Serviceaftale med selskab under konkurs

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøger har indgået en serviceaftale med sagsøgte eller dettes datterselskab, som nu er under konkurs.

Dom i sagen H-27-04

Nordic Computer A/S
(Advokat Lars Espersen) 

mod 

BCP A/S
(Advokat Jesper Lundgren 
v/ advokat Michael Gorm Madsen) 

Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt Nordic Computer A/S (i det følgende Nordic Computer) har indgået en aftale med BCP A/S (i det følgende BCP) eller dettes datterselskab, BCP Hardware A/S (i det følgende BCP Hardware), som nu er under konkurs.

Sagsøger, Nordic Computer, har nedlagt påstand om, at BCP tilpligtes at betale til Nordic Computer 250.761,25 kr. med tillæg af rente på 1,5% pr. påbegyndt måned fra den 15. juli 2003. 

Sagsøgte, BCP, har påstået frifindelse. 

Der er enighed om det påstævnte beløbs størrelse og rentepåstanden. 

Sagens omstændigheder

I 2000 indgik BCP Hardware 6 ensartede serviceaftaler vedr. computer hardware, herunder en serviceaftale af den 28. februar 2000 med virksomheden De Tre Ege, hvorved BCP Hardware forpligtede sig til at yde servicebistand. Aftalen er skrevet på 
BCP Hardwares brevpapir, hvor bl.a. selskabets reg.nr. og telefonnummer fremgår. Af aftalen fremgår tillige følgende: 

"SERVICEAFTALE 

Herved indgås serviceaftale mellem BCP Hardware A/S, Carlsbergvej 32 , 3400 Hillerød.

Kontakt: Torben Nørskov i det følgende kaldet BCP og De Tre Ege ..." 

På et tidspunkt etableredes der kontakt mellem Hans Christian Jacobsen, der er salgsdirektør i Nordic Computer, og Boris Philipsen, der er ansat i BCP Hardware. Denne kontakt resulterede i, at der den 31. oktober 2002 blev indgået aftale om, at Nordic Computer som underleverandør skulle påtage sig de serviceforpligtelser, som BCP Hardware havde ifølge de 6 serviceaftaler. Af vedligeholdelsesaftalen vedrørende De Tre Ege, der er skrevet på Nordic Computers brevpapir, fremgår følgende: 

"Vedligeholdelsesaftale nr. 221109 mellem BCP A/S (De Tre Ege) og Nordic Computer A/S 
... 

Særlige bestemmelser vedrørende vedligeholdelse af udstyr.
BCP A/S, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød 

Teknisk chef Boris Philipsen , Kontaktperson: Koordinator Lillian Juncenoks 
... 
For denne aftale gælder den mellem De Tre Ege og BCP A/S indgåede serviceaftale, som vedlægges som bilag 1." 

Serviceaftalen er underskrevet af Boris Philipsen og Hans Chr. Jacobsen. 

Efter indgåelsen udførte Nordic Computer det aftalte vedligeholdelsesarbejde, og der blev fremsendt 9 fakturaer for april kvartal 2003 til BCP, Carlsbergvej 32, 3400 Hillerød, att. Koordinator Lillian Juncenoks, på i alt 79.038,75 kr. Disse fakturaer blev 
stemplet som godkendt og blev betalt til Nordic Computer. På indbetalingskortet er angivet et indbetalings-ID, som indeholder fakturanummer og BCP Hardwares telefonnummer. 

På samme måde fremsendte Nordic Computer 9 fakturaer på i alt 79.038,75 kr. til BCP for teknisk vedligeholdelse for juli kvartal 2003, dog med att. koordinater Martin Søndergaard i stedet for Lillian Juncenoks. Disse fakturaer blev imidlertid hver-
ken godkendt eller betalt. 

Betalingen af fakturaerne for april kvartal 2003 til Nordic Computer fremgår af BCP Hardwares eget bogholderisystem samt udskrift fra selskabets konto i BG Bank. 

Den 29. juli 2003 blev der afsagt konkursdekret over PBC Hardware. 

Af BCP Hardwares regnskab for 2001/2002 fremgår, at selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 7.586.851 kr., og at selskabets balance udviser en negativ egenkapital på 6.586.851 kr. 

Forklaringer

Direktør i Nordic Computer, Kristian Gustafson, har forklaret, at han siden 1988 har været økonomidirektør i selskabet, hvorved han bl.a. har ansvar for kontrol af selskabets debitorer. Virksomheden beskæftiger sig med salg og service af hardware. 

Han fik kendskab til aftalen med BCP i 2002. Han fik først præsenteret vedligeholdelsesaftalerne, efter de var underskrevet, men var dog forinden blevet informeret om, at man var ved at indgå aftale med BCP, idet det var en betydelig kontrakt for 
Nordic Computer. Det var salgsdirektør, H.C. Jacobsen, der på sædvanlig vis havde indgået aftalen. Han kendte kun BCP af navn, men han vidste, at de var Novel forhandler, og han anså selskabet som en solid virksomhed. Han havde derfor ikke no-
gen betænkelighed ved at indgå en aftale med virksomheden. Det var hans afdeling, der stod for faktureringen, som foregik på den måde, at BCP fakturerede kunderne, og Nordic Computer fakturerede BCP. Han har ikke set de underliggende serrviceaftaler før under denne sag. 

Han havde ikke noget kendskab til, at der var et selskab ved navn BCP Hardware før i august 2003, hvor han fik meddelelse om selskabets konkurs. Han stillede sig uforstående over for denne meddelelse, da det var BCP, som Nordic Computer havde 
indgået aftale med. Han rettede henvendelse til H.C. Jacobsen, som var lige så forbløffet. 

Inden meddelelsen om konkurs i august 2003 havde Nordic Computer telefonisk rykket BCP for betaling. Nordic Computer blev ikke oplyst om, at det var BCP Hardware, der rettelig skulle rykkes for betaling, og heller ikke på noget andet tidspunkt 
har der været indikationer af, at Nordic Computer skulle rette henvendelse til et andet selskab end BCP. 

Bent Clausen har forklaret, at han er/ har været direktør og bestyrelsesmedlem i både BCP og BCP Hardware. 

BCPs aktivitet består primært i at eje ejendomme, og selskabet har aldrig haft nogen aktivitet i relation til salg af IT. Der var i 2002 kun få ansatte i BCP. BCP Hardwares aktivitet bestod i salg og service af IT udstyr, og selskabet havde i 2002 omkring 20 ansatte. De to selskaber brugte ikke fælles brevpapir og brugte ikke samme visitkort, og BCP Hardware brugte altid sit fulde navn i markedsføringsmateriale m.v. Selskaberne havde samme adresse og samme logo, men forskellige telefonnumre. 

Han har haft kendskab til Nordic Computer, lige siden det startede for 20-30 år siden. Baggrunden for at bruge Nordic Computer som underleverandør var, at det ikke længere var rentabelt for BCP Hardware at blive ved med at ansætte teknikere. Det var Boris Philipsen, der kendte H.C. Jacobsen, og som foreslog at kontakte Nordic Computer. Han deltog ikke i nogen forhandling med Nordic Computer, men han hilste en enkelt gang på H.C. Jacobsen. For BCP Hardware var der ikke tale om indgåelse af et betydeligt aftalekompleks. 

Han hverken så eller godkendte de endelige vedligeholdelsesaftaler med Nordic Computer. Han havde alene kendskab til de underliggende serviceaftaler, idet disse var standardkontrakter. Han så først vedligeholdelsesaftalerne med Nordic Computer 
i forbindelse med modtagelsen af stævning i denne sag. 

Det blev ikke drøftet i bestyrelsen for BCP Hardware, hvorvidt den økonomiske situation tillod at antage en underleverandør. Han var overbevist om, at BCP Hardware ville overleve og være i stand til at fortsætte sin drift. 

Han var ikke involveret i den daglige drift af BCP Hardware, som Boris Philipsen var ansvarlig for. Det var derfor heller ikke ham, som godkendte de fremsendte fakturaer. 

Lillian Juncenoks var ansat som koordinator i BCP Hardware, og Martin Østergaard var hendes afløser. Boris Philipsen var ansat som teknisk chef i BCP Hardware, og han havde beføjelse til at underskrive de indgåede vedligeholdelsesaftaler på vegne 
BCP Hardware. Boris Philipsen havde derimod ikke beføjelse til at skrive under med forpligtende virkning for BCP. 

BCP har en række binavne, herunder BCP Service A/S og BCP Undervisning A/S. 

H.C. Jacobsen har forklaret, at han har været salgsdirektør i Nordic Computer siden 1. juli 2002. Kort efter sin ansættelse blev han kontaktet af Boris Philipsen, som han kendte fra et tidligere ansættelsesforhold, hvor han også havde indgået aftaler med ham. 

Indgåelse af aftalen blev drøftet i flere måneder, og der blev afholdt flere møder, hvori Bent Clausen deltog en enkelt gang. Møderne blev holdt i BCPs mødelokaler i Hillerød. Han troede på dette tidspunkt, at BCP var ét firma, og at Boris Philipsen 
var ansat i BCP. 

Han udfærdigede vedligeholdelsesaftalerne, som han præsenterede for Boris Philipsen, der skrev dem under uden at nævne, at der var fejl heri. Boris Philipsen havde ikke nævnt, hvem der skulle vare part i aftalen. Han havde ikke hæftet sig ved, at der i de underliggende serviceaftaler stod BCP Hardware, idet der kunne være tale om et binavn. Han undrede sig ikke over, at det var Boris Philipsen, der underskrev vedligeholdelsesaftalerne, idet han var teknisk chef. Ud over Boris Philipsen havde han haft kontakt til teknisk leder Torben Nørskov, Bent Clausen og Martin Østergaard. Forhandlingerne foregik mest på møder og ellers pr. mail. Der blev ikke udvekslet breve på almindeligt brevpapir. 

Efter aftalens indgåelse blev han kontaktet af den afdeling i Ålborg, der står for fakturering. Han fik oplyst, at BCP ikke betalte til tiden, hvorefter han rettede henvendelse til Boris Philipsen, som sørgede for, at der blev betalt. 

Det var først efter BCP Hardwares konkurs i august 2003, at han blev klar over, at der var forskellig opfattelse af, hvem der var kontraktpart til Nordic Computer. 

Han kendte BCP som en dansk virksomhed, der havde været i IT-branchen i snart 25 år i det væsentlige som forhandler af Compaq. Han indhentede ikke oplysninger om virksomheden inden kontraktens indgåelse. 

Boris Philipsen har forklaret, at han i 2002 var ansat i BCP Hardware. Han blev ansat i maj 2001 med bl.a. ansvar for indgåelse af kontrakter med leverandører, hvilket han kunne gøre på selskabets vegne.

Han har aldrig været ansat i moderselskabet BCP, ligesom han ikke har siddet i bestyrelsen herfor. På hans visitkort og email stod anført, at han var ansat i BCP Hardware. Han har på ingen måder givet udtryk for, at han handlede for BCP. 

Han foreslog Bent Clausen, at BCP Hardware indgik de omhandlede vedligeholdelsesaftaler med Nordic Computer, da han i forvejen kendte H.C. Jacobsen og havde handlet med ham, mens H.C. Jacobsen var IT-chef i en anden virksomhed. Han tog kontakt til H.C. Jacobsen, som han udvekslede visitkort med og korresponderede med via email. Bent Clausen deltog i det første møde med H.C. Jacobsen, hvor han fortalte om BCP Hardwares historie. Bent Clausen deltog ikke i de konkrete for-
handlinger. 

Nordic Computer fik udleveret kopi af de underliggende serviceaftaler. 

Vedligeholdelsesaftalerne med Nordic Computer blev skrevet på H.C. Jacobsens kontor, hvor han var med til at rette nogle datoer. Det blev ikke drøftet, at aftalerne skulle indgås med BCP, og det virkede ikke, som om Nordic Computer var betænke-
lig ved at indgå aftalerne. Han blev først klar over, at der stod BCP i stedet for BCP Hardware på vedligeholdelsesaftalerne i forbindelse med denne sag. 

Bent Clausen var orienteret om forhandlingerne, men vidnet havde mandat til at indgå aftalen. Bent Clausen fik ikke vedligeholdelsesaftalerne til gennemsyn inden indgåelsen. Selvom det næsten var hele porteføljen, der blev overdraget, var det ikke en betydelig aftale. 

Han orienterede kunderne om, at de ville få en ny servicepartner. Brevet, hvoraf det indholdsmæssigt fremgik, at BCP Hardware var part, var blevet afstemt med Nordic Computer telefonisk og via mail. 

Han har godkendt fakturaerne fra Nordic Computer, men opdagede i den forbindelse ikke, at de var stilet til BCP. 

Procedure 
Nordic Computer har gjort gældende, at der mellem BCP og Nordic Computer er indgået bindende aftale. BCP er rette kontraktpart, da det af vedligeholdelsesaftalerne klart fremgår, at aftalerne er indgået mellem BCP og Nordic Computer. Det er 
BCPs bevisbyrde, at det trods aftalernes klare ordlyd, er BCP Hardware og ikke BCP, der er kontraktpart, og denne bevisbyrde har BCP ikke løftet. 

Det kan ikke tillægges betydning, at de underliggende aftaler refererer til BCP Hardware. BCP optrådte med mange binavne, hvori BCP altid indgik, og da BCP på intet tidspunkt har signaleret, at BCP ikke var rette kontraktpart, kan det ikke lastes Nordic Computer, at man ikke var opmærksom på dette forhold. Nordic Computer har ikke haft anledning til at undersøge BCP koncernen nærmere, da Boris Philipsen har undladt at gøre opmærksom på, at der i vedligeholdelsesaftalerne skulle stå BCP 
Hardware i stedet for BCP. Denne passivitet må lægges BCP til last. Dette gælder så meget desto mere, når BCP har forsøgt at indskyde en økonomisk svag part i aftaleforholdet. 

Det skal ikke tillægges betydning, at Nordic Computer har konciperet aftalerne, da disse er gennemgået og accepteret af Boris Philipsen, ligesom det er usandsynligt, at Bent Clausen ikke har haft kendskab til vedligeholdelsesaftalerne, når henses til, at 
hele BCP Hardwares serviceafdeling blev solgt. Endvidere var det BCP, der tog initiativ til at indgå aftalen. 

Nordic Computer har faktureret BCP for det udførte arbejde, og disse faktureringer er i 9 tilfælde blevet betalt uden indsigelser. Over for Nordic Computer har der ikke været nogen indikation af, at det indbetalte beløb på 79.038,75 kr. blev betalt af andre end BCP. 

Det er uden betydning, at Boris Philipsen ikke var tegningsberettiget for BCP, da der er så megen identitet mellem de to koncernforbundne selskaber, at Boris Philipsen må anses for at have haft både en adfærds- og en stillingsfuldmagt på begge selskabers vegne. Ingen af forholdene omkring betaling kan have bragt Nordic Computer i ond tro. Det er herefter BCPs risiko, at Boris Philipsen har indgået en aftale, der rakte ud over hans fuldmagt.  

Endelig gøres det gældende, at det er usandsynligt, at BCPs ledelse, som var identisk med ledelsen i BCP Hardware, med risiko for personligt erstatningsansvar ville forsøge at påføre Nordic Computer noget tab på tidspunktet for vedligeholdelsesaftalernes indgåelse. BCP Hardwares økonomiske situation var da håbløs med en negativ egenkapital på 6,5 mio. kr. 

BCP har gjort gældende, at BCP ikke er og aldrig har været tiltænkt at skulle være part i vedligeholdelsesaftalerne med Nordic Computer, og at der heller ikke på anden måde er juridisk grundlag for at antage dette. 

Den eneste grund til, at BCPs navn fremgår af vedligeholdelsesaftalerne, er, at H.C. Jacobsen fra Nordic Computer fejlagtigt har skrevet dette. Det gør ikke BCP til part i aftalen, at Nordic Computer som koncipist anfører dette, og Nordic Computer må 
som koncipist bære risikoen for sådan fejlskrift. 

Formålet med aftalen var, at Nordic Computer som underleverandør påtog sig BCP Hardwares forpligtelser over for kunder, der havde indgået aftale med BCP Hard-ware. Disse underliggende serviceaftaler, hvoraf det klart fremgår, at det var BCP 
Hardware, der var kontraktpart, var vedhæftet parternes vedligeholdelsesaftaler. 

Det var kun BCP Hardware, der havde ret til at råde over de underliggende serviceaftaler, og det har på intet tidspunkt været drøftet eller indikeret, at andre end Nordic Computer og det selskab, der havde rettighederne og forpligtelserne overfor kunden, skulle være parter i vedligeholdelsesaftalerne. BCP er et holdingselskab, der alene ejer aktier i datterselskaber samt ejer og administrerer en fast ejendom. BCP har således aldrig drevet virksomhed inden for IT branchen. 

Det var ansatte i BCP Hardware, der havde kontakt til Nordic Computer, og al korrespondance foregik mellem Nordic Computer og BCP Hardware. Fakturaerne var stilet til personale ansat i BCP Hardware, og det var BCP Hardware, der betalte de 
79.038,75 kr. til Nordic Computer. BCP eller BCP Hardware har på ingen måde forsøgt at skjule, hvem der var rette kontraktpart. 

Det bestrides, at Boris Philipsen, der var teknisk chef i BCP Hardware, kunne indgå forpligtende aftale for BCP. Boris Philipsen havde hverken tegningsret eller fuldmagt hertil. Boris Philipsen har på intet tidspunkt repræsenteret BCP, og BCP har ikke 
udvist en adfærd, der kunne give tredjemand anledning til at tro, at Boris Philipsen kunne handle på BCPs vegne. 

Da BCP aldrig har fået forelagt vedligeholdelsesaftalerne eller været opmærksom på den fejlagtige angivelse af BCP som kontraktpart, har BCP ikke accepteret at blive part i aftalen med Nordic Computer, og der er derfor ikke grundlag for binde BCP på grund af passivitet. 

Ledelsen i BCP Hardware anså det ikke for nogen risiko at indgå aftale med en underleverandør, da man anså selskabets økonomiske problemer som forbigående. Endvidere hører betragtninger af denne art hører hjemme i en evt. ansvarssag mod 
BCPs ledelse og har intet med denne sag at gøre. 

Rettens begrundelse og resultat

Det er ubestridt, at BCP står anført på de indgåede vedligeholdelsesaftaler med Nordic Computer. Efter bevisførelsen må det imidlertid lægges til grund, at begge parter havde den opfattelse, at det var driftsselskabet BCP Hardware, der tillige havde indgået de underliggende serviceaftaler med kunderne, og ikke moderselskabet BCP, hvis eneste aktivitet bestod i at administrere en fast ejendom, og hvis eksistens Nordic Computer ikke kendte, der indgik aftalen med Nordic Computer. Ved at indgå 
aftalen med BCP Hardware har Nordic Computer fået den kontraktpart, som man forventede og ligeledes ønskede. 

Efter det oplyste finder retten intet grundlag for at antage, at BCP og BCP Hardware har forsøgt at skjule, at der var tale om to selvstændige juridiske personer. Selskaberne fremtrådte ikke som sammenblandede, hverken regnskabsmæssigt eller i rela-
tion til selskabernes medarbejdere, og Nordic Computer har haft adgang til de underliggende serviceaftaler, hvoraf det tydeligt fremgår, at det var BCP Hardware, der var kontraktpart. 

Boris Philipsen har været ansat i BCP Hardware, og retten finder ikke grundlag for at antage, at han skulle have givet udtryk for, at han havde beføjelse til at indgå bindende aftaler for BCP. BCP bindes ikke af en aftale, der er indgået af en person, der 
ikke har tegningsret eller fuldmagt til at indgå forpligtende aftaler på BCPs vegne, og BCP har ikke optrådt på en måde, der har bevirket, at Boris Philipsen har haft adfærdsfuldmagt til at indgå aftaler på BCPs vegne. 

Da BCP ikke kan antages at have haft kendskab til, at der er indgået aftaler i selskabets navn, kan BCP ikke blive bundet af aftalen på grund af passivitet. 

Som følge heraf skal BCP frifindes. 

T H I K E N D E S F O R R E T:

BCP A/S frifindes. 

Nordic Computer A/S skal til BCP A/S betale sagens omkostninger med 23.000 kr. 

Mette Christensen 
Claus Jepsen 
Kim Kristian Østrup 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»