Daniel - Stort mødelokale 2

Salt - Zalt - varemærkeret

Resumé

Sagsøgtes anvendelse af kendetegnene Klub Salt og Klub Zalt og hertil svarende selskabs- og domænenavne for en natklub var en krænkelse af sagsøgerens eneret til varemærket SALT for bar- og restaurationsvirksomhed. Forbud, påbud om afregistrering. Vederlag og erstatning fastsat til 300.000 kr.

 Dom i sagen V-38-09 


CAH A/S
(advokat Kolja Staunstrup)
mod
Klub Salt ApS
Kenneth Christelis
(advokat Henrik Baastrand)


Indledning og påstande

Under anbringende af at have eneret til at anvende kendetegnene SALT og lignende kendetegn for bar- og restaurationsvirksomhed m.v. har CAH A/S nedlagt påstand om, at:


1. Klub Zalt ApS (i det følgende: Selskabet) forbydes at gøre brug af selskabsnavnet Klub Salt ApS.

 

2.  Selskabet og Kenneth Christelis forbydes at anvende kendetegnene Salt og at gøre brug af domænerne klubsalt.dk og clubsalt.dk, alt i forbindelse med drift og/eller markedsføring af diskotek, natklub, bar eller anden dermed beslægtet aktivitet, og Kenneth Christelis skal afregistrere disse domæner hos DK Hostmaster A/S. 

3. Københavns Byrets Fogedafdelings forbud af 30. juni 2009, som stadfæstet ved Østre Landsrets kendelse af 11. august 2009, stadfæstes.

4. Selskabet forbydes at gøre brug af selskabsnavnet Klub Zalt ApS og skal sørge for, at dette selskabsnavn afregistreres hos CVR. 

5. Selskabet og Kenneth Christelis forbydes at anvende kendetegnene Zalt og at gøre brug af domænet klubzalt.dk, alt i forbindelse med drift og/eller markedsføring af diskotek, natklub, bar eller anden dermed beslægtet aktivitet, og Kenneth Christelis skal afregistrere dette domæne hos DK Hostmaster A/S.

6. Selskabet skal betale 500.000 kr. med rente fra den 12. oktober 2009.

Selskabet og Kenneth Christelis har taget bekræftende til genmæle over for påstand 1-3 og påstået frifindelse over for påstand 4-6, over for påstand 6 subsidiært mod betaling af et mindre beløb.

SALT

CAH A/S, der siden den 24. juni 2005 har haft registreret binavnene RESTAURANT SALT
A/S, SALT RESTAURANT A/S og SALT BAR - RESTAURANT A/S, ejer Copenhagen Admi-
ral Hotel og den dertil knyttede SALT RESTAURANT og SALT BAR, der blev etableret i ja-
nuar 2003. CAH A/S har med virkning fra den 20. april 2009 for klasse 43: Hotelvirksomhed,
bar- og restaurationsvirksomhed, udbringning af mad og drikke, udlejning af mødelokaler
fået varemærkeregistreret ordmærket SALT og følgende figurmærke:


CAH A/S har i 2008 anvendt 1,135 mio. kr. på tryksager og anden markedsføring af SALT.


- 3 -


Zalt

Selskabet blev stiftet den 1. februar 2009 under navnet Klub Salt ApS. Sit nuværende navn
Klub Zalt ApS har Selskabet haft siden den 12. august 2009. Selskabet driver natklubben
Klub Zalt (tidligere: Klub Salt), hvis kendetegn gengives således på selskabets hjemmeside:Kenneth Christelis har til dels gennem sit personligt drevne selskab, Inzider Club, hos DK
Hostmaster registreret domænenavnene klubsalt.dk, clubsalt.dk og klubzalt.dk, ligesom han
har startet facebook-gruppen Klub Salt.

Fogedforbuddet

Københavns Byrets Fogedafdeling har ved kendelse af 30. juni 2009, stadfæstet af Østre
Landsret den 11. august 2009, mod en sikkerhedsstillelse på 100.000 kr. nedlagt følgende for-
bud:

1. [Selskabet] forbydes at gøre brug af selskabsnavnet Klub Salt ApS.
2. [Selskabet] skal afregistrere selskabsnavnet Klub Salt APS hos CVR.
3. [Selskabet] forbydes at anvende betegnelsen "SALT" i forbindelse med drift og/eller
markedsføring af diskotek, natklub, bar eller anden dermed beslægtet aktivitet.
4. [Kenneth Christelis] forbydes at gøre brug af domænerne www.klubsalt.dk og
www.clubsalt.dk i forbindelse med drift og/eller markedsføring af diskotek, natklub, bar
eller anden dermed beslægtet aktivitet.
5. [Kenneth Christelis] skal afregistrere domænerne www.klubsalt.dk og www.clubsalt.dk
hos DK Hostmaster A/S.

Forløbet efter fogedforbuddet

Efter fogedforbuddet har Selskabet fortsat sin markedsføring under navnet Klub Salt bl.a. via
e-mail invitation.


- 4 -

CAH A/S' advokat anmodede flere gange forgæves Selskabets advokat om at modtage
dokumentation for Selskabets efterlevelse af forbuddet.
På CAH A/S' begæring blev kendelsen tvangsfuldbyrdet den 5 august 2009, hvor der
blev beslaglagt diverse skilte og bannere fra Klub Salts facade. Den 6. august 2009 ændrede
Kenneth Christelis navnet på facebook-gruppen Klub Salt til Klub Zalt. Der er i sagen frem-
lagt et betydeligt antal eksempler på Klub Zalts markedsføring via facebook-invitation i pe-
rioden fra august 2009 til februar 2010.
Selskabets navn blev i CVR ændret til Klub Zalt ApS den 12. august 2008, dvs. dagen
efter at Østre Landsret havde stadfæstet Københavns Byrets Fogedafdelings forbud af 30. ju-
ni 2009, hvorved Selskabet bl.a. var blevet pålagt at lade selskabsnavnet Klub Salt ApS afre-
gistrere i CVR.

Forklaringer

Søren Anker-Ladefoged, der er direktør i Basalco A/S, der driver CAH A/S, har for Københavns
Byrets Fogedafdeling bl.a. forklaret, at SALT Bar og Restaurant i januar 2003 efter et halvt års
ombygning blev etableret på adressen Toldbodgade 24-28 i København til afløsning for nat-
klubben Nautilus, der havde ligget på stedet i 25 år. Baren og restauranten er indrettet af et
af verdens førende designfirmaer inden for indretning af barer og restauranter, Conran &
Partners i London. Ombygningsarbejderne kostede 12-15 mio. kr., hvoraf de 4-5 mio. kr. gik
til ombygningen af baren. Det tog ca. et år at udarbejde konceptet. Baren har sit eget design
af uniformer og brevpapir. Barens og restaurantens navn skulle på én gang være internatio-
nalt, markant og egnet til markedsføring.

50 % af restaurantens gæster kommer ifølge en undersøgelse udefra og er således ikke
gæster på hotellet.

Der er plads til 150 stående og 70 siddende gæster i baren "SALT", der også har plads
til dans. Den største omsætning i baren er fredag og lørdag aften. Baren er hip og trendy og
bruges som mødested, samtidig med, at den tiltrækker endnu flere gæster udefra. Klientellet
er bredt, både unge og ældre. Således holder Venstres Ungdom årligt møde i baren, ligesom
baren lægger hus til organisationen "Fredagsbar", ligesom SALT Bar afholder særarrange-
menter f.eks. i forbindelse med jul, nytårsaften og store sportsarrangementer.


- 5 -


SALT Restaurant og Bar har flere gange været ude for forveksling med Klub Zalt. Re-
staurantchefen har oplyst, at han i de seneste uger har fået 12-15 mails af folk, der søgte an-
sættelse hos SALT og samtidig havde spørgsmål til Salt Nightclubbing. Flere af Hotel Admi-
rals gæster har også spurgt, om de har fået en filial på Vesterbrogade. Der må ikke være tvivl
om, at når folk aftaler at mødes på SALT, så er det hos er SALT Bar og Restaurant. Han kan
ikke opgøre, om der er lidt et tab ved Selskabets brug af mærket, men når kunderne kommer
i tvivl om brandet, så er der lidt en skade.

Vidnet har supplerende forklaret, at SALT Bar og Restaurant omsætter for knap 60
mio. kr. ekskl. moms om året, hvoraf ca. 6 mio. kr. vedrører SALT Bar.

Kenny Wong har for Københavns Byrets Fogedafdeling bl.a. forklaret, at han er medejer af
Selskabet og står for markedsføringen af Klub Zalt, der markedsfører sig lovligt på facebook.
Man kan først blive medlem, når man har fået en e-mail fra Klub Salt som bekræftelse på op-
tagelse i klubben. Klubben har ca. 2.000 medlemmer. Et medlem kan via sms bede om at
komme på gæsteliste. Klubbens målgruppe er medlemmer mellem 18-24 år. Der er tale om
lukkede fester, hvorfor klubben ikke er interesseret i ældre medlemmer.
Vidnet har supplerende forklaret, at navnet blev ændret til Klub Zalt efter fogedfor-
buddet. De valgte at skrive navnet med Z, da ingen andre anvendte det navn. Klub Zalt dri-
ves af fire personer. I sommeren 2009 var tre af medejerne i udlandet, hvorfor det var svært
at træffe beslutninger på klubbens vegne.
Konceptet for natklubben er, at man kun kan deltage i festerne, hvis man er medlem.
Det er promotere, der headhunter medlemmer, og bestemmer, hvem der skal være medlem
af klubben. Klub Zalt er åben hver lørdag fra kl. 23-05.
Markedsføringen sker fortrinsvis gennem promotere og på facebook. Klub Zalt har sin
egen facebook gruppe. Chili magasinet for juli 2009 blev trykt længe inden fogedsagen.
Omsætningen i Klub Zalt var i 2009 ca. 10-12 mio. kr.
Klub Zalts lokaler lejes ud ca. 2 gange om måneden. Gæsterne kan ved disse arrange-
menter have en anden alder end ved Klub Zalts egne arrangementer.
Kenneth Christelis er ikke medejer af Klub Zalt ApS og har heller aldrig været det, men
var indtil for ca. 1 måned siden ansat i Klub Zalt. I den forbindelse købte han domænenav-


- 6 -

nene, som er nævnt i påstand 2 og 5, og han har fortsat har rettighederne. Domænenavnene
anvendes af Klub Zalt.

Parternes synspunkter

CAH A/S har gjort gældende, at CAH A/S ved ibrugtagning i 2003 har stiftet eneret til ord-
mærket SALT for restaurations- og barvirksomhed, der yderligere er blevet registreret i 2009.
CAH A/S, der siden 2003 har anvendt betydelige ressourcer på markedsføring af bl.a. SALT
BAR, har herved fået eneret til at anvende kendetegnene SALT for bar- og restaurationsvirk-
somhed, længe før Selskabet i februar 2009 registrerede selskabsnavnet Klub Salt ApS og se-
nere i august 2009 Klub Zalt ApS.
Selskabet, der ved at tage bekræftende til genmæle over for påstand 1-3 har erkendt, at
deres brug af kendetegnene Klub Salt og Klub Salt ApS krænker CAH A/S' varemærkerettig-
heder kan ikke ved at ændre bogstavet S til et Z slippe uden om CAH A/S' varemærkeretti-
gheder. Zalt og Salt fremtræder såvel visuelt som auditivt ganske ensartet. Selskabets drift af
natklub under kendetegnene Klub Zalt og selskabsnavnet Klub Zalt ApS udgør derfor en
krænkelse af CAH A/S' rettigheder efter varemærkelovens § 4 anpartsselskabslovens § 2 og
markedsføringslovens §§ 1 og 18, idet navnene ikke blot ligner hinanden, men tillige anven-
des for ydelser af samme art, således at risikoen for forveksling er ganske nærliggende, lige-
som der også er sket forveksling i praksis.
Der er vel ikke fuldstændig identitet mellem parternes ydelser, men det er heller ikke
nødvendigt, idet det er tilstrækkeligt, at der som her er tale om ydelser af samme eller lig-
nende art. Der kan ikke drages nogen skarp grænse mellem virksomhed som bar og virk-
somhed som natklub.
Selskabet var opmærksom på SALT Restaurant-Bar, da det i foråret 2009 påbegyndte
sin drift under det erkendt krænkende navn Klub Salt og Klub Salt ApS. Da Selskabet efter
landsrettens kendelse ændrede kendetegnene navn til Klub Zalt og Klub Zalt ApS, måtte det
stå Selskabets ledelse klart, at CAH A/S ikke ville acceptere, at Selskabet i stedet anvendte
navnet ZALT idet CAH A/S' advokat allerede i en e-mail af 18. marts 2009 havde meddelt
Selskabet dette.


- 7 -

Ved fra den 7. juli 2009 til den 5. august 2009 fortsat at have drevet natklub under nav-
net Klub Salt, har Selskabet overtrådt fogedforbuddet af 30. juni 2009, hvilket fortsatte indtil
CAH A/S ved en udkørende fogedforretning fjernede skiltene. Der erhvervsmæssige anven-
delse af domænenavnene klubsalt.dk, clubsalt.dk og klubzalt.dk udgør ligeledes en krænkel-
se af CAH A/S' rettigheder Selskabet skal derfor betale vederlag og erstatning, der kan fast-
sættes til en licensafgift på 5-10 % af den oplyste omsætning på 10-12 mio., i alt 500.000 kr.

Klub Zalt ApS har gjort gældende, at SALT er et almindeligt begreb, som ingen kan er-
hverve eneret til at anvende Det bestrides at CAH A/S' varemærke er velkendt Desuden
blev CAH A/S' varemærker først registreret den 11 august 2009 dvs efter sagens opståen
således at registreringen ikke har betydning.
Der er ikke forvekslelighed mellem Klub Zalt og SALT BAR, som både stavemæssigt og
visuelt adskiller sig fra hinanden, og det må være disse mærker der skal sammenlignes.
Der er heller ikke varelighed mellem SALT Bar og Klub Zalt, idet der ikke er tale om
samme ydelser, og idet parterne henvender sig til forskellige kundesegmenter. Klub Zalt er
en privat natklub, der kun er for medlemmer, som udvælges specielt, således at ikke alle og
enhver kan blive medlem. Medlemmerne er således kun mellem 18 og 24 år, og natklubben
har kun åbent lørdag aften. At lokalerne ind i mellem lejes ud til andre, har ikke noget med
Klub Zalt at gøre. SALT Bar har åbent alle hverdage og appellerer til et noget ældre publi-
kum, mellem 30 og 50 år, der befinder sig i den bedre middelklasse.
Navnet Klub Zalt er fundet tilfældigt, og Klub Zalt ApS har ikke haft til hensigt at snyl-
te på CAH A/S' navn hvilket heller ikke er dokumenteret af CAH A/S
Skulle retten finde at Klub Zalt ApS har krænket CAH A/S' rettigheder gøres det sub-
sidiært gældende, at CAH A/S ikke har dokumenteret at have lidt et tab, og at erstatningen
skal ansættes til et væsentligt lavere beløb end påstået.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ved at tage bekræftende til genmæle over for påstandene 1-3 har de sagsøgte tiltrådt, at de-
res registrering og anvendelse af selskabsnavnet Klub Salt ApS og domænenavnene klub-
salt.dk og clubsalt.dk for natklubben Klub Salt indebærer en krænkelse af de rettigheder til


- 8 -

ordmærket SALT, som CAH A/S har opnået ved i 2003 at tage mærket i brug for restaurati-
ons- og barvirksomhed og ved med virkning fra den 20. april 2009 yderligere at have regi-
streret mærket for nærmere angivne former for virksomhed i klasse 43.
Det er ubestridt, at Selskabet nu har navnet Klub Zalt ApS og fortsat driver natklubben,
nu under kendetegnene Klub Zalt og Zalt night clubbing, ligesom Kenneth Christelis har regi-
streret domænenavnet klubzalt.dk og stillet dette til Selskabets rådighed. Den eneste forskel
på disse kendetegn og de mærker, som de sagsøgte har erkendt at have krænket, er, at SALT
nu staves ZALT, altså med et Z i stedet for et S.
Uanset at CAH A/S' restauration og bar henholdsvis Selskabets natklub muligt hen-
vender sig til forskellige kundesegmenter, driver begge barvirksomhed, og det må på denne
baggrund lægges til grund, at de sagsøgte anvender deres kendetegn for samme eller i høj
grad lignende virksomhed som CAH A/S' Uanset at de sagsøgte har ændret stavemåden fra
Salt med S til Zalt med Z, findes brugen af disse mærker for samme eller lignende virksom-
hed at medføre risiko for forveksling, herunder at det antages, at der er en forbindelse mel-
lem mærkerne og virksomhederne.
De sagsøgtes registrering og anvendelse af kendetegnene Klub Zalt ApS, Klub Zalt, Zalt
night clubbing og klubzalt.dk for barvirksomhed indebærer således en krænkelse af CAH A/S'
varemærkerettigheder.
Retten tager herefter påstandene 1-5 til følge.
Selskabet findes at have krænket CAH A/S' rettigheder ved forsæt eller uagtsomhed og
skal derfor betale CAH A/S vederlag og erstatning for yderligere skade ved krænkelsen. Ef-
ter et samlet skøn fastsætter retten vederlag og erstatning til et samlet beløb på 300.000 kr.
Selskabet skal i endvidere sagsomkostninger, herunder i forbindelse med fogedsagen,
betale CAH A/S 100.000 kr. med tillæg af 17.000 kr. til godtgørelse af retsafgift og 7.413,50 kr.
til positivt afholdte udgifter.
Kenneth Christelis skal i sagsomkostninger, herunder for fogedretten, betale 15.000 kr.
til CAH A/S.

T H I K E N D E S F O R R E T

1.
Klub Zalt ApS forbydes at gøre brug af selskabsnavnet Klub Salt ApS.


- 9 -

2.
Klub Zalt ApS og Kenneth Christelis forbydes at anvende kendetegnene Salt og at gøre
brug af domænerne klubsalt.dk og clubsalt.dk, alt i forbindelse med drift og/eller mar-
kedsføring af diskotek, natklub, bar eller anden dermed beslægtet aktivitet, og Kenneth
Christelis skal afregistrere disse domæner hos DK Hostmaster A/S.
3.
Københavns Byrets Fogedafdelings forbud af 30. juni 2009, som stadfæstet ved Østre
Landsrets kendelse af 11. august 2009, stadfæstes.
4.
Klub Zalt ApS forbydes at gøre brug af selskabsnavnet Klub Zalt ApS og skal sørge for,
at dette selskabsnavn afregistreres hos CVR.
5.
Klub Zalt ApS og Kenneth Christelis forbydes at anvende kendetegnene Zalt og at gøre
brug af domænet klubzalt.dk, alt i forbindelse med drift og/eller markedsføring af disko-
tek, natklub, bar eller anden dermed beslægtet aktivitet, og Kenneth Christelis skal af-
registrere dette domæne hos DK Hostmaster A/S.
6.
Klub Zalt ApS skal til CAH A/S betale 300.000 kr. med rente fra den 12. oktober 2009
og 124.413,50 kr. i sagsomkostninger.
7.
Kenneth Christelis skal betale 15.000 kr. i sagsomkostninger til CAH A/S.


Aksel Gybel
Michael B. Elmer
Karin Schou Andersen
(Retsformand)

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 26. maj 2010 

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af den ...»