Reklamemateriale omdelt af Post Danmark

Resumé

Dommen fastslår,

at "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark A/S uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende og/eller omtale af Post Danmark A/S´virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer eller tjenesteyderlser mv. som nævnt i markedsføringslovens § 6,s tk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget, og

at reklamemateriale pakket i emballage, som er påtrykt modtagerens adresse, og som omdeles af Post Danmark A/S, ligeledes er en henvendelse med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Dom i sag N-1-09


Forbrugerombudsmanden<
(Chefkonsulent Katrine de Neergaard)

mod

Post Danmark A/S
(Advokat Frank Bøggild)


Indledning og påstande

Under sagen skal der navnlig tages stilling til, om Post Danmark A/S (i det følgende Post Danmark) overtræder markedsførings-lovens § 6, stk. 3, ved til personer, som ved at blive op-ført på den såkaldte Robinson-liste i CPR generelt har frabedt sig henvendelser i markedsføringsøjemed, at levere henvendelser i omslag kaldet "Med Rundt", som er påtrykt modtagerens navn og/eller adresse, og som indeholder omtale af eller annoncer for Post Danmarks og/eller andre erhvervsdrivendes virksomhed og produkter.

Markedsføringslovens § 6, stk. 1 og 3, lyder således:

Uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

§ 6.
En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser, medmindre den pågældende forudgående har anmodet om det.

Stk. 2. [Udelades]

Stk. 3. En erhvervsdrivende må ikke rette henvendelse til en bestemt fysisk person ved brug af andre midler til fjernkommunikation med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1, hvis den pågældende over for den erhvervsdrivende har frabedt sig dette, hvis det fremgår af en fortegnelse, som udarbejdes af Det Centrale Personregister (CPR) hvert kvartal, at den pågældende har frabedt sig henvendelser, der sker i sådant markedsføringsøjemed, eller hvis den erhvervsdrivende ved undersøgelse i CPR er blevet bekendt med, at den pågældende har frabedt sig sådanne henvendelser. Ved telefonisk henvendelse til forbrugere gælder endvidere reglerne om uanmodet henvendelse i lov om visse forbrugeraftaler.

Stk. 4-7. [Udelades]

Påstande

Forbrugerombudsmanden har nedlagt påstand om, at Post Danmark skal anerkende, at:

1. Omslaget "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark uddeler sammen med uadresserede reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende eller omtale af Post Danmarks virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget, subsidiært når modtagerens navn og adresse er påført omslaget.

2. Reklamemateriale pakket i kuverter, folie eller anden emballage, som er påført modtagerens adresse og omdeles af Post Danmark, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Post Danmark har heroverfor nedlagt påstand om afvisning, subsidiært frifindelse, og for det tilfælde, at Forbrugerombudsmandens påstand 1 tages til følge, selvstændig påstand om, at Forbrugerombudsmanden skal anerkende, at markedsføringslovens § 6, stk. 3, ikke er over-trådt, når Post Danmark - uden frasortering af personer på CPR's kvartalsliste (Robinson-listen) - husstandsomdeler reklamer sammen med:

a. Et blankt omslag - dvs. et omslag uden redaktionelle artikler og reklamer - i samme format som MED RUNDT og med husstandsadresse og eventuelt også navn påtrykt, således som vist i sagens bilag A, uanset der i omslaget er indlagt a) reklamer fra erhvervsdrivende, og b) MED RUNDT med redaktionelle artikler og reklamer men uden navn og husstandsadresse, således som vist i bilag B (E164-168),

b. MED RUNDT med husstandsadresse og eventuelt også navn påtrykt samt med redaktionelle artikler og reklamer således som vist i bilag C, såfremt postbuddet forud for afleveringen til modtageren afriver adressefeltet og undlader at aflevere dette til modtageren (E169-172),

c. MED RUNDT uden husstandsadresse og navn påtrykt, uanset at der inden i MED RUNDT ligger et blankt løst A5 ark på tværs af MED RUNDT, så den yderste del af arket stikker ud over kanten på MED RUNDT og her har husstandsadresse og eventuelt også navn påtrykt således som vist i bilag D (E173),

d. MED RUNDT således som vist i bilag 1, såfremt over 25 %, subsidiært 50 %, af indholdet udgøres af redaktionel tekst (E55-57) og/eller

e. MED RUNDT uden omtale af Post Danmark selv eller virksomhedens produkter (egenreklame), bortset fra navn/logo og kontaktdata således som vist i bilag B (E165-168).

Forbrugerombudsmanden har påstået Post Danmarks selvstændige påstand afvist.

Oplysningerne i sagen

Det fremgår af Post Danmarks hjemmeside www.postdanmark.dk, at Post Danmark er et ak-tieselskab, der i 2010 havde en egenkapital på ca. 4,5 mia. kr., en omsætning på ca. 10,5 mia. kr., og ca. 16.000 heltidsbeskæftigede medarbejdere. Post Danmark oplyses endvidere at være ejer eller medejer af en række andre virksomheder, ligesom Post Danmark angives at måtte konkurrere med andre virksomheder inden for distributions-, transport- og logistiksektoren, bl.a. fordi postvæsenets hidtidige eneret nu er begrænset til kun at omfatte breve indtil 50 gram.

Post Danmark har siden 2005 omdelt forsendelser som fx reklamer, cirkulærer, prøve-numre af blade og lignende med ens vægt, format, indhold og udseende, som omdeles til en gruppe af modtagere i Danmark, i omslag benævnt Med Rundt, hvorpå er trykt den adresse, hvortil omslaget med indhold uddeles, og en angivelse af de forsendelser, som ligger i omslaget. Omslaget lægges uden om forsendelserne og afleveres sammen med disse til den pågældende modtager. Er der ikke nogen forsendelse til en adresse, afleveres ikke noget (tomt) omslag.

De forsendelser, som ligger i Med Rundt, varierer fra område til område og fra adresse til adresse. Sorteringsanlægget har medført, at 99 % af den tidligere manuelle håndtering er nu automatisk.

Med Rundt forekommer i praksis i 6 forskellige udformninger:

- Omslag udelukkende med omtale af Post Danmarks virksomhed og produkter

- Omslag med en blanding af reklamer for Post Danmark og andre erhvervsdrivende

- Omslag udelukkende med reklamer fra andre erhvervsdrivende end Post Danmark

- Omslag med blanding af redaktionel tekst og reklamer

- Omslag med navn på modtageren af et magasin, hvorpå den pågældende abonnerer

- Omslag til husstande tilmeldt "Reklamer - Nej Tak" eller "Reklamer og Gratis Aviser - Nej Tak"

Private husstande, som på posthuset har tilmeldt sig "Reklamer - Nej Tak" eller "Reklamer og Gratis Aviser - Nej Tak", modtager fortsat information fra staten, regionerne og kommunerne, materiale fra politiske partier, indsamlingsmateriale fra velgørende foreninger, kirkeblade, mv. Med Rundt til sådanne husstande fremtræder som udfærdiget af Post Danmark, hvis logo også findes herpå, og har på forsiden (den første højreside) en vejledning om disse ordninger, mens de øvrige sider er blanke, bortset fra at der øverst side 4 er en boks, hvor adressen står tillige med oplysning om forsendelserne i omslaget.

Også omslagene til husstande, der ikke har frabedt sig reklamer, fremtræder som udfærdiget af Post Danmark, hvis logo også findes herpå. Det typiske omslag indeholder både redaktionel tekst og reklamer for Post Danmark og/eller andre annoncører og kan f.eks. se således ud (med uret gengives forsiden, side 2, side 3 og bagsiden):

Hjemmesiden indeholder endvidere bl.a. følgende oplysninger om adresseløse forsendelser og om priserne for annoncering i Med Rundt:

"Med adresseløse forsendelser har du mange muligheder. Du kan både bruge mediet som et massemedie, eller du kan segmentere og dermed få dit budskab ud til meget specifikke målgrupper. Sammenlignet med andre medier er adresseløse forsendelser et meget billigt alternativ, som giver høj kendskabsgrad og en målbar effekt.

Post Danmark tilbyder flere forskellige adresseløse produkter, der differentierer i forhold til målrettethed.

- Direct mail

- Husstandsdirect

- Segmenterede adresseløse forsendelser

- adresseløse forsendelser

- for annoncører i Med Rundt

Alle adresseløse reklamer bliver omdelt i det adresserede omslag Med Rundt sammen med husstandens magasiner og øvrige reklamer. Idet modtageren er opmærksom på, at omslaget kan indeholde magasiner, samt at reklamer kan matche husstandens forbru-gerprofil, har den enkelte forsendelse større personlig værdi for modtageren.

Med eller uden emballage?

Du kan selv vælge om din forsendelse skal have et omslag eller en konvolut. Men adresseløse forsendelser kan normalt sendes uden, Materialet skal blot være en enhed - et kort, en brochure, et katalog, etc.

Med Rundt skriver til hele Danmarks befolkning, og med ca. 1.000.000 læsere om ugen får du adgang til købelystne danskere i alle aldre, fordelt rundt om i hele landet.

Priser og placering

Format Pris

Forside 179 x 100 mm. kr. 120.000 ekskl. moms

Opslag (side 2+3) 374 x 100 mm. kr. 155.000 ekskl. moms

1/3 side (side 3) 179 x 100 mm. kr. 120.000 ekskl. moms

Bagside 179 x 200 mm. kr. 155.000 ekskl. moms

Opskrift 60 x 80 mm. kr. 10.000 ekskl. moms

Konkurrence 60 x 80 mm kr. 10.000 ekskl. moms …"

Klager til Forbrugerombudsmanden

Forbrugerombudsmanden har modtaget en række klager over, at Med Rundt er blevet om-delt til personer på Robinsonlisten, som er den fortegnelse, som er omtalt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, og som CPR hvert kvartal udarbejder over personer, har frabedt sig henvendelser, der sker i sådant markedsføringsøjemed. Forbrugerombudsmanden har fremlagt tre af disse klager, hvoraf én gengives her:

"…

Jeg tillader mig at rette henvendelse til dem, da jeg er begyndt at få adresseret reklame fra Post Danmark, dog står der ikke mit navn på men min fulde adresse.

Jeg tilmeldte mig Robinson registeret, den dag det startede op for ikke at få adresseret reklame og har heller ikke fået det, før det nu dukker op fra Post Danmark.

Jeg har klaget til Post Danmark telefonisk, de kan ikke forstå mit problem da jeg ikke har frameldt reklamer hos dem, desuden stod mit navn jo ikke på den folder der omslutter reklamerne, jeg gjorde opmærksom på at min fulde adresse stod på folderen der er trykt med masser af reklamer, og inden i ligger alle de andre reklamer.

Jeg mener jo at det er adresseret reklame, og kan nu frygte at alle andre firmaer siger det samme som Post Danmark dit navn står jo ikke på, det er kun din adresse og så starter lavinen forfra med en bunke reklamer med min adresse på.

Samtidig mener jeg ikke Post Danmark skal blande sig i om jeg får almindelig reklame i min postkasse, det er mit problem jeg har tilmeldt mig Robinson registeret for ikke at få adresseret reklame, og det må Post Danmark tjekke før de sender sådanne en folder ud. …"

Forklaringer

Mediechef i Post Danmark, Susanne Rose Plum, har forklaret, at der årligt er ca. 3 mia. adresseløse forsendelser, og at Post Danmark omdeler ca. 1 mia. af disse. Ikke alle skal modtage samme adresseløse forsendelser, og i forbindelse med den tidligere sortering heraf ved post-sorteringsreolerne havde man lister, hvorpå man kunne se, hvem der havde takket nej til reklamer, og hvem der skulle have aviser leveret. Den enkelte postarbejder tjekkede listerne og foretog sortering og fordeling ud fra disse, ligesom postbuddet ofte skrev navn eller adresse på avisen i hånden.

I forbindelse med Post Danmarks udvikling af maskinel sortering af adresseløse forsendelser blev det nødvendigt med et omslag til at holde forsendelserne samlet til den enkelte modtager. Udviklingen af maskinel sortering skete i 2002-2005. Teknologien findes ikke i andre lande i verden.

Med Rundt indeholder typisk 4 elementer, nemlig adressefelt, redaktionelt stof, information fra Post Danmark og reklamer. Det redaktionelle stof blev indført, fordi Post Danmark ønskede, at borgerne læste det, der var inde i omslaget, og idéen var derfor, at der skal skrives nogle brede artikler af almen interesse for at skabe interesse for indholdet i omslaget. Den ansvarshavende redaktør bestemmer, hvad der skrives. Et typisk eksemplar af Med Rundt indeholder en artikel på side 2 og 3, og annoncer på forsiden, henholdsvis bagsiden, typisk fra eksterne annoncører. Reklamerne bidrager til at finansiere produktionen og udviklingsprocessen. Post Danmark tjener årligt et tocifret millionbeløb på annoncerne i Med Rundt, som udkommer to gange om ugen. Annonceindtægterne udgør dog under 10 % af, hvad det koster Post Danmark at have den maskinelle fordeling, som navnlig har højnet arbejdsmiljøet og omdelingskvaliteten. Med Rundt kan indeholde omtale af Post Danmarks egne produkter eller anden information fra Post Danmark. Tidligere sendte Post Danmark adresseløse forsendelser med orientering f.eks. om ændringer af priser, men disse informationer findes nu i Med Rundt. Det er oftest omkring højtiderne, Post Danmark har information om egne produkter i Med Rundt.

Adressefeltet på Med Rundt angiver først ruten, så transporttjenesten ved, hvor de konkrete omslag skal leveres. Næste information er adressen, som er vigtig for postbuddet. Herefter er der en indholdsliste, som har to funktioner. Taber postbuddet omslagene, kan indholdet genskabes efter indholdsfortegnelsen, og Post Danmark kan kontrollere, at samarbejdspartneren, som styrer den maskinelle fordeling, yder mindst den 99 % rigtige fordeling, som Post Danmark forlanger. Herefter angives ugen og omdelingsperioden samt et unikt nummer for produktionen, ud fra hvilken fordelingen kan genskabes, hvis noget går galt.

Modtagerens navn angives ikke længere på Med Rundt, således som det blev, da der tidligere også lå magasinpost i Med Rundt. Tidligere fremgik navn af magasiner, men da de blev lagt i Med Rundt, måtte disse oplysninger i stedet trykkes på Med Rundt. Fra den 1. januar 2011 er magasiner blevet pakket som breve, og navne fremgår herefter aldrig af Med Rundt.

Adresserne kommer fra en central database, modtagerdatabasen, som indeholder alle i hele landet.

Post Danmark har i alt i 2010 fået 10 klager over Med Rundt, navnlig over indholdet af opskrifter og konkurrencer. Post Danmark har ikke registreret at have modtaget klager over, at nogen på Robinson listen har modtaget Med Rundt.

Husstande, der har takket nej til reklamer og/eller gratisaviser, modtager en særlig udgave af Med Rundt, som i realiteten er et blankt omslag. "Nej tak til reklamer" indebærer, at en hel husstand har valgt ikke at få reklamer, hvorimod Robinson-listen er personlig. Samme husstand kan tænkes på samme tid at rumme personer, der står på Robinson-listen som personer, der ikke gør dette.

Parternes synspunkter

Forbrugerombudsmanden har bestridt, at Forbrugerombudsmandens påstande skulle være uegnede til at blive taget under påkendelse, idet de er både aktuelle og tilstrækkeligt præcist udformet til at blive taget under påkendelse. De er således nedlagt på baggrund af konkrete klager til Forbrugerombudsmanden over Med Rundt fra personer på Robinsonlisten. At påstandene taler om "Tilsvarende omslag" og "andre erhvervsdrivende", skaber ingen uklarhed, idet disse udtryk har den præcision, som er nødvendig.

Den selvstændige påstand, som Post Danmark har nedlagt, skal derimod afvises, idet den ikke angår nogen aktuel situation, men rent hypotetiske forhold. Det, som Post Danmark beder retten om med denne påstand og de heri angivne tænkelige variationer i udformningen eller anvendelsen af Med Rundt, er i realiteten et responsum om, hvor grænserne går efter markedsføringslovens § 6, stk. 3, i forhold til forskellige tænkte eller tænkelige eksempler. Spørgsmålet er endvidere helt abstrakt formuleret. Forbrugerombudsmanden har tilbudt Post Danmark at afgive forhåndsbesked herom efter markedsføringslovens § 25, men Post Danmark har ikke villet frafalde sin selvstændige påstand under sagen og give Forbrugerombudsmanden de oplysninger, der er nødvendige for at afgive forhåndsbesked om de nævnte spørgsmål. I mangel af en sådan forhåndsbesked savner påstanden ikke blot aktualitet, men der savnes tillige den grundige bearbejdelse af problemstillingen, som en forhåndsbesked ville indebære, og som ville give retten et i hvert fald bedre grundlag for at tage stilling til spørgsmålene på.

Der er ikke anledning til at forelægge præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, idet fortolkningsspørgsmålene i sagen alene angår de særlige regler i den danske markedsføringslov.

Med Rundt og tilsvarende omslag, hvori der indlægges henvendelser i markedsføringsøjemed, må anses som henvendelser med henblik på afsætning til en bestemt fysisk person, når modtagerens adresse står på omslaget, hvilket medfører, at udlevering af Med Rundt til personer på Robinsonlisten er i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3. Afgørende er, at der er angivet adresse på omslaget. Ligeledes vil reklamemateriale, der lægges i andet materiale end Med Rundt, fx krympefolie, med angivelse af modtagerens adresse, være omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Med Rundt uddeles med henblik på afsætning. Dette er utvivlsomt, hvor Med Rundt indeholder annoncer, men gælder også, når Med Rundt blot omtaler Post Danmark og deres produkter, idet dette også er reklame. Med Rundt bliver ikke et tidsskrift blot ved at indeholde redaktionel tekst. Hovedformålet med de redaktionelle artikler er i øvrigt ifølge Post Danmark at skabe lyst hos forbrugeren til at kigge inde i omslaget. Med Rundt har således til formål at øge Post Danmarks og annoncørernes afsætning af varer og tjenesteydelser.

Også omdeling i anden emballage end Med Rundt, fx folie, må antages at være i strid med markedsføringslovens § 6, stk. 3, når der på emballagen er angivet adresse. Post Danmark ville blive stillet bedre end andre erhvervsdrivende, hvis Post Danmark uden at overholde pligten til at undersøge Robinsonlisten kunne lægge alle mulige reklamer ind i et omslag, fx folie, og fordele det påtrykt adresse.

Post Danmarks advokat har til støtte for sin påstand om afvisning af Forbrugerombudsmandens påstande anført, at disse er for brede og upræcise til at blive taget under påkendelse, jf. f.eks. ord og udtryk som "tilsvarende omslag" og "andre erhvervsdrivende".

Der er omvendt ikke grundlag for at afvise Post Danmarks selvstændige påstand, som er præcist formuleret og egnet til påkendelse. Post Danmark ønsker for det tilfælde, at Forbrugerombudsmanden skulle få medhold i påstand 1, at opretholde sine produktionstekniske fordele ved Med Rundt. Post Danmark har derfor behov for vejledning om de spørgsmål, som indeholdes i de selvstændige påstande, som hverken kan betegnes som hypotetiske eller uaktuelle, særlig fordi Forbrugerombudsmanden har afvist Post Danmarks begæring under sagen om at afgive forhåndsbesked herom.

Det er efter Post Danmarks opfattelse ikke nødvendigt at forelægge sagen præjudicielt for EU-Domstolen, hvis Post Danmark frifindes, men ellers bør sagen forelægges, idet der skal tages stilling til fortolkningen af markedsføringslovens § 6, stk. 3, som gennemfører to EU-direktiver.

Med Rundt bruges af produktionstekniske årsager og vil således komme med i uddelingen uanset udfaldet af denne sag. Det nemmeste for alle er, at adressen er påtrykt selve omslaget.

Post Danmarks indtægter fra annoncer i Med Rundt er væsentligt mindre end udgifterne til sorteringen af reklamerne og indlægningen i omslagene.

Robinsonlisten er i modsætning til Med Rundt baseret på personnavne og ikke på adresser. Det er alene adressen, som er påtrykt Med Rundt, og det er derfor ikke muligt at sammenkøre Post Danmarks adresseliste med Robinsonlistens angivelse af personer. Adressen er Post Danmarks redskab til brug for omdelingen.

Markedsføringslovens § 6, stk. 3, anvender udtrykket "med henblik på afsætning" i stedet for det normalt anvendte udtryk "markedsføring", og "afsætning" tager sigte på salg af et bestemt eller konkret produkt. "Branding" og anden generel omtale af en virksomhed er muligt markedsføring, men ikke en henvendelse med henblik på afsætning af et bestemt eller konkret produkt.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Ved påstand 1 ønsker Forbrugerombudsmanden rettens afgørelse af, om Med Rundt eller tilsvarende omslag i sig selv må anses for henvendelser til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, når der herpå er angivet principalt modtagerens adresse, subsidiært modtagerens navn og adresse. Ved påstand 2 ønsker Forbrugerombudsmanden i realiteten rettens afgørelse af, om reklamemateriale, som Post Danmark fordeler indlagt i Med Rundt eller andre omslag, være sig i form af kuverter, folie eller anden emballage, må anses for sådanne henvendelser i afsætningsøjemed, når modtagerens adresse er anført på det pågældende omslag.

Disse påstande er nedlagt på baggrund af konkrete klager over Post Danmarks nuværende anvendelse af Med Rundt, som Forbrugerombudsmanden har modtaget fra personer, der har modtaget Med Rundt mv., selv om de i CPR har frabedt sig henvendelser i afsætningsøjemed og således tilmeldt sig den såkaldte Robinsonliste. Forbrugerombudsmandens påstande har derfor fornøden aktualitet. Herefter, og idet påstandene er formuleret med fornøden sproglig præcision, findes de egnede til påkendelse, og Post Danmarks afvisningspåstand tages ikke til følge.

Den selvstændige påstand, som Post Danmark har nedlagt for det tilfælde, at Forbrugerombudsmandens påstand 1 tages til følge, angår i modsætning til Forbrugerombudsmandens påstande ikke nogen aktuel situation, men hypotetiske forhold, idet Post Danmark i realiteten hermed beder retten om at afgive et responsum om, hvorvidt bestemmelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 3, vil være overholdt, hvis Post Danmark måtte vælge at udforme og omdele Med Rundt på et antal forskellige måder, benævnt a-e. Det bemærkes herved, at Post Danmarks selvstændige påstand og de forskellige udformninger af Med Rundt er beskrevet ganske abstrakt, ligesom der ikke foreligger nogen forhåndsbesked herom fra Forbrugerombudsmanden i medfør af markedsføringslovens § 25 og dermed heller ikke nogen bearbejdelse af de problemer af faktisk og retlig karakter, som de forskellige varianter af påstanden måtte kunne give anledning til. Post Danmarks selvstændige påstand findes herefter ikke egnet til realitetsbehandling, og Forbrugerombudsmandens påstand om afvisning heraf tages til følge.

Bestemmelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 3, blev indsat i markedsføringsloven ved lov nr. 442 af 31. maj 2000 med henblik på at gennemføre navnlig bestemmelserne om uanmodet markedsføring m.v. i artikel 10, stk. 2, i fjernsalgsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med aftaler vedrørende fjernsalg), som efter sin artikel 14 er et minimumsdirektiv. Bestemmelsen i markedsføringslovens § 6, stk. 3, om markedsføring ved brug af andre midler til fjernkommunikation går imidlertid væsentligt videre i retning af at beskytte forbrugeren mod uanmodede henvendelser end bestemmelsen i fjernsalgsdirektivets artikel 10, stk. 2, hvorefter medlemsstaterne kan nøjes med at fastsætte, at disse teknikker kun må anvendes til direkte markedsføring, hvis forbrugeren ikke klart har modsat sig det. De spørgsmål om fortolkningen af markedsføringslovens § 6, stk. 3, som retten efter påstandene og anbringenderne skal tage stilling til i denne sag, angår indholdet og rækkevidden af den særlige danske regel, men derimod ikke indholdet af de nævnte direktivbestemmelser. Retten har allerede af denne grund intet grundlag for i denne sag at forelægge spørgsmål for EU-Domstolen, og Post Danmarks begæring herom afslås.

Efter oplysningerne om Post Danmarks organisation, regnskaber og konkurrenceforhold er Post Danmark erhvervsdrivende og skal således overholde reglen i markedsføringslovens § 6.

I overensstemmelse med mediechef Susanne Rose Plums forklaring, der støttes af de fremlagte oplysninger om antallet af annoncer og priserne herfor, lægges det endvidere til grund, at Post Danmark årligt tjener et tocifret millionbeløb på annoncer fra eksterne annoncører i Med Rundt, som udkommer to gange om ugen. Hertil kommer indtægt i form af sparet udgift til Post Danmarks egne annoncer for varer og tjenesteydelser i Med Rundt. Der kan ikke i ordlyden af § 6 "henvendelser med henblik på afsætning" indlægges nogen begrænsning af bestemmelsen til kun at angå henvendelser med henblik på afsætning hér og nu af konkrete (bestemte) varer eller tjenesteydelser, idet også markedsføring, som foretages med henblik på at fremme afsætningen ved at øge det almindelige kendskab til virksomheden, såkaldt branding, må anses for henvendelser med henblik på afsætning af varer og tjenesteydelser.

Med Rundt og tilsvarende omslag, som Post Danmark uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende eller omtale af Post Danmarks virksomhed og produkter, er på denne baggrund henvendelser med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3. Det ændrer ikke noget herved, at Med Rundt tillige i et vist omfang indeholder artikler og tekster, der ikke tager sigte på markedsføring.

Forsendelse af en sådan henvendelse må anses for en henvendelse til en bestemt fysisk person som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, ikke blot når forsendelsen sker under angivelse af modtagerens navn og adresse, men navnlig også når den sker uden angivelse af modtagerens navn, men alene af dennes adresse. Adresseløse forsendelser falder uden for bestemmelsen, og netop angivelsen herpå af en adresse på forsendelsen eller dens omslag gør, at forsendelsen ikke eller ikke længere er adresseløs, men derimod må anses rettet til en bestemt fysisk person.

Hensynet til at give bestemmelsen i § 6, stk. 3, effektiv virkning og hensynet til at hindre omgåelse heraf taler afgørende for denne fortolkning. En meget stor del af de danske husstande, ca. 40 %, består således af kun én person. Der er ca. en mio. danskere, som står på Robinsonlisten, og blandt disse er der formentlig en overrepræsentation af gruppen af yngre veluddannede enlige (singler), som er en vigtig målgruppe for reklamehenvendelser. Hensynet til at gøre den beskyttelse mod uanmodet markedsføring, som markedsføringslovens § 6, stk. 3, tilsigter, effektiv, nødvendiggør derfor, at erhvervsdrivende ikke kan komme uden om forpligtelsen til at undersøge Robinsonlisten, blot ved at nøjes med at angive adresse på deres reklamehenvendelser og udelade personnavnet.


At henvendelsen skal anses rettet til en bestemt fysisk person, når den sendes under angivelse af en adresse, fremgår da også af bestemmelsens forarbejder. § 6, stk. 3, blev som nævnt ovenfor indsat i markedsføringsloven ved § 2 i lov nr. 442 af 31. maj 2000 om ændring af forbrugeraftaleloven, markedsføringsloven mv. med henblik på at gennemføre navnlig artikel 10 i fjernsalgsdirektivet. I pkt. 3.2. og 3.2.2 i de almindelige bemærkninger til lovforslaget (lovforslag nr. 213 (1999-2000)) og i de særlige bemærkninger til lovforslagets § 2 om ændring af markedsføringsloven står der bl.a. følgende:


"… Fysiske personer skal have en effektiv mulighed for at modsætte sig, at andre midler til fjernkommunikation anvendes til direkte markedsføring over for den pågældende …

Ved »direkte« markedsføring forstås, at den erhvervsdrivendes henvendelse sendes til en eller flere bestemte personer. Adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer eller lignende, der sendes til en ubestemt kreds af mulige aftagere, er ikke direkte markedsføring. (Pkt. 3.2)

Der skal indføres en ordning, hvorefter fysiske personer - hvad enten de er forbrugere eller erhvervsdrivende - effektivt kan modsætte sig direkte markedsføring over for dem.

Der bør tilstræbes en lovgivningsmæssig løsning, som under hensyn til behovet for en høj grad af integritets- og forbrugerbeskyttelse er tilpasset de forskellige fjernkommunikationsteknikker, der findes, uden at skabe en uoverskuelig eller uforholdsmæssigt dyr ordning. De personer, der ikke ønsker direkte reklamehenvendelser, bør kunne frabede sig disse på en så enkel og smidig måde som muligt, og ordningen bør være tilsvarende enkel og smidig for de erhvervsdrivende. (Pkt. 3.2.2)

Efter stk. [3] må andre midler til fjernkommunikation end elektronisk post, telefax og automatiske opkaldssystemer ikke anvendes til direkte markedsføring over for fysiske personer (»henvendelse til en bestemt fysisk person ... med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1«), hvis modtageren har frabedt sig det, enten direkte over for den erhvervsdrivende eller ved en markering i CPR. …

Denne regel gælder som nævnt kun ved direkte markedsføring. Ved direkte markedsføring forstås, at den erhvervsdrivendes henvendelse sendes til en bestemt person, hvad enten det er til en postadresse, et bestemt telefonnummer eller lignende. Det er uden betydning, om der er tale om enslydende reklamemeddelelser sendt til flere personer. Det er uden betydning, om modtageren er forbruger eller erhvervsdrivende. Adresseløse forsendelser, tilbudsaviser, tv-reklamer eller lignende, der sendes til en ubestemt kreds af mulige aftagere, er ikke direkte markedsføring.

Der foreligger også direkte markedsføring i tilfælde, hvor reklamemateriale f.eks. lægges i adresserede kuverter med kontoudtog mv. ("kuvertfyld"). …

Det ligger i bestemmelsen …, at en erhvervsvirksomhed for at overholde loven skal sammenholde den adresseliste, man vil benytte ved direkte markedsføring, med den fortegnelse (»Robinson-liste«), som udarbejdes af CPR med virkning for et kvartal ad gangen. Det præciseres endvidere i bestemmelsen, at en erhvervsdrivende, der ved undersøgelse i CPR - typisk i forbindelse med ajourføring af adresselister - er blevet bekendt med en forbrugers markering, skal respektere markeringen. Dette har praktisk betydning i forhold til de personer, som har navne- og adressebeskyttelse i CPR, og som derfor ikke kan anføres på de fortegnelser, som CPR skal udarbejde. …"(Særlige bemærkninger til lovforslagets § 2)

Som det fremgår af de citerede bemærkninger til lovforslaget, er det angivelsen eller den manglende angivelse af adressen som sådan, der er afgørende for, om en henvendelse er direkte markedsføring som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, eller blot en adresseløs forsendelse, som ikke er omfattet heraf. Efter sprogbrugen i lovgivningen omfatter begrebet adresse ikke personnavnet, men alene en stedsangivelse, jf. således retsplejelovens § 750, 2. pkt., og cpr-lovens § 1, nr. 3, og de detaljerede regler i denne lovs kapitel 3-4 om registrering af adresser.

Afgørende for anvendelsen af markedsføringslovens § 6, stk. 3, frem for markedsføringslovens § 6, stk. 1, er, at henvendelsen rettes til modtageren ved hjælp af et andet middel til fjernkommunikation end elektronisk post, et automatisk opkaldssystem eller telefax. Om adressen angives på det enkelte papir, folder, blad eller hæfte, som udgør den enkelte henvendelse i markedsføringsøjemed, uden på en kuvert eller konvolut eller indpakning af folie eller andet materiale, hvori den enkelte henvendelse sendes, uden på en samlekuvert eller et omslag af papir, folie eller andet, hvori henvendelser fra en eller flere erhvervsdrivende indpakkes, eller uden på omslag af papir som Med Rundt eller af andet materiale, hvori henvendelser fra erhvervsdrivende samles og omdeles, uden at omslaget lukkes, er efter bestemmelsens formulering, motiverne og de anførte reale hensyn uden betydning.

Efter bestemmelsen i § 6, stk. 3, er det, som er forbudt, i øvrigt at rette henvendelse til en bestemt fysisk person (ved brug af andre midler til fjernkommunikation) med henblik på afsætning som nævnt i stk. 1, hvis den pågældende har frabedt sig sådan henvendelse eller er opført på Robinsonlisten. Afgørende er således, at Post Danmark retter henvendelse til modtageren under angivelse af dennes adresse, derimod ikke, om henvendelsen modtages med denne angivelse. Reklamehenvendelser, der er sendt til en bestemt fysisk person under angivelse af adressen, er således omfattet af markedsføringslovens § 6, stk. 3, selv om omslaget fjernes, inden henvendelsen afleveres til modtageren.

Forbrugerombudsmandens påstand 1 i sin principale udformning, dog uden ordet "uadresserede" foran: "reklamer m.v.", og påstand 2 tages herefter til følge.

I sagsomkostninger skal Post Danmark betale Forbrugerombudsmanden 10.500 kr. heraf 500 kr. til dækning af retsafgift og resten til kompensation for den tid, som har været anvendt til forberedelse og deltagelse i retsmøder i sagen af den chefkonsulent, som er ansat hertil hos Forbrugerombudsmanden.

T H I K E N D E S F O R R E T

Post Danmark A/S' selvstændige påstand afvises.

Post Danmark A/S skal anerkende, at:

1. Omslaget "Med Rundt" eller tilsvarende omslag, som Post Danmark A/S uddeler sammen med reklamer mv., og hvorpå der er trykt annoncer fra erhvervsdrivende eller omtale af Post Danmark A/S' virksomhed og produkter, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3, når modtagerens adresse er påført omslaget.

2. Reklamemateriale pakket i kuverter, folie eller anden emballage, som er påført modtagerens adresse og omdeles af Post Danmark A/S, er en henvendelse til en bestemt fysisk person med henblik på afsætning af varer, fast ejendom og andre formuegoder samt arbejds- og tjenesteydelser som nævnt i markedsføringslovens § 6, stk. 3.

Post Danmark A/S skal inden 14 dage betale 10.500 kr. til Forbrugerombudsmanden i sagsomkostninger.

Torben Steenberg Anders Madsen

Michael B. Elmer

(Retsformand)

Michael Svane Jørgensen Ole Lundsgaard Andersen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den 6. maj 2011

Kapitalforhøjelse

Af Selskabsadvokaterne  En kapitalforhøjelse er en forøgelse af et kapitalselskabs nominelle kapital. ...»

Principiel dom: Var opsagt direktør berettiget til kompensation for konkurrenceklausul?

Af Tina Raben Skaarup, Advokat Det spørgsmål har Sø-og Handelsretten taget stilling til i en dom af ...»