Særskilt aftale om betaling

Resumé

ORIONS havde indgået særskilt aftale med Danish Energy Systems´og ORIONS´fælles kunde om betaling til ORIONS af beløb, som tilkom Danish Energy Systems og var ansvarlig for Danish Energy Systems´tab som følge heraf.

Dom i sagen H6403 


Danish Energy Systems A/S
(Advokat Claus Berg)
mod
SIA ORIONS
(Advokat Kjeld Skov)

afsagt følgende


D O M:

Indledning og påstande
Sagens hovedspørgsmål er om SIA ORIONS har handlet i strid med en aftale med Danish
Energy Systems A/S om samarbejde om opførelse af fyringsanlæg ved at indgå en særskilt
aftale med en køber af et anlæg om betaling med videre, og om SIA ORIONS er
erstatningspligtig for så vidt angår beløb som køberen i henhold til den særlige aftale betalte
til selskabet.


2


Danish Energy Systems har nedlagt følgende påstande:
1. ORIONS tilpligtes til Danish Energy Systems at betale principalt LVL [lettiske lats]
41.583,39, subsidiært et mindre beløb efter rettens skøn med procesrente fra sagens anlæg
den 16. juni 2003.
2. ORIONS tilpligtes yderligere til Danish Energy Systems at betale principalt 12.843,96,
subsidiært et mindre beløb, med procesrente fra afgivelsen af Danish Energy Systems'
processkrift I den 19. april 2005.
3. ORIONS tilpligtes til Danish Energy Systems at udlevere samtlige tegninger, beskrivelser
og andet materiale udleveret af Danish Energy Systems til ORIONS i forbindelse med aftale
af 28. juli 1999 mellem Danish Energy Systems og ORIONS samt DuCons, Liepaja, Letland,
om levering og montering af et komplet 2x2,5 MW træfyringskedelanlæg mv.

ORIONS har påstået frifindelse.

Sagsfremstilling
Danish Energy Systems der udvikler og designer forbrændingsanlæg, og ORIONS der
beskæftiger sig med opførelse af bl.a. fyringsanlæg, indgik den 18. januar 1997 følgende
"Letter of Agreement"(oversat; Danish Energy Systems: "IFE", ORIONS: "SO"):

"... Aftale om,
· at Parterne indgår samarbejde om fremstilling og salg af færdige energianlæg
(Energianlæggene) i Letland, Estland og Litauen;

· at IFE forsyner SO med Komponenter samt den Knowhow, det design og de
tegninger vedrørende Komponenterne og Energianlæggene, som er nødvendige
for SO´s fremstilling af Energianlæggene;

· at IFE fører tilsyn med fremstillingen af Energianlæggene;

· at SO fremstiller, markedsfører og sælger Energianlæggene; og

· at Parterne aktivt og loyalt informerer hinanden om ethvert problem, der måtte
opstå af betydning for fremstilling og salg af Energianlæggene.


Parterne har nærmere aftalt følgende:

1.


3

Genstand for kontrakten

1.1
Denne Aftale udgør grundlaget for et samarbejde mellem Parterne.
...
1.3.1 SO er det producerende og sælgende organ og entreprenøren ved leverancer af
Energianlæggene inden for Territoriet. SO indgår således kontrakter og handler i
eget navn og for egen risiko og er helt uafhængig af IFE i sit samarbejde med
kunder og tredjemand. Denne uafhængighed omfatter også ethvert krav fra
kunder eller tredjemand.

1.4
IFE leverer Knowhow, design, tegninger, tilsyn og Komponenter.

1.5 IFE leverer tilsyn i det mellem parterne aftalte omfang.

...
5.
Rettigheder

5.1
Med nærværende Aftale giver IFE SO eneret til at opstille, distribuere og sælge
Energianlæggene i Territoriet.
...

6.

SO's status

6.1
SO skal indenfor sin organisation oprette et organ, som loyalt varetager IFE's
interesser og maksimerer købet af Komponenter fra IFE specificeret i Forunder
søgelserne.

6.2
Uagtet pkt. 6.1 har SO ikke ret til at opkræve beløb fra tredjemand, der tilfalder
IFE, eller til at indgå bindende aftaler på vegne IFE.
...


14.

Dokumentation

...

14.2
Alt IFEs materiale, som SO er i besiddelse af ved udløbet eller afbrydelse af
begrænset til, design, tegninger, optegnelser og andet materiale med teknisk
indhold af enhver art.
...

20.

20.1
Begge parter er på ethvert tidspunkt og med omgående virkning berettige til at
ophæve aftalen, såfremt


4


20.1.1 den anden part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af Aftalen, som dog
ikke afhjælpes inden 14 dage fra modtagelsen af skriftlig meddelelse om
misligholdelsens art og anmodning om dets afhjælpning;

20.1.2 den anden Part gentagne gange gør sig skyldig i misligholdelse af Aftalen, der
ikke er omfattet af Pkt. 20.1.1, og som ikke afhjælpes eller stoppes inden 30 dage
fra modtagelsen af skriftlig meddelelse om misligholdelsens art og anmodning
om dets afhjælpning;
...
23.

Lovvalg og værneting
23.1
Nærværende Aftale og alle andre kommercielle kontrakter indgået mellem
Parterne reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med både dansk og lettisk
lov.

23.2
Uoverensstemmelser, tvister eller krav, der udspringer af eller er relateret til
nærværende Aftale eller enhver salgsaftale mellem Parterne skal afgøres ved Sø
og Handelsretten i København som 1. instans eller ved enhver anden dansk
domstol, som Sø og Handelsretten måtte henvise sagen til.
...
28.1
Nærværende Aftale kan alene modificeres, når dette sker skriftligt, i enighed og
underskrevet af begge parter.
..."

Det er Danish Energy Systems' opfattelse at ORIONS har tilsidesat bestemmelserne i aftalens
pkt. 6.1 og pkt. 14.2.
I forbindelse med levering og montering af et komplet træfyringskedelanlæg til en
lettisk kunde, DuCons, indgik sagens parter på den ene side (i aftalen betegnet
"leverandøren" ­ et enkelt sted "entreprenør") og DuCons på den anden side (i aftalen
betegnet "køberen") "Leveringsaftale nr. 16" dateret 28. juli 1999. Anlægget skulle af
"leverandøren" være færdiginstalleret og igangsat senest den 24. januar 2000.
Aftalens pkt. 1 og 2 var sålydende (oversat):

"1. Aftalens genstand

1.1 LEVERANDØREN forpligter sig til:

1.1.1 at levere og montere et komplet 2 x 2,5 MW træfyrings kedelanlæg fra kælder til
skorsten i henhold til tilbud og den tekniske tegning Nr. 129714530 (med undtagelse af
gasfyringskedel).

1.1.2 at leverancen skal leveres komplet, dvs. omfatte montage, færdiggørelse,
igangsættelse, oplæring samt komplet dokumentation for anlægget.


5

1.1.3 IF Energy Systems A/S påtager sig ansvaret for det af IF Energy leverede udstyr
og fører tilsyn med projektet ifølge aftalen.
...

5. Leveringsbetingelser


5.1. LEVERANDØREN forpligter sig til at færdiggøre installeringsarbejde og
igangsætte træfyringskedelanlægget i Liepaja senest den 24. januar 2000. Køberen
godkender plan over anlægget i henhold til teknisk tegning 129714530"

Kontraktsummen var 359.000 LVL inkl. moms som køberen efter aftalens pkt. 4 skulle betale
i 4 rater: en forudbetalingsrate (47%), en rate efter levering af anlægget (28%), en rate under
installering af anlægget (20%) og en rate 5 dage efter igangsætning af anlægget (5%).
Aftalen der ifølge pkt. 8 "træder i kraft efter den første betalingsrate er modtaget af
LEVERANDØREN på anviste konti", var underskrevet af DuCons som køber og af begge
nærværende sags parter som leverandør.
I et bilag til aftalen, "Betalingsbetingelser i henhold til Aftalens p. 4", var bl.a. angivet
at køberen til ORIONS skulle betale 165.140 LVL samt moms 54.900 LVL og til Danish
Energy Systems 139.860 LVL "ex moms".
Den 22. februar 2000 indgik ORIONS repræsenteret af K. Zarins og DuCons
repræsenteret af R. Freimanis en aftale der i den engelsksprogede oversættelse blev betegnet
som appendix til Contractor Agreement No 16. I aftalen betegnedes ORIONS som "supplier"
og DuCons som "customer". I aftalen fastsattes:

"...
1. The contractual parties have evaluated the fulfillment of the provisions of the present
Agreement, and determined, that the Supplier has not carried out the works
envisaged in Clause 5.1. within the specified time periods.
2. The Supplier hereby claims that the works have not been carried out due to the
delivery delays of the other contractor of the Agreement No 16, i.e. I.F. Energy
Systems.
3. The parties hereby agree to sign the present Agreement on the fulfillment of the
remaining works solely with the Supplier. The other contractor I.F. Energy Systems
shall not perform any works and will bear no responsibility.
4. The Customer hereby confirms that the remaining payments according to the
Agreement No 16, shall be paid solely against the invoices duly submitted by the
Supplier (Orions, Ltd.).


6

5. All issues concerning the payments to I.F. Energy Systems shall be solved by the
Supplier and shall be fully responsible for the execution of such payments.
6. All invoices submitted by I.F. Energy Systems shall be forwarded to the Supplier.
7. The Supplier hereby confirms that he is duly authorized in respect of I.F. Energy
Systems to sign such an agreement.
8. Shall the Supplier exceed his authority or fail to execute any payments to I.F. Energy
Systems, he shall bear due responsibility against I.F. Energy Systems. The Customer
shall undertake no responsibility for it.
9. The Supplier hereby undertakes all such rights and obligations of I.F. Energy Systems
envisaged by the Agreement No 16 and its Appendices. It shall be solely the Supplier
who bears the responsibility for the fulfillment of the Agreement.
....
15. The Customer hereby undertakes to pay LVL 13 000 (thirteen thousand) to the
Supplier within 3 days time from the moment the present Agreement is signed
within the framework of the Agreement No 16 and the submitted invoice.
..."

Den engelske oversættelse af kontrakttillægget blev faxet til Danish Energy Systems den 5.
maj 2000. Efter modtagelse af den lettisksprogede original meddelte Danish Energy Systems
i brev af 11. maj 2000 til DuCons under henvisning til aftalen mellem ORIONS og Danish
Energy Systems pkt. 6.2 og 28.1 at tillægget ikke var gyldigt. DuCons svarede den 12. maj
2000 at selskabet ikke var forpligtet af den nævnte aftale mellem ORIONS og Danish Energy
Systems og fortsatte:

"Please, about all your claims you can apply til Orions Ltd.
DuCons Ltd has made all payments to Orions Ltd. ... "

Danish Energy Systems' advokat gjorde i brev af 29. maj 2000 til ORIONS gældende at
ORIONS ikke var berettiget til at indgå tillægsaftalen. Advokaten meddelte at han havde
anmodet DuCons om betaling af skyldige beløb, og anførte at hvis betaling ikke skete, ville
Danish Energy Systems gøre ORIONS ansvarlig.
Endvidere meddelte advokaten at Danish Energy Systems med øjeblikkelig virkning
ophævede Letter of Agreement med ORIONS.


7

Der er fremlagt fakturaer vedrørende Danish Energy Systems' udgifter til advokat i
forbindelse med retssagen mellem Danish Energy Systems og DuCons. Det samlede beløb er
12.843,66 .
Danish Energy Systems har endvidere fremlagt en liste dateret 14. marts 2005 over de
til ORIONS udleverede tegninger sagens bilag 18 og 19.
Danish Energy Systems har oplyst at den lettiske køber, DuCons betalte de to sidste
rater direkte til ORIONS, der ikke har videreafregnet overfor Danish Energy Systems.
Danish Energy Systems anlagde sag mod DuCons ved retten i Kurzeme i Letland og gjorde
gældende at DuCons ikke med frigørende virkning kunne betale til ORIONS. Af rettens dom
af 5. november 2001 fremgår bl.a. (i oversættelse):

Kravets størrelse er også berettiget, grundgælden på 20% af beløbet fra kontrakt nr. 16 er 27.972
LVL, renten af forsinkelsen har sagsøgeren beregnet fra den 6. april til den 31. marts ... derfor kan det
vedtages, at forsinkelsen skal beregnes som i kravets opgørelse ­ 394 dage x 27,97 LVL (0,1% af 27.972
LVL) pr. dag = 11.o2o,69 LVL
I henhold til Civillovbogens paragraf 8, 41, 44, 97, 193 og 195

har jeg besluttet:

At erklære aftalen mellem ... DuCons og ORIONS indgået den 22. februar 2000 for ugyldig.
At erklære kontrakt nr. 16 mellem I.F. ENERGY SYSTEMS A/S, A/S ORIONS OG A/S DuCons
indgået den 28. juli 1999 for afsluttet.
At opkræve fra ... DuCons ... til fordel for DANISH ENERGY SYSTEMS A/S ... en grundgæld
på 27.972 LVL ... og en bod som følge af forsinkelsen på 11.020,69 LVL ..., i alt 38.992,69 LVL.
...
At opkræve fra A/S DuCons til fordel for DANISH ENERGY SYSTEMS A/S den betalte udgift
til rettens udgifter på 639,92 LVL ... og de med sagen forbundne udgifter til betaling for advokathjælp
på 1.949,63 LVL ... og til fordel for staten udgifter til forsendelse af indkaldelser til retten på 1,20 LVL
..."

DuCons betalte ikke de anførte beløb til Danish Energy Systems. Dommen blev anket. Det er
oplyst at DuCons blev taget under insolvensbehandling ved konkursdekret af 26. februar
2002. Konkursbehandlingen blev afsluttet den 14. juni 2006 uden udlodning til kreditorerne.


8

Boopgørelsen er ikke anket. Da anke af dommen afsagt af Retten i Kurzeme den 5. november
2001 herefter ikke kan gennemføres, må dommen anses for endelig.
Der er fremlagt anvisninger vedrørende DuCons's betalinger til ORIONS vedrørende
varmeværket på i alt 46.957 LVL og en faktura vedrørende samme på 13.000 LVL.
ORIONS har gjort indsigelse mod rettens kompetence og påstået sagen afvist. Ved
kendelse af 14. januar 2005 bestemte retten at sagen skulle fremmes ved Sø og
Handelsretten. Begrundelsen herfor var følgende:

"Danish Energy Systems, der ikke gør gældende, at SIA ORIONS i forhold til Danish Energy
Systems har misligholdt den med køberen af fyringsanlægget, DuCons, indgåede
"Leveringsaftale nr. 16", støtter sine to påstande i stævningen på henholdsvis pkt. 6.2 og pkt.
14.2 i parternes aftale "Letter of Agreement", som af Danish Energy Systems anføres at være
misligholdt af SIA ORIONS. Under disse omstændigheder findes tvisten at relatere sig til
"Letter of Agreement" og følgelig være omfattet af denne aftales pkt. 23.2 om værneting.
Tvisten skal herefter afgøres ved Sø og Handelsretten, og sagen fremmes derfor ved denne
ret."

Forklaringer
Arvid Overgaard har forklaret at han siden 1996 har været administrerende direktør i Danish
Energy Systems der sælger fyringsanlæg til træ, halm, risskaller, kokosnøddeskaller osv.
rundt omkring i verden. Selskabet indgår i den forbindelse aftaler med lokale kedelprodu
center.
Samarbejdet med ORIONS kom i stand via konsulent Niels Hother Sørensen fra
konsulentfirmaet Interpartners som formidler kontakt mellem virksomheder i de baltiske
lande og Danmark.
Efter at ORIONS' medarbejdere havde fået den nødvendige oplæring, kom der gang i
forretningen. Den første aftale om levering af et anlæg blev indgået med en lettisk sav
værksvirksomhed. Det blev nøje specificeret hvad henholdsvis ORIONS og Danish Energy
Systems skulle levere, jf. letter of Agreement pkt. 1.4 og 1.5. Danish Energy Systems skulle
bl.a. levere design, engineering, elevator og kontrolpanel samt hjælp til at starte op. Kunden
skulle betale til ORIONS der skulle videreafregne overfor Danish Energy Systems der
imidlertid først modtog sit tilgodehavende med betydelige forsinkelser. Dette var


9

baggrunden for at der blev lavet et særligt bilag vedrørende anlæg nr. 2 "Leveringsaftale nr.
16" hvoraf det fremgik hvor meget køberen skulle betale direkte til hver af parterne.
Danish Energy Systems leverede tegninger til ORIONS til brug for dette selskabs
produktion. Disse tegninger er forskellige fra de tegninger som kunden, DuCons, skal have,
som er oversigtstegninger og tegninger til brug ved vedligeholdelse etc. De tegninger der er
angivet på listerne bilag 18 og 19 er produktionstegninger. De er ikke kommet tilbage fra
ORIONS.
Der var betydelige forsinkelser på Liepajaprojektet. Der var forsinkelser med
produktionen som ORIONS var ansvarlig for, og med en enkelt leverance. Danish Energy
Systems har ikke misligholdt overfor kunden, DuCons. Danish Energy Systems rykkede flere
gange ORIONS. Der skulle i januar 2000 have været supervisering af anlægget, men en del
var endnu ikke blevet monteret, derunder elevatoren, en skifter og en blæser, alle dele som
skulle monteres af ORIONS. Supervisionen skulle foretages efter aftale med DuCons og
ORIONS. Vidnet kan ikke erindre tidsplanen for leveringerne fra ORIONS.
Han blev opmærksom på aftalen af 22. februar 2000 i forbindelse med at DuCons,
under henvisning til denne aftale, ikke betalte 3. rate der var forfalden den 6. marts 2000.

Karlis Zarins har forklaret at han er direktør i og eneejer af ORIONS siden 1992. ORIONS
beskæftiger sig med fremstilling af metalvarer og fyringsanlæg.
Til brug for anlægget i Liepaja skulle Danish Energy Systems levere tegninger, teknisk
viden, montering og automatik. De tegninger som Danish Energy Systems leverede, er
videregivet til kunden. Kunden har krav på at få tegningerne. ORIONS leverede hvad man
skulle i slutningen af december 1999, i god tid inden man skulle levere, den 24. januar 2000.
Danish Energy Systems leverede ikke hvad de skulle hvorfor montering ikke som det skulle
ske efter tidsplanen, skete i januar 2000. Der kom ingen repræsentanter for Danish Energy
Systems i januar 2000. Forsinkelserne var årsagen til at vidnet måtte indgå aftalen af 22.
februar 2000 med DuCons. Parterne havde i slutningen af januar 2000 aftalt at leverancer fra
Danish Energy Systems skulle komme inden tre uger. Da det ikke skete, indgik han aftalen af
22. februar. Aftalen af 22. februar 2000 blev til efter opfordring fra DuCons der truede med at
bringe sagen for retten, og det ville skade ORIONS' gode omdømme. Danish Energy Systems
var informeret om mødet hos DuCons der førte til aftalen. Det var DuCons der indkaldte til
mødet. På mødet var vidnet repræsentant for ORIONS og Danish Energy Systems.


10


Leverancerne fra Danish Energy Systems kom først i februar og marts 2000, efter
gentagne rykkere fra ORIONS' og DuCons' side. Der manglede dog fortsat noget som
ORIONS måtte levere. Danish Energy Systems skrev selv i et brev, som dog ikke er fremlagt,
at der ville komme en repræsentant fra dem i marts 2000. Danish Energy Systems har også
oplyst at forsinkelserne skyldtes et projekt i Afrika.
ORIONS havde leveret alt hvad de skulle i januar og februar 2000. Arvid Overgaards
forklaring om forsinkelser fra ORIONS' side er usand.
ORIONS har fra DuCons modtaget i alt 187.854 LVL (ekskl. moms). DuCons skyldte
fortsat ORIONS 12.250 LVL.
Der foreligger dokument vedrørende afleveringen af anlægget i maj 2000. Dette er ikke
fremlagt. Anlægget fungerede som det skulle, i maj 2000.
Som forklaret af vidnet under forhandlingen om værnetingsspørgsmålet, kendelsen
side 10, 5. afsnit, findes der et aktstykke der dokumenterer at alle tekniske tegninger er
overdraget til køberen, DuCons. Dette aktstykke findes ikke i sagen.

Parternes argumenter
Danish Energy Systems har til støtte for påstand 1 gjort gældende at ORIONS har
misligholdt parternes aftale, Letter of Agreement idet ORIONS uden Danish Energy
Systems' samtykke med urette aftalte med parternes fælles kunde, DuCons, at Danish
Energy Systems' andel af kontraktsummen i henhold til den fælles aftale med DuCons skulle
betales til ORIONS. Aftalen var i strid med pkt. 6.2 i Letter of Agreement. ORIONS havde
ikke ret til at opkræve beløb fra tredjemand som tilkom Danish Energy Systems eller til at
indgå bindende aftaler på Danish Energy Systems' vegne.
Der forelå ikke forhold der kunne legitimere aftalen. ORIONS har ikke godtgjort at der
forelå forsinkelse fra Danish Energy Systems' side, eller at der i øvrigt forelå forhold der
kunne legitimere aftalen som indebar at beløb der tilkom Danish Energy Systems, blev betalt
til ORIONS, således som det fremgår af Retten i Kurzemes dom af 5. november 2001. Aftalen
om betaling af restkontraktsummen til ORIONS er udtryk for en så kvalificeret retsstridig og
illoyal handlemåde over for Danish Energy Systems at ORIONS og DuCons ved denne aftale
pådrog sig et direkte og solidarisk erstatningsansvar over for Danish Energy Systems for
selskabets tab som følge af aftalens virkninger.


11

Endvidere gøres gældende at ORIONS som følge af aftalen har pådraget sig et
erstatningsansvar over for Danish Energy Systems for selskabets tab som følge af at Danish
Energy Systems ikke har kunnet inddrive de skyldige restbeløb hos DuCons.
Det kan lægges til grund at DuCons som det fremgår af selskabets brev af 12. maj 2000
har foretaget alle betalinger i henhold til kontrakten om træfyringsanlægget. ORIONS har,
dog først under selskabets direktørs forklaring under hovedforhandlingen, erkendt at have
fået 187.854 LVL ekskl. moms, og det er ca. godt 22.000 LVL mere end selskabet var
berettiget til; endvidere hævder selskabet at have eller have haft 12.000 LVL til gode. På
grund af retsbruddets grovhed og ORIONS undladelse af at fremlægge dokumentation for
alle modtagne betalinger bør der slækkes på kravene til beviserne for den beløbsmæssige
opgørelse af Danish Energy Systems' krav. Det bør lægges til grund at ORIONS hos DuCons
har oppebåret ­ og under alle omstændigheder hæfter for ­ det påståede beløb som det er
opgjort ved Retten i Kurzemes dom som er endelig, og det kan også lægges til grund at
mulighederne for at få penge fra DuCons er udtømte.
Danish Energy Systems reagerede straks efter at man i maj blev bekendt med aftalen af
22. februar 2000 og rejste krav over for DuCons og ORIONS i foråret 2000 om betaling af
restkontraktsummen mv.
De af ORIONS anførte berigelsessynspunkter er ganske ubegrundede og i øvrigt først
ført frem under hovedforhandlingen. Det samme gælder ORIONS' anbringende om at
adgangen til at kræve rente skulle være tabt ved passivitet.
Til støtte for påstand 2 gøres gældende at Danish Energy Systems skal have erstattet
disse udgifter der er en påregnelig følge af det retsbrud som ligger i og fulgte efter aftalen af
22. februar 2000. Udgifterne er afholdt med rette for at konstatere kravet og søge at få det
inddrevet. ORIONS er ikke fremkommet med indsigelser mod opgørelsen af beløbet.
Til støtte for påstand 3 gøres gældende at Danish Energy Systems' ophævelse af Letter
of Agreement var berettiget. Danish Energy Systems kan derfor efter pkt. 14.2 i Letter of
Agreement kræve tegninger tilbageleveret.
ORIONS har trods opfordringer hertil ikke dokumenteret at tekniske tegninger er
overdraget til DuCons, men ORIONS' forpligtelse til at returnere tegninger er gældende
under alle omstændigheder.
Danish Energy Systems har betalt retsafgift, 14.020 kr., udgifter til oversættelse af
stævning til engelsk, 5.390 kr. og til oversættelse af fakturaer og kvitteringer 2.125 kr., i alt


12

21.535 kr. Ved omkostningsfastsættelsen bør tages hensyn til skriftvekslingen og den
omfattende formalitetsprocedure om Sø og Handelsrettens kompetence.

ORIONS har over for påstand 1 gjort gældende at selskabet ikke har misligholdt Letter of
Agreement. Det er ikke dokumenteret at ORIONS uberettiget har modtaget betaling fra
DuCons. DuCons fandt, formentlig med rette, at der forelå misligholdelse fra
leverandørernes side, og fik Orions til at indgå på aftalen af 22. februar 2000. I perioden efter
aftalen foretog ORIONS de nødvendige leverancer som førte til at aftalen om levering af
fyringsanlægget blev opfyldt. Det er på grund af disse leverancer berettiget at ORIONS har
oppebåret de beløb som Karlis Zarins har forklaret om. De anførte 22.000 LVL er altså
oppebåret for leverede ydelser ud over hvad ORIONS var forpligtet til. ORIONS er således
ikke blevet beriget i kraft af aftalen af 22. februar 2000, men har sat penge til. Hvis retten
følger påstand 1 helt eller delvist, medfører det en uberettiget berigelse for Danish Energy
Systems. Kravet mod DuCons består stadig, og det er Danish Energy Systems' risiko at
inddrivelse ikke kan ske.
Det forhold at DuCons ikke har kunnet betale Danish Energy Systems' tilgodehavende,
medfører ikke at ORIONS hæfter herfor. ORIONS har ikke påtaget sig at indestå for DuCons'
betalingsevne. Der mangler årsagsforbindelse mellem aftalen af 22. februar 2000 og det krav
som Danish Energy Systems gør gældende.
Vedrørende rentebeløbene gøres gældende at disse er afkrævet ORIONS ved brevet af
29. maj 2000, men kravet er først fremsat indenretligt ved sagens anlæg den 16. juni 2003. Der
må derfor foreligge retsfortabende passivitet
Over for påstand 2 gøres de samme anbringender gældende som over for påstand 1.
Herudover gøres det gældende at ORIONS under ingen omstændigheder kan tilpligtes at
betale de sagsomkostninger Danish Energy Systems har haft i forsøget på at få DuCons til at
betale. DuCons manglende betalingsevne medfører ikke at ORIONS hæfter.
Vedrørende påstand 3 gøres gældende at ORIONS ikke er i besiddelse af de
pågældende tegninger. Kravet er også uberettiget fordi køberen, DuCons, har en naturlig ret
til at få tegninger til brug for driften af anlægget.

Rettens begrundelse og resultat


13

ORIONS har ikke sandsynliggjort at der forelå misligholdelse i form af forsinkelse der
berettigede ORIONS til at indgå aftalen af 22. februar 2000 med DuCons, og heller ikke at der
forelå væsentlig misligholdelse der berettigede ORIONS til at tilsidesætte parternes aftale,
Letter of Agreement, særligt pkt. 6.2 i denne aftale. Ved at handle i overensstemmelse med
den retsstridige aftale af 22. februar 2000 unddrog ORIONS Danish Energy Systems for beløb
som dette selskab var berettiget til at oppebære i henhold til aftalen om levering af
fyringsanlægget. Der opstod derved en risiko for formuetab for Danish Energy Systems, et
tab der blev en realitet ved DuCons' senere konkurs. I mangel af modstående oplysninger fra
ORIONS' side må tabet opgøres således som det er sket ved dommen af 5. november 2001
afsagt af Retten i Kurzeme.
Danish Energy Systems' påstand 1 tages derfor til følge.
Det var velbegrundet at Danish Energy Systems søgte at gennemføre kravet mod
DuCons for om muligt at afværge følgerne af ORIONS' retsstridige adfærd, og der er fra
Orions' side ikke fremkommet oplysninger der giver anledning til korrigere opgørelsen over
advokatomkostninger.
Påstand 2 tages derfor også til følge.
ORIONS' adfærd indebar en væsentlig tilsidesættelse af Danish Energy Systems'
interesser og var i strid med bestemmelsen af Letter of Agreement pkt. 6.2. Det var derfor
berettiget således som det skete ved brevet af 29. maj 2000, at ophæve aftalen, jf. dennes pkt.
20.1.1, og herefter var ORIONS forpligtet til at tilbagelevere tegningerne anført i sagens bilag
18 og 19. ORIONS har ikke tilvejebragt nogen sandsynlighed for at tegningerne er
overdraget, eller at selskabet havde pligt til at udlevere nogle af tegningerne.
Påstand 3 tages derfor også til følge.
Sagsomkostningerne fastsættes efter sagens forløb herunder delforhandlingen om
værneting, til 50.000 kr., hvortil skal lægges de af Danish Energy Systems anførte positive
omkostninger.

Thi kendes for ret:

1. SIA ORIONS skal inden 14 dage til Danish Energy Systems A/S betale LVL 41.583,39,
med procesrente fra den 16. juni 2003.


14

2. SIA ORIONS skal inden samme frist til Danish Energy Systems A/S betale 12.843,96
med procesrente den 19. april 2005.
3. SIA ORIONS skal inden samme frist til Danish Energy Systems A/S udlevere
samtlige tegninger, beskrivelser og andet materiale udleveret af Danish Energy
Systems til ORIONS i forbindelse med aftale af 28. juli 1999 mellem Danish Energy
Systems og ORIONS samt DuCons, Liepaja, Letland om levering og montering af et
komplet 2 x 2,5 MW træfyringskedelanlæg mv.
4. SIA Orions skal inden samme frist til Danish Energy Systems A/S i sagsomkostninger
betale 71.535 kr. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.Søren Rathmann Jens Feilberg Allan Suhrke
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ndenretligt ved sagens anlæg den 16. juni 2003. Der
må derfor foreligge retsfortabende passivitet
Over for påstand 2 gøres de samme anbringender gældende som over for påstand 1.
Herudover gøres det gældende at ORIONS under ingen omstændigheder kan tilpligtes at
betale de sagsomkostninger Danish Energy Systems har haft i forsøget på at få DuCons til at
betale. DuCons manglende betalingsevne medfører ikke at ORIONS hæfter.
Vedrørende påstand 3 gøres gældende at ORIONS ikke er i besiddelse af de
pågældende tegninger. Kravet er også uberettiget fordi køberen, DuCons, har en naturlig ret
til at få tegninger til brug for driften af anlægget.

Rettens begrundelse og resultat


13

ORIONS har ikke sandsynliggjort at der forelå misligholdelse i form af forsinkelse der
berettigede ORIONS til at indgå aftalen af 22. februar 2000 med DuCons, og heller ikke at der
forelå væsentlig misligholdelse der berettigede ORIONS til at tilsidesætte parternes aftale,
Letter of Agreement, særligt pkt. 6.2 i denne aftale. Ved at handle i overensstemmelse med
den retsstridige aftale af 22. februar 2000 unddrog ORIONS Danish Energy Systems for beløb
som dette selskab var berettiget til at oppebære i henhold til aftalen om levering af
fyringsanlægget. Der opstod derved en risiko for formuetab for Danish Energy Systems, et
tab der blev en realitet ved DuCons' senere konkurs. I mangel af modstående oplysninger fra
ORIONS' side må tabet opgøres således som det er sket ved dommen af 5. november 2001
afsagt af Retten i Kurzeme.
Danish Energy Systems' påstand 1 tages derfor til følge.
Det var velbegrundet at Danish Energy Systems søgte at gennemføre kravet mod
DuCons for om muligt at afværge følgerne af ORIONS' retsstridige adfærd, og der er fra
Orions' side ikke fremkommet oplysninger der giver anledning til korrigere opgørelsen over
advokatomkostninger.
Påstand 2 tages derfor også til følge.
ORIONS' adfærd indebar en væsentlig tilsidesættelse af Danish Energy Systems'
interesser og var i strid med bestemmelsen af Letter of Agreement pkt. 6.2. Det var derfor
berettiget således som det skete ved brevet af 29. maj 2000, at ophæve

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»