SAS - selskabsnavn - kendetegn

Resumé

Dommen vedrører uberettet erhvervsmæssig benyttelse af selskabsnavn, varemærke, forretningskendetegn og domænenavn samt overtrædelse af god markedsføringsskik. Dommen er en udblivelsesdom.

 

Dom i sagen V6005


SAS AB

Scandinavian Airlines System DenmarkNorwaySweden 
SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S 
(Advokat Christian L. Bardenfleth)

mod 

Service and Security Group ApS nu under konkurs 
(Advokat Klaus Fiala) 
Adciteret 1: JensChristoffer Møller Hansen 
Adciteret 2: Service and Security Group ved JensChristoffer Møller Hansen

Sagsøgerne, SAS AB, Scandinavian Airlines System DenmarkNorwaySweden og SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S, har under sagen nedlagt påstande om, at adciterede 1, Jens Christoffer Møller Hansen, og adciterede 2, Service and Security Group ved Jens Christoffer Møller Hansen, skal:

anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet SAS GROUP som led i selskabsnavn, varemærke, herunder figurmærke, forretningskendetegn og domænenavn for rådgivning og sikkerhedsspørgsmål, sikkerheds og bodyguardvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed, subsidiært for de tjenesteydelser, som retten måtte finde i strid med sagsøgernes rettigheder anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik in solidum eller hver for sig betale vederlag og/eller erstatning på 100.000 kr. med procesrente fra den 27. oktober 2006, subsidiært et mindre beløb. 

Sagsøgerne har endvidere over for adciterede 1, Jens Christoffer Møller Hansen, nedlagt påstand om, at denne skal overføre domænenavnet sasgroup.dk til Scandinavian Airlines System DenmarkNorwaySweden. 

Ved rettens dom af 11. april 2007 har retten taget sagsøgernes påstande til følge i forhold til adciterede 1, JensChristoffer Møller Hansen, der var udeblevet under sagen. Efter begæring fra adciterede 1, JensChristoffer Møller Hansen, har retten mod sikker-hedsstillelse for de idømte sagsomkostninger genoptaget sagen mellem sagsøgerne og denne adciterede. Sagen mellem sagsøgerne og de adciterede blev den 17. august 2007 berammet til hovedforhandling den 16. januar 2008, hvilket blev meddelt parternes advokater ved tilsendelse af udskrift af retsbogen. I rettens brev af 20. september 2007 til advokat Christina Wiesner, der da repræsenterede de adciterede, blev fristen for indlevering af påstandsdokumenter mv. til retten fastsat til 14 dage før hovedforhandlingen. Efter at advokat Christina Wiesner ved telefax af 12. december 2007 havde meddelt retten, at hun var udtrådt af sagen og ikke længere repræsenterede de adciterede, pålagde retten den 17. december 2007 de adciterede at lade sagen udføre af en advokat, jf. retsplejelovens § 259, stk. 2., idet de adciterede ellers ville blive betragtet som udeblev-et. Da de adciterede ikke rettidigt havde indleveret påstandsdokument, bestemte retten den 8. januar 2008, at påstandsdoku-ment udfærdiget af en af de adciterede antagen advokat skulle være retten i hænde senest fredag den 11. januar 2008, kl. 12:00, idet der i modsat fald ville kunne indtræde udeblivelsesvirkning. Det fremgår af stævningsmandens påtegning, at udskrift af retsbogen er forkyndt for de adciterede den 10. januar 2008. 

De adciterede har imidlertid ikke inden fristens udløb indleveret påstandsdokument udfærdiget af en af de adciterede antagen advokat. 

Retten har ved en samtidig hermed afsagt kendelse afvist genoptagelsen af sagen for så vidt angår adciterede 1, Jens Christoffer Møller Hansen. Idet adciterede 2, Service and Security Group ved jens Christoffer Møller Hansen, ikke irettidigt har indle-veret påstandsdokument, og idet retten tillægger dette udeblivelsesvirkning, og idet sagsøgernes påstande findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne, gives der i forhold til adciterede 2, Service and Security Group ved Jens Christoffer Møller Hansen, dom efter sagsøgernes principale påstande som nedenfor nærmere bestemt. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Service and Security Group ved Jens Christoffer Møller Hansen, skal: 

anerkende at være uberettiget til at gøre erhvervsmæssig brug af kendetegnet SAS GROUP som led i selskabsnavn, varemærke, herunder figurmærke, forretningskendetegn og domænenavn for rådgivning og sikkerhedsspørgsmål, sikkerheds og bodyguardvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed anerkende at have handlet i strid med god markedsføringsskik 

til sagsøgerne, SAS AB, Scandinavian Airlines System DenmarkNorwaySweden og SAS Scandinavian Airlines Danmark A/S, betale 100.000 kr. med procesrente fra den 27. oktober 2006 samt 15.820 kr. i yderligere sagsomkostninger ud over dem, som sagsøgerne er tilkendt hos adciterede 1, JensChristoffer Møller Hansen, ved dommen af 11. april 2007, heraf 2.550 kr. til dækning af retsafgift.

For beløbene hæfter Service and Security Group ved Jens Christoffer Møller Hansen solidarisk med adciterede 1, Jens Christoffer Møller Hansen. 

Michael B. Elmer 

(Sign.)
Udskriftens rigtighed bekræftes 
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»