Selskabsret - årsregnskab

Resumé

Et advokatinteressantskab pålagt at fremlægge årsregnskab til to udtrådte partnere.

Dom i sagen V-69-05


1) Advokat Klaus Juel Rasmussen
2) Advokat Thomas Jacobi
(Advokat Flemming Andersen for begge)

mod

1) Interessentskabet Elvang & Partnere Advokatfirma
2) Advokat Kristian Elvang-Gøransson
3) Advokat Peter Vilsøe
(Advokat Kristian Elvang-Gøransson for alle)


Kendelsen vedrører spørgsmålet om parternes pligt til at fremlægge en række dokumenter og oplysninger til brug for behandlingen af en sag om opgørelsen af mellemværendet mellem parterne i forbindelse med sagsøgernes udtræden af advokatfirmaet Elvang & Partnere. Baggrunden for sagen er at advokaterne Klaus Juel Rasmussen, Thomas Jacobi, Kristian
Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe i fællesskab drev advokatvirksomheden Elvang & Partnere (Interessentskabet). Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi udtrådte som partnere den 30. november 2004 efter opsigelse af interessentskabskontrakten (partnerkontrakten). Parterne er uenige om hvorvidt Kristian Elvang-Gøransson også udtrådte som partner den 30. november 2004 (og senere genindtrådte). Interessentskabet blev drevet videre af Peter Vilsøe og Kristian Elvang-Gøransson.

Sagen vedrører Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis krav på udbetaling af indeståender på kapitalkontiene i Elvang & Partnere i forbindelse med deres udtræden. Sagen vedrører endvidere spørgsmålet om parterne har overtrådt interessentskabs-kontrakten, og endelig om Kristian Elvang-Gøransson har handlet i strid med god markedsføringsskik i forbindelse med Interessentskabets indgåelse af lejeaftale og indkøb af inventar.

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har nedlagt følgende påstande:

1. Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe skal in solidum betale 458.150,25 kr. til Klaus Juel Rasmussen og 499.373,25 kr. til Thomas Jacobi med nærmere angiven rente.

2. Kristian Elvang-Gøransson skal anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik over for sagsøgerne ved at formå Interessentskabet til at indgå en uopsigelig lejekontrakt i januar 2004 og tage initiativ til omfattende investeringer i bl.a.
inventar og indretning af lejede lokaler for derefter i maj 2004 at opsige partnerkontrakten. Endvidere skal Kristian Elvang-Gøransson anerkende at være erstatningsansvarlig for sagsøgernes tab som følge af at Kristian Elvang-Gøransson har handlet i strid med god markedsføringsskik over for sagsøgerne.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har påstået frifindelse for sagsøgernes påstande og har selvstændigt nedlagt følgende påstande:

1. Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi skal anerkende at de har overtrådt hemmeligholdelsesforpligtelsen i den mellem parterne indgåede interessentskabskontrakt, bilag 1.

2. Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi skal anerkende at de har overtrådt klientklausulen i pkt. 14.4 i den mellem parterne indgåede interessentskabskontrakt, bilag 1.


Editionsbegæringerne
Der er under sagens behandling fremsat en række provokationer fra begge parters side. Dette har resulteret i at Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe til modparten har overbragt udskrift af Interessentskabets bogholderi, herunder kontoudtog, udgiftsbilag, underbilag mv., komplet udskrift af registeret tid og kopi af samtlige afregninger på indtægtssiden.

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har i forbindelse med sagens behandling fremsat følgende editionsbegæringer:

1) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 1 ved at fremlægge internt månedsregnskab for Elvang & Partnere for november 2004.

2) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 4 ved at fremlægge kopi af salærindsigelser der har ført til afskrivninger vedrørende perioden forud for den 1. december 2004 samt enhver øvrig korrespondance med de pågældende klienter omkring fakturaer vedrørende perioden forud for den 1. december 2004.

3) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 5 ved at fremlægge oplysninger om afregningsstørrelse på sagen med j.nr. 11603 i perioden fra december 2004 til og med februar 2005, herunder oplysninger om foretagne afskrivninger på debiteret tid, måned for måned.

4) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 9 ved at fremlægge oplysninger om debiteret, ikke faktureret eller aktiveret tid pr. 31. december 2003 samt redegøre for i hvilket omfang at denne tid efterfølgende er faktureret.

5) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 10 ved at fremlægge opgørelse af den samlede debiterede, ikke fakturerede tid pr. 30. november 2004.

6) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 15 ved at redegøre for forskellen i igangværende arbejde i sagens bilag i og bilag 37 b med redegørelse for hvorledes denne forskel fremkommer ved fremlæggelse af en opgørelse sag for sag hvoraf det fremgår hvorledes uafregnet tid er opgjort vedrørende den enkelte sag.

7) De sagsøgte pålægges at opfylde provokation 17 ved at fremlægge årsregnskab for Interessentskabet pr. 31. december 2004 samt åbningsbalance pr. 1. januar 2005.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har nedlagt påstand om at begæringerne ikke tages til følge og har anmodet om 1. at det pålægges Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi til opfyldelse af de sagsøgtes provokation I at fremlægge deres selvangivelser for år 2004 med tilhørende specifikationer, herunder de specifikationer og forklaringer de har indgivet til skattemyndighederne vedrørende perioden 01/01 2004 - 30/11 2004. 2. at det pålægges Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi at opfylde de sagsøgtes provokation J ved at fremlægge det materiale, herunder såvel fysisk som elektronisk materiale samt dokumenter, breve og e-mails, vedrørende de sagsøgtes klienter, herunder nuværende eller tidligere medarbejdere hos de sagsøgtes klienter, som sagsøgerne ved deres udtræden af firmaet medtog eller var i besiddelse af, og ved at fremlægge alle henvendelser, herunder breve og e-mails, efter den 30. november 2004 mellem på den ene side en af sagsøgerne og på den anden side de sagsøgtes klienter eller nuværende eller tidligere medarbejdere hos de sagsøgtes klienter, samt lister sagsøgerne måtte have udarbejdet over de medarbejdere hos de sagsøgtes klienter, som sagsøgerne har rettet henvendelser til.

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har nedlagt påstand om at de sagsøgtes editionsbegæringer ikke tages til følge.

Sagsøgernes editionsbegæringer:
1. Begæring om fremlæggelse af internt månedsregnskab for Elvang & Partnere for november 2004

Til støtte for anmodningen har Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi anført at der hver måned i Interessentskabet blev udarbejdet et internt regnskab. Regnskabet for november 2004 vil kunne give et godt udgangspunkt for at forstå hvorfor der i sagens bilag 37 og bilag i er en difference på ca. 700.000 kr. idet sagsøgerne ikke nærmere kan finde en forklaring herpå.
Oplysningerne skal bruges som af sagsøgerne i forbindelse med den endelige opgørelse af deres krav.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har oplyst at der ikke blev udarbejdet et internt regnskab for november 2004 hvorfor et sådan ikke kan fremlægges. De sagsøgte har i juni 2005 udarbejdet et udkast til et internt regnskab for november 2004 med forbehold om ændringer og med bemærkning om at det endnu ikke var muligt at udarbejde et endelig regnskab. Dette udkast blev sendt til Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi den 24. juni 2005. De sagsøgte har derved udleveret hvad de er i besiddelse af.


Rettens bemærkninger:
Et editionspålæg forudsætter at rekvirenten kan påvise eller sandsynliggøre at der findes et eller flere dokumenter der kan gøres til genstand for edition. Det er ubestridt at Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har modtaget et udkast til regnskab for november 2004, og det er ikke sandsynliggjort at der herudover findes dokumenter i sagsøgtes besiddelse som kan
gøres til genstand for et editionspålæg. Begæringen om editionspålæg kan derfor ikke tages til følge.

2. Begæring om fremlæggelse af kopi af salærindsigelser der har ført til afskrivninger vedrørende perioden forud for den 1. december 2004 samt enhver øvrig korrespondance med de pågældende klienter omkring fakturaer vedrørende perioden forud for den 1. december 2004

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har anført at disse dokumenter er nødvendige for en endelig opgørelse af deres krav og eventuelt fremkomme med indsigelser over for de salærnedsættelser der er foretaget i deres partnerperiode.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har oplyst at salærindsigelserne fremkom som telefoniske henvendelser hvorefter der var mundtlige forhandlinger med klienterne. Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har som sagens bilag af og ag fremlagt hvad der findes af dokumenter vedrørende salærindsigelser. Der findes ikke
yderligere dokumenter angående salærindsigelserne.

Rettens bemærkninger:
Der er ikke grundlag for at forkaste at Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har fremlagt hvad der er i deres besiddelse af dokumenter vedrørende salærindsigelser. Editionsbegæringen kan derfor ikke tages til følge.

3. Begæring om fremlæggelse af oplysninger om afregningsstørrelse på sagen med j.nr. 11603 i perioden fra og med december 2004 til og med februar 2005, herunder oplysninger om foretagne afskrivninger på debiteret tid, måned for måned

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har til støtte for anmodningen anført at den pågældende klient med sag nr. 11603 var en af Interessentskabets største klienter. I månederne før Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi udtrådte, er der foretaget væsentlige afskrivninger for så vidt angår debiteret tid. Oplysningerne ønskes fremlagt til belysning af om der er anvendt en anden praksis efter den 30. november 2004 med hensyn til fremgangsmåden for registreringen og faktureringen, og om dette eventuelt har haft indflydelse på afregningens størrelse. Oplysningerne er nødvendige for sagsøgernes endelige opgørelse af deres krav.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har anført at parterne i forbindelse med opsigelsen af interessentskabskontrakten var enige om at følge princippet "Business as usual" helt frem til den 30. november 2004. Det var med henblik på at holde driften uændret. I kraft af sin position som managing partner forestod Klaus Juel Rasmussen virksom-hedens afregninger helt ind i november 2004. Dette vedrørte udført arbejde til og med oktober 2004. Derfor burde Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi allerede være bekendt med hvordan der blev faktureret, og hvad der blev faktureret. Der er ikke senere faktureret afregninger der rettelig burde være faktureret på et tidligere tidspunkt, og der er ikke flyttet registreret tid med henblik på foretagelse af senere afregning. De sagsøgte vil ikke fremlægge specifikke klientrelaterede oplysninger under henvisning til den almindelige klienttavshedspligt. I forhold til den klient som sag nr. 11603 vedrører, har de sagsøgte påtaget sig en udvidet, fuldstændig tavshedspligt.

Rettens bemærkninger:
De oplysninger der ønskes fremlagt, vedrører perioden efter Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis udtræden af Interessentskabet. Der er ikke forelagt oplysninger der tyder på at de sagsøgte er i besiddelse af dokumenter der viser en ændret afregningspraksis. Under hensyn hertil og det oplyste vedrørende tavshedspligten kan editionsbegæringen ikke tages til
følge.

4. Begæring om fremlæggelse af oplysninger om debiteret, ikke faktureret eller aktiveret tid pr. 31. december 2003 samt redegøre for i hvilket omfang, at denne tid efterfølgende er faktureret

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har til støtte for anmodningen gjort gældende at oplysningerne er nødvendige af hensyn afklaring af hvorvidt der er sket korrekt efterfakturering af den opsparede debiterede tid pr. 31. december 2003.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har oplyst at Interessentskabets edb-system pr. 30. november 2004 blev renset for debiteret tid der ikke kunne faktureres. Dette er Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi fuldt ud bekendt med. Der eksisterer ikke et dokument der indeholder oplysninger af det indhold som editionsbegæringen sigter til, og det
er derfor ikke muligt at fremlægge et sådan dokument. Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi må henvises til at gennemgå de allerede udleverede afregninger.

Rettens bemærkninger:
Der er ikke forelagt oplysninger der tyder på at Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe råder over et dokument med et indhold som angivet i editionsbegæringen. Begæringen kan derfor ikke imødekommes.

5. Begæring om fremlæggelse af opgørelse af den samlede debiterede, ikke fakturerede tid pr. 30. november 2004

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har til støtte for anmodningen anført at oplysninger om den samlede, ikke fakturerede tid pr. 30. november 2004 er nødvendige for at de endeligt kan opgøre deres krav.

Interessentskabet, Kristian Elvang-Gøransson og Peter Vilsøe har oplyst at der ikke eksisterer et dokument med de ønskede oplysninger. Det er ikke muligt at udskrive sådanne oplysninger fra Interessentskabets edb-system på nuværende tidspunkt. Efter at Interessentskabet har sendt faktura og afregnet med en klient, er den debiterede, men ikke fakturerede tid blevet afskrevet og dermed slettet i edb-systemet da registreringen ikke længere havde noget formål. Sagsøgerne er fuldt ud bekendt med den anvendte fremgangsmåde og derfor ligeledes bekendt med at det ikke er muligt at fremskaffe de ønskede oplysninger.


Rettens bemærkninger:
Retten har ikke grundlag for at tilsidesætte de sagsøgtes oplysninger. Det kan således ikke antages at der findes et dokument med de af sagsøgernes ønskede oplysninger.
Editionsbegæringen kan derfor ikke tages til følge.

6. Begæring om redegørelse for forskellen i igangværende arbejde i sagens bilag i og bilag 37 b med redegørelse for, hvorledes denne forskel fremkommer ved fremlæggelse af en opgørelse sag for sag, hvoraf det fremgår, hvorledes uafregnet tid er opgjort vedrørende den enkelte sag

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har anført at en redegørelse der forklarer differencen på ca. 700.000 kr. i sagens bilag i og bilag 37 b, er af afgørende betydning for forståelsen af differencen og dermed for sagsøgernes endelige opgørelse af deres krav.

De sagsøgte har oplyst at der ikke foreligger et dokument med de pågældende oplysninger. De sagsøgte har anført at det vil medføre et uforholdsmæssigt stort arbejde hvis de pålægges at redegøre herfor.

Rettens bemærkninger:
Da de sagsøgtes oplysninger ikke kan tilsidesættes, må det antages at der ikke findes et dokument som editionsbegæringen sigter til. Editionsbegæringen kan derfor ikke tages til følge.

7. Begæring om fremlæggelse af årsregnskab pr. 31. december 2004 og åbningsbalance pr. 1. januar 2005 for Interessentskabet

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har til støtte for anmodningen anført at regnskabet ønskes fremlagt med henblik på en vurdering af om der er foretaget korrekt periodeafgrænsning. Der er fremlagt én enkelt side fra årsregnskabet som sagens bilag ah, men den fremlagte del dækker ikke sagsøgernes informationsbehov. De ønskede oplysninger er nødvendige for sagsøgerne kan foretage en helhedsvurdering af økonomien i Interessentskabet med henblik på endeligt at kunne gøre deres krav op.

De sagsøgte har anført at oplysninger om Interessentskabets omsætning pr. 31. december 2004 allerede er fremlagt, jf. sagens bilag ah. Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har således fået udleveret hvad der er af eventuel betydning for dem. Øvrige oplysninger ­ enkelte oplysninger i øvrigt eller regnskabet i sin helhed - er uden betydning for dem som udtrådte af interessentskabet. Det samme gør sig gældende for så vidt åbningsbalancen pr. 1. januar 2005.

Rettens bemærkninger:
Det lægges til grund at der ikke er udarbejdet et endeligt internt regnskab for november 2004. Der foreligger alene et udkast til et regnskab for november 2004, i hvilket der er taget forbehold for ændringer, og udkastet er først udarbejdet omkring juni 2005. Sagsøgerne har været partnere i Interessentskabet i 11 ud af 12 måneder i regnskabsåret 2004. Der findes ikke et endeligt udarbejdet internt regnskab for november 2004 som var den sidste måned i hvilken sagsøgerne var deltagere i interessentskabet. De oplysninger af betydning for sagsøgerne der fremgår af årsregnskabet, kan efter det oplyste ikke
tilvejebringes på anden måde. Årsregnskabet for 2004 kan derfor have betydning for Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis opgørelse af deres krav. Sagsøgernes editionsbegæring må derfor følges. Sagsøgerne har ikke peget på omstændigheder der gør det antageligt at åbningsbalancen pr. 1. januar 2005 har betydning for deres krav. Anmodningen tages derfor ikke til følge.

Sagsøgtes editionsbegæringer:
1. Begæring om fremlæggelse af Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis selvangivelser vedrørende 2004 med tilhørende specifikationer, herunder de specifikationer og forklaringer de har indgivet til skattemyndighedernes vedrørende perioden 01/01-30/11 2004

De sagsøgte har til støtte for deres anmodning anført at det er af betydning for parternes mellemværende hvad Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har angivet til skattevæsenet i forhold til det krav de under nærværende sag vil gøre gældende. Fremlæggelsen af selvangivelserne kan ske i ekstraheret form. Det er oplyst at sagsøgerne har selvangivet i overensstemmelse med sagens bilag 37 hvorfor oplysningerne lige så godt kan fremlægges.

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har anført at selvangivelserne vedrører dem selv og SKAT og ingen andre. Oplysningerne i selvangivelsen har ingen betydning i sagen.

Rettens bemærkninger:
De sagsøgte har ikke peget på sådanne særlige omstændigheder der viser at det kan være af betydning for afgørelsen at Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis selvangivelser for 2004 fremlægges - hverken i deres helhed eller i ekstraheret form. Anmodningen om edition tages derfor ikke til følge.

2. Begæring om fremlæggelse af materiale vedrørende de sagsøgtes klienter som sagsøgerne ved deres udtræden af firmaet medtog eller var i besiddelse af, og om fremlæggelse af henvendelser efter den 30. november 2004 mellem sagsøgerne og de sagsøgtes klienter mv.

Til støtte for anmodningen har de sagsøgte anført at man er bekendt med at medarbejdere hos flere klienter efter sagsøgernes udtræden er blevet kontaktet af Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi. Interessentskabet konstaterede en betydelig omsætningsnedgang i de 3 måneder efter november 2004. Denne nedgang i omsætningen må efter de sagsøgtes opfattelse
tilskrives Klaus Juel Rasmussens og Thomas Jacobis uberettigede henvendelser til nuværende og tidligere ansatte hos Interessentskabets klienter. Det må antages at Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi i forbindelse med deres udtræden uberettiget medførte oplysninger i hvert fald om telefonnumre og/eller email-adresser for senere at kunne kontakte tidligere klienters medarbejdere.

Klaus Juel Rasmussen og Thomas Jacobi har oplyst at de ikke har medtaget oplysninger af den art i forbindelse med udtrædelsen den 30. november 2004. De af sagsøgte ønskede dokumenter findes således ikke og kan derfor ikke fremlægges. Der er i øvrigt alene rettet henvendelse til tidligere klienter med henblik på at takke for det ophørte samarbejde. Hverken
Klaus Juel Rasmussen eller Thomas Jacobi har efter udtræden arbejdet for de pågældende klienter.

Rettens bemærkninger:

Sagsøgernes oplysninger hvorefter dokumenter som nævnt i begæringen ikke findes, kan ikke tilsidesættes på grundlag af de forelagte oplysninger. Begæringen kan derfor ikke tages til følge.

Editionsreglerne omfatter alene oplysninger som findes i dokumenter og kan derfor ikke anvendes til at pålægge en modpart at tilvejebringe eller fremlægge oplysninger som ikke fremgår af dokumenter. Hvorvidt sagsøgerne efter deres udtræden uberettiget har rettet henvendelse til tidligere klienter i interessentskabet, må afgøres ved almindelig bevisførelse under hovedforhandlingen.

Herefter bestemmes:

Interessentskabet Elvang & Partnere v/advokat Kristian Elvang-Gøransson og advokat Peter Vilsøe, advokat Kristian Elvang-Gøransson og advokat Peter Vilsøe pålægges at fremlægge årsregnskab pr. 31. december 2004 for interessentskabet Elvang & Partnere v/advokat Kristian Elvang-Gøransson og advokat Peter Vilsøe.

De øvrige af advokat Klaus Juel Rasmussen og advokat Thomas Jacobi fremsatte begæringer om editionspålæg tages ikke til følge.

De af Interessentskabet Elvang & Partnere, advokat Kristian Elvang-Gøransson og advokat Peter Vilsøe fremsatte editionsbegæringer tages ikke til følge.

Jens Feilberg
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes


Ny virksomhed – valg af selskabsform

Af Selskabsadvokaterne Går du med drømmen om at starte din egen virksomhed? Et vigtigt valg, når du ...»

Ny bekendtgørelse: Lempelser vedr. omregistrering fra IVS til ApS

Af Selskabsadvokaterne Hvad er et IVS? Et iværksætterselskab (IVS) er et kapitalselskab, der både har ...»