Samarbejdsaftale Hartz & Hartz - Jysk Biogas

Resumé

Agentens vederlag var iht. parternes aftale optjent ved underskrift af kontrakt med 3. mand og bortfaldt ikke p.g.a. senere ophævelse af samarbejdet. Agentens aftale med en underleverandør var ikke misligholdelse af agentaftalen.

Dom i sagen H-59-00 


Hartz og Hartz Servicios S.L. 
(Advokat Hans Henrik Thorsen) 

mod 

1) Jysk Biogas International ApS 
(Advokat Henrik Villumsen) 
og 
2) Direktør Kjeld Johansen 
(Advokat Henrik Villumsen) 


Sagens hovedspørgsmål er om sagsøgeren Hartz og Hartz Servicios S.L. (Hartz & Hartz) har krav på vederlag i henhold til en samarbejdsaftale med sagsøgte 1) Jysk Biogas International ApS (Jysk Biogas) og i bekræftende fald af hvilken størrelse. Endvidere er der spørgsmål om berettigelsen af at Jysk Biogas i januar 2000 ophævede samarbejdsaftalen, samt om sagsøgte 2) Direktør Kjeld Johansen (Kjeld Johansen) hæfter for Jysk Biogas' opfyldelse af selskabets forpligtelser over for Hartz & Hartz, eller om Kjeld Johansen på anden måde er forpligtet over for Hartz & Hartz.

Hartz & Hartz har nedlagt påstand om at Jysk Biogas og Kjeld Johansen in solidum skal betale selskabet 2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 31. maj 2000. 

Hartz & Hartz har nedlagt subsidiær påstand om at Jysk Biogas skal betale selskabet 2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 31. maj 2000, og at Kjeld Johansen skal anerkende at han som kautionist hæfter for Jysk Biogas' opfyldelse af selskabets betalingsforpligtelser efter den subsidiære påstand. 

Mere subsidiært har Hartz & Hartz nedlagt påstand om at Jysk Biogas skal betale selskabet 2 mio. kr., subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra sagens anlæg den 31. maj 2000. 

Jysk Biogas og Kjeld Johansen har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb. Kjeld Johansen har nedlagt påstand om frifindelse over for den mod ham rettede hæftelsespåstand. 

Sagsfremstilling 

I 1995 indgik selskabet Waxham Ltd. på Isle of Man, der var repræsenteret af blandt andre Henning Hartz, en aftale med Jysk Biogas A/S, repræsenteret af Kjeld Johansen om at Waxham Ltd. i Spanien og Portugal skulle sælge "delvise- eller totalentre-
priseprojekter for biogas produktion baseret på biomasse eller husstands affaldsprodukter". Henning Hartz var året før kommet i forbindelse med Kjeld Johansen. 

I forbindelse med kontraktforhandlinger skrev Henning Hartz til Kjeld Johansen den 22. september 1995 at han vedlagde et udkast til en aftale mellem Jysk Biogas A/S og Henning Hartz' Isle of Man-selskab. "Det er faktisk hovedsageligt for at "smø-
ring" med mere ikke kan optræde i noget bogholderi hverken i Danmark eller Spanien og betalinger finder sted i Schweiz". 

Den 12. februar 1996 skrev Henning Hartz til Søren Langvad, Pihl & Søn, som Hartz & Hartz var agent for, bl.a. om "særlige markedsføringsomkostninger" [bestikkelse] og om sine "kulissetrolde" som skulle have betaling i Schweiz "og ønsker intet skriftligt". Den 15. februar 1996 skrev Søren Langvad en erklæring til en person i Malaga i hvilken han bekræftede at Pihl & Søn ville betale den pågældende en kommission på 10 % for visse betalinger "kontraheret" ved den pågældendes mellemkomst. 

Den 3. december 1997 blev der indgået en samarbejdsaftale mellem Jysk Biogas A/S og Hartz & Hartz om salg af biogasinstallationer m.v. i Spanien og Portugal. Kontraktens formål var ifølge oversættelsen at "organisere salg af biogas installationer 
og tilknyttede services på eksklusiv basis". Det aftaltes bl.a. at Jysk Biogas A/S skulle overdrage operationelle og kontraktuelle rettigheder til Hartz & Hartz. Rettighederne skulle udøves i samarbejde med Idom S.A., Spanien. Om profitdeling var be-
stemt: 

"Fordelingen af bruttoavancen fra installering af et biogasanlæg baseret på en kontrakt via Idom S.A. eller enhver anden kontrakt skal deles på en 50/50 basis mellem "Jysk Biogas" og "H&H" baseret på nettoudbyttet for Jysk Biogas ­ hvis Linde 
Group også deltager i en kontrakt, skal sidstnævntes andel deles lige mellem "Jysk Biogas" og "H&H"". 

Jysk Biogas A/S blev erklæret konkurs den 19. februar 1999. Henning Hartz fik kendskab til konkursen væsentlig senere og skrev den 11. oktober 1999 til Kjeld Johansens advokat med kopi til Kjeld Johansen at der måtte udarbejdes en ny aftale 
hvortil der blev vedlagt et udkast. "Jeg har foretaget nogle mindre ændringer i den tidligere aftale nu hvor det ser ud til at vi kommer i gang med det første projekt og uden Idom ­ jeg vil nødig blive en simpel kreditor i en hvilken som helst situation..." 

Den 25. oktober 1999 blev der indgået en ny samarbejdsaftale bl.a. på grund af Jysk Biogas A/S' konkurs. 

Om aftalens parter var anført (i oversættelse): 

"Jysk Biogas International ApS ­ Haals Bygade 15 ­ 9320 Gistrup (Danmark) repræsenteret af Kjeld Johansen eller ethvert andet selskab opererende i Biogas branchen tilknyttet eller helejet eller delejet af Kjeld Johansen, herefter kaldet "JBI" - & Hartz & Hartz Servicios, S.L. ...repræsenteret af enten Henning F. Hartz og/eller Frederik V. Hartz og/eller Ralph H. Hartz herefter kalde t"H&H"..." 

Samarbejdsaftalens formål var (i oversættelse) at "Organisere salg af Biogas installationer og tilknyttede services på eksklusiv basis". Området var fortsat Spanien og Portugal m.v. 

Om profitdeling var bestemt (i oversættelse): 

"Fordelingen af bruttoavancen fra installering af et Biogas anlæg skal deles på 50/50 basis mellem "JBI" og "H&H" ­ hvis nogen tredjepart skulle deltage i en sådan bruttoavance, skal den resterende nettodel fordeles på en 50/50 basis mellem 
"JBI" og H&H"." 

I øvrigt bestemtes i kontrakten (i oversættelse): 

"...Betalinger 
Alle betalinger hidhørende fra en klients opfyldelse af en kontrakt vedrørende en Biogas installation skal betales til konto nr. 520994 åbnet af BG Bank International S.A. ­ Luxembourg af "JBI" fra hvilken konto der uigenkaldeligt og automatisk skal 
trækkes 50% og indsættes på konto til disposition for "H&H". 

06.0 Forretnings og rejseudgifter: 

06.1 "JBI" og "H&H" skal hver især betale egne forretnings- og rejseudgifter i forbindelse med opfyldelse af denne kontrakt. 

07.0 Ophør af denne kontrakt: 

07.1 Denne kontrakt træder i kraft på underskriftsdatoen og er gældende for en periode på ikke mindre end 5 år. 

Herefter bliver kontrakten automatisk fornyet i en ny periode på 5 år. 

I det omfang en af parterne ønsker at opsige eller ændre kontrakten efter udløbet af den første femårsperiode, skal dette gøres skriftligt og med et varsel på mindst 12 måneder i det omfang, det ikke er muligt at opnå enighed. 

07.2 Ethvert påbegyndt arbejde i forhold til mulige klienter, være sig i form af kontakt rapporteret til "JBI" eller kontakter på et mere avanceret kontraheringsstade betragtes i tilfælde af ophør af kontrakten som "værende udført" og dermed omfattet af denne kontrakts regelsæt om distribution af profit m.v. 

07.3 I tilfælde af at denne kontrakt ophører, uanset grunden hertil, vil "H&H" være forpligtet til at bevare enhver information vedrørende "JBI"'s produkter, processer eller tegninger som en forretningshemmelighed i 5 år startende datoen for kontrak-
tens ophør. 

07.4 I en periode af 5 år regnet fra ophøret af denne kontrakt er hverken "H&H" eller "JBI" direkte eller indirekte berettiget til at deltage i etablering af et lignende/identisk produkt i forhold til projekter eller kunder i forhold til hvilke, der har været kontakt eller har været indledt kontraktsforhandlinger, medens denne kontrakt har været i kraft. 

07.5 I tilfælde at "H&H" i 5 års perioden overtræder sin forpligtelse til at bevare enhver information vedrørende "JBI"'s produkter, processer eller tegninger, som en forretningshemmelighed eller overtræder sammes forpligtelse til ikke at deltage i etablering af lignende/identiske produkter, er "H&H" pligtig til "JBI" at betale en konventionel bod på kr. 500.000. 
..." 

Kontrakten er underskrevet af Kjeld Johansen "Personally and on behalf of Jysk Biogas International ApS" og af Henning Hartz "On behalf of Hartz & Hartz Servicios, S.L." 

Hartz & Hartz medvirkede til etablering af en kontrakt mellem Jysk Biogas og det spanske selskab Sinae Energia y Medioambiente S.A., herefter Sinae. Formålet var efter et udkast til kontrakten (i.o.) at "designe og udarbejde fyldestgørende råskitser 
for konstruktion af et biogas anlæg i Puent Genave (Jaen) området baseret på behandling af 200.000 tons af "Alperujo"". Alperujo er residualet efter olivenpresning. 

Mængden af biomasse var anslået til mellem 350 m3 og 500 m3 som skulle leveres af Jysk Biogas. Om ydelsen hedder det i kontraktudkastet at Jysk Biogas vil rådgive Sinae "og producere en liste over de leverandører af de "vitale" dele af biogaspro-
duktionsanlægget, der er grundlæggende for gyldigheden af sælgernes procesgaranti og for konstruktionen af anlægget, der skal opføres i nøje overensstemmelse med sælgernes valg af komponenter, for hvilke der vil blive udarbejdet en separat liste. I det omfang det er muligt, vil sælgerne fremlægge navnene på mere end en mulig leverandør". I overensstemmelse hermed var der en liste med "leverandører af vitalt udstyr", herunder Bladt Industries A/S, Danmark, og Ekato ApS, Danmark og Tysk-
land. 

Ifølge kontraktudkastet var værnetinget for aftalen "den internationale voldgiftsret i Haag i henhold til "Common Law"". 

Den 9. november 1999 skrev Adolfo Nuñez Sarompas, Sinae, til Jysk Biogas: 

"...Due to the personal behaviour of Mr. Hartz, and with the purpose of getting the best relationship between SINAE. ... and JYSK biogas, we would request that this person would be excluded of the visits and negotiation processes. In the same way, 
we would like that the deals between our companies will be done directly without intermediaries..." 

Den 29. november 1999 skrev Hartz & Hartz til Kjeld Johansen: 

"...Med hensyn til Sinai vil jeg gerne som din 50% partner se deres kontraktforslag... 

Der er næppe nogen tvivl om efter de oplysninger jeg har fået i de sidste dage at fordi de nu hvor de har købt jord og fået projektet godkendt har de meget brug for vort samarbejde - 

Men i øvrigt er det det går ud på for dem her og nu hvor der begynder at være stor interesse fra forskellige stærke sider i Spanien vil de forsøge at få en eksklusiv kontrakt og holde mig ude simpelthen og dermed isolere dig fordi du sidder i Aalborg og kan ikke følge det spanske marked og taler ikke spansk hvorfor de tror at de så kan presse Endesa og andre til at lade dem ind i disse forretninger ... 

Jeg er villig til at holde mig ude fra enhver forbindelse med Sinai og du overtager min rolle som formidleren med Sinai og vi bliver enige om hvor langt vi skal gå. Vi har trods alt arbejdet næsten 5 år og brugt en masse penge på at komme så langt 
som vi er nu hvor tingene er ved at falde på plads. 

Mit forslag til Sinai er 

1. Vi gør opmærksom på at den generelle aftale er bortfaldet. 
2. Hartz træder tilbage i dette første projekt med hensyn til enhver kontakt i denne sag med Sinai og aftalen skal kun omhandle dette første projekt. Din og min indbyrdes aftale står selvfølgelig ved magt og kan ikke ændres. 
3. Ethvert fremtidigt projekt med Sinai men et af gangen vil blive behandlet som det første som opregnet under no. 2. 
4. Som partner har jeg en vis ret til at godkende aftalerne selv om jeg ikke deltager i dem. 
5. Hvis de vil have mig ud af din aftale med dig koster det DKK 5 mill. til mig hvorefter du og jeg begge er frit stillet og kan handle som vi vil. 

Kridt skoene og stå fast. De har mere brug for os end vi har for dem sådan som tingene ser ud i øjeblikket. Derfor deres lidt forsinkede interesse." 

Kontrakten mellem Sinae og Jysk Biogas blev indgået den 29. december 1999. Den lyder således (i.o.): 

"Teknisk udstyr: 

1. Køber fremlægger generelle planer for byggeområdet og en geoteknisk rapport over det område, hvor anlægget skal bygges. Sælger skal have total adgang til det valgte område. 

2. Herefter vil sælger designe og udarbejde fyldestgørende råskitser og give køber og hans underkontraherende parter den nødvendige tekniske information til brug for konstruktion af anlægget. 

3. Køber og hans underleverandører af "vitale" dele til biogasanlægget skal lave relevante tekniske, detaljerede planer og tegninger og forelægge disse til dennes godkendelse. 

4. Sælger udarbejder en liste over leverandører af "vitale" dele til biogasanlægget. Benyttelse af disse leverandører er en betingelse for gyldigheden af sælgers proces garanti. 

I det omfang det er muligt, skal sælger på listen medtage navne på mere end en mulig leverandør. 

5. Køber er ansvarlig for indhentelse af alle nødvendige tilladelser til biogasanlægget. 

6. Køber er ansvarlig for alle entrepriser, der er nødvendige i forbindelse med opførelsen af biogas-anlægget. 

7. Garantier, levering, udførelse og de generelle betingelser knyttet til levering af de af sælger anbefalede anlægselementer aftales direkte mellem køberne og leverandørerne af vitalt udstyr uden mellemled. 

8. Køber fører periodisk tilsyn med konstruktionen med henblik for at sikre, at det valgte design og konditionerne herfor opnås af andre parter og på de angivne vilkår. Efter anlæggets opførelse og inden reaktorernes opstart, skal sælger godkende 
anlægget endeligt. 

9. Sælgers egne leverancer sker i overensstemmelse med vedhæftede plan. 

Biomasse forsyning: 

Køber skal levere en tilstrækkelig mængde aktiv biomasse (biomasse indeholdende en speciel bakterieflora-sammensætning) mest sandsynligt mellem 350m3 til 500m3. Biomasse herudover vil være for Jysk Biogas' regning. 

1. Transporten af den aktive biomasse til Jaen anlægget forestås af køber. 

2. Sælger er ansvarlig for den aktive biomasse indtil biomassen er leveret på anlægget. Godkendelse af den aktive biomasse sker dog først når biogasanlægget har fungeret korrekt i 3 måneder. 

3. Ansvaret for opstarten af biogasanlægget påhviler Jysk Biogas. 

4. Parterne er enige om at undersøge muligheden for at producere de ovenfor nævnte 350m3 ­ 500m3 aktiv biomasse i Spanien med henblik på at reducere transportomkostningerne. 

Betalinger: 
..." 
Værneting for kontrakten var aftalt til at være (i.o.) "den internationale voldgiftsret. I tilfælde af enhver tvist vil værnetinget for voldgiftsretten være Madrid, subsidiært i Haag". 

Den aftalte købesum ækvivalerer ifølge parterne DKK 4 mio. der forfaldt i takt med leveringen, dog skulle 50% af købesummen indestå som sælgers garanti og frigives ved sælgers godkendelse af biogasanlægget. Det er oplyst at anlægget endnu ikke er godkendt, og at der derfor kun er betalt 2 mio. kr. af købesummen. 

I fax dateret den 10. januar 2000 skrev Adolfo Nuñez til Kjeld Johansen: 

"...We would like to put forward our reasons for wishing to break all forms for co-operation whatsoever with Mr. Henning Hartz. 

Firstly, Mr. Henning Hartz has manifested an absolute disregard towards our company and personnel over the period in which relations have been maintained. Moreover, he has made several politically incorrect comments to members of our staff as 
well as accusing us, in a mild way, of fraud. 

Secondly, Mr. Henning Hartz has been maintaining a commercial relationship with ex members of our staff who were in fact dismissed from his position for extremely serious motives. Similarly, Mr. Henning Hartz has supplied highly sensitive informa-
tion concerning our company to the said party. 

Thirdly, due to motives which can be considered entirely personal, Mr. Henning Hartz has made difficult any possible relationship between JYSK BIOGAS and SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE. 

Finaly, Mr. Henning Hartz has tried to take on responsibilities within the development of projects which in theory and practice correspond exclusively to SINAE EN-
ERGIA Y MEDIO AMBIENTE. 

For the reasons which have been set out above, and which the aim of establishing a good working relationship between JYSK BIOGAS and SINAE ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, we hold that this person, Mr. Henning Hartz, must be excluded from 
any relationship with us. ..." 

Det andet punkt sigter angivelig til Juan Jose Gutierrez, jf. senere. 

Den 11. januar 2000 ophævede Jysk Biogas' advokat samarbejdsaftalen som væsentlig misligholdt bl.a. under henvisning til brevet af 9. november 1999 og brevet af 10. januar 2000 samt til at Hartz & Hartz havde rettet henvendelse til nogle af Jysk Biogas' underleverandører med henblik på at indgå agentaftaler med dem. 

Henning Hartz rettede henvendelse til Fernando Ferrando, Sinae, under henvisning til et brev af 17. januar 2000 som han lige havde modtaget. Henning Hartz gav i brev af 3. februar 2000 sin fremstilling af sagen vedrørende Sinae og rettede nogle 
spørgsmål til modtageren. Brevet er efter det oplyste ikke besvaret. 

Om Ekato ApS foreligger oplyst at selskabet den 29. april 1999/8. maj 1999 indgik aftale med Hartz & Hartz om at dette selskab skulle være Ekatos agent for Spanien og Portugal med henblik på salg af Ekatos blandings- og omrøringsudstyr til bio-
masse. Ekato bekræftede i brev af 1. september 2000 til Hartz & Hartz at Henning Hartz i forbindelse med agentaftalen pointerede at aftalen var baseret på Hartz & Hartz' samarbejde med Kjeld Johansen. Ekato bekræftede ligeledes at Hartz & Hartz 
havde returneret agentaftalen efter samarbejdets ophør, da grundlaget for kontrakten ikke var til stede efter ophøret af samarbejdet mellem Hartz & Hartz og Jysk Biogas. 

Jysk Biogas har under sagen fremlagt et "Budget for Biogasprojekt i Spanien" på DKK 1.855.000 til løn (1.530.000), hotel- og rejseudgifter (255.000), ekstern bistand til analyser, tegninger og oversættelse (20.000) og diverse (20.000). 

Statsautoriseret revisor Olaf Skjødt har i en erklæring af 31. maj 2001 afgivet til Jysk Biogas oplyst at Jysk Biogas' udgifter til Sinae-projektet pr. 31. december 2000 i alt var kr. 682.658, fordelt på eksterne udgifter kr. 165.833 og gager kr. 515.825 

Forklaringer 

Henning Hartz har forklaret at han i ca. 30 år med bopæl i Spanien har beskæftiget sig med administration af udenlandske selskaber i Spanien, skødeskrivning og almindelig forretningsvirksomhed. Han fik forbindelse med Jysk Biogas (Jysk Biogas 
A/S, senere Jysk Biogas International ApS) i 1994 og indgik den første aftale med det formål at skabe et marked for biogasanlæg i Spanien. Jysk Biogas skulle sælge turnkey-projekter og Pihl & Søn skulle være turnkey-entreprenør. Turnkey-ideen var 
ikke gennemførlig, for Jysk Biogas (Kjeld Johansen) skulle stille bankgaranti for projektet, og det var man ikke i stand til. Derfor gik man over til at arbejde med at søge at sælge rådesigns og råprojekter til biogasanlæg, som så skulle udføres af span-
ske entreprenører. Der er på det punkt en meget væsentlig forskel mellem det første udkast til agentaftale og den seneste aftale og dermed også meget væsentlige forskelle mellem agentens forpligtelser efter den første kontrakt og den sidste. Prisen for et projekt skulle være 4 mio. kr. hvoraf halvdelen skulle stå som garanti for at anlægget var tilfredsstillende. 

I august eller september 1999 fandt han tilfældigt i forbindelse med et møde med en mulig leverandør, Bladt i Aalborg, ud af at Jysk Biogas A/S var gået konkurs nogen tid i forvejen. Han udarbejdede en ny kontrakt der svarede til den tidligere med et par ændringer: 

1. Kjeld Johansen skulle underskrive ikke kun for Jysk Biogas International ApS, men også for sig selv. 

2. Hver skulle betale egne omkostninger, således at bruttoavancen, påregnet til 4 mio. kr., skulle deles ligeligt. Det har ikke været på tale at mellemværendet skulle belastes med rejse-, kontor- eller projekteringsomkostninger. Det ville komplicere opgørelsen overordentlig meget, for hver part havde gennem det flerårige arbejde med at skaffe en kontrakt mange, mindre og større, omkostninger. Hartz & Hartz har for sit vedkommende haft omkostninger der løber op til adskillige hundrede tusinde kr. 

Han præsenterede kontrakten for Kjeld Johansen under et besøg hos denne. Den blev ikke forhandlet, men Kjeld Johansen ringede til sin advokat, og derefter skrev han under. 

Sinae var en kunde som Hartz & Hartz havde skaffet; forhandlingerne startede i 1997 og var langt fremme i 1999. Han udarbejdede et udkast til aftale som i det væsentlige er identisk med den aftale der blev indgået den 29. december 1999. I hans udkast var der aftalt værneting i Haag, men i den endelige kontrakt blev det primære værneting Madrid, og det var en klar forringelse i forhold til det som vidnet havde forhandlet sig frem til. En lidt mindre forringelse var at biomassen efter den endelige kontrakt ikke blot kunne leveres fra Danmark, men kunne produceres i Spanien. 

Kjeld Johansen var bekendt med at Hartz & Hartz havde aftaler om at virke som agent for Ekato og Bladt som var mulige leverandører til projektet. De skulle betale provisioner som skulle gives videre til den spanske entreprenør Sabada eller andre. 
De 5% der skulle betales af Ekato, skulle ikke gå til Hartz & Hartz, men til konsortiet, dvs. til Hartz & Hartz og Jysk Biogas. Kontrakten kunne godt være indgået i Jysk Biogas' navn, men det ville Ekato ikke, formentlig fordi de havde penge i 
klemme i Jysk Biogas A/S under konkurs. 

Ekato og Bladt var de væsentligste, mulige leverandører. Hartz & Hartz har hverken modtaget penge fra Ekato eller fra Bladt. 

Hartz & Hartz har over for Kjeld Johansen erklæret at det nu, efter Sinaes brev af 9. november 1999, var ham der måtte lave arbejdet færdigt, og at Hartz & Hartz ikke afstod fra honorar. Det fremgår klart af vidnets brev af 29. november 1999. 

Hartz & Hartz modtog et brev dateret 17. januar 2000 fra Sinae der indholdsmæssigt svarede til brevet af 10. januar 2000 til Jysk Biogas. De påstande der er i brevet, er uholdbare. Han har tilbagevist dem i sit brev af 3. februar 2000. Den svig der omtales under pkt. 1, kan sigte til at Sinae kort før en besøgsrejse til Danmark krævede at Jysk Biogas skulle betale halvdelen af Sinaes rejseomkostninger. Det var Kjeld Johansen stærkt imod, og den modvilje videregav Hartz & Hartz, dog i sprogligt modificeret form. Hartz & Hartz bestrider at have givet Gutierrez fortrolige oplysninger. Det er rigtigt at Hartz & Hartz havde drøftelser om samarbejde med Gutierrez efter dennes afsked fra Sinae. Det havde Kjeld Johansen også. Hartz & Hartz har ikke vanskeliggjort forbindelsen mellem Jysk Biogas og Sinae. Der var en episode i november 1999 under besøget i Danmark, hvor han efter et møde kommenterede Nuñez' mangelfulde oversættelse til de andre spanske deltagere; det er muligt det der 
refereres til. 

Hartz & Hartz har ikke arbejdet med projekter der konkurrerede med Jysk Biogas, hverken under agentforholdets beståen eller efter. Der har efter forholdets ophør været en forespørgsel fra det spanske selskab IDOM S.A. vedrørende biogasanlæg. Han 
henviste dem til Bioscan. 

Kjeld Johansen har forklaret at han har arbejdet med fremstilling og udnyttelse af biogas i de sidste 30 år, såvel i Danmark som i udlandet. 

Han opfattede Hartz & Hartz' reaktion på Sinaes brev af 9. november 1999 som et fuldstændigt afkald på at få andel i kontrakten med Sinae. Det fremgår af Hartz & Hartz' brev af 29. november 1999. Han spurgte Henning Hartz om hvad meningen 
kunne være. Henning Hartz svarede ikke klart, men bemærkede at de (Sinae) var ude på at skille parterne. Det var ikke vidnets opfattelse. Sinae er et tungt, spansk selskab, men det er reelt nok. Vidnet spurgte Sinae om baggrunden for deres brev af 9. november. Det tog lang tid at få noget konkret ud af dem, men til sidst kom brevet af 10. januar 2000, og så mente vidnet at han måtte afbryde forbindelsen med Hartz & Hartz. 

Vidnet blev gennem Bladt bekendt med Hartz & Hartz' underaftale med Ekato lige før julen 1999. Der foreligger andre underaftaler, med Bladt fx, men Ekato var den eneste der ville afgive noget skriftligt. Det var for så vidt ikke afgørende at bruge de 
pågældende leverandører. Komponenterne til biogasanlæg er standardkomponenter. 

Jysk Biogas har ikke samtykket i at give bestikkelse. Sinae har over for vidnet benægtet at kende til bestikkelse. 

Hartz & Hartz varetog Jysk Biogas' interesser godt, bortset fra at han benyttede Jysk Biogas' underleverandører således som det er tilfældet i hvert fald med Ekato. 

Bruttoprincippet i parternes aftale betyder efter vidnets opfattelse at man skulle dele alle omkostninger og derefter hver tage 50% af den herefter konstaterede bruttofortjeneste. Han har ikke hæftet sig ved at den sidste kontrakt havde en anden formulering af profitdelingen end den tidligere kontrakt. 

Han hæftede sig heller ikke ved at han i modsætning til i den tidligere kontrakt skulle underskrive "personally and on behalf of...". Han opfatter "personally" som et udtryk for at Hartz & Hartz ønskede at bevare vidnets ekspertise i samarbejdet, uanset 
Jysk Biogas' skæbne. 

Kontrakten af 25. oktober 1999 blev indgået efter nogle ændringer foretaget under Henning Hartz' besøg hos vidnet. Ændringerne blev ikke drøftet med vidnets advokat der havde fået et eksemplar af Hartz & Hartz' udkast. Advokaten spurgte vidnet 
om han skulle gøre noget ved udkastet, og hertil svarede vidnet nej. 

Juan Jose Gutierrez har forklaret at han for tiden er administrerende direktør i et energi- og miljøselskab, DYTA. I 10 år indtil juli 1998 var han viceadministrerende direktør i Sinae. Han kom for nogle år siden i forbindelse med Henning Hartz gen-
nem en medarbejder. Hartz & Hartz repræsenterede firmaer med interesse for metanproduktion. Han kom i forbindelse med Kjeld Johansen gennem Hartz & Hartz. Sinae havde et udmærket samarbejde med disse. Vidnet har også efter sin afsked fra 
Sinae haft forbindelse med Hartz & Hartz. Han og andre fra DYTA har samarbejdet med Hartz & Hartz om vindenergi, brændeovne og biobrændstof. Vidnet har i den forbindelse været på besøg i Tyskland og Danmark. Besøgene drejede sig ikke om 
biogas-projekter. Vidnet har naturligvis ikke fået fortrolige oplysninger fra Henning Hartz om Sinae. Henning Hartz ved ikke noget om Sinae som vidnet ikke ved. 

Vidnet forlod Sinae efter en strid med den administrerende direktør. Han fik senere efter en retssag erstatning for afskedigelsen. 

Adolfo Nuñez blev ansat efter vidnets fratræden. 

Statsautoriseret revisor Poul Kjærsgaard Nielsen har forklaret at han har kendskab til Kjeld Johansens virksomheder siden 1975. Han har udarbejdet erklæringen af 31. maj 2001. Gager er skønsmæssigt fordelt på de enkelte projekter. Der er yderligere udgifter i 2001: ca. 500.000 kr. til løn og ca. 200.000 kr. til eksterne udgifter som rejser og tegningsarbejde. Der vil formentlig komme udgifter af samme størrelsesorden i 2002. Der er i alt fire personer der helt eller delvist er beskæftiget med projektet som er en langsommelig sag. Kjeld Johansen anvender formentlig ca. 60% af sin tid på projektet. Den samlede lønudgift til Kjeld Johansen er 23.000 om måneden. 

Procedure 

Hartz & Hartz har gjort gældende at selskabet har krav på vederlag i henhold til kontrakten for halvdelen af det beløb som Jysk Biogas har erhvervet ved underskrivelsen af kontrakten med Sinae. Kravet er ikke frafaldet. Det er erhvervet definitivt 
ved underskrivelsen af kontrakten med Sinae den 29. december 1999 og kan derfor ikke bortfalde som følge af ophævelsen af agentaftalen den 10. januar 2000, hvad enten denne ophævelse er berettiget eller ej. Bortfald af det erhvervede krav på pro-
vision kan ikke komme på tale medmindre der foreligger ganske særlige omstændigheder såsom svigagtigt forhold fra agentens side, og sådanne omstændigheder foreligger langt fra i denne sag. Forholdet er tværtimod det at Jysk Biogas efter et langvarigt samarbejde med betydelige investeringer og opofrelser fra Hartz & Hartz' side ophæver aftalen uberettiget under henvisning til helt udokumenterede omstændigheder, eller omstændigheder der ikke kan bebrejdes agenten. Sinaes modvilje mod at samarbejde med Hartz & Hartz er ikke misligholdelse, især fordi de fire anførte grunde ikke er blot sandsynliggjort. En sandsynliggørelse ville forudsætte at grundene blev angivet mere specifikt, men det har Sinae foretrukket ikke at gøre. 

Jysk Biogas har ikke kunnet bevise tilstedeværelsen af en ophævelsesgrund. For så vidt angår Gutierrez har Hartz & Hartz gennem dennes forklaring positivt tilbagevist et anbringende om at Hartz & Hartz i forbindelse med Gutierrez har handlet imod Jysk Biogas' interesser. Aftalen i maj 1999 med Ekato er ikke misligholdelse. Den er indgået inden samarbejdsaftalen fra oktober 1999 og er indholdsmæssigt ikke i strid med denne. Samarbejdsaftalen fra oktober 1999 vedrørte salg af andre produkter end de tidligere aftaler, nemlig projekter, hvor der tidligere var tale om anlæg. Derfor kunne Hartz & Hartz' repræsentation af Ekato ikke være i strid med Jysk Biogas' interesser. Det var køberen af projekterne, in casu Sinae, der bestemte hvem der skulle levere komponenterne, som i øvrigt var standardkomponenter. Om de blev købt hos de særligt nævnte leverandører, havde i forhold til Jysk Biogas alene betydning for dennes garanti over for køberen. 

Det gøres gældende at Kjeld Johansen hæfter for Jysk Biogas' forpligtelser. Det fremgår i og for sig klart af underskriften "personally". Det fremgår også af baggrunden for at Hartz & Hartz krævede at underskriften skulle være personligt bindende, nemlig Jysk Biogas A/S' konkurs. Kjeld Johansen kan ikke gøre koncipistreglen gældende mod Hartz & Hartz. Der er ingen tvivl om hvordan "personally" skal forstås. Kjeld Johansen kan heller ikke have været i tvivl, han kendte jo også baggrunden og vidste at Hartz & Hartz ikke ville være en simpel kreditor, underforstået i et af Kjeld Johansens selskaber. Kjeld Johansen havde god tid til at overveje kontraktens bestemmelser inden han skrev under, og han havde mulighed for at rådføre sig med sin advokat; at han afstod herfra, skal ikke komme Hartz & Hartz til skade. Indledning til aftalen med partsangivelsen er ikke et fortolkningsdatum mod Hartz & Hartz' opfattelse. Partsangivelsen skal forstås således at Kjeld Johansen kan benytte ethvert selskab han vil, og modstykket hertil er den personlige hæftelse. 

Bruttofortjenesten på 4 mio. kr. skal deles lige uden fradrag. Det står klart i bestemmelsen om profitdeling. Hver part skal afholde egne omkostninger. Dokumentationen for Jysk Biogas' omkostninger er i øvrigt helt utilstrækkelig, og fordelingen er 
skønspræget eller vilkårlig. Opgørelsen må betegnes som direkte usandsynlig. Jysk Biogas skulle levere et rådesign, og så er det ikke troligt at der skulle være så mange medarbejdere beskæftiget i så lang tid på projektet. 

Jysk Biogas' krav om konventionalbod må følgelig afvises. Det samme gælder de af Jysk Biogas hævdede modkrav. 

Hartz & Hartz tager princippet i pkt. 07.2 i kontrakten til indtægt for at hele provisionen er forfaldet. I hvert fald må der gives dom for 1 mio. kr., fordi halvdelen af bruttofortjenesten er indgået til Jysk Biogas. 

Jysk Biogas har anført at Kjeld Johansen ikke hæfter, hverken som kautionist eller andet. Det må anses for frafaldet af Hartz & Hartz i forbindelse med brevet af 29. november 1999. Hertil kommer at en hæftelse som kautionist eller andet skal være 
klar, og en sådan klarhed foreligger ikke. Hartz & Hartz kunne uden skade have angivet i partsangivelsen at Kjeld Johansen skulle være part eller på anden måde hæfte. Ved samme brev frafaldt Hartz & Hartz andre krav som måtte følge af aftalen af 25. oktober 1999. Som følge af afkaldet den 29. november får det ikke betydning at ophævelsen af parternes aftale først skete efter indgåelsen af aftalen mellem Jysk Biogas og Sinae. 

Det fastholdes at Hartz & Hartz har misligholdt som anført af Sinae. Gutierrez forklaring er i denne henseende ikke af betydning. Om Nuñes kan sagsøgte oplyse at han er afskediget fra Sinae, og det er ikke lykkedes at finde ham til brug for retssa-
gen. 

Det må lægges til grund at Hartz & Hartz vedligeholdt forbindelse med en medarbejder der var fyret fra Sinae, og derved og på andre måder lagde gift for forholdet mellem Sinae og Jysk Biogas, således som det fremgår af Sinaes brev af 10. januar 2000. Ikke blot har Hartz & Hartz misligholdt sine forpligtelser som det fremgår af de fire punkter i Sinaes brav, selskabet har også misligholdt dem ved skjult for Jysk Biogas at indgå på og opretholde aftalen med Ekato. Selve hemmeligholdelsen af aftalen er en misligholdelse. 

Det erkendes at aftalen mellem parterne ikke er omfattet af handelsagentloven, men dens principper, som er udtryk for almindelige obligationsretlige regler, må finde anvendelse på forholdet mellem parterne. I særlig grad må peges på at Hartz & Hartz ikke har udvist den åbenhed og redelighed som må forlanges i et repræsentationsforhold. 

Indførelse af det af sagsøgeren hævdede bruttodelingsprincip var nyt i forhold til de tidligere aftaler. Heller ikke dette punkt blev forhandlet mellem parterne. Hartz & Hartz' forståelse af princippet er alt for vidtgående. Bruttoavance kan lige så godt 
forstås som avancen efter de direkte erhvervelsesomkostninger. Når der er to lige nærliggende forståelser, skal man lægge den for debitor snævreste forståelse til grund. Samme resultat følger af koncipistreglen. 

En rimelig opgørelse efter parternes subsidiære påstande kan gå ud på at det lægges til grund at Jysk Biogas har eller vil få omkostninger på samlet 2,1 mio. kr. Rejseomkostninger på ca. 500.000 kr. afholdes af Jysk Biogas. Der er herefter en bruttofortjeneste på ca. 2,5 mio. kr. til deling, hvoraf 50% udgør 1,25 mio. kr., men herfra skal trækkes konventionalboden på 500.000 kr. som Hartz & Hartz har forskyldt. 

Rettens afgørelse 

Efter pkt. 04.1 i parternes seneste agentaftale, som med hensyn til profitdeling reelt ikke var ændret i forhold til parternes aftale af 3. december 1997, skulle hver part oppebære halvdelen af bruttoavancen, og dette må i forbindelse med bestemmelsen i pkt. 06.1 om egne rejse- og forretningsudgifter, føre til den af Hartz & Hartz hævdede forståelse af bestemmelsen. Aftalen er indgået mellem professionelle forretningsfolk, og det kan ved forståelsen af bestemmelsen om overskudsdeling ikke få 
betydning at den for Jysk Biogas ansvarlige, Kjeld Johansen, muligt ikke satte sig nærmere ind i bestemmelsen eller undlod at søge professionel bistand inden underskrivelsen. 

Vederlag i henhold til bestemmelsen må anses for optjent ved Jysk Biogas' underskrivelse af kontrakten med Sinai den 29. december 1999, og vederlaget bortfalder ikke på grund af Jysk Biogas' senere ophævelse af agentforholdet. 

Det er ikke godtgjort at der foreligger misligholdelse fra Hartz & Hartz' side. Brevet fra Sinae er ganske utilstrækkeligt til at dokumentere misligholdelse. Den med Ekato indgåede aftale repræsenterer som anført af Hartz & Hartz i hvert fald ikke misligholdelse over for Jysk Biogas i forhold til parternes seneste aftale. 

Da vederlaget i henhold til bestemmelsen i pkt. 05.1. i parternes aftale skal betales i takt med indbetalinger fra en kontraktpart, kan der for tiden ikke gives dom for mere end 1 mio. kr. Som sagen foreligger, har retten ikke mulighed for at fastsætte under hvilke betingelser den resterende del af vederlaget skal anses for optjent, og dermed give dom for den sidste del af vederlaget. 

Anførslen i forbindelse med Kjeld Johansens underskrift viser som anført af denne ikke med den sikkerhed der må kræves for at det kan antages at der foreligger en kontraktlig binding, at han har påtaget sig en forpligtelse til at opfylde agentaftalen. 
Han må derfor frifindes. 

Thi kendes for ret: 

Inden 14 dage efter denne dom skal Jysk Biogas International ApS til Hartz og Hartz Servicios S.L. betale kr. 1.000.000 med procesrente fra den 31. maj 2000 samt kr. 69.000 i sagsomkostninger. 

Direktør Kjeld Johansen frifindes for den af Hartz og Hartz Servicios S.L. nedlagte påstand. 

Inden 14 dage skal Hartz og Hartz Servicios S.L. til direktør Kjeld Johansen betale kr. 15.000 i sagsomkostninger. 

Jens Feilberg 
Aksel Gybel
Per Scheel-Larsen 
(Sign.) 
__ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes. Sø- & Handelsrettens kontor, den 
P.j.v. 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»