Revisor ikke pålagt erstatningsansvar

Resumé

Et selskabs revisorer ikke pålagt erstatningsansvar over for en professionel investor, der gennem forskellige selskaber havde tegnet obligationer med tilhørende warrants i selskabet, der senere gik konkurs.

Dom i sagen H 4/97 


Peder M. Hauch 
(Advokat Kim Utzon Jybæk) 

mod 

Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Hans Jørgen Fromberg 
Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Finn Trebbien Rohrberg 
(Advokat Thomas Markert)

Price Waterhouse Danmark v/Torben Wolsted,
Price Waterhouse Danmark v/Anders Hecht Petersen, 
Price Waterhouse/Seier-Petersen v/Torben Wolsted
og 
Price Waterhouse/Seier-Petersen v/Anders Hecht Petersen 
(Advokat René Offersen)

Under denne sag kræver Peder M. Hauch erstatning for tab ved at have investeret i obligationer med tilhørende warrants udstedt af Accumulator Invest A/S (i det følgende: Selskabet), der senere er gået konkurs.

Erstatningskravet er rejst mod Revisionsfirmaet H. J. Fromberg ved Hans Jørgen Fromberg, Revisionsfirmaet H. J. Fromberg ved Finn Trebbien Rohrberg, Price Waterhouse Danmark ved Torben Wolsted, Price Waterhouse Danmark ved Anders Hecht Petersen, Price Waterhouse/Seier-Petersen ved Torben Wolsted og Price Waterhouse/Seier-Petersen ved Anders Hecht Petersen (i det følgende under ét: de sagsøgte).

Peder M. Hauch gør navnlig gældende, at de sagsøgte som revisorer for Selskabet har pådraget sig ansvar ved ikke have sørget for, at der i årsregnskabet for 1989 og i et børsprospekt af marts 1990 vedrørende obligationer med tilhørende warrants i Selskabet blev givet fyldestgørende oplysninger, navnlig om de samlede betalinger fra Selskabet til dets bestyrelsesformand og hovedaktionær, Klaus Riskær Pedersen, og om Selskabets køb af Børsinformation Telecom A/S af Klaus Riskær Pedersens selskab Krepco Holding A/S. 

Påstande

Peder M. Hauch har nedlagt endelig påstand om, at de sagsøgte in solidum skal indbetale 12.561.305 kr. med tillæg af procesrente fra den 13. januar 1997 på konto 8075-0213060 i Sydbank. Dette beløb har Sydbank A/S afkrævet Peder M. Hauch som selvskyldnerkautionist for bankens lån til Cityland Consultants S.A. med sikkerhed i nom.12,134 mio. kr. obligationer med tilhørende warrants i Selskabet, jf. omtalen nedenfor af Peder M. Hauch og hans selskabers erhvervelse af obligationer med tilhørende warrants. 

Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Hans Jørgen Fromberg er udeblevet under sagens forberedelse, hvorefter retten har optaget sagen til dom for så vidt angår denne sagsøgte. 

De øvrige sagsøgte har påstået frifindelse.

Selskabets koncern- og ejerforhold

Efter sine vedtægter fra 1986 har Selskabet til formål direkte eller gennem datterselskaber at investere i produktions- og andre virksomheder her i landet og i udlandet. Selskabet kan tillige investere i danske og udenlandske værdipapirer.

Klaus Riskær Pedersen kontrollerede Selskabet gennem Krepco Holding A/S og andre selskaber. Ifølge Selskabets årsregnskab for 1989 kontrollerede Klaus Riskær Pedersen og hans selskaber således 46 % af den samlede aktiekapital, repræsenterende 61 % af det samlede antal stemmer i Selskabet. 

Selskabets bestyrelse var den samme som bestyrelsen i Krepco Holding A/S og bestod af Michael Edward Newcomb Burgess, Ole Peter Clausen, Klaus Riskær Pedersen og Otto Tage Henrik Axel Reedtz-Thott. Direktionen bestod af Poul Erik Brønsholm. Selskabets revisorer var Revisionsfirmaet Price Waterhouse Danmark og Statsautoriseret revisor H.J. Fromberg. 
Peder M. Hauch og selskaber, som han kontrollerede, var en betydende mindretalsaktionær i Selskabet. 

Selskabets betalinger til Klaus Riskær Pedersen mv. i 1989

I 1989 blev der udbetalt 7,702 mio. kr. i "succes fee"/provisioner fra Selskabet til Krepco Holding A/S. I året forinden, 1988, var der blevet udbetalt 2,475 mio. kr. Spørgsmålet om udbetaling af honorar fra Selskabet til Krepco Holding A/S og Klaus 
Riskær Pedersen var blevet drøftet på et møde i Selskabets bestyrelse den 24. april 1989. I referatet fra dette bestyrelsesmøde står der følgende: 

"... 

Afslutningsvis diskuterede bestyrelsen en aftale mellem Accumulator Invest A/S og Krepco Holding A/S (aftalen udleveredes i kopi til bestyrelsesmedlemmerne), hvorefter Krepco Holding A/S oppebærer en fee på 1,5 % af bruttosalgssummen af Ahorro Familiar S.A. aktierne. Bestyrelsen tog aftalen til efterretning, idet den anmodede PEB [Poul Erik Brønsholm] om et forslag til en regelmæssig honorering af KRP [Klaus Riskær Pedersen] /Krepco Holding A/S´ arbejde. 
..." 

Omkostningerne blev drøftet på Selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 1989, og af referatet fremgår bl.a. følgende: 

"...

Poul Jacobsen spurgte, hvor mange der havde fået del i posten "tantieme" i note 1, og hvad baggrunden var for de øvrige driftsomkostninger, som fra 1986 til 1988 var steget fra ca. kr. 3 mio. over ca. 12. mio. til ca. kr. 18. mio. ... 
Direktør Poul Erik Brønsholm oplyste, at tantiemen udelukkende vedrørte 4 medarbejdere i Lannung, som i overensstemmelse med, hvad der var sædvanligt inden for branchen, delvis var aflønnet med tantieme. Øvrige omkostninger var steget væsentligt i 1987 og 1988 på grund af selskabets internationalisering og dækkede navnlig over honorarer til rådgivere i udlandet og i Danmark. 
..." 

Under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation for koncernsalgsreglen i Ligningsloven, godkendte Selskabets bestyrelse den 23. august 1989, at Selskabet købte halvdelen af aktiekapitalen i selskabet Børsinformation Telecom A/S af Børsinformation Telecom Holding ApS, som var ejet af Klaus Riskær Pedersens selskab Krepco Holding A/S. Den 15. september 1989 forelagde Selskabets direktion for Selskabets bestyrelse et udkast til aftalesæt vedrørende Klaus Riskær Pedersen og Krepco Holding A/S´ vederlæggelse mv. Der var tale om: 

Udkast til endeligt skøde vedrørende ejendommen Vedbæk Strandvej 322 fra Krepco Holding A/S til det af Selskabet 100 % ejede Holdingselskabet af 4/11-1988 for en købesum på 23.695.000 kr. 

Udkast til aftale mellem Selskabet og Klaus Riskær Pedersen som arbejdende bestyrelsesformand, hvorefter Klaus Riskær Petersen blandt andet skulle oppebære 70.000 kr. månedligt, have fri bil til rådighed af mærket Mercedes Benz 560 SEL med chauffør, have fri bolig i ejendommen Vedbæk Strandvej 322, rejseordning "first class", fast medarbejder til aflastning af ham i hans politiske virke efter, at han var blevet valgt til Europaparlamentet i 1989, fri telefon og fax fra hans vinterferiested i Verbier, Schweiz, og ratepensionsordning med en årlig indbetaling på 250.000 kr. 

Udkast til kommisionsaftale mellem Consortium Immobilier de France (C.I.F.) og Krepco Holding A/S, hvorefter Krepco Holding A/S skulle oppebære "a success fee of 1,5 % of the transaction value of all mergers, acquisitions or divestitures successfully carried through." 

Den 29. september 1989 afholdt Selskabets bestyrelse møde vedrørende aftaleudkastene. Følgende fremgår af referatet:

"Efter nogen debat tog bestyrelsen aftalesættet til efterretning, herunder at ejendommen Vedbæk Strandvej 322 afhændes til Accumulator Invest A/S eller et datterselskab i koncernen. MB [Michael Burgess] advarede mod eventuelle negative markeds- og aktionærreaktioner, såfremt aftalerne blev offentligt kendte, og foreslog en meget enklere aftale, idet bestyrelsen generelt godt kunne tilslutte sig en samlet aflønning til KRP [Klaus Riskær Pedersen] i størrelsesordenen kr. 5-6 mio. som værende rimelig i betragtning af de store overskud, som KRP evnede at tilføre Accumulator Invest A/S. KRP pointerede modydelsesaspektet i aftalerne, og at aftalerne er skattemæssigt korrekt affattet ifølge vores rådgivere, og at det følgelig ikke af skattemæssige grunde var muligt at forenkle aftalerne. 
.. 
OPC [Ole Peter Clausen] foreslog, at der blev indhentet en udtalelse fra Price Waterhouse om, hvorledes de ville behandle aftalesættet i årsregnskabet, idet årsregnskabet for Accumulator Invest A/S skulle indeholde de lovkrævede oplysninger omkring KRP´s forhold til selskabet." 

Den 26. oktober 1989 afgav Price Waterhouse Danmark ApS følgende redegørelse for, hvordan udkastet til aftale om ansættelse af Klaus Riskær Pedersen som arbejdende bestyrelsesformand i Selskabet forholdt sig til bl.a. oplysningskravene i årsregnskabsloven: 

"Generelt 

Indledningsvis skal det bemærkes, at årsregnskabsloven stiller forskellige specifikationskrav alt efter, hvem der udbetales løn/kompensation til. Der er således udvidede krav, når der er tale om løn-vederlag mv til selskabets repræsentantskab, bestyrelse og direktion, for så vidt angår den løn/vederlag mv, der udbetales til den pågældende for varetagelse af de arbejdsopgaver, som den pågældende funktion indenfor selskabet indebærer. For disse grupper skal der, udover egentlig løn og honorarer, oplyses om eventuelle naturaliegoder som de pågældende modtager, feks i form af fri-bil, telefon, bolig eller lignende, herunder også omkostninger afholdt af selskabet, der grundet deres natur måtte anses for private udgifter. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har telefonisk oplyst, at der er selskabets faktiske omkostninger, der skal oplyses, og ikke eventuelle skønnede beløb, baseret på feks den skattemæssige værdi af de pågældende naturaliegoder. I relation til hr Riskær Pedersen medfører ovenstående, at der i årsregnskabet skal oplyses, om det honorar, samt andre ydelser hr. Riskær Pedersen modtager i sin egenskab af formand for bestyrelsen i Accumulator Invest A/S, på samme måde som honorarer til andre medlemmer af bestyrelsen skal oplyses. Vi har telefonisk forespurgt hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorledes en "arbejdende bestyrelsesformand" skal opfattes i relation til ovenstående. Baseret på de oplysninger vi har fået, må det konkluderes, at i det omfang, der er tale om en ansættelseskontrakt, hvor bestyrelsesformanden ansættes til at udføre specifikke arbejdsopgaver, der ikke er omfattet af de arbejdsopgaver, der normalt er omfattet af begrebet bestyrelsesformand, så er den aflønning, den pågældende modtager herfor ikke omfattet af de oplysningskrav, der gælder for bestyrelsesmedlemmer i relation til Årsregnskabslovens § 51.

Løn mv i form af naturalieydelser, som den pågældende modtager for varetagelse af særlige opgaver i relation til sin ansættelse som arbejdende bestyrelsesformand, skal i henhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen behandles på linie med løn mv. til "Andre ansatte" i relation til oplysningskravene i § 51. 
... 
Da Klaus Riskær Pedersens arbejdsindsats langt overstiger, hvad der er normalt for en bestyrelsesformand, er det vor opfattelse, at den i aftalen specificerede aflønning repræsenterer vederlag for specifikke opgaver. I udkastet til aftalen er der dog ikke sket en opsplitning i arbejdsopgaver og honorarer til Klaus Riskær Pedersen i hans egenskab af valgt bestyrelsesformand, henholdsvis arbejdsopgaver og vederlag i hans egenskab af ansat i selskabet. Vi skal anbefale, at denne opsplitning finder sted, herunder at de specifikke arbejdsopgaver kortfattet nævnes i aftalen. De specifikke arbejdsopgaver bør ikke indbefatte aktiviteter, som berettiger til kommission i henhold til udkast til kommissionsaftale mellem Krepco Holding A/S og Accumulator Invest A/S. Med hensyn til kommissionsaftalen skal vi anbefale, at selskabets advokat overvejer de selskabsretlige aspekter af en sådan aftale. 
... 
Ud fra en overordnet vurdering er vi ... af den opfattelse, at der i årsregnskabet som minimum bør nævnes, at der stilles fri bolig til rådighed for bestyrelsesformanden, dog gerne uden beløbsangivelse. Det ville dog efter vores opfattelse være bedst stemmende med Årsregnskabslovens krav i relation til den påtænkte aftale med Klaus Riskær Pedersen, at det i noten om personaleudgifter bliver omtalt, at der under løn til andre ansatte er medtaget løn mv for særlige arbejdsopgaver udført af bestyrelsesformanden. 
... 
Vi gør ... opmærksom på, at vi ikke har taget stilling til eventuelle spørgsmål som aftalen med hr Riskær Pedersen måtte give anledning til i relation til forholdet til mindretalsaktionærerne i Accumulator Invest A/S, idet vi forstår, at disse spørgsmål er afklaret inden for bestyrelsen. 

Med venlig hilsen 
Price Waterhouse Danmark 

Torben Wolsted 
Anders H. Petersen 
Statsautoriseret revisor 
Statsautoriseret revisor" 

I skrivelse af 2. november 1989 konkluderede advokat Søren Theilgaard bl.a., at kommissionsaftalen mellem Krepco Holding A/S og Selskabet efter sit indhold intet indeholdt, som gik ud over, hvad der måtte anses for begrundet i almindelige forretningsmæssige overvejelser, og således ingen særlig fordel, endsige utilbørlig fordel for nogen af parterne. Aftalen om salg af ejendommen Vedbæk Strandvej 332 kunne endvidere efter advokat Søren Theilgaards opfattelse ikke anses for at stride mod aktieselskabslovens §§ 63 og 80 om minoritetsbeskyttelse, hvis prisen efter en objektiv vurdering måtte antages at svare til ejendommens markedsværdi eller i hvert fald ikke oversteg denne med 25-30 %.

Regnskabsaflæggelsen vedrørende 1989

Af bestyrelsens skriftlige beretning for 1989 fremgik det, at Selskabet i 1989 havde erhvervet ejendommen Vedbæk Strandvej 322 for 23,7 mio. kr. og stillet den til rådighed for bestyrelsesformanden under hans arbejde i Danmark, ligesom bestyrelsesformanden som en del af sit samlede vederlag havde fri bil. I beretningen blev det endvidere bl.a. bebudet, at der på Selskabets ordinære generalforsamling ville blive stillet forslag om optagelse af et toårigt obligationslån på 132,7 mio. kr. med tilhørende warrants dels til nedbringelse af Selskabets kortfristede gæld, dels til en generel styrkelse af koncernens kapitalgrundlag.

Selskabets årsregnskab for 1989 viste et koncernresultat før, henholdsvis efter skat på 107, henholdsvis 64 mio. kr. Der var i koncernen samlede personaleomkostninger på 27,817 mio. kr., heraf for Selskabet 3,378 mio. kr. I noten til personaleomkostningerne stod der: 

"I posten indgår vederlag til bestyrelse med 167 i moderselskabet og med 3.765 til direktionen i moderselskabet og de øvrige koncernselskaber. Resterende beløb er vederlag til det øvrige personale, heraf tantieme med 550. Der har i regnskabsåret været ansat 5 personer i moderselskabet og 83 personer i de øvrige koncernselskaber 
... 
Der er stillet fri bil og fri bolig i Danmark til rådighed for selskabets arbejdende bestyrelsesformand." 

Om regnskabspraksis med hensyn til immaterielle anlægsaktiver angav koncernregnskabet følgende: 

"Goodwill aktiveres i overensstemmelse med moderselskabets og koncernens princip ikke. I det omfang, der i forbindelse med erhvervelse af datterselskaber fremkommer en forskelsværdi mellem anskaffelsesprisen for de pågældende aktiver og datterselskabets indre værdi på erhvervelsestidspunktet, fordeles merværdien først på de underliggende aktiver, i den udstrækning dette skønnes forsvarligt, og en eventuel resterende merpris behandles som koncern-goodwill, der nedskrives via egenkapitalen i købsåret." 

Årsregnskabet for 1989 var forsynet med følgende revisionspåtegning underskrevet af Torben Wolsted og Anders Hecht Petersen for Price Waterhouse Danmark og af H.J. Fromberg og Finn Trebbien Rohrberg for Revisionsfirmaet H.J. Fromberg:

"Vi har revideret ovenstående årsregnskab samt koncernregnskab med tilhørende noter for Accumulator Invest A/S for regnskabsåret afsluttende 31. december 1989, der er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse. 

Efter vor vurdering giver årsregnskabet og koncernregnskabet et retvisende billede af selskabets og koncernens økonomiske stilling pr. 31. december 1989 samt resultatet for året 1989." 

I et revisionsprotokollat af 15. marts 1990 vedrørende Selskabets 1989-regnskab angav de nævnte revisorer følgende: 

"... 
1. Accumulator Invest A/S, Vedbæk Strandvej

Moderselskabet har i året erhvervet ejendommen ... Vedbæk Strandvej 322 for 23,7 mio. Kr. af Krepco Holding A/S. 
... 
Ejendommen er stillet til rådighed for selskabets arbejdende bestyrelsesformand. 
... 

Omkostninger afholdt for Klaus Riskær Pedersen 

I forbindelse med ejendommen i Vedbæk og hr. Klaus Riskær Pedersens virke som arbejdende bestyrelsesformand, har der i 1989 været afholdt omkostninger, der er udgiftsført i årsregnskabet for Accumulator Invest A/S som følger: 

Under personaleomkostninger: 

tkr 

1. Løn til hr Klaus Riskær Pedersen (der er i Accumulator Finans A/S herudover også udgiftsført løn til samme med tkr 266) 266 

2. Løn til politisk sekretær, chauffør samt ansatte vedr Vedbæk Strandvej (Accumulator Finans A/S har her en lønudgift vedr chauffør på tkr 52) 128 

3. Renteudgifter og andre driftsudgifter vedr Vedbæk Strandvej 595 + 989

Under øvrige driftsomkostninger 
1. Leje og forsikring af firmabil, afskrivninger på samme samt rejseudgifter 306 + 306 
I alt tkr 1295 
.. 

3. 
Accumulator International Holdings BV (AIH) 
... 

Der er i årsregnskabet indtægtsført tkr 46.497 efter skat i forbindelse med afhændelse af 6 franske ejendomme. 
... 
Omkostninger i forbindelse med salget er hensat i balancen og modregnet i ovennævnte avance. Det bemærkes i den forbindelse, at der under omkostninger er udgiftsført 2,1 mio. kr. Beløbet repræsenterer særlig vederlag til Krepco Holding A/S. Dette vederlag er i tillæg til det "success fee" som Krepco Holding A/S er berettiget til i henhold til oprindelig aftale med Accumulator Invest A/S. Vi har forstået, at aftalen om "success fee" vil blive genforhandlet. 

... 

4. Børsinformation Telecom A/S 

Accumulator International Holding BV, Holland har erhvervet 50 % af aktiekapitalen i Børsinformation Telecom A/S. Overtagelsen er per årsafslutningen endnu ikke endelig, men godkendt af bestyrelsen. Der mangler endelig aftale, ligesom man afventer svar på dispensation for ligningslovens § 16 B. I koncernregnskabet anses handlen for gennemført, således at aktierne i Børsinformation Telecom A/S registreres som ejet af Accumulator International Holding BV og finansieret via mellemregning med Accumulator Invest A/S, der har betalt til Krepco Holding A/S.

Kostprisen for aktierne på kr 15 mio er i årsregnskabet nedskrevet direkte over egenkapitalen som koncerngoodwill i associeret selskab, da Børsinformation Telecom A/S har negativ egenkapital pr 31. december 1989. Dette er i overensstemmelse med det princip for koncerngoodwill, der tidligere er anvendt i koncernen. Årsagen til at nedskrivning af investeringen i Børsinformation Telecom A/S ikke er oplyst i årsregnskabet, er at vi fra ledelsen har modtaget erklæring om, at dette vil være til skade for selskabet. 
..." 

Den i revisionsprotokollatet nævnte ledelseserklæring er et brev af 15. marts 1990 stilet til revisorerne og underskrevet af bestyrelsesformand Klaus Riskær Pedersen og administrerende direktør Poul Erik Brønsholm. Heri anføres bl.a.: 

"... 
I forbindelse med den af bestyrelsen godkendte erhvervelse af aktier i Børsinformation Telecom A/S bekræftes det, at erhvervelsen er foreløbig, da den afventer endelig godkendelse i relation til beskatning efter Ligningslovens § 16,B. Derudover bekræftes det, at det af det aftalesæt med Sparekassen Sydjylland, der er under udarbejdelse, vil fremgå, at aktierne i Telecom A/S juridisk skal placeres i datter-selskabet Accumulator International Holding B.V., Holland, samt at den af Accumulator Invest A/S foretagne betaling til Krepco Holding A/S for de pågældende aktier er foretaget på vegne Accumulator Internationals B.V. 
... 
Herudover bekræftes det, at særskilt redegørelse i årsregnskabet omkring erhvervelsen af kapitalinteresser i Børsinformation Telecom A/S og den i den forbindelse foretagne nedskrivning i årsregnskabet på kr. 15 mio direkte over egenkapitalen under henvisning til koncernens princip for regnskabsmæssig behandling af koncern-goodwill vil være til skade for såvel Børsinformation Telecom A/S som Accumulator-koncernen i forbindelse med de pågåede forhandlinger omkring placering af en del af aktiekapitalen i Børsinformation Telecom A/S hos eksterne investorer. 
..." 
Selskabet afholdt ordinær generalforsamling den 26. marts 1990. Her oplyste bestyrelsesformand Klaus Riskær Pedersen i sin mundtlige beretning bl.a., at erhvervelsen af Strandvejsvillaen var sket til kostpris og således uden fortjeneste for ham eller hans selskaber, og at erhvervelsen skulle ses i lyset af, at han havde forpligtet sig til at lade Selskabet udnytte alle projekter, som han fik mulighed for at investere i. Formandens beretning blev taget til efterretning og årsregnskabet for 1989 med tilhø-
rende årsberetning og revisionsberetning enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen godkendte tillige enstemmigt bestyrelsens forslag om at optage et obligationslån på 132,7 mio. kr. med en løbetid på 2 år til en rente på 10,6 % p.a. med fortegningsret for Selskabets aktionærer. 

Obligationslånet med tilhørende warrants

Tegningsprospektet af 26. marts 1990 vedrørende obligationslånet på nominelt 132,7 mio. kr. indeholdt bl.a. følgende angivelser: 
"... 

Ledelsens vederlag for regnskabsåret 1989 (DKK 1.000): 

Direktion 368 
Bestyrelsen 167 
I alt 535 

Der er stillet fri bil og fri bolig i Danmark til rådighed for selskabets arbejdende bestyrelsesformand. 
... 

Vi har kontrolleret de regnskabsmæssige oplysninger for 1987, 1988 og 1989, aktiekapitalens opdeling og størrelse samt informationerne om lønninger og vederlag til ledelse og bestyrelse, som vi anser for at være rigtige og korrekte. 

Price Waterhouse Danmark 
Revisionsfirmaet H.J. Fromberg 
... 
... 
Torben Wolsted/Anders H. Petersen 
H.J. Fromberg/ F. Trebbien Rohrberg 

..." 

Obligationslånet blev herefter tegnet, og Peder M. Hauch lod i begyndelsen af april 1990 det hollandske selskab Cityland Holding B.V., som han kontrollerer, tegne obligationer med tilhørende warrants i Selskabet for 12,134 mio. kr., jf. nærmere nedenfor. 

Selskabets køb af aktier i Børsinformation Telecom A/S

Som nævnt ovenfor havde Selskabets bestyrelse den 23. august 1989 under forudsætning af, at der kunne opnås dispensation for koncernsalgsreglen i Ligningsloven, godkendt, at Selskabet købte halvdelen af aktiekapitalen i selskabet Børsinformation Telecom A/S af Børsinformation Telecom Holding ApS, som var ejet af Klaus Riskær Pedersens selskab Krepco Holding A/S. 
Efter at Ligningsrådet havde meddelt denne dispensation, blev spørgsmålet om køb af (yderligere) aktier i Børsinformation Telecom A/S på ny drøftet på møder i Selskabets bestyrelse den 30. august 1990 og den 17. oktober 1990, hvor følgende blev tilført bestyrelsesprotokollen: 

"... 

Da Telecom´s fremtidsmuligheder således afhænger af muligheden for at ekspandere internationalt, hvilket Krepco Holding-koncernen ikke ser sig i stand til, blev det besluttet, at Telecom-aktierne blev overdraget til Accumulator International Holdings B.V. til en samlet pris på 37 mio for hele aktiekapitalen, under forudsætning af at tilladelse fra Statsskattedirektoratet om dispensation fra holdingreglerne i Ligningslovens § 16 B kan opnås. 
For at undgå diskussion om værdiansættelsen af Telecom kan det oplyses, at den kapitaliserede værdi af Telecom kunne opgøres til ca. kr. 70,0 mio i forbindelse med salgsforhandlingerne med Esselte. Uheldigvis realiserede Esselte et meget stort periodeunderskud i perioden op til bestyrelsesmødet, hvor købsaftalen skulle underskrives, hvilket medførte, at Esselte indførte et øjeblikkeligt investeringsstop. 

Som en ekstra garanti for en korrekt værdiansættelse tilbød Klaus R. Pedersen og Krepco Holding at give en tilbagekøbsgaranti om 2 år på selskabet til salgsprisen, såfremt Telecom ikke indfriede forventningerne. 

Med dette forslag accepterede bestyrelsen, at Accumulator Invest ved Accumulator International Holdings B.V. erhvervede aktiekapitalen i Telecom A/S." 

Handlen blev i overensstemmelse hermed gennemført den 27. december 1990, men måtte i 1991 annulleres, idet Ligningsrådet ikke ville give den i bestyrelsesreferatet omtalte dispensation. Alle aktier i Børsinformation Telecom A/S blev da i stedet placeret i Selskabet, som i den forbindelse den 23. august 1991 udstedte et gældsbrev på 50,5 mio. kr. til Krepco Industri ApS. 

Regnskabsaflæggelsen vedrørende 1990

Selskabets årsregnskab for 1990 blev forsynet med en blank revisionspåtegning af de sagsøgte. Følgende fremgår af noten til personaleomkostningerne: 

" Moderselskab Koncern 
Bestyrelseshonorar 192 + 365 
Løn til direktion 400 + 3.571 
Løn til andre medarbejdere 6.831  + 33.231 
Udgifter til social sikring og andre personaleomkostninger 448 + 1.797 + 7.871 + 38.964 
Der er stillet fri bil og bolig i Danmark til rådighed for selskabets arbejdende bestyrelsesformand." 

Revisionsprotokollen for Selskabet for regnskabsåret 1990 angiver bl.a. følgende: 

"Som arbejdende bestyrelsesformand har selskabet stillet fri bolig og bil til rådighed for hr. Klaus Riskær Pedersen. I den forbindelse har der i 1990 været afholdt omkostninger, der er udgiftsført i årsregnskabet for Accumulator Invest A/S som følger:

Under personaleomkostninger 
tkr 
1. Løn til hr Klaus Riskær Pedersen 1 826 
2. Løn til politisk sekretær, chauffør samt ansatte vedr. Vedbæk Strandvej (Accumulator Finans A/S har her 
en lønudgift vedr chauffør og portner på tkr 276) 523 
3. Renteudgifter og andre driftsomkostninger vedr Vedbæk Strandvej samt firmabil, herunder afskrivninger på firmabil 2 243 + 4 592 hvilket beløb indgår i posten "løn til andre medarbejdere", tkr 6 831, jvf note 1 i regnskabet 

Under øvrige driftsomkostninger 

1. Forsikring af firmabil, samt rejse- og repræsentationsomkostninger 594+ 594 
I alt 5.186 
.. 
Axxess A/S (Børsinformation Telecom A/S) 
I regnskabet er Børsinformation Telecom A/S værdiansat ud fra et forsigtighedsprincip til kr 0. Selskabets egenkapital udgør pr 31. december 1990 negativt 13,5 mio. Endvidere er der fra sælgers side, Krepco Holding A/S en erklæring om tilbagekøb af selskabet til kostpris, kr 37 mio, samt tilbagekøb af efterfølgende kapitaludvidelser, såfremt Selskabet måtte ønske dette i perioden frem til 1. januar 1993. 50 % af aktiekapitalen i AXXESS A/S blev i forbindelse med regnskabsaflæggelsen pr 31. december 1989 overdraget fra Krepco Holding A/S til Accumulator International Holdings BV for 15 mio. Beløbet blev nedskrevet direkte over egenkapitalen i forbindelse med 1989 årsregnskabet. Overdragelsen er først endeligt tilendebragt den 28. december 1990, og omfatter 100 % af aktiekapitalen i Telecom A/S. I regnskabet for 1990 er kostprisen for erhvervelsen af de resterende 50 % af aktiekapitalen, kr 17 mio, nedskrevet direkte over egenkapitalen. Endvidere har der i årets løb været en kapitaludvidelse på kr 5 mio i børsinformation Telecom A/S ved delvis konvertering af gæld og delvis ved kontant indbetaling. Kapitaludvidelsen er i regnskabet ligeledes nedskrevet direkte over egenkapitalen." 

Selskabets betalingsstandsning og konkurs

Årsregnskaberne for 1986-1990 havde vist følgende udvikling i Selskabets egenkapital og balance:

DKKt

1986
1987
1988
1989
1990
Egenkapital 
54.376 
51.584 
197.861 
351.330 413.155 
Aktiver 

238.469 
364.951 
759.739 
2.161.520 2.864.012 
Egenkapitalandel 22,8 % 
14,1 % 
26,0 % 
16,3 % 
14,4 % 

I løbet af foråret 1991 opstod der i kølvandet på offentliggørelsen af regnskabet for 1990 usikkerhed omkring Selskabet, som i dagspressen blev omtalt som en risikabel investering, idet egenkapitalen ikke primært var skabt gennem indtjening, men gennem aktieudvidelser og opskrivning af ejendomsværdier. Kursen på Selskabets aktier faldt 25-30 % i tidsrummet fra marts til midten af maj 1991, A-aktien fra 595 til 415 og B-aktien fra 525 til 385. Selskabet meddelte den 5. august 1991 Københavns Fondsbørs, at koncernen havde solgt det franske datterselskab Consortium Immobilier de France S.A. for 1,4 mia. kr. med 
en samlet fortjeneste på 350 mio. kr., hvoraf ca. 70 mio. kr. ville blive bragt til indtægt i 1991-regnskabet. Den 4. september 1991 udsendte Selskabet en regnskabsmeddelelse for 1. halvår 1991, som viste et tab på 11,749 mio. kr. og en egenkapital pr. 30. juni 1991 på 482,971 mio. kr. Efter at Selskabet i efteråret 1991 under ledelse af advokat John Korsø Jensen forgæves havde været søgt rekonstrueret, og efter at revisionsfirmaet KPMG C. Jespersen havde foretaget en nærmere undersøgelse af Selskabet, som viste, at det havde langt større underskud end angivet af ledelsen, måtte Selskabet anmelde betalingsstandsning den 27. januar 1992 med advokaterne Henrik Andersen og John Korsø Jensen som beskikket tilsyn. Den 27. januar 1993 er Selskabet erklæret konkurs. Boet er endnu ikke sluttet. 

Peder M. Hauch og hans selskabers erhvervelse af obligationer med tilhørende warrants

Købesummen for de obligationer i Selskabet med tilhørende warrants, som Peder M. Hauchs selskab Cityland Holding B.V. havde tegnet i april 1990, var finansieret gennem et lån i Sydbank A/S, for hvilket Peder M. Hauch havde kautioneret som selvskyldnerkautionist. Den 20. december 1990 havde Peder M. Hauch givet meddelelse til Sydbank A/S om, at Cityland Holding B.V. samme dag havde solgt sine obligationer med tilhørende warrants i Accumulator Invest A/S til kurs pari med vedhængende renter til Cityland Consultants S.A., Geneve. Dette selskab er efter det oplyste registreret i Panama og ligesom Cityland Holding B.V. kontrolleret af Peder M. Hauch. Betalingen for obligationerne med tilhørende warrants skulle efter brevet ske ved, at Cityland Consultants S.A. overtog det lån på SFR 2.820.500 med tilskrevne renter, som Cityland Holding B.V. havde optaget i Sydbank A/S, og Sydbank A/S blev samtidig bedt om at sørge for at udfærdige de papirer, der var nødvendige for at overføre lånet "into the name of Cityland Consultants S.A." Den 16. december 1996 har Sydbank A/S skrevet således til Peder M. Hauch: 
"Vedrørende Deres selvskyldnerkautionsforpligtelse for selskabet Cityland Consultants S.A. 

Sydbank har i 1992 konstateret et tab stort 12.561.305 excl. renter på selskabet Cityland Consultants S.A. Sikkerheden for engagementet bestod af følgende. Sikkerhedsdepot nr 8075-700413 indeholdende: 

fondskode 300209 kr. 12.134.000 OBL. Accumulator Invest m.wts.10,6 %. Endvidere selvskyldnerkaution af Peder M. Hauch. 
Bankens krav på Dem i medfør af selvskyldnerkautionsforpligtelsen opretholdes uændret, herunder at banken er berettiget til når som helst at kræve beløbet incl. renter betalt af Dem, og at banken er berettiget til at gøre kravet gældende, såfremt De måtte komme under bobehandling." 

Sydbank A/S har ved brev af 11. marts 2005 fastholdt sit krav på 12.561.305 kr. med renter mod Cityland Consultants S.A. og mod Peder M. Hauch som selvskyldnerkautionist herfor. 

Forklaringer

Peder M. Hauch har forklaret, at han i 1989-90 var direktør i Cityland-koncernen, der var kontrolleret af en familiefond. Han styrede koncernen. I koncernen indgik de to søsterselskaber, Cityland Holding B.V., der var indregistreret i Holland, og Cityland Consultants S.A., der var indregistreret i Panama. Han erhvervede i 1988 6 % af aktiekapitalen i Selskabet til kurs 196 fra Sparekassen Sønderjylland. Da Selskabet udbød obligationerne med tilknyttede warrants i marts 1990, kontrollerede han 15 % af selskabet. Cityland Holding B.V. tegnede obligationer for 12,134 mio. kr. Af skattemæssige grunde blev obligationerne solgt til Cityland Consultants S.A. i december 1990. Sydbank A/S finansierede Cityland Holding B.V.s erhvervelse af obligatio
nerne, som lå til sikkerhed for lånet. Han kautionerede for engagementet, hvilket der ikke blev ændret ved i forbindelse med engagementets overførsel til Cityland Consultants S.A. i december 1990. Kautionen blev gjort gældende af Sydbank efter Selskabets sammenbrud. Cityland Holding B.V. er gået konkurs, og Cityland Consultants S.A. befinder sig i en betalingsstandsningslignende situation og ligger stille. Cityland-koncernen havde i 1988-89 en balance på 160 mio. kr. med en egenkapital på 80 mio. kr. Koncernen afhændede i dette tidsrum sine investeringer i primært fast ejendom for at sprede risikoen ved køb af aktier i Selskabet. Han betragtede investeringen som sikker. Han havde tillid til Klaus Riskær Pedersens forretningsmæssige evner især til at spotte selskaber med skjulte værdier, ligesom han havde tillid til selskabets direktør Poul Erik Brønsholm, der var uddannet statsautoriseret revisor. Endvidere var det betryggende, at Price Waterhouse var revisor for både Krecpo Holding A/S og Selskabet. Han var klar over, at bestyrelsen bestod af Klaus Riskær Pedersens venner. Hans tillid blev ikke svækket af, at Klaus Riskær Pedersen i 1989 blev indvalgt i Europa-Parlamentet. Han havde lært Klaus Riskær Pedersen at kende gennem sin lillebror. Efter at Klaus Riskær Pedersen havde stiftet Børsinformation i 1980'erne, hjalp han ham med kontorer i London, ligesom Cityland-koncernen på konsulentbasis bistod Selskabet med en due diligence i 1986-87 af Nielsen & Fisker A/S´ ejendomsportefølje i forbindelse med Selskabets køb af aktier i dette selskab. I 1988 introducerede han ejendomsselskabet Ahorro Familiar S.A. for Selskabet. Han fungerede som konsulent for Selskabet i forbindelse med de langstrakte forhandlinger om køb heraf. Han modtog ca. 4 ­ 5 mio. kr. i success fee for sin assistance. Selskabet realiserede en samlet fortjeneste på ca. 100 mio. kr. ved salget af Ahorro Familiar S.A. i 1989. Ahora Familiar S.A. indgik i 1989 i en byttehandel med det franske 
ejendomsselskab Consortium Immobilier de France S.A, der var ejet af det franske forsikringsselskab AXE. Han deltog på foranledning af Klaus Riskær Pedersen i et møde i Madrid vedrørende købet. Ejendommene i selskabet skønnedes i henhold til en indhentet vurderingsberetning at indeholde skjulte værdier for cirka 400 mio. kr. Han modtog ikke vederlag for sin medvirken i denne handel. Han har også introduceret Klaus Riskær Pedersen for en mindre belgisk ejendom. Han kan ikke huske om han har modtaget 10 % af fortjenesten. Herudover har han holdt ferier sammen med Klaus Riskær Pedersen, bl.a. i Verbier.

Inden obligationsudstedelsen i marts 1990 blev han sammen med de andre væsentligste mindretalsaktionærer, Ole Lindberg Jensen og Finn Harald Simonsen, kontaktet af Klaus Riskær Pedersen. Deres medvirken i tegningen af obligationer var vigtig. Der var ikke behov for tegning af nye aktier. Accumualtor Invest A/S havde ikke behov for stamkapital, da ejendommene i det franske selskab skulle sælges fra, hvorefter obligationslånet skulle indfries. De var som bankerne positivt indstillet på at medvirke til tegning af obligationerne. Han stolede på prospektmaterialet og på regnskabet for 1989. Det bekymrede ham ikke, at 
Klaus Riskær Pedersen ifølge regnskabet for 1989 fik stillet fri bil og bolig til disposition ud over honoraret som bestyrelsesformand. En samlet lønpakke på ca. 4 ­ 5 mio. kr. ville han finde passende. Det afgørende for ham var, at Klaus Riskær Pedersen ikke handlede med sig selv. Efter obligationsudstedelsen i foråret 1990 kom han regelmæssigt hos Selskabet i Amaliegade. Hans egen Cityland-koncern havde efter murens fald i 1989 investeret i 3 virksomheder i Polen og havde kontorer i Polen, som bistod Selskabet i forbindelse med forhandlinger om skovdrift i Polen. I august/september 1990 faldt kursen på Selskabets aktier kraftigt, men han ville ikke gå ud af aktien i et faldende marked til en kurs under de indre værdier. I løbet af foråret og sommeren 1991 var den gode stemning slidt op og han kontaktede sammen med Finn Harald Simonsen og Ole Lindberg Jensen advokat Ebbe Mogensen, der foreslog at udarbejde et granskningstema for at lægge pres på Klaus Riskær Pedersen. Anmodningen blev sendt til selskabet den 12. september 1991. Det er rigtigt, at granskningstemaet intet indeholdt om Klaus Riskær Pedersens honorarer fra Selskabet, men dette skyldtes, at aktionærerne på dette punkt var beskyttet af revisorerne og af årsregnskabslovens regler. Granskningstemaet indeholdt en række spørgsmål vedrørende bolig, bil og fly og forholdet til Access. Granskningstemaet var uspiseligt for Klaus Riskær Pedersen. Der blev afholdt et møde i London, hvor Klaus Riskær Pedersen redegjorde for, at Krepco Holding A/S ejede Axxess, at det gik godt med det franske ejendomsselskab, og at der ville blive aflagt et fornuftigt regnskab for 1991. Minoritetsaktionærerne tilkendegav, at de ønskede, at advokat John Korsø Jensen skulle indtræde i bestyrelsen. For ikke at skabe uro i markedet aftaltes det at vente til næste ordinære generalforsamling. Han skulle selv tilknyttes bestyrelsen som kommitteret, men blev aldrig indkaldt til bestyrelsesmøde. 

I november/december 1991 blev han klar over, at der var noget galt med Selskabet, idet Klaus Riskær Pedersen gjorde opmærksom på problemer med bankerne. Obligationslånet på 132 mio. kr. skulle indfries i foråret 1992. Der var ingen udsigt til, at obligationsejerne ville konvertere deres tilgodehavender til aktiekapital med den daværende lave aktiekurs. Det var således nødvendigt at finde en løsning, der indebar en forlængelse af lånet, hvilket han indgik på. Det blev imidlertid ikke til noget, idet det lånekonsortium, der havde pant i Krepco A/S' aktier i Selskabet, ikke tiltrådte aftalen. På det tidspunkt troede han ligesom bankerne på, at de underliggende værdier var til stede i selskabet. Det var hans overbevisning, at man blot skulle afvente frasalget af ejendommene i det franske ejendomsselskab, før aktiekursen kom til at afspejle de indre værdier. Hvis Klaus Riskær Pedersen efter betalingsstandsningen i januar 1992 og indtil slutningen af 1992 ikke havde kontrolleret det franske ejendomsselskab, ville Selskabets situation have været en anden. 

Torben Wolsted har forklaret, at han er partner i Price Waterhouse Coopers og leder af skatteafdelingen. Selskabets 1989-regnskab blev revideret af ham som partner og Anders Hecht Petersen som ansat. Der blev brugt cirka 700 timer på revisionen. Honoraret var ca. 500.000 kr. I 1989 blev der faktureret for 100.000 kr. vedrørende rådgivning. Anders Hecht Petersens 
rolle i revisionen blev betydeligt større i 1990, hvor han selv trådte lidt tilbage. Der blev samlet faktureret honorarer for 1 mio. kr. i 1990. Baggrunden for redegørelsen af 26. oktober 1989 var, at Selskabets direktør, Poul Erik Brønsholm, ønskede at vide, hvordan man regnskabsmæssigt skulle sig til aftaleudkastets forskellige elementer. Redegørelsen var en forberedelse af revisionen for 1989. De havde som revisorer ikke medvirket til udarbejdelsen af aftalen. Det var primært Anders Hecht Petersen, der udarbejdede redegørelsen. Det springende punkt var aftalens forhold til årsregnskabslovens § 51, hvorefter det samlede beløb til lønninger og vederlag til medlemmer af bestyrelse, direktører m.v. for deres funktion i selskabet skal oplyses fordelt på hver kategori. Spørgsmålet var, om den samlede vederlæggelse til Klaus Riskær Pedersen kunne deles op i bestyrelsesvederlag og "aflønning til andre medarbejdere" for det han lavede, ud over hvad en bestyrelsesformand normalt laver. Det var hans indtryk, at Klaus Riskær Pedersen ydede en stor indsats for Selskabet. Aftalen berørte ikke Krepco Holding A/S´ krav på kommissioner for formidling af salg. Kommissionsaftalen mellem Krepco Holding A/S og Selskabet gav ret til et typisk mæg-lersalær, men dækkede ikke over vederlæggelse for tilvejebringelse af finansiering og "closing" af sagerne, hvilket arbejde udførtes af Klaus Riskær Pedersen. Krepco Holding A/S´ kommissionsindtægter er i Selskabet udgiftsført som salgsomkostninger i forbindelse med opgørelsen af nettofortjenesten ved salg. I dag skal man i regnskaber oplyse om sådanne dispositioner mellem nærtstående, men det var der ikke noget krav om i 1989. Anders Hecht Petersen fik telefonisk oplyst af en medarbejder ved navn Bo Nue i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, at man godt kunne dele det op. Han er ikke bekendt med Bo Nues stilling i styrelsen. De fik ikke skriftligt bekræftet oplysningen. Uanset oplysningen fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fandt de det i redegørelsen bedst stemmende med oplysningspligten at anbefale, at det i noten til personaleudgifter blev omtalt, at der under løn til andre ansatte var medtaget løn mv. for særlige arbejdsopgaver udført af bestyrelsesformanden. De anbefalede som en "løftet pegefinger" bestyrelsen at få aftalens forhold til aktieselskabslovens regler om minoritetsbeskyttelse vurderet af selskabets advokat. Han havde læst bestyrelsesreferatet fra 29. september 1989, hvor Michael Burgess advarede mod eventuelle negative markeds- og aktionærreaktioner, såfremt aftalerne blev offentligt kendt. Det var muligvis denne udtalelse, der fik dem til at anbefale en advokatvurdering heraf.

Han var til stede på generalforsamlingen den 26. marts 1990, hvor Klaus Riskær Pedersens beretning om villaen mv. ikke gav det fulde billede af aflønningen. Men da udgifterne var indeholdt i regnskabet, betød det intet for selve resultatet og egenkapitalen for 1989.

Om en solvensgrad på 14 % i 1989 ligger i den lave ende, afhænger af en konkret vurdering. Selskabet var afhængigt af til stadighed at kunne finde købere til sine ejendomme, idet renteudgifterne på den kortfristede gæld lå fast. Selskabet var afhængigt af Klaus Riskær Pedersens indsats. Som revisorer havde de hverken i 1989 eller 1990 indtryk af, at der ikke var tale om en going concern. Der var ikke anledning til at tage forbehold herom i regnskaberne eller obligationsprospektet. 
Beslutningen om købet af 50 % af aktiekapitalen i Børsinformation Telecom A/S blev truffet af Selskabets bestyrelse i august 1989. Han erindrer ikke, at der blev lavet en vurderingsberetning. Han var bekendt med, at den anden halvdel af aktiekapitalen blev solgt til Sparekassen Sydjylland for 15 mio. kr. Der var dog ikke tale om noget sædvanligt salg, idet Sparekassen Sydjylland havde ret til at sælge aktierne tilbage. På grund af denne aftale fandt han ikke anledning til at stille spørgsmål til værdien. Han var ikke bekendt med, hvad Krepco Holding A/S skyldte Sparekassen Sydjylland, eller hvordan købesummen blev betalt.

I december 1989 blev det besluttet at placere aktierne i det hollandske datterselskab Accumulator International Holdings B.V. I overensstemmelse hermed er værdien af Børsinformation Telecom A/S medtaget i koncernregnskabet og ikke i Selskabets regnskab. Der er taget udgangspunkt i anskaffelsesværdien, men værdien er nedskrevet til nul direkte over egenkapitalen som koncerngoodwill i associeret selskab, idet egenkapitalen var negativ pr. 31. december 1989. Nedskrivningen er modregnet i foretagne opskrivningshenlæggelser vedrørende datterselskaber. Grunden til, at nedskrivningen af investeringen i Børsinformation A/S ikke blev oplyst i årsregnskabet, var, at man havde modtaget en erklæring fra ledelsen om, at dette ville være til skade for selskabet. En omtale heraf ville ikke have ændret værdierne eller tallene i regnskabet. 

Finn Trebbien Rohrberg har forklaret, at han var ansat hos Rohrberg indtil den 1. juli 1988, hvor han blev partner. Der var tale om et interessentskab mellem to anpartsselskaber, hvoraf Rohrberg fuldt ud ejede det ene, og han selv det andet. Regnskaberne er underskrevet uden angivelse af selskabsbetegnelsen. I forbindelse med Krepco Holding A/S´ køb af Selskabet blev Rohrberg indvalgt som medrevisor sammen med Price Waterhouse, som var Selskabets hovedrevisor. Der var tale om "statsrevision" på grundlag af et regnskabsudkast fra Selskabet. Selskabets direktør var uddannet statsautoriseret revisor. Vidnet har hvert år været hos Price Waterhouse et par dage i forbindelse med revisionen, hvor han blandt andet gennemgik ledelseserklæringer mv. Price Waterhouse, der var meget detaljerede, afsluttede revisionen. Han havde ved regnskabsaflæggelsen for 1989 ikke indtryk af, at der var noget galt med koncernen. Der var tale om en going concern, men også en virksomhed med en stor risikoprofil. For så vidt angår Børsinformation Telecom A/S blev det lagt til grund, at aktierne ejedes af Accumulator International Holdings B.V. ved udgangen af 1989. Der var store forventninger til indtjeningen, hvorfor ejerskabet af skattemæssige grunde blev placeret i det hollandske datterselskab. Han havde ikke bemærkninger til aflønningen af Klaus Riskær Pedersen, der leverede store modydelser til selskabet. Hans forsikringsselskab har taget dækningsforbehold for et eventuelt idømt beløb. Maksimum på forsikringen er 2 mio. kr. Han vil ikke være i stand til at betale et beløb svarende til sagsøgtes påstand. 

Per Møller har bl.a. forklaret, at han var afdelingsdirektør i Højbro afdeling af Varde Bank, som var med til at finansiere Krepco Holding A/S og Selskabet. Han udarbejdede et notat af 2. juli 1991 om Selskabet på foranledning af bankens direktion. Konklusionen var, at Selskabet havde betalingsevne, men at det var et problem, at Klaus Riskær Pedersen gjorde, som det passede ham. Banken tilkendegav over for Klaus Riskær Pedersen, at man ikke ville finde sig i camouflerede udtræk til politisk sekretær, bolig mv., men alene acceptere udtræk i form af løn og udbytte fra Selskabet. Klaus Riskær Pedersen lovede bod og bedring. Efter negativ omtale i pressen faldt aktiekursen til et niveau, der begrundende misligholdelse af engagementet, hvorfor banken i november/december 1991 kaldte værdierne. Banken mente på dette tidspunkt, at der var skjulte værdier i selskabet på 200 mio. kr. 

Peter Eberlin har bl.a. forklaret, at han i 1989 ledede redaktionen på 5 medarbejdere i Børsinformation Telecom A/S. Virksomheden var blevet stiftet i 1978 og leverede finansielle nyheder. Som udviklingsvirksomhed krævede driften i årene 1984-1989 stadig tilførsel af kapital. Det krævede store investeringer at udvikle informationssystemet. I juli 1989 blev det på et møde meddelt, at der skulle ske et management buy-out. Han blev ikke selv tilbudt at være med og sagde op og begyndte i stedet som virksomhedskonsulent. I 1990 blev han kontaktet af Poul Erik Brønsholm med anmodning om at være behjælpelig med at udforme et diagram over koncernens opbygning til brug for 1989-regnskabet. Børsinformation Telecom A/S var med i det første udkast til virksomhedsdiagram, men gled ud i den endelige version. Der var alene tale om en journalistisk bearbejdelse fra hans side, han kendte ikke noget til bestyrelsesbeslutninger og lignende. Revisorerne Hecht og Wolsted var meget nidkære og fulgte trykningen af regnskabet. De ville blandt andet se billedteksterne. Han spurgte dem ud om Børsinformation, men fik at vide, at det skulle han ikke bekymre sig om, idet aktierne var nedskrevet til nul. 

Parternes synspunkter

Peder M. Hauchs advokat har gjort gældende, at investeringen i obligationerne med tilhørende warrants skete på baggrund af årsregnskabet for 1989 og tegningsprospektet af 26. marts 1990. På trods af, at de begge var forsynet med blanke revisionspåtegninger af de sagsøgte revisorer, gav ingen af dem et retvisende billede af Selskabets økonomiske stilling, men skjulte afgørende oplysninger om, at Selskabets bestyrelsesformand handlede internt med Selskabet og hævede eksorbitante honorarer. Herved har de sagsøgte revisorer pådraget sig ansvar over for dem, som i tillid til deres blanke revisorpåtegning købte obligationer med tilhørende warrants i Selskabet.

De offentliggjorte oplysninger om ledelsens aflønning i årsregnskaber og prospekter var på ingen måde retvisende, hvilket de sagsøgte revisorer var klare over. Bestemmelsen i den dagældende årsregnskabslovs § 51, stk. 2, hvorefter de samlede beløb til lønninger og vederlag m.v. til medlemmer af repræsentantskab, bestyrelse og direktion for deres funktion i selskabet skulle oplyses fordelt på hver kategori, blev ikke overholdt. Revisorerne medvirkede endog til at udforme kontraktgrundlaget vedrørende Klaus Riskær Pedersens/Krepco Holding A/S´ vederlæggelse på en sådan måde, at man gik "lige til kanten" eller over denne, herunder ved at operere med en højst tvivlsom sondring mellem formand og arbejdende formand og ved at acceptere udbetalinger af store beløb i form af kommissioner mv. til det af Klaus Riskær Pedersen 100 % ejede Krepco Holding A/S. 
Såvel oplysningerne på generalforsamlingerne som i årsberetningen og årsregnskabet for 1989 var misvisende. De sagsøgte revisorer burde have sørget for, at årsregnskabet for 1989 ikke bibragte læseren den opfattelse, at Klaus Riskær Pedersen alene havde fri bil og bolig og modtog en andel i bestyrelseshonoraret på 167.000 kr., men ikke yderligere ydelser fra Selskabet. På tilsvarende måde burde de have sørget for, at der blev givet fyldestgørende oplysninger herom i prospektet af 26. marts 1990, hvori de sagsøgte bekræftede at have kontrolleret informationerne om lønninger og vederlag til ledelse og bestyrelse, som de anså for at være rigtige og korrekte. Uanset disse angivelser modtog Klaus Riskær Pedersens 100% ejede selskab Krepco Holding A/S i 1989 med de sagsøgtes vidende 7,702 mio. kr. i "succes fee" fra Selskabet uden at levere nogen modydelser herfor. Ved at behandle disse omkostninger som driftsomkostninger i stedet for som vederlag til et ledelsesmedlem blev regnskabet misvisende. Det blev tillige misvisende ved ikke klart at oplyse om vederlæggelsen af Klaus Riskær Pe-
dersen som "arbejdende bestyrelsesformand" med 70.000 kr. pr. måned, et årligt pensionsbidrag på 250.000 kr., refusion af rejser mv., idet disse omkostninger blev posteret under "personaleomkostninger" uden mulighed for at konstatere, at de gik til Klaus Riskær Pedersen.

De sagsøgte havde ikke på baggrund af en påstået telefonisk henvendelse til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen føje til at operere med en sondring mellem arbejdende bestyrelsesformand, hvor vederlaget kunne udgiftsføres som personaleudgifter, og bestyrelsesformand, hvor vederlaget skulle oplyses særskilt. Denne sondring er ikke i årsregnskabslovens ånd. Price Waterhouse opfordrede sågar i redegørelsen af 26. oktober 1989 Selskabet til at lade aflønningen af Klaus Riskær Pedersen omtale i noterne til regnskabet uden at sikre sig, at denne opfordring blev fulgt. Samlet set har de sagsøgte revisorer i samspil med ledelsen unddraget offentligheden adækvate oplysninger om omkostningsstrukturen i Selskabet, hvorfor regnskab og prospekt ikke blev retvisende. Som følge heraf er de sagsøgte revisorer ifaldet erstatningsansvar over for Peder M. Hauch som investor i Selskabets obligationer med tilhørende warrants. Erhvervelsen af det stærkt tabsgivende Børsinformation Telecom A/S i august 1989 for 15. mio. kr. burde have manifesteret sig i regnskabet for 1989, jf. dagældende årsregnskabslovs § 43, hvorefter man skulle angive navn og hjemsted for dattervirksomheder og associerede virksomheder, hvor stor en andel der ejedes, samt størrelsen af virksomhedens egenkapital og resultat. Købet af Børsinformation Telecom A/S fremgik således ikke klart og tydeligt af regnskabet, idet investeringen og nedskrivningen af denne til nul kroner alene figurerede som en underpostering til en note i regnskabet, hvilken underpostering ikke var offentlig tilgængelig. Betingelserne for at tillægge ledelseserklæringen om skadevirkningerne ved at omtale erhvervelsen og nedskrivningen af værdien af Børsinformation Telecom A/S betydning, var ikke til stede. Der var ikke risiko for, at omtale af forholdet kunne bevirke betydelig forretningsmæssig skade for Selskabet. De sagsøgte revisorer har endvidere undladt at afkræve ledelsen oplysninger om årsagen til dens ønske om at skjule investeringen for offentligheden, og herved har revisorerne passivt accepteret risikoen for tilsidesættelse af væsentlige hensyn til minoritetsaktionærer og kreditorer.

De sagsøgte krævede heller ikke, at der blev indhentet en vurdering af Børsinformation Telecom A/S, hvilket ville have været nærliggende i betragtning af, at det blev solgt af Krepco Holding A/S efter at have været underskudsgivende i årevis og på et tidspunkt, hvor Krepco Holding A/S havde besluttet ikke at investere mere i selskabet. De sagsøgte var bekendt med behovet for løbende kapitaltilførsel til Krepco Holding A/S og vidste eller burde have vidst, at dispositionen indebar en overtrædelse af aktieselskabslovens § 63 om utilbørlige begunstigelser.

Hensynet til et hurtigt videresalg af selskabet kunne ikke danne grundlag for at undlade at omtale erhvervelsen af dette. De sagsøgte revisorer har ikke sandsynliggjort et sådant hensyn. Der var ikke nogen realitet i salget af den anden halvdel af aktierne til Sparekassen Sydjylland. De sagsøgte revisorer har derfor tilsidesat deres forpligtelser som uafhængigt kontrolorgan til beskyttelse af minoritets- og kreditorinteresser ved at have medvirket til, at regnskabet og prospektet ikke blev retvisende. Offentligheden blev herved forhindret i at konstatere, at Selskabet havde købt et stærkt underskudsgivende selskab for 15 
mio. kr. af en nærtstående for straks at nedskrive investeringen til nul kr. Såfremt oplysningerne om erhvervelsen af det stærkt tabsgivende selskab havde været offentligt kendte, ville ingen professionelle investorer have placeret penge i Selskabet. Oplysning herom ville have medført en sådan furore om selskabet, at det ville have været umuligt at få emissionen ga-ranteret eller noteret på Fondsbørsen.

Som selvskyldnerkautionist har Peder M. Hauch lidt et formuetab svarende til det lån, for hvilket som han som selvskyldner har kautioneret over for Sydbank A/S. Selskabets økonomiske sammenbrud har bevirket, at hans selskab, Cityland Consultants S.A., er blevet ude af stand til at betale tilbage, samtidig med, at de pantsatte obligationer og warrants er blevet værdiløse Der er den fornødne årsagssammenhæng mellem de ansvarspådragende handlinger og undladelser og tabet for Peder M. Hauch, der som professionel investor ikke ville have foretaget investeringen i Selskabets obligationer med tilhørende warrants, såfremt de kritisable forhold var fremgået af regnskabet. Havde de rette forhold vedrørende Børsinformation A/S og vederlæggelsen af Klaus Riskær Pedersen havde været kendt, ville det ikke have været muligt at gennemføre emissionen, jf. herved at Michael Burgess på bestyrelsesmødet den 29. september 1989 advarede mod negative markeds- og aktionærreaktioner, såfremt aftalerne blev offentligt kendte, hvilket revisorerne var bekendt med. Det anførte gælder, uanset at Peder M. Hauch opretholdt sin investering i 1991. Hans investering i 15 % af selskabets aktier var af strategisk karakter og kunne ikke sælges i markedet, uden at dette ville medføre uro om selskabet. Det ville have skadet både Selskabet og Peder M. Hauch, hvis han havde forsøgt et stykvis salg af obligationerne. Han var da også helt frem til begyndelsen af 1992 af den opfattelse, at værdierne i Selskabet var til stede, hvilket tillige var baggrunden for, at han som en del af "Simonsen-konsortiet" deltog i bestræbelserne på at tilføre selskabet likviditet med henblik på en rolig realisation af værdierne. Selv Varde Banks undersøgelser i efteråret 1991 viste, at koncernen var kreditværdig. Der er ikke grundlag for at statuere egen skyld eller accept af risiko. Selskabet fremstod i marts-april 1990 som et seriøst og konservativt ejendomsselskab. At Selskabet tillige drev bank- og børsmæglervirksomhed, gjorde ikke investeringen risikabel, idet mæglervirksomhed pr. definition ikke er forbundet med nogen risiko. Ligeledes var en egenkapital på 16,3 % af balancesummen ikke alarmerende, idet der var tale om et øjebliksbillede, der skulle ses i sammenhæng med en nøje formuleret strategi om frasalg af specielt de franske ejendomme, som havde store skjulte værdier. Obligationslånet skulle netop afdække behovet for en styrkelse af Selskabets likviditet, mens strategien om frasalg af disse ejendomme blev realiseret.

Finn Trebbien Rohrberg har underskrevet både regnskab og prospekt personligt uden angivelse af, at han underskrev på et nu opløst anpartsselskabs vegne. Denne sagsøgte har først mange år efter stævningens udtagelse oplyst, at Revisionsfirmaet H.J.Fromberg bestod af to anpartsselskaber. På denne baggrund må denne sagsøgte hæfte direkte og personligt over for Peder M. Hauch.

De sagsøgtes advokater har gjort gældende, at de sagsøgte var berettigede til at forsyne årsregnskabet for 1989 og børsprospektet af marts 1990 med blanke revisionspåtegninger, idet såvel regnskab som prospekt var retvisende. Peder M. Hauch har bevisbyrden for, at regnskabet ikke var udarbejdet i overensstemmelse med god regnskabsskik. Denne bevisbyrde er ikke løftet. Ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet og prospektet hvilede på Selskabets ledelse, hvis ansvar det er, at regnskaber mv. giver et retvisende billede af et selskabs økonomiske stilling. Revisor skal i forbindelse med regnskabsaflæggelsen gennemføre en revision i overensstemmelse med god revisionsskik. Det var ikke og er ikke revisors opgave i forbindelse hermed at vurdere den kommercielle hensigtsmæssighed af forretningsmæssige dispositioner, men derimod at sikre sig en begrundet formodning om, at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens aktiviteter. Der er ikke begået fejl i forbindelse med årsregnskabet for 1989 og tegningsprospektet af marts 1990 vedrørende oplysninger om vederlæggelsen af Klaus Riskær Pedersen. Således er såvel Klaus Riskær Pedersens gage og pensionsbidrag mv. som Krepco Holding A/S´ "succes fees" blevet behandlet korrekt i regnskaberne, der hverken er fejlagtige eller misvisende, ligesom alle oplysningskrav, herunder i dagældende årsregnskabslovs § 51, stk. 2, har været overholdt.. Klaus Riskær Pedersens aflønning i egenskab af arbejdende bestyrelsesformand var ikke omfattet af de oplysningskrav, der gjaldt for bestyrelsesmedlemmer efter denne bestemmelse. Henvendelsen til og svaret fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen bevirkede, at de sagsøgte ikke i forbindelse med revisionen havde anledning til at betvivle, at årsregnskabslovens oplysningskrav var overholdt. Advokat Søren Theilgaard havde fastslået, at betalingen af success fee til Krepco Holding A/S var retmæssig, og de sagsøgte havde ingen anledning til at betvivle denne juridiske vurdering. Tværtimod ville det have været kritisabelt, hvis de sagsøgte selv i strid hermed selv havde foretaget en bedømmelse af dette juridiske forhold. Der er således ikke grundlag for at statuere, at de sagsøgte har handlet ansvarspådragende. De sagsøgte revisorer har heller ikke begået fejl i relation til Børsinformation Telecom A/S. Oplysningerne om handlerne med dette selskab fremgik korrekt af bogføringen og var indeholdt i regnskaberne. Den regnskabsmæssige behandling af investeringen var forsigtig og korrekt, idet værdien i overensstemmelse med selskabets regnskabsprincip blev værdiansat til nul. Peder M. Hauch har heller ikke bevist årsagssammenhæng mellem de påståede ansvarspådragende forhold og hans påståede tab. Der er ingen grund til at tro, at yderligere oplysninger om honoreringen til Klaus Riskær Pedersen og dennes selskaber ville have afholdt Peder M. Hauch fra at foretage investeringen i Selskabets obligationer med tilhørende 
warrants. Det samme gælder med hensyn til handlerne med Børsinformation Telecom A/S. Peder M. Hauch opretholdt da også sin investering efter, at regnskabet for første halvår af 1991 havde vist et underskud på 12 mio. kr., og heller ikke anmodningen om granskning motiverede ham til at afhænde obligationerne, hvilket kunne være sket uden nævneværdige tab i efteråret 1991. I stedet for at beskytte sin investering ved at gå ud af denne i tide indlod Peder M. Hauch sig som deltager i "Simonsen-konsortiet" i forhandlinger med henblik på at finde en løsning for Selskabet og dermed skaffe sig større udbytte af investeringen. Peder M. Hauch har udvist egen skyld og har accepteret en væsentlig risiko ved at investere i de pågældende obligationer med tilhørende warrants i Selskabet og ved at opretholde sine investeringer i dette, og han er også af denne grund afskåret fra at kræve erstatning. Han vidste meget vel, at Selskabets aktiviteter primært bestod i bank- og børsmægler/vekselerer-virksomhed, investering i værdipapirer samt køb/salg af fast ejendom, som alle er risikofyldte aktiviteter. Det fremgik af regnskaberne, at den overvejende del af koncernens gæld var kortfristet gæld med deraf følgende behov for løbende refinansiering og afhængighed af at kunne sælge anlægsinvesteringerne med fortjeneste. Selskabet foretog langt fra konservative anlægsinvesteringer, ligesom koncernens egenkapital kun udgjorde 16,3 % af balancesummen i 1989. At obligationerne havde en nominel rente på niveau med realkreditobligationer, var ikke udtryk for, at investeringen ikke skulle være risikobetonet. Långiverne opnåede ud over renten fordelen ved at kunne konvertere investeringen til aktier gennem de til obligationen knyttede warrants. De betydelige risici ved at investere i Selskabet og koncernen blev gentagne gange omtalt i pressen, ligesom Peder M. Hauch i forbindelse med forhandlingerne i efteråret 1991 selv opnåede et detaljeret kendskab til koncernens forhold. Ved desuagtet at opretholde investeringen på dette tidspunkt, hvor afhændelse kunne være sket uden væsentlige tab, accepterede Peder M. Hauch en ikke ubetydelig risiko.

Peder M. Hauch er ikke rette procespart, idet det slet ikke er ham, men derimod selskabet Cityland Holding B.V., som tegnede de pågældende obligationer med tilhørende warrants. Dette selskab solgte endvidere i december 1990 sine aktier til Cityland Consultants S.A., der også overtog lånet i Sydbank A/S. Hvis Peder M. Hauchs påstand toges til følge, ville erstatningsbeløbet gå i Peder M. Hauchs egne lommer og blive unddraget kreditorerne i Cityland Consultants S.A. Peder M. Hauch kan først indtræde i Cityland Consultants S.A.´s eventuelle krav mod de sagsøgte, hvis og når han har indfriet sin kautionsforpligtelse. Dokumentation for sådan indfrielse og dermed for indtrædelsen foreligger ikke, og de sagsøgte skal derfor allerede af denne grund frifindes, i hvert fald for tiden. Finn Trebbien Rohrberg har særligt gjort gældende, at han ikke er rette sagsøgte, idet han ikke var personlig indehaver af Revisionsfirmaet H.J. Fromberg, som har påtegnet årsregnskabet for 1989 og børsprospektet fra marts 1990 som generalforsamlingsvalgt revisor. H.J. Fromberg var et interessentskab, som var ejet af H.J. Fromberg ApS og FR revision ApS, hvilket anpartsselskab han ejede. Interessentskabet ophørte den 1. januar 1995, og FR Revision blev tvangsopløst i 1998. 

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Peder M. Hauch var professionel investor og havde betydelig erfaring med investering bl.a. i fast ejendom, i hvilken forbindelse han efter sin egen forklaring selv havde modtaget "success fee" af betydelig størrelsesorden fra selskaber kontrolleret af Klaus Riskær Pedersen. Det lægges til grund, at Selskabets bestyrelse den 29. september 1989 godkendte en aftale, hvorefter Klaus Riskær Pedersen ud over en månedsløn på 70.000 kr. skulle have fri bil, fri bolig i strandvejsvillaen i Vedbæk, en pensionsordning på 250.000 kr. pr. år, refusion af udgifter til rejser, repræsentation og telefon samt aflønning af en medarbejder til såkaldt planlægning og aflastning i forbindelse med Klaus Riskær Pedersens politiske arbejde.

Det er uomtvistet, at udgifterne til dette samlede vederlag til Klaus Riskær Pedersen blev medtaget i driftsregnskaberne for 1989, fordelt på posterne "personaleomkostninger" og "øvrige driftsomkostninger." 

Retten finder, at det ville have været ønskeligt, om de sagsøgte revisorer havde sørget for, at den udtalelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om fortolkningen af Årsregnskabslovens § 51, som revisorerne må antages at have indhentet, og som lå til grund for deres fordeling af vederlaget på de forskellige poster, havde foreligget i skriftlig form. Uanset dette findes Peder M. Hauch imidlertid ikke at have sandsynliggjort, at en anden fordeling af vederlaget på de forskellige poster i driftsregnskabet og/eller yderligere oplysninger i noterne om Klaus Riskær Pedersens samlede vederlag ville have været af væsentlig betydning for Peder M. Hauchs beslutning om at investere i de konvertible obligationer i Selskabet i marts 1990. Peder M. Hauch lagde således efter sin egen forklaring afgørende vægt på mulighederne for fremtidig indtjening gennem Klaus Riskær Pedersens fortsatte virke for Selskabet, hvorimod det må lægges til grund, at størrelsen af det samlede vederlag, i hvert fald på dette tidspunkt, spillede en underordnet rolle for ham, der som nævnt selv havde oppebåret betydelige tilsvarende honorarer fra selskaber kontrolleret af Klaus Riskær Pedersen. Strandvejsvillaen i Vedbæk indgik endvidere i Selskabets balance, ligesom 
det udtrykkeligt var omtalt i noterne, at der var stillet fri bil og bolig til rådighed for Klaus Riskær Pedersen. 
Det lægges til grund, at der i 1989 blev udbetalt 7,702 mio. kr. i "success fee" fra Selskabet til Krepco Holding A/S, og at dette "success fee" blev fratrukket ved opgørelsen af indtægterne fra salget af Ahorro Familiar S.A. og A/S Fisker & Nielsen, således at det alene var nettoprovenuet ved salget af disse, der var medtaget i regnskabet. På det tidspunkt, hvor regnskabet blev udarbejdet, var det sædvanligt, at sådanne udgifter blev fratrukket fuldt ud i provenuet i forbindelse med opgørelsen af ekstraordinære indtægter. På dette tidspunkt var der endvidere ikke pligt til i regnskabet at oplyse, at sådanne indtægter blev udbetalt til nærtstående. Sø- og Handelsretten har herefter ikke grundlag for at fastslå, at regnskaberne skulle have indeholdt nærmere oplysninger om det nævnte "success fee". 

Det fremgår af 1989 koncernregnskabets oplysning om anvendt regnskabspraksis, at koncerngoodwill blev nedskrevet via egenkapitalen i købsåret. Sø- og Handelsretten finder, at Børsinformation Telecom A/S i 1989 efter salget af 50 % af aktiekapitalen til Sparekassen Sydjylland måtte anses som et associeret selskab. Da Accumulator Invest Holdings B.V. efter det oplyste ikke hæftede over for Børsinformation Telecom A/S´ kreditorer, var det herefter regnskabsmæssigt korrekt at nedskrive egenkapitalen til 0 kr. i koncernregnskabet.

Selv om Børsinformation Telecom A/S havde været et datterselskab, ville der efter Sø- og Handelsrettens opfattelse ikke være grundlag for at kritisere, at revisorerne under de foreliggende omstændigheder undlod at redegøre nærmere for erhvervelsen og tabene i Børsinformation Telecom A/S, idet revisorerne måtte lægge ledelsens erklæring til grund, hvorefter nærmere oplysninger herom ville være til skade for Selskabet. Retten finder således ikke holdepunkt for, at revisorerne under de foreliggende omstændigheder havde grundlag for at tilsidesætte bestyrelsens skøn over skadevirkningerne af at omtale den forholdsvis beskedne investering i Børsinformation Telecom A/S og den efterfølgende nedskrivning af værdien. 
Allerede som følge af det anførte skal de sagsøgte revisorer frifindes, uden at det er fornødent at tage stilling til de øvrige anbringender, som er anført til støtte for de sagsøgtes frifindelsespåstand, herunder vedrørende egen skyld og accept af risiko og vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt Peder M. Hauch overhovedet ved de sagsøgtes handlinger eller undladelser har lidt noget tab, som er værnet af erstatningsretlige regler.

Frifindelsen omfatter også sagsøgte Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Hans Jørgen Fromberg, uanset at denne sagsøgte er udeblevet under sagens forberedelse, hvor retten optog sagen til dom for så vidt angår denne sagsøgte, idet retten på baggrund af det anførte heller ikke i forhold til denne sagsøgte finder Peder M. Hauchs påstand begrundet, jf. retsplejelovens § 362, jf. § 360, stk. 3. Retten pålægger dog ikke Peder M. Hauch at betale sagsomkostninger til denne part, jf. retsplejelovens § 312, stk. 2. 

Under hensyntagen til sagens omfang, karakter og varighed fastsætter retten, at Peder M. Hauch i sagsomkostninger skal betale 300.000 kr. til sagsøgte Revisionsfirmaet H.J. Fromberg v/Finn Trebbien Rohrberg, der under sagen har været repræsenteret først af advokat Michael Amstrup og derefter af advokat Thomas Markert, og 300.000 kr. til de sagsøgte Price Waterhouse Danmark ved Torben Wolsted, Price Waterhouse Danmark ved Anders Hecht Petersen, Price Waterhouse/Seier-Petersen ved Torben Wolsted og Price Waterhouse/Seier-Petersen ved Anders Hecht Petersen, der under sagen har været repræsenteret først af advokat Henrik Christrup og derefter af advokat René Offersen. 

T H I K E N D E S F O R R E T

Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Hans Jørgen Fromberg, Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Finn Trebbien Rohrberg, Price Waterhouse Danmark v/ Torben Wolsted, Price Waterhouse Danmark v/Anders Hecht Petersen, Price Waterhouse/Seier Petersen v/Torben Wolsted og Price Waterhouse/Seier-Petersen v/Anders Hecht Petersen, frifindes.

Revisionsfirmaet H. J. Fromberg v/Hans Jørgen Fromberg bærer sine egne sagsomkostninger.

Peder M. Hauch skal inden 14 dage i sagsomkostninger betale 300.000 kr. til Revisionsfirmaet H.J. Fromberg v/Finn Trebbien Rohrberg og 300.000 kr. til Price Waterhouse Danmark v/ Torben Wolsted, Price Waterhouse Danmark v/Anders Hecht Petersen, Price Waterhouse/Seier Petersen v/Torben Wolsted og Price Waterhouse/Seier-Petersen v/Anders Hecht Petersen. 


John Tyrrestrup 
Michael B. Elmer 
Per Skovsted 
(Retsformand) 
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

 

Handlinger i strid med markedsføringsloven og lov om forretningshemmeligheder

Af Selskabsadvokaterne Generelt Udøver din tidligere medarbejder eller samarbejdspartner konkurrerende ...»

Kundeklausul

Generelt Ved en kundeklausul forpligter den ene aftalepart sig til ikke efter aftalens ophør at have ...»