Stempler

Rødovre Mejeri - Separatistkrav afvist

Resumé

En fordringshaver, som gjorde gældende, at man havde et separatistkrav i boet, kunne ikke anlægge sag mod boet, før kurator havde prøvet kravet. Sagen derfor afvist.

 

Dom i sagen P-10-08 


A/B Rødovre Mejeri
(Advokat Bjørn Wittrup)
mod
Rødøvre Modelfabrik A/S under konkurs
(Advokat Jørgen B. Elmer)

Sagsøgeren, A/B Rødovre Mejeri, har nedlagt påstand om, at Rødovre Modelfabrik A/S under konkurs skal tilpligtes at anerkende, at konkursboet til A/B Rødovre Mejeri skal frigive et deponeret beløb stort 1.000.000 kr. med tillæg af påløbne renter, der henstår på selskabets konto nr. 5475 274182-7 i Forstædernes Bank A/S, Hvidovrevej 94, 2650 Hvidovre.

Konkursboet har påstået sagen afvist.

Sagen er behandlet på skriftligt grundlag, jf. retsplejelovens § 366, stk. 1.


- 2 -


Sagens omstændigheder.

A/B Rødovre Mejeri købte i august 2006 en ejendom af Rødovre Modelfabrik A/S. I
forbindelse med ejendomshandlen blev det aftalt, at 1 mio. kr. af købesummen skulle
forblive deponeret i sælgers bank, indtil der forelå anmærkningsfrit skøde, og
kommunen havde meddelt ibrugtagningstilladelse til alle 26 andelslejligheder.

I forbindelse med afleveringen af byggeriet konstaterede andelsboligforeningen en
række fejl og mangler ved ejendommen, og en syn- og skønserklæring fastslog, at
der var mangler for ca. 2,9 mio. kr., hvilket beløb Rødovre Modelfabrik A/S blev
dømt til at betale andelsboligforeningen den 13. september 2007.

Den 14. november 2007 blev Rødovre Modelfabrik A/S taget under
konkursbehandling på grundlag af en konkursbegæring indgivet af A/B Rødovre
Mejeri.

En arkitekt har beregnet udgifterne til fremskaffelse af ibrugtagningstilladelse til ca.
1,2 mio. kr., og andelsboligforeningen har på den baggrund anmodet kurator om at
udbetale det deponerede beløb til dækning af denne udgift. Kurator har afslået dette
under henvisning til, at kravet ikke er fuldt ud dokumenteret.

Kurator har ikke prøvet A/B Rødovre Mejeris krav under henvisning til, at der ikke
er midler i konkursboet, som derfor forventes sluttet i medfør af konkurslovens §
143. A/B Rødovre Mejeri udtog på den baggrund stævning mod konkursboet den 26.
februar 2008.

Parternes synspunkter.

A/B Rødovre Mejeri har gjort gældende, at andelsboligforeningen har et
separatistkrav til det deponerede beløb, og at kravet kan gennemføres uafhængigt af
konkursen, jf. konkurslovens § 91. Andelsboligforeningen er som separatist
berettiget til at sagsøge konkursboet direkte og uafhængigt af den indtrufne konkurs,
og skal ikke vente på, at kurator prøver kravet, som kurator i øvrigt har meddelt, at
der ikke er midler i boet til at prøve. Andelsboligforeningens ret til det deponerede


- 3 -

beløb er at sidestille med en håndpanteret i beløbet. Udgifterne til fremskaffelse af
ibrugtagningstilladelse udgør mindst 1,3 mio. kr., og konkursboet har derfor pligt til
at frigive det deponerede beløb til andelsboligforeningen. Når endelig henses til, at
kurator i sin cirkulæreskrivelse af 17. marts 2008 har anført, at boet agter at opgive
kravet, og da ingen kreditorer har erklæret, at de agter at indtræde i sagen i medfør af
konkurslovens § 137 eller denne bestemmelses analogi, må konkursboet anses for
ikke at have svaret i sagen. Dermed skal der afsiges dom i overensstemmelse med
andelsboligforeningens påstand.

Konkursboet har gjort gældende, at der er tale om en fordringsprøvelsessag, og at
der ikke kan anlægges sag ved skifteretten, så længe kravet ikke er prøvet i boet.

Rettens bemærkninger:

Sagen drejer sig om, hvorvidt A/B Rødovre Mejeri har et separatistkrav i
konkursboet.

Et separatistkrav skal i lighed med andre krav mod boet anmeldes i boet og prøves af
kurator, jf. konkurslovens § 128 og §§ 130-131. Nærværende krav er ikke blevet
prøvet af kurator. Før dette er sket, kan der ikke anlægges sag ved skifteretten, jf.
konkurslovens § 133 og ØL B 1523-07.

Det forhold, at kurator ikke har prøvet kravet under henvisning til, at boet er uden
midler, ændrer ikke ved ovennævnte. Som konkursrekvirent og den der har en
interesse i, at kurator tager stilling til, om der består et separatistkrav, hæfter A/B
Rødovre Mejeri for omkostningerne ved konkursbehandlingen i det omfang, der ikke
er midler til dækning heraf i konkursboet, jf. konkurslovens § 27, herunder
omkostningerne ved den fornødne fordringsprøvelse.

Som følge af det anførte afvises sagen.

Med hensyn til sagens omkostninger bemærkes, at sagsanlægget er foranlediget af, at
kurator har afvist at prøve kravet under henvisning til, at der ikke er midler i boet,
uagtet at der henstår et deponeret beløb i det konkursramte selskabs navn, som A/B


- 4 -

Rødovre Mejeri har hævdet at have krav på. Under disse omstændigheder finder
skifteretten, at hver part bør bære egne omkostninger.

Thi kendes for ret:

Sagen afvises.

Ingen af parterne betaler omkostninger til den anden part.


Mette Skov Larsen


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den
  ,

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»