Separatiststilling i konkursbo

Resumé

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren i forhold til de sagsøgte kan få anerkendt separatiststilling i konkursboet til nogle løsøreeffekter og få dom for udlevering af en række af disse samt få anerkendt et erstatningskrav i form af advokatomkostninger i anledning af forgæves forhandlinger som massekrav i konkursboet. Spørgsmål om subjektiv kumulation i skiftesager. 

Dom i sagen P-26-00 


Lars Lundsten
(advokat Keld Parsberg)
mod
1) Gl. Strand Øl- og Vinlager ved Richard From Hansen
under konkurs ved kurator, advokat Karl Stephensen,
(advokat Ulrik Holsted-Sandgreen)
2) Richard From Hansen,
(advokat Mikkel Rohde)
3) Gl. Strand Øl- og Vin ApS og
(advokatfuldmægtig Peter Fauerholdt Thommesen)
4) Gamst Holding A/S
(advokatfuldmægtig Peter Fauerholdt Thommesen)

afsagt sålydende

DOM:

Under denne sag har sagsøgeren, Lars Lundsten, nedlagt følgende endelige påstande:

1. De sagsøgte, 1) Richard From Hansen under konkurs ved kurator, advokat
Karl Stephensen (i det følgende benævnt konkursboet), 2) Richard From
Hansen, 3) Gl. Strand Øl- og Vin ApS og 4) Gamst Holding A/S, tilpligtes at


- 2 -

anerkende, at sagsøgeren er separatist i konkursboet for det på bilag 3 nævnte
inventar. (Bilaget er vedhæftet dommen).

2. De sagsøgte dømmes til at aflevere effekterne til sagsøgeren med undtagelse
af følgende:
Butik:
a. Div. faste reoler, fredet.
b. 1 disk, fredet.
c. 1 dankortmaskine "Fluesmækker".
Ølkælder:
d. Div. faste reoler og hylder.
e. 14 spotligths.
Kontor:
f. 1 etagere, antik.
g. 1 gasvarmeovn incl. gasflaske.
h. 1 regnemaskine.
I øvrigt:
i. Div. faste installationer, toilet, vaske mv.
j. 1 sækkevogn.
k. div. vinduesspots.
l. 1 ventilator.

3. Konkursboet tilpligtes at anerkende 38.630,50 kr. som massekrav i boet, jf.
konkurslovens § 93, nr. 3, tillige med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg
den 2. oktober 2000.

Konkursboet har påstået frifindelse samt nedlagt påstand om, at advokat Keld Pars-
berg tillige tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Richard From Hansen har påstået frifindelse.

Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S har påstået frifindelse samt ned-
lagt påstand om, at advokat Keld Parsberg tillige tilpligtes at betale sagens omkost-
ninger.


- 3 -

Advokat Keld Parsberg har påstået frifindelse over for påstanden om sagsomkostnin-
ger.

Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren i forhold til de sagsøgte kan få anerkendt
separatiststilling i konkursboet til nogle løsøreeffekter samt anerkendt et erstatnings-
krav i form af advokatomkostninger i anledning af forgæves forhandlinger som mas-
sekrav i konkursboet.

Sagens nærmere omstændigheder er følgende:

Ved lejekontrakt underskrevet henholdsvis den 6. og 14. juni 1990 lejede sagsøgeren
erhvervslokalerne beliggende Naboløs 6, kælderen, i København af Henriette Mel-
chiors Stiftelse. Lejemålet begyndte den 1. maj 1990, og i kontraktens almindelige
vilkår hedder det bl.a.:

"Lejeren må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke overlade brugen af
det lejede eller nogen del deraf til andre end medlemmer af sin husstand."

Sagsøgeren drev øl-, vin og tobaksforretning fra lejemålet indtil august 1994, hvor
han med virkning fra den 1. september 1994 indgik en mundtlig forpagtningsaftale
med Richard From Hansen, der samtidig fremlejede lokalerne. Der er udarbejdet et
udkast til en forpagtningsaftale dateret 22. august 1994, hvorefter Richard From
Hansen som forpagter (benævnt F) overtog forretningen samt det heri værende in-
ventar. Aftalen er ikke underskrevet af parterne. Det hedder i udkastet bl.a.:

"Der udarbejdes en af begge parter underskrevet fortegnelse over inven-
taret. ...

Prg. 5 ...

F overtager lokaler og inventar, som dette er og forefindes på overdragel-
sesdagen. Den løbende vedligeholdelse af såvel lokaler som inventar fo-
retages og bekostes af F, som forpligter sig til at holde det forpagtede i
god og forsvarlig stand. ...

Prg. 8 ...

Ved forpagtningsforholdets ophør skal F tilbagelevere forretningen i vel
vedligeholdt stand, ..."


- 4 -

Der er på et tidspunkt udarbejdet en inventarfortegnelse, jf. det vedhæftede bilag 3.
Forpagtningsafgiften, der inkluderede husleje, androg 5.000 kr. pr. måned, hvoraf
3.000 kr. var leje.

I 1997 ophævede Henriette Melchiors Stiftelse lejemålet over for sagsøgeren. Sagen
blev den 12. marts 1998 forligt i Københavns byret på vilkår, at fremleje fremover
alene kunne ske i overensstemmelse med lejekontraktens og den til enhver tid gæl-
dende lejelovgivnings bestemmelser.

Den 19. februar 1999 trådte Richard From Hansen i betalingsstandsning, og advokat
Michael Ziegler blev beskikket som tilsyn. Tilsynsopgaverne blev bl.a. varetaget af
advokat Andreas Kærsgaard Mylin. Ved skrivelse af 1. juli 1999 modtog sagsøgeren
underretning om betalingsstandsningen. Af den medsendte cirkulæreskrivelse frem-
gik, at driftsmidler og inventar havde en anslået værdi på 12.267 kr. Den 18. februar
2000 udløb betalingsstandsningen, og den 8. marts 2000 indgav Richard From Han-
sen egen konkursbegæring. Den 24. marts 2000 afsagde Sø- og Handelsrettens skif-
teafdeling konkursdekret over Richard From Hansen og beskikkede advokat Karl
Stephensen som kurator. Denne sendte den 4. april 2000 et brev til sagsøgerens ad-
vokat, hvori det bl.a. hedder:

"Richard From Hansen har fremlejet ... lejemål af Deres klient ...

Konkursboet forsøger i øjeblikket at sælge forretningen.

Driften af forretningen videreføres i en kort periode. Det præciseres her-
ved, at konkursboet ikke har taget stilling til, om konkursboet vil indtræ-
de i lejemålet.

Jeg forstår, at der i henhold til fremlejekontrakten ikke er tillagt fremleje-
ret eller afståelsesret.

Jeg beder derfor om, at der afholdes et møde i løbet af i morgen onsdag
den 5. april 2000 med henblik på drøftelse af mulighederne herfor. Til
mødet vil jeg endvidere indkalde advokat Thomas Marker, der er advokat
for udlejer."

Den 5. april 2000 blev der holdt et møde, hvor bl.a. advokat Keld Parsberg og advo-
kat Ulrik Holsted-Sandgreen, der repræsenterede kurator, var til stede. Samme dag
sendte sagsøgerens advokat en kopi af det tidligere udarbejdede udkast til en for-
pagtningskontrakt til kurator. I brevet hedder det bl.a.:


- 5 -

"Til denne kontrakt hører den d.d. udleverede inventarliste, som vedlæg-
ges i kopi, idet jeg på min klients vegne tillader mig at anmelde ejen-
domsretten til det af min klient på listen anførte inventar m.m.

Anmeldelsen sker med krav om separatiststilling.

Samtidig tillader jeg mig at opfordre boet til inden 14 dage at meddele,
om man ønsker at indtræde i lejeforholdet."

Sagsøgeren (benævnt fremlejegiver), konkursboet (benævnt sælger), Gl. Strand Øl-
og Vin ApS under stiftelse (benævnt køber) samt udlejer korresponderede herefter
om muligheden og vilkårene for en overdragelse af forretningen og lejemålet, og
konkursboet har i den anledning udarbejdet flere udkast til en rammeaftale mellem
disse parter. I det første udkast hedder det bl.a.:

" Med overtagelsesdag den 7. april 2000 overtager køber den sælger til-
hørende forretning Gl. Strand Øl- og Vinlager, der drives fra fremlejede
lokaler beliggende Naboløs 6, ...

Køber overtager det sælger tilhørende driftsinventar, der befinder sig i
fremlejemålet ... Køber er gjort bekendt med, at visse dele af inventaret
tilhører udlejer og erklærer at ville respektere udlejers ejendomsret. Kø-
besummen for den del af driftsinventaret, der tilhører sælger, er endeligt
fastsat til kr. 8.360,00 ...

Fremlejegiver opgiver lejemålet Naboløs 6, 1205 København K, således
at køber kan indgå lejeaftale direkte med udlejer.

I "afståelsessum" betaler køber kr. 125.000,00 alt inkl. til fremlejegiver.
...
Fremlejegiver udtager som separatist i boet den fremlejegiver tilhørende
etachairge. Fremlejegiver frafalder herudover ethvert krav på ejendoms-
ret til de i forretningen værende effekter."

Det fremgik af udkastet, at afståelsessummen skulle erlægges kontant med 25.000 kr.
senest samtidig med underskrivelse af aftalen, mens resten skulle betales i henhold til
vilkår i et gældsbrev. Som bilag til udkastene var der endvidere vedhæftet en af kon-
kursboet indhentet registrerings- og vurderingsrapport af 3. april 2000 over inventar.
Denne er vedhæftet som bilag til dommen.

Efter at kurator havde fremsendt et udkast til rammeaftale, hedder det i et brev af 6.
april 2000 fra sagsøgerens advokat til kurator bl.a.:


- 6 -

"Under henvisning til Deres skrivelse ... kan jeg meddele, at min klient
har meddelt, at han ikke er indforstået med Deres ønske om, at de i leje-
målet værende effekter tilhørende min klient overgår til ny lejer uden ve-
derlag. ...

I Deres aftaleudkast savner jeg en bestemmelse, der sikrer min klient be-
talingen af de tilsagte beløb, ...

Med det, jeg indtil nu har hørt om den forventede økonomi, må jeg gen-
tage, at der er tale om, at min klient "opgiver" et lejemål, som kunne
skaffe ham en indtægt, og når der ikke tilbydes anden sikkerhed, må det
være således, at min klient har genindtrædelsesret i lejemålet, såfremt be-
talingerne til min klient på noget tidspunkt misligholdes eller ikke erlæg-
ges fuldt ud."

Ved skrivelse af 10. april 2000 underrettede advokat Thomas Marker på vegne af
udlejeren sagsøgerens advokat om, at der var indgået en aftale om rammen for en ny
lejekontrakt med Gl. Strand Øl og Vinlager ApS under stiftelse. Den 11. april 2000
sendte kurator et revideret udkast til rammeaftale til sagsøgerens advokat, og ved en
skrivelse af samme dag til kurator fastholdt sagsøgerens advokat, at det var et ufra-
vigeligt krav, at ejendomsretten til effekterne på den oprindelige inventarliste blev
anerkendt som tilhørende sagsøgeren. I brevet hedder det endvidere bl.a.:

"På denne baggrund bliver jeg nødt til på min klients vegne at forbeholde
mig at påligne boet omkostningerne ved mit kontors medvirken i denne
sag, hvis aftalerne af denne grund ikke gennemføres. ...

Imidlertid må jeg meddele, at kravet om genindtrædelsesret i tilfælde af
misligholdelse af nogen del af betalingsforpligtelsen overfor min klient er
lige så ufravigeligt, hvis min klient skal opgive forretningslejemålet nu."

Kurator besvarede dette brev samme dag. Det hedder heri bl.a.:

"Boet kan ikke anerkende separatistret for Deres klient udover etageren.
Deres klients advokatomkostninger er konkursboet uvedkommende, jf.
konkurslovens § 38. Der kan ikke forhandles mere om dette spørgsmål.
...
Spørgsmålet om genindtrædelsesret er udenfor boet indflydelse."

I et brev af 11. april 2000 fra sagsøgerens advokat til advokaten for Gl. Strand Øl- og
Vin ApS under stiftelse gjorde denne opmærksom på, at sagsøgeren havde en række
løsøreeffekter, som ikke umiddelbart kunne ses i lokalerne.

I et brev af 12. april 2000 fra kurator til sagsøgerens advokat hedder det bl.a.:


- 7 -

"Fra ...(køberens advokat)... har jeg erfaret, at der ikke kan opnås enig-
hed vedrørende afståelsesvilkårene, idet jeg forstår, at Deres klient ikke
ønsker at frafalde kravet om genindtrædelsesret.

Det kan derfor konstateres, at muligheden for opnåelse af en aftale ikke
længere er til stede. ...

Konkursboet ønsker ikke at indtræde i aftalen om fremleje med Deres
klient.

Konkursboet vil i dag nedlukke forretningen og tilstræbe snarest at røm-
me lejemålet. ...

Afslutningsvis bemærkes, at jeg har noteret mig, at Deres klient gør krav
gældende på ejendomsret til visse af effekterne, der befinder sig i lejemå-
let.

Jeg skal opfordre Dem til at anmelde Deres klients krav som separatist-
krav i boet.

På grundlag af de oplysninger der hidtil har været forelagt mig, må jeg
bestride, at Deres klient har ejendomsret til nogen effekter i konkursboets
besiddelse,"

Den 17. april 2000 overdrog konkursboet med virkning fra den 7. april 2000 i stedet
forretningen Gl. Strand Øl- og Vinlager til Gamst Holding A/S. Købesummen androg
85.000 kr. og omfattede bl.a. driftsinventar. Det hedder i kontrakten bl.a.:

"Køber overtager det sælger tilhørende driftsinventar, der befinder sig i
fremlejemålet Naboløs 6, 1205 København K. Køber er gjort bekendt
med, at visse dele af inventaret tilhører udlejer og erklærer, at ville re-
spektere udlejers ejendomsret. Købesummen for den del af driftsinventa-
ret, der tilhører sælger, er endeligt fastsat til kr. 8.360,00.

Køber er bekendt med, at fremlejegiver ­ Lars Lundsteen ­ har fremsat
separatistkrav vedrørende én del af det solgte driftsinventar. Såfremt Lars
Lundsteen ved endelig dom eller forlig måtte få medhold heri, er sælger
berettiget til at tilbagekøbe de pågældende effekter for en pris svarende
til de pågældende effekters andel af vurderingsprisen i vurdering af 3.
april 2000,"

Den 1. maj 2000 ophævede Henriette Melchiors Stiftelse sagsøgerens lejemål i med-
før af erhvervslejelovens § 69, stk. 1, nr. 8 og 9, som følge af, at sagsøgeren ikke
trods påkrav havde holdt forretningen åben. Sagsøgerens advokat protesterede den 3.
maj 2000 over ophævelsen overfor udlejers advokat under henvisning til, at konkurs-
boet endnu ikke havde afleveret lejemålet og nøglerne. Konkursboet henvendte sig
den 4. maj 2000 til udlejers advokat for at få oplyst, til hvilken part nøglerne til leje-


- 8 -

målet skulle udleveres. Konkursboet returnerede efterfølgende i overensstemmelse
med udlejerens instruks nøglerne direkte til udlejeren.

Den 5. juli 2000 anmeldte sagsøgeren - udover ejendomsretten til inventaret på bilag
3 - et erstatningskrav med kr. 38.630,50 som massekrav efter konkurslovens § 93, nr.
3. Kravet dækkede over de advokatomkostninger, som Lars Lundsten var blevet på-
ført i forbindelse med de forgæves forhandlinger med konkursboet om overdragelse
af lejemålet. Den 21. august 2000 foretog kurator prøvelse af kravene og indstillede
disse til afvisning.

Sagsøgeren har derfor anlagt sag ved skifteretten den 2. oktober 2000, jf. konkurslo-
vens § 133. Samtidig anmodede sagsøgeren skifteretten om at tage stilling til beretti-
gelsen af udlejerens ophævelse af lejemålet. Spørgsmålet herom blev henvist til Kø-
benhavns Byrets boligret, som den 7. november 2003 frifandt udlejeren. Der er i bo-
ligretten afgivet forklaring af bl.a. sagsøgeren og advokat Ulrik Holsted-Sandgreen.
Sagsøgeren har bl.a. forklaret:

"Han indgik i 1990 lejeaftale vedrørende lejemålet Naboløs 6, kld. ... I
1994 drøftede han fremleje med Richard From Hansen. De lavede en in-
ventarliste, hvoraf fremgik, at der var ting, der tilhørte udlejer og noget,
der tilhørte sagsøger. ...

Den 5. april 2000 deltog han i et møde sammen med Richard From Han-
sen, advokat Ulrik Holsted-Sandgreen, advokat Charlotte Tamstrup og
advokat Parsberg. Der skulle laves en overdragelsesaftale, så Richard
From Hansen fortsat kunne drive forretningen. Det var meningen, at han
skulle have 125.000 kr. betalt over 5 år for at afstå lejemålet. Der blev
ikke talt om genindtrædelsesret. Advokat Charlotte Tamstrup udleverede
kopi af forpagtningsaftalen og inventarfortegnelsen, som lå i advokat
Parsberg arkiv. Richard From Hansen udtalte, at inventarfortegnelsen var
korrekt, og at en del af inventaret tilhørte sagsøger. Dette overhørte ad-
vokat Holsted-Sandgreen. Det blev ikke sagt, at listen var lavet et par da-
ge forinden."

Advokat Ulrik Holsted-Sandgreen har bl.a. forklaret:

"I forbindelse med konkursen blev vidnet opmærksom på, at fremlejemå-
let var etableret i henhold til et retsforlig. ... Han havde fået beskrevet, at
udlejer ikke var glad for retsforliget og at udlejer gerne ville have Ri-
chard From Hansen som lejer. Konkursboet ønskede at sælge forretnin-
gen. Vidnet forsøgte derfor, om det var muligt at indgå en trepartsaftale
mellem konkursboet, lejer og udlejer. Det var boets interesse at sælge
forretningen going koncern under forudsætning af, at udlejer ville gå med


- 9 -

til en aftale. Boet ønskede en samlet pragmatisk løsning. Han forsøgte
muligheden for at boet kunne købe sig fri for de indsigelser, sagsøger
ville kunne komme med. Han foreslog derfor et fællesmøde. Advokat
Parsberg ville imidlertid ikke mødes med advokat Marker, hvorfor vidnet
først afholdt et møde med advokat Marker, en repræsentant for udlejer,
Richard From Hansen samt vidnets kollega advokat Pia Juhl. Dette møde
foregik på vidnets kontor den 5. april 2000 om formiddagen. De blev
enige om prisen på boets ting og enige om lejeforholdet. Vidnet husker
ikke, at de talte om genindtrædelsesret for sagsøger. Efter frokost gik
vidnet til møde hos advokat Parsberg sammen med advokat Pia Juhl og
sagsøger. Richard From Hansen var måske også til stede. Temaet var her,
at køberen skulle købe sig fri fra sagsøger. De vidste ikke, hvad de skulle
kalde beløbet. Sagsøger havde ikke i henhold til kontrakten afståelsesret.
Sagsøger fik sociale ydelser og det skulle indpasses, så beløbet ikke fik
indflydelse på disse ydelser. De blev enige om en pris på 120.000 kr.
Vidnet lavede et aftaleudkast af 6. april 2000. Han fik et stykke papir fra
advokat Parsberg vedrørende nogle ting, som sagsøger sagde, var hans.
Vidnet undrede sig over, at dette først kom nu efter den lange betalings-
standsningsperiode. Boet bestred sagsøgers ejendomsret, idet kravet blev
fremsat så sent. Han hørte også om den særlige etagere. Inventaret er
vurderet til 8.000 kr. ... Efter 2. aftaleudkast stillede sagsøger nye krav
blandt andet om genindtrædelsesret og bankgaranti. Dette ville boet ikke
indgå i. Vidnet skrev et brev til advokat Parsberg og anførte, at det var
uholdbart, at der blev drevet en forretning, når parterne ikke kunne blive
enige. Den 11. april 2000 meddelte han, at forretningen ville blive lukket
næste dag, med mindre der blev fundet en løsning."

Boligrettens afgørelse blev anket til Østre Landsret, der den 3. september 2004 stad-
fæstede denne. Der er i landsretten afgivet forklaring af sagsøgeren, Richard From
Hansen, advokat Ulrik Holsted-Sandgreen og advokat Charlotte Tamstrup. Sagsøge-
ren har bl.a. forklaret:

"Under mødet den 5. april 2000, der fandt sted på advokat Parsbergs kon-
tor, blev det nævnt, at advokat Marker var positivt indstillet over for ap-
pellantens afståelse af lejemålet. Advokat Holsted-Sandgreen fik de fore-
liggende aftaler og inventarlisten. Også den uunderskrevne forpagtnings-
aftale blev drøftet."

Richard From Hansen har bl.a. forklaret, at:

"forretningen i sommeren 1994 var lukket nogle måneder. Gennem et
familiemedlem kom han i kontakt med appellanten og indgik aftale med
denne om fremleje af forretningen. Der blev lavet et udkast til forpagt-
ningsaftale og en inventarliste, der imidlertid ikke blev underskrevet. In-
ventarlisten er identisk med den, der er fremlagt under sagen (bilag 3). ...
I april 2000 deltog han i flere møder vedrørende forretningens fremtidige
drift. Bl.a. husker han et møde på advokat Parsbergs kontor, hvor advokat
Parsberg, advokat Holsted-Sandgreen, en kvinde og han deltog. Han hu-


- 10 -

sker ikke, om inventarlisten blev udleveret til advokat Holsted-Sand-
green. Da han ikke var i stand til at opfylde en betingelse om at betale
125.000 kr. til appellanten eller stille sikkerhed herfor, blev aftalen om
hans overtagelse af lejeforholdet ikke til noget. ... Varelageret blev solgt
til Gamst Holding A/S, der ejedes af en af hans bekendte, og som stillede
varelageret til hans rådighed. Den 15. maj 2000 indgik indstævnte aftale
med en ny lejer, der var et selskab ejet af hans ægtefælle. ... Han driver
fortsat forretningen. Inventaret, der var anført på inventarlisten, som han
har forklaret om, eksisterer i det væsentlige fortsat og henstår i forretnin-
gen. Han er enig i, at inventaret tilhører appellanten."

Advokat Ulrik Holsted-Sandgreen har bl.a. forklaret, at:

"det var køberen og ikke boet, der ikke kunne acceptere appellantens
krav om genindtrædelsesret og bankgaranti, ... Den 5. april 2000 havde
han først på dagen et møde med advokat Marker. Senere samme dag del-
tog han i et møde på advokat Parsbergs kontor med advokat Parsberg,
appellanten og en kvindelig advokat. Appellantens genindtrædelsesret
blev ikke nævnt. ... På mødet på advokat Parsbergs kontor blev det
nævnt, at inventarlisten vedrørende inventar tilhørende appellanten lige
var udarbejdet."

Charlotte Tamstrup, der har været ansat hos sagsøgerens advokat i 1990, har bl.a.
forklaret:

"Advokatkontoret modtog via telefax en anmodning fra advokat Holsted-
Sandgreen om afholdelse af et møde. Det fremgik af telefaxskrivelsen, at
udlejerens repræsentant skulle deltage i mødet. Hun aftalte med advokat
Holsted-Sandgreen, at mødet skulle finde sted den 5. april 2000 om for-
middagen. Advokat Holsted-Sandgreen skulle indkalde udlejernes repræ-
sentant. Hun, advokat Parsberg, appellanten, advokat Holsted-Sandgreen
og Richard From Hansen deltog i mødet. Under mødet oplyste advokat
Holsted-Sandgreen, at advokat Marker ikke kom. Grunden hertil blev ik-
ke oplyst. Hun udleverede forpagtningsaftalen og inventarlisten til advo-
kat Holsted-Sandgreen. Inventarlisten blev gennemgået. Richard From
Hansen var enig i, at inventaret tilhørte appellanten. Inventaret befandt
sig fortsat i lejemålet. Mødet resulterede ikke i en aftale. Om eftermidda-
gen samme dag deltog hun i endnu et møde mellem advokat Parsberg,
advokat Holsted-Sandgreen og Richard From Hansen. En repræsentant
for et selskab under stiftelse deltog også i mødet. Den pågældende, hvis
navn ikke blev oplyst, og som havde forbindelse med Richard From Han-
sen, var interesseret i at købe forretningen. Prisen for appellantens afstå-
else af lejemålet blev drøftet. En mulighed var kontant betaling af
125.000 kr. Advokat Holsted-Sandgreen mente ikke, at kontant betaling
var mulig og foreslog i stedet løsørepant, hvilket hun og advokat Pars-
berg ikke mente, var tilstrækkelig sikkert. Endelig blev muligheden for,
at appellanten kunne få lejemålet tilbage igen, drøftet. Mødet resulterede
ikke i en aftale, men advokat Holsted-Sandgreen skulle lave et udkast til


- 11 -

aftale. En uge senere meddelte advokat Holsted-Sandgreen, at det ikke
blev til noget, fordi sikkerheden ikke kunne stilles."

Ved skrivelse af 6. september 2004 tilkendegav konkursboet over for sagsøgeren, at
boet som følge af Richard From Hansens forklaring for Østre Landsret var indstillet
på at udlevere det inventar, som beviseligt befandt sig i forretningen på det tidspunkt,
hvor konkursdekretet blev afsagt, jf. registrerings- og vurderingslisten af 3. april
2000. Effekter til en værdi af 4.410 kr. er derfor den 9. februar 2005 afleveret til sag-
søgeren.

Der er under sagen dokumenteret et timeregnskab for advokat Keld Parsberg for pe-
rioden 5. april 2000 til juli s.å. Det fremgår, at der udover positive udlæg og moms er
debiteret 30.600 kr. for deltagelse i møder, korrespondance og telefonsamtaler. Det
hedder om dette krav i sagsøgerens anmeldelse i boet bl.a.:

"Herudover anmelder jeg på min klients vegne som massekrav et erstat-
ningskrav for de udgifter, som min klient er blevet påført af boet i for-
bindelse med de af boet foranstaltede forhandlinger om lejemål og boets
afbrydelse af samme."

Der er under domsforhandlingen afgivet partsforklaring af Lars Lundsten, og Richard
From Hansen.

Lars Lundsteen har vedstået sine tidligere afgivne forklaringer i Københavns byret
og Østre Landsret og har supplerende oplyst, at han deltog i et møde den 11. marts
1999 med advokat Andreas Mylin, der repræsenterede betalingsstandningstilsynet,
og sagsøgte Richard From Hansen. Mødet drejede sig om, hvorvidt Richard From
Hansen kunne overtage lejemålet omkring Naboløs 6 i kælderen. Der var tidligere
indgået et retsforlig, i henhold til hvilket dette krævede udlejerens accept, hvilket han
gjorde de mødende bekendt med. Han havde en kopi af forpagtningsaftalen og inven-
tarlisten med, som han gav til advokat Andreas Mylin. De drøftede det forhold, at
forpagtningskontrakten ikke var underskrevet, og at Richard From Hansen havde
drevet forpagtningen iht. en mundtlig aftale. Der havde aldrig været tvivl om indhol-
det af den mundtlige aftale. De drøftede ikke de enkelte genstande på inventarlisten,
men det lå vel nærmest i luften, at Richard From Hansen fortsat skulle have disse ef-
fekter.


- 12 -

Den 5. april 2000 om formiddagen deltog han i et møde på advokat Keld Parsbergs
kontor. Til stede var bl.a. advokat Ulrik Holsted-Sandgreen, der havde taget initiativ
til mødet, samt advokat Keld Parsberg og Charlotte Tamstrup. Advokat Ulrik Hol-
sted-Sandgreen oplyste, at advokat Svend Marker, der repræsenterede udlejer, ikke
ville komme til stede. Mødet drejede sig om, hvorledes der kunne laves en rammeaf-
tale omkring forretningen og lejemålet, og i den forbindelse nævnte advokat Ulrik
Holsted-Sandgreen, at der kunne blive tale om et afståelsesbeløb på 125.000 kr. for
lejemålet. Advokat Charlotte Tamstrup udleverede på mødet kopi af lejekontrakten,
inventarfortegnelsen og forpagtningsaftalen. Han er ikke klar over, om advokat Ulrik
Holsted-Sandgreen i forvejen kendte til disse dokumenter.

Sagsøgeren har lavet inventarlisten i 1994, og han er sikker på, at effekterne var til
stede på dette tidspunkt. Han har dog ikke gennemgået listen med Richard From
Hansen i forbindelse med den mundtlige aftale om lejemålet. Det var en forudsæt-
ning for sagsøgeren, at disse effekter skulle tilbageleveres, når forpagtningen ophør-
te. De har ikke drøftet, hvad der skulle ske med effekter, som gik i stykker eller blev
slidt op, men han gik ud fra, at Richard From Hansen i så fald løbende skulle anskaf-
fe nye effekter for egen regning. Disse skulle i så fald afleveres til sagsøgeren ved le-
jemålets ophør, selvom forpagtningsafgiften også omfattede leje af inventar. Det på
listen anførte neonskilt mrk. Dos Equis XX er formentlig tilbageleveret. Diverse
salgsstativer til aviser, slik mv. og som ikke indeholder reklameskilte, er købt af sag-
søgeren. De fire EUR-paller er indkøbt sammen med varer. Børster anført på inven-
tarlisten er toiletbørster. De to køleskabe tilhører Carlsberg og Dadeko og skal tilba-
geleveres, hvis disse stiller krav herom. Han har dog ikke været i kontakt med de på-
gældende i de seneste mange år.

Richard From Hansen har vedstået den i Østre Landsret afgivne forklaring og har
supplerende oplyst, at udkastet til forpagtningskontrakten er skrevet af sagsøgeren,
og at der ikke har medvirket advokater. Han har ingen erindring om, hvorfor kontrak-
ten ikke blev underskrevet af parterne. Han har heller ingen erindring om, at der blev
lavet en inventarfortegnelse i forbindelse med aftalens indgåelse i 1994. Hans forkla-
ring for Østre Landsret var en forklaring vedr. lejemålet, og han blev derfor meget
overrasket over, at han skulle afgive forklaring om inventarlisten. Hans forklaring for
Østre Landsret om, at han har set inventarlisten må være en misforståelse. Han har
alene villet give udtryk for, at han havde kendskab til effekterne, der var anført på li-


- 13 -

sten, hvorimod han ikke tidligere havde set selve listen. Han har ikke nogen erindring
om et møde i marts 1999 med advokat Andreas Mylin. Han vil ikke udelukke, at in-
ventarlisten har eksisteret i april 2000, hvor han deltog i et møde hos advokat Keld
Parsberg. Der blev ikke udleveret papirer på mødet. Da han i sin tid indgik forpagt-
ningsaftalen og overtog en række effekter, formodede han, at han skulle forny disse,
hvis disse gik itu eller blev slidt op. Han gik dog samtidig ud fra, at han i så fald
kunne beholde de nye effekter. Der er dog ikke indgået nogen aftale herom.

Avisstativerne indeholder alle reklameskilte. Alle køleskabene på inventarlisten er
udskiftet i hans forpagtningsperiode, og muligvis er kasseapparatet også udskiftet.

Sagsøgeren har til støtte for påstand 1 og 2 gjort gældende, at effekterne i henhold til
en specificeret inventarliste fra 1994 tilhører sagsøgeren, og at effekterne var til stede
i forbindelse med, at Richard From Hansen overtog forpagtningen og fremlejemålet
af ejendommen Naboløs 6 i kælderen, ligesom genstandene fortsat er i behold. De
sagsøgte er derfor forpligtet til at anerkende, at disse var en del af forpagtningsafta-
len, og at effekterne skulle tilbageleveres til sagsøgeren ved aftalens ophør. Den af
konkursboet udfærdiget registreringsliste er uden betydning for sagen, idet denne kun
omfatter effekter, der tilhører konkursboet, og dermed ikke genstande, der tilhører
sagsøgeren.

Alle de sagsøgte er i ond tro, og der er således ikke indtrådt ekstinktion. Richard
From Hansen havde kendskab til sagsøgerens ejendomsret allerede fra aftalens ind-
gåelse i 1994, mens konkursboet i marts 1999 fik udleveret en kopi af forpagtnings-
aftalen og inventarlisten. Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S har mod-
taget orientering herom ved sagsøgerens skrivelse af 11. april 2000, ligesom det
fremgår af aftalen af 17. april 2000 mellem Gamst Holding A/S og konkursboet, at
der var tvist om ejendomsretten til disse effekter. De sagsøgte er derfor forpligtet til
at anerkende, at effekterne tilhører sagsøgeren, ligesom de har pligt til at udlevere de
manglende genstande.

Særligt i forhold til Richard From Hansen har sagsøgeren gjort gældende, at de i på-
standen anførte effekter ikke tilhører konkursboet, men sagsøgeren, og at Richard
From Hansen derfor ved konkursen ikke har mistet rådigheden over disse genstande.


- 14 -

Sagsøgeren har i forhold til påstand 3 gjort gældende, at konkursboet er erstatnings-
ansvarligt for de omkostninger, der er påført sagsøgeren i forbindelse med de forgæ-
ves forhandlinger om lejemålet Naboløs 6, kælderen, i København. Konkursboet
havde taget initiativ til mødet den 5. april 2000 om salg af forretningen og etablering
af et lejemål, men dette skete på skrømt. Da lokalerne blev fremlejet til Richard
From Hansen, blev der ikke tillagt denne en fremleje- eller afståelsesret, og konkurs-
boet kunne derfor ikke indtræde i og videreoverdrage lejemålet. Under mødet deltog
der ingen repræsentant for udlejeren, hvilket ville have været en forudsætning, hvis
der skulle indgås en aftale mellem parterne i relation til lejemålet. Formålet med mø-
det har derfor udelukkende været at få sagsøgeren til at opgive lejemålet.

Sagsøgeren har dernæst gjort gældende, at Richard From Hansen alene har lejet de
omstridte genstande af sagsøgeren, hvorfor disse ikke indgår i konkursmassen. Kon-
kursboet er end ikke indtrådt i forpagtningsaftalen og har således også i denne hen-
seende givet afkald på at kunne råde over effekterne. Konkursboet har derfor handlet
ansvarspådragende ved i ond tro at videresælge effekter, der tilhørte sagsøgeren, til
Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S.

Sagsøgeren har lidt et tab i form af udgifter til advokat for arbejde udført i perioden
5. april 2000 til juli s.å. svarende til det i påstanden anførte beløb. Tilsynet havde
undladt straks at underrette sagsøgeren om betalingsstandsningen i 1999, og først ved
skrivelse af 4. april 2000 modtog sagsøgeren underretning om konkursdekretet. I
denne periode har virksomheden været drevet videre, og konkursboet har derfor ikke
været berettiget til at hæve aftalen den 12. april 2000. Boet kunne da kun opsige leje-
aftalen med 3 måneders varsel efter konkurslovens § 61. Som følge heraf må kon-
kursboet også hæfte for sagsøgerens omkostninger.

Sagsøgeren har i relation til sagsomkostningerne i forhold til Richard From Hansen
samt Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S anført, at der er tale om selv-
forskyldt arbejde, idet de blot kunne have undladt at sætte sig ind i de bilag, der var
uden betydning for dem, ligesom de blot kunne have støttet sig til konkursboet.

Advokat Keld Parsberg har i relation til retsplejelovens § 319 anført, at der ikke er
grundlag for at bringe denne bestemmelse i anvendelse.


- 15 -

De sagsøgte har i relation til påstand 1 og 2 gjort gældende, at alle genstande er regi-
streret og vurderet i forbindelse med konkursdekretets afsigelse, og i det omfang der
er fundet effekter, som var omfattet af sagsøgerens inventarliste, er disse udleveret til
sagsøgeren. Det er derfor ikke muligt at udlevere flere genstande. Sagsøgeren har
dernæst ikke godtgjort, at de effekter, der er omfattet af påstanden, har tilhørt denne,
idet der er uenighed om, hvilke effekter der fulgte med i forbindelse med indgåelsen
af forpagtningsaftalen. Inventarlisten er ikke særlig specifik i sin beskrivelse af gen-
standene, men indeholder alene en artsbestemt beskrivelse af en række effekter. Li-
sten kan derfor ikke danne grundlag for hverken et anerkendelses- eller udleverings-
krav.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at de anførte effekter var i behold ved konkursdekre-
tets afsigelse. Ifølge den ikke underskrevne forpagtningsaftale mellem sagsøgeren og
Richard From Hansen havde denne efter §§ 5 og 8 en løbende vedligeholdelsespligt,
men dette omfattede ikke genstande, som Richard From Hansen havde udskiftet for
egen regning, ligesom denne ikke havde pligt til at tilbagelevere sådanne genstande.
Richard From Hansen betalte som led i forpagtningsafgiften løbende for slid mv. på
inventaret.

Richard From Hansen har særligt gjort gældende, at han ved dekretets afsigelse er
frataget rådigheden over aktiverne, jf. konkurslovens § 29, hvorfor der ikke kan rej-
ses et udleveringskrav over for ham personligt.

Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S har særligt gjort gældende, at
spørgsmålet om ejendomsretten til inventaret er de sagsøgte uvedkommende, idet de
ikke har haft nogen aftalemæssige relationer med sagsøgeren. De sagsøgte har indgå-
et en aftale med konkursboet om køb af en række genstande, og samtidig er det aftalt,
at effekterne skulle tilbageleveres, hvis dette måtte blive nødvendigt med henblik på
udlevering til sagsøgeren. Denne aftale er overholdt, og tvisten burde derfor have
været afklaret mellem sagsøgeren og konkursboet uden inddragelse af de sagsøgte.

Konkursboet har særligt i forhold til påstand 3 gjort gældende, at dette ikke har hand-
let ansvarspådragende og herunder ikke hæfter i henhold til reglerne om culpa in
contrahendo. Konkursboet har indledt reelle forhandlinger mellem udlejer, sagsøge-
ren, skyldner og boet med henblik på at indgå en rammeaftale, og sagsøgeren har ik-


- 16 -

ke godtgjort, at dette er sket på skrømt. Hvis sagsøgeren ikke ville deltage i en aftale,
kunne han blot have tilkendegivet dette og havde således ikke behøvet at antage en
advokat. Når der ikke blev indgået en aftale, skyldtes dette alene, at udlejeren ønske-
de, at Richard From Hansen skulle indtræde som ny lejer i stedet for sagsøgeren.
Konkursboet valgte derfor den 12. april 2000 at lukke forretningen og meddelte sag-
søgeren, at boet ikke ønskede at indtræde i en aftale om fremlejeret.

Sagsøgeren har ikke godtgjort, at denne har ejendomsretten til inventaret på bilaget,
og boet har derfor ikke handlet ansvarspådragende ved at videresælge dette. Boet har
i øvrigt forbeholdt sig at tilbagekøbe effekterne, i det omfang det blev godtgjort, at
disse måtte tilhøre sagsøgeren. Boet har udnyttet denne ret og tilbageleveret effekter,
og der er således ikke handlet til skade for sagsøgeren.

Den omstændighed, at sagsøgeren har ladet sig repræsentere af en advokat er dernæst
ikke et adækvat tab.

Sagsøgeren har endelig ikke dokumenteret at have lidt et tab. Det i timeregnskab an-
førte tidsforbrug må antages at overstige, hvad der med rimelighed kan være brugt på
sagen. Konkursboet kan ikke hæfte for omkostninger efter den 12. april 2000. Frem-
lejemålet med sagsøgeren var et erhvervslejemål, der var omfattet af konkursmassen,
jf. konkurslovens § 37, stk.1, og efter stk. 2 har boet været berettiget til at opsige det-
te lejemål efter konkurslovens kapitel 7. Ved telefaxskrivelse af 12. april 2000 til-
kendegav konkursboet, at dette ikke ville indtræde i aftalen. Dette må sidestilles med
en de facto ophævelse fra boets side, hvorefter ydelsespligten og herunder en eventu-
el erstatningspligt for begge parter bortfalder.

De sagsøgte har i relation til sagsomkostningerne særlig gjort gældende, at påstanden
under domsforhandlingen er væsentligt reduceret i forhold til stævningen, der oprin-
delig lød på ca. 445.000 kr., og at sagens omfang i form af bilag mv. i det væsentlige
er uændret.

Richard From Hansen samt Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S har
yderligere gjort gældende, at deres advokater hver har anvendt mere end 80 timer på
sagen, bl.a. fordi de har måttet sætte sig ind i et betydeligt antal bilag, der var helt
uden betydning for dem.


- 17 -

Konkursboet samt Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S har i relation til
kravet mod advokat Keld Parsberg, jf. retsplejelovens § 319 gjort gældende, at sagen
under hensyn til sagsgenstandens værdi og bilagenes omfang i form af en ekstrakt på
mere end 500 sider har fået et helt unødvendigt omfang. Den overvejende del af bila-
gene er helt uden relevans for denne sag, hvilket bl.a. gælder alle bilag omkring de
tidligere verserende boligretssager. Advokat Keld Parsberg har dernæst optrådt uef-
terrettelig, idet denne trods krav fra skifteretten har undladt at udarbejde en egentlig
ekstrakt. Advokat Keld Parsberg har endvidere optrådt pligtstridigt ved at inddrage et
betydeligt antal medsagsøgte, uagtet der ikke har været grundlag herfor. Endelig hvi-
ler hele sagen på en misforståelse af gældende ret, ligesom advokaten har forsømt at
tilvejebringe dokumentation for tabets størrelse.

Skifteretten skal udtale:

Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S:

Spørgsmålet om adgangen til subjektiv kumulation i skiftesager er reguleret i kon-
kurslovens § 244, hvorefter den, som gør krav gældende mod konkursboet, kan ind-
stævne skyldneren for skifteretten for at få dom over ham sammen med boet. I rets-
praksis, jf. UfR 1984.308, antages der dog at være adgang til at inddrage andre sag-
søgte, i det omfang særskilt stævning kan udtages ved Sø- og Handelsretten, og prak-
tiske hensyn taler herfor.

Det følger af rpl. § 9, stk. 3, nr. 1, jf. § 6, stk. 5, at en sag henhører under Sø- og
Handelsrettens kompetence, når fagkundskab til handelsforhold skønnes at være af
betydning, og efter § 9 a, stk. 2, tiltrædes retten da af 2 sagkyndige dommere.

Da fagkundskab til handelsforhold ikke skønnes at være af betydning i forhold til de
sagsøgte, Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S, og da særskilt stævning
således ikke ville kunne udtages ved Sø- og Handelsretten, cf. herved UfR 1984.308,
og da konkurslovens § 244 i øvrigt må anses for udtømmende med hensyn til adgan-
gen til subjektiv kumulation, finder skifteretten ikke at kunne behandle sagen i for-
hold til disse sagsøgte.


- 18 -

Da skifteretten ex officio påser om betingelserne for subjektiv kumulation er opfyldt,
findes det at være uden betydning, at de sagsøgte, Gl. Strand Øl- og Vin ApS og
Gamst Holding A/S, ikke har nedlagt særskilt påstand om afvisning.

Herefter afvises sagen i forhold til disse sagsøgte.

Richard From Hansen og Richard From Hansen under konkurs ved kurator, advokat
Karl Stephensen:

ad påstand 1 og 2:

Efter bevisførelsen - og herunder navnlig den af Lars Lundsteen afgivne forklaring,
der støttes af den af Richard From Hansen tidligere i Østre Landsret og til dels under
denne sag afgivne forklaring, sammenholdt med det foreliggende udkast til forpagt-
ningsaftale - finder skifteretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at parterne i 1994
i forbindelse med indgåelse af den mundtlige forpagtningsaftale blev enige om, at
denne tillige omfattede en del inventar, der i det væsentlige svarer til de i bilag 3 op-
regnede genstande.

Med virkning fra den 7. april 2000 overdrog konkursboet forretningen og herunder
inventaret til Gamst Holding A/S, og efter den af Richard From Hansen i Østre
Landsret i 2004 afgivne forklaring lægger skifteretten til grund, at Gamst Holding
A/S efterfølgende stillede varelageret til Richard From Hansens rådighed. Denne
drev da forretningen, og de omtvistede genstande eksisterede i det væsentlige fortsat
og henstod i denne, ligesom han anerkendte, at disse tilhørte sagsøgeren.

Skifteretten finder på denne baggrund, at disse genstande uden en udtrykkelig aftale
herom reelt blev overdraget til Gamst Holding A/S som led i konkursboets salg af
forretningen, ligesom det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at effekterne sam-
men med varelageret efterfølgende er stillet til Richard From Hansens disposition.

Herefter, og da genstandene ikke længere tilhører sagsøgte, Richard From Hansen
under konkurs ved kurator, advokat Karl Stephensen, finder skifteretten, at konkurs-
boet bør frifindes således som påstand 1 og 2 er formuleret.


- 19 -

Da sagsøgerens påstand 1 indeholder en anerkendelse i forhold til konkursboet, og da
denne ikke er taget til følge, frifindes Richard From Hansen ligeledes i forhold til på-
stand 1.

Da effekterne i det væsentlige fortsat eksisterer og er i Richard From Hansens besid-
delse, finder skifteretten, at denne bør udlevere de på bilag 3 anførte effekter, bortset
fra de i påstand 2 anførte undtagelser samt en ventilator, et neoskilt mrk. Dos Equis
XX og diverse salgsstativer til aviser, slik m.v., der er forsynet med reklameskilte.

ad påstand 3:

Efter bevisførelsen finder skifteretten det ikke godtgjort, at konkursboet har handlet
ansvarspådragende i april 2000 i forbindelse med forhandlingerne omkring lejemålet,
hvor konkursboet blot har tilstræbt en forsvarlig afvikling af forretningen.

Uagtet sagsøgerens løsøreeffekter reelt er overdraget til Gamst Holding A/S, finder
skifteretten endvidere, at boet ikke herved er ansvarligt for de udgifter, som sagsøge-
ren har afholdt til sin advokat i forbindelse med de forgæves forhandlinger om leje-
målet.

Herefter, og da sagsøgeren ikke i øvrigt har dokumenteret et tab i forbindelse med
løsøreeffekterne, frifindes konkursboet ligeledes for denne påstand.

ad omkostninger, herunder i henhold til retsplejelovens § 319:

Uanset at sagen såvel med hensyn til antallet af parter og bilag har fået et endog me-
get betydeligt omfang, finder skifteretten ikke fuldt tilstrækkelig grundlag for at på-
lægge sagsøgerens advokat Keld Parsberg at bære omkostningerne hverken helt eller
delvis, jf. retsplejelovens § 319, hvorfor denne frifindes.

Thi kendes for ret:

Sagen afvises i forhold til Gl. Strand Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S.


- 20 -

Richard From Hansen under konkurs ved kurator, advokat Karl Stephensen, frifin-
des.

Richard From Hansen tilpligtes at udlevere de i bilag 3 anførte genstande, bortset fra
følgende:
a. Div. faste reoler, fredet.
b. 1 disk, fredet.
c. 1 dankortmaskine "Fluesmækker".
d. Div. faste reoler og hylder.
e. 14 spotligths.
f. 1 etagere, antik.
g. 1 gasvarmeovn incl. gasflaske.
h. 1 regnemaskine.
i. Div. faste installationer, toilet, vaske mv.
j. 1 sækkevogn.
k. div. vinduesspots.
l. 1 ventilator.
m. 1 neoskilt mrk. Dos Equis XX og
n. Diverse salgsstativer til aviser, slik m.v., der er forsynet med reklame-
skilte.

Richard From Hansen frifindes i forhold til påstand 1.

Lars Lundsten betaler inden 14 dage 15.000 kr. i salær til Richard From Hansen un-
der konkurs ved kurator, advokat Karl Stephensen, og 10.000 kr. i salær til Gl. Strand
Øl- og Vin ApS og Gamst Holding A/S.

Richard From Hansen betaler inden 14 dage 5.000 kr. i salær og 500 kr. i retsafgift til
Lars Lundsten.

Advokat Keld Parsberg frifindes.

I forhold til advokat Keld Parsberg bærer parterne egne omkostninger.

Torben Kuld Hansen


- 21 -(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


sagsøgeren.

Skifteretten finder på denne baggrund, at disse genstande uden en udtrykkelig aftale
herom reelt blev overdraget til Gamst Holding A/S som led i konkursboets salg af
forretningen, ligesom det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at effekterne sam-
men med varelageret efterfølgende er stillet til Richard From Hansens disposition.

Herefter, og da genstandene ikke længere tilhører sagsøgte, Richard From Hansen
under konkurs ved kurator, advokat Karl Stephensen, finder skifteretten, at konkurs-
boet bør frifindes således som påstand 1 og 2 er formuleret.


- 19 -

Da sagsøgerens påstand 1 indeholder en anerkendelse i forhold til konkursboet, og da
denne ikke er taget til følge, frifindes Richard From Hansen ligeledes i forhold til på-
stand 1.

Da effekterne i det væsentlige fortsat eksisterer og er i Richard From Hansens besid-
delse, finder skifteretten, at denne bør udlevere de på bilag 3 anførte effekter, bortset
fra de i påstand 2 anførte undtagelser samt en ventilator, et neoskilt mrk. Dos Equis
XX og diverse salgsstativer til aviser, slik m.v., der er forsynet med reklameskilte.

ad påstand 3:

Efter bevisførelsen finder skifteretten det ikke godtgjort, at konkursboet har handlet
ansvarspådragende i april 2000 i forbindelse med forhandlingerne omkring lejemålet,
hvor konkursboet blot har tilstræbt en forsvarlig afvikling af forretningen.

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»