Retten til domænenavnet lån.dk

Resumé

Sagen angår retten til lån.dk 

Dom i sagen V 103 /04 


Lån ApS (Faktum ApS)
(Advokat Thomas Hansen)

mod

Vordingborg Bank A/S
(Advokat Lasse A. Søndergaard Christensen)


Indledning og påstande

Sagen angår retten til domænenavnet lån.dk.
Lån ApS (Faktum ApS) (i det følgende: Faktum) har nedlagt påstand om, at Vordingborg Bank A/S (i det følgende: Vordingborg Bank) skal anerkende, at registreringen af domænenavnet lån.dk strider mod Faktums ret, og at Vordingborg Bank skal overføre domænenavnet lån.dk til Faktum. Vordingborg Bank har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagsfremstilling


- 2 -

Faktum ApS antog den 10. februar 2002 binavnet Lån ApS, hvilket blev registreret i Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved benyttelse af binavnet skal selskabets hovednavn tilføjes
binavnet i parentes, jf. anpartsselskabslovens § 2, stk. 4, 2. pkt., og Faktum skal således skrive
binavnet således: Lån ApS (Faktum ApS).
Den 31. oktober 2002 fik Faktum ordmærket LÅN registreret for klasse 35: Annonce-
og reklamevirksomhed vedrørende markedsføring af lån, klasse 38: Telekommunikations-
virksomhed, og klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer software,
juridisk bistand.
Patent- og Varemærkestyrelsen havde afslået Faktums registrering af mærket for klas-
se 36: Låntagning og långivning og vejledning herom, også via Internettet, under henvisning
til, at LÅN er en generisk betegnelse for tjenesteydelserne i klasse 36.
Fra januar 2004 skete der en udvidelse af det danske navnerum for domænenavne, idet
det blev muligt at registrere domænenavne med dansk tegnsæt via en såkaldt sun-rise peri-
ode, som bl.a. indebar, at der blev trukket lod om domænenavne med dansk tegnsæt, hvortil
der var flere ansøgere. En beskrivelse af sun-rise perioden findes på http://xn--5cab8c.dk-
hostmaster.dk/. Reglerne findes i pkt. 2.8 i DK Hostmasters regler for registrering, admini-
stration og konfliktløsning vedrørende domænenavne under top level domænet .dk, som
findes på http://www.difo.dk/regler/version08.pdf.
Faktum og Vordingborg Bank ansøgte begge om at få tildelt domænenavnet lån.dk og
deltog i lodtrækning om domænenavnet.
Advokat Thomas Hansen skrev den 23. april 2003 på vegne Faktum til Vordingborg
Bank og anførte, at Faktum havde ret til det ansøgte domænenavn i kraft af selskabets bi-
navn og som følge af varemærkeregistreringen fra 2002. Han oplyste i den forbindelse, at
han ville anlægge retssag mod banken og give besked til Københavns Fondsbørs og pressen
om bankens "uretsmæssige tiltag", hvis banken ikke trak sin ansøgning om domænenavnet
tilbage.
Vordingborg Bank trak ikke sin ansøgning tilbage og vandt lodtrækningen om domæ-
nenavnet lån.dk.

Forklaringer


- 3 -

Advokat Thomas Hansen har forklaret, at Faktum, som han er direktør for, ikke driver virk-
somhed. Selskabet har til hensigt at starte virksomhed omkring reklamering og annoncering
for lån på Internettet. Domænenavnet skal anvendes hertil og bruges som portal for banker
og andre långivere til markedsføring af deres låneprodukter.

Kim Toft har forklaret, at han er privatkundechef i Vordingborg Bank. Banken indgav ansøg-
ningen om domænenavnet lån.dk, idet banken ville udvide sit forretningsområde til at om-
fatte lån via Internettet. Han fik først kendskab til Faktum, da banken modtog advokat Tho-
mas Hansens brev.

Parternes synspunkter

Faktums advokat har gjort gældende, at Faktum som følge af varemærkeregistreringen og an-
tagelsen af binavnet Lån ApS (Faktum ApS) har retten til domænenavnet lån.dk. Vording-
borg Banks registrering af lån.dk, og den påtænkte brug heraf er strid med varemærkelovens
§ 4, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 2, og markedsføringslovens §§ 1 og 5, idet banken via lån.dk vil udby-
de og markedsføre lån, hvilken virksomhed er omfattet af klasse 35.

Vordingborg Banks advokat har gjort gældende, at Faktums registrering af LÅN for visse tjene-
steydelser ikke hindrer Vordingborg Bank i at registrere lån.dk, da LÅN er en generisk be-
tegnelse og derfor frit tilgængelig, ikke mindst for pengeinstitutter. Registreringen af domæ-
nenavnet er heller ikke i strid med markedsføringslovens § 1 eller § 5, idet Faktum ikke har
nogen særlige rettigheder til domænet lån.dk.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ordet LÅN er en generisk betegnelse, der som udgangspunkt er frit tilgængelig for enhver.
Faktums registrering af ordmærket LÅN er begrænset til ganske få former for tjeneste-
ydelser. Registreringen for klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed vedrørende markeds-
føring af lån giver alene Faktum eneret til at bruge ordmærket LÅN som kendetegn for tje-
nesteydelser i form af annonce- og reklamevirksomhed vedrørende markedsføring af lån,


- 4 -

men derimod ikke til at bruge LÅN som varemærke for (ud-) lån af penge eller andet. Fak-
tum har med andre ord gennem sin varemærkeregistrering eneret til at drive f.eks. et rekla-
mebureau med navnet LÅN, men ikke eneret til at producere eller bringe reklamer for lån.
Heller ikke Faktums registrering af ordmærket LÅN for klasse 38: Telekommunikati-
onsvirksomhed, og klasse 42: Design og udvikling af computer hardware og computer soft-
ware, juridisk bistand, eller Faktums antagelse, registrering og brug af binavnet Lån ApS
(Faktum ApS) er til hinder for, at Vordingborg Bank eller andre markedsfører (ud-) lån som
eller under anvendelse af kendetegnene LÅN.
Faktums rettigheder er derfor ikke til hinder for, at Vordingborg Bank bruger LÅN i
forbindelse med de varer og tjenesteydelser, som falder inden for bankens virksomhed, og er
således ikke til hinder for, at Vordingborg Bank udbyder sine varer og tjenesteydelser på sit
internetdomæne lån.dk.
Efter sagens udfald finder retten, at Faktum skal betale Vordingborg Bank 10.000 kr. i
sagsomkostninger til dækning af advokatsalær.

T H I K E N D E S F O R R E T

Vordingborg Bank A/S frifindes.
Lån ApS (Faktum ApS) skal inden 14 dage betale 10.000 kr. i sagsomkostninger til
Vordingborg Bank A/S.Uffe Thustrup


Michael B. Elmer

Hans Jørgen Nielsen
(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

 

Skulle manglende forlængelse af gravid medarbejders ansættelsesforhold koste en godtgørelse?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det fremgår af ligebehandlingsloven, at man som arbejdsgiver skal behandle ...»

Var det i strid med ligebehandlingsloven, at mandlige medarbejdere havde ringere barselsvilkår end deres kvindelige kollegaer?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Ligebehandlingsnævnet taget stilling til i en sag, hvor ...»