Samhandelsaftale

Resumé

Om fortolkning af en bestemmelse i en samhandelsaftale om aftaleperiodens længde, om udløb og opsigelse af aftalen og om det økonomiske opgør, hvis aftalen er opsagt med rette

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

Sålydende dom blev den 13. oktober 2004 blev af retten i sagen 

H-133-02 

RenoFlex-Gruppen A/S
(Advokat René Offersen) 

mod 

Skanska Jensen A/S
(Advokat Hans-Peter Jørgensen) 

Indledning og påstande

Denne sag drejer sig om fortolkning af en bestemmelse i en samhandelsaftale om aftaleperiodens længde, om udløb og opsigelse af aftalen og om det økonomiske opgør, hvis aftalen er opsagt med urette. 

RenoFlex-Gruppen A/S har nedlagt påstand om, at Skanska Jensen A/S tilpligtes at betale 1.642.202,82 kr. med tillæg af procesrente fra sagens anlæg den 17. december 2002 af 1.337.755 kr. og med tillæg af rente på 0,83 % pr. påbegyndt måned regnet fra de enkelte fakturaers forfaldsdato, henholdsvis dato for foretaget modregning, af de resterende beløb.

RenoFlex-Gruppen A/S' betalingspåstand er sammensat af følgende delkrav: 

1. Opsigelse af samarbejdsaftalen. Mistet dækningsbidrag for 2002 1.192.555,00 kr. Opbevaring af containere i 11 måneder 
145.200,00 kr. Samlet 1.337.755,00 kr. 

2. Leje af containere til intern brug 215.596,62 kr. 

3. Påkørsel af murværk 31.344,00 kr. 

4. Ubetalte fakturaer 57.507,19 kr. 

Skanska Jensen A/S har nedlagt endelig påstand om frifindelse mod betaling af 88.851,19 kr. med tillæg af rente på 0,83 % pr. påbegyndt måned regnet fra de enkelte fakturaers forfaldsdato (frifindelse mod betaling af delkrav 3 og 4). 

Sagens omstændigheder

Parterne

RenoFlex-Gruppen A/S og dets datterselskaber beskæftiger sig med alle facetter af affaldsbehandling. 

Skanska Jensen A/S er en del af Skanska-koncernen, der beskæftiger sig med alt indenfor byggeri og projektudvikling. 

Aftalegrundlaget og parternes tvist

RenoFlex-Gruppen A/S og Skanska Jensen A/S indgik den 23. december 1999 en aftale om håndtering af affald for alle Skanska Jensen A/S' byggepladser og kontorer på Sjælland. Aftalen kaldes Sjællandsaftalen.

Forud for Sjællandsaftalens indgåelse sendte Skanska Jensen A/S til RenoFlex-Gruppen A/S et paradigme til en samhandelsaftale, hvor der bl.a. med hensyn til aftaleperioden opstilles to muligheder. Det fremgår af paradigmet, at aftalen enten træder 
i kraft i 1999 og er gældende, indtil den opsiges af én af parterne med 3 måneders varsel, eller at den gælder indtil 2000. Er aftalen i sidstnævnte tilfælde ikke opsagt af en af parterne senest 3 måneder inden udløbsdatoen, gælder den fortsat, hvorefter aftalen af begge parter kan opsiges med 3 måneders varsel. 

Af Sjællandsaftalen, som parterne indgik efter forhandling mellem bl.a. Torben Petersen fra RenoFlex-Gruppen A/S og Michael Jensen fra Skanska Jensen A/S, fremgår bl.a.: 

"Hensigt

Hensigten med aftalen er at indgå et længerevarende og tættere samarbejde Skanska Jensen A/S og RenoFlex-gruppen imellem. [...] 

Gyldighedsperiode

Aftalen træder i kraft pr. 1. januar 2000 og er gældende for et år. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel før udløb, i modsat fald er aftalen revolverende og gældende for yderligere et år. 

Aftalen er en løbende proces, så begge parter kan fremsætte forslag til ændringer/tilføjelser. 
[...] 

Prisregulering

Lejepriserne er faste for den aftalte periode. 

Tømme- og transportpriser reguleres i forhold til RenoFlex-gruppens listepriser. Reguleringer sker med 75 % af den procentvise stigning på relevante listepriser. Prisændringen varsles 1 måned før ikrafttræden. 

Aflæsningsafgiften reguleres såfremt, der sker ændringer i forbrugende fabrikkers afregningspris, samt prisregulering fra forbrændingsanlæg og deponier inkl. gebyr. Regulering varsles hurtigst muligt.

På produkter omfattet af bilagte prisliste skal RenoFlex-gruppen senest 3 måneder før udløb af aftaleperioden fremsende forslag til nye priser. Ud over almindelig prisregulering jf. ovenstående afsnit gælder priserne for et år. 
[...] 

Ophør
Ved udløbet af lejeperiode er Skanska Jensen A/S forpligtet til at betale for afhentning af det lejede, herunder transport til RenoFlex-gruppens adresse. 
[...] 

Dokumentation
[...] 

Skanska Jensen A/S vil minimum 1 gang hvert 2. år modtage en kundetilfredshedsmåling fra RenoFlex A/S, hvor der er anledning til at give ris og ros, og efterfølgende drøfte og implementere forbedringer. 
[...]" 

Af den vedhæftede prisliste til Sjællandsaftalen pr. 1. januar 2000 fremgår bl.a., at der skal betales for leje af containere til intern brug (uden fast tømning, mindre end én gang pr. måned). 

Forud for indgåelse af Sjællandsaftalen havde parterne i slutningen af 1999 indgået en aftale om håndtering af affald fra et konkret byggeprojekt i København. Denne aftale kaldes Christiansbroaftalen. Det fremgår af denne aftale, at der ikke skal betales for containerleje. Om opsigelighed fremgår følgende af § 13 i Christiansbroaftalen: "Aftalen er gældende for en periode på 1. år fra dato, og er revolverende. Efter den første periode kan aftalen opsiges skriftligt med 3 måneders varsel fra den første i en måned." 

Den 30. august 2001 sendte RenoFlex-Gruppen A/S vedrørende Sjællandsaftalen et oplæg til nye priser gældende pr. 1. januar 2002. Skanska Jensen A/S var af flere årsager utilfreds med det fremsendte oplæg. 

Efter forudgående korrespondance holdt parterne møder den 28. september og den 15. november 2001 hos Skanska Jensen A/S, hvor man drøftede en række forhold, herunder de fremtidige priser. Det blev på møderne bl.a. aftalt, at RenoFlex-Gruppen A/S skulle vende tilbage med nye priskalkulationer. Et planlagt møde den 4. december 2001 blev aflyst og udskudt til et senere tidspunkt. 

Af skrivelse af 12. december 2001 fra Skanska Jensen A/S til RenoFlex-Gruppen A/S med overskriften "Ophør af samarbejde" fremgår bl.a.: "Da vores samarbejde i henhold til aftalen udløber pr. 2001-12-31, vil vi hermed meddele, at vi med virkning 
fra 2002-01-01 har valgt at indgå samarbejde med en anden virksomhed." 

Der pågik herefter korrespondance mellem parterne om bl.a. retmæssigheden af samarbejdsophøret og det økonomiske opgør i forbindelse hermed. Den 17. januar 2002 rejste RenoFlex-Gruppen A/S et krav på 171.370 kr. overfor Skanska Jensen A/S på betaling af leje af containere til intern brug for 2000 og 2001. I skrivelse af samme dato opgjorde RenoFlex-Gruppen A/S sit foreløbige krav i forbindelse med ophævelse af aftalen til 1.256,474 kr., hvoraf 1.074,374 kr. er mistet dækningsbidrag for 2002 og 55.000 kr. er udgifter til opbevaring af containere i ét år. 

Skanska Jensen A/S indgik aftale med Marius Petersen A/S om affaldshåndtering for 2002. 

Opgørelsen af mistet dækningsbidrag

RenoFlex-Gruppen A/S har opgjort sin omsætning vedrørende Sjællandsaftalen med Skanska Jensen A/S til 1.827.436 kr. for 2000 og 2.744.463 kr. for 2001. På grundlag af omsætningen for 2000 og 2001 har RenoFlex-Gruppen A/S efter en almindelig lineær regression af den månedsvise omsætning opgjort den forventede omsætning for 2002 til 3.581.248 kr. Skanska Jensen A/S mener, at en fremskrivning af den månedsvise omsætning viser en faldende omsætning for 2002 i forhold til 2001. 

Skanska Jensen A/S har opgjort, at Marius Petersen A/S overfor Skanska Jensen A/S vedrørende affaldshåndtering i Sjællandsområdet har faktureret et beløb på i alt 2.843.362,04 kr. i 2002. 

Parterne er enige om, at RenoFlex-Gruppen A/S fra januar til april 2002 havde en samlet omsætning med Skanska Jensen A/S vedrørende affaldsbortskaffelse på 230.300,98 kr.

RenoFlex-Gruppen A/S har opgjort sin samlede omsætning i ophalerafdelingen, som angives at være den afdeling, hvorunder de udførte arbejder under Sjællandsaftalen hører, til 42.582.000 kr. i 2000 og 46.716.000 kr. i 2001. Resultatet for 2000 er opgjort til 15.404.000 kr. og 14.290.000 kr. for 2001. Dækningsgraden er af RenoFlex-Gruppen A/S for 2000 er opgjort til 36,2 % og for 2001 til 30,6 %.

RenoFlex-Gruppen A/S' årsrapport for 2002 viser et positivt driftsresultat for 2002, mens driftsresultatet for 2001 var negativt. 

Opbevaring af containere i 11 måneder

Efter ophøret af samarbejdet hjemtog RenoFlex-Gruppen A/S fra Skanska Jensen A/S' byggepladser 97 ophalercontainere, hver med et fladeareal på 10,20 m², 6 stk. vip containere, hver med et fladeareal på 7,20 m², og 112 minicontainere, hver med et fladeareal på 1,07 m². Dette giver et areal til opmagasinering på 1.152 m² ekskl. spildplads, afstand mellem containere og kørevej etc. 

RenoFlex-Gruppen A/S lejede i perioden februar til august 2002 en plads beliggende Mileparken 26. Lejemålet havde et areal på 1.320 m². RenoFlex-Gruppen A/S betalte i alt 92.400 kr. for at leje pladsen og benyttede den til opbevaring af containere. 

Fra august 2002 traf RenoFlex-Gruppen A/S aftale med Skanska Ejendomsudvikling om leje af et areal beliggende Kløverparken på Amager. For perioden 15. august til 31. december 2002 betalte RenoFlex-Gruppen A/S 67.500 kr. for leje af arealet. Arealet blev benyttet til opbevaring af containere. 

Leje af containere til intern brug

Leje af containere til intern brug under Sjællandsaftalen og Christiansbroaftalen er ubestridt opgjort til i alt 215.596,63 kr., hvoraf 5.481,29 kr. vedrører Christiansbroaftalen. 

Påkørsel af murværk

Skanska Jensen A/S sendte den 15. januar 2001 en faktura til RenoFlex-Gruppen vedrørende omkostninger til udbedring af skader ved påkørsel på murværk, som Skanska Jensen A/S påstod skyldtes et af RenoFlex-Gruppen A/S' køretøjer. Da Re-
neFlex-Gruppen protesterede og ikke betalte beløbet, foretog Skanska Jensen A/S modregning. RenoFlex-Gruppen A/S har under denne sag krævet beløbet betalt, hvilket Skanska Jensen A/S har taget bekræftende til genmæle overfor. 

Forklaringer

Torben Petersen har forklaret, at han har været ansat som salgs- og marketingschef hos RenoFlex-Gruppen A/S. Som salgs- og marketingschef havde han i 1999 ansvaret for RenoFlex-Gruppen A/S' salgsafdeling og kundecenter. 

Det var RenoFlex-Gruppen A/S' konsulent, Lars Christensen, som skabte kontakten til Skanska Jensen A/S. 

Christiansbroaftalen blev vist indgået, fordi formalia vedrørende Sjællandsaftalen ikke var på plads, da Christiansbro-byggeriet blev påbegyndt. Der var derfor brug for en særskilt aftale, som regulerede Christiansbroprojektet. Han kan ikke huske, om 
han var med til at udforme Christiansbroaftalen. 

RenoFlex-Gruppen A/S og Skanska Jensen A/S havde et antal møder, inden Sjællandsaftalen blev en realitet. Aftalen blev udarbejdet efter forhandling. Han havde for RenoFlex-Gruppen A/S ansvaret for aftalen. Det var hensigten, at aftalen skulle medføre et længerevarende samarbejde. Klausulen om gyldighedsperiodens længde er formuleret af ham i samarbejde med Michael Jensen fra Skanska Jensen A/S. Med udtrykket "revolverende" var det hensigten at etablere en løbende aftale, som ikke skulle fornys hvert år. 

Skrivelsen af 30. august 2001 er sendt af ham, fordi RenoFlex-Gruppen A/S ønskede en forhandling om prisen, hvilket aftalen gav mulighed for. Han kan ikke huske nærmere om baggrunden for, at det blev besluttet at sende oplægget om prisændrin-
ger, men det er muligt, at det skyldtes det ledelsesskift, der havde været i RenoFlex-Gruppen A/S. De havde indtil dette tidspunkt haft et godt samarbejde med Skanska Jensen A/S.

Han deltog i hvert fald i et møde hos Skanska Jensen A/S i Ballerup, hvor oplægget til de nye priser blev drøftet. Han kan ikke huske, hvornår mødet blev afholdt. De drøftede ikke en opsigelse, men Michael Jensen sagde, at han forbeholdt sig retten til 
at ophæve aftalen, hvis man ikke kunne finde en løsning. Han var klar over, at det i yderste konsekvens kunne medføre, at aftalen ville blive opsagt. Det var hans opfattelse, at aftalen også ville løbe i 2002, medmindre den rettidigt blev opsagt af Skanska Jensen A/S. Der indtrådte et stemningsskifte mellem dem efter mødet. 

Han forlod RenoFlex-Gruppen A/S ultimo oktober 2001. 

Lars Christensen har forklaret, at han er ansat som miljøkonsulent i RenoFlex-Gruppen A/S, og at han rådgiver virksomheder om håndtering af affald. Det var ham, som forud for Sjællandsaftalen skabte kontaktet til Skanska Jensen A/S. 

Han deltog i udformningen af Christiansbroaftalen og bistod Torben Petersen ved udformningen af Sjællandsaftalen. Det var hensigten med Sjællandsaftalen, at alle Skanska Jensen A/S' byggepladser på Sjælland skulle være omfattet af aftalen. I for-
bindelse med udformningen af aftalen fik de også hjælp fra andre i RenoFlex-Gruppen A/S bl.a. i relation til spørgsmålet om den praktiske håndtering. Både RenoFlex-Gruppen A/S og Skanska Jensen A/S havde store forventninger til aftalen. Da Reno-Flex-Gruppen A/S var certificeret, fandt de hurtigt ud af, at aftalen også skulle indeholde rådgivning på arbejdspladsen. Det var hensigten, at samarbejdet skulle være længerevarende. Ordet "revolverende" er et udtryk, som RenoFlex-Gruppen A/S anvender i sine kontrakter. Det bruges for at sikre, at aftalen så at sige er løbende, og at der ikke hvert år skal bruges unødig tid på genforhandlinger. Aftalen skulle således fortsætte uden videre, medmindre en af parterne opsagde den. Han kan ikke 
huske, hvorfor der er forskel på formuleringen af bestemmelserne om gyldighedsperioden i Christiansbroaftalen og Sjællandsaftalen. 

Han deltog ikke i møderne i efteråret 2001 mellem RenoFlex-Gruppen A/S og Skanska Jensen A/S. Da aftalen var indgået, overtog Flemming Bo Jørgensen ansvaret for den praktiske håndtering af den.

Flemming Bo Jørgensen har forklaret, at han er ansat som miljøkonsulent i RenoFlex-Gruppen A/S, og at han rådgiver virksomheder i håndtering af affald. Han var ansat i RenoFlex-Gruppen A/S i 1999, men deltog ikke i kontraktforhandlingerne 
omkring Sjællandsaftalen. Da kontrakten var forhandlet på plads, overtog han ansvaret for kontraktens opfyldelse på "byggepladsniveau". 

Samarbejdet med Skanska Jensen A/S forløb for så vidt godt. Det var dog noget ensidigt, fordi Skanska Jensen A/S stillede en masse krav, som lå ud over det aftalte, uden at Skanska Jensen A/S ville yde noget til gengæld. 

Han var med til at formulere skrivelsen af 30. august 2001. Der var tale om et oplæg til forhandling om priserne for året 2002, og det var hans klare forventning, at samarbejdet skulle fortsætte. 

Han deltog i mødet den 28. september 2001, som drejede sig om prisoplægget. Mødet foregik hos Skanska Jensen A/S i Ballerup. Det var vist på det møde, at Michael Jensen bad dem om at regne på priserne på ny. Han kan ikke huske, om der blev talt om en ophævelse af samarbejdet. Han deltog vist også i et møde den 15. november 2001. Han kan ikke huske, hvad de drøftede på mødet, men der blev dog ikke talt om en ophævelse af samarbejdet. Mødet den 4. december 2001 blev aflyst, fordi Torben Petersen havde forladt RenoFlex-Gruppen A/S. Det lå på det tidspunkt endnu ikke fast, hvem der skulle overtage ansvaret for sagen. 

De drøftede aldrig priser på byggepladserne, og ham bekendt er der ikke indgået nogen aftale om, at der ikke skulle betales for leje af containere til intern brug. 

Ole Bøegh har forklaret, at han tiltrådte som administrerende direktør for RenoFlex-Gruppen A/S i maj 2001. 

Han modtog opsigelsen af 19. december 2001 fra Skanska Jensen A/S. Han har ikke været involveret i forhandlingerne forud for opsigelsen. Efter modtagelsen af opsigelsen holdt de et møde med Skanska Jensen A/S, hvor de blev orienteret om, at 
Skanska Jensen A/S var utilfreds med den ydede service og priserne i København og Frederiksberg kommuner.

Den udarbejdede opgørelse over omsætningen med Skanska Jensen A/S for 2000-2001 viser omsætningen for hele kontraktperioden. Den udarbejdede lineære regression er et estimat for omsætningen for 2002 og viser, at der kunne forventes en positiv udvikling i omsætningen. 

RenoFlex-Gruppen A/S mistede en omsætning som følge af ophævelsen af aftalen,  og markedet var presset, idet der var et nedadgående aktivitetsniveau. RenoFlex-Gruppen A/S var ikke godt repræsenteret på byggepladsområdet, og de var ikke i stand til at finde nye kunder til den kapacitet, som var blevet ledig. Man havde ikke mulighed for i videre omfang at begrænse sit tab ved at indgå nye kontrakter. De havde indkøbt et større antal almindelige containere for at kunne opfylde aftalen med Skanska Jensen A/S, og det var meget marginalt, hvad der kunne disponeres til anden side. 

De lejede Mileparken 26, fordi de skulle have et sted at placere de ledigblevne containere. Det lejede areal svarede størrelsesmæssigt stort set til den plads, der krævedes til oplagring af den containerkapacitet, som var blevet ledig. Man har dog fordelt containerne på de af RenoFlex-Gruppen A/S' forskellige pladser, hvor det var hensigtsmæssigt. Mileparken blev lejet i perioden februar til august 2001. Fra den 15. august 2001 fik de mulighed for at leje et areal beliggende Kløverparken på Amager. Da dette areal lå lige op ad RenoFlex-Gruppen A/S' hovedkontor, valgte man at opsige lejemålet Mileparken 26 og i stedet leje arealet Kløverparken. 

Ved leje af containere til intern brug forstås containere, som står hos kunden i længere tid. Der er typisk tale om, at containeren står hos kunden i mere end 1 måned. Ordningen skal ses som modstykke til, at der normalt betales pr. tømning. Det er almindelig kutyme, at der skal betales for containere til intern brug. Da de gennemgik aftalen med Skanska Jensen A/S i forbindelse med opsigelsen, blev de opmærksomme på, at de havde glemt at foretage opkrævning for leje af containere til intern brug. 

Han fratrådte sin stilling hos RenoFlex-Gruppen A/S for ca. 1 år siden. 

Michael Jensen har forklaret, at han har været ansat som indkøbschef hos Skanska Jensen A/S, men at han i dag er indkøbsdirektør for Danske Trælast A/S. Han har arbejdet hos Skanska Jensen A/S i 18 år, hvor han de sidste 10 år var indkøbschef. Han fratrådte den 31. januar 2002. 

Han var ikke med til at forhandle Christiansbroaftalen, men han forhandlede Sjællandsaftalen for Skanska Jensen A/S med Torben Petersen. Han sendte Skanska Jensen A/S' normale paradigme for byggesager til Torben Petersen. Udkastet indikere-
de, hvad Skanska Jensen A/S normalt lagde vægt på. Det var hensigten, at Skanska Jensen A/S og RenoFlex-Gruppen A/S skulle indgå et længerevarende samarbejde. Skanska Jensen A/S havde ikke speciel erfaring med håndtering af affald. Efter hans opfattelse var aftalen gældende maksimalt 2 år. Hvis samarbejdet skulle fortsætte, var det nødvendigt at indgå en ny aftale. Bestemmelsen om gyldighedsperioden blev indsat efter ønske fra RenoFlex-Gruppen A/S. Prisreguleringsbestemmelsen indeholder dels af en automatisk prisregulering, dels et krav om varsling i god tid, således at de nye priser kan viderefaktureres. 

Skrivelsen af 30. august 2001 indikerede voldsomme prisstigninger, navnlig på visse centrale typer af tømninger i København og Frederiksberg kommuner. Da der var tale om de ydelser, som økonomisk udgjorde en stor del af aftalen, havde stigninger-
ne væsentlig betydning for Skanska Jensen A/S. 

De aftalte et møde med det formål at drøfte prisreguleringen og forslaget til de nye priser. I mødet, der blev holdt den 28. september 2001 hos Skanska Jensen A/S, deltog han, Torben Petersen og Flemming Bo Jørgensen. Han orienterede Torben Petersen og Flemming Bo Jørgensen om, at det var uacceptabelt med de angivne prisstigninger, og at RenoFlex-Gruppen A/S måtte vende tilbage med et nyt forslag. Han oplyste også Torben Petersen og Flemming Bo Jørgensen om, at man ikke kunne 
fortsætte samarbejdet, såfremt de foreslåede priser blev fastholdt. RenoFlex-Gruppen A/S lovede at vende tilbage. På trods heraf blev de foreslåede priser gentaget i en e-mail af 24. oktober 2001 fra RenoFlex-Gruppen A/S. 

Der blev afholdt et nyt møde den 15. november 2001, hvori han, Torben Petersen og Flemming Bo Jørgensen deltog. Han gav udtryk for, at det var vigtigt, at samarbejdet fortsatte, men at Skanska Jensen A/S fortsat under ingen omstændigheder kunne acceptere de foreslåede prisstigninger. Han tilkendegav på ny, at samarbejdet ikke kunne fortsætte, hvis prisstigningerne blev fastholdt, og de aftalte, at RenoFlex-Gruppen A/S skulle udarbejde en åben kalkulation. Det så i øvrigt ud til, at hverken Torben Petersen eller Flemming Bo Jørgensen havde mandat til at forhandle. Det blev derfor aftalt, at prisstigningerne skulle diskuteres intern i RenoFlex-Gruppen A/S. 

På et tidspunkt efter mødet den 15. november 2001 blev han ringet op af Flemming Bo Jørgensen, som oplyste ham om, at Torben Petersen var afskediget, og at man ville vende tilbage. Der skete imidlertid intet. 

Han skrev brevet af 12. december 2001, fordi det faldt ham naturligt, da Skanska Jensen A/S og RenoFlex-Gruppen A/S havde haft et samarbejde. Han drøftede sagen med den juridiske afdeling, inden brevet blev sendt, idet han ville være sikker på, 
hvad der var aftalt. 

De påbegyndte forhandlingerne med Marius Petersen A/S omkring den 1. december 2001. De havde i forvejen et samarbejde med Marius Petersen A/S. 

Det var en særskilt del af Sjællandsaftalen, at der skulle faktureres for leje af containere til intern brug. Han har hørt, at det på de enkelte byggepladser skulle være aftalt, at der ikke skulle betales for leje af containere til intern brug. Han ved ikke, om Skanska Jensen A/S har forsøgt at videresende regningen for leje af containere til intern brug, men han er overbevist om, at dette i en række tilfælde ikke har været muligt. 

De containere, som blev benyttet, var standardcontainere, som vil kunne benyttes på en hvilken som helst byggeplads. 

Procedure

RenoFlex-Gruppen A/S har gjort gældende, at der ved fortolkningen af aftalen skal lægges vægt på, at det var parternes hensigt at indgå et længerevarende samarbejde, men at der skulle være mulighed for at ophæve samarbejdet, hvis det ikke levede op til parternes forventninger. Denne forståelse udmøntede sig i Sjællandsaftalen. 

Kontraktens bestemmelse om "Gyldighedsperiode", 1. afsnit, 2 pkt., skal læses således, at aftalen forlænger sig selv, så længe den ikke opsiges af en af parterne indenfor 3-månedersfristen. Dette er i overensstemmelse med en almindelig sproglig forståelse af bestemmelsen, sammenhængen med kontraktens øvrige bestemmelser, det fremsendte paradigme og parternes handlemåde i forbindelse med forhandlingerne i efteråret 2001. Det anføres intetsteds hverken under prisforhandlingerne i efteråret 2001 eller i korrespondancen herom, at et fortsat samarbejde kræver en ny aftale. Opsigelsen af 12. december 2001 fra Skanska Jensen A/S viser, at Skanska Jensen A/S også har opfattet aftalen sådan, idet der i fald aftalen udløb af sig selv, ikke var grund til at opsige aftalen. 

Skanska Jensen A/S har ikke forud for den skriftlige opsigelse den 12. december 2001 bragt samarbejdet til ophør. Der er ikke ført bevis for, at aftalen mundtligt skulle være opsagt, ligesom det ikke er bevist, at der mundtligt er taget sådanne forbe-
hold eller foreligger sådanne omstændigheder, som kan sidestilles med en opsigelse af aftalen. Udspillet til nye samhandelspriser for 2002 er en indbygget del af aftalegrundlaget, og det stod Skanska Jensen A/S frit for at opsige aftalen rettidigt og indlede nye prisforhandlinger, hvis man ønskede en sådan forhandlingsposition. 

Da opsigelsen ikke er sket rettidigt, har Skanska Jensen A/S pådraget sig et erstatningsansvar. 

Det må efter bevisførelsen, herunder navnlig Ole Bøeghs forklaring, lægges til grund, at RenoFlex-Gruppen A/S ikke kunne udnytte den ledigblevne kapacitet. Tabet må derfor opgøres til den positive opfyldelsesinteresse i form af mistet dæk-
ningsbidrag for kalenderåret 2002 samt ekstraordinære omkostninger afholdt til opbevaring af hjemtagne containere i 11 måneder. 

Det fremgår af aftalen, at samarbejdet skulle udvikle sig over tid, og der kan derfor ikke sættes lighedstegn mellem den omsætning, som Marius Petersen A/S havde i 2002, og den omsætning, som RenoFlex-Gruppen A/S ville have opnået for 2002. 
Skanska Jensen A/S har i øvrigt ikke fremlagt nærmere oplysninger om Marius Petersen A/S' enhedspriser, og dette skal komme Skanska Jensen A/S til skade. 

Der er ikke fremkommet reelle indsigelser mod RenoFlex-Gruppen A/S' opgørelse af den forventede omsætning og dækningsbidraget, hvorfor opgørelsen må lægges til grund. I opgørelsen af dækningsbidraget er der taget højde for variable udgifter, som f.eks. omkostninger til brændstof, fremmede transporter, reparation og vedligeholdelse, skader samt personaleomkostninger, hvorimod faste omkostninger som f.eks. Falck abonnement, selvrisiko på biler og lignende er holdt udenfor, idet størrelsen af disse omkostninger ikke blev påvirket af opsigelsen. Ved opgørelsen af omsætningen for 2002 skal der ses bort fra det arbejde, som RenoFlex-Gruppen A/S har udført for Skanska Jensen A/S, fordi det fremgår af aftalen, at Skanska Jensen A/S skal betale for hjemtagning af materiel ved samarbejdets afslutning, uanset hvilket år samarbejdet måtte ophøre. 

Pladserne til opbevaring af containere har været af en passende størrelse, og lejeudgiften har været rimelig, hvorfor den ekstraordinære udgift hertil også skal erstattes. 

Det fremgår udtrykkeligt af Sjællandsaftalen, at der skal betales for leje af containere til intern brug, og den talmæssige opgørelse heraf er ikke bestridt. Der skal også betales for containerleje vedrørende Christiansbroaftalen. Der foreligger ikke noget 
bevis for, at der var en mundtlig aftale om, at der ikke skulle betales for leje af containere til intern brug, hvilket i øvrigt er et nyt anbringende, som ikke bør tillades fremsat. Der foreligger ikke retsfortabende passivitet, ligesom der i øvrigt ikke er 
grundlag for at bortse fra kravet. 

Skanska Jensen A/S har gjort gældende, at kontraktens bestemmelse om "Gyldighedsperiode", 1. afsnit, 2 pkt., skal læses således, at aftalen maksimalt løber i 2 år, og at aftalen derfor udløb ved udgangen af 2001. En sådan fortolkning stemmer med kontraktens øvrige bestemmelser, herunder f.eks. prisreguleringsbestemmelsen, som ellers er uhensigtsmæssig, ligesom det understøttes af parternes handlemåde i efteråret 2001. Et fortsat forpligtende samarbejde forudsatte en genforhandling af kontrakten, og det var forudsat ved Sjællandsaftalens udformning, at der blev fastsat en 2-årig prøveperiode. Paradigmet fra Skanska Jensen A/S kan ikke tillægges nogen bevismæssig værdi. 

Ved RenoFlex-Gruppen A/S' fremsættelse af krav om væsentlige prisstigninger pr. 1. januar 2002 havde Skanska Jensen A/S valget mellem at acceptere det fremsatte prisforlangende eller at betragte kravet som en opsigelse af aftalen i sin helhed, jf. U 2000.1775 H. Skanska Jensen A/S valgte sidstnævnte løsning, idet Michael Jensen på mødet den 28. september 2001 oplyste, at en fastholdelse af prisforlangendet ville medføre, at samarbejdet ikke kunne fortsætte. Skanska Jensen A/S har derfor den 28. september 2001 med et i øvrigt korrekt opsigelsesvarsel under alle omstændigheder kendeligt og åbenbart de facto opsagt Sjællandsaftalen, hvilket RenoFlex-Gruppen A/S også handlede ud fra. 

Der gælder ikke særlige formkrav til en opsigelse. I fald der måtte stilles krav om opsigelse, foreligger der således en korrekt og rettidig opsigelse fra Skanska Jensen A/S. Da Skanska Jensen A/S ikke har handlet ansvarspådragende, er der ikke grund-
lag for at tilkende RenoFlex-Gruppen A/S en erstatning. 

Det opgjorte krav på mistet dækningsbidrag er udokumenteret og beror alene på RenoFlex-Gruppen A/S' egne opgørelser. Der foreligger ikke nogen form for uvildig dokumentation, som understøtter opgørelserne. Omsætningen er baseret på en teore-
tisk fremskrivning og kan ikke lægges til grund. Skanska Jensen A/S' omsætning med Marius Petersen A/S for 2002 udgør under alle omstændigheder en overgrænse for beregningsgrundlaget. Det fremgår af Skanska Jensen A/S' regnskab for 2002, at aktivitetsniveauet er væsentligt reduceret i 2002, hvilket der skal tages højde for. Dækningsgraden er urealistisk høj og svarer ikke til, hvad der kan forventes inden for branchen. Der kan højest blive tale om en dækningsgrad på 5 %. Det mistede dækningsbidrag skal i øvrigt reduceres med sparede faste omkostninger. 

RenoFlex-Gruppen A/S har ikke fremlagt nærmere oplysninger om, hvad man har gjort for at begrænse sit tab. Der foreligger f.eks. ikke oplysninger om, hvorvidt man har forsøgt at leje containere ud til Marius Petersen A/S. RenoFlex-Gruppen A/S, der 
blev gjort opmærksom på, at en fastholdelse af prisforslaget ville blive betragtet som en opsigelse af samhandelsaftalen, har kunnet indgå aftaler vedrørende produktionsmateriel, ansatte mv. anvendt i forbindelse med samhandelsaftalen med henblik på at kunne udføre andet arbejde umiddelbart efter ophøret, hvorved der ikke ville være lidt et tab, eller tabet ville være reduceret betydeligt. 

RenoFlex-Gruppen A/S er ikke berettiget til at fremsætte særskilte erstatningskrav vedrørende variable, respektive faste omkostninger, idet RenoFlex-Gruppen A/S enten må stilles, som om samarbejdsaftalen var fortsat i 2002, eller som om aftalen 
ikke var gældende for 2002. Et eventuelt erstatningsbeløb skal under alle omstændigheder reduceres med den omsætning, som RenoFlex-Gruppen A/S havde med Skanska Jensen A/S i 2002. 

RenoFlex-Gruppen A/S har gennem sin adfærd accepteret, at der ikke skulle betales leje af containere til intern brug, idet der ikke er opkrævet leje i over 2 år, jf. f.eks. U 70.906 V. Fakturering skal i henhold til aftalen foregå månedsvis, og et eventuelt 
krav er mistet som følge af passivitet. Skanska Jensen A/S har dernæst indrettet sig herpå også i forhold til de enkelte bygherrer, til hvem beløbet ikke kan viderefaktureres. RenoFlex-Gruppen A/S' repræsentanter på de enkelte byggepladser har i øvrigt accepteret, at der ikke skal betales for leje af containere til intern brug. For så vidt angår Christiansbroaftalen fremgår det udtrykkeligt af denne aftale, at der ikke skal betales for leje af containere, hvorfor beløbet vedrørende Christiansbroaftalen under alle omstændigheder skal fragå. 

Rettens begrundelse og resultat

Det lægges til grund, at Sjællandsaftalen blev udformet efter forhandling mellem RenoFlex-Gruppen A/S og Skanska Jensen A/S. 

Efter formuleringen af Sjællandsaftalens bestemmelse om gyldighedsperiode, dens sammenhæng med aftalens øvrige bestemmelser, bevisførelsen om baggrunden for indgåelsen af Sjællandsaftalen og parternes handlemåde i forbindelse med forhandlingerne i efteråret 2001, finder retten, at aftalen må forstås således, at den ville fortsætte med at løbe et ubestemt antal år, medmindre enten RenoFlex-Gruppen A/S eller Skanska Jensen A/S opsagde den inden den angivne frist på 3 måneder med virkning fra udgangen af et kalenderår. Sjællandsaftalen udløb derfor ikke uden videre den 31. december 2001. 

Retten finder ikke, at det er bevist, at Michael Jensen på mødet den 28. september 2001 opsagde Sjællandsaftalen, eller at der på mødet i øvrigt blev taget et forbehold, ligesom der heller ikke foreligger sådanne omstændigheder, som kan sidestilles med en opsigelse.

Da Sjællandsaftalen ikke er opsagt rettidigt, har Skanska Jensen A/S været uberettiget til ikke at opfylde aftalen for 2002. Skanska Jensen A/S har herved pådraget sig et erstatningsansvar. 

Efter bevisførelsen er det forbundet med nogen usikkerhed at fastslå den præcise omsætning, som RenoFlex-Gruppen A/S mistede, og RenoFlex-Gruppen A/S' dækningsbidrag i den relevante afdeling. 

På baggrund af oplysningerne om omsætningen og dækningsgraden for 2001 for RenoFlex-Gruppen A/S, oplysningerne om den omsætning, som Marius Petersen A/S har haft med Skanska Jensen A/S for 2002, samt bevisførelsen i øvrigt finder retten, at den mistede omsætning for 2002 skønsmæssigt kan fastsættes til ca. 3 mio. kr., og at dækningsgraden kan fastsættes til ca. 30 %. Erstatningsposten "Mistet dækningsbidrag 2002" fastsættes herefter til 900.000 kr. 

Det må lægges til grund, at RenoFlex-Gruppen A/S som følge af Skanska Jensen A/S' manglende opfyldelse af Sjællandsaftalen for 2002 har afholdt en ekstraordinær udgift til opbevaring af de containere, som RenoFlex-Gruppen A/S navnlig primo 2002 måtte afhente på Skanska Jensen A/S' byggepladser. 

Retten finder, at RenoFlex-Gruppen A/S har krav på en erstatning for de ekstraordinære omkostninger forbundet med opbevaringen af disse containere. Denne erstatning fastsættes efter bevisførelsen og i mangel af nærmere oplysninger, om hvilke 
bestræbelser RenoFlex-Gruppen A/S har foretaget for at begrænse sit tab, skønsmæssigt til 75.000 kr. 

Det fremgår af Sjællandsaftalen, at Skanska Jensen A/S var forpligtet til at betale for leje af containere til intern brug, hvorimod det fremgår af Christiansbroaftalen, at der vedrørende dette projekt ikke skulle betales for containerleje. 

Faktureringer vedrørende leje af containere til intern brug er opgjort til i alt 215.596,63 kr., hvoraf 5.481,29 kr. ses at vedrøre Christiansbroaftalen. Skanska Jensen A/S har ikke bestridt den beløbsmæssige opgørelse.

Det er ikke bevist, at der på de enkelte byggepladser omfattet af Sjællandsaftalen skulle være indgået aftale om, at der ikke skulle betales for leje af containere til intern brug. 

Da der ikke foreligger retsfortabende passivitet, og da det som Skanska Jensen A/S i øvrigt har anført ikke kan føre til, at RenoFlex-Gruppen A/S er afskåret fra at gøre sit krav gældende vedrørende leje af containere til intern brug, tages RenoFlex-Gruppen A/S' påstand herom til følge med 210.115,34 kr., idet leje for containere vedrørende Christiansbroaftalen skal fragå. 

Skanska Jensen A/S har taget bekræftende til genmæle for så vidt angår påstanden vedrørende påkørsel af murværk (delkrav 3) og en række ubetalte fakturaer (delkrav 4) med i alt 88.851,19 kr. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Skanska Jensen A/S betaler inden 14 dage til RenoFlex-Gruppen A/S 1.273.966,53 kr. med tillæg af procesrente fra den 17. december 2002 af 975.000 kr. og med tillæg af rente på 0,83 % pr. påbegyndt måned regnet fra de enkelte fakturaers forfaldsdato, henholdsvis dato for foretaget modregning, af de resterende beløb, alt til betaling sker. 

Skanska Jensen A/S betaler indenfor samme frist 75.000 kr. i sagsomkostninger til RenoFlex-Gruppen A/S. 

Mette Christensen 
Klaus Stampe Tønnes Pedersen
Ole Lundsgaard Andersen 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»