Seperatiststatus afvist

Resumé

Tidligere ægtefælles krav på seperatiststatus vedrørende en fast ejendom afvist p.g.a. manglende tinglyst adkomst

Dom i sagen P1406

Vibeke K. Pedersen
(Advokat Morten Schwartz Nielsen)
mod
Jann Laban Kirkegaard Pedersen
(Kurator, advokat Nete Weber v/
advokat Jakob Stilling)


Denne sag drejer sig om, hvorvidt ejendommen beliggende Bøgevej 36 i Rønnede tilhører sagsøgeren, Vibeke K. Pedersen, eller sagsøgerens tidligere ægtefælle, Jann Laban Kirkegaard Pedersen, nu under konkurs.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om, at sagsøgte skal anerkende, at rettighederne til ejendommen og grunden beliggende Bøgevej 36, 4683 Rønnede, matr. nr. 17v Kongsted by og sogn, tilhører sagsøgeren. 

I forhold til sagsøgtes selvstændige påstand har sagsøgeren nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse i forhold til sagsøgerens principale påstand.

Sagsøgte har nedlagt selvstændig påstand om, at sagsøgeren ­ såfremt denne måtte få medhold i sin principale påstand skal anerkende, at hendes overtagelse af ejendommen beliggende Bøgevej 36, 4683 Rønnede, matr. nr. 17v Kongsted by og sogn, i henhold til bodelingsoverenskomsten af 26. oktober 2004 er omstødelig.

Dommen er udfærdiget i medfør af retsplejelovens § 218 a, stk. 2.

Sagens nærmere omstændigheder:

Sagsøgeren og Jann Laban Kirkegaard Pedersen indgik ægteskab den 19. juli 1997. I
ægteskabet var der fælleseje.

Ved købsaftale mellem Jann Laban Kirkegaard Pedersen og Rønnede Kommune
erhvervede Jann Laban Kirkegaard Pedersen den 8. oktober 2004 grunden
beliggende Bøgevej 36, 4683 Rønnede, matr. nr. 17v Kongsted by og sogn for kr.
308.180,00.

Sagsøgeren og Jann Laban Kirkegaard Pedersen indgik den 13. august 2004 en
byggeentreprisekontrakt med en entreprenør om opførelse af et hus på grunden
med en samlet byggepris på 1.271.700 kr. Parterne oprettede samtidigt en bygge
konto i Nykredit Bank.


- 3 -

Den 19. oktober 2004 blev der indsat 107.442 kr. på byggekontoen i Nykredit Bank.
Beløbet hidrørte fra en arv, der var tilgået Jann Laban Kirkegaard Pedersen.

Den 26. oktober 2004 indgik parterne bodelingsaftale, hvoraf blandt andet fremgår
følgende:

"... Vibeke overtager den fulde købs og ejendomsret af den ubebyggede
grund, beliggende Bøgevej 36, 4683 Rønnede. Det indbetalte á conto beløb
50.000 kr. tilfalder Vibeke. Vibeke overtager hele saldoen på Nykreditkonto
... 101.272,91 kr.
...
Vibeke overtager alle forpligtelser i forbindelse med den indgåede entrepri
seaftale med HelleHuse dateret den 11. august 2004. Jann hæfter således ikke
yderligere på regninger fra dags dato. Tilbagebetaling af Nykreditlån stort
1.239.000 kr. påhviler Vibeke. ...".

Den 29. oktober 2004 blev der indsat 1.191.997,98 kr. på byggekontoen i Nykredit
Bank fra provenuet af realkreditlånet. Efterfølgende indgik flere beløb på
byggekontoen, blandt andet hidrørende fra parternes salg af et fælles sommerhus.

Den 14. december 2004 blev sagsøgeren og Jann Laban Kirkegaard Pedersen skilt.

Den 11. maj 2005 blev der afsagt konkursdekret over Jann Laban Kirkegaard
Pedersen.

Den 20. maj 2005 modtog Rønnede Kommune kopi af ægtefællernes bodelingsaftale.
Kommunen underskrev den 23. maj 2005 endeligt skøde til sagsøgte vedrørende
grunden Bøgevej 36, 4683 Rønnede. Skødet blev tinglyst den 1. juni 2005. Huset på
grunden blev færdigleveret i majjuni 2005, og sagsøgeren flyttede herefter ind i
huset.


- 4 -

En udsættelsessag anlagt af sagsøgte mod sagsøgeren ved fogedretten blev den 20.
september 2005 nægtet fremme, jf. retsplejelovens § 597, stk. 3, under henvisning til,
at afgørelsen af sagen bør ske under en civil sag.

Den 9. februar 2006 blev sagsøgerens anmeldte krav i boet om ejendomsretten til
den omhandlede ejendom afvist af kurator.

Sagsøgeren har blandt andet gjort gældende, at sagsøgte ikke kan opnå en bedre
retsstilling, end Jann Laban Kirkegaard Pedersen havde. Da denne ved en
uomstødelig disposition inden fristdagen havde afgivet ejendomsretten til
sagsøgeren, kan sagsøgte således ikke have opnået ejendomsret til ejendommen, jf.
gældsbrevslovens § 27.

Sagsøgte vidste, at ejendommen var overdraget, og at sagsøgeren havde finansieret
byggeriet. Sagsøgte var dermed i ond tro ved skødeudstedelsen såvel som ved
tinglysningen og kan derfor ikke fortrænge sagsøgerens bedre ret. Sagsøgte vil ellers
opnå en uberettiget berigelse på bekostning af sagsøgeren, som var først i tid og
dermed først i ret.

For så vidt angår sagsøgtes selvstændige påstand, har sagsøgeren gjort gældende, at
bodelingsoverenskomsten er gyldig, og at sagsøgeren ikke ved indgåelsen vidste, at
Jann Laban Kirkegaard Pedersen var insolvent. Det er i øvrigt sagsøgte, som har
bevisbyrden for, at bodelingsoverenskomsten var "skæv" eller medførte tab for
sagsøgte, og denne bevisbyrde er ikke løftet.

Sagsøgte har blandt andet gjort gældende, at der ikke er noget krav om god tro i
forbindelse med konkurs, idet konkurs udgør en form for kreditorforfølgning og
ikke en aftaleerhvervelse. Tinglysning af sagsøgtes adkomst medfører derfor
ekstinktion, og sagsøgeren må selv bære ansvaret for, at hun ikke selv opnåede
skøde og fik dette tinglyst. Hertil kommer, at sagsøgtes ret faktisk er ældst i tid,
fordi ejendommen tilhørte Jann Laban Kirkegaard Pedersen først.


- 5 -

For så vidt angår den selvstændige påstand, har sagsøgte blandt andet gjort
gældende, at ejendommen var købt for fælles midler, og at Jann Laban Kirkegaard
Pedersen klart var insolvent på tidspunktet for indgåelse af bode
lingsoverenskomsten.

Skifterettens bemærkninger:

Det er ubestridt, at sagsøgerens navn ikke er anført på købsaftalen af 8. oktober
2004, at sagsøgeren ikke på noget tidspunkt har haft tinglyst adkomst til den
omhandlede ejendom, og at Rønnede Kommune ved skøde tinglyst den 1. juni 2005
har overdraget ejendommen til sagsøgte.

Det følger af tinglysningslovens § 1, stk. 1, at en rettighed over en fast ejendom skal
være tinglyst, såfremt den skal have gyldighed mod retsforfølgning, herunder mod
konkurs. Tilsvarende følger det af tinglysningslovens 1, stk. 2, at den, som
retsforfølger herunder også forstået kreditorer repræsenteret ved et konkursbo i
modsætning til en aftaleerhverver ikke skal være i god tro for at fortrænge en
utinglyst ret.

Uanset om Jann Laban Kirkegaard Pedersen i forbindelse med en bodelingsaftale
med sagsøgeren overlod den "fuld købs og ejendomsret" til den omhandlede
grund såvel som lån og forpligtelser vedrørende byggeriet på grunden til
sagsøgeren, er dette således ikke en aftale, som uden tinglysning er bindende for
Jann Laban Kirkegaard Pedersens kreditorer og dermed heller ikke for hans
konkursbo. Det er i den forbindelse uden betydning, om bodelingsoverenskomsten
faktisk var bindende for sagsøgeren og Jann Laban Kirkegaard Pedersen.

For så vidt angår sagens omkostninger, fastsættes disse under hensyn til sagens
omfang, økonomiske værdi og medgået tid til i alt 20.000 kr., som pålægges
sagsøgeren at betale til sagsøgte.

Thi kendes for ret:


- 6 -

Sagsøgte, Jann Laban Kirkegaard Pedersen under konkurs, frifindes.

I sagsomkostninger betaler sagsøgeren, Vibeke K. Pedersen, inden 14 til sagsøgte,
Jann Laban Kirkegaard Pedersen under konkurs, 20.000 kr.


Jeanette Melchior


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»