Jakob -Banner 3

Rettighed til varemærke - Klipklappere BAHIANAS - HAVAIANAS

Resumé

Klipklappere betegnet BAHIANAS var i strid med Alpargatas´ rettigheder til klipklappere af mærket HAVAIANAS.

Dom i sagen H 73/06 


BASF Health & Nutrition A/S
(Advokat Ole K. Jeppesen)
mod
Gumlink A/S
(Advokat Torben Brøgger)


Indledning og påstande

Sagen drejer sig om, hvorvidt Gumlink A/S (i det følgende: Gumlink) har brudt en kontrakt med BASF Health & Nutrition A/S (i det følgende: BASF) ved ikke at aftage 14.368 kg af aromastoffet Dry Cap Menthol F001 (i det følgende: F001), som BASF havde produceret i
marts 2005 med henblik på senere levering til Gumlink, og derfor skal betale erstatning. BASF har påstået Gumlink dømt til at betale 555.035,84 med procesrente fra den 19. september 2006. Gumlink har påstået frifindelse og har endvidere nedlagt forskellige subsidiære
påstande.

Kontrakten 


Efter i 2002 at have frasolgt salgsaktiviteterne og varemærket DANDY til Cadbury
koncernen udvikler og producerer Gumlink, der tidligere hed Dansk Tyggegummi Fabrik
(Dandy), bl.a. tyggegummi for andre virksomheder, herunder Cadbury.
Dansk Tyggegummi Fabrik (Dandy), der ønskede at forlænge smagen af mentol i
tyggegummi, gik med henblik på at få udviklet et mikroindkapslet mentolsmagsstof, F001, i
samarbejde med Danochemo A/S, nu BASF. Der blev i den forbindelse i 1989 bl.a.
underskrevet en hensigtserklæring og en plan for udviklingsarbejdet. Den seneste aftale
mellem parterne om bl.a. F001 er dateret den 23. og 28. december 1999 og indeholder bl.a.
følgende bestemmelser:

"...
Leveringstid
Hver december måned fremsender Dandy et årsforecast til Leverandøren [BASF]. Hvert
kvartal fremsendes fast ordre for leverancer i kvartalet samt forecast for behovet i
følgende kvartal.

Produkterne
bliver
...
produceret
i
kampagner,
hvilket
påvirker
leveringssituationen. For Dry Cap F001 forpligter Dandy sig til at aftage produktet i 3
tons poster ...

Kvalitet

Leverandøren er ansvarlig for kvaliteten af den leverede vare, herunder overholdelse af
aftalt produktspecifikation i henhold til vedlagte bilag. ...

Samarbejdsrelationer
Leverandøren og DANDY forpligter sig til ... løbende at informere modparten om
forhold som kan få såvel positiv eller negativ indflydelse på samarbejdet.
...
Aftalen i øvrigt
Denne aftale angiver den forventede mængde, som DANDY forventer at købe i den
angivne periode og er således ikke bindende med hensyn til kvantum.


Kun skriftlige bestillinger med reference til indkøbsordrenummer er bindende for
DANDY.

...
Opsigelsesvarsel

Aftalen kan opsiges af begge parter med varsel på minimum 18 måneder.

Såfremt Dandy for op til 50 % af årsforbruget ønsker at anvende alternative
leverandørmuligheder, skal der ligeledes gives et varsel på minimum 6 måneder.
..."3

Produktion og levering af F001

I årene 20002004 producerede og leverede BASF følgende mængder F001 til Gumlink:

2000: 15 t
2001: 16 t
2002: 24 t
2003: 21 t
2004: 12 t

1. halvår 2005: 6 t

I december 2004 sendte Gumlink en prisforespørgsel til BASF vedrørende 4 forskellige
produkter, som BASF leverede til Gumlink, herunder F001, for kontraktperioden 1. januar til
1. juli 2005. Heri var der for de tre andre produkter angivet et forecast over ca. mængden i
perioden, idet det i en note vedrørende F001 blev angivet, at "6000 kg mangler at blive
trukket på eksisterende kontrakt".

I marts 2005 producerede BASF uden forudgående bestilling fra eller drøftelse med
Gumlink de 14.368 kg F001, som sagen angår.

Danochemo A/S har den 25. oktober 1993 over for Dansk Tyggegummi Fabrik (Dandy)
angivet holdbarheden af F001 i forseglet beholder til 12 måneder ved kølig opbevaring.

Ændrede regler om brugen af ingredienserne i F001

F001 indeholder bl.a. natriumaluminiumsilikat (E 554), carnaubavoks (E 903) og kasein
(mælkeprotein).
Efter bilag IV til direktiv 1995/2/EF1, er natriumaluminiumsilikat (E 554) i tyggegummi
tilladt som antioxidant, dvs. med henblik på at forlænge dets holdbarhed ved at beskytte det
mod ødelæggelse ved iltning som f.eks. fedtharskning og misfarvning.

1 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1995L0002:20060815:DA:PDF4
Direktiv 2003/114/EF2, der skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 27.
juli 2005, ændrede direktiv 1995/2/EF således, at carnaubavoks kun må anvendes til
overfladebehandling af konfektureprodukter (herunder chokolade), idet der dog samtidig
fastsattes
en
maksimumsværdi

1200
mg/kg
for
stoffets
anvendelse
til
overfladebehandling af tyggegummi.
Kasein betragtes ikke som et tilsætningsstof i forhold til direktiv 1995/2/EF. Imidlertid
har direktiv 2003/89/EF3, der skulle være gennemført af medlemsstaterne senest den 25.
november 2004, ændret direktiv 2000/13/EF4, således at det skal angives på et
levnedsmiddel, hvis dette indeholder mælk eller mælkeprodukter.

Parternes drøftelser om betydningen af de ændrede regler

I maj 2005 rejste en medarbejder hos Gumlink, Lena Stokholm, over for BASF spørgsmål om,
hvorvidt de ændrede regler var til hinder for uændret brug af bl.a. F001 i tyggegummi. Det
fremgik af en intern mail fra den pågældende medarbejder, at BASF over for hende havde
svaret, at BASF ikke ville bruge tid eller penge på at lovliggøre produktet, og at det nok ville
være en god ide, hvis Gumlink hurtigst muligt fandt alternativer.

Den 15. september 2005 skrev Gumlink således til BASF:

"Vi har igennem mange år brugt F001 ...
Lovgivningen har ændret sig, og vi kan desværre ikke længere bruge
smagsstofferne i vores produkt pga. legalitet. Denne ændring træder i kraft som
følgende:
27524 F001
1/11 2005
...
Produktet har været strategisk vigtigt for os, men da lovgivningen ikke tillader brugen,
så er vi været nødsaget til at tage produktet ud. ..."

Der blev herefter igennem nogen tid ført drøftelser mellem parterne. Herunder blev der den
4. oktober 2005 holdt et møde med deltagelse af Cadbury, som var Gumlinks aftager af de
tyggegummiprodukter, hvori F001 indgik. BASF foreslog på mødet, at man udskiftede
natriumaluminiumsilikat (E 554) med et andet stof på positivlisten. Gumlink fandt
imidlertid ikke dette forslag egnet til at løse de problemer, som F001 efter Gumlinks

2 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:024:0058:0064:DA:PDF
3 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:308:0015:0018:DA:PDF
4 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2000L0013:20040501:DA:PDF5
opfattelse gav anledning til i forhold til de omtalte regler. F001 indeholdt nemlig også
kasein, og Gumlink ønskede ikke at sælge produkter, som indeholdt stoffer, der som kasein
kræver mærkning, fordi de kan fremkalde allergi. Ifølge BASFs udviklingsafdeling ville
udvikling af et erstatningsprodukt til kasein nødvendiggøre længere tids udviklingsarbejde.
I et brev af 8. november 2005 gav BASF udtryk for, at Gumlink efter BASFs opfattelse
var forpligtet til at aftage de ca. 14.368 kg F001, som BASF havde på lager.

Forklaringer

Sven Aamodt har forklaret, at han har været ansat hos BASF siden 1986. Han underskrev
aftalen med Gumlink. Den seneste aftale kom i stand efter initiativ fra Gumlink. BASF's
produkter var strategisk vigtige for Gumlink, som ønskede at sikre en produktion i tilfælde
af, at BASF blev solgt. F001 er et avanceret og relativt dyrt produkt, da det tilfører
tyggegummiet en langvarig mentolsmag.
BASF producerer en lang række forskellige produkter, og der produceres i
kampagner, idet det bl.a. er nødvendigt at bruge nogle dage på rengøring af maskiner mv.,
hver gang der produceres mentol. Man søgte at begrænse mentolproduktionen til nogle få
kampagner om året.
BASF kendte nogenlunde Gumlinks forbrug og kunne derfor producere relativt store
mængder ad gangen. Dandy afgav endvidere forecast, som gav et grundlag for fastsættelsen
af mængden. Han gik ud fra, at Dandy var bekendt med produktionsformen.
Prisen på F001 er med jævne mellemrum blevet drøftet mellem parterne. Han er også
blevet kontaktet af Cadbury's indkøber af Gumlinks produkt et par gange med henblik på
en drøftelse af prisen. Da BASFs samarbejdspartner ikke var Cadbury, stillede han sig dog
afvisende overfor en drøftelse med Cadbury. Han orienterede sin kontaktperson hos
Gumlink om henvendelserne, og de blev enige om ikke at foretage yderligere.
Gumlink har som politik at have mindst to leverandører pr. produkt, således at de var
sikret leverancer. Gumlink havde imidlertid svært ved at finde en alternativ leverandør til
F001.
F001 har efter hans opfattelse en holdbarhedstid på to år.6
Det seneste forecast af december 2004 opfattede han som en prisforespørgsel, idet der
ikke var angivet nogen mængde. Han drøftede dette med Alice Grotkjær Jensen fra Gumlink
på den fødevaremesse, som årligt finder sted i begyndelsen af november. Han spurgte,
hvorfor Gumlink ikke havde anført, hvilken mængde de ønskede produceret, hvilket hun
ikke svarede på.

Claus Junge har forklaret, at han er indkøbsdirektør hos Gumlink, hvor han har været i over
25 år.
Det daværende Dandy påbegyndte i 1989 sammen med en anden virksomhed et
samarbejde om udvikling af produkter med forlænget smag. De skrinlagde dog projektet, da
effekten ikke blev god nok til at retfærdiggøre prisforøgelsen. Senere genoptog Gumlink
projektet og videreudviklede to mentolprodukter til en kunde i Frankrig. De har nu 19
forskellige mentolprodukter.
Da BASF overtog Danochemo A/S, blev der indgået en aftale med gensidigt
opsigelsesvarsel på 18 måneder. Alle produkter, som indgår i produktionen hos Gumlink, er
vigtige, og de var bekymrede for fremtidige leveringer. På dette tidspunkt havde Gumlink
fået en ISOgodkendelse. Det fremgår heraf, at Gumlink har to leverandører på alle
produkter. Dette blev drøftet med BASF og var baggrunden for, at aftalen i 1999 fik en
særlig klausul om skifte til anden leverandør for 50 % af årsforbruget. De fik imidlertid
oplyst, at BASF havde patent på F001, hvorfor de opgav at finde en alternativ leverandør til
dette produkt.
Den daglige håndtering af F001 blev varetaget af Alice Jensen. Da behovet for F001 var
stigende, var det vigtigt, at leverandøren fik et forecast, så de kunne være sikre på at
modtage de nødvendige leverancer. Det samme gør sig gældende, når produktionen er for
nedadgående, så leverandøren ikke overproducerer. Behovet toppede i 2002. Herefter faldt
det med 13 % til 2004 og fra 2004 til 2005 med 43 %. Behovet er faldet yderligere i 2005 og
2006.
I februar 2005 blev der afholdt et møde med BASF, da BASF ønskede at præsentere en
ny medarbejder, Lars Christiansen. De drøftede på mødet, at det var Gumlinks planer, at de
i 2005 skulle finde et alternativ til F001. Der blev ikke drøftet mængder på mødet, og det7
blev ikke oplyst, at BASF ville køre en kampagne i marts måned. Ligeledes drøftede de ikke
spørgsmålet om produktets lovlighed.
Gumlink har en legalitetsafdeling. Hvis der som følge af legalitetsproblemer vil ske
prisstigninger, bliver ledelsen orienteret. Han blev først orienteret om problemerne med
F001 i juni måned 2005, da BASF havde afvist at ville bruge tid og penge på at lovliggøre
F001. Gumlink måtte derfor finde en løsning, da de ellers ville få et problem med udgangen
af 2005 og starten af 2006.
Han var bekendt med, at Alice Jensen sendte en mail til BASF den 5. september 2005.
De var hos Gumlink kede af, at F001 måtte tages ud af produktionen, da samarbejdet havde
fungeret godt med BASF siden 1993, og da de skulle bruge ressourcer på at finde
alternativer.
Der blev afholdt et møde den 20. december 2005, hvor BASF ønskede at drøfte
legaliteten, hvilket han afviste, da han ikke havde forudsætninger for at drøfte dette emne
uden sin legalitetsafdeling, som ikke deltog i mødet. BASF ønskede også at drøfte, hvorvidt
BASF kunne producere uden forudgående forecast. Han afviste også at drøfte dette emne.
Han tilkendegav dog, at et forecast efter hans mening i så fald ville savne mening. Gumlink
var fortsat meget interesseret i et fremadrettet samarbejde med BASF under forudsætning af,
at BASF udviklede og producerede et alternativt produkt til F001, som Gumlinks
legalitetsafdeling kunne acceptere, og som kunden ønskede at aftage.

Alice Grotkjær Jensen har forklaret, at hun er ansat hos Gumlink, hvor hun forhandler
kontrakter og priser med leverandørerne. Hun var ansvarlig for håndteringen af BASF som
leverandør. Det var hendes opgave at sikre, at leverandøren performede som aftalt. Hun
sendte hver sjette måned et forecast til Sven Aamodt hos BASF med angivelse af mængder.
De brugte det samme dokument hver gang. BASF svarede tilbage, hvorefter de drøftede
prisen for den pågældende leverance. Prisrubrikken på forecastet blev udfyldt af Sven
Aamodt.
Det sidste forecast i 2004 fik hun tilbage med en pris den 20. december 2004. Hun og
Sven Aamodt drøftede prisen i forlængelse af, at hun havde sendt det til ham i november
2004. Det kan godt passe, at det var på fødevaremessen, hun mødtes med Sven Aamodt.8
Under mødet i februar 2005 talte de ikke om mængder. Hun var ikke bekendt med, at
BASF producerede 14 tons i marts 2005. I majjuni måned opstod der problemer med
legaliteten, og hun fik oplyst, at Gumlink ikke længere kunne bruge produktet. Hun fik ikke
at vide hvorfor, da det var noget, de tog sig af i legalitetsafdelingen.
Der blev afholdt et møde den 4. oktober 2005 med BASF, hvori bl.a. hun deltog.
Cadbury var ikke interesserede i at markedsføre produkter, der skulle allergimærkes. Der
blev ikke fundet nogen løsning på dette møde.

Rikke Mikkelsen har forklaret, at hun er udviklingsdirektør hos Gumlink og bl.a. beskæftiger
sig med produktlegalitet. I løbet af sommeren 2005 blev hun for første gang opmærksom på
problemerne med F001. Alle produkter med F001 skulle allergimærkes. Cadbury var ikke
interesseret i allergimærkede produkter.

Det ene problem med F001 var, at det indeholdt kasein, som er et mælkeprodukt. Efter
lovændringerne skal dette angives synligt på emballagen, så allergikere kan se det. Cadbury
ønskede ikke at sælge allergifremkaldende produkter, da det ville være ensbetydende med,
at en del forbrugere fravalgte deres produkt.
Det andet problem var, at der blev gennemført en mængdebegrænsning af
canaubavoks. Stoffet blev brugt overfladebehandling af tyggegummiet. Hvis stoffet blev
brugt som hidtil, ville mængdebegrænsningen ikke kunne overholdes.
Det tredje problem var indholdet af natriumaluminiumsilicat, som ikke længere var
tilladt som et tilsætningsstof til en aroma.
F001 har en holdbarhedstid på 12 måneder i lukket emballage.

Parternes synspunkter

BASFs advokat har gjort gældende, at Gumlink er forpligtet til at aftage og dermed betale for
den mængde F001, som BASF havde fremstillet på baggrund af parternes aftale.
Gumlink var ikke berettiget til at ophøre med at aftage det produkt, som BASF
igennem mange år havde leveret i overensstemmelse med parternes aftale, uden at iagttage
opsigelsesbestemmelserne, idet BASF ikke havde misligholdt aftalen.9
EFdirektiverne 2003/89/EF og 2003/114/EF blev offentliggjort i EFTidende længe før
det tidspunkt, hvor Gumlink første gang rejste spørgsmålet om legaliteten af F001 over for
BASF. Gumlink havde derfor rigelig tid til at opsige parternes aftale i overensstemmelse
med opsigelsesbestemmelsen. Endvidere var gennemførelsesfristen for direktiverne så lang,
at det var muligt at bruge F001, indtil lagrene var udtømt. Efter BASFs opfattelse er de
nævnte EUdirektiver i øvrigt ikke relevante for F001, som er et ingrediensstof og ikke et
smagsstof.
Aftalen indeholder bestemmelser om produktion i kampagner og om
leveringspræcision. BASF var derfor forpligtet til at være på forkant med situationen og til at
tilrettelægge produktionen, således at de til enhver tid kunne imødekomme Gumlinks krav.
Tilrettelæggelsen skete på baggrund af forretningsmellemværendets hidtidige forløb.
Gumlink kan ikke frigøre sig for sin pligt til at aftage F001 ved ikke at afgive årsforecasts og
ordrer. Kombinationen af et normalt opsigelsesvarsel på 1 år og et opsigelsesvarsel på 6
måneder for 50 % af årsforbruget svarer til et opsigelsesvarsel på 1½ år for hele årsforbruget.
Havde Gumlink opsagt aftalen, skulle BASF således fortsat levere i en periode på ét år.
Gumlinks skrivelse af 15. september 2005 må betragtes som opsigelse, således at Gumlink
var forpligtet at aftage F001 frem til den 15. september 2006. Da det gennemsnitlige
årsforbrug var ca. 18 t, var Gumlink således forpligtet til at aftage de 14.368 kg, for hvilke
der kræves betaling under sagen.

Gumlinks advokat har gjort gældende, at Gumlink skal frifindes, allerede fordi Gumlink ikke
ønskede at aftage F001 efter gennemførelsen af EFdirektiverne 2003/89/EF og 2003/114/EF.
Parternes aftale indebar ikke nogen pligt for Gumlink til at aftage F001, idet det udtrykkeligt
stod i aftalen, at den ikke var bindende med hensyn til kvantum, og at alene skriftlige
bestillinger med reference til indkøbsordrenummer var bindende for Gumlink, der i øvrigt
hverken havde afgivet forecast eller skriftlige indkøbsordrer vedrørende 2005. Det forhold,
at Gumlink havde aftaget vekslende mængder af F001 igennem årene, medførte ikke nogen
pligt til at fortsætte hermed.
Selv hvis der efter parternes aftale havde været pligt for Gumlink til at aftage F001,
følger det af almindelige køberetlige grundsætninger, at Gumlink ikke længere havde pligt
hertil, efter at F001 ikke lovligt kunne anvendes i Gumlinks produktion af tyggegummi.10
BASF var fuldt på det rene med, at F001 indgik i Gumlinks produktion af tyggegummi, og
det måtte derfor stå BASF klart, at F001 skulle være egnet til sådan produktion, hvilket F001
ikke længere ville være, når direktiv 2003/89/EF og direktiv 2003/114/EF var gennemført.
Gumlink havde ikke noget ønske om at afbryde samarbejdet med BASF og tog derfor
initiativ til at drøfte de problemer, som regelændringerne gav anledning til, med BASF, der
imidlertid i maj 2005 gav udtryk for, de ikke ønskede at bruge tid og penge på at lovliggøre
produktet. Selv under de drøftelser, som blev ført i efteråret 2005, ville BASF ikke gå i reel
dialog, idet BASF ikke ville forstå, at F001s indhold af Carnaubavoks efter gennemførelsen
af direktiv 2003/114/EF ville medføre, at Gumlinks tyggegummi var i strid med direktiv
1995/2/EF om tilsætningsstoffer i levnedsmidler, og idet BASF ikke ønskede at medvirke til
at finde en erstatning for kasein, som gjorde det muligt for Gumlink og Cadbury at sælge
mentoltyggegummi uden allergimærkning.
BASF var klar over, at Gumlink ikke havde behov for at aftage yderligere F001 det
første halvår 2005, da Gumlink ikke havde forbrugt de 6000 t, der resterede fra 2. halvår
2004, og idet forbruget i hele 2004 kun havde været 12 t. På trods heraf valgte BASF på egen
hånd at producere 14.368 kg F001 i marts 2005 uden at orientere Gumlink herom førend
skrivelsen af 14. november 2005, hvor BASF krævede, at Gumlink aftog denne produktion,
hvilket i øvrigt også var bemærkelsesværdigt i betragtning af F001s korte holdbarhedstid på
12 måneder.

Sø og Handelsrettens afgørelse

F001 var udviklet i et samarbejde mellem parterne med henblik på at give Gumlinks
tyggegummi en forlænget mentoloplevelse. Det lægges ved afgørelsen til grund, at Gumlink
anså produktet for at være strategisk vigtigt, og at det forlængede opsigelsesvarsel navnlig
havde til formål at beskytte Gumlink imod, at BASF afbrød leverancerne, inden Gumlink
havde fået udviklet et smagsstof, der kunne erstatte det. Aftalen gav ud fra samme hensyn
Gumlink adgang til at anvende et kortere opsigelsesvarsel med henblik på at øge sin
forsyningssikkerhed ved at anvende en alternativ leverandør af F001 for så vidt angår op til
50 % af årsforbruget.11
Aftalen forpligtede derimod ikke Gumlink til at aftage bestemte mængder F001,
endsige til at anvende F001 i sin produktion, og hvis Gumlink ønskede helt eller delvis at
ophøre med at bruge F001 i sin produktion, stod dette Gumlink frit for.
Det fremgik af den forespørgsel, som Alice Grotkjær Jensen i december 2004 på
Gumlinks vegne sendte til BASF, at Gumlink manglede at trække 6.000 kg på den
eksisterende kontrakt, og denne mængde fik Gumlink leveret i løbet af foråret 2005.
På trods af det fald i Gumlinks forbrug af F001, som var indtrådt i årene fra 2003, og
på trods af, at Gumlink i foråret 2005 fik leveret de 6.000 kg, som Gumlink manglede at
trække på den kontrakt, som var omtalt i Alice Grotkjær Jensens forespørgsel af november
2004, producerede BASF i marts 2005 yderligere 14.368 kg F001. Under hensyn til, at BASF i
2004 i alt havde leveret 12.000 kg F001, og at der i løbet af foråret 2005 blev leveret 6.000 kg,
som manglede at blev trukket på kontrakten fra 2004, oversteg det kvantum på 14.368 kg,
som BASF producerede i marts 2005, i væsentlig grad det det kvantum, som BASF kunne
regne med at skulle levere inden for det kommende års tid. Selv hvis Gumlink i 2005 havde
afgivet ordre om levering af samme mængder som i 2004, ville en betydelig del af den
producerede betydelige mængde F001 derfor komme til at overskride sin holdbarhedstid på
12 måneder, selv medens det henstod på BASFs eget lager.
Retten finder, at BASF har udvist betydelig uforsigtighed ved under disse
omstændigheder i marts 2005 at producere de 14.368 kg F001 uden at underrette Gumlink
herom og uden at sikre sig, at Gumlink kunne og ville aftage produktet på et tidspunkt,
hvor det fortsat kunne betragtes som friskproduceret.
Begge parter måtte endvidere som professionelle inden for levnedsmiddelområdet
følge nøje med i udviklingen i lovgivningen i EU og Danmark om tilsætningsstoffer og
herunder være opmærksomme på, at der i 20052006 ville opstå problemer med
anvendelsen i Gumlinks tyggegummi af nogle af de stoffer, som indgik i F001. I maj måned
2005 søgte Gumlink loyalt, om end noget sent i forhold til vedtagelsen af de pågældende
EUregler, at komme i dialog med BASF om, hvordan man kunne løse dette problem og
problemet med angivelse på tyggegummiets ingrediensliste af F001s indhold af
kasein/mælkeprotein, idet der samtidig blev givet BASF oplysning om holdningen til dette
spørgsmål hos Cadbury, der var Gumlinks eneste kunde til produkter med indhold af F001.
Imidlertid meddelte BASF, at BASF ikke ville bruge tid og penge på at udvikle produktet.12
Under disse omstændigheder havde Gumlink hverken efter kontraktens bestemmelser
eller efter almindelige kontraktretlige regler om loyal optræden over for og hensyntagen til
medkontrahenten pligt til at aftage yderligere kvanta af F001 fra BASF, der som anført
ovenfor selv havde udvist betydelig uforsigtighed ved under de beskrevne omstændigheder
at lade de 14.368 kg F001 producere i marts 2005.
Gumlink skal derfor frifindes.
BASF skal under hensyn til sagens resultat og omfang betale 150.000 kr. i
sagsomkostninger til Gumlink.

T H I K E N D E S F O R R E T

Gumlink A/S frifindes.
BASF Health & Nutrition A/S skal inden 14 dage til Gumlink A/S betale 150.000 kr. i
sagsomkostninger.Aksel Gybel
Michael B. Elmer
Per Sjøqvist
(retsformand)


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 6. februar 2009

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»