Jakob - Stort mødelokale 3
Daniel - Stort mødelokale 2

Retsafgift ikke tilbagebetalt

Resumé

Sagsøgeren forhøjede dagen før hovedforhandlingen påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ved at indlevere et supplerende påstandsdokument. De sagsøgte protesterede, og retten tillod ikke en udvidelse af påstanden, da betingelserne i dagældende retsplejelovs § 363, stk. 1 ikke var opfyldt. Sagsøgerens efterfølgende anmodning om tilbagebetaling af retsafgiften på 84.000 kr. blev ikke taget til følge, da der ikke fandtes hjemmel hertil.

Den 6. september 2010 kl. 10:00 blev retten sat af vicepræsident Michael B. Elmer. 


Retsskriver var dommerfuldmægtig Jakob Groth-Christensen. 

Der foretoges: 

S-10-05

Carpe Diem Yachts Ltd. 
mod 
1) A. Walsteds Baadeværft A/S
2) Furuno Sverige AB 

Ingen var tilsagt eller mødt. 

Der fremlagdes: 

- telefax og brev af 20. august 2010 fra sagsøger

Sagsøgers advokat har anmodet om tilbagebetaling af retsafgiften på 84.300 kr., idet udvidelsen af påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ikke blev tilladt fremsat under hovedforhandlingen. Retten har på ny gennemgået beregningen af afgiften i forbindelse med behandlingen 
af anmodningen om tilbagebetaling og er nået til, at retsafgiften rettelig udgør 84.000 kr., således at der under alle omstændigheder skal ske tilbagebetaling af for meget betalt retsafgift med 300 kr. 
Retten afsagde følgende 

K E N D E L S E

Dagen før hovedforhandlingen den 19. august 2010 indleverede sagsøgeren et supplerende 
påstandsdokument af 18. august 2010 til retten med en udvidelse af påstanden fra 500.000 kr. 
til 4.000.000 kr. Der blev samtidig vedlagt en check på 84.300 kr. til dækning af retsafgiften. 

Ved supplerende  påstandsdokumenter af samme dato protesterede de sagsøgtemod 
forhøjelsen af påstanden bl.a. under henvisning til, at de på grund af dens sene fremsættelse 
ikke havde tilstrækkelig mulighed for at varetage deres interesser. 
Spørgsmålet blev gjort til genstand for mundtlig forhandling forud for hovedforhand-
lingen. Ved sin kendelse af 19. august 2010 henviste retten til, at sagen er anlagt den 6. april 
2005, og at spørgsmålet om, hvorvidt der kan meddeles tilladelse til forhøjelsen af påstan-
den, derfor skal afgøres efter reglerne i retsplejelovens kapitel 33 som affattet forud for rets-
plejereformen, der trådte i kraft den 1. januar 2007, jf. § 105, stk. 3, i lov nr. 538 af 8. juni 2006 
om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. Idet der efter den dagældende rets-
plejelovs § 356 a, stk. 3, ikke kan ske udvidelse af de påstande, der fremgår af påstandsdo-
kumentet, medmindre retten tillader det, og idet anmodningen om forhøjelse af påstanden 
først var fremsat dagen før hovedforhandlingen, uden at dette af særegne grunde kunne an-
ses undskyldeligt, ligesom de sagsøgte ikke uden udsættelse af hovedforhandlingen havde 
haft tilstrækkelig mulighed for at varetage deres interesser, toges sagsøgerens anmodning 
om udvidelse af påstanden fra 500.000 kr. til 4.000.000 kr. ikke til følge. 
- 3 - 

Efter den almindelige bestemmelse i retsafgiftslovens § 61, stk. 1, indtræder afgiftsplig-
ten, når der fremsættes begæring om retshandlingens foretagelse, og efter § 11, nr. 1, der står 
i Afsnit I om Afgifter for Borgerlige Domssager i Første Instans, Kap. 1 om Borgerlige doms-
sager, indtræder afgiftspligten for stævninger og andre processkrifter af afgiftspligtigt ind-
hold ved indleveringen. 

Herefter, og idet der uden for de tilfælde, der er omhandlet i retsafgiftslovens § 2, stk. 
6, ikke er hjemmel til tilbagebetaling af retsafgiften i borgerlige domssager, kan anmodnin-
gen om tilbagebetaling af retsafgiften af den forhøjede påstand, der rettelig udgør 84.000 kr., 
ikke tages til følge. 

Da der er indbetalt 84.300 kr. i retsafgift, og da afgiften rettelig udgør 84.000 kr., skal 
der tilbagebetales 300 kr. til sagsøgeren. 

D E R F O R B E S T E M M E S

Advokat Philip Graff skal på vegne sagsøgeren, Carpe Diem Yachts Ltd., have tilbagebetalt 
300 kr. i retsafgift. 

Begæringen om tilbagebetaling af den opkrævede retsafgift, der rigtigt beregnet udgør 
84.000 kr., tages ikke til følge. 

Retten hævet. 

Michael B. Elmer 


/Jakob Groth-Christensen 

(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»