Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Sikkerhed afvist

Resumé

Påstand om forhøjelse af sikkerhed fastsat af fogedretten under forbudssag afvist af Sø- og Handelsretten

Kendelse i sag T-14-08

Frese A/S
mod 
Flowcon International A/S

Ingen var tilsagt eller mødt. 

Ved kendelse af 28. april 2008 (FS 12203/2007) bestemte fogedretten i Næstved, på begæring af Freese A/S, Sorøvej 8, 4200 Slagelse, at det mod en sikkerhed, hvis størrelse fastsattes efterfølgende, skulle forbydes Flowercom International i det omfang det krænker Freese A/S's ret i Danmark at fremstille styreventilen Flowercom SME, at lade styreventilen Flowercom SME fremstille og/eller importere, markedsføre, forhandle, sælge, herunder eksportere styreventilen Flowercom SME. 

Efter skriftveksling mellem sagens parter om sikkerhedens størrelse blev denne af fogedret-
ten ved kendelse af 16. maj 2008 fastsat til 10.000.000 kr. Denne kendelse er ikke påkæret og 
forbuddet fik virkning fra den 23. maj, hvor sikkerheden blev stillet. 

Under denne den 4. juni 2008 mod Flowercom International A/S anlagte sag har Freese 
A/S påstået det nedlagte forbud stadfæstet som lovligt gjort og forfulgt.Sagsøgte har ned-
lagt påstand om frifindelse og om at det sagsøger meddelte patent DK 176350 er ugyldigt. 

Under sagens forberedelse har sagsøgte Flowercom International A/S nedlagt påstand om at 
den af sagsøger Freese A/S stillede sikkerhed skal forhøjes til 20.000.000 kr. subsidiært et 
mindre beløb efter rettens skøn større end 10.000.000 kr. Sagsøgte har herved henvist til, at 
tidsforløbet i justifikationssagen bevirker, at den stillede sikkerhed ikke vil dække sagsøgtes
tab såfremt forbuddet ophæves. Det er i denne situation ikke rimeligt, atsagsøgte skal bære 
risikoen for sagsøgers eventuelle manglende betalingsevne. 

Sagsøger Freese A/S har heroverfor principalt nedlagt påstand om afvisning subsidiært fri-
findelse, idet det gøres gældende, at der ikke er hjemmel til at domsretten i justifikationssa-
gen kan bestemme, at den af fogedretten fastsatte sikkerhed skal forhøjes. 


Sø- og Handelsretten skal udtale:

I forbindelse med nedlæggelse af et forbud kan fogedretten, som det også er sket i denne sag, 
i medfør af retsplejelovens § 644, stk. 1, bestemme, at nedlæggelse af forbud betinges af, at 
- 3 - 

rekvirenten skal stille sikkerhed for den skade og ulempe, som kan påføres rekvisitus ved 
forbuddet. 

Efter retsplejelovens § 644, stk. 2 er det fogedretten, der bestemmer sikkerhedens art og stør-
relse. Fogedretten skal herved blandt andet tage hensyn til størrelsen af et eventuelt erstat-
ningskrav, således som dette kan opgøres såfremt forbuddet ophæves ved endelig dom i ju-
stifikationssagen. Såfremt rekvisitus ikke finder, at der, blandt andet under hensyn til det 
forventede tidsforløb i justifikationssagen, er afkrævet rekvirenten en tilstrækkelig sikkerhed 
er retsmidlet rettidig kære af fogedrettens afgørelse. Det er således fogedretten og i tilfælde 
af kære landsretten - der endeligt træffer afgørelse om sikkerhedens art og størrelse, hvorfor 
den af sagsøgte nedlagte afvisningspåstand tages til følge. 

Thi bestemmes:

Den af Flowcom International A/S fremsatte begæring om, at den af fogedretten i Næstved i 
FS 12203/2007 ved kendelse af 16. maj 2008 fastsatte sikkerhed skal forhøjes afvises. 

Retten hævet. 

Henrik Rothe 


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»