Separatistrettighed i en bil

Resumé

Sagen angår spørgsmålet om sagsøger har separatistrettighed i en bil, jf. konkurslovens § 82.

Dom i sagen P2708


James Solomon
(Advokat Michael Amstup)
mod
Strauss ApS under konkurs
(Advokat Boris K. Frederiksen)

Indledning

Denne sag, der er anlagt den 26. august 2008 ved Københavns Byret og den 2. oktober 2008 henvist til behandling ved Sø og Handelsretten i medfør af konkurslovens § 133, angårspørgsmålet, om sagsøger, James Solomon, har krav på at få udleveret køretøjet Audi RS6 Stationcar, stelnr. WAU ZZZ 4B7 3N9 039 50, fra Strauss ApS´ konkursbo, jf. konkurslovens §82.

Påstande


- 2 -

Sagsøger, James Solomon, har nedlagt påstand om, at sagsøgte, Strauss ApS under konkurs,
tilpligtes at anerkende, at sagsøger er separatist vedrørende et styk bil, Audi RS6 Stationcar
med stelnr. WAU ZZZ 4B7 3N9 039 50, samt anerkende at være pligtig til at udlevere den
pågældende bil til sagsøger straks.

Sagsøgte, Strauss ApS under konkurs, har påstået frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Ved "Bill Of Sale" af 16. februar 2006 erhvervede sagsøger den sagen omhandlede bil af
Hassan Nafie for 59.500 euro. Strauss ApS drev virksomhed med udlejning af ikke
afgiftsberigtigede biler under en særlig valutaordning, hvorefter bl.a. danskere med fast
bopæl i udlandet har adgang til leje af afgiftsfrie biler. Den 11. april 2006 indgik sagsøger en
aftale med Strauss ApS om udlån af bilen til Strauss ApS. Det fremgår af låneaftalen, at bilen
efter låneperioden skulle returneres til James Solomon, at bilen til enhver tid tilhører
sagsøger, og at den ikke kan gøres til et aktiv i Strauss ApS. Der er ikke fastsat nogen
låneperiode i aftalen. Ved udateret lejekontrakt lejede sagsøger bilen af Strauss ApS på
nærmere anførte vilkår, herunder at den månedlige leje var 2.000 kr. inklusive moms.
Lejeperioden var aftalt fra den 11. april 2006 til den 10. april 2007. Lejeaftalen blev senere
blevet forlænget. Den 3. april 2006 havde Strauss ApS foretaget afgiftsanmeldelser af bilen til
SKAT. Af udateret toldattest fra SKAT fremgår blandt andet, at Strauss ApS er registreret
som ejer af bilen. Ifølge registreringsattest af 18. april 2006 er Strauss ApS indehaver af
registreringsattesten. Det fremgår af registreringsattesten, at indehaveren af
registreringsattesten ikke herved er identificeret som civilretlig ejer af køretøjet. Bilen var
omfattet af Strauss ApS´ motorkøretøjforsikring hos Codan Forsikring A/S.

SKAT udtog i 2006 Strauss ApS til kontrol efter valutaordningen, hvilket førte til et
afgiftskrav på 19.311.252 kr. mod Strauss ApS. Afgørelsen blev indbragt for
Landsskatteretten, hvor sagen endnu ikke er afgjort. Til sikkerhed for kravet blev der den 12.
oktober 2007 ved fogedretten på Frederiksberg foretaget arrest i blandt andet den sagen
omhandlede bil. Fogedretten traf samtidig afgørelse om, at bilen skulle fratages Strauss ApS.


- 3 -

Den 12. oktober 2007 inddrog SKAT Strauss ApS´ tilladelse til at udleje valutakøretøjer. Den
17. oktober 2007 orienterede SKAT sagsøger om fogedrettens afgørelser om arrest og
rådighedsfratagelse af bilen og anmodede om at få bilen udleveret. Sagsøger afleverede bilen
til SKAT den 24. oktober 2007. Den 16. november 2007 blev Strauss ApS erklæret konkurs på
grundlag af en konkursbegæring om afgiftskravet, som SKAT havde indgivet den 5.
november 2007. Advokat Boris K. Frederiksen blev udpeget som kurator. Den 3. april 2008
fremsatte sagsøger krav over for kurator om udlevering af bilen under henvisning til
låneaftalen med Strauss ApS. Kurator afslog at udlevere bilen den 21. april 2008 under
henvisning til igangværende undersøgelser om ejerforholdet. Sagsøger anmeldte herefter et
separatistkrav i konkursboet. Ved brev af 17. juli 2008 meddelte kurator sagsøger, at det
anmeldte krav under en fordringsprøvelse den 6. august 2008 ville blive indstillet til
afvisning efter konkurslovens § 82. Sagsøger kunne ikke anerkende sagsøgers indstilling og
har derfor anlagt denne sag.

Kurator har under hovedforhandlingen oplyst, at der efter det foreliggende skønsmæssigt vil
blive udloddet 40 % i dividende til simple fordringer efter konkurslovens § 97.

Forklaringer

Der er under sagen ikke afgivet forklaringer.

Sagsøger har på trods af sin tilkendegivelse under sagens forberedelse ikke ønsket at afgive
forklaring under hovedforhandlingen. Sagsøgte har under sagens forberedelse opfordret
sagsøger til at afgive partsforklaring.

Parternes synspunkter

Sagsøger har i påstandsdokument af 6. februar 2009 anført følgende:

"...


- 4 -

at sagsøger er den retsmæssige ejer af den omhandlede bil, hvilket understøttes af den ...
fremlagte købsaftale,
at det forhold, at sagsøger først udlejer til Strauss ApS og derefter lejer bilen tilbage igen,
ikke medfører en ændring af ejendomsretten til bilen,
at den anvendte fremgangsmåde alene er anvendt med henblik på at få bilen indregistreret
og få danske nummerplader,
at den valgte fremgangsmåde ikke fratager sagsøger ejendomsretten til bilen,
at sagsøgte ikke har dokumenteret, at ejendomsretten til bilen på noget tidspunkt er
overgået til Strauss ApS, herunder at sagsøgte ikke har kunnet dokumentere nogen
udveksling af betaling eller andet mellem parterne,
at sagsøgtes opfattelse ..., hvorefter den mellem parterne indgåede låneaftale er oprettet
efter konkursens indtræden, ikke er underbygget af konkret bevisførelse, og således alene
kan anses som et udokumenteret postulat,
at sagsøgtes opfattelse af parternes lejeaftale ..., hvorefter det forudsættes, at Strauss ApS
var ejer, er ukorrekt, idet bilen i første omgang var udlånt af sagsøger,
at sagsøgtes i øvrigt påståede dokumentation for ejendomsretten til køretøjet ikke
understøttes af dokumentationens eget indhold, gældende lovgivning eller afgørelsespraksis
i øvrigt, idet det af sagsøgte fremlagte bilag ikke vedrører sagsøgers ejendomsret, men alene
er udtryk for Strauss ApS opfattelse af ejerforholdet,
at det af sagsøgte påståede om, at indholdet af bilens registreringsattest ... understøtter
sagsøgtes påståede ejendomsret over bilen, er ukorrekt, idet det direkte fremgår af
registreringsattesten, at indehaveren af registreringsattesten ikke på den baggrund er
identificeret som civilretlig ejer af bilen,
at sagsøgte ikke har dokumenteret på objektiv vis, at sagsøger ikke, i øvrigt i strid med de
fremlagte ..., skulle være den retmæssige ejer af bilen,
at sagsøger uretmæssig har været frarøvet rådigheden over bilen i den periode, sagsøgte
har haft bilen i besiddelse,
at sagsøgte er forpligtet til at udlevere bilen til sagsøger, idet ejendomsretten til bilen
tilkommer sagsøger ".

Sagsøgte har i påstandsdokument af 4. februar 2009 anført følgende:


- 5 -


" Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke har dokumenteret, at køretøjet Audi RS6
Stationcar, stelnr. WAU ZZZ 4B7 3N9 039 50, tilhører ham.
Til støtte herfor henvises for det første til at sagsøgeren på tidspunktet for konkursdekretets
afsigelse den 16. november 2007 lejede køretøjet af Strauss ApS. Lejeaftalen .... forudsætter,
at udlejer, dvs. Strauss ApS, var ejer af køretøjet.
For det andet henvises til køretøjets toldattest ..., hvoraf fremgår, at Strauss ApS er ejer af
køretøjet.
For det tredje, at køretøjet var omfattet af Strauss ApS motorkøretøjforsikring hos Codan A/S
..., hvilket ligeledes forudsatte, at køretøjet tilhørte Strauss ApS.
For det fjerde henvises til, at det af køretøjets registreringsattest ... fremgår, at Strauss ApS er
indehaver af registreringsattesten. Registreringsattesten forudsætter altså, at Strauss ApS er
ejer af køretøjet.
Det bemærkes for det femte, at Strauss ApS v/direktør Thomas Strauss selv har angivet over
for SKAT, at køretøjets ejer var Strauss ApS, jf. anmeldelsesblanket af 3. april 2006 ... og
afgiftsfritagelse af 3. april 2006 ... ­ begge underskrevet af direktør Thomas Strauss.
For det sjette bemærkes, at de forhold, at sagsøgeren uden at protestere afleverede køretøjet
til SKAT den 24. oktober 2008 på trods af, at SKAT forinden havde skrevet til ham, at
arresten var foretaget i Strauss ApS´ aktiver, og at sagsøgeren først den 3. april 2008 rettede
henvendelse til konkursboet, understøtter, at sagsøgeren ikke er ejer af køretøjet. Arresten
omfattede selvsagt kun aktiver i Strauss ApS. Det er således ikke korrekt, at sagsøgeren var
retslig forpligtet til at aflevere køretøjet til SKAT, såfremt han ­ som senere hævdet virkelig
var ejer af køretøjet.
Det er sagsøgtes opfattelse, at den ... fremlagte "Låneaftale" mellem sagsøger og Strauss ApS
er oprettet af sagsøgeren ­ evt. i samarbejde med Strauss ApS´ tidligere direktør Thomas
Strauss ­ efter konkursens indtræden med henblik på kreditorunddragelse. Dokumentet er
således ikke reelt. Dokumentets formulering, hvorefter "bilen tilhører til enhver tid J. Solomon
og kan ikke gøres til et aktiv i Strauss ApS" underbygger blot sagsøgtes opfattelse."


- 6 -

Sagsøgte har endvidere i påstandsdokumentet gjort gældende, at sagsøgers undladelse af at
afgive forklaring under hovedforhandlingen må tillægges processuel skadevirkning, jf.
retsplejelovens § 344, stk. 2.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Skifterettens afgørelse

Strauss ApS er anført på toldattesten som ejer af bilen. Dette ejerforhold er i
overensstemmelse med de oplysninger, som Strauss ApS har angivet i forbindelse med
bilens afgiftsmæssige behandling i Danmark. Strauss ApS har endvidere været bilens
forsikringstager, og bilens registreringsattest er udstedt til dette selskab. Der må på denne
baggrund være en klar formodning for, at Strauss ApS også har været bilens reelle ejer.

Sagsøger har gjort gældende, at bilen efter sagsøgers køb blev udlånt til Strauss ApS, og at
der herefter blev indgået en lejeaftale mellem de samme parter om sagsøgers leje af bilen. I
forbindelse hermed skulle sagsøger betale en ikke ubetydelig månedlig leje til Strauss ApS.
Et sådant aftalekompleks, hvorefter sagsøger blandt andet skulle betale den nævnte leje for
en bil, som sagsøger angiveligt selv var ejer af, er usædvanligt og må anses at have
formodningen mod sig. Sagsøger findes derfor at have bevisbyrden for, at de reelle forhold
var i overensstemmelse hermed. Sagsøger har ikke løftet denne bevisbyrde alene ved
sagsøgers henvisning til, at de angivne aftaler mellem sagsøger og Strauss ApS reelt
udelukkende blev indgået med henblik på at få bilen indregistreret i Danmark på danske
nummerplader.

Sagsøger fremsatte først den 3. april 2008 krav på bilen, efter at han den 24. oktober 2007
havde afleveret bilen til SKAT. Sagsøger har på trods af sin tilkendegivelse under sagens
forberedelse ikke ønsket at afgive forklaring under hovedforhandlingen. Sagsøgte har under
sagens forberedelse og i sit påstandsdokument fastholdt, at det var nødvendigt, at sagsøger
afgav forklaring under hovedforhandlingen. På denne baggrund og henset til det i øvrigt
ovenfor anførte, findes sagsøger ikke alene ved den fremlagte "Bill Of Sale" af 16. februar


- 7 -

2006 og den fremlagte aftale af 11. april 2006 fornødent at have godtgjort sit ejerskab til bilen.
Heller ikke sagens øvrige oplysninger findes at kunne føre til et sådant resultat.
Konkursboets påstand tages derfor til følge.

Henset til sagens udfald, omfang og forhold i øvrigt forholdes der med sagens omkostninger
som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at sagsøgte, der er momsregistreret, alene har haft
udgift til advokatbistand.

T H I K E N DES F O R R E T:

Sagsøgte, Strauss ApS under konkurs, frifindes.

I sagsomkostninger betaler James Solomon 35.000 kr. til Strauss ApS under konkurs.Dorrit Lilholt(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 15. maj 2009


ApS. Det er således ikke korrekt, at sagsøgeren var
retslig forpligtet til at aflevere køretøjet til SKAT, såfremt han ­ som senere hævdet virkelig
var ejer af køretøjet.
Det er sagsøgtes opfattelse, at den ... fremlagte "Låneaftale" mellem sagsøger og Strauss ApS
er oprettet af sagsøgeren ­ evt. i samarbejde med Strauss ApS´ tidligere direktør Thomas
Strauss ­ efter konkursens indtræden med henblik på kreditorunddragelse. Dokumentet er
således ikke reelt. Dokumentets formulering, hvorefter "bilen tilhører til enhver tid J. Solomon
og kan ikke gøres til et aktiv i Strauss ApS" underbygger blot sagsøgtes opfattelse."


- 6 -

Sagsøgte har endvidere i påstandsdokumentet gjort gældende, at sagsøgers undladelse af at
afgive forklaring under hovedforhandlingen må tillægges processuel skadevirkning, jf.
retsplejelovens § 344, stk. 2.

Parterne har i det væsentligste procederet i overensstemmelse hermed.

Skifterettens afgørelse

Strauss ApS er anført på toldattesten som ejer af bilen. Dette ejerforhold er i
overensstemmelse med de oplysninger, som Strauss ApS har angivet i forbindelse med
bilens afgiftsmæssige behandling i Danmark. Strauss ApS har endvidere været bilens
forsikringstager, og bilens registreringsattest er udstedt til dette selskab. Der må på denne
baggrund være en klar formodning for, at Strauss ApS også har været bilens reelle ejer.

Sagsøger har gjort gældende, at bilen efter sagsøgers køb blev udlånt til Strauss ApS, og at
der herefter blev indgået en lejeaftale mellem de samme parter om sagsøgers leje af bilen. I
forbindelse hermed skulle sagsøger betale en ikke ubetydelig månedlig leje til Strauss ApS.
Et sådant aftalekompleks, hvorefter sagsøger blandt andet skulle betale den nævnte leje for
en bil, som sagsøger angiveligt selv var ejer af, er usædvanligt og må anses at have
formodningen mod sig. Sagsøger findes derfor at have bevisbyrden for, at de reelle forhold
var i overensstemmelse hermed. Sagsøger har ikke løftet denne bevisbyrde alene ved
sagsøgers henvisning til, at de angivne aftaler mellem sagsøger og Strauss ApS reelt
udelukkende blev indgået med henblik på at få bilen indregistreret i Danmark på danske
nummerplader.

Sagsøger fremsatte først den 3. april 2008 krav på bilen, efter at han den 24. oktober 2007
havde afleveret bilen til SKAT. Sagsøger har på trods af sin tilkendegivelse under sagens
forberedelse ikke ønsket at afgive forklaring under hovedforhandlingen. Sagsøgte har under
sagens forberedelse og i sit påstandsdokument fastholdt, at det var nødvendigt, at

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»