Se og Hør - Krænkelse af markedsføringsloven

Resumé

Se og Hør´s brug af billeder af en kendt forboldspiller til idolplakat i bladet og intensive markedsføring heraf på forsiden var en krænkelse af spillerens rettigheder og i strid med markedsføringsloven. Erstatning skønsmæssigt fastsat til kr. 50.000.

Dom i sagen


V-0134-00

1) Fonden DBU Sponsorship
(Advokat Martin Dahl Pedersen)
2) Fonden DBU Sponsorship s.m.f.
Martin Jørgensen
(Advokat Martin Dahl Pedersen)
mod
Aller Press A/S
(Advokat Per Håkon Schmidt)


Sagen drejer sig om, hvorvidt sagsøgte, Aller Press A/S (i det følgende: Aller) har krænket Martin Jørgensens ret til eget billede ved på midteropslaget i ugebladet SE OG HØR at have bragt nogle billeder af Martin Jørgensen uden dennes samtykke. 


Påstande

Sagsøger, Fonden DBU Sponsorship som mandatar for Martin Jørgensen, har nedlagt følgende
påstande:

1.Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at fremstille og udgive den som
bilag 1 fremlagte plakat med fotografier af Martin Jørgensen som et indlæg i ugebladet SE
og HØR, nr. 46, 18.-24. november 1999.

2.Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til en samlet adfærd bestående i
dels fremstilling og udgivelse af den som bilag 1 fremlagte plakat med fotografier af Martin
Jørgensen som et indlæg i ugebladet SE og HØR, nr. 46, 18.-24. november 1999, dels
markedsføring af ugebladet SE og HØR under henvisning til, at en plakat med Martin
Jørgensen fulgte med bladet, herunder ved den som bilag 2 fremlagte tv-spot på TV2, den
som bilag 3 fremlagte radiospot på Radio Voice og den som bilag 4 fremlagte bladforside.

3.Sagsøgte tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at fremstille og udgive den som
bilag H fremlagte plakat med fotografier af Martin Jørgensen som et indlæg i ugebladet SE
og HØR, nr. 32, 1998.

4.Sagsøgte tilpligtes i erstatning, vederlag og godtgørelse at betale 100.000 kr. i anledning af
den i de foregående påstande omhandlede uberettigede brug af Martin Jørgensens navn og
billede.

Sagsøgte har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagen var oprindeligt tillige anlagt af Fonden DBU Sponsorship (i det følgende: DBU
Sponsorship) på egne vegne, men blev hævet af denne sagsøger ved replik af 27. fe- bruar
2001. Der blev ikke i den forbindelse taget stilling til sagsomkostningsspørgsmålet.- 3 -

Sagens omstændigheder

I oktober 1997 udstedte DBU nogle retningslinier for den kommercielle udnyttelse af
fodboldlandsholdet og udsendte den 9. oktober 1997 disse til udvalgte annonce- og reklame-
bureauer. Af retningslinierne fremgår blandt andet:


"
..........

1: DBUs Herre A-Landshold:

Dansk Boldspil Union (DBU) indehaver rettighederne til salg af sponsorater og retten til enhver
form for reklamemæssig udnyttelse af landsholdet. DBU skal derfor give samtykke til
salgsfremmende virksomhed, hvor den reklameværdi, der er knyttet til landsholdet,
udnyttes.

Virksomheder må som følge heraf blandt andet ikke foretage følgende handlinger uden accept
fra DBU:

A:
Virksomheder må ikke give udtryk for at være sponsor for landsholdet, ligesom markedsføring
ikke må kunne give det indtryk, at DBU eller landsholdet direkte eller indirekte har givet
samtykke til markedsføringen.

B:
Virksomheder må endvidere i markedsføring ikke give udtryk for, at virksomheden eller et
produkt har nogen tilknytning til DBU eller landsholdet.

2: Fotos af landsholdsspillere:

Virksomheder må ikke som led i markedsføring anvende billeder af landsholdsspillere i
landsholdsdragt uden at have indhentet samtykke fra såvel den eller de pågældende
spillere som DBU.

A:- 4 -

Ophavsretten til billeder med landsholdsspillere ligger som udgangspunkt hos den fotograf, der
har taget billedet, og godkendelse til brug og betingelserne herfor må således indhentes
fra fotografen.

B:
Hvis brugen af et billede har reklamemæssig karakter kræves endvidere DBUs og spillerens
godkendelse.

Denne godkendelse samt de økonomiske betingelser for brugen afklares med DBUs Initiativ-
fond, der indhenter spillerens tilladelse, eller kan formidle kontakt til den pågældende
spiller eller hans agent.

C:
Anvendelse af billeder af hele landsholdet - herunder "det officielle landsholdsbillede" - kræver
dog kun DBUs samtykke.

.............."

Disse retningslinier blev afløst af nye retningslinier den 2. juni 2000, hvorved brugen af
landsholdets og landsholdsspillernes navne og billeder blev præciseret.

I en erklæring af 3. september 1998 bekræftede Martin Jørgensen, at Spillerforeningen på hans
vegne kunne tilslutte ham Spillerpuljen, som herefter repræsenterede ham ved indgåelse af
aftaler om udnyttelse af hans personlige immaterielle rettigheder i form af navn, billede og
autograf. Det blev samtidig understreget, at han ikke herved overdrog sine immaterielle
rettigheder til Spillerforeningen eller DBU, men alene gav fuldmagt til at indgå aftale på hans
vegne.

Direktør i Spilleforeningen Mads Øland har ved brev af 22. februar 2001 bekræftet, at der siden
november 1997 har eksisteret en aftale mellem Spillerforeningen og DBU samt DBU
Sponsorship om, at DBU Sponsorship ikke kan indgå kommercielle aftaler med anvendelse af
billeder af landsholdet/landsholdsspillerne uden et samlet minimumsvederlag på 100.000 kr.
excl. moms.

DBU har inden for de seneste år bl.a. indgået licensaftaler med BT og Hyundai om brugen af- 5 -

DBUs logo og billeder af landsholdet. Licensaftalen med BT omfattede foruden logoet
produktion og salg af det officielle landsholdsbillede samt portrætbilleder af min. 12 spillere fra
A-landsholdstruppen og var gældende i 5 måneder. For dette betalte BT en licensafgift på
250.000 kr. excl. moms. Licensaftalen med Hyundai omfattede produktion af det officielle
landsholdsbillede påført DBUs officielle licenslogo samt spillernes autografer i en periode på 9
måneder. For dette betalte Hyundai en licensafgift på 150.000 kr. excl. moms.

Martin Jørgensen er tidligere blevet afbildet på siden af en bus tilhørende Risskov Rejser.

SE og HØRs brug af billeder af landsholdsspillere.

I ugebladet SE og HØR nr. 46, 18.-24. november 1999 bragte man over de to midtersider tre
billeder af Martin Jørgensen i spilsituationer. Martin Jørgensen var iført landsholdsdragt og
spillede med nr. 10. I nederste højre hjørne var påført SE og HØRs logo samt teksten
"Idolbillede". Endvidere er en del af billedet gengivet i nederste venstre hjørne på forsiden med
teksten "Idolplakat". Der var ingen omtale af Martin Jørgensen i tilknytning til billederne eller i
bladet i øvrigt. SE og HØR havde købt billederne af fotograf Per Kjærbye. Midteropslaget (bilag
1) er gengivet som bilag til dommen.

Aller reklamerede for det pågældende nummer af SE og HØR ved blandt andet en tv-
reklamespot på TV2 og en radiospot i Radio Voice. Reklamespottet på TV2 sluttede med at vise
midteropslaget med billeder af Martin Jørgensen, samtidig med at en stemme sagde: "Ekstra -
idolplakat med Martin Jørgensen. Køb SE og HØR". I reklamespottet i Radio Voice var ordene
de samme.

SE og HØR har en gang tidligere i nr. 32 fra 1998 bragt et lignende idolbillede af Martin
Jørgensen (bilag H).


SE og HØR har endvidere i perioden 1992 til 1999 i en lang række andre tilfælde bragt
tilsvarende idolbilleder af landsholdet og af enkelte spillere. Desuden har der været bragt
adskillige artikler om fodboldspillere med tilhørende billeder, herunder en artikel med Martin
Jørgensen i nr. 46/1998.- 6 -

Forklaringer

Martin Jørgensen har forklaret, at han har spillet fodbold i AGF fra 1989-1997 og siden da i
Udinese i Italien. Han kom på landsholdet i marts 1998. Han har ikke givet Aller tilladelse til at
bruge billeder af ham som idolbilleder i SE og HØR, hverken i 1998 eller 1999. Han blev gjort
opmærksom på idolbilledet i SE og HØR nr. 46/1999 af Mikael Overgaard fra DBU Sponsorship.
Han så endvidere reklamespottet for SE og HØR på TV. Han har ikke mulighed for at se SE og
HØR i Italien. Han er først blevet bekendt med idolbilledet fra SE og HØR nr. 32/1998 i
forbindelse med nærværende sag. I august 1998 var der mange billeder og meget omtale af
ham i aviser og TV, da han lige havde fået sit gennembrud ved VM. 1999/2000 var nok hans
bedste sæson i Italien. Desuden havde landsholdet lige kvalificeret sig til EM. Han kan godt
huske artiklen i SE og HØR nr. 46/1998. Han blev kontaktet af en journalist og indvilgede i at
medvirke i et interview. Afbildningen af ham på en bus kom i stand efter VM 1998 for at
udnytte reklameværdien. Han ejer selv Risskov Rejser sammen med en kompagnon. Han fik
taget billedet i landsholdsdragt med DBUs accept og fik billedet sendt hjem til sin far, som
sørgede for, at det blev sat på bussen. Han har ingen indvendinger mod karakteren af de
billeder, som SE og HØR har brugt. Han har ikke haft tab af reklameindtægt efter SE og HØRs
anvendelse af billederne.

Mikael Overgaard Jensen har forklaret, at han indtil 1. september 1999 var salgschef i
Fonden DBU Sponsorship og siden da har været direktør samme sted. DBU Sponsorship er
DBUs salgsafdeling. Det var først i efteråret 1997, at man i DBU fik koordineret varetagelse af
de kommercielle rettigheder i tilknytning til landsholdet og landsholdsspillerne. Disse opgaver
varetages nu af DBU Sponsorship. Han blev første gang opmærksom på idolbilledet af Martin
Jørgensen i den uge, hvor SE og HØR nr. 46/1999 udkom, idet han så TV-reklamen for SE og
HØR på TV2. Han kontaktede Martin Jørgensen, som intet kendte til idolbilledet. Selvom der er
tale om afbildning over et midteropslag i bladet, vil han betragte det som en plakat. Han er
også bekendt med, at sådanne midteropslag rent faktisk bliver taget ud og brugt som plakater.
I forbindelse med redaktionel omtale indgår billeder i en naturlig sammenhæng. Også i en TV-
guide indgår billeder i en naturlig sammenhæng med de programmer, der omtales. Hvis et blad
ønsker at afbilde en enkelt landsholdsspiller på en idolplakat, skal bladet rette henvendelse til
den pågældende spiller for at indgå en aftale herom. Skal pågældende afbildes i
landsholdsdragt, indbetaler spilleren efterfølgende et beløb til Spillerpuljen for brug af
landsholdsdragten. Ønskes der en aftale omfattende flere spillere, skal der indgås en
licensaftale herom med DBU Sponsorship som f.eks. den aftale, der er indgået med BT. Som- 7 -

følge af en sådan aftale bragte BT billeder af 10- 12 spillere som indstik i bladet og havde tillige
lov til at reklamere med billederne ved markedsføring af dagbladet.

Retten til anvendelse af billeder af landsholdet varetages også af DBU Sponsorship. På et
tidspunkt udsendte Lars Berendt, DBU, noget supplerende materiale vedrørende brugen af
landsholdsbilledet, som skabte tvivl om, hvorvidt der krævedes DBUs samtykke. Samme tvivl
gjaldt ikke billeder af de enkelte spillere.

Han kan bekræfte, at der er indgået en aftale mellem DBU Sponsorship og Spillerforeningen
om at forlange et minimumsvederlag på 100.000 kr. for anvendelse af billeder af
landsholdsspillere. Dette skyldes et ønske om at indgå færre større licensaftaler fremfor mange
små. Man har dog indgået en enkelt aftale med Jysk Sengetøjslager på 50.000 kr. med tillæg
af et mindre beløb pr. solgt sengesæt. Når der er tale om anvendelse af en enkelt spillers
billede, er det dog op til den enkelte spiller selv at aftale prisen herfor, men DBU anbefaler, at
der som minimum forlanges et vederlag på 100.000 kr. Der er dog ikke solgt et enkelt billede
til brug én gang for 100.000 kr.

Han gav i sin tid Martin Jørgensen tilladelse til at benytte billedet af sig selv i landsholdsdragt
på en enkelt bus. Der blev ikke krævet vederlag i den forbindelse. Mejeriforeningen, der er
landsholdets hovedsponsor, har tidligere fået tilladelse til at male landsholdsspillerne på siden
af en bus. Der blev betalt 200.000 kr. herfor.

Han har først fået kendskab til idolbilledet af Martin Jørgensen fra SE og HØR nr. 32/1998 -
under denne sag. Han er ikke bekendt med, at Martin Jørgensen skulle være blevet brugt som
plakatobjekt af andre blade end SE og HØR. Han har ikke før set så massiv en markedsføring
med idolplakater, som tilfældet var med Martin Jørgensen.

Per Kjærbye er DBUs fotograf. Det er et almindeligt vilkår i de fleste fotobureauer, at der
udover betaling til fotografen skal indhentes særskilt samtykke fra den afbildede til benyttelse
af billederne.

DBUs retningslinier fra 1997 blev ikke sendt til ugebladene.

Flemming Sørensen har forklaret, at han blev uddannet journalist i begyndelsen af 1980'erne
og har arbejdet som sådan siden, blandt andet har han undervist på Journalisthøjskolen i 13- 8 -

år. Siden august 2001 har han drevet selvstændig virksomhed som bladudviklingskonsulent,
hvor han hjælper eksisterende blade med at blive bedre til at profilere sig og er
sparringspartner for nye blade.

SE og HØR tilhører kategorien billedugeblade, der tillige omfatter Billedbladet, Kig Ind og HER
og NU. Billedugebladene er karakteriseret ved af være mere billedbårne i deres formidling end
andre blade. Der vil altid være billeder i tilknytning til en trykt tekst. Man kan også sagtens
tænke sig et billede uden en trykt historie, således at billedet fortæller en historie i sig selv.
Billedugebladene fortæller historier om kendte mennesker, skæbnehistorier, sladder og TV-stof.
Det er hans opfattelse, at billederne af Martin Jørgensen, som er pressebilleder i modsætning
til stylede billeder, fortæller en historie i sig selv om, at Martin Jørgensen er en god
fodboldspiller. Billederne indgår således i det redaktionelle stof. Der er ikke tale om en plakat i
traditionel forstand. En plakat vil typisk blive bragt som et indlæg i bladet, så der ikke kommer
mærker efter hæfteklammerne. SE og HØR har et fast koncept med at bringe billeder over
midteropslaget uden tekst. Det samme gælder et blad som Ugens Rapport. Det er helt
sædvanligt, at bladene reklamerer for sig selv ved at omtale de bedste historier i bladet på
forsiden.

Mads Øland har forklaret, at han har været direktør i Spillerforeningen siden 1997.
Spillerforeningen har oprettet Spillerpuljen, som fra 1994 har forvaltet landsholdsspillernes
kommercielle rettigheder i samarbejde med DBU. Først fra 1998 har det været formaliseret
med skriftlige aftaler. Spillerpuljen tager sig af forhold, hvor billeder af mindst tre spillere er
involveret. Selve licensaftalen indgås med DBU Sponsorship. Ved ønske om afbildning af en
enkelt spiller sættes det pågældende blad i forbindelse med spilleren og DBU Sponsorship.
Aftalen om et minimumsvederlag på 100.000 kr. skyldes et ønske om at hindre alle mulige
småaftaler, der ødelægger markedet. Aftalen gælder kun afbildning af det samlede landshold
eller tre spillere og derover. Det er op til den enkelte spiller ved aftaler om afbildning af
pågældende at afgøre, hvad han vil sælge sig for. Martin Jørgensen tilhører
markedsføringsmæssigt den øverste del og har således en betydelig kommerciel værdi. Det har
også en betydning, at Martin Jørgensen spiller med nr. 10 - det nummer, som Michael Laudrup
tidligere spillede med. Det er hans klare opfattelse, at midtersiden er beregnet til at tage ud og
blive hængt op på et børneværelse.

Per Salskov har forklaret, at han siden september 1997 har været chefredaktør på SE og
HØR. SE og HØR har i de sidste 25 år hver uge bragt idolbilleder af filmstjerner, popgrupper og- 9 -

sportsstjerner på bladets midtersider. Billederne har som regel en vis aktualitet, f.eks. i
forbindelse med en ny pladeudgivelse eller et VM/EM. De finder enten billederne i deres eget
fotoarkiv eller køber dem af en fotograf. SE og HØR har aldrig betalt for brugen af disse billeder
udover, hvad der evt. betales til en fotograf. Bladet har bragt billeder af landsholdet siden 1982
uden betaling. Der er aldrig før modtaget indsigelser mod brugen af disse billeder. Bladet
fortæller også historier om fodboldspillerne privat. Martin Jørgensen er så kendt, at billederne i
sig selv fortæller nok. Han husker ikke den konkrete anledning til, at billederne blev bragt. Han
vil ikke afvise, at folk finder på at hænge midtersiden op som en plakat, men der er tale om en
meget dårlig papirkvalitet i modsætning til de plakater, som nogle gange bringes som ekstra
indlæg.

Aller markedsfører SE og HØR ved at reklamere med forsiden af ugens nummer i aviser og med
jævne mellemrum også på TV. Idolplakaten vil altid fremgå af forsiden. Det er forsiden, der
sælger bladet. 96% af salget er løssalg. Når de reklamerer ved TV-spots, sker det både på
TV2, TV3 og TVDanmark. En TV-reklame koster 300.000 kr. og bringes typisk onsdag aften og
torsdag morgen. Radioreklamen i Radio Voice betaler de ikke for. Til gengæld får Radio Voice
SE og HØR en dag før den almindelige udgivelse. I 1999 kom SE og HØR i et oplag på 250.000
med et læsertal på knap 1 mio.


Anbringender

Sagsøgerens advokat har gjort gældende, at det er i strid med almindelige retsgrund-
sætninger og markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik at benytte billederne af
Martin Jørgensen på den omhandlede måde uden dennes forudgående samtykke. Dette
fremgår endvidere af art. 9 og 10 i ICC's internationale kodeks for reklamepraksis samt
Forbrugerombudsmandens retningslinier for anvendelse af portrætbilleder eller andre
personlige kendetegn i markedsføringen fra 1987. Retten til eget navn og eget billede er
endvidere gentagne gange fastslået i retspraksis. Dette betyder, at en erhvervsdrivende ikke
uden samtykke har ret til at anvende en persons billede og navn i en kommerciel
sammenhæng. Billederne af Martin Jørgensen er bragt i SE og HØR uden at være en del af
bladets redaktionelle indhold. Der er tale om en idolplakat lavet på tværs af bladets
midtersider. Plakaten kan uden problemer tages ud og hænges op. Ved at reklamere for
idolplakaten på forsiden af bladet og i TV-reklamen på TV2 snylter SE og HØR på Martin
Jørgensens image i markedsføringen af deres eget produkt. Der er efter retspraksis intet krav


-
10
-

om, at billeder skal være brugt til en egentlig anprisning af et bestemt produkt. Den blotte
anvendelse af en persons billeder i forbindelse med et produkt uden tilladelse er en krænkelse
af den pågældendes personlighedsret. Det er endvidere ikke afgørende, om billederne er
kompromitterende. SE og HØR har ikke haft en berettiget forventning om at kunne bruge
billeder af Martin Jørgensen til en idolplakat uden hans samtykke. Retningslinierne for
benyttelsen af enkeltspilleres billeder har hele tiden været klare. Det forhold, at bladet har
anvendt billeder af andre fodboldspillere uden at have modtaget indsigelser, kan ikke komme
Martin Jørgensen til skade. Martin Jørgensen har endvidere ikke fortabt retten til eget billede
ved passivitet. Der er tale om en eneret, der ikke kan fortabes på grund af passivitet. Det
eneste, der eventuelt kan fortabes ved længere tids passivitet, er krav i anledning af en
konkret krænkelse. For så vidt angår idolbilledet fra 1998 er der imidlertid tale om, at Martin
Jørgensen først er blevet bekendt med billedet under denne sag.

Den kompensation, som Aller skal betale for den uberettigede brug af Martin Jørgensens
billede, må fastsættes til 100.000 kr. svarende til det minimumsvederlag, som DBU
Sponsorship ville have forlangt, hvis Aller havde indhentet samtykke til anvendelsen af
billederne. Billederne har været anvendt meget intensivt i markedsføringen af SE og HØR. Der
må også lægges vægt på, at der ligger enorme værdier i udnyttelsen af de kommercielle
rettigheder indenfor sportsverdenen.

Der skal ikke tillægges Aller sagsomkostninger i forbindelse med, at sagen er hævet for så vidt
angår DBU Sponsorship. Der er tale om et samlet sagskompleks, og det har ikke påført Aller
yderligere arbejde, at sagen oprindeligt tillige var anlagt af DBU Sponsorship.

Sagsøgtes advokat har gjort gældende, at SE og HØRs anvendelse af billederne af Martin
Jørgensen uden dennes samtykke ikke er en krænkelse af Martin Jørgensens personlighedsret.
Der er tale om lovligt optagede pressefotos, som SE og HØR har købt af en fotograf og bragt i
bladet som idolbilleder som led i bladets almindelige redaktionelle indhold, således som bladet
har gjort de sidste 25 år. Som billedugeblad lever SE og HØR af at vise billeder. Der skal ikke
sættes grænser herfor, blot fordi kendte personer kan tjene penge på deres billeder. Der er
ikke tale om, at billederne af Martin Jørgensen er blevet brugt til at reklamere for et bestemt
produkt. Det forhold, at man på forsiden af det pågældende nummer af SE og HØR og i re-
klamer herfor omtaler indholdet af bladet, herunder idolbilledet, er ikke en krænkelse af Martin
Jørgensens rettigheder. Aller har aldrig tidligere betalt for at benytte billeder af landsholdet
eller enkelte fodboldspillere som idolbilleder og har aldrig modtaget indsigelser mod denne


-
11
-

benyttelse. De retningslinier, som DBU udstedte i 1997, blev ikke sendt til Aller, og de senere
retningslinier fra juni 2000, som Aller har modtaget, kan først få retsvirkning for fremtidige
forhold. Endvidere kan sagsøgeren ikke ensidigt fastsætte sådanne krav. Aller har således haft
en berettiget forventning om frit at kunne benytte billederne af Martin Jørgensen som sket.

Særligt vedrørende idolbilledet fra 1998 bemærkes, at et eventuelt krav er fortabt på grund af
passivitet. DBU Sponsorship blev allerede i september 2000, inden man udtog stævning, gjort
opmærksom på dette idolbillede, men valgte alligevel ikke at medtage forholdet i stævningen.

Der er intet grundlag for, at Martin Jørgensen skal have kompensation for den skete benyttelse
af billederne. En godtgørelse efter erstatningsansvarslovens § 26 forudsætter en retsstridig
anvendelse af billederne, hvilket ikke er tilfældet. Der er tale om almindelige, offentligt
optagede billeder. Tilkendelse af vederlag forudsætter en udnyttelse af immaterielle
rettigheder, ligesom tilkendelse af erstatning forudsætter, at der er lidt et tab. Ingen af delene
er tilfældet.

Såfremt retten måtte komme frem til, at der er sket en krænkelse af Martin Jørgensens
rettigheder, skal der kun ydes en mindre kompensation på højst 10.000 kr. Martin Jørgensen
har ikke dokumenteret, hvad prisen er for anvendelse af billeder af én fodboldspiller én gang.

Aller skal tillægges sagsomkostninger i forhold til DBU Sponsorship, som har hævet sagen på
egne vegne.


Rettens bemærkninger

Uanset at SE og HØR er et billedugeblad, finder retten ikke, at anvendelsen af billederne af
Martin Jørgensen, der ubestridt er sket uden dennes samtykke, er et led i bladets almindelige
redaktionelle indhold. Der er, som bladet også selv angiver på forsiden, tale om en idolplakat,
der kan tages ud af bladet og hænges op. SE og HØR har således udnyttet Martin Jørgensens
navn og billede i en kommerciel sammenhæng, hvilket er i strid med almindelige
retsgrundsætninger om retten til eget navn og eget billede og med markedsføringslovens § 1
om god markedsføringsskik.

Det forhold, at SE og HØR i flere tidligere tilfælde har bragt lignende billeder af fodboldspillere


-
12
-

uden at modtage indsigelser, fratager ikke Martin Jørgensen retten til at gøre sine rettigheder
gældende. Kravet i relation til idolbilledet fra 1998 er ikke fortabt som følge af passivitet, da
Martin Jørgensen først i forbindelse med denne sag har fået kendskab til billedet.

Det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at erklæringen om et minimumsvederlag på
100.000 kr. for kommerciel udnyttelse af billeder af landsholdet/landsholdsspillere dels kun
vedrører aftaler, der omfatter mindst tre spillere, dels kan fraviges af den enkelte spiller ved
individuelle aftaler. Martin Jørgensen har således ikke bevist, at prisen for anvendelse af en
enkelt spillers billede ville være 100.000 kr. Den erstatning, som Martin Jørgensen er berettiget
til som følge af den skete krænkelse, fastsættes derfor skønsmæssigt til 50.000 kr., hvorved
bl.a. er taget hensyn til, at Martin Jørgensen på det pågældende tidspunkt var en meget
populær spiller, og at idolplakaten fra 1999 blev brugt meget intensivt i markedsføring af det
pågældende nummer af SE og HØR.Thi kendes for ret:


Sagsøgte, Aller Press A/S, tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til at fremstille og
udgive den som bilag 1 fremlagte plakat med fotografier af Martin Jørgensen som et indlæg i
ugebladet SE og HØR, nr. 46, 18.-24. november 1999 og den som bilag H fremlagte plakat
med fotografier af Martin Jørgensen som et indlæg i ugebladet SE og HØR, nr. 32, 1998.

Aller Press A/S tilpligtes at anerkende at have været uberettiget til en samlet adfærd
bestående i dels fremstilling og udgivelse af den som bilag 1 fremlagte plakat med fotografier
af Martin Jørgensen som et indlæg i ugebladet SE og HØR, nr. 46, 18.- 24. november 1999,
dels markedsføring af ugebladet SE og HØR under henvisning til, at en plakat med Martin
Jørgensen fulgte med bladet, herunder ved den som bilag 2 fremlagte tv-spot på TV2, den som
bilag 3 fremlagte radiospot på Radio Voice og den som bilag 4 fremlagte bladforside.

Inden 14 dage betaler Aller Press A/S til Fonden DBU Sponsorship som mandatar for Martin
Jørgensen 50.000 kr., samt sagens omkostninger med 15.000 kr.

Inden samme frist betaler Fonden DBU Sponsorship til Aller Press A/S 3.000 kr. i
sagsomkostninger.


-
13
-
Mette
Christensen


Jørgen Tandrup
Klaus Stampe Tønnes Pedersen


(sign.)


Udskriftens rigtighed bekræftes

p. j. v. Sø- og Handelsretten, denrettigheder, ligesom tilkendelse af erstatning forudsætter, at der er lidt et tab. Ingen af delene
er tilfældet.

Såfremt retten måtte komme frem til, at der er sket en krænkelse af Martin Jørgensens
rettigheder, skal der kun ydes en mindre kompensation på højst 10.000 kr. Martin Jørgensen
har ikke dokumenteret, hvad prisen er for anvendelse af billeder af én fodboldspiller én gang.

Aller skal tillægges sagsomkostninger i forhold til DBU Sponsorship, som har hævet sagen på
egne vegne.

<b

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»