Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten

Resumé

En sag var med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten af Forbrugerombudsmanden, da betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 var opfyldt.

Dom i sagen N-1-11

Forbrugerombudsmanden
(Specialkonsulent Sigurd Slot Jacobsen)

og

Forbrugerombudsmanden
(Specialkonsulent Sigurd Slot Jacobsen)

som mandatar for

1) Annette Noachsen
2) Søren Kristian Sørensen
3) Stig Bjerg Jensen
4) Heidi Givskov
5) Anders Glarbo
6) Klaus Henning E. Bonnichsen
7) Annica Pehrson
8) Allan Aagaard Nielsen
9) Martin Starostka Haugaard
10) Christian Holm Pedersen
11) Arvin Davodi
12) Monamari Laursen

mod

QXL Ricardo Denmark A/S
(Advokat Michael Hopp)

Indledning og påstande

Denne sag vedrører spørgsmålet om, hvorvidt sagen med rette er anlagt ved Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2.

Forbrugerombudsmanden har nedlagt påstand om, at QXL Ricardo Denmark A/S (herefter QXL) skal anerkende, at QXL har overtrådt markedsføringslovens § 1 ved den 24. juli 2008 at genåbne auktioner på hjemmesiden www.qxl.dk for en sælger benævnt "Nadi 13"

Forbrugerombudsmanden som mandatar for Annette Noachsen, Søren Kristian Sørensen, Stig Bjerg Jensen, Heidi Givskov, Anders Glarbo, Klaus Henning E. Bonnichsen, Annica Pehrson, Allan Aagaard Nielsen, Martin Starostka Haugaard, Christian Holm Pedersen, Arvin Davodi og Monamari Laursen har nedlagt følgende påstande:

1. QXL skal betale Annette Noachsen 5.000 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

2. QXL skal betale Søren Kristian Sørensen 2.670 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

3. QXL skal betale Stig Bjerg Jensen 5.472 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

4. QXL skal betale Heidi Givskov 1.979 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

5. QXL skal betale Anders Glarbo 13.451 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

6. QXL skal betale Klaus Henning E. Bonnichsen 9.172 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

7. QXL skal betale Annica Pehrson 9.172 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

8. QXL skal betale Allan Aagaard Nielsen 2.369 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.- 3 -

9. QXL skal betale Martin Starostka Haugaard 10.171 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

10. QXL skal betale Christian Holm Pedersen 2.690 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

11. QXL skal betale Arvin Davodi 13.551 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

12. QXL skal betale Monamari Laursen 1.979 kr. med tillæg af procesrente, principalt fra den 24. august 2008, subsidiært fra sagens anlæg.

QXL har nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse.

Spørgsmålet om, hvorvidt sagen med rette er anlagt ved Sø- og Handelsretten i medfør af retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 er udskilt til særskilt behandling, jf. retsplejelovens § 253, stk. 1.

Oplysningerne i sagen

QXL driver portalen www.qxl.dk, hvor private og erhvervsdrivende kan udbyde varer til salg på auktion eller til fast pris.

Efter at have registreret sig som bruger og ved afkrydsning at have erklæret at have læst og accepteret QXL´s "Vilkår og Betingelser" kan en sælger oprette en salgsannonce.

Den 20. juli 2008 oprettede et registreret medlem hos QXL benævnt "Nadi13" (i det følgende: Nadi) 11 auktioner på hjemmesiden www.qxl.dk med i alt 16 varer, indbefattende blandt andet plasma tv, iphones, playstations og bærbare computere.

Samme dag sendte et andet registreret medlem hos QXL, Lars Høiberg, en mail til QXL´s kundecenter og oplyste, at han fandt auktionerne mistænkelige, og at Nadi havde fået en negativ bedømmelse på hjemmesiden fra et tidligere salg. Lars Høiberg undrede sig blandt andet over Nadis oplysning om, at hun og hendes mand havde lukket en elektronikbutik i London, og at de havde valgt at udbyde de varer, som parret ikke havde fået solgt, til tilbudspriser via www.qxl.dk. I en senere mail påpegede Lars Høiberg, at varerne ikke kunne afhentes, og at de kun blev sat til salg i 2 dage.

QXL besvarede mailen den 21. juli 2008 og oplyste, at de havde låst Nadis konto, indtil varelageret kunne dokumenteres.

Ved mail af 22. juli 2008 reagerede Nadi på lukningen af kontoen og anmodede om at få den genåbnet. QXL besvarede mailen ved at anmode Nadi om at fremsende kvitteringer eller billeder som dokumentation for, at hun var i besiddelse af varerne.

Nadis konto blev genaktiveret den 24. juli 2008. Den 26. juli 2008 skrev QXL til Lars Høiberg, at de havde modtaget billeder af varerne, hvorfor de kunne verificere, at sælger var i besiddelse af dem. De havde derfor genåbnet Nadis konto.

Forbrugerombudsmanden har oplyst, at alle auktionerne sluttede med salg den 28. juli 2008, men at ingen af køberne modtog de købte varer.

QXL modtog herefter mails fra købere, som oplyste, at de ikke havde modtaget deres varer fra Nadi.

Den 6. august 2008 lukkede QXL endeligt Nadis konto på www.qxl.dk.

Forbrugerombudsmanden besluttede at gå ind i sagen på baggrund af en tv udsendelse og rettede i den forbindelse henvendelse til køberne og indhentede begæringer til sagsanlægget.

Parternes synspunkter

Forbrugerombudsmanden har anført, at Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag ved Sø- og Handelsretten, hvis han er part, og hvis anvendelsen af markedsføringsloven har væsentlig betydning jf. retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2.

Sagen drejer sig om rækkevidden af markedsføringslovens § 1, lovens generalklausul om god markedsføringsskik. Denne bestemmelse finder anvendelse på enhver erhvervsmæssig handling, uanset om der er tale om den indledende fase, den efterfølgende fase eller den afsluttende fase.

QXL har genåbnet en række auktioner på hjemmesiden www.qxl.dk for en sælger efter at have foretaget nogle undersøgelser af sælgeren og dennes besiddelse af de udbudte varer.

Hvorvidt disse undersøgelser, som er foretaget i forbindelse med QXL´s sædvanlige virksomhed, har været behørige og tilstrækkelige, vedrører markedsføringsmæssigt relevante handlinger omfattet af markedsføringsloven. Dermed har anvendelsen af markedsføringsloven væsentlig betydning i nærværende sag.

Forbrugerombudsmanden fører det offentligretlige tilsyn med markedsføringsloven og kan som led i dette tilsyn føre retssager efter retsplejelovens almindelige regler vedrørende markedsføringsloven og andre forbrugerbeskyttelseslove jf. § 3 i bekendtgørelse om Forbrugerombudsmandens virksomhed (i det følgende: Bekendtgørelsen). Forbrugerombudsmanden har således hjemmel til at anlægge retssager inden for tilsynsområdet. Dette følger af markedsføringslovens §§ 20, 22, 27 og 28 samt praksis, herunder bl.a. SH 2009 N-1-7, som blev stadfæstet af Højesteret.

Forbrugerombudsmanden kan endvidere efter markedsføringslovens § 28, stk. 1 anlægge erstatningssag i forbindelse med overtrædelse af bestemmelserne i markedsføringsloven. Forbrugerombudsmanden kan i medfør af § 28 indtale flere ensartede krav under ét.

Kravene i påstand 2 er ensartede. De udspringer af samme lovstridige forhold og relaterer sig til samme sælger og samme salgsperiode. QXL´s undersøgelser af sælgeren har været den samme i forhold til alle køberne. Forbrugerombudsmanden har rettet henvendelse til køberne forud for sagens anlæg og indhentet de fornødne begæringer til at anlægge sagen. Betingelserne for at anlægge sagen i medfør af markedsføringslovens 28, stk. 1, jf. retsplejelovens § 250 er dermed opfyldt.- 6 -

Herefter er betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 opfyldt, idet Forbrugerombudsmanden er part i sagen jf. påstand 1, og anvendelsen af markedsføringsloven har væsentlig betydning for sagen. Sø- og Handelsretten har derfor kompetence til at behandle sagen.

QXL har anført, at Sø- og Handelsretten ikke har kompetence til at behandle sagen, idet betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 ikke er opfyldt.

Sagen vedrører en hændelse, hvor en medarbejder hos QXL udøvede et konkret skøn, der førte til genåbningen af nogle lukkede auktioner. Denne konkrete beslutning om at genåbne auktionerne kan begrebsmæssigt ikke anses for en markedsføringsmæssig relevant handling omfattet af markedsføringsloven, men vedrører alene en vurdering af, hvorvidt den pågældende medarbejders handling medfører, at QXL som arbejdsgiver kan ifalde erstatningsansvar. Markedsføringslovens § 1 finder dermed ikke anvendelse i sagen, hvorfor betingelsen herom i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2, ikke er opfyldt.

Forbrugerombudsmanden har ikke kompetence til at anlægge sagen mod QXL, hvorfor betingelsen om, at han skal være part i sagen heller ikke er opfyldt.

Forbrugerombudsmandens pligter og kompetencer fremgår af markedsføringsloven og af Bekendtgørelsen.

Forbrugerombudsmanden kan i medfør af markedsføringslovens § 27, stk. 1, 2. pkt., jf. § 20, stk. 1, anlægge sag om forbud og påbud. Med denne bestemmelse har lovgiver eksplicit angivet en begrænset søgsmålskompetence.

Dernæst kan Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringslovens § 28, stk. 1. indtale ensartede krav på erstatning for en flerhed af forbrugere.

I medfør af § 3, stk. 1 i Bekendtgørelsen kan Forbrugerombudsmanden som led i sit offentligretlige tilsyn med markedsførings-loven indtræde i civile sager efter retsplejelovens regler.

I medfør af bestemmelsens stk. 2 kan han anlægge retssager på det finansielle område. Lovgiver har således eksplicit sondret mellem, hvornår Forbrugerombudsmanden er kompetent til at indtræde i sager, og hvornår han er kompetent til at anlægge retssager. Forbrugerombudsmanden har herefter ikke kompetence til at anlægge et civilt anerkendelsessøgsmål, som sket i nærværende sag med påstand 1, idet § 3, stk. 1 i Bekendtgørelsen alene giver Forbrugerombudsmanden mulighed for at indtræde i en sag, hvor der er nedlagt en anerkendelsespåstand.

Forbrugerombudsmandens kompetence i medfør af markedsføringslovens § 28, stk. 1 er begrænset til ensartede krav. Sagsøgernes krav i denne sag har ikke tilstrækkelig ensartethed.

Kravenes størrelse varierer væsentligt, og produkterne havde forskellige produktbeskrivelser. Dernæst var der tale om 11 forskellige auktioner, og handlerne blev foretaget uafhængigt af hinanden.

For at bestemmelsen finder anvendelse, er det endvidere et krav, at de enkelte forbrugere fremsætter begæringen over for Forbrugerombudsmanden, hvilket ikke er sket i denne sag.

Endvidere er kravene til subjektiv kumulation i retsplejelovens § 250 ikke opfyldt, idet hvert krav ikke er dokumenteret under sagen.

Forbrugerombudsmanden er således heller ikke kompetent til at anlægge sagen efter markedsføringslovens § 28, stk. 1.

Sø- og Handelsretten har på baggrund af ovenstående ikke kompetence til at behandle sagen, idet betingelserne i retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2 ikke er opfyldt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sagen er den 19. juli 2007 anlagt af Forbrugerombudsmanden, der på egne vegne har nedlagt påstand 1. Forbrugerombudsmanden er herefter part i sagen. Da endvidere Forbrugerombudsmandens påstand angår spørgsmålet om QXL's overtrædelse af markedsføringslovens § 1, hvorefter anvendelsen af markedsføringsloven har væsentlig betydning, er sagen omfattet af Sø- og Handelsrettens kompetence efter retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2. Herefter og idet betingelserne tilsvarende må anses for opfyldt med hensyn til påstand 2, hvor Forbrugerombudsmanden under hensyn til bestemmelsen i markedsføringslovens § 28, stk. 1, må anses for part i sagen, er sagen i det hele med rette anlagt ved Sø- og Handelsretten, jf. retsplejelovens § 225, stk. 2, nr. 2. Sagens behandling kan herefter fortsætte ved Sø- og Handelsretten.

Det bemærkes, at retten ikke herved har taget stilling til de af QXL i øvrigt rejste afvisningsspørgsmål i relation til Forbrugerombudsmandens kompetence. Disse spørgsmål indgår herefter i sagens fortsatte behandling.

Thi bestemmes:

Sagen fremmes ved Sø- og Handelsretten.

Claus Forum Petersen                              Henrik Rothe                                      Ina Darby Iwersen

(Sign.)

___  ___  ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 27. august 2012

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»