoriske regel, at retten til et varemærke følger varen, ikke agenten ("agent-varemærkereglen"). Heraf følger, at agenten ved samarbejdsforholdets ophør er uberettiget til fortsat at gøre brug af mærket.

Der henvises til dommene U 34.51 H, U 59.847 H, Sø- og Handelsrettens dom af 9. juli 1982 (NIR 1986.100) og VLK af 22. februar 2001 (B. 2543-00).

Sagsøgtes fortsatte brug af betegnelsen Skoda-House og de foreliggende logoer er en krænkelse af sagsøgerens rettigheder i henhold til varemærkelovens § 4. Sagsøgerens velkendte varemærke nyder en udvidet beskyttelse også for varer af samme art. Der henvises til dommene i U98.1029 S (BMW) og U 79.497 H (Solram/Osram). Der er utvivlsomt tale om forvekslelighed. Det dominerende element i "Skoda House" er "Skoda", og tilføjelsen "House", som er beskrivende, er ikke egnet til at skabe adskillelse. Forvekslelighedvurderingen skærpes af, at sagsøgte i markedsføring og avisannoncering ­ udover anvendelsen af betegnelsen "Skoda" ­ gør brug af den grønne farve, som har været anvendt af Skoda siden 1991. Hertil kommer, at sagsøgte i "Skoda-House Nyt" har reportager om nye "Skoda"-modeller, hvilket kan forlede forbrugere til at tro, at der er en forbindelse mellem parterne. Hverken varemærkelovens § 5 eller § 6 legitimerer sagsøgtes brug af mærket som forretningskendetegn, domænenavn eller e-mail adresse. Der henvises til dommen U 2000.2300 S (Rolex), EF-domstolens dom i sag C-63/97 (BMW/Deenik) samt Sø- og Handelsrettens utrykte dom af 7. juli 2005 i sag v 55-04 (Toyota/Horskjær Automobiler). Der henvises endvidere til afgørelser af 13. november 2001 (volvo.dk) og 10. marts 2005 (byhp.dk) fra Klagenævnet for Domæne-navne.

Sagsøgtes brug er endvidere i strid med markedsføringslovens §§ 1 og 5. Sagsøgte er i klar ond tro, der foreligger et betydeligt element af snyltning, og sagsøgte bibringer kundekredsen den opfattelse, at der er en forbindelse mellem parterne.

De sagsøgte har anført, at det må tillægges afgørende betydning, at de gennem en lang årrække, 18 år, ifølge aftale med sagsøgeren har haft ret til at anvende "Skoda" i deres virksomhedsnavne. Denne aftale har ikke været specielt knyttet op på et bestående forhandlerforhold, og der er ingen dokumentation for, at de sagsøgte skulle misbruge aftalen, f.eks. ved at snylte på sagsøgerens goodwill eller lignende. De sagsøgte bruger ikke firmanavnet til at vildlede kunder om, at der skulle foreligge
et bestående, autoriseret forhandlerforhold.

I 1987, hvor forhandlerforholdet startede, var Skoda ikke et mærke, man skiltede med, og importøren var derfor kun yderst tilfreds med, at sagsøgte var indforstået med at benytte "Skoda" i sit forretningskendetegn "Skoda Jagtvej", som var den betegnelse, som blev benyttet i daglig tale.

Importøren opsatte ikke begrænsninger eller indlagde forudsætninger for brugen af mærket. Sagsøgeren kan derfor ikke i dag komme og sige, at der forelå en forudsætning om et bestående forhandlerforhold.

Fra januar 1996 blev sagsøgtes nye firmanavn "Skoda-House". Dette fremgår direkte af sagsøgtes "nytårshilsen", der også blev sendt til sagsøgeren. Der kan derfor ikke lægges vægt på Peter Myginds forklaring om, at navnet kun var en markedsføringsmæssig betegnelse. Navnet "HE-biler" blev fortsat benyttet, hvilket var naturligt pga. den mangeårige brug. Brugen af dette navn blev med tiden udfaset.

Af den nye forhandlerkontrakt fra november 1996 fremgår, at det var "Skoda House/HE-biler", som var kontraktpart, hvilket ikke harmonerer med, at navnet kun skulle være markedsføringsmæssigt.

Det er således klart, at der foreligger en aftale om brugen af "Skoda" i firmanavnet, og denne aftale har forrang frem for forhandlerkontraktens § 9, som må anses for fraveget. Det må tages i betragtning, at det er sagsøgeren, der har konciperet kontrakten.

Hvis der var forudsætninger knyttet til sagsøgerens accept af sagsøgtes brug af firmanavnet, skulle dette være fremgået af kontrakten. Når sagsøgeren indser, at sagsøgerens kontraktpart har en anden opfattelse af vilkårene for brugen af firmanavnet end sagsøgeren selv, har sagsøgeren en særlig pligt til at klargøre sine forudsætninger.

Da sagsøgte i april 2002 omdannede virksomheden til et aktieselskab med navnet "Skoda House A/S", tog sagsøgeren dette ad notam uden at tage noget forbehold i relation til navnet, uanset at det selvfølgelig stod klart for sagsøgeren, at navnet nu ville blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er ikke forventeligt, at sagsøgte, der gennem så mange år ­ som den eneste forhandler i Danmark - har haft adgang til at bruge "Skoda" i sit firmanavn, er klar over, at navnet skal afleveres igen efter ophør af samarbejdet. Dette er ikke blot en selvfølgelighed. Kontraktens pkt. 25 om "afvikling ved kontraktens ophør" nævner ikke spørgsmålet om firmanavn.

Det er ikke dokumenteret eller sandsynliggjort, at sagsøgtes fortsatte brug virker vildledende på kunderne. Det autoriserede logo findes ingen steder i virksomheden, men kun på bilernes kølerhjelm og bagsmæk. I forhold til dette logo er bogstavtyperne ændret i det logo, som sagsøgteanvender. Mærket giver ikke associationer til det autoriserede logo. Så det er altså kun navnet, som kan komme på tale, og det er ikke tilstrækkeligt. Hertil kommer, som anført, at brugen hviler på en aftale. Sagsøgtes brug skader ikke Skodas renommé.

Sagsøgte har en legitim interesse i at kunne bruge firmanavnet, idet sagsøgte fortsat kun sælger og servicerer Skoda-biler. I en sådan situation er det i overensstemmelse med EF-domspraksis at gøre brug af et varemærke indenfor visse rammer.

Det må, jf. dommen U 2001.166 S ("Syvsoveren"), være muligt at opstille retningslinier for sagsøgtes fortsatte brug af "Skoda-House".

Rettens bemærkninger

Det er ubestridt, at de sagsøgte som autoriserede Skoda-forhandlere siden 1987 har anvendt "Skoda" som en bestanddel af deres forretningskendetegn, først som en del af "Skoda Jagtvej", senere "Skoda-House", som sagsøgte 2 ­ efter i 1995 at have rundsendt orientering herom ­ tog i brug som forretningsnavn med virkning fra januar 1996. Da sagsøgte 2's virksomhed i 2002 blev omdannet til et aktieselskab, fortsatte brugen af navnet, som nu blev det registrerede selskabsnavn for sagsøgte 1.

Sagsøgtes brug af "Skoda" i forretningsnavnet fandt ­ stridende mod sagsøgerens sædvanlige politik - sted med sagsøgerens indforståelse, uden at de nærmere vilkår for brugen havde været drøftet, og uanset at det af parternes forhandleraftale fra november 1996, der var gældende frem til ophøret af parternes samarbejde med udgangen af september 2003, fremgår, at forhandleren ikke er berettiget til "at anvende Skoda i sit forretningsnavn". Af aftalen fremgår endvidere bl.a., at forhandleren i
øvrigt kan gøre brug af Skodas varemærke og logo, at ejendomsretten til varemærker og alle øvrige immaterielle rettigheder tilkommer sagsøgeren, og at forhandleren ved kontraktens ophør bl.a. har pligt til at fjerne skiltning, der angiver denne som autoriseret Skoda-forhandler, og at ophøre med brug af sagsøgerens "varemærke, logo o.l.".

Under de således foreliggende omstændigheder finder retten ­ uanset de af de sagsøgte påberåbte tidsmæssige forhold - ikke, at der er holdepunkter for, at den for de sagsøgte skabte, undtagelsesmæssige adgang til brug af "Skoda" i forretningsnavnet, der må anses at have haft det eksisterende samarbejde som forudsætning, skulle give de sagsøgte ad-
komst til fortsat brug efter samarbejdets ophør pr. 30. september 2003.

Som følge af det anførte og idet der efter det fremkomne ikke er godtgjort noget andet retligt grundlag for de sagsøgtes fortsatte brug af "Skoda" på den i sagsøgerens påstand 1 overfor sagsøgte 1 og påstande 1 og 2 overfor sagsøgte 2 anførte måde, tages påstandene tillige med sagsøgerens øvrige påstande, som de sagsøgte ikke i øvrigt har indvendinger imod, i det hele til følge som nedenfor anført.

T H I K E N D E S F O R R E T:

1. Skoda-House A/S forbydes at gøre brug af selvstændige forretningskendetegn, herunder navne, selskabsnavne, varemærker, domænenavne, E-mailadresser og lignende, som indeholder ordet SKODA, herunder SKODA-HOUSE, SKODA HOUSE, for virksomhed i form af automobilforhandler, -reparatør og ­ værkstedsvirksomhed samt forhandling af reservedele og tilbehør til automobiler.

2. Skoda-House A/S tilpligtes at afregistrere selskabsnavnet SkodaHouse A/S.

3. Skoda-House A/S tilpligtes at overdrage til Skandinavisk Motor Co. A/S domænenavnene www.skoda-house.dk og www.skodahouse.dk.

1. Skoda-House/HE-biler v/Henning Mærsk-Møller tilpligtes at anerkende at være uberettiget til at gøre brug af selvstændige forretningskendetegn, herunder navne, virksomhedsnavne, varemærker, domænenavne, E-mailadresser og lignende, som indeholder ordet SKODA, herunder SKODA-HOUSE og SKODA HOUSE, for virksomhed i form af automobilforhandler, -reparatør og ­værkstedsvirksomhed samt forhandling af reservedele og tilbehør til automobiler.

2. Skoda-House/HE-biler v/Henning Mærsk-Møller forbydes at anvende ordet SKODA, herunder SKODA-HOUSE og SKODA HOUSE som en del af sit virksomhedsnavn.

3. Skoda-House/HE-biler v/Henning Mærsk-Møller tilpligtes at afregistrere virksomhedsnavnet Skoda-House/HE-biler.

Claus Forum Petersen

Hans Jørgen Nielsen Uffe Thustrup

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»