Daniel - Stort mødelokale 2

Separatistkrav i konkursbo

Resumé

Sagsøger havde ikke separatiststatus, da der ikke var sket deponering af købesum. Dog havde sagsøger anmeldelsesret.

Dom i sagen P1306 


Blue Water Shipping A/S
(Advokat Karsten Steen Jensen)
mod
Ejendomsselskabet TTDP A/S u/konkurs
(tidl. Thermo Team Danmark A/S)
(Advokat Carsten Brix)

Denne sag drejer sig om:

 

· Hvorvidt en indbetaling foretaget af sagsøgeren, Blue Water Shipping A/S, til advokaten for det senere konkursramte selskab, Thermo Team Danmark A/S nu Ejendomsselskabet TTDP A/S under konkurs har retsvirkning som en deponering. 

· Hvorvidt der mellem sagsøgeren og Thermo Team Danmark A/S blev indgået en aftale om en minimumskøbesum i forbindelse med overdragelse af Thermo Team Danmark A/S' transportvirksomhed til sagsøgeren.

· Hvorvidt sagsøgeren efter overtagelse af virksomheden har foretaget tilstrækkelige omkostningstilpasninger for at undgå tab.

Under denne sag, som er anlagt den 27. april 2006, har sagsøgeren, Blue Water Shipping A/S, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Ejendomsselskabet TTDP A/S under konkurs tilpligtes at anerkende, at det beløb på 1.004.098,27 kr., som indestår på deponeringskonto i Nordea Bank Danmark A/S i henhold til deponeringsloven, med tillæg af renter fra den 12. februar 2005 tilhører sagsøgeren i medfør af
konkurslovens § 82.

Subsidiært har sagsøgeren gjort gældende, at sagsøgte tilpligtes at anerkende, at det
anmeldte krav for så vidt angår en million kr. er omfattet af konkurslovens § 97.

Sagsøgeren har nedlagt påstand om frifindelse over for sagsøgtes selvstændige på
stand.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af
et mindre beløb end påstået.

Sagsøgte har nedlagt en selvstændig påstand om, at sagsøgeren tilpligtes at betale
sagsøgte rente svarende til rentelovens § 5, stk. 1, af en million kr. for perioden fra
den 15. august 2004 til den 24. september 2004.

Sagens nærmere omstændigheder:


- 3 -

Ved overdragelsesaftale af 11. juli 2004 indgik sagsøgeren og Thermo Team Dan
mark A/S aftale om overdragelse af Thermo Team Danmark A/S' transportvirksom
hed til sagsøgeren.

Af aftalen fremgår det, at købesummen foreløbigt blev anslået til 2.665.000 kr. Købe
summens fastsættelse var baseret på et resultatbudget for transportaktiviteterne for
perioden fra overtagelsestidspunktet og 12 måneder frem før skat og renter på mi
nimum 1.700.000 kr. Såfremt resultatet kom til at afvige fra det budgetterede, skulle
købesummen i henhold til aftalens punkt 3 reguleres således:

"... Overstiger resultatet før skat og renter i den nævnte periode DDK
1.770.000,00, sker der regulering af købesummen med faktor 1,5. Den maksi
male købesum udgør dog DKK 3.000.000,00.
Bliver resultatet af transportaktiviteterne før skat og renter i den nævnte peri
ode mindre end DKK 1.770.000,00, skal købesummen reduceres. I denne situ
ation fastsættes købesummen til et beløb, svarende til det faktiske realiserede
resultat før skat og renter ganget med en faktor på 1,5.
Købesummen skulle således udgøre det faktisk realiserede overskud ganget
med faktor 1,5, dog højest 3 mio. kr.
Eventuel regulering af købesummen i overensstemmelse med denne bestem
melse ... foretages når 12 måneders perioden er udløbet af parterne og deres
revisorer i fællesskab og en eventuel restkøbesum afregnes, når der foreligger
enighed om opgørelsen ...
Købesummen berigtiges således:
(i) Køber stiller ved Aftalens underskrift bankgaranti for betaling af første rate
af købesummen ­ aftalt til a'conto DKK 1.000.000,00.
Beløbet DKK 1.000.000,00 betales 15. august 2004, med mindre Køber inden
dette tidspunkt har meddelt Sælger, at Køber ønsker at hæve aftalen ...
Køber forudsætter i øvrigt ­ såfremt betaling af første rate finder sted 15. au
gust 2004 ­ at denne rate primært anvendes til at opfylde Sælgers forpligtelser
overfor kreditorerne ...".


- 4 -


Af det driftsbudget, der indgik i aftalen, fremgår det, at driften bestod af tre hoved
områder, lagerforretning i Danmark, speditionsaktiviteter i Danmark og speditions
aktiviteter i Polen. Det fremgår videre, at den primære omkostning i driften af lager
forretningen i Danmark var husleje. Ifølge aftalen overtog sagsøgeren 10 navngivne
medarbejder og fik som følge af overtagelsen af disse medarbejdere ret til at mod
regne et nærmere fastsat refusionstilsvar.

Ved fax af 18. august 2004 foreslog sagsøgerens advokat Klaus Busk i forlængelse af
en telefonisk drøftelse med Thermo Team Danmark A/S' advokat Carsten
Mathiesen, at betaling af en mio. kr. skulle udskydes til den 10. september 2004. Af
faxen fremgår det blandt andet:

"... Baggrunden for min anmodning er, at juli måneds resultat ikke lever op til
de forventninger og forudsætninger, som køber har stillet ...
Det har formentlig sammenhæng med, at det resultat, der nu foreligger er for
juli måned, som jo næppe er retvisende for hele året som sådan.
Køber ønsker derfor at "måle" virksomheden på dennes resultat for august
måned og den 10.9.2004 vil man kunne tage stilling til, om aktiviteterne er
som forudsat, og i givet fald betale købesummen.
Jeg præciserer, at Blue Water Shipping A/S hellere end gerne betaler den af
talte købesum for aktiviteterne, men man vil ikke betale et beløb nu, såfremt
det viser sig, at de resultater, der er stillet Blue Water Shipping A/S i udsigt
slet ikke kan overholdes.
Det er således Blue Water Shipping A/S' håb, at resultatet fra august vil vise,
at aktiviteten trods alt er som forudsat, og at der er belæg for at betale første
afdrag af købesummen.
For en god ordens skyld bedes De bekræfte, at De og Deres klient er enig i
ovennævnte, og at fristen i købsaftalens punkt 3 udsættes til 10.9.2004 ..."

I fax af 20. august 2004 til advokat Klaus Busk accepterede advokat Carsten Mathie
sen forslaget og fremkom blandt andet med følgende bemærkninger:


- 5 -

"... Efter det for mig oplyste, er det lykkes Blue Water Shipping A/S at over
tage Thermo Team Denmark A/S' kunder, ligesom der er indgået aftaler med
de af Thermo Team Denmark A/S anvendte vognmænd.
En eventuel ophævelse af overdragelsesaftalen vil allerede af den årsag være
umulig og meningsløs.
Hertil kommer, at køber inden den 15.8.2004 skulle have meddelt sælger, så
fremt køber ønskede at hæve aftalen eller kræve forholdsmæssigt afslag som
følge af, at forudsætningerne for aftalen, som disse fremgår af aftalens § 9, i
væsentligt omfang er bristet.
En sådan ophævelse inden den 15.8.2004 er ikke sket, hvilket er blevet med
delt udadtil, f.eks. til Thermo Team Denmark A/S' bankforbindelse, ligesom
undertegnede har disponeret på baggrund af, at en sådan ophævelse ikke er
sket.
Jeg går derfor ud fra, at de vil have forståelse for, at jeg selvsagt ikke kan fra
falde at gøre den pågældende frist gældende, såfremt Blue Water Shipping
A/S mod parternes fælles forventning måtte ønske at ophæve den indgåede
aftale.
På den anden side kan jeg forstå, at både Blue Water Shipping A/S og direktør
Jess Greiff har en positiv forventning til de fremtidige resultater, hvorfor det i
det gode samarbejdes navn ville være uhensigtsmæssigt på nuværende tids
punkt at bruge tid og kræfter på at diskutere fortolkningen og retsvirknin
gerne af den indgåede aftale.
Jeg accepterer derfor efter forudgående aftale med direktør Jess Greiff, at be
talingen af kr. 1 mio. rent forfaldsmæssigt udsættes til den 10.9.2004.
Dette sker på betingelse af, at de pågældende kr. 1 million forrentes med sæd
vanlig procesrente fra den 15.8.2004 til den 10.9.2004 ..."

Af en mail af 24. september 2004, afsendt kl. 13.46 fra sagsøgerens accounting ma
nager Iben BeckHansen og stilet til advokat Carsten Mathiesens sekretær, Dorthe
BackHansen, fremgår det blandt andet:

"... Det skal hermed bekræftes at vi har overført kr. 1.000.000,00 til konto 2233
8476 858 462 til deponering vedr. køb af Thermo Team Denmark A/S ...".


- 6 -


Af en mail af samme dag, afsendt kl. 14.04 af Dorthe BakHansen for advokat Car
sten Mathiesen til Allan Junge og Carsten Eskildsen med kopi til "jge@bws.dk",
fremgår blandt andet følgende:

"... Under henvisning til min telefonsamtale af d.d. med direktør Allan Junge
bekræfter jeg herved vores aftale om, at Blue Water Shipping A/S omgående
overfører kr. 1 mio. til den tidligere af mig angivne nyoprettede klientkonto i
Nordea Bank Danmark A/S, hvortil undertegnede er enetegningsberettiget. Til
gengæld har vi aftalt, at jeg ikke råder over dette beløb uden udtrykkelig af
tale med direktør Allan Junge før den 10. november 2004 ...".

Den nyoprettede klientkonto havde konto nr. 2233 8476 858 462.

I en mail af 10. november 2004 fra direktør Allan Junge til advokat Carsten Mathie
sen, med kopi til Carsten Eskildsen, Klaus Busk og "kskov", meddelte Allan Junge,
at resultatet af de fire første måneder efter overtagelsen viste, at overskuddet i den
omhandlede virksomhed ville ligge på maksimalt 350.000 kr., og at der derfor højst
skulle ske betaling af 525.000 kr.

Af mailen fremgår det videre:

"... Vi kan således ­ iht. nedenstående aftale ikke frigive den indbetalte kr. 1,0
mill. på nuværende tidspunkt.

Vi aftalte idag at vi nu kontakter og gennemgår tallene detaljeret sammen med
Jess Greiff og vil kontakte dig umiddelbart herefter for at afklare dels en øko
nomisk tilbagebetaling samt en aftale hvordan vi stiller os til resten af aftale
perioden..."

Af en mail af 29. november 2004 fra Allan Junge til advokat Carsten Mathiesen, med
kopi til Carsten Eskildsen, Klaus Busk og "Kskov"bws.dk, fremgår det blandt andet:


- 7 -

"... Vi henviser til nedenstående mailkorrespondance, telefonsamtale af
23. november samt brev modtaget d.d. vedrørende Thermo Team (TTDP
A/S) under konkurs.

For god ordens skyld beder vi dig erindre vor aftale om at holde den ind
betalte kr. 1,0 mill. fortsat deponeret på konto hvor kun du er tegningsbe
rettiget.

Deponeringen henstår iflg. vor aftale til opfyldelse af købsaftalen mellem
Thermo Team Danmark A/S og Blue Water Shipping A/S (BWS) og tjener
alene til sikkerhed for BWS opfyldelse af aftalen. Således kan beløbet ikke
frigives medmindre der er en aftale mellem parterne omkring den ende
lige købspris jvf. købsaftalens betingelser...".

Af mail af 1. december 2004 fra Dorthe BakHansen på vegne advokat Carsten Ma
thiesen til Allan Junge med kopi til "jge@bws.dk", Carsten Eskildsen, Klaus Busk og
"kskov@bws.dk" fremgår blandt andet følgende:

"... Jeg har modtaget din email af d.d., som jeg står uforstående overfor.
Der er ikke sket nogen deponering af den indbetalte del af købesummen
stor kr. 1. million Dette beløb er frigivet til Thermo Team Denmark A/S og
dermed til selskabets kreditorer i overensstemmelse med den mellem Blue
Water Shipping A/S og Thermo Team Denmark A/S indgåede aftale om
virksomhedsoverdragelse. Jeg henviser til vores tidligere korrespondance,
herunder især min telefax af 20.8.2004 til advokat Klaus Busk.

Det eneste, jeg har accepteret, er at jeg ikke uden aftale med dig ville råde
over den pågældende kr. 1 mio. i forbindelse med en udlodning til de sim
ple kreditorer som led i den mellem parterne aftalte frivillige akkordord
ning. Dette er sket på baggrund af det af dig hævdede eventuelle tilbage
betalingskrav. Et sådant tilbagebetalingskrav ­ såfremt dette måtte eksi
stere ­ kan selvsagt alene være et simpelt krav i konkursboet på lige fod
med kravene fra øvrige simple kreditorer...".


- 8 -


Den 2. december 2004 sendte advokat Klaus Busk en mail til advokat Carsten Ma
thiesen. I mailen er blandt andet anført følgende:

"... at den million kroner, der er indbetalt fra Blue Water Shipping A/S er
sket til sikkerhed for den købssum man skal betale i medfør af købsaftalen
vedrørende Thermo Team Denmark A/S. Indbetalingen er sket til sikkerhed
og i øvrigt med forbehold om tilbagesøgning i det omfang, det måtte vise
sig, at købesummen udgør et mindre beløb...".

Den 11. februar 2005 lod advokat Carsten Mathiesen det indbetalte beløb med til
skrevne renter i Nordea Bank Danmark A/S overføre til en deponeringskonto
oprettet i henhold til reglerne i deponeringsloven. Af fremsendelsesbrevet til
Nordea Bank Danmark A/S fremgår blandt andet følgende:

"... Det på min klientkonto indestående beløb udgør en del af købesummen i
henhold til en overdragelsesaftale mellem på den ene side Thermo Team
Denmak A/S og Thermo Team Poland Sp.zo.o. og på den anden side Blue
Water Shipping A/S.
Beløbet kan herefter, jf. deponeringslovens § 4, stk. 2, først udbetales, når det
ved dom, forlig eller på anden måde endelig er afgjort, hvem af ovennævnte,
der har ret til de respektive beløb...".

Der er enighed mellem parterne om størrelsen af overskuddet i den overdragne
virksomhed, herunder at resultatet efter de første 12 måneder efter
overtagelsesdagen svarer til en købesum inden refusion for overtagne medarbejdere
på 130.302 kr.

Parternes forklaringer:

Direktør Carsten Eskildsen har forklaret, at han er direktør hos sagsøgeren. Han var
involveret i forhandlingerne omkring overdragelsesaftalen af 11. juni 2004 sammen
med Allan Junge og selskabets advokat. Desuden deltog virksomhedsmægler Niels


- 9 -

Dahl Sørensen og Jes Greiff i forhandlingerne. Thermo Team Danmark A/S var
ligesom sagsøgeren specialiseret i spedition i Polen og oversøisk spedition. Thermo
Team Danmarks A/S' lager i Brøndby passede ind i sagsøgerens ønske om at styrke
arbejdet med transporten til Polen. Forhandlingerne om virksomhedsoverdragelsen
var hektiske, fordi Thermo Team Danmark A/S var under økonomisk pres. En
betalingsstandsning var nært forestående, og forhandlingerne om købesummen var
som altid i sådanne situationer vanskelige. Der var enighed om, at købesummen
skulle afhænge af det fremtidige resultat i den overdragne virksomhed. Den
maximale købesummen skulle efter sagsøgerens anmodning være tre million kr.
Parterne gik under forhandlingerne ud fra de eksisterende tal, og sagsøgeren troede
på den indtjening, som blev forelagt. De regnede ikke med, at der ikke skulle betales
noget for virksomheden. Han husker ikke noget om en bankgaranti, men der blev
vist nok i forbindelse med de tidligere aftaleudkast talt om noget med en
minimumskøbesum. Opsætningen af købsaftalen skete i fællesskab, men han
mener, at den blev skrevet af mægleren. Det var blevet drøftet, at prisen først skulle
endelig fastsættes efter 12 måneder, når resultatet kendtes. Sagsøgeren overtog
forpligtelser for alle ansatte og vognmænd og synes at have strakt sig langt. Pr. 1.
juli 2004 overtog sagsøgeren også forpligtelserne over for vognmændene, og fordi
man havde påtaget sig større forpligtelser, blev betalingen udskudt til den 15.
august 2004. Ordet "a conto" skyldtes, at de ikke var enige om hvor meget, der
skulle betales til den tid. Det var vigtigt, at leverandørerne ikke led for store tab, for
ellers ville forretningen ikke kunne fortsætte. Det var særlig vigtigt at betale de
polske vognmænd. Der var imidlertid ikke den forventede aktivitet, så resultatet for
2004 levede ikke op til budgettet for juli måned. De gik dog stadig ud fra, at det
kunne gå den rigtige vej, og at juli måned ikke havde været retvisende. De var
derfor enige om at udskyde betalingen yderligere til 10. september 2004, hvor man
ville få nøgletallene for de forløbne måneder. Man kunne herefter vurdere august
måneds tal og have et godt estimat. Allan Junge orienterede i slutningen af august
2004 om resultaterne. De var ikke, som de skulle være, og sagsøgeren besluttede at
bede om yderligere udsættelse. Han blev sædvanligvis orienteret af Allan Junge
med en kopi af dennes emails. Han opfattede mailen af 27. september 2004
vedrørende overførselen af en million kr. som en deponering og forstod, at det var
aftalt med modpartens advokat. Han opfattede advokat Carsten Mathiesens mail


- 10 -

om ikke at råde over beløbet som om, at der nu var enighed mellem parterne om, at
der ikke kunne disponeres over beløbet, før de var nået til enighed. I øvrigt tillagde
han det ikke så meget betydning, for de skulle jo vurdere aftalen igen. Han var ikke
så meget mere involveret i sagen, for det var Allan Junge, der forestod
forhandlingerne. Han har måske drøftet sagen med Allan Junge på et tidspunkt. For
så vidt angår omkostningstilpasning, så gjorde sagsøgeren meget for at tilpasse
aktiviteterne og antallet af ansatte i forhold til de manglende positive resultater.
Der blev løbende holdt mange møder for at tilpasse sig situationen og brugt megen
tid og energi på dette. Jes Greiff var ansat til at stå for polensaktiviteterne på
Sjælland og forsøgte både at sikre gamle kunder fra Thermo Team Danmark A/S og
at arbejde fremadrettet med Polen. Et af problemerne var, at Polen lige var trådt ind
i EU, hvilket formentlig medførte nedgang. Sagsøgeren har stadigvæk nogle af
kunderne fra overtagelsen.

Jes Greiff har forklaret, at han var direktør i Thermo Team Danmark A/S og ejede 50
% af aktierne. Overdragelsen skete, fordi selskabet manglede likviditet og havde
været nødlidende gennem ca. et år. De kontaktede virksomhedsmægleren Dahl Sø
rensen og valgte sammen med denne at kontakte sagsøgeren. Primært var ønsket at
redde selskabet fra konkurs og dermed at sikre kreditorerne. Udgangspunktet var
ikke en færdig model, for indledningsvis havde man regnet med at sælge hele virk
somheden, mens det senere hen kun blev aktiviteterne. Han forestod fra starten
sammen med Dahl Sørensen forhandlingerne, og advokat Carsten Mathiesen blev
først inddraget senere. Fra sagsøgeren var det Kurt Skov og Carsten Eskildsen, der
deltog i forhandlingerne. Det første møde blev nok holdt i juni 2004. Herefter fulgte
nogle telefonsamtaler og et møde på kontoret i Polen. En uge efter blev der holdt et
møde i Esbjerg, og så var der muligvis et personligt møde mere. Desuden var der
mange telefonsamtaler mellem parterne og mellem ham og virksomhedsmægleren.
Han erindrer ikke, hvordan man kom frem til at fastsætte købesummen, som man
gjorde. Sagsøgeren var interesseret i at få sat en aftale sammen, men de gik i starten
ikke ind i detaljer om pris. Prismodellen var baseret på konkrete driftsresultater, og
det blev aftalt, at der skulle "vægtes", og at omkostningsfakturaer også skulle indgå.
Der skulle under alle omstændigheder betales en million kr. hurtigt efter overdra
gelsen, og så skulle resten reguleres efter driftsresultaterne. Betaling skulle ske uan


- 11 -

set, om der kom et negativt resultat. Meningen var, at beløbet skulle indgå i en
frivillig akkord. Derfor er han helt sikker på, at det var aftalt, at der skulle ske beta
ling. Man accepterede henstand til 10. september 2004, fordi der reelt ikke var nogen
anden mulighed. Han erindrer ikke, hvor meget der egentligt blev drøftet omkring
maksimumsprisen, men den ene million var en minimumspris. De var allerede i
gang med et oplæg til en frivillig aftale med kreditorerne, hvilket også interesserede
sagsøgeren, fordi man derved fik en smidig overgang af driften. Den ene million var
afgørende for Nordea og også for andre kreditorer, for pengene skulle indgå i en
frivillig aftale. Millionen skulle ikke stilles på overtagelsesdagen, men pengene
skulle nok have været brugt allerede den 15. august 2004. Dagen efter kontrakten
var underskrevet, flyttede Thermo Team Danmark A/S ud til Greve. Han blev ansat
og skulle sikre, at kunder og leverandører fulgte med over, så driften kunne
fortsætte. Han var ikke involveret i udsættelsen af betalingen den 15. august 2004,
men blev orienteret af advokat Carsten Mathiesen. De drøftede udsættelsen og gik
ud fra, at aktivitetsniveauet ville rette sig hen ad efteråret. Der blev afskedigede to
medarbejdere fra bogholderiet, fordi der ikke længere var brug for dem. Tilsvarende
blev der afskediget en i administrationen og en lagermand sagde op og blev ikke
erstattet. Aktiviteten i Thermo Team Danmark A/S' lagerforretning var blevet flyttet
til Greve. Imidlertid sagde den største lagerkunde op samtidig med, at lagermanden
opsagde sin stilling. Det var formentlig en medvirkende årsag til, at det ikke kom til
at gå som forventet. Han var ikke med til at træffe beslutningerne om afskedigelser,
men drøftede disse med Henrik Mikkelsen, som var den lokale chef. Der fulgte syv
medarbejdere med i aftalen og til sidst var der kun to tilbage inklusiv ham selv. En
speditør blev opsagt i begyndelsen af 2005, og han blev selv ved til november 2005.
Efter januar 2005 havde man mistet kunder både i Danmark og Polen. Efter 2005 var
der dog stadig en majoritet af kunderne tilbage fra Thermo Team Danmark A/S i
Danmark.

Niels Dahl Sørensen har forklaret, at han er virksomhedsmægler. Han fik Thermo
Team Danmark A/S som kunde, da Jes Greiff ville sælge virksomheden.
Konjunkturerne var ikke for gode. De drøftede egnede købere inklusive sagsøgeren
og tre andre tilsvarende selskaber. Det var ham, der tog kontakten til sagsøgeren.
Han mener ikke, at der forelå et egentlig prospekt, for der var tale om en


- 12 -

aktivitetshandel og for ham en meget lille sag. Han husker besøget i Esbjerg.
Mødereferatet af 2. juli 2004 fra mødet den 1. juli 2004 sendte han selv ud. Der skulle
betales en million kr. ved aftalens indgåelse, men købesummen skulle være
resultatbaseret. Millionen skulle betales under alle omstændigheder, fordi den
skulle bruges til en frivillig akkordordning. Det var sædvanligt og også tilfældet
her, at der straks skulle betales en del af købesummen. Nordea skulle i forhold til de
andre kreditorer træde tilbage og krævede derfor, at det skulle være en
aktivitetshandel. Dette var også til gavn for køberselskabet. Det var sagsøgerens
advokat, der skrev aftalen om den resultatbaserede pris. Maksimumbetalingen var
tre million kr., men han tør ikke sige noget om en minimumsbetaling. Imidlertid
skulle selskabet jo bruge en million, så han har svært ved at forestille sig, at der ikke
har været et minimum. Han skulle også kunne honoreres ud fra millionen. Han
deltog ikke i at lave kontraktudkastet eller i noget af det efterfølgende.

Allan Junge har forklaret, at han som økonomisk direktør i det sagsøgende selskab
var involveret i forhandlingerne i juni/juli 2004. Forhandlingerne foregik primært
med Carsten Eskildsen, Kurt Skov og en advokat. På den anden side af forhand
lingsbordet var Niels Dahl Sørensen og Jes Greiff og senere også advokat Carsten
Mathiesen. Forhandlingerne var hektiske, for det var en akut situation, hvor det var
vigtigt, at der hurtigst muligt skete noget med aktiverne i selskabet. Et af vilkårene
var, at købesummen skulle være resultatbaseret. Niels Dahl Sørensen havde fra
starten lagt op til, at der skulle betales et ekstra beløb, hvis det gik godt efter over
dragelsen. Hvis det gik dårligere, var det meningen, at købesummen skulle regule
res nedad, men der var ikke aftalt et minimum. De tre million kr. blev drøftet som
maksimum, fordi sagsøgeren ikke mente at kunne betale mere. En million skulle gå
til Thermo Team Danmark A/S' kreditorer, herunder til betaling af de polske vogn
mænd, som man var noget bekymret for. Berigtigelsen af købesummen var gen
stand for forhandling mellem parterne, og der var meget, der skulle på plads i den
anledning. Der var flere forslag, men han erindrer ikke, hvem der kom med det en
delige forslag. Sagsøgeren skulle overtage noget af personalet, og derfor måtte pri
sen være mindre. Det blev aftalt, at der skulle ske rationalisering både i den danske
og i den polske afdeling. På trods af dette blev der lige inden aftalens indgåelse
enighed om, at medarbejderne skulle overtages af sagsøgeren. Udskydelsen af beta


- 13 -

lingen af købesummen skyldtes, at sagsøgeren med tilbagevirkende kraft til den 1.
juli 2004 havde overtaget betalingen af nogle vognmænd og også havde overtaget
betalingen af de ansattes løn pr. 1. juli 2004. Det medførte en øget forpligtigelse på
700.000 kr. Betegnelsen "a conto" er anført, fordi forretningen skulle gøres op efter
12 måneder, og det så kunne være gået både bedre og dårligere. Vilkåret om beta
ling med en rate pr. 15. august 2004 var for at sikre, at de polske vognmænd blev
betalt. Imidlertid fik de et estimat den 10. august 2004, hvorefter det viste sig, at det
ikke gik som forventet. Sagsøgeren valgte ikke at hæve aftalen, fordi det var usik
kert, hvordan det ville gå på sigt. Der var enighed om at se en måned længere frem,
fordi juli måned var en feriemåned. Derfor blev betaling udskudt. De valgte den 10.
september 2004, fordi der den dato kom månedsrapportering. Månedsrapporterin
gen den 10. september 2004 viste også en lille forbedring, men ikke så meget som
ventet. Han talte med advokat Carsten Mathiesen og fortalte ham dette, men advo
kat Carsten Mathiesen insisterede på at få en million kr. overført. Sagsøgeren ville
ikke overføre, og det medførte så deponeringen. Han kan ikke huske, hvorledes de
drøftede deponeringen. Ud fra mailen af 24. september 2004 mener han dog at erin
dre, at det blev aftalt med advokat Carsten Mathiesen, at beløbet skulle deponeres,
og at der skulle laves en yderligere fristforlængelse til den 10. november 2004. Det
var forudsætningerne. Den 10. november 2004 skulle sagsøgeren så ud fra resultatet
vurdere, om der skulle ske betaling og derefter tale med advokat Carsten Mathie
sen. Han opfattede selv advokat Carsten Mathiesens mail af 24. september 2004 som
om det var det, der var aftalt. Sagsøgeren havde ønsket at vise den gode vilje. Han
ved ikke, om der var blevet talt om en bankgaranti. Det var ikke nærmere aftalt,
hvornår der skulle ske frigivelse. Han forstillede sig, at de skulle se på resultatet pr.
10. november 2004 og så forlænge igen eller eventuelt lade noget af beløbet
udbetale. Hvis de ikke var enige, skulle beløbet ikke frigives. Den 10. november
2004 sagde han til advokat Carsten Mathiesen, at denne ikke kunne frigive beløbet
på grund af det dårlige resultat. Advokat Carsten Mathiesen bad om, at de igen
gennemgik tallene gerne sammen med Jes Greiff. Advokat Carsten Mathiesen sagde
ikke noget om, at beløbet ville blive frigivet. Henrik Mikkelsen talte med Jes Greiff
og gennemgik resultatet. Han husker ikke 100 % samtalen af 23. november 2004,
som mailen af 29. november 2004 henviser til. Da han fik mailen af 1. december 2004
fra advokat Carsten Mathiesen, blev han utrolig vred og skuffet, fordi han mente, at


- 14 -

de havde en anden aftale. Grunden til, at det kom til at gå dårligere end forventet,
var formentlig udgifterne til de ekstra medarbejdere og nedgangen i omsætningen i
Danmark såvel som Polen. De ekstra medarbejdere var ikke en del af det
oprindelige budget. Han ved, at sagsøgeren opsagde en medarbejder for at reducere
omkostningerne, og at huslejen blev medtaget i budgettet til et mindre beløb, end
sagsøgeren var berettiget til. Omkostningerne blev reduceret meget, for mange
medarbejdere rejste af sig selv. Måske kunne udgiften til lagerplads være reguleret
lidt, men ikke ret meget. For så vidt angår udtrykket "afklarer dels en økonomisk
tilbagebetaling", som det står anført i mailen af 10. november 2004 fra ham til
Carsten Mathiesen, så skal det forstås således, at Thermo Team Danmark A/S skulle
betale penge tilbage til sagsøgeren, fordi resultatet var for dårligt.

Advokat Carsten Mathiesen har forklaret, at han fungerede som advokat for
Thermo Team Danmark A/S fra selskabets start. Det var direktør Jes Greiff, der
kontaktede ham og fortalte om likvidationsproblemerne. De var enige om at lade
virksomhedsmægler Dahl Sørensen finde en køber. Han var ikke selv med i de ind
ledende forhandlinger, for disse blev klaret af Dahl Sørensen. Han betragtede den
aftalte million som en minimumssum, som skulle bruges til at betale kreditorerne
med. Det første aftaleoplæg fra Dahl Sørensen blev skrottet af sagsøgerens advokat
Klaus Busk. Denne lavede så det næste oplæg, som endte med at blive aftalen. I før
ste udkast indgik en kreditorordning, for det lagde sagsøgerens advokat megen
vægt på. Der skulle reguleres efter indtægt. Når der ikke stod noget om en million
kr. som minimumsbetaling i kontakten, så skyldes det, at det lå implicit i situatio
nen. Der skulle jo ske regulering efter et år, og på det tidspunkt ville der allerede
være lavet en kreditorordning, og pengene ville være brugt. Selskabet ville være
lukket, og beløbet være hos kreditorerne. Han kan huske, at man drøftede spørgs
målet om minimumsum med sagsøgerens advokat. Der står ikke noget i kontrakten
om en kreditorordning, fordi det ikke var acceptabelt set fra hans synspunkt. Alle
var bange for, hvordan de polske vognmænd skulle reagere. Det var efter hans ind
griben, at der skulle deponeres en million kr., som så skulle frigives, hvis handlen
ikke var hævet forinden. Deponeringen fungerede som en garanti. Han husker
samtalen med advokat Klaus Busk forud for dennes brev af 18. august 2004. Han
havde undret sig over, at fristen for betaling var overskredet, men var indforstået


- 15 -

med udskydning af betalingen, idet der var tale om en tidsmæssig overskuelig frist.
Desuden havde Jes Greiff fået job som direktør hos sagsøgeren og mente, at der ikke
var noget problem. Kreditorordningen var heller ikke på plads på det tidspunkt.
Han har ikke hørt nogen i Thermo Team Danmark A/S eller andre tale om
ophævelse af aftalen. Thermo Team Danmark A/S havde heller ingen mulighed for
at ophæve. Han erindrer ikke, om han havde set Iben BeckHansens mail af 24.
september 2004, før han afsendte sin egen. Fra telefonsamtalen husker han, at han
drøftede betalingen af en million kr., fordi han ikke kunne lave en kreditorordning
for Thermo Team Danmark A/S, hvis sagsøgeren ikke accepterede at betale. Det var
hans opfattelse, at beløbet lige så godt kunne være frigivet som at være blevet afle
veret til ham. Han husker det således, at parterne skulle se på økonomien den 10.
november 2004, således at der ikke inden blev lavet noget, herunder en kreditor
ordning. Det var i orden for ham, at pengene henstod på hans kontor, men han be
tragtede disse som tilhørende Thermo Team Danmark A/S. Han kan ikke huske, om
ordet deponering blev nævnt, kun at han havde bundet sig til ikke at råde over be
løbet over for kreditorerne. For så vidt angår mailen af 10. november 2004 fra Allan
Junge, så husker han ikke om denne kom før eller efter mødet med Thermo Team
Danmark A/S' revisor. På det møde havde de fundet ud af, at der ikke var basis for
en kreditorordning med eller uden den ene million kroner. Allan Junge meddelte i
sin mail af 10. november 2004, at han havde vurderet de fire måneders resultat. Han
svarede ikke selv på mailen og husker ikke, hvorfor han ikke svarede. Han mener,
at han allerede havde gjort sin stilling klar. Hans mail af 1. december 2004 var svar
på Allan Junges mail af 29. november 2004. Han ville dermed gøre det klart, at der
ikke var tale om deponering, men en minimumskøbesum.

Parternes procedurer:

Sagsøgeren har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at det var en klar
aftale forud for indtalingen til advokat Carsten Mathiesens kontor, at indbetalingen
den 24. september 2004 skete som en deponering. Det var endvidere aftalt, at der
ikke måtte rådes over beløbet uden accept fra sagsøgeren. Denne aftale blev be
kræftet af advokat Carsten Mathiesen ved dennes mail af 24. september 2004, og en
eventuel uklarhed i forbindelse med denne mail kan ikke komme sagsøgeren til


- 16 -

skade. Det deponerede beløb henstår fortsat på en deponeringskonto, hvorfor sag
søgeren som separatist, jf. konkurslovens § 82, har krav på at få beløbet udbetalt
med renter.
Deponeringen var ikke tidsbegrænset, og en tidsbegrænsning ville også stride med
formålet med deponeringen. Derimod var det klart, at der senere skulle træffes
nærmere aftale om, hvorledes der skulle ske et økonomisk opgør, herunder
eventuelt en tilbagebetaling.
Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgeren gjort gældende, at det ikke er
godtgjort, at der var aftalt en minimumskøbesum for virksomheden. Selvom der var
aftalt en á conto betaling på en million kr., betød det ikke, at dette beløb skulle være
en minimumskøbesum. Sagsøgeren har derfor som følge af det dårlige resultat i
virksomheden krav på tilbagebetaling af det indbetalt beløb og kan derfor anmelde
kravet efter konkurslovens § 97 i boet.
Sagsøgeren foretog i øvrigt efter overtagelse af virksomheden i muligt omfang lø
bende omkostningstilpasninger, blandt andet ved afskedigelse af medarbejdere.
Sagsøgeren har dermed gjort, hvad der var muligt for at nedsætte omkostningerne.

Sagsøgte har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at det ikke er godt
gjort, at der imellem parterne var indgået en aftale om deponering, og at sagsøgeren
ikke ensidigt har kunnet bestemme, at indbetalingen den 24. september 2004 inde
bar en sådanne.
Indbetalingen på en million kr. til advokat Carsten Mathiesens kontor må anses som
en betaling med frigørende virkning til Thermo Team Danmark A/S Danmark A/S.
Ordlyden af advokat Carsten Mathiesens mail af 24. september 2004 viser også, at
selvom Thermo Team Danmark A/S Danmark A/S havde accepteret en udskydning
af betalingen, så blev betalingen betragtet som endelig, således at selskabet kunne
råde over beløbet senest den 10. november 2004. Sagsøgeren har heller ikke
nærmere kunnet redegøre for hvilke vilkår, der skulle være knyttet til den påståede
deponering, ligesom sagsøgeren ikke har kunnet redegøre for, hvad der skulle ske
med beløbet efter den 10. november 2004. Thermo Team Danmark A/S har i hvert
fald efter den 10. november 2004 haft fri rådighed over det indbetalte beløb, og
sagsøgeren kan derfor ikke have separatiststilling i forhold til dette.


- 17 -

I forhold til sagsøgerens subsidiære påstand har sagsøgte gjort gældende, at der
mellem parterne er aftalt en minimumskøbesum på en million kr., hvorfor
sagsøgeren ikke har noget krav imod boet. Minimumskøbesummen fremgår ganske
vist ikke af overdragelsesaftalen, men det var en klar forudsætning for begge parter,
at den første rate af købesummen skulle anvendes til en akkordordning med
Thermo Team Danmark A/S Danmark A/S' kreditorer. Dette støttes også af de
afgivne forklaringer fra advokat Carsten Mathiesen, Jess Greiff og Niels Dahl
Sørensen.

Såfremt sagsøgeren findes at have separatiststilling, må der dog skulle fratrække et
skønsmæssigt beløb for sagsøgerens manglende foretagelse af tilstrækkelige om
kostningstilpasninger i forhold til såvel lønninger som udgifter til lagerleje.

Rettens bemærkninger:

Efter indholdet af overdragelsesaftalen og parternes senere indbyrdes aftale om ud
skydelse af betalingen af en million kr. lægger skifteretten til grund, at der ikke ved
udskydelsen af betalingen i øvrigt blev ændret ved den oprindelige overdragelses
aftale. Der blev ikke i forbindelse med beløbets overførelse den 24. september 2004
eller tidligere i korrespondancen stillet krav fra sagsøgerens side om en egentlig
deponering i henhold til deponeringsloven. Uanset, at sagsøgeren i mailen af 24.
september 2004 benytter ordet "deponering", havde dette ikke betydning for sagsø
gerens betalingsforpligtelse og indebar ikke i sig selv en ret til tilbagebetaling.

Hertil kommer, at det efter indholdet af advokat Carsten Mathiesens mail af 24.
september 2004 burde have været klart for sagsøgeren, at der i hvert fald fra den 10.
november 2004 ville blive disponeret over beløbet. Det forhold, at advokat Carsten
Mathiesen den 11. februar 2005 efter konkursdekretets afsigelse deponerede beløbet
i stedet for at udbetale det til konkursboet, medfører ikke, at en eventuelt mang
lende deponering "genopstår", og at beløbet dermed kan betragtes som deponeret
til fordel for sagsøgeren. Sagsøgte frifindes derfor for sagsøgerens principale
påstand.


- 18 -

Efter bevisførelsen, herunder ordlyden af den indgåede overdragelsesaftale og de
afgivne forklaringer, finder skifteretten det ikke godtgjort, at der mellem parterne
var indgået aftale om en minimumskøbesum. På det foreliggende grundlag finder
skifteretten det heller ikke godtgjort, at sagsøgeren har undladt at foretage
nødvendige omkostningstilpasninger. Det bemærkes, at parterne er i øvrigt enige
om den beløbsmæssige opgørelse af det driftsmæssige underskud i den overdragne
virksomhed. Sagsøgte tilpligtes derfor at anerkende, at sagsøgerens anmeldte krav
på en million kr. er omfattet af konkurslovens § 97.

Efter indholdet af advokat Carsten Mathiesens fax af 20. august 2004 til advokat
Klaus Busk lægger skifteretten til grund, at der er afgivet rentepåkrav, hvor
forsagsøgtes selvstændige påstand tages til følge.

For så vidt angår sagens omkostninger, fastsættes disse under hensyn til sagens om
fang, økonomiske værdi, medgået tid og resultat til i alt 25.000 kr.

Thi kendes for ret:

Sagsøgte, Ejendomsselskabet TTDP A/S under konkurs, frifindes for sagsøgeren,
Blue Water Shipping A/S' principale påstand. Sagsøgerens subsidiære påstand,
hvorefter sagsøgte tilpligtes at anerkende sagsøgerens anmeldte krav på en million
kr. som omfattet af konkurslovens § 97, tages til følge, og at sagsøgtes selvstændige
påstand om renter fra den 15. august 2004 til den 24. september 2004 med en rente
svarende til rentelovens § 5, stk. 1, tages ligeledes til følge.

I sagsomkostninger betaler sagsøgeren, Blue Water Shipping A/S, til sag
søgte, Ejendomsselskabet TTDP A/S under konkurs, inden 14 dage 25.000 kr.


Jeanette Melchior


- 19 -


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»