Daniel - Stort mødelokale 2

Selskabsnavn - Linatex A/ S mod Linatech A/S

Resumé

Selskabsnavnet "Linatech" ikke anset for forveksleligt med selskabsnavnet og varemærket "Linatex".

Dom i sagen V-81-11

Linatex A/S
(Advokat Birgitte Stenbjerre)

mod

Linatech A/S
(Advokat Søren Wolder Knudsen)

Indledning

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt Linatech A/S´(herefter Linatech) benyttelse af navnet "Linatech" som selskabsbetegnelse og som varemærke krænker Linatex A/S´(herefter Linatex) ret til selskabsnavnet "Linatex".

Påstande

Linatex har nedlagt påstand om, at Linatech skal ophøre med at benytte navnet "Linatech" og skal foranledige navnet slettet hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Linatech har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen blev anlagt ved retten i Holstebro den 12. april 2011 og i medfør af retsplejelovens § 225, stk.3 henvist til Sø- og Handelsretten.

Oplysningerne i sagen

Linatex blev stiftet den 12. november 1951 og blev registreret i Erhvervs- og Selskabsregistreret den 22. januar 1952 med navnet "Linatex A/S". Linatex har gennem alle årene leveret teknisk plast og gummi i halvfabrikata og som færdigt produkt til industrien.

Af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at branchen for Linatex er fremstilling af andre plastprodukter.

Den 23. januar 2006 tilbagekaldte Linatex deres ansøgning om registrering af varemærket "Linatex" fra Patent- og Varemærkestyrelsen, idet det ikke havde været muligt at få accept hos Linatex Limited til at registrere det.

Af Linatex´ vision fremgår, at de vil være kundernes foretrukne samarbejdspartner på teknisk plast og gummi, fra idé til løsning og implementering. De vil teknologisk være i front og vil erstatte metal med plast for et bedre miljø.

Af undervisningsmateriale om plast som substitution til metal fremgår, at man ved at substituere metal med plast kan reducere vægten med op til 50 %, ligesom man kan opnå en prisreduktion på 7-42 %.

Virksomheden Linatech blev startet i 1956 af Villy Jensen som en smedevirksomhed. I  1978 blev der stiftet et anpartsselskab med navnet Smedemester Villy Jensen Vium ApS, der fortsatte driften af den hidtil drevne smedevirksomhed. I 1989 blev navnet ændret til Vium Smede- og Maskinværksted A/S og den 6. december 2010 Linatech A/S. Af en pressemeddelelse fremgår, at navneskiftet var et signal om, at Linatech ikke længere var en traditionel smedevirksomhed, men en moderne, innovativ virksomhed med udvikling og fremstilling af proces- og maskinteknologi som en kernekompetence. Linatechs "leverandør-kompetencer" er beskrevet som bl.a. boring, bukning, CNC fræsning, maskiner, pladebearbejdning, spånløs  bearbejdning, specialmaskiner, svejsning og underleverandør.

Af en udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fremgår, at branchen for Linatech er fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi.

Den 16. december 2010 gjorde Linatex indsigelse mod Linatechs navneændring og anførte, at det var i strid med selskabsloven og markedsføringsloven.

Af en udskrift fra websiden www.metal-supply.dk ses, at både Linatech og Linatex fremkommer som resultat på en søgning.

Begge virksomheder henvender sig til industrien i bred almindelighed. Af kundelister for Linatex og Linatech fremgår, at der er 3 kundesammenfald, Siemens Windpower A/S, Postdanmark og Has Meincke A/S/2 Ellgard Equipment A/S.

Ved mails af 28. marts 2011, 4. april 2011, 8. april 2011 og 24. maj 2011 skrev Siemens til Linatex, selvom disse rettelig skulle have været sendt til Linatech.

Den 4. januar 2012 modtog Linatex en faktura fra Scandiloc A/S, som skulle have været sendt til Linatech.

Linatex modtog brev af 27. marts 2012 fra Duroc Machine Tool A/S, som rettelig skulle have været sendt til Linatech.

Linatechs kunde Pamutec foretog en indbetaling af 10.876,66 kr. til Linatex, selvom pengene skulle have været overført til Linatech.

Forklaringer

Ole Klauman har forklaret, at han har været i plastbranchen i 17 år og har været administrerende direktør i Linatex de sidste 3 år.

Linatex leverer produkter i teknisk plast og gummi, som de producerer ved drejning, fræsning m.v. og bruger CNC styrede maskiner.

Produktionen af plast oversteg produktionen af stål i 1989, og denne udvikling er fortsat lige siden. Plast kan endvidere erstatte metaller, træ og glas.

Linatech definerer sig selv som underleverandør til industrien, og de kan i princippet lave de samme ting som Linatex.

www.metal-supply.dk er en web portal, hvor man kan tegne abonnement og bruge den til bl.a. opslag af stillinger. Dernæst kan kunder søge på et bestemt produkt, og ved en sådan søgning kan både Linatex og Linatech fremkomme som mulig producent.

Visionen for Linatex er lavet 2005 af hans forgænger. Linatex´ brochure er dækkende for deres virksomhed, men den ville se anderledes ud i dag.

Linatex modtog en række mails fra deres fælles kunde Siemens, som skulle have været sendt til Linatech. Der blev heller ikke rettet på det efter Linatechs henvendelse til Siemens.

De har derudover modtaget forskellige fakturaer, som skulle være sendt til Linatech, og en enkelt gang har de modtaget en elektronisk indbetaling, som skulle have været indbetalt til Linatech.

Flemming Søeborg Sørensen har forklaret, at han er bestyrelsesformand i Linatex. Han købte selskabet i 2001 af et svensk firma. Da han overtog virksomheden, arbejdede de både i plast og metal - særligt bløde metaller, som kobber og messing.

Han har været i plastbranchen i 50 år, og branchen har udviklet sig markant. Efter krigen regnede man med, at plast ville udgøre max. 5 % i forhold til metallerne, men i dag har plast overgået metallerne.

Linatex bevægede sig gradvist fra metal til plast, og de tog en beslutning om, at plast var fremtiden. De havde en medarbejder, som havde en unik viden om plastbranchen, og i dag arbejder Linatex ikke længere med metaller, men er dog stadig i samme branche. Der har været en konstant udvikling af deres produkter, som er tekniske produkter. Alle produkter er specialdesignet, på nær et produkt.

Navnet Linatex stammer fra starten af 1900 tallet, hvor et engelsk selskab, Linatex Limited, der havde nogle plantager i Malaysia, lavede gummi med en stor slidstyrke.

I 1952 blev det danske aktieselskab Linatex A/S stiftet, og de fik tilladelse til at bruge firmanavnet Linatex, som bruges i resten af verden. Navnet, som også i Danmark udtales på engelsk, er således blevet brugt i 60 år i Danmark. Linatex repræsenterer Linatex Limited på det danske marked.

De forsøgte at få registreret navnet som varemærke hos Patent-og Varemærkestyrelsen, men kunne ikke få accept fra Linatex Limited, som har en international registrering.

Linatex er en del af en industrigruppe, der ejes af ham. Gruppen har 10. - 12.000 kunder, hvoraf 2.-3.000 kunder er "gruppe A-kunder". Linatex har ca. 700 kunder om året, hvoraf 300 er væsentlige kunder. Linatex har på et tidspunkt haft over 100 ansatte.

De har brugt 10-12 år på at markedsføre navnet, og det er meget kendt inden for den tekniske branche. Han er blevet spurgt af flere, hvad han har startet op i Jylland, og nogle af deres kunder er nervøse.

Henrik B. Jeppesen har forklaret, at han har været administrerende direktør i Linatech siden den 1. juli 2010.

Linatech er en "kompetencevirksomhed" omkring produktionsoptimering. De lægger vægt på at definere kundernes behov, herunder hvilke maskiner der skal bruges. De laver hele layoutet til en specialmaskine, og de producerer både maskinen, transportbåndet og selve elstyringen af maskinen. De arbejder udelukkende i metaller, særligt i stål. De køber plastkomponenter. Selvom de kan arbejde med plast, ønsker de det ikke.

De producerer ikke komponenter, men udelukkende maskiner.

Deres målgruppe er industrien generelt, idet de leverer produktionsenheder, procesoptimering m.v. De har 50 medarbejdere.

Da han tiltrådte, var det allerede besluttet, at virksomheden skulle have nyt navn. Det tidligere navn var en hæmsko henset til deres udvikling af virksomheden.

Han ved ikke, hvilke undersøgelser der blev foretaget i forbindelse med navneskiftet, men han spurgte Dahl Advokatfirma, som efter en undersøgelse fandt, at Linatex og Linatex Limited var registrerede. Han kendte ikke Linatex, før han begyndte hos Linatech.

Han kontaktede Siemens efter de fejlleverede mails til Linatex og forklarede, at de skulle rette mailadressen.

Derudover modtog han en forespørgsel fra en kunde, som ikke lå indenfor Linatechs kompetenceområde. Henvendelse var ikke adresseret til hverken Linatex eller Linatech, og han sendte den derfor ikke videre til Linatex.

Hanne L. Espersen har forklaret, at hun er medejer af Linatech. Hun har siddet i bestyrelsen siden 1999, men hun arbejder ikke i virksomheden.

Hun deltog i ansættelsen af Henrik B. Jeppesen. Den tidligere direktør havde været syg siden 2008, og han døde i 2010.

Der var finanskrise i Danmark, og der skulle lægges en ny strategi. De var nødt til at have en kompetent direktør, da de gerne ville ekspandere og have en bedre virksomhed.

Tanken om et navneskift opstod på et møde i februar 2009, som en del af strategiændringen. På mødet stillede direktøren og hendes bror spørgsmålstegn ved navnet, da det ikke passede til virksomheden. Da de gerne ville ind på det tyske marked, kunne det ikke begynde med bogstavet "V". Hun kom til at tænke på børnebørnenes navne og nåede frem til, at de kunne benytte forbogstaverne i alle børnebørnenes navne. Dernæst skulle det indeholde "Tech", da det skulle signalere teknik. De var blevet en teknisk virksomhed og dermed en helt anden virksomhed end den, hendes far startede.

Hun ved ikke, hvilke undersøgelser der blev foretaget om evt. navnekollision.

Parternes synspunkter

Linatex har gjort gældende, at Linatechs anvendelse af navnet Linatech er i strid med selskabslovens § 2, idet navnet ikke tydeligt adskiller sig fra navnet "Linatex".

Det påhviler anmelderen før registrering eller anmeldelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen at foretage omhyggelige undersøgelser af, om navnet tydeligt adskiller sig fra bestående navne, mærker m.v.

Det må efter Hanne Espersens forklaring lægges til grund, at der ikke er foretaget undersøgelser, da der ikke foreligger oplysninger herom.

Dernæst er det i strid med varemærkelovens § 4, idet varemærket "Linatex" er beskyttet som varemærke efter 60 års brug, og idet "Linatech" er forveksleligt med "Linatex".

Ved vurderingen af forvekslelighed skal der foretages en helhedsbedømmelse. De første 6 bogstaver i navnene er identiske, og der foreligger lyd- og synsmæssig lighed mellem de to navne. Der kan ikke alene ses på endelserne "Tex" og Tech".

Dernæst er der de facto sket forveksling mellem de to virksomheder, herunder bl.a. ved, at Siemens flere gange har sendt mails til Linatex, som skulle have været sendt til Linatech.

Der er branchesammenfald mellem Linatex og Linatech, idet begge parter arbejder med CNC fræsning, spånløs bearbejdning, svejsning m.v. Dernæst har Linatech selv angivet sin branche som fremstilling af maskiner til produktion af plast og gummi og maskinindustri. Da der er en væsentlig substituerbarhed mellem parternes produkter, har Linatech en meget væsentlig interesse i at lægge sig tæt op af Linatex.

Anvendelsen af navnet "Linatech" er som følge heraf også i strid med markedsføringslovens § 18, jf. § 1.

Linatech har gjort gældende, at Linatechs benyttelse af navnet "Linatech" ikke er i strid med selskabslovens § 2, varemærkelovens § 4 og markedsføringslovens § 18.

Selskabsloven opstiller et krav om, at selskabers navne skal adskille sig fra navnet på andre virksomheder, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Ved forvekslelighedsvurderingen efter selskabsloven og varemærkeloven skal der foretages en helhedsvurdering, som også inkluderer særprægsgraden af navnene og branchesammenfald.

Selskabsnavnene er såvel begrebsmæssigt som udtalemæssigt forskellige, idet det særligt bemærkes, at Linatex udtales på engelsk. Forstavelsen "Lina" har ringe særpræg og findes i mange selskabsnavne. Der må derfor ved forvekslelighedsbedømmelsen lægges vægt på endelserne "tech" og "tex". Der foreligger ikke forvekslelighed mellem disse, hverken fonetisk, visuelt eller ud fra en helhedsvurdering. Ordene er anerkendte forkortelser, som har hver sin betydning, idet "Tech" kommer fra "Technology" og "Tex" kommer fra "Textile".

Hertil kommer, at Linatex ikke har en varemærkebeskyttelse, idet navnet ikke er registreret, og der ikke er dokumenteret en brug. Linatex har endvidere ikke kunnet opnå tilladelse fra Linatex Limited til at lade navnet registrere.

Der er alene konstateret ganske få tilfælde af forveksling fra samme virksomhed, modsat afgørelserne U.1999.1406H og Sø- og Handelsrettens afgørelse af 25. september 2002 (Aston), hvor der var tale om betydelige tilfælde af forveksling.

Der er endvidere ikke konstateret en forveksling mellem parternes produkter.

Der er ikke branchesammenfald, og parterne er ikke i direkte konkurrence med hinanden, uanset der måtte være et vist sammenfald i parternes kundesegment og - kredse. Linatex arbejder alene i plast og fremstiller primært komponenter, hvorimod Linatech fremstiller hele maskiner og beskæftiger sig med procesoptimering. Parternes forretningsområde ligger derfor meget langt fra hinanden.

Det må herefter lægges til grund, at der ikke foreligger risiko for forveksling mellem de to navne.

Markedsføringslovens § 18 er ikke relevant for sagen, idet spørgsmålet er reguleret af selskabslovens § 2.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Begge virksomheder henvender sig til industrien generelt. Linatex producerer og leverer enkeltelementer i teknisk plast og gummi, hvorimod Linatech laver processtyring og maskiner til industrien. Der foreligger dermed ikke branchesammenfald eller varesammenfald.

Linatex har været brugt i 60 år i Danmark, men der er ikke ført bevis for, at det som varemærke er velkendt her i landet.

Herefter er anvendelsen af navnet "Linatech" ikke i strid med varemærkelovens § 4.

Ved forvekslelighedsvurderingen efter selskabslovens § 2 lægger retten til grund, at navnet "Linatech" synsmæssigt ligger meget tæt op af navnet "Linatex", idet de første 6 bogstaver er ens. Navnene har imidlertid forskellig udtale på den første del, idet "Linatex", efter det oplyste udtales på engelsk.

Hertil kommer, at "Lina" er en meget svag bestanddel af navnet, hvorfor det må antages, at gennemsnitsforbrugeren vil hæfte sig mest ved den sidste stavelse, henholdsvis "Tex" og "Tech", som signalerer henholdsvis tekstil og teknologi.

Herefter, og da der alene har foreligget ganske få tilfælde af faktisk forveksling, finder retten, at der ikke foreligger risiko for forveksling af virksomhederne.

Linatechs anvendelse af selskabsnavnet "Linatech" er derfor ikke i strid med selskabslovens § 2. Endvidere findes det heller ikke i strid med markedsføringslovens § 18, hvorfor Linatech frifindes for Linatex´ påstande.

Thi kendes for ret:

Linatech A/S frifindes.

Linatex A/S skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til Linatech A/S med 25.000 kr.

Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Torben Svanberg                                       Mette Christensen                                 Jørgen Andersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 30. oktober 2012

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»