Selskabsnavnet Broadcom som varemærke krænket

Resumé

Registreringen af BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS som selskabsnavne og anvendelsen af BROADCOM som varemærke i klasse 38, forretningskendetegn og domænenavn for data-, internet- og teletjenester krænkede Broadcom Corporations rettigheder til varemærket BROADCOM, registreret i klasse 9, 16 og 42, dog uden at der var grundlag for at tilkende Broadcom Corporation erstatning. 

Dom i sagen V-17-05 


Broadcom Corporation
(Advokat Louise Unmack Rygaard)
mod
1) BC Drift ApS (Broadcom ApS)
og
2) Broadcom Bolignet ApS


Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om retten til registrering og brug af kendetegnet
BROADCOM.


- 2 -

Broadcom Corporation har nedlagt påstand om, at

BC Drift ApS tilpligtes at:

1. anerkende at være uberettiget til at registrere og gøre brug af BROADCOM som
forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og selskabsnavn for
data-, internet- og teletjenester, herunder bredbåndstjenester,

2. overføre domænenavnet <broadcom.dk> til Broadcom Corporation, subsidiært at
slette domænenavnet,

3. tilpligtes at slette selskabsnavnet (binavnet) Broadcom ApS,

4. anerkende at varemærkeregistrering VR 2004 04170 BROADCOM er registreret
med urette og skal udslettes af varemærkeregistret,

5. betale erstatning og/eller vederlag med 50.000 kr. til Broadcom Corporation, sub-
sidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sa-
gens anlæg den 19. januar 2005.

Broadcom Bolignet ApS tilpligtes at:

6. anerkende at være uberettiget til at registrere og gøre brug af BROADCOM BO-
LIGNET som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og
selskabsnavn for data-, internet- og teletjenester, herunder bredbåndstjenester,

7. slette selskabsnavnet Broadcom Bolignet ApS,

8. betale erstatning og/eller vederlag med 50.000 kr. til Broadcom Corporation, sub-
sidiært et mindre beløb fastsat efter rettens skøn, med tillæg af procesrente fra sagens
anlæg den 19. januar 2005.

BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS har nedlagt påstand om frifindelse.


- 3 -

Sagens omstændigheder

Parterne

Broadcom Corporation er et amerikansk selskab, som blandt andet udbyder integre-
rede kredsløb og software til understøttelse af bredsbåndskommunikation og datanet-
værk til tale-, video- og datatjenester. Broadcom Corporations elektroniske løsninger
får enheder til at kommunikere. Broadcom Corporation designer, udvikler og ser-
vicerer chips og halvlederteknologi for systemer hertil, som inkorporerer digital-,
analog- og radioteknologi.

På Broadcom Corporations engelsksprogede hjemmeside markedsføres virksomhe-
dens løsninger til forskellige produktgrupper, herunder "Cable", "Cellular", "Da-
ta/Telecom Networks", DSL", "Personal Area Networks", "Satellite", "Voice Over
IP Networks" og "Wireless LAN".

BC Drift ApS er et dansk selskab, som blev stiftet den 1. januar 2004. Kaare Siesing
er selskabets direktør. Broadcom ApS blev registreret som binavn den 20. april 2004.
Selskabets formål er at yde service og rådgivning indenfor telekommunikation. Sel-
skabet udbyder data-, internet- og teletjenester til erhverv og private. BC Drift ApS
udbyder bredbåndstjenesterne via egen infrastruktur/netværk. Ifølge hjemmesiden
www.broadcom.dk tilbyder selskabet internetforbindelser, housing og hosting. Sel-
skabet har oplyst at have drevet virksomhed under navnet Broadcom siden april
2002:

Mediascape Communications ApS blev stiftet den 1. januar 2001 af et tysk selskab.
Kaare Siesing indtrådte i direktionen den 17. april 2002, og selskabet ændrede den
14. maj 2002 navn til Broadcom ApS. Den 9. januar 2004 ændrede selskabet navn til
BC Net ApS, men beholdt Broadcom ApS som binavn indtil 31. marts 2004, hvor det
blev slettet. Selskabet blev taget under konkursbehandling den 27. maj 2004 og op-
løst den 2. maj 2005.

Broadcom Bolignet ApS er stiftet af BC Drift ApS den 1. juni 2004 med det primære
formål at udbyde og drive bredbåndstjenester, herunder internet og telefoni, til priva-
te kunder i bolig-, antenne- og ejerforeninger. Selskabets direktør er Kaare Siesing.


- 4 -


Det fremgår af BC Drift ApS' hjemmeside, at private kunder, herunder boligforenin-
ger og kunder fra det tidligere kabelnettet.dk, henvises til Broadcom Bolignet ApS.

Varemærker og Internetdomæner

Broadcom Corporation har registreret BROADCOM som EF-varemærke med virk-
ning fra 16. september 1999 som ordmærke og med virkning fra 22. september 1999
som figurmærke. Registreringerne er sket i Nice-klasserne 9, 16 og 42. Registrerin-
gen i klasse 9 omfatter blandt andet "computer networks" og "storage and network
controllers and devices". Registreringen i klasse 16 omfatter blandt andet papirpro-
dukter. Registreringen i klasse 42 omfatter blandt andet "computer services; com-
puter timesharing; providing access to electronic communications networks and elec-
tronic databases; hosting of websites; computer network services; providing access to
the Internet; providing access to and leasing access time to computer networks; tech-
nical support services relating to computer software, computer networks and the
Internet".

Broadcom ApS indgav ansøgning om varemærkeregistrering af BROADCOM som
ordmærke den 13. september 2004. Ansøgningen blev indgivet for klasse 36: Forsik-
rings- og ejendomsmæglervirksomhed, finansiel og valutarisk virksomhed, klasse 38:
Telekommunikationsvirksomhed og klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tje-
nesteydelser, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hard-
ware og software samt juridisk bistand. Efter den foreløbige registrering den 20. de-
cember 2004 blev ansøgningen begrænset til alene at omfatte klasse 38.

Registreringen af Internetdomænet broadcom.dk blev foretaget den 22. april 2002 på
foranledning af Kaare Siesing. Navnet blev i 2004 overført til Broadcom ApS som
indehaver.

Anvendelsen af BROADCOM m.v.

BC Drift ApS anvender BROADCOM som kendetegn og firmanavn på brevpapir og
som domænenavn.


- 5 -

I "Computerworld IT-nyheder Online" var der i 2004 forskellige artikler med en ne-
gativ omtale af Kaare Siesing i sammenhæng med Broadcom og Broadcom Bolignet.

Gennem en e-mail korrespondance med Greg Vitarelli hos firmaet Sherpa i april
2005 søgte journalist Kent Krøyer fra Ingeniøren oplysninger om Broadcom Corpo-
ration:

"...
I just want a short talk with the CEO in the danish branch, that is if he/she is already
hired.

The questions will explore Broadcoms plans in Denmark ­ e.g. what precisely is going
to be developed (short term/long term). How many engineers are needed? What areas of
expertise? Whit market is targettet?

Furthermore ­ I would really like to have the correct telephone number, as this can not
be aquired the usual way ­ via the telephone number information. The reason is that
there is another company in Denmark with the name of Broadcom.
I ­ and a lot of other journalists ­ have already talked to this company, which is selling
cable-tv. But the american Broadcom is expected to contribute seriously to the dansih
engineering world, therefore I would like to have the correct information in my data-
base.
..."

Den 2. december 2004 rettede Broadcom Corporations danske advokat henvendelse
til BC Drift ApS om at ophøre med anvendelsen af BROADCOM og overdragelse af
domænenavnet. Dette blev afvist den 14. december 2004, dog var BC Drift ApS ind-
stillet på at drøfte eventuelle ændringer af varemærkeregistreringen for at undgå
uklarhed eller overlap.

Forklaringer

Martin Lund har forklaret, at han er vice president i Broadcom Corporation og ge-
neral manager. Han arbejder i USA. Broadcom Corporation er repræsenteret i 15
lande verden over og har ca. 4.000 ansatte, hvoraf 3.000 er ingeniører. Hovedparten
af arbejdsstyrken befinder sig i USA, men der er også udviklingsafdelinger i 8 andre
lande. Omsætningen forventes at blive ca. 3 mia. USD i 2005.

Broadcom Corporation er verdens næststørste udvikler af produkter til kommunikati-
on. Det drejer sig om at udvikle netværk, som kan flytte kommunikation rundt i ver-
den, og spænder over alt fra telefoni, ADSL og IP til trådløse typer. Løsningen ligger
i chipsen med software. Broadcom Corporation leverer chips til de store produkti-
onsvirksomheder eller netværksvirksomheder, som anvender dem i deres produkter.


- 6 -

For eksempel leveres chips til udviklingsafdelingen hos Ericsson i Sønderjylland. I
chippen ligger hele funktionen for apparaterne. Broadcom Corporations produkter
har en markedsandel på 30-50 % på verdensplan vedrørende ADSL systemer. De fle-
ste internetudbydere anvender Broadcom Corporations produkter for tilslutning til
den øvrige del af nettet. Chipsene produceres i Fjernøsten. Det sker, at Broadcom
Corporation selv bygger hele systemet med kasse, printudstyr m.v, men normalt vi-
deresælges produkterne i kundens navn.

Broadcom Corporation har markedsført sig overfor de store kunder, men er nu på vej
frem til slutbrugerne. Dette er en videreudvikling af firmaets brand, og visse produk-
ter kan købes direkte af slutbrugerne i dag, for eksempel bredbåndsløsninger.

I slutningen af 2004 begyndte Broadcom Corporation at undersøge mulighederne for
at opbygge et designcenter i Danmark med fokus på trådløs teknologi. Han kender
Danmark godt, og der er store televirksomheder i området, som er vigtige kunder. I
forbindelse med opbygningen af virksomheden i Danmark fik han kendskab til de
sagsøgte selskaber, da BC Drift ApS havde domænet broadcom.dk. Han havde ikke
kendskab til selskaberne forud herfor. BC Drift ApS dukkede op, når der blev lavet
en søgning på "broadcom", og der fremkom også artikler med negative omtale. Han
rettede en høflig henvendelse til BC Drift ApS, men der var ikke interesse for en
mindelig løsning.

Efter hans opfattelse leverer de sagsøgte selskaber bredbåndskommunikation til virk-
somheder og forbrugere. Der er tale om overførsel af data, billeder og lyd over sam-
me bånd. Han har ikke et nærmere kendskab til de sagsøgtes netværk, men sandsyn-
ligvis indgår produkter fra Broadcom Corporation i de sagsøgtes ydelser.

Det er vanskeligt for den brede offentlighed at se forskellen på, hvem der udvikler
chippen, kassen eller udbyder tjenesten. Derfor vil det skabe forvirring, at parterne
benytter det samme navn, og den almindelige forbruger vil for eksempel tro, at
Broadcom Corporation er begyndt en konkurrerende virksomhed til BC Drift ApS.
Der har allerede været forvirring i pressen, men han har ikke kendskab til andre kon-
krete forvekslinger. Forvirring er særlig skadelig ved opbygning af en ny virksom-
hed. Han var ikke klar over, at BC Drift ApS har Ericsson som kunde.


- 7 -

Kaare Siesing har forklaret, at de sagsøgte selskaber er to små selskaber med i alt 7
medarbejdere og en omsætning på ca. 11,5 mio. kr. De leverer internetadgang til slut-
brugere over fastnettet og har ingen selvstændig produktion. Aktiviteterne er baseret
på licenser fra Telestyrelsen, og selskaberne opererer kun i Danmark.

Han begyndte at anvende navnet BROADCOM i maj måned 2002, hvor også domæ-
nenavnet blev registreret. Siden blev driften splittet op i to selskaber, hvoraf det ene
gik konkurs. Han ville have brugt navnet BROADNET, men det var optaget i mod-
sætning til BROADCOM, der var ledigt i Danmark, Norge og Sverige. Navnet er en
sammentrækning af det engelske ord for "bredbåndskommunikation". Han undersøg-
te også, om navnet var registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men ikke i vare-
mærkeregistret. Patent- og Varemærkestyrelsen oplyste ikke, at der var andre regi-
streringer af BROADCOM. Den første ansøgning blev begrænset, inden Broadcom
Corporations indsigelse.

Siden blev han bekendt med Broadcom Corporation, men han har aldrig oplevet, at
parterne er blevet forvekslet, heller ikke i pressen. Kent Krøyer ringede til BC Drift
ApS, men Kent Krøyer var klar over, at det ikke var Broadcom Corporation, for Kent
Krøyer spurgte, om de havde nogle oplysninger om Broadcom Corporation i Dan-
mark. Kent Krøyer talte med hans kone, der er direktør og medejer. Hun har fortalt
ham, at der ikke er andre, der har ringet om Broadcom Corporation.

Artiklerne fra Computer World er journalistiske og omhandler fysiske angreb og
trusler mod ham, hvilket han ikke har indflydelse på.

Kent Krøyer har forklaret, at han er journalist hos Ingeniøren. Han ville skrive om
den store amerikanske chipkortproducent Broadcom Corporation, som er almindelig
kendt blandt Ingeniørens læsere. Det var fagligt interessant, at denne virksomhed
ville etablere en udviklingsafdeling i Danmark. Han fandt telefonnummeret i telefon-
bogen og fik kontakt med en sekretær. Det tog lidt tid, før det gik op for ham, at det
firma, han havde ringet til, havde med noget helt andet end chips at gøre. Sekretæren
fortalte, at der havde været flere henvendelser. Pressemeddelelsen fra Broadcom
Corporation var kommet samme dag. Han har ikke hørt fra andre journalister, at der
er sket forveksling, kun fra sekretæren. Det er endnu ikke lykkedes at få kontakt med
Broadcom Corporation.


- 8 -


Parternes argumenter

Broadcom Corporation gør gældende, at Broadcom Corporation efter artikel 9 i
EF-varemærkeforordningen har eneret til at bruge kendetegnet for de varer og tjene-
steydelser, der er omfattet af varemærkefortegnelserne, og har hjemmel til at forbyde
andres brug af kendetegnet. Broadcom Corporations EF-varemærke er registreret
med prioritet i september måned 1999, hvilket er tidligere end sagsøgtes registrering.
Sagen er anlagt den 19. januar 2005, hvorfor der ved sagsanlægget ikke var indtrådt
brugspligt.

Det er en krænkelse af Broadcom Corporations rettigheder, at de sagsøgte anvender
kendetegnet som domænenavn, som varemærke for tjenesteydelser og i deres sel-
skabsnavne.

Kendetegnene er identiske, hvilket svækker kravet til lighed mellem tjenesteydelser-
ne. Det gøres gældende, at BC Drift ApS har registreret/anvender kendetegnet for
tjenesteydelser, som er lig de tjenesteydelser, som Broadcom Corporations varemær-
ke er registeret for. BC Drift ApS tilbyder blandt andet service og rådgivning inden
for telekommunikation, og Broadcom Bolignet ApS tilbyder internet og telefoni.
Disse aktiviteter vedrører adgang til Internettet med henblik på overførsel af lyd og
billede. Broadcom Corporations registrering i varemærkeklasse 42 omfatter blandt
andet adgang til elektroniske netværk/Internettet og datakommunikation af lyd og
billede. Det er uden betydning for, om der er lighed mellem tjenesteydelserne, at re-
gistreringerne er i forskellige Nice-klasser. Broadcom Corporation leverer hele ydel-
sen til kommunikation på en chip eller andet, og parternes kunder er de samme.
Broadcom Corporation har krav på beskyttelse inden for de tjenesteydelser, som der
er registreret for.

Subsidiært gøres det gældende, at der er tale om lignende ydelser. Der er ikke stor
forskel på computer netværk og computer service. Beskyttelsen dækker alle former
for apparater, som kan lagre data. Gennem netværket overføres data, og der er i den
sammenhæng ikke forskel på adgang til et computer netværk og til et tele netværk.
Adgang til Internet og udbydelse af teletjenester indebærer i dag stort set det samme.


- 9 -

Kunderne vil antage, at parterne er koncernforbundne, at de samarbejder, eller at der
er en økonomisk forbindelse. Kent Krøyer troede, at BC Drift ApS var Broadcom
Corporations danske kontor, hvilket skyldtes de enslydende kendetegn. Der er her-
med påvist, at de sagsøgtes anvendelse af kendetegnet skaber risiko for forveksling
mellem parterne i offentlighedens bevidsthed. Det er endvidere påvist gennem artik-
lerne i Computer World, at Broadcom Corporation skades ved de sagsøgtes brug af
kendetegnet og fratages muligheden for at styre omtalen af eget navn.

Disse forhold udgør en registreringshindring, jf. varemærkelovens § 15.

Brugen af kendetegnet i de sagsøgtes selskabsnavne er i strid med anpartsselskabslo-
vens § 2, stk. 2. BC Drift ApS registrerede Broadcom ApS som binavn den 20. april
2004, og Broadcom Bolignet ApS blev stiftet i juni 2004, hvilke datoer ligger efter
Broadcom Corporations registrering af EF-varemærket. Parterne driver virksomhed
indenfor samme branche, og anpartsselskabsloven udgør en selvstændig hjemmel til
at forbyde de sagsøgtes selskabsnavne.

Retten til domænenavnet støttes på internetdomænelovens § 13 og varemærkelovens
§§ 1 og 5. Internetdomæneloven er en ny lov, og § 13 svarer til den hidtidige praksis,
hvorefter det er i strid med god skik at bruge en andens varemærke som domæne-
navn.

Det gøres gældende, at de sagsøgte ikke har drevet virksomhed under navnet Broad-
com siden 2002. Et andet selskab anvendte muligvis navnet tidligere, men det giver
ingen rettigheder for de sagsøgte selskaber. Det er ikke dokumenteret, at navnet blev
overdraget fra det andet selskab til de sagsøgte. Tværtimod blev binavnet slettet.

Broadcom Corporation havde ikke kendskab til et eventuelt brug af navnet i 2002.
Passivitet skal bedømmes fra det tidspunkt, hvor man burde være klar over forholdet.
Broadcom Corporation havde ikke anledning til at overvåge Danmark før 2004. Un-
der alle omstændigheder er 2-2½ år ikke tilstrækkeligt til at udgøre passivitet. I 2004
reagerede Broadcom Corporation straks, da det blev konstateret, at domænenavnet
var optaget.


- 10 -

De sagsøgte selskaber skal betale vederlag for brug af navnet og erstatning for mar-
kedsforstyrrelse. De sagsøgtes omsætning udgør efter det oplyste 11,5 mio. kr. En li-
cens svarer til 5-10 % af omsætningen og hertil kommer erstatning for markedsfor-
styrrelse. Beløbet opgøres fra de sagsøgte selskabers registreringstidspunkter. En
samlet betaling på 100.000 kr. for begge selskaber er yderst rimelig.

BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS gør gældende, at parternes varemærker
er registreret i forskellige Nice-klasser. Broadcom Corporations varemærke er ikke
registreret i klasse 38. Selvom kendetegnene er identiske, anvendes de ikke for sam-
me ydelser, hverken registreringsmæssigt eller i praksis.

Broadcom Corporation producerer chips til store virksomheder, som anvender dem i
sine produkter. Det er ikke dokumenteret, at der findes produkter med Broadcom
Corporations navn. De sagsøgte selskaber producerer ikke noget, men udbyder inter-
netforbindelser til slutbrugere og er en ren servicevirksomhed. Parterne henvender
sig ikke til samme marked og har ikke samme kunder. Den eneste lighed er, at begge
parter har noget med IT at gøre.

Der er således ikke risiko for, at hverken parterne eller deres produkter forveksles.
Kundeforholdet til Ericsson har ikke givet anledning til forveksling.

Broadcom Corporation er ikke et velkendt navn i befolkningen. Selskaber som Intel,
der også producerer chips, og Microsoft, er velkendte. Der står ikke Broadcom på de
apparater, hvor Broadcom Corporations produkter er indbygget. Slutprodukterne
hedder for eksempel Telia eller Ericsson. Kunderne skiller ikke produkterne ad for at
se, hvad der står på chippen.

BC Drift ApS registrerede kendetegnet og tog det i anvendelse i maj måned 2002.
Efter varemærkelovens § 9 kan et yngre mærke tillades, hvis der ikke inden rimelig
tid er taget skridt fra indehaveren af et ældre mærke. Først efter 2 ½ år gjorde Broad-
com Corporation opmærksom på, at der kunne være et problem, hvorfor der er ind-
trådt passivitet.

BC Drift ApS' registrering af kendetegnet blev begrænset mest muligt. BC Drift ApS
havde ikke forsæt til at krænke andre, men mente sig berettiget til navnet. Uden for-


- 11 -

sæt kan BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS ikke pålægges at betale noget be-
løb.

Rettens begrundelse og resultat

Broadcom Corporations virksomhed i Danmark må efter de foreliggende oplysninger
anses for produktudvikling af elektroniske løsninger med henblik på at sætte tele-
og/eller dataenheder i stand til at kommunikere med hinanden. Disse produkter an-
vendes typisk som integrerede dele i andre produkter, uden at det er angivet, at det er
en chip eller lignende fra Broadcom Corporation, som gør produktet i stand til at ud-
føre kommunikationen.

De sagsøgte selskaber har ingen selvstændig produktion, men tilbyder private kun-
der, erhvervskunder og boligforeninger adgang til at kommunikere elektronisk
og/eller telefonisk via Internettet, men tilbyder også service i form af hosting og hou-
sing.

De faktisk udbudte ydelser er således ikke identiske, og der er ikke sammenfald i
kundesegmentet. Det er ubestridt, at kendetegnene er identiske.

Broadcom Corporations registrering af ordmærket Broadcom ligger tidsmæssigt før
de sagsøgtes registrering af Broadcom som domæne, selskabsnavn og varemærke.

Broadcom Corporations varemærkeregistrering i 1999 er angivet til at omfatte vare-
mærkeklasse 9, 16 og 42 efter Nice Aftalen, og BC Drift ApS' registrering i 2002 er
angivet til at omfatte klasse 38. Broadcom Corporation har ikke dokumenteret at ha-
ve gjort brug af varemærket for netværkskommunikation eller for andre ydelser, der
er i konkurrence med de sagsøgte selskabers ydelser.

BC Drift ApS' registrering er sket i klasse 38: Telekommunikation, der omfatter
blandt andet tjenesteydelser i form af adgang til globalt computernetværk, dirigering
af og opkobling af telekommunikationstrafik, telefoni, mobiltelefoni, kommunikation
via fiberoptiske netværk og telekommunikationsudstyr. Dette fremgår af den i dag
gældende 7. udgave af Nice klassifikationen. Broadcom Corporations registrering i
klasse 42 omfatter blandt andet "providing access to electronic communications net-


- 12 -

works and electronic databases; hosting of websites; computer network services;
providing access to the Internet; providing access to and leasing access time to com-
puter networks; technical support services relating to computer software, computer
networks and the Internet".

Klassifikationerne kan ikke anses for afgørende, idet klassernes indhold ændres over
tid. Retten lægger derfor vægt på de emner, som må anses for reelt at være omfattet
af varemærkeregistreringerne. De angivne emner findes at være ensartede og/eller
ligne hinanden. Endvidere har begrebet telekommunikation et bredere indhold end
tidligere, hvilket afspejles i udviklingen af varemærkeklassernes indhold. Telekom-
munikation omfatter i dag således mere end kun fastnettelefoni og omfatter for ek-
sempel kommunikation gennem netværk og bredbånd.

Uanset at Broadcom Corporation ikke efter bevisførelsen tilbyder de tjenester, som
er omfattet af registreringen for klasse 42, er BROADCOM i kraft af registreringen
beskyttet mod andres anvendelse af varemærket for ensartede eller lignende tjeneste-
ydelser.

Retten finder, at BC Drift ApS' og Broadcom Bolignet ApS' tjenesteydelser efter
bevisførelsen og den foretagne varemærkeregistrering må sidestilles med de tjeneste-
ydelser, som Broadcom Corporation har beskyttelse for i kraft af varemærkeregistre-
ringen af BROADCOM.

Da Broadcom Corporation ikke har haft kendskab til BC Drift ApS' og Broadcom
Bolignet ApS' brug af kendetegnet BROADCOM, findes der trods mærkernes identi-
tet ikke efter 2½ år at foreligge passivitet.

Herefter tages Broadcom Corporations påstande 1, 3, 4, 6 og 7 samt den subsidiære
påstand 2 til følge.

Der findes ikke grundlag for at tillægge erstatning for markedsforstyrrelse. Efter om-
stændighederne findes vederlaget i medfør af § 43 at burde fastsættes til 0 kr.

De sagsøgte selskaber skal endvidere betale sagsomkostninger til Broadcom Corpo-
ration med hver med 7.600 kr., hvoraf 2.700 kr. er retsafgifter.


- 13 -


T h i b e s t e m m e s


BC Drift ApS skal anerkende at være uberettiget til at registrere og gøre brug af
BROADCOM som forretningskendetegn, herunder som varemærke, domænenavn og
selskabsnavn for data-, internet- og teletjenester, herunder bredbåndstjenester.

BC Drift ApS skal slette domænenavnet <broadcom.dk>.

BC Drift ApS skal slette selskabsnavnet (binavnet) Broadcom ApS.

BC Drift ApS skal anerkende, at varemærkeregistrering VR 2004 04170
BROADCOM er registreret med urette og skal udslettes af varemærkeregistret.

BC Drift ApS frifindes for Broadcom Corporations påstand 5.

Broadcom Bolignet ApS skal anerkende at være uberettiget til at registrere og gøre
brug af BROADCOM BOLIGNET som forretningskendetegn, herunder som vare-
mærke, domænenavn og selskabsnavn for data-, internet- og teletjenester, herunder
bredbåndstjenester.

Broadcom Bolignet ApS skal slette selskabsnavnet Broadcom Bolignet ApS.

Broadcom Bolignet ApS frifindes for Broadcom Corporations påstand 8.

BC Drift ApS og Broadcom Bolignet ApS skal inden 14 dage hver betale 7.600 kr. i
sagsomkostninger til Broadcom Corporation.Bjarne Egedal Mette Christensen Claus Jepsen


- 14 -(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


dag
gældende 7. udgave af Nice klassifikationen. Broadcom Corporations registrering i
klasse 42 omfatter blandt andet "providing access to electronic communications net-


- 12 -

works and electronic databases; hosting of websites; computer network services;
providing access to the Internet; providing access to and leasing access time to com-
puter networks; technical support services relating to computer software, computer
networks and the Internet".

Klassifikationerne kan ikke anses for afgørende, idet klassernes indhold ændres over
tid. Retten lægger derfor vægt på de emner, som må anses for reelt at være omfattet
af varemærkeregistreringerne. De angivne emner findes at være ensartede og/eller
ligne hinanden. Endvidere har begrebet telekommunikation et bredere indhold end
tidligere, hvilket afspejles i udviklingen af varemærkeklassernes indhold. Telekom-
munikation omf

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»