Sikkerhedsforskrifter til søs

Resumé

Et rederi blev frifundet for overtrædelse af en række sikkerhedsforskrifter til søs, da myndigheden umiddelbart inden domsforhandlingen havde givet frist til forholdenes udbedring, som endnu ikke var udløbet.

Dom i sagen R-1-01 


Anklagemyndigheden
(politiassessor Ebbe Arentoft)
mod
Partrederiet for
M/S Danica Four, OUJE2
(Advokat Håkun Andreas Djurhuus)


Under denne sag har anklagemyndigheden ved Københavns Politi ved anklageskrift af 23. maj 2001 som rettet under domsforhandlingen rejst tiltale mod Partrederiet for M/S Danica Four, OUJE2 for overtrædelse af 

1.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 1 af 26. august
1996 om sikkerhedsarbejde i skibe § 27, stk. 3, jf. stk.
1, jf. § 16, stk. 2, ved igennem længere tid og frem til
dags dato at have undladt at sørge for gennemførelse af
arbejdsmiljøuddannelsen, således at der altid kan være én,
der har denne uddannelse om bord på motorskibet Danica
Four.

2.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2 af 26. august
1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe § 22, stk. 3,
jf. stk. 1, jf. § 20, nr. 1, sammenholdt med § 2, stk. 1,
og stk. 2, 2. pkt., ved igennem længere tid og frem til
dags dato at have undladt at sørge for at gennemføre
skriftlige arbejdspladsvurderinger, APV, for arbejdspro-
cesser, der vurderes at være særlig farlige, og sørge for
at de forefindes om bord på motorskibet Danica Four.

3.

Søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 1 af 26. august
1996 om sikkerhedsarbejde i skibe § 27, stk. 3, jf. stk.
1, jf. § 12, ved igennem længere tid og frem til dags dato
at have undladt at sørge for etablering af sikkerhedsorga-
nisation på motorskibet Danica Four.

4.

lov nr. 900 af 16. december 1998 om sikkerhed til søs §
32, stk. 5, jf. § 28, nr. 1, jf. § 9 sammenholdt med be-
kendtgørelse nr. 784 af 22. september 1995 om stoffer og
materialer § 13, stk. 4, jf. stk. 1, jf. § 7, sammenholdt


- 3 -

med § 4, ved igennem længere tid og frem til dags dato at
have undladt at give skibsføreren på motorskibet Danica
Four lejlighed til at opfylde forpligtelsen efter lovens §
10 og § 2 i søfartsstyrelsens tekniske forskrift A nr. 2
af 26. august 1996 om arbejdets udførelse om bord i skibe,
og sørge for, at arbejdet om bord kan tilrettelægges sik-
kerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, idet der
ikke for afrensningsarbejde mv. i maskinrummet er udarbej-
det arbejdspladsbrugsanvisninger om stoffer og materialer,
der anvendes om bord på skibet.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om, at det tiltalte
partrederi idømmes en bøde på ikke under 20.000 kr.

Det tiltalte partrederi har nægtet sig skyldig og påstået
frifindelse. Subsidiært har partrederiet påstået, at bøden
bør bortfalde eller nedsættes.

Denne sag er domsforhandlet sammen med sagerne mod parts-
rederierne for henholdsvis M/S Danica Violet og M/S Danica
Four.

Det tiltalte partrederi er et af 13 rederier, der driver
coastere, for hvilke skibsmæglerfirmaet H. Folmer og Co.
er bestyrende reder. Den 28. juli 1998 afholdt Søfartssty-
relsen kontrolsyn/arbejdsmiljøsyn i Hamborg på en af de
øvrige coastere, M/S Danica Violet. Ved synet blev der gi-
vet henstillinger og stillet 8 krav vedrørende forholdene
om bord. De af anklageskriftet omfattede forhold var
blandt de stillede krav. Der blev givet fra 1-6 måneders
frist til opfyldelse af de forskellige krav. På et møde
den 18. september 1998 mellem skibsmæglerfirmaet og Sø-
fartsstyrelsen blev det aftalt, at 5 af kravene skulle sø-
ges afklaret som et led i et "projekt Coaster" i samarbej-
de med Søfartens Arbejdsmiljøråd. Ved skrivelse den 28.
juli 1999 bad Søfartsstyrelsen H. Folmer og Co. blandt an-


- 4 -

det oplyse, om de 5 krav var opfyldt vedrørende Danica Vi-
olet, og hvilke tiltag der var gjort på rederiets øvrige
skibe. Der blev givet en svarfrist til den 23. august
1999. Den 4. august 1999 blev der afholst et møde med del-
tagelse af bl.a. for partsrederiet Jørgen Folmer og fra
Søfartsstyrelsen konsulent, overlæge Ole Lyngenbo og seni-
orkonsulent Poul Schmidt. Under mødet gav Jørgen Folmer
udtryk for, at § 16-uddannelsen ikke var formålstjenlig,
at han ikke ville sende flere skibsførere på kursus, og at
der heller ikke ville blive etableret sikkerhedsorganisa-
tion om bord på skibene. Mødet sluttede med at Ole Lyngen-
bo oplyste, at Søfartsstyrelsen forventede et skriftligt
svar fra Jørgen Folmer senest den 23. august 1999. Den 25.
august 1999 havde Ole Lyngenbo en telefonsamtale med Jør-
gen Folmer. Samtalen mundede ud i, at samarbejdet blev af-
brudt. Søfartsstyrelsen rettede ved skrivelse af 5. novem-
ber 1999 henvendelse til Københavns Politi med anmodning
om tiltalerejsning vedrørende de 4 i anklageskriftet nævn-
te forhold, for så vidt angår alle partrederierne. Der har
den 23. oktober 2001 været afholdt syn på M/S Hanne Danica
og den 15. oktober 2002 på M/S Danica Four. Der har i 1998
og 1999 været afholdt syn på skibene M/S Sunrise, M/S Da-
nica Red og M/S Danica Sunbeam.

Under sagen har der været afgivet vidneforklaring af
skibsfører på M/S Danica Violet Tom Mortensen, skibsfører
på M/S Hanne Danica Anton Jensen, kontorchef, overlæge Ole
Lyngenbo og specialkonsulent i Søfartsstyrelsen Jesper Dy-
re Jespersen. Endvidere har Jørgen Folmer afgivet forkla-
ring. Der henvises til retsbøgerne for den 3. april samt
22. og 23. oktober 2002.

Anklagemyndigheden har til støtte for den nedlagte påstand
anført, for så vidt angår tiltaltes generelle anbringender
om, at de i anklageskriftet nævnte bestemmelser ikke har
fornøden lovhjemmel, at ministeren ved lov nr. 594/96 om


- 5 -

skibes sikkerhed er tillagt kompetence til at udstede de
foreliggende bekendtgørelser, og denne kompetence blev ud-
delegeret til Søfartsstyrelsen ved bekendtgørelse nr.
694/95 om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartssty-
relsen, nu bekendtgørelse nr. 541/99. Søfartsstyrelsen har
således haft den fornødne kompetence.

For så vidt angår tiltaltes anbringende om, at reglerne
lider af tilblivelsesmangler, bemærkes, at § 22 i lovbe-
kendtgørelse nr. 594/96 om nedsættelse af et Skibstilsyns-
råd ikke indeholder nogen bestemmelse om, at der skal ske
forelæggelse for ministeren, hvis der ikke kan opnås enig-
hed i rådet om et spørgsmål. Der ses heller ikke i forar-
bejderne til bestemmelsen at være holdepunkter herfor. Sø-
fartsstyrelsen kan således fastsætte regler uafhængigt af
uenighed i rådet og uden forudgående forelæggelse for mi-
nisteren. Det bemærkes endvidere vedrørende indsigelserne
om tilblivelsesmangler, at såfremt kravene til vands er
blevet strengere end til lands, er det ikke i strid med
folketingsbeslutningen om, at man skulle opnå samme niveau
til vands som til lands, idet der ikke var noget krav om
ækvivalens. Det grundlæggende formål var at få niveauet
til vands op, da det haltede bagefter.

Tiltalte har endvidere anført, at Søfartsstyrelsen har be-
gået sagsbehandlingsfejl. Det bemærkes hertil, at der ikke
er pligt til at foretage de af forsvareren beskrevne sags-
behandlingsskridt, når der konstateres en lovovertrædelse,
og Søfartsstyrelsen ikke har lovliggjort de beskrevne for-
hold ved igangsættelsen af projekt Coaster. Mens projekt
Coaster var i gang, foretog man ikke yderligere i anled-
ning af overtrædelserne, men da samarbejdet brød sammen,
fastsattes på ny en frist, da Søfartsstyrelsen måtte hen-
holde sig til lovgivningen, når projektet faldt bort. Po-
litiets efterforskning har båret præg af, at man nærmest
har opfattet Jørgen Folmers tilkendegivelser under afhø-


- 6 -

ringen som tilståelser. Endvidere bemærkes, at en skibsin-
spektør ikke kan lovliggøre en ulovlig handling ved efter-
følgende at meddele frist til opfyldelse af kravene.

Vedrørende forhold 1 gøres det gældende, at det ved skibs-
inspektør Niels Nielsens forklaring om synet den 16. okto-
ber 2002 sammenholdt med Jørgen Folmers generelle holdning
til § 16 uddannelsen må anses for godtgjort, at tiltalte
har forset sig som beskrevet i anklageskriftet. Vedrørende
tiltaltes indsigelser om, at § 16 er uklart formuleret,
bemærkes, at det af omstændighederne omkring reglernes
tilblivelse, hvor hvervets parter var involveret, herunder
Jørgen Folmer, klart fremgik, at det var et særligt kur-
sus, man skulle på. Vedrørende synspunktet om manglende
hjemmel som følge af, at der er tale om en bestemmelse af
fiskal karakter, bemærkes, at hjemlen er i lovens § 5.

Vedrørende forhold 2 kan det ikke anses for tilstrækkeligt
til opfyldelse af de i tiltalen nævnte bestemmelser, at
rederen har fremsendt Arbejdsmiljørådets mapper til ski-
bet, idet det herudover er påkrævet, at man på det enkelte
skib gennemgår de beskrevne arbejdsprocesser for netop
dette skib. Det er rederens pligt at følge op på, at det
er sket. Ved skibsinspektør Niels Nielsens forklaring er
det dokumenteret, at kun et utilstrækkeligt antal arbejds-
processer var gennemgået, hvorfor der bør ske domfældelse
vedrørende dette forhold.

Vedrørende forhold 3 er det i § 9 i teknisk forskrift A
nr. 1 om sikkerhedsarbejde i handelsskibe bestemt, at der
skal vælges en sikkerhedsrepræsentant blandt de menige på
et skib som det foreliggende. I § 11 er beskrevet, hvilke
personer der skal sidde i skibets sikkerhedsgruppe. Sik-
kerhedsorganisationen, som er nævnt i forskriftens § 12,
skal være opbygget i overensstemmelse hermed. I den fore-
liggende sag er det efter skibsinspektør Niels Nielsens


- 7 -

forklaring ikke sket, da der ikke sad en sikkerhedsrepræ-
sentant for de menige i sikkerhedsgruppen.

Vedrørende forhold 4 drejer tiltalen sig alene om manglen-
de arbejdspladsbrugsanvisning for brugen af produktet Nep-
tun Marine Cleaner. Arbejdsgangen skal beskrives i relati-
on til det konkrete skib, og det er således ikke tilstræk-
keligt, at rederen har udsendt producentens sikkerhedsda-
tablad vedrørende produktet til skibet. Af bevisførelsen
fremgår, at der ikke er udarbejdet en konkret beskrivelse
for tiltaltes skib.

Hvis der ikke findes at være hjemmel til at straffe rede-
ren herfor jf. § 9 i lov nr. 900 af 16. december 1998 om
sikkerhed til søs, må der være hjemmel direkte i bekendt-
gørelse nr. 784/95 om stoffer og materialer, der anvendes
om bord i skibe. Der bør således ske domfældelse i over-
ensstemmelse med anklageskriftet.

Forsvareren har til støtte for frifindelsespåstanden an-
ført, at Søfartsstyrelsens har begået flere sagsbehand-
lingsfejl, der må indebære, at der sker frifindelse af
tiltalte, da det er konsekvensen af, at en forvaltningsakt
ville være fundet ugyldig.

Sagsbehandlingsfejlene bestod i tilsidesættelse af kravene
efter forvaltningslovens §§ 7, 19 og 25 samt manglende
sagsoplysning og manglende indskærpelse af krav om lovlig-
gørelse. Der skete ikke høring jf. forvaltningslovens §
19, da der blev stillet diverse krav vedrørende forholdene
på Danica Violet, og forholdene på de øvrige skibe er end
ikke undersøgt, inden der skete politianmeldelse, og man
har ikke hørt rederierne om forholdene om bord forinden
anmeldelsen. Der er endvidere ikke blevet givet klagevej-
ledning jf. forvaltningslovens § 25 i forbindelse med de
stillede krav, der danner baggrund for sagen. Forvalt-


- 8 -

ningslovens § 7 er heller ikke iagttaget. For eksempel
ville man have udskiftet Neptun Marine Cleaner med et an-
det produkt, hvis man var blevet vejledt herom. Det er og-
så en grundlæggende mangel, at der ikke er sket sagsop-
lysning, idet man alene har foretaget syn på Danica Violet
inden politianmeldelsen. I stedet for en politianmeldelse
burde man efter god forvaltningsskik have indskærpet kra-
vene over for rederierne og givet en frist til udbedring
af eventuelle mangler. Hvis der havde været tale om en sag
efter miljølovgivningen, skulle der være sket en indskær-
pelse af, hvilke forhold der krævedes lovliggjort samt gi-
vet en frist til opfyldelse heraf og meddelelse om, at der
ville blive indgivet politianmeldelse, såfremt det ikke
skete. Det er et princip om, at administrative tiltag skal
være udtømt, inden man skrider til en anmeldelse. Sagsbe-
handlingen fra Søfartsstyrelsens side lider således af så-
danne mangler, at anklagemyndigheden burde have afvist sa-
gerne.

Udover problemerne vedrørende sagsbehandlingsfejlene er
det et spørgsmål, om der på tidspunktet for Søfartsstyrel-
sens indgivelse af politianmeldelse var sket en lovliggø-
relse af eventuelt ulovlige forhold ved Søfartsstyrelsens
handlemåde. Ved etableringen af projekt Coaster blev det
aftalt, at der hermed var gjort op med disse forhold. Ef-
ter straffelovgivningen er det et grundlæggende krav for
straf, at der i det mindste er handlet uagtsomt. Ved sty-
relsens accept af de faktiske forhold i forbindelse med
projekt Coaster skete der en lovliggørelse af de eventuelt
strafbare forhold. Rederierne har ikke siden handlet uagt-
somt, hvorfor der også som følge heraf må ske frifindelse.

Anklagemyndighedens behandling af sagen lider også af di-
verse mangler. Efterforskningen har alene bestået i en af-
høring af Jørgen Folmer, der erklærede, at han ikke fandt,
at der var ulovligheder på hans skibe. Herefter burde an-


- 9 -

klagemyndigheden naturligvis have undersøgt de faktiske
forhold på skibene. Det strider mod EMRK art. 6, at ankla-
gemyndigheden rejser en sag mod en person alene på grund-
lag af personens egen forklaring. Det skete syn på det un-
der denne sag tiltalte rederis skib, Danica Four, den 15.
oktober 2002, kan ikke anvendes ved vurderingen af sagen,
da der gælder regler for politiets efterforskning, og dis-
se kan ikke omgås ved, at en forvaltningsmyndighed foreta-
ger efterfølgende efterforskning. Der må derfor ses bort
fra dette syn. Det kan i øvrigt bemærkes, at skibsinspek-
tør Niels Nielsen lovliggjorde en eventuel ulovlig til-
stand vedrørende Danica Four, da han ved sit syn den 15.
oktober 2002 gav en 6 måneders frist til opfyldelse af
kravene omfattet af den foreliggende tiltale.

Udover de beskrevne problemer er der helt grundlæggende
problemer med strafhjemlen. Spørgsmålet er, om forskrif-
terne har hjemmel i lov, og hvorvidt gerningsindholdet i
de påberåbte bestemmelser er tilstrækkelig klart beskre-
vet. Efter praksis har der været krav om, at uenigheder i
Skibstilsynsrådet skulle forelægges for ministeren, da det
typisk vil være politiske spørgsmål. De foreliggende reg-
ler er ikke forelagt ministeren, hvilket er en tilblivel-
sesmangel, der må medføre deres ugyldighed. Endvidere må
hjemmelsbestemmelserne i §§ 4 og 5 i lovbekendtgørelse nr.
594/96 om skibes sikkerhed sammenholdes med udgiften på
500.000 kr., som kravet om § 16 uddannelse indebærer for
de af dette sagskompleks omfattede rederier. Det må være
klart, at de pågældende bestemmelser ikke kan hjemle en
sådan udgift, da regler af fiskal karakter kræver klar
lovhjemmel. Vedrørende de enkelte bestemmelser bemærkes
det, at for så vidt angår forhold 1 trådte reglen om krav
om § 16 uddannelse i kraft den 1. januar 1997, hvor man
vidste, at det ikke var muligt for rederierne at have fået
mandskabet på kurser. Det er lovteknisk uholdbart, da det
skaber uklarhed om, hvorvidt reglerne reelt er trådt i


- 10 -

kraft. Der burde være lavet overgangsbestemmelser, og da
det ikke skete, burde der i det mindste være sendt en med-
delelse ud fra Søfartsstyrelsen om, hvornår man ville be-
gynde at håndhæve reglen. Endvidere er der uklarhed med
hensyn til forståelsen af § 16, stk. 2, i teknisk for-
skrift A nr. 1 om sikkerhedsarbejde i handelsskibe, idet
der stilles krav om, "at der til enhver sejlads er mindst
1 person om bord, der har gennemgået et af Søfartsstyrel-
sen godkendt arbejdsmiljøkursus." Alle skibsassistenter
gennemgår i forbindelse med deres uddannelse et arbejds-
miljøkursus, og der er ligeledes et arbejdsmiljøkursus på
navigatøruddannelsen. Personer med disse uddannelser op-
fylder derfor efter bestemmelsens ordlyd kravet. Allerede
af disse årsager bør der ske frifindelse vedrørende for-
hold 1.

Vedrørende forhold 3 bemærkes, at der er en folketingsbe-
slutning i forbindelse med reglernes tilblivelse om, at
reglerne til vands skulle være på samme niveau som på
land, og ved de foreliggende regler har man gjort dem
strengere til vands end til lands, hvilket således er i
strid med lovgivers intentioner.

Vedrørende det bevismæssige kan det for de enkelte forhold
bemærkes, at for så vidt angår forhold 1 var det på tilta-
letidspunktet ikke ved inspektion godtgjort, at der ikke
var nogen om bord, der havde § 16 uddannelsen. Jørgen Fol-
mer har forklaret, at han ikke ved, om der var nogen med
en § 16 uddannelse, og der kan ikke lægges vægt på den se-
nere inspektionsrapport, der er et ulovligt efterforsk-
ningsskridt. Anklagemyndigheden har således ikke ført be-
vis for den rejste tiltale.

Vedrørende forhold 2 er det i teknisk forskrift A nr. 2 om
arbejdets udførelse om bord i skibe bestemt, at der skal
udarbejdes arbejdspladsvurdering, når det har særlig be-


- 11 -

tydning for sikkerhed og sundhed under arbejdet. Søfarts-
styrelsen har selv vejledt om, at man kan tage udgangs-
punkt i Arbejdsmiljørådets manual. Som beskrevet under
forklaringerne er det en fortløbende proces med udfyldnin-
gen. Det er under bevisførelsen godtgjort, at manualen be-
finder sig ombord på skibene. Det er derimod ikke godt-
gjort i, hvilket omfang den er udfyldt. Der er således ik-
ke ført bevis for, at gerningsindholdet er opfyldt.

Vedrørende forhold 3 bemærkes, at der er oprettet en sik-
kerhedsorganisation på skibet, der består af alle besæt-
ningsmedlemmerne. Efter § 7, stk. 4, i teknisk forskrift A
nr. 1 er der ingen hindring for, at alle besætningsmedlem-
mer er medlem af sikkerhedsorganisationen. Endvidere er
gerningsindholdet i § 12, stk. 2, ej heller opfyldt, idet
den bestyrende reder ikke har afvist at afholde udgifter
som beskrevet i bestemmelsen.

Vedrørende forhold 4 er der i anklageskriftet henvist til
§ 9 i lov nr. 900/98 om sikkerhed til søs. Rederen har op-
fyldt de deri beskrevne pligter ved at udsende manualer
til skibene. Vedrørende kravene i bekendtgørelse 784/95 om
stoffer og materialer, der anvendes om bord i skibe, be-
mærkes, at producenternes sikkerhedsdatablade må være til-
strækkelige til at opfylde disse. Der er således ingen om
bord på skibene, der har baggrund for at uddybe disse vej-
ledninger. Endelig burde Søfartsstyrelsen have vejledt om,
hvordan Neptun Marine Cleaner kunne erstattes, og der bur-
de være ske en indskærpelse med en frist til opfyldelse af
kravene. Der bør derfor ske frifindelse i det hele.
Til støtte for påstanden om strafbortfald eller nedsættel-
se gøres gældende, at der henset til reglernes tilblivel-
sesproces samt den hidtidige manglende håndhævelse har væ-
ret en sådan usikkerhed omkring reglerne, at straffelovens
§ 84, stk. 2, jf. stk.1, nr. 3, bør finde anvendelse.


- 12 -

Retten skal udtale:

Der er enighed om, at der ikke har været foretaget syn af
de faktiske forhold om bord på skibet før end den 15. ok-
tober 2002. Ved dette syn blev der givet frist til opfyl-
delse af de forhold tiltalen vedrører, og disse frister
var ikke udløbet på tidspunktet for domsforhandlingen.

Retten finder ikke, at der i øvrigt er fremkommet oplys-
ninger omkring forholdene om bord for den i anklageskrif-
tet nævnte periode, hvorefter det med den for domfældelse
fornødne sikkerhed kan anses for godtgjort, at tiltalte
har forset sig som beskrevet i anklageskriftet. Allerede
som følge heraf finder retten, at der må ske frifindelse
vedrørende alle fire forhold.


THI KENDES FOR RET:

Tiltalte, Partrederiet for M/S Danica Four, OUJE2, frifin-
des.

Statskassen betaler sagens omkostninger.


Mette Christensen

Mogens Buch
Fritz Ganzhorn(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»