Rettigheder til varemærke SIMPLY

Resumé

Sagen vedrører, om varemærket SIMPLE WISH krænker rettighederne til varemærket SIMPLY, som begge er registreret for blandt andet damebeklædning. Dette er ikke tilfældet. For så vidt angår dametøj i store størrelser, som udgør et særligt markedssegment, skal der foretages en skærpet bedømmelse af forvekslingsrisikoen, hvilket medfører, at der i dette markedssegment er risiko for, at det vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem varemærkerne. 

Dom i sagen V-133-03 


Mind Companies A/S
(Advokat Johan Løje)
mod
B-Young A/S
(Advokat Henning Klee)

Indledning og påstande

Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt SIMPLE WISH er forveksleligt med SIMPLY. Begge varemærker er registreret og anvendes for damebeklædning.

Mind Companies A/S har nedlagt påstand om, at 1. B-Young A/S tilpligtes at ophøre med brug af betegnelsen SIMPLE WISH
for damebeklædning, subsidiært for damebeklædning i store størrelser, størrelse 46 og derover.

2. B-Young A/S tilpligtes at trække EF-ansøgning nr. 002608453 SIMPLE WISH tilbage, subsidiært at begrænse varefortegnelsen for nævnte ansøgning til ikke at angå damebeklædning, mere subsidiært til at begrænse varefortegnelsen for nævnte ansøgning til ikke at angå damebeklædning i store størrelser, størrelse 46 og derover. 

3. B-Young A/S tilpligtes at afregistrere domænenavnet www.simple-wish.dk.

4. B-Young A/S betaler til Mind Companies A/S 500.000 kr. med sædvanlig procesrente fra sagens anlæg den 13. november 2003.

B-Young A/S har nedlagt påstand om frifindelse for samtlige nedlagte påstande.

Sagens omstændigheder

Mind Companies designer og producerer damebeklædning under flere varemærker,
herunder SIMPLY. Dette varemærke er med ansøgningsdato den 22. december 1988
registreret i Danmark som figurmærke - alene bestående af navnet skrevet med blok-
bogstaver - for klasse 25 og er med ansøgningsdato den 15. september 2000 registre-
ret som ordmærke for klasse 18 og 25. SIMPLY blev endvidere i 1990'erne registre-
ret nationalt i en række andre europæiske lande som figurmærke i en anden variant,
men navnet skrives dog fortsat med blokbogstaver. Mind Companies ansøgte i 2000
om europæisk varemærkeregistrering af SIMPLY som ordmærke i klasse 18 og 25,
men gennemførte den ikke på grund af en indsigelse fra en spansk rettighedshaver.
Ordmærket SIMPLY blev herefter søgt registreret dels i Danmark., jf. ovenfor, dels i
en række andre europæiske lande. Der er fremlagt markedsføringsmateriale m.v.,
som viser, at SIMPLY siden 2000 har været anvendt for damebeklædning i størrelse
38-52, og at navnet normalt skrives med almindelige små bogstaver. I en pressemed-
delelse fra 2000 fremhævede Mind Companies, at der var tale om et mærke for tøj i
store størrelser. Den 1. september 1998 registrerede Mind Companies domænenavnet
www.simply.dk.

B-Young er et selskab i Brandtex A/S koncernen. B-Young ansøgte den 9. marts
2002 om europæisk registrering af SIMPLE WISH som ordmærke for klasse 14, 18
og 25. Efter indsigelse fra og sameksistensaftale med et andet selskab er ordmærket
begrænset til ikke at omfatte fodtøj. Ordmærket blev endvidere registreret for klasse
25 i Norge og Schweiz. Siden 2003 har B-Young solgt damebeklædning under mær-


- 3 -

ket SIMPLE WISH, og ifølge det fremlagte markedsføringsmateriale skrives navnet
med blokbogstaver og undertiden med et træ i baggrunden. Den 20. august 2002 re-
gistrerede B-Young domænenavnet www.simple-wish.dk.

Der er under sagen enighed om, at normalområdet for damebeklædning omfatter
størrelserne op til 44/46, og at området for de store størrelser omfatter størrelse ca. 46
til størrelse 56.

Mind Companies har for at dokumentere, at B-Young havde kendskab til SIMPLY,
fremlagt en artikel fra Dansk Industri og Beklædnings medlemsblad Textil & Be-
klædning, august 2001, hvor SIMPLY var omtalt. B-Young er ikke medlem af Dansk
Industri og Beklædning, men det er Brandtex A/S.

Ifølge en udskrift af Internetsøgefunktionen NameProtect fra maj måned 2004 er det
muligt at foretage en gratis søgning i denne database på amerikanske og canadiske
varemærker.

Det fremgår om ordet "simple" i B. Kjærulff Nielsens engelsk-dansk ordbog, at det
kan have betydningen enkel, usammensat og ukompliceret. "Simply" kan have be-
tydningen enkelt, ganske simpelt, simpelthen og kun.

Ved en sammenlignelighedssøgning den 4. november 2003 af SIMPLE WISH i
Compu-Mark Nordic (Scriptor) for danske varemærker fremkom blandt andet
SIMPLE og SIMPLY. Derimod fremkom ingen ældre rettigheder ved en udateret
søgning af SIMPLE WISH i Patent- og Varemærkestyrelsen.

Forklaringer

Jesper Ingø har forklaret, at han er administrerende direktør i Mind Companies. Sal-
get af SIMPLY blev genoptaget før 2000-2001, hvor Cappucino Fashion A/S og
Mind A/S blev til Mind Companies A/S. Han tiltrådte i Cappucino Fashion i 2001 og
havde ikke tidligere beskæftiget sig med beklædning i store størrelser. Dette segment
omfatter en snæver kreds af butikker og mærker, herunder Deluca, Zhenzi, Studio og
Texline. Det er tale om et specielt område, som har udviklet sig meget med hensyn til
større butikker og større udvalg, da der er kommet flere og flere store piger. I 2001


- 4 -

var der 25-30 specialforretninger, mens der i dag et par hundrede, men der er stadig
tale om en niche. Nogle få butikker har en særskilt afdeling med store størrelser, da
de er et segment for sig selv. Det ville være mest relevant at kalde størrelserne for
xxxxlarge, men det har en psykologisk betydning at nøjes med et x. Small i de store
størrelser svarer til størrelse 46. Det stiller særlige krav til maskinerne at producere
stort tøj, og der benyttes specielle skabeloner og pasformer. Markedet er følsomt, og
det er vigtigt, at størrelserne passer. Mind Companies' tøjmærker Dominique og
SIMPLY er indarbejdet hos forbrugerne for kvalitet.

Mind Companies er en stor aktør på markedet for store størrelser, og dette område
udgør 85 % af virksomhedens omsætning på i alt 50-55 mio. kr. årligt. B-Young har
en større omsætning end Mind Companies. I sommeren 2003 konstaterede Mind
Companies, at B-Young var begyndt at sælge SIMPLE WISH i forretningen Klæde-
skabet i Greve. Klædeskabet er en specialforretning for store størrelser, og den følger
godt med, når der sker noget nyt på dette område. Hvis Klædeskabet er interesseret i
en kollektion, er den en konkurrent til Mind Companies. Under en tøjmesse i august
2003 sagde en repræsentant for Klædeskabet, at de havde fået SIMPLY WISH.
SIMPLY var imidlertid ikke udstillet på messen. Han er ikke bekendt med, om Klæ-
deskabet fører SIMPLE WISH i dag.

Målgrupper for beklædning inddeles ikke længere efter alder. Dominique er til den
"voksne" pige på 35 år og op efter, mens SIMPLY dækker området før dette, men
opdelingen er ikke firkantet. SIMPLY er til "lillesøster".

Susanne Brændgaard har forklaret, at hun er administrationschef i B-Young, som
ejes 100 % af Brandtex A/S. Hendes opgaver spænder vidt og omfatter blandt andet
varemærkeregistrering og IT-ansvar, men hun har intet at gøre med tøjdesign. Brand-
tex har en række datterselskaber, hvoraf nogle af dem henvender sig til samme mål-
gruppe, og der er en sund konkurrence mellem selskaberne. De enkelte selskaber
holder nye idéer for sig selv.

B-Young producerer beklædning og sko til piger og kvinder. B-Young er en stor
virksomhed på dette marked, men hun ønsker ikke at oplyse nærmere om selskabets
omsætning. 90 % af produktionen eksporteres til hovedsageligt Norge og det øvrige
Europa. Kunderne kan ikke opdeles efter alder, da folks sind bliver "ældre" på meget


- 5 -

forskellige tidspunkter. B-Young markedsfører tre hovedmærker: "b.young" er fra
1991 og henvender sig til den lidt ældre pige i størrelse 36-44, som måske har stiftet
familie, men ved, hvad hun vil. "ICHI" er fra 1998 og henvender sig til den yngre
målgruppe i størrelse 36-40/42, typisk til den selvstændige og modebevidste singel-
pige i studie- og cafemiljøet. "Simple Wish" er fra foråret 2003 og henvender sig til
den modne kvinde i størrelse 36-46, som har stiftet familie og fundet en karriere, og
som bruger meget tid på familien. En ICHI-pige kan ikke gå med Simple Wish, men
en b.young-pige kan godt.

Masaaki Minamishima udviklede for nogle år siden varemærker for B-Young. Det
var ham, der fik ideen til SIMPLE WISH. Han havde fundet ordet "wish" i en ord-
bog, men manglede et ord mere, da det er svært at få registreret ét ord. Masaaki Mi-
namishima foretog en undersøgelse for konkurrerende navne i søgemaskinen Na-
meProtector, som dengang også omfattede europæiske mærker. Masaaki Mina-
mishima arbejdede med en kombination af "singel" og "wish", men da han fandt et
legetøjsfirma, der brugte "simple wish", syntes han, at det var bedre. Masaaki Mina-
mishima sagde ikke noget om et mærke, som hed SIMPLY. SIMPLE WISH var dog
ifølge det Europæiske varemærkeregister i konflikt med Deckers Outdoor Corpora-
tions rettigheder til SIMPLE, hvorfor der blev indgået en aftale om, at B-Young ikke
måtte anvende sit mærke for skotøj. Masaaki Minamishima har drøftet mulige navne
med hende, men han er ikke indkaldt som vidne i denne sag, da han arbejder for en
konkurrent. Der er ikke noget misforhold mellem dem.

Hun kendte ikke til SIMPLY, da B-Young begyndte at finde deres nye mærke, og
hun fik først kendskab til SIMPLY, da der i juli 2003 kom et brev fra Mind Compa-
nies' advokat. B-Young var ikke medlem af Dansk Industri og Beklædning og mod-
tog derfor ikke forbundets blad, heller ikke fra Brandtex A/S.

B-Young solgte SIMPLE WISH i de store størrelser 46-56, men kun i en enkelt kol-
lektion. B-Young var blevet opfordret til at lave store størrelser, men ophørte med
det igen, da det krævede et helt specielt design og produktion, og da det ikke var ren-
tabelt. B-Young har ingen konkrete planer om at lave tøj i store størrelser igen.

Asger Thulesen har forklaret, at han er økonomichef i Mind Companies. Han var
med, da produktionen SIMPLY blev genoptaget i 2000 for at dække efterspørgslen


- 6 -

fra kunderne. SIMPLY var tænkt som en lillesøster og supplement til Dominique.
SIMPLY skulle være tøj i store størrelser, og da de havde registreret varemærket i
forvejen, gjorde de sig ikke store overvejelser om navnet.

Han har oplevet, at forbrugere har ringet til Mind Companies og spurgt, hvor de kun-
ne købe SIMPLE WISH. Dette er sidst sket for et års tid siden. Henvendelserne blev
besvaret af salgsafdelingen, og han kan ikke sige, hvor mange det drejede sig om.

Af Mind Companies' bogholderisystem fremgår, at omsætningen til forretningen
Klædeskabet i Greve på forårskollektionen faldt fra 209.000 kr. i 2002 til 82.000 kr. i
2003 og til 75.000 kr. i 2004, og omsætningen på efterårskollektionen faldt fra
202.000 kr. i 2002 til 68.000 kr. i 2003 og til 32.000 kr. i 2004.

Jan Pedersen har forklaret, at han er sælger i Mind Companies. Der er to sælgere på
SIMPLY. Han var ansat i Cappucino fra 1994 til 1998, hvor han solgte Dominique.
Han blev på ny ansat den 1. maj 2004 og sælger nu både Dominique og SIMPLY.
Han har hele tiden beskæftiget sig med damebeklædning i store størrelser, som er en
niche, for der er ikke så mange forretninger med tøj i store størrelser. I alt er der om-
kring 100 specialforretninger inklusive de afdelinger, som er en del af en større for-
retning. Det er ikke almindeligt, at tøjforretninger har en sådan afdeling. Der er tale
om to vidt forskellige ting, og hvor kunder i normalområdet selv finder sit tøj, kræver
tøj i store størrelser personlig betjening og vejledning. Det tager derfor længere tid at
sælge tøjet til forretningerne, for der skal oplyses meget om bl.a. tøjet og materialer-
ne.

Der findes ca. 10 mærker for tøj specielt til store størrelser, og producenterne kender
hinanden rigtigt godt. Han så første gang SIMPLE WISH i efteråret 2003 i special-
forretningerne, og han så det sidste gang i efteråret 2004 eller i begyndelsen af 2005.
I nogle af forretningerne fortalte personalet, at hans kollega skulle komme i efter-
middag, men det var ikke tilfældet, og de tog klart fejl af mærkernes oprindelse. 90
% af specialforretningernes indehavere har ikke nødvendigvis en detailuddannelse,
men driver forretningen mere af personlige årsager. Indehaverne kan have lidt svært
ved at skelne de engelske ord fra hinanden, men han har dog ikke direkte oplevet, at
en forretning ved en fejl købte SIMPLE WISH i stedet for SIMPLY.


- 7 -

Christina Lind Hansen har forklaret, at hun har det daglige ansvar for økonomi og
personale og er brand manager i relation til SIMPLE WISH. Da hun tiltrådte i B-
Young den 17. marts 2003 eksisterede SIMPLE WISH som varemærke, men hun
havde ikke kendskab til SIMPLY på det tidspunkt. SIMPLE WISH var med på en
tøjmesse i august 2003 som et sammenhørende brand med b.young, men derefter
blev produktionen af SIMPLE WISH udbygget, og markedsføringen af mærket blev
gjort selvstændig.

SIMPLE WISH henvender sig til pigen, der er blevet en klassisk kvinde, er etableret
på arbejdsmarkedet, prioriterer familie og fritid, men stadig følger moden. Tøjet må
gerne følge formerne, men må ikke sidde stramt. Det er vanskeligt at definere alders-
gruppen, men den er omkring 35 år og opefter. Der er således tale om den lidt ældre
del af segmentet. SIMPLE WISH produceres i størrelse 36-46 til alle lande. Efter
opfordring fra kunderne forsøgte B-Young også at sælge SIMPLE WISH i størrelse
46 til 56, men ophørte efter et års tid på grund af for dårlig indtjening. Kroppens for-
mer ændrer sig meget, når man kommer op i de store størrelser. Det kræver derfor
specialister at designe tøjet, og erfaringen fra de mindre størrelser kan ikke uden vi-
dere overføres. Siden 2004 har der kun været produceret SIMPLE WISH i størrelse
36-46, og B-Young har ingen konkrete planer om at producere store størrelser igen.
Hun har aldrig opfattet der således, at SIMPLE WISHs målgruppe kolliderede med
målgruppen for SIMPLY, da SIMPLE WISH henvender sig til en anden - ældre og
mere klassisk - målgruppe.

SIMPLE WISH eksporteres for 90 %'s vedkommende, hvilket har været stabilt gen-
nem hele perioden.

Hun har ikke kendskab til, at der er sket forveksling mellem SIMPLY og SIMPLE
WISH. Ingen i hendes afdeling med 13 medarbejdere har hørt om sådan forveksling,
og hun er heller ikke bekendt med, at der er sket forveksling i forretningerne. Hun
kender forretningen Klædeskabet, som B-Young på et tidspunkt havde samhandel
med. Den 1. december 2003 solgte B-Young for første gang varer til Klædeskabet
under navnet SIMPLE WISH for 5.756 kr. I 2004 solgte B-Young varer til Klæde-
skabet for 40.526 kr. i første halvår og for 28.754 kr. i andet halvår. Sidste gang, der
blev faktureret til Klædeskabet var den 22. november 2004. Samarbejdet ophørte på
grund af betalingsforsinkelser. Klædeskabet havde selv henvendt sig til B-Young om


- 8 -

SIMPLE WISH, og B-Young havde ikke på noget tidspunkt annonceret SIMPLE
WISH i store størrelser.

SIMPLE WISH skrives altid med lige store blokbogstaver.

Procedure

Mind Companies har gjort gældende, at SIMPLY er kendt på markedet for damebe-
klædning i store størrelser. Der er tale om et lille og eksklusivt marked med få udby-
dere og få specialbutikker eller butikker med specialafdelinger. Beklædningen har sin
egen størrelsesinddeling i small, medium og large, er placeret for sig selv, er produ-
ceret efter særlige mål, design og maskiner, og området er derved noget helt andet
end det traditionelle modemarked. Markedet for store størrelser er voksende, og
Mind Companies er en stor aktør på dette særlige område og har gjort omfattende
brug af det registrerede varemærke SIMPLY siden 2000, hvorimod B-Young ikke
tidligere har været inde på dette marked, før B-Young introducerede SIMPLE WISH
i 2003.

Det gøres gældende, at SIMPLE WISH er forveksleligt med SIMPLY, og at betin-
gelserne i varemærkelovens § 4, stk. 1, nr. 2, er opfyldt, således at B-Youngs anven-
delse af SIMPLE WISH kan forbydes, jf. også markedsføringslovens §§ 1 og 5. For-
veksleligheden skal bedømmes ud fra et helhedsindtryk af de to mærker. Mærkerne
anvendes begge for damebeklædning, og denne direkte kollision mellem de omfatte-
de varer medfører, at kravet til forvekslelighed svækkes. Visuelt er SIMPLY nær-
mest indeholdt i SIMPLE, da de fem første bogstaver er ens, og begge ord er på 6
bogstaver. Det er alene tilføjelsen WISH i andet led af det yngre mærke, som gør en
forskel. De lydlige udtryk af SIMPLY og SIMPLE er relativt tæt på hinanden bortset
fra, at "-i" lyden sidst i SIMPLY adskiller sig fra "-ple" lyden sidst i SIMPLE, men
denne forskel er meget svag. "Wish" lyden er ikke nogen skarp lyd, og to ords mær-
ket lyder samlet som et ord, hvis det udtales hurtigt. Betydningen af SIMPLE WISH
er et simpelt ønske eller drøm som et adjektiv, hvorimod SIMPLY har karakter af
adverbium med betydningen "simpelthen", men denne forskel er ikke af betydning.


- 9 -

B-Young kan ikke have været uvidende om SIMPLY, da begge virksomheder ligger
i Jylland og er beklædningsvirksomheder af en vis størrelse. SIMPLY har desuden
været udstillet i Bella Centret siden 2000.

Der har været konkrete tilfælde, hvor forbrugerne har kontaktet Mind Companies om
SIMPLE WISH. Der må endvidere lægges vægt på, at den typiske forbruger ikke
nødvendigvis er meget oplyst om mærkerne og ofte træffer et relativt hurtigt valg om
køb af tøj, som ikke er et meget dyrt forbrugsgode.

Det kan ikke tillægges betydning, at B-Young kun blev mødt af SIMPLE ved mod-
mærkeundersøgelsen hos EF-Patentmyndigheden. Der er alene tale om en teknisk
undersøgelse, og B-Young blev opmærksom på, at ordmærket SIMPLE gav proble-
mer i et sådant omfang, at B-Young måtte afholde sig fra at producere fodtøj under
mærket SIMPLE WISH, selv om B-Young normalt forhandler sko.

Mind Compaines' registrerede varemærke er til hinder for registrering af SIMPLE
WISH, jf. varemærkeforordningens artikel 52.

Registreringen af simple-wish.dk er i strid med Mind Companies' rettigheder efter
varemærkeloven og markedsføringsloven. Navnene er forvekslelige og bedømmelsen
skærpes af, at SIMPLY nærmest er indeholdt i domænenavnet.

Mind Companies har ifølge varemærkelovens § 43 krav på erstatning som følge af B-
Youngs krænkelse af Mind Companies' rettigheder. Ved fremlæggelse af de faktiske
omsætningstal til Klædeskabet har Mind Companies sandsynliggjort, at brugen af
SIMPLE WISH har medført et direkte tab for Mind Companies, som dog ikke kan
opgøres nærmere. Erstatningens størrelse kan fastsættes efter de foreliggende oplys-
ninger, herunder at B-Young begyndte at sælge til Klædeskabet i 2003. Retten må se
bort fra Christina Lind Hansens forklaring, da hun læste op af et bilag, som ikke er
fremlagt. B-Young må ligeledes betale en kompensation for den markedsforstyrrelse,
som brugen af SIMPLE WISH har medført.

Ved tilkendelse af sagsomkostninger skal der tages hensyn til, at B-Young for længe
siden kunne have meddelt, at salget af store størrelser, størrelse 46-56, var ophørt.
Uden denne oplysning var Mind Companies nødsaget til at forfølge sagen som gjort.


- 10 -


B-Young har gjort gældende, at varemærkerne ikke er forvekslelige. Det bestrides
ikke, at der foreligger vareartslighed indenfor klasse 25. Bedømmelsen af forveksle-
ligheden skal tage udgangspunkt i en helhedsbedømmelse af de to mærkers aftryk i
det udviskede erindringsbillede hos køberne, hvori indgår varens art og købernes
beskaffenhed. De enkelte elementer i helhedsbedømmelse er følgende:
· Visuelt er der tale om et kort mærke (et ord) over for et langt mærke (to ord),
og mærkerne anvendes med to forskellige typografier. Der er således klar og
tydelig visuel forskel mellem mærkerne.
· Fonetisk ender det ene mærke med en "-y" lyd, hvilket er særpræget for
dansk. Navnene udtales forskelligt med tryk på "sim-" i det ene mærke og
med tryk på "wish" som den karakteristiske lyd i det andet mærke.
· Begrebsmæssigt er der tale om to forskellige ord. "Simply" er et adverbium,
mens "simple" er et adjektiv, som lægger sig til substantivet "wish". SIMPLY
betyder simpelthen, mens SIMPLE WISH signalerer et produkt, som ganske
enkelt opfylder forbrugernes ønsker.
· SIMPLY og SIMPLE er svage ord, og registreringen af SIMPLY medfører
ikke, at der er tale om et superstærkt ord. At noget er enkelt eller simpelt siger
noget om varen, hvilket er et svagt kendetegn for så vidt angår beklædning.
SIMPLE bliver imidlertid en del af et stærkt kendetegn, når det sættes sam-
men med WISH.
· Mærkerne henvender sig i øvrigt til to forskellige kundegrupper, for SIMPLY
er rettet mod de yngre piger med behov for meget store størrelser, mens
SIMPLE WISH er rettet mod en aldersmæssig ældre kundegruppe med behov
for almindelige størrelser. SIMPLE WISH produceres ikke længere i de store
størrelser, bortset fra et meget lavt salg i størrelse 44-46. Dominique er mær-
ket til den ældre kundegruppe med behov for store størrelser.
· Købernes udviskede erindringsbillede vil bære præg af, at der er tale om mo-
devarer, hvorfor man fæster sig ved og fokuserer på mærket, og at mærkerne
består af et ord henholdsvis to ord. Der er ingen grund til at tro, at køberne i
segmentet for store størrelser har vanskeligere ved at forstå forskellen på
navnenes betydning end alle andre købergrupper.
Disse elementer fører samlet til, at der ikke er tale om forvekslelige mærker.

Det bestrides, at SIMPLY er kendt eller specielt indarbejdet på markedet.


- 11 -


SIMPLE WISH har været genstand for Varemærkestyrelsens granskning uden, at der
blev fundet forvekslelige varemærker eller henvisninger til ældre registrerede vare-
mærker.

Bevisførelsen om faktisk forveksling af mærkerne er ikke fyldestgørende. Asger
Thulesen kunne ikke forklare nærmere, hvor mange gange eller hvornår dette skulle
have fundet sted, og heroverfor står Christina Lind Hansens forklaring om, at B-
Youngs medarbejdere ikke har hørt om forvekslingstilfælde.

Domænenavnene simply.dk og simple-wish.dk er meget forskellige. Forbrugerne vil
være helt klare over, hvilken hjemmeside de er inde på.

Endelig har Mind Companies ikke dokumenteret noget tab, eller at B-Youngs salg af
SIMPLY WISH har forårsaget en markedsforstyrrelse. B-Young leverede først til
Klædeskabet i 2003 og kun for 5.000 kr. Omsætningsnedgangen må skyldes andre
forhold.

Rettens begrundelse og resultat

Varemærket SIMPLY er registreret i Danmark som figurmærke med virkning fra den
22. december 1988 for klasse 25 og som ordmærke med virkning fra den 15. septem-
ber 2000 for klasse 18 og 25. Varemærket SIMPLE WISH er registreret i Europa
som ordmærke med virkning fra den 9. marts 2002.

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at SIMPLY har været anvendt på mar-
kedet for damebeklædning i store størrelser, størrelse 42-56, fra efteråret 2000.
SIMPLE WISH har efter bevisførelsen været anvendt på markedet for damebeklæd-
ning siden 2003 i normalområdet for damebeklædning, størrelse 36/38-46, men blev i
en begrænset periode fra omkring efteråret 2003 til forsommeren 2004 anvendt for
damebeklædning i store størrelser, størrelse 46-56.

Efter forklaringerne kan det lægges til grund, at salg af damebeklædning i store stør-
relser sker fra specialforretninger eller fra separate afdelinger i almindelige tøjforret-


- 12 -

ninger, hvorfor retten finder, at damebeklædning i store størrelser udgør et særligt
segment på markedet for damebeklædning.

Ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne lægger retten vægt på
følgende elementer:
- Det ene mærke består af et ord; det andet mærke består af to ord.
- Mærkerne fremtræder visuelt forskellige, både som ord og gennem de an-
vendte figurer/grafiske udformninger.
- Mærkernes forstavelser "sim-" er identiske, og endelsen af ordet/det første
ord "-ply" og "-ple" er næsten identiske, idet den fonetiske forskel ikke kan
tillægges vægt, og den visuelle forskel er meget begrænset.
- Der er store fonetiske forskelle ved udtale af mærkerne i deres helhed.
- Begreberne "simply" og "simple" er almindelige engelske udtryk med en
deraf følgende svag beskyttelse.
- Der er afgørende forskel på ordenes betydning/forståelse på såvel engelsk
som oversat til dansk.

Efter en samlet vurdering finder retten, at der generelt ikke er risiko for forveksling,
hvorfor B-Young frifindes for Mind Companies principale påstand 1-2, subsidiære
påstand 2 og påstand 3.

For så vidt angår damebeklædning i store størrelser finder retten dog, at der skal fore-
tages en skærpet bedømmelse af forvekslingsrisikoen: Mind Companies introducere-
de i 2000 sit varemærke som særligt kendetegn for damebeklædning i store størrel-
ser, og henset til de fundne ligheder mellem varemærkerne finder retten, at der er
risiko for, at det i dette segment vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem
varemærkerne. At varemærkerne har et overlap vedrørende størrelse 42-46, kan ikke
føre til et andet resultat.

Herefter tages Mind Companies subsidiære påstand 1 og mere subsidiære påstand 2
til følge.

Retten finder ikke, at Mind Companies ved alene at fremlægge en opgørelse over
salget til en enkelt kunde har godtgjort, at Mind Companies har lidt et tab i form af
generel omsætningsnedgang i den periode, hvor B-Young uretmæssigt anvendte sit


- 13 -

varemærke for damebeklædning i store størrelser, da udsving i omsætningen til en
enkelt kunde kan skyldes andre faktorer. Mind Companies har endvidere ikke ført
bevis for, at B-Youngs anvendelse af sit varemærke for damebeklædning i store stør-
relser har haft en skadelig virkning i form af markedsforstyrrelser for Mind Compa-
nies.

B-Young frifindes herefter for påstand 4.


T h i k e n d e s f o r r e t


B-Young A/S tilpligtes at ophøre med brug af betegnelsen SIMPLE WISH for da-
mebeklædning i store størrelser, størrelse 46 og derover.

B-Young A/S tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for EF-ansøgning nr.
002608453 SIMPLE WISH til ikke at angå damebeklædning i store størrelser, stør-
relse 46 og derover.

I øvrigt frifindes B-Young A/S.

Hver part bærer egne sagsomkostninger.Mette Christensen
Hans Jørgen NielsenUffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


ts 2002.

Efter bevisførelsen kan det lægges til grund, at SIMPLY har været anvendt på mar-
kedet for damebeklædning i store størrelser, størrelse 42-56, fra efteråret 2000.
SIMPLE WISH har efter bevisførelsen været anvendt på markedet for damebeklæd-
ning siden 2003 i normalområdet for damebeklædning, størrelse 36/38-46, men blev i
en begrænset periode fra omkring efteråret 2003 til forsommeren 2004 anvendt for
damebeklædning i store størrelser, størrelse 46-56.

Efter forklaringerne kan det lægges til grund, at salg af damebeklædning i store stør-
relser sker fra specialforretninger eller fra separate afdelinger i almindelige tøjforret-


- 12 -

ninger, hvorfor retten finder, at damebeklædning i store størrelser udgør et særligt
segment på markedet for damebeklædning.

Ved vurderingen af risikoen for forveksling mellem mærkerne lægger retten vægt på
følgende elementer:
- Det ene mærke består af et ord; det andet mærke består af to ord.
- Mærkerne fremtræder visuelt forskellige, både som ord og gennem de an-
vendte figurer/grafiske udformninger.
- Mærkernes forstavelser "sim-" er identiske, og endelsen af ordet/det første
ord "-ply" og "-ple" er næsten identiske, idet den fonetiske forskel ikke kan
tillægges vægt, og den visuelle forskel er meget begrænset.
- Der er store fonetiske forskelle ved udtale af mærkerne i deres helhed.
- Begreberne "simply" og "simple" er almindelige engelske udtryk med en
deraf følgende svag beskyttelse.
- Der er afgørende forskel på ordenes betydning/forståelse på såvel engelsk
som oversat til dansk.

Efter en samlet vurdering finder retten, at der generelt ikke er risiko for forveksling,
hvorfor B-Young frifindes for Mind Companies principale påstand 1-2, subsidiære
påstand 2 og påstand 3.

For så vidt angår damebeklædning i store størrelser finder retten dog, at der skal fore-
tages en skærpet bedømmelse af forvekslingsrisikoen: Mind Companies introducere-
de i 2000 sit varemærke som særligt kendetegn for damebeklædning i store størrel-
ser, og henset til de fundne ligheder mellem varemærkerne finder retten, at der er
risiko for, at det i dette segment vil blive antaget, at der er en forbindelse mellem
varemærkerne. At varemærkerne har et overlap vedrørende størrelse 42-46, kan ikke
føre til et andet resultat.

Herefter tages Mind Companies subsidiære påstand 1 og mere subsidiære påstand 2
til følge.

Retten finder ikke, at Mind Companies ved alene at fremlægge en opgørelse over
salget til en enkelt kunde har godtgjort, at Mind Companies har lidt et tab i form af
generel omsætningsnedgang i den periode, hvor B-Young uretmæssigt anvendte sit


- 13 -

varemærke for damebeklædning i store størrelser, da udsving i omsætningen til en
enkelt kunde kan skyldes andre faktorer. Mind Companies har endvidere ikke ført
bevis for, at B-Youngs anvendelse af sit varemærke for damebeklædning i store stør-
relser har haft en skadelig virkning i form af markedsforstyrrelser for Mind Compa-
nies.

B-Young frifindes herefter for påstand 4.


T h i k e n d e s f o r r e t


B-Young A/S tilpligtes at ophøre med brug af betegnelsen SIMPLE WISH for da-
mebeklædning i store størrelser, størrelse 46 og derover.

B-Young A/S tilpligtes at begrænse varefortegnelsen for EF-ansøgning nr.
002608453 SIMPLE WISH til ikke at angå damebeklædning i store størrelser, stør-
relse 46 og derover.

I øvrigt frifindes B-Young A/S.

Hver part bærer egne sagsomkostninger.Mette Christensen
Hans Jørgen NielsenUffe Thustrup


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes

Uberettiget bortvisning af suspenderet medarbejder med 2 arbejdsgivere

Kunne en arbejdsgiver, der havde opsagt og suspenderet en medarbejder, bortvise denne medarbejder med ...»

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»