Rejsegarantifonden

Resumé

Rejsegarantifonden var berettiget til at trække en garanti stillet af en rejseudbyder der overdrog sine aktiviteter til en rejsevirksomhed som senere gik konkurs.

Dom i sagen

H-78-10

Torkild Lund
(Advokat Kurt Lunde)

mod

Rejsegarantifonden
(Advokat Carsten Ceutz ved advokat Ole Nørgaard ved advokat Tue Rønholt)

Indledning

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Rejsegarantifonden var berettiget til at trække en garanti, stillet af Torkild Lund, i en situation, hvor Torkild Lund havde overdraget sin jagtrejsevirksomhed til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, som senere gik konkurs.

Sagen er anlagt ved Retten i Lyngby og er henvist til Sø- og Handelsretten jf. retsplejelovens § 227, stk. 1.

Påstande

Torkild Lund har nedlagt endelig påstand om, at Rejsegarantifonden skal betale 478.416 kr. til Torben Lund med procesrente fra sagens anlæg den 9. april 2010.

Rejsegarantifonden har nedlagt påstand om frifindelse.

Oplysningerne i sagen

Torkild Lund drev i en årrække jagtrejsebureauet Dream Hunting som personlig virksomhed. Virksomheden arrangerede jagtrejser til udlandet. Torkild Lund stillede den 13. september 2006 en bankgaranti på 500.000 kr. gennem Skjern Bank overfor Rejsegarantifonden. Det fremgår blandt andet af garantiens bestemmelser, at

"…

garantien tjener til opfyldelse af arrangørens forpligtelse overfor Rejsegarantifonden til dækning af ethvert krav, som fonden får mod arrangøren i henhold til lov nr. 315 af 14. maj 1997 om en rejsegarantifond § 8.

…"

Der blev den 7. maj 2008 indgået aftale mellem Diana Jagt- og Fiskerejser A/S og Torkild Lund:

"…

om overdragelse af "Dream Hunting" og "DZIK Hunting Tours" v/Torkild Lund.

Begge selskaber er drevet som personligt ejet virksomhed, Dream Hunting i Danmark og DZIK i Polen.

Aftalen omfatter følgende:

Dream Hunting's samlede kundekartotek (bilag 1)

Kartoteket omfatter både kunder der har købt rejser gennem Dream Hunting eller modtager tilbud fra Dream Hunting. Køber sørger evt. selv for at kontakte kunderne efter overdragelsen mhp. opfølgning på salg eller tilbud herunder information omkring virksomhedsoverdragelsen.

Dream Hunting's solgte rejser fra og med 1. maj 2008 og senere (bilag 2)

Køber tager selv kontakt til kunderne mhp. information om overdragelse af depositum, fremtidige betalinger samt evt. ændringer i deres ordre og fortsat bekræftelse af deres ordre.

Dream Hunting's leverandørkartotek og samtlige nugældende leverandør aftaler (bilag 3)

Dream Hunting's hjemmesider (bilag 4)

Køber sørger for omregistrering af domænenavnene.

Dream Hunting's fordringer for samtlige kunder (opgjort pr. 1. maj) (bilag 5)

Køber har gennemgået fordringerne og overtager dem til faktura værdien eksl. evt. påløbne renter. Fordringer overgået til inkasso overtages ligeledes og køber sørger for nødvendig kontakt til kunder samt inkassofirma.

Dream Hunting's samlede modtagne deposita vedr. turer efter 1/5 - 2008, (bilag 6)

I forbindelse med overdragelsen kontakter køber de kunder der har indbetalt depositum for bekræftelse på depositummets størrelse. Evt. unøjagtigheder skal være afklaret senest 1 december 2008, eller hæfter køber for evt. difference. Evt. manglende registrering af depositum fra kunder der ikke fremgår af listen hæfter sælger for. Dog kan der ikke rejses krav efter 31/12 2008.

Dream Hunting's samlede forudbetalinger til leverandører vedr. turer efter 1/5 - 2008 (bilag 7). Køber tager selv kontakt til leverandørerne efter overtagelsen mhp. en fortsættelse af samarbejdet samt kontrol af de opgjorte forudbetalinger.

Øvrige forhold

Køber ansætter Jesper Nielsen som ansvarlig for det fortsatte salg i Dream Hunting, derudover ansættes minimum 2 provisions-lønnede agenter til at hjælpe med salget. Køber sørger for de nødvendige ansættelseskontrakter. Jespers ansættelse i Dream Hunting stopper 1 maj 2008, og Dream Hunting sørger for afregning af feriepenge og andre forpligtelser vedr. ansættelses-forholdet frem til denne dato.

Der er aftalt at der fortsat kan drives jagtrejsebureau i dagtimerne 8 - 16 på hverdage fra lokalerne Klintebakken 110, 6933 Kibæk i perioden 1/5 2008 - 31/12 2008.

Køber stiller det nødvendige administrative personale til rådighed til håndtering af de administrative opgaver i forbindelse med overdragelsen, således at Jesper og Torkild primært skal koncentrere sig om salg og kundekontakt samt kontakt til det polske selskab og leverandørerne, mens de administrative opgaver omkring udsendelse af kontrakter, opfølgning på kontrakter, registrering af deposita og andre betalinger, lønregnskab, bogføring etc. udføres af det administrative personale. Køber forpligter sig til at levere et funktionsdygtigt administrativt setup fra 1/5 2008 da det ellers væsentligt vil kunne påvirke det realiserede salg i 2008.

Torkild Lund ansættes som ekstern konsulent med primært fokus på salg men står også til rådighed i forbindelse med overdragelsen i begrænset omfang til afklaring af evt. tvivlsspørgsmål samt sikre en så glidende og problemløs overgang som mulig. Det er aftalt at Torkild afregnes for disse ydelser med en provision på 5 % af det opnåede salg for 2008 og 2009. Derudover udbetales en konsulent honorar på 400.000,00 kr. pr. 31.01.2009 hvis det samlede salg i Dream Hunting for 2008 inkl. salgsperioden fra 1/1 - 2008 til 1/5 - 2008 er større end 7.000.000 kr.

Hvis det samlede salg i Dream Hunting i salgsperioden fra 1/1 - 08 til 31/12 - 2008 er mindre end 7.000.000 kr. afregnes der et konsulent honorar på 100.000 kr. pr. 31.01.2009 til Torkild Lund. Omsætningen opgøres som bruttoomsætning og indeholder alle ydelser der faktureres til kunderne inkl. evt. viderefakturering af flybilletter, bil leje, vurdering etc. Evt. salg på kunde-databasen der afvikles i Diana medregnes i den samlede omsætning. Køber fremsender senest den 31/1 2009 en revisorunder-skrevet opgørelse over omsætningen til sælger. Alt udbetalt konsulent honorar modregnes mod den opnåede provision for Torkild Lund i perioden 01.05.2008 - 31.12.2009

Køber afregner provision til de eksisterende konsulenter for turer til afvikling efter 1 maj 2008. Torkild Lund afholder alle ordinære salgsomkostninger frem til 1 maj 2008. Køber sørger for at få frigivet Torkild Lund's bankgaranti v/ Rejsegarantifonden SENEST 1/7 2008

Overtagelsesdagen

Overtagelsesdagen er fastsat til d. 1. maj 2008

Købesummen og dens betaling

Købesummen er aftalt til totalt DKK 1.100.000.

Købesummen betales kontant med DKK 900.000 d. 7. maj 2008

De resterende 200.000 kr. betales den 31.12.08

Det er aftalt at de DKK 900.000 dækkes ud fra Dreamhuntings egnen kassebeholdning og reguleres i mellemregningen mellem selskaberne løbende.

…"

Som et bilag til aftalen udarbejdede Torkild Lund en liste over de kunder, som havde indbetalt depositum til Dream Hunting inden overdragelsen.

Torkild Lund skrev den 26. april 2008 en e-mail til Christian Springborg hos Rejsegarantifonden:

"Hej Christian

Jeg har den 1/5 solgt DREAM HUNTING og derfor forventer jeg ikke og skal fremsende kvartalsregnskab eller ???????

Det er et stor dansk rejseselskab som har købt mit firma og derfor går alle forpligtelser over til dem.

Hvornår kan jeg forvente at i annullere mine garantier hos jer?

…"

Christian Springborg besvarede e-mailen den 30. april:

"…

Hvem har overtaget Dream Hunting - din hjemmeside er aktiv, og vi skal have afregistereret din virksomhed samt registreret "dream hunting" som binavn hos køberen.

…"

Christian Springborg skrev kort efter samme dag:

"…

Jeg har for resten talt med fondens advokat vedrørende din garanti, og kan oplyse dig om følgende.

Vi kan frigive din nuværende garanti, der er stillet for den personlige virksomhed, hvis følgende betingelser opfyldes:

- Køberen bank skal skriftligt overfor fonden erklære, at deres garanti omfatter både dem selv og Dream Hunting v/Torkild Lund(CVR-nr. 26750725)

- Køberen skal skriftligt overfor fonden erklære at ville indestå for de krav, Dream Hunting v/Torkild Lund(CVR-nr. 26750725) måtte påføre fonden.

Dream Hunting v/Torkild Lund(CVR-nr. 26750725) skal ved lejlighed indsende vedhæftede revisorerklæring. Når der er forløbet 1 år efter den dato, revisor angiver som sidste kundes hjemkomstdato, meddeler fonden køberens bank at garantien herefter alene skal omfatte køberen.

…"

Torkild Lund skrev den 22. maj e-mail til Christian Springborg:

"…

Jeg bekræfter bare hermed at jeg Torkild Lund pr. 1/5-08 har solgt DREAM HUNTING til Diana Jagtrejser og dermed kommer DREAM HUNTING til at blive et binavn ved Diana

Iflg. aftale vil Diana sørge for at få det nødvendige gjort således at disse overtager/de forpligtelser som gør at jeg kan få annulleret mine garantier hos jer pr. senest 1/7-08.

…"

Christian Springborg sendte e-mailen videre til Mads V. Jørgensen hos Diana Jagt- og Fiske-rejser A/S og skrev supplerende:

"…

Venligst se nedenstående mail fra Torkild Lund fra Dream Hunting. Han skriver, at han har indgået aftale med jer om frigivelse af garantier i fonden. Såfremt det er tilfældet, skal fonden modtage nedenstående materiale.

- Diana Jagt- og Fiskerejser A/S's bank skal skriftligt overfor fonden erklære, at deres garanti omfatter Diana Jagt- og Fiskerejser A/S (CVR-nr. 51488016) og Dream Hunting v/ Torkild Lund (CVR-nr. 26750725)

- Diana Jagt- og Fiskerejser A/S skal skriftligt overfor fonden erklære at ville indestå for de krav, Dream Hunting v/ Torkild Lund (CVR-nr. 26750725) måtte påføre fonden.…"

Den 11. juni 2008 skrev Mads V. Jørgensen en e-mail til Christian Springborg:

"…

Diana Jagtrejser A/S skal herved redegøre for købet af aktiver og passiver fra det personligt ejede selskab, Dream Hunting v/ Torkild Lund (CVR 26750725)

Diana Jagtrejser A/S har købt navnet Dreamhunting og registreret dette som binavn til Diana Jagtrejser A/S. Vi har desuden købt alle aktiver og passiver ud af selskabet fra den 1/5-2008.

Vi har ikke overtaget andre gældforpligtelser end en kopimaskineleasing, samt den naturlige skyld der opstår til leverandører for rejser afholdt i maj måned 2008.

Vi har overtaget alle kunder, alle deposita for kommende rejser, alle forudbetalinger til leverandører samt alle debitorer.

CVR nr. 26750725 er fortsat ejet af Torkild Lund, men reelt er der ingen aktivitet på dette cvr nr. Mere, da alt er overført til Diana Jagtrejser A/S.

Vi indestår naturligvis for de forpligtelser der måtte være ved dette udkøb af aktiviteter, men har ikke overtaget selve selskabet.

Jeg er lidt usikker på hvad fonden behøver for yderligere dokumentation vedr. Dreamhunting.

…"

Christian Springborg besvarede Mads V. Jørgensens e-mail samme dag:

...

Når du skriver at I har registreret navnet Dream Hunting, går jeg ud fra at du mener hos Erhvers- og Selskabsstyrelsen. Er det korrekt?

Torkild fortalte mig, at han ønsker at få frigivet sin garanti. For at det kan ske, skal fonden modtage følgende:

- Diana Jagt- og Fiskerejser A/S's bank skal skriftligt overfor fonden erklære, at deres garanti omfatter Diana Jagt- og Fiskerejser A/S (CVR-nr. 51488016) og Dream Hunting v/ Torkild Lund (CVR-nr. 26750725)

- Diana Jagt- og Fiskerejser A/S skal skriftligt overfor fonden erklære at ville indestå for de krav, Dream Hunting v/ Torkild Lund (CVR-nr. 26750725) måtte påføre fonden. …"

Af registreret revisor Ole B. Olesens erklæring af 8. juli 2008, stilet til Rejsegarantifonden, fremgår det, at erklæringen er afgivet af revisoren som "uafhængig revisor" "med henblik på frigivelse af garanti, stillet af … Dream Hunting … i henhold til § 8 i lov … om en trejsegarantiond". Af erklæringens konklusion fremgår:

"…

Det er vor opfattelse, at de kvartalsvist indberettede oplysninger for perioden 1. april 2007 - 31. marts 2008 er opgjort i overensstemmelse med bestemmelserne i [lov om en rejsegarantifond] … og bekendtgørelse nr. 503 af 9. juni 2004 om registrering, garantistillelse m.v. i Rejsegarantifonden. Det er endvidere vor opfattelse, at Dream Hunting, Kibæk ikke har modtaget forudbetalinger vedrørende ikkeafviklede rejsearrangementer omfattet af lov om en rejsegarantifond, og at Dream Hunting, Kibæk sidste rejsekunde kom hjem fra et rejsearrangement omfattet af [loven] 3. maj 2008. Forudbetalinger på ikke-afviklede rejsearrangementer efter 1. maj 2008 er overdraget til Diana Jagtrejser A/S jfr. overdragelsesaftale af 7. maj 2008."

Den 14. august 2008 skrev Jesper Nielsen et brev til rejsekunden Johnny Ribergaard. Af brevhovedet fremgår afsenderen som "Dream Hunting - et selskab i Diana Jagtrejser", og af brevets sidefod fremgår teksten: "Dream Hunting, Klintebakken 110, DK-6933 Kibæk … E-mail: jn@dreamhunting.dk- www.dreamhunting.dk" Af brevet fremgår bl.a.:

"…

Vedlagt sender vi en faktura vedrørende din fremtidige rejse med Dream Hunting. Venligst bemærk, at dine betalinger fremover skal ske til ny konto - se oplysninger nederst på fakturaen.

Som du sikkert ved, er Dream Hunting gået sammen med DIANA Jagtrejser, en af verdens største aktører inden for jagtrejser,

Dette indebærer ingen forandring for dig som kunde. Du vil fortsat have dine sædvanlige kontakter i Dream Hunting og vil fortsat kunne få samme type tilbud.

…"

Af den vedlagte fakturas venstre sidefod fremgår kontaktoplysninger på "Diana Hunting Tours" i Svendborg med angivelse af et girokontonummer.og af højre sidefod oplysninger på Dream Hunting, Kibæk. Der er enighed om, at girokontonummeret tilhører Diana Jagt- og Fiskerejser A/S. Det angivne kundenummer 20099180 er Kundenummeret hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S.

En række kunder indbetalte til Torkild Lunds konto også efter overdragelsen. Torkild Lund udarbejdede derfor en mellemregning, hvor bevægelserne er anført. Det fremgår blandt andet af mellemregningen:

"…

Andel af salgspris til betaling 1/5 2008 jf. salgsaftale 900.000,00 kr.

Forudbetaling revirer 1/5 08 jf. bilag 7 632.502,76 kr.

Tilgodehavender jf. bilag 5 691.441,12 kr.

Mellemregning pr. 30/5 2008 470.490,51 kr.

Garantiprovision 1/7 - 1/10 2008 (Rejsegarantifonden) 1.875,00 kr.

Garantiprovision 1/10 - 31/12 2008 (Rejsegarantifonden) 1.875,00 kr.

Mellemregning pr. 27/10 2008 519.194,64 kr.

…"

Af et brev til rejsekunden Arne Buxbom dateret 2. september 2008 fremgår det blandt andet:

"...

Hermed fremsendes bekræftelse til udfyldning og returnering til Dream Hunting hurtigst muligt vedr. vores aftale om jagt i England på BOXTED HALL

Ved underskrift accepteres denne aftale og Dream Hunting's generelle betingelser.

Med venlig hilsen

Dream Hunting

Torkild Lund

…"

Af brevets brevhoved fremgår " DREAM HUNTING" og af brevets sidefod fremgår:

"Klintebakken 110, 6933 Kibæk

Tlf 29659929, Fax 97 19 25 37 E-mail: TL@Dreamhunting.dk

www.dreamhunting.dk www.premiertravel.dk

Bank Skjern Bank, Reg. Nr. 7780 Konto nr. 2057396"

Af et en brevtekst uden adressat og dato fremgår blandt andet:

"Hej Jæger

Så er det ved at være tid til jagt, og forventningerne stiger!

Under hele turen kan Dream Hunting træffes på vores almindelige/nødtelefon: …

Følgende flytider er oplyst til Norbert

Ankomst 9/9 2008 kl. 12.00

Afrejse 14/9 2008 kl. 12.00

Med håbet om en super tur (knæk og bræk)

Dream Hunting

v/ Torkild Lund

…"

Rejsegarantifonden indgav konkursbegæring mod Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, og der blev den 30. oktober 2008 afsagt konkursdekret over selskabet. Rejsegarantifonden udsendte samme dag en pressemeddelelse med en beskrivelse af forløbet og skrev samtidigt til selskabets kunder bl.a.:

"…

De har krav på erstatning fra fonden for beløb, De har forudbetalt til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, hvis De havde købt et rejsearrangement og er i besiddelse af rejsebevis samt kvittering for det beløb, De har forudbetalt.

…"

Det fremgår ligeledes af kreditorinformation nr. 1 af 7. november 2008, udarbejdet af kurator i konkursboet, at rejsekunderne kan anmelde deres krav til rejsegarantifonden.

Rejsegarantifonden skrev den 1. december 2008 til Torkild Lund, idet Rejsegarantifonden havde modtaget erstatningskrav fra en del kunder, som havde købt deres rejse hos Dream Hunting ved Torkild Lund. Rejsegarantifonden anmodede om yderligere oplysninger om overdragelsen til Diana Jagt- og Fiskerejser A/S, med henblik på at kunne vurdere, om kundernes krav skulle rettes mod Dream Hunting v/ Torkild Lund eller mod Diana Jagt- og Fiskerejser A/S. Rejsegarantifonden anmodede desuden om kopi af dokumentation for, at de kunder som blev overdraget, erklærede sig indforståede med at få Diana Jagt- og Fiskerejser A/S som aftalepartner.

På vegne Torkild Lund besvarede advokat Kurt Lunde Rejsegarantifondens henvendelse den 5. december 2008. Af brevet fremgår blandt andet, at der ikke er rettet henvendelse til kunderne vedrørende overdragelsen og endvidere ikke udbedt samtykke fra disse, da det vil "være usædvanligt og set fra en kommerciel betragtning uhensigtsmæssigt at fremsende sådanne forespørgsler, idet det vil forøge risikoen for, at kunderne eventuelt valgte at "springe fra" en i øvrigt bindende aftale, hvis de af andre grunde havde fortrudt denne."

Der var herefter udveksling af oplysninger mellem parterne den 30. december 2008 og den 7. januar 2009.

På denne baggrund rettede Rejsegarantifonden henvendelse til de kunder, som havde købt rejser af Dream Hunting ved Torkild Lund. Disse kunder, herunder Johnny Ribergaard, fik afslag på erstatning i forbindelse med Diana Jagt- og Fiskerejser A/S' konkurs og blev i stedet henvist til at rette deres krav mod Dream Hunting v/Torkild Lund som rette aftalepart.

Rejsegarantifonden var herefter i dialog med både advokat Kurt Lunde og advokat Kim Mouritsen på vegne af Johnny Riber-gaard vedrørende spørgsmålet om debitorskifte.

Rejsegarantifonden skrev den 1. december 2009 til advokat Kurt Lunde, at fonden havde modtaget rettidig anmeldelse fra i alt 51 kunder, som havde købt deres rejse hos Dream Hunting v/Torkild Lund, at kunderne ikke har fået refunderet deres indbetalte beløb af Torkild Lund og at Torkild Lund har indstillet sin rejsevirksomhed. Fonden varslede derfor, at den af Torkild Lund stillede garanti ville blive trukket med henblik på at refundere kunderne de indbetalte beløb. Advokat Kurt Lunde protesterede herimod. Rejsegarantifonden anmodede herefter den 16. marts 2010 Skjern Bank om udbetaling af den stillede garanti på 500.000 kr.

Diana Jagt- og Fiskerejser A/S' konkursbo anlagde sag mod Torkild Lund med påstand om betaling af ca. 2.600.000 kr. vedrørende en mellemregning. Retten i Herning frifandt Torkild Lund, idet han anførte en række modkrav. Af præmisserne fremgår bl.a.:

"…

Da Diana Jagt og Fiskerejser efter overdragelsesaftalen har påtaget sig at få frigivet Torkild Lunds bankgaranti vedrørende Rejsegarantifonden senest den 1. juli 2008, og da dette ikke er sket, er Diana Jagt- og Fiskerejser ansvarlig for, at der er trukket et beløb på sagsøgtes bankgaranti med kr. 478.416,00. Da kravet er opstået som følge af Diana Jagt- og Fiskerejsers misligholdelse af forpligtelser, som var påtaget forud for konkursen, kan beløbet gøres til genstand for modregning, da kravet er gjort gældende mod Torkild Lund. Det er ikke af betydning for hans foreløbige ret til at modregne beløbet, at der verserer en sag herom. Herefter kan kravet gøres gældende med det fulde beløb.

Efter det alt foreliggende finder retten herefter, at Diana Jagt- og Fiskerejsers krav over for Torkild Lund er udlignet ved modregning, hvorfor Torkild Lund Frifindes for Diana Jagt- og Fiskerejser under konkurs' krav.

…"

Advokat Kurt Lunde har under sagens forberedelse fremsat provokation vedrørende fondens viden om Dianas økonomiske situation, hvilket fonden har afvist at besvare.

Forklaringer

Torkild Lund har forklaret, at han startede jagtrejsebureauet Dream Hunting, som var hans personlige firma. Firmaet genererede løn og et overskud på omkring 100.000 kr. Det var et ok niveau i forhold til branchen. Der var godt gang i firmaet.

Han er ivrig jæger og har rejst meget. I 2002 fungerede han som lagerchef i Herning. Han startede med at arrangere jagtrejser som sidebeskæftigelse. Der var stor efterspørgsel fra kunderne, og jagtrejsebureauet greb om sig. I 2004 besluttede han sig for at leve af sin virksomhed, og det gjorde han, indtil han solgte virksomheden i maj 2008.

Virksomheden var i god vækst og han ekspanderede ved også at købe to andre jagtrejsebureauer. Efterhånden var der så meget arbejde med virksomheden, at det sled på ham og på familien. Han valgte derfor at tage i mod et godt tilbud om at blive lønmodtager og samtidigt sælge virksomheden. Han tog kontakt til Mads Verner Jørgensen hos Diana Jagt- og Fiskerejser A/S. Diana var kendt som de største og ældste i branchen, og de havde meldt ud offentligt, at de ønskede at ekspandere. Diana var interesseret i at overtage Dream Hunting, og forhandlingerne gik i gang. Forhandlingerne om overtagelse skete med Mads Verner Jørgensen hos Diana i Svendborg. Han havde sin økonomimand Simon med til forhandlingerne. Kontraktudkastet blev mailet frem og tilbage mellem Diana og Dream Hunting. Kontrakten blev derved til i fællesskab. Han havde ikke professionel rådgiver med til forhandlingerne, og han ved ikke, om Diana fik rådgivning. Han havde stor tillid til Simon og til Diana som en stor kendt virksomhed. De blev enige om vilkår og priser. Som led i forhandlingerne fik han ændret formuleringen af en konkurrenceklausul. Det blev aftalt, at Jesper Nielsen skulle følge med i overdragelsen som den eneste medarbejder.

Jagtrejsesæsonen starter 1. maj med rejser til Polen, hvor der er bukkejagt. Disse rejser udgjorde op til 50 % af rejserne i Dream Hunting. Der var derfor meget arbejde med kontakt til underleverandører omkring dette tidspunkt. I 2008 blev alle bukkejagt-erne ekspederet af Diana.

En gruppe på 3 jægere ringede i juli måned. De ønskede ikke at rejse med Diana på grund af dårlige erfaringer med Diana. Han besluttede derfor at returnere deres depositum på check den 26. august 2008. Der er ikke andre jagtkunder, som har kontaktet ham. Han har af og til snakket med de gamle kunder fra Dream Hunting. Han er nok blev identificeret med Dream Hunting i jagtkredse.

Han har ikke gjort sig tanker om debitorskifte. Han tænkte, som det fremgår af kontrakten, at det var Diana, der stod for dette, og at det lå i deres hænder. Han lavede selv et nyhedsbrev til kunderne med en orientering om salget til Diana, men han har ikke i den forbindelse udbedt sig samtykke om debitorskifte. Han ved ikke, om Diana kontaktede kunderne som aftalt. Han har ikke modtaget accepter fra kunder. Kunderne skulle ikke mærke nogen større forskel. Han havde en økonomisk interesse i, at Dream Hunting i Dianaregi genererede så meget omsætning som muligt, og jo færre jægere der sprang fra, jo mere fordelagtigt var det for ham.

Han har hverken sendt eller set brevet til Arne Buxbom gruppen på 4 jægere dateret 2. september 2008. Brevet ligner det standardaftalebrev, som har været anvendt hos Dream Hunting siden starten i 2002. Brevet er tilsyneladende sendt 4-5 måneder efter, Dream Hunting blev solgt til Diana. Han vil tro, at brevet er skrevet af Thomas Larsen, der solgte denne type rejser. Den bankkonto, der fremgår af brevet, er hans egen konto. Aftalerne blev opbevaret i arkivskab og er overdraget til Diana. Han er sikker på, at Diana har været nødt til at oprette alle kunderne i deres edb-system. Diana havde mange kunder, og det var sikkert ikke overskueligt nok for dem at have et arkivskab med aftaler.

Kunderne fik normalt to girokort. Det første vedrørende depositum og det andet vedrørende restbetaling. Sammen med våbentilladelsen fik kunderne også et "Hej Jæger" -brev, som blev sendt til dem omtrent en måned inden afrejse.

Han har som nævnt returneret depositum til 3 jægere. Herudover har 1 jæger lagt sag an mod ham med påstand om tilbagebetaling af depositum. Sagen blev hævet, efter det gik op for den pågældende, at han havde accepteret debitorskifte. Det var almindeligt kendt, at Dream Hunting var blevet solgt til Diana. Han er slet ikke i tvivl om, at kunderne har accepteret at rejse med Diana i stedet for Dream Hunting.

Brevet til jagtrejsekunden Johnny Ribergaard af 14. august 2008 indeholder i sidefoden Dream Huntings adresse, der også er hans bopælsadresse. Brevet er skrevet af Jesper Nielsen, der delvist drev Dream Hunting aktiviteterne videre efter salget til Diana. Jesper Nielsen sad i starten 1-2 dage i Dream Huntings lokaler, fordi han boede i Skjern, mens Diana havde sin administration i Svendborg.

Birgitte Fjeldhof har forklaret, at hun er direktør i Rejsegarantifonden. Fonden godkender og udbetaler erstatninger til rejse-kunder i tilfælde af konkurs. Det er forskelligt, hvor meget hun er involveret i sagsbehandlingen fra konkurs til konkurs, men i tilfældet med Dianas konkurs var hun med i alle sagerne.

Rejsegarantifonden er en privat selvejende institution. Fonden hjælper kunder, som strander i udlandet, og kunder, som slet ikke kommer af sted. Fonden er oprettet som en forbrugerbeskyttende foranstaltning. Fonden finansieres gennem bidrag og garantier fra rejsebureauerne. Når fonden har udbetalt erstatning til en rejsekunde, indtræder fonden i kundens krav.

Fonden blev informeret om salget af Dream Hunting omtrent samtidig med, at aftalen blev indgået, da Torkild Lund rettede henvendelse til fonden og anmodede om, at den af Dream Hunting stillede garanti blev frigivet. Fonden meddelte Torkild Lund, at garantien alene ville blive frigivet, når 3 betingelser var opfyldt. For det første skulle Dianas bank erklære, at deres garanti omfattede både dem selv og Dream Hunting. For det andet skulle Diana skriftligt erklære at ville indestå for de krav, som Dream Hunting måtte påføre Rejsegarantifonden. For det tredje skulle Dream Hunting indsende en nærmere angivet revisorerklæring. Når der var forløbet 1 år fra den dato, som revisor angav som sidste kundes hjemkomstdato, ville fonden meddele Dianas bank, at garantien herefter alene skulle omfatte Diana. Disse betingelser blev kommunikeret til Torkild Lund blandt andet ved email den 30. april 2008. Rejsegarantifonden modtog efterfølgende en revisorerklæring, men de øvrige betingelser blev ikke opfyldt. I mellemtiden gik Diana som bekendt konkurs.

Rejsegarantifonden tager som oftest ud til den konkursramte virksomhed i den første tid efter konkursen for hurtigst muligt at få et overblik over kunderne. Det er blandt andet vigtigt at få overblik over, hvilke kunder der er strandet i udlandet. Kunderne bliver ofte informeret pr. brev. På dette tidspunkt er der ikke foretaget nogen prøvelse af krav, og fonden ved naturligvis ikke, om kunderne er berettigede til erstatning. Der er derfor ikke tale om en bekræftelse på, at Rejsegarantifonden vil betale erstatning. Der bliver kun udbetalt erstatning, hvis kunderne opfylder betingelserne, det vil blandt andet sige, at der skal være købt en pakkerejse, og kunden skal have betalt for rejsen. De breve, som er sendt til kunderne i forbindelse med Dianas konkurs, er sendt til dem, som blev fundet på Dianas lister. Rejsegarantifonden blev ret hurtigt klar over, at der var en del kunder, som havde indgået aftale med Dream Hunting. Det fremgik af kundernes anmeldelser og de udstedte fakturaer, at kunderne havde indgået aftale med Dream Hunting. Generelt er Rejsegarantifonden opmærksom på problemerne vedrørende debitorskifte i konkurserne.

Da Rejsegarantifonden i forbindelse med anmeldelserne fra kunderne fik flere fakturaer fra Dream Hunting, rettede fonden henvendelse til Torkild Lund for at få belyst forholdene vedrørende overdragelsen til Diana. Rejsegarantifonden kom til den konklusion, at kunderne hørte til Dream Hunting, og derfor kunne der ikke udbetales i forbindelse med Dianas konkurs. Dette blev meddelt til rejsekunderne, der blev meget utilfredse, da de havde ventet længe på erstatning. Rejsegarantifonden henviste kunderne til Torkild Lund, der afviste at erstatte kunderne deres tab.

Rejsegarantifonden udbetalte til sidst erstatning til en stor gruppe kunder på ca. 50 personer. De havde alle købt en pakkerejse af Dream Hunting, men kom ikke af sted. Arrangøren Diana var gået konkurs, mens sælgeren ikke var gået konkurs. Sagerne blev forelagt Rejsegarantifondens bestyrelse, og det blev besluttet, at fonden måtte udbetale erstatning til kunderne og derefter trække på den garanti, som Torkild Lund havde stillet overfor fonden. Reelt er der tale om, at fonden har afvist at erstatte kundernes tab som følge af Dianas konkurs, men har accepteret at betale kunderne efter, at Torkild Lund ikke selv ville erstatte kundernes tab.

Af lovens bestemmelser fremgår det rigtigt nok, at fonden udbetaler erstatning i tilfælde af at en rejse ikke gennemføres på grund af rejseudbydernes økonomiske forhold. Der er oftest tale om konkurs, men i nogle få tilfælde udbetaler fonden også erstatning, hvis rejseudbyderen for eksempel har indstillet sin virksomhed, og kunderne derved er kommet i klemme.

Rejsegarantifonden skrev til Torkild Lund, at der nu ville blive udbetalt erstatning til Dream Huntings kunder, og at fonden efterfølgende ville trække på garantien. Torkild Lunds advokat skrev herefter til fonden, at han var uenig heri. Fonden forelagde ikke anmeldelserne for Torkild Lund, og det er heller ikke sædvanligt.

Hun vil tro, at alle kunderne har anmeldt deres krav som følge af Dianas konkurs. Det er ikke usædvanligt, at fonden flytter en anmeldelse mellem flere systemer. Det er ligegyldigt for kunderne.

Rejsegarantifonden er nok blevet opmærksom på Dianas økonomiske situation omkring 2007. I 2004 blev lovgivningen ændret, således at fonden fik mulighed for at kræve forhøjet garanti. Fonden etablerede tilsyn med både de eksisterende og de nye rejseudbydere. Ved gennemgang af årsrapporten for Diana kunne det konstateres, at virksomheden havde givet underskud. Fonden krævede forhøjet garanti på ca. 1,85 millioner kr. ved indgangen til 2008 og senere vedrørende alle forudbetalinger. Fonden modtog løbende regnskabsopfølgning. Fonden modtog også dokumentation for, at der var blevet tilført yderligere kapital til Diana. Der var tale om, at ejerne havde tilført ansvarlige lån. Denne dokumentation blev ikke yderligere kontrolleret, og der var ingen tegn på besvigelser.

Jesper Nielsen har forklaret, at han er tidligere medarbejder hos Dream Hunting og blev overtaget af Diana i forbindelse med overdragelsen. Han blev ansat i 2006 som sælger af jagtrejser. Forretningen gik godt, og de havde mange kunder, som rejste flere gange. Han var godt klar over, at Torkild Lund ville sælge Dream Hunting. Køberen var kun interesseret, hvis der fulgte en ansat med i handlen. Han var med til møder med Diana. Han kendte Diana i forvejen som Europas største rejsearrangør af jagtrejser, og han gik derfor ud fra, at det var et godt sted.

Efter han blev overtaget af Diana, udførte han i begyndelsen primært arbejdet fra den gamle adresse hos Torkild Lund. Han var i Svendborg hos Diana en gang hver 14. dag. Hans arbejdsopgaver var uændrede. Han kender godt aftalen mellem Dream Hunting og Diana. Han ved, at kunderne blev orienteret om overdragelsen ved et orienteringsbrev. Der blev også lagt information i nogle fora på internettet, ligesom han talte i telefon med flere af kunderne.

Alle kunderne fra Dream Hunting blev lagt ind i Dianas specielle edbsystem. Han regner med, at stort set alle kunder blev kontaktet af enten ham selv eller af to andre konsulenter.

Kunderne reagerede med telefonstorm. De ville alle høre, om de kunne rejse til samme pris og til det samme jagtrevir. Det er hans indtryk, at det var det vigtigste for kunderne. Han kan huske, at en gruppe af jægere bakkede ud og ikke ønskede at rejse med Diana.

Han var selv med på nogle rejser efter overdragelsen dels i maj og dels i efteråret, hvor en del af kunderne var gengangere. Det er hans indtryk, at de var med på overdragelsen. Han har ikke skrevet til kunderne og anmodet dem om at acceptere Diana som rejseudbyder. Han mindes ikke at have modtaget nogen skriftlig accept fra kunderne. Han var ikke klar over, at det var krav om debitorskifte.

Han regner med, at det er ham, der har sendt "Hej Jæger" brevet vedrørende rejserne i september. Der er tale om en standard skrivelse, der lå i systemet. Han har ikke tænkt over, at Torkild Lunds navn fremgik af brevet. Han ved ikke, om der er sendt flere tilsvarende breve.

Trine Stub har forklaret, at hun var ansat hos Diana, da aftalen blev indgået med Dream Hunting. Hun havde været ansat siden 1990. Hun oplevede Diana som en betydende spiller i jagtrejsemarkedet og som den største i Europa. Hendes arbejdsopgaver involverede ikke salg af rejser, men hun arrangerede rejserne og besvarede spørgsmål. Efter overdragelsen arbejdede hun sammen med Jesper Nielsen. Der var en del kunder, som skulle oprettes i Dianas edbsystem. Disse kunder havde indbetalt deposita til Torkild Lunds konto. Hun oprettede selv navnene på kunderne i systemet, mens bogholderiet holdt styr på indbetalingerne. Hvis der var tvivl om kundernes oplysninger, ringede hun til dem. Det er hendes indtryk, at kundernes reaktion på overdragelsen var "nå ja". Hun fik ikke indtryk af, at nogen var utilfreds. Hun ved ikke, om der blev skrevet til kunderne, og hun kender ikke til, at kunderne skulle skrive under på nogle formularer. Hvis en kunde havde indsigelser, ville de nok ringe til Jesper Nielsen og ikke til hende.

Ole Dahl har forklaret, at han havde købt en jagtrejse af Dream Hunting. Han er i tvivl om, i hvilken rækkefølge han fik information om overdragelsen til Diana. Han har både læst om overdragelsen på texttv og har også fået brev. Han har løbende været i telefonisk kontakt med rejsebureauet, fordi der i en jagtrejsegruppe hele tiden er nogen, som alligevel ikke skal med, og omvendt andre, der skal med. En rejsegruppe er normalt på 12 personer. Det er hans indtryk, at flere i gruppen har været i kontakt med rejsebureauet. Jagtrejsen blev købt hos Dream Hunting. Det var meningen, at han skulle have været på drivjagt blandt andet sammen med Henrik Jensen.Han modtog brev fra Diana og var ikke i tvivl om, at rejsen var overgået til Diana. Det var ok, fordi Diana var kendt som et velrenommeret firma. Han har ikke brevet længere. Det brev han modtog, kan godt have haft samme indhold som det, Diana har sendt til Johnny Ribergaard.

Allan Rasmussen har forklaret, at han i alt har købt ca. 20 jagtrejser gennem Dream Hunting. Han har rejst meget. Dream Hunting levede altid op til forventningerne, og der var ikke noget at udsætte på rejserne. Han havde aldrig overvejet at rejse med andre. Han blev ringet op af Torkild Lund, der fortalte ham om overdragelsen til Diana. Torkild Lund sagde, at restbetaling for rejsen skulle ske til Dianas bankkonto. Han havde ikke tidligere rejst med Diana, men havde ikke noget at udsætte på dem. Han var mellemled mellem Dream Hunting og en rejsegruppe på 10 personer.Han blev senere kontaktet at Diana, der oplyste ham om, at rejsen ikke kunne gennemføres, fordi Diana ikke havde overholdt sine forpligtelser i forhold til reviret. Han husker ikke, om han har modtaget brev om overdragelsen til Diana og husker heller ikke, om han skriftligt har accepteret overdragelsen til Diana.

Johnny Ribergaard har forklaret, at han indgik aftale om jagtrejse med Jesper Nielsen hos Dream Hunting. Han var en del af en gruppe på 12-13 personer, der skulle til Ungarn. Der blev indbetalt depositum til Dream Hunting. De modtog senere et brev, hvoraf det fremgik, at Dream Hunting var blevet opkøbt af Diana. Opkøbet blev drøftet i gruppen, og de var enige om, at de nok var bedre stillede end hos Dream Hunting. De var derfor fuldt indforståede med at rejse med Diana. De har ikke underskrevet nogen accept af overdragelsen til Diana.

Ove Bager har forklaret, at han købte en jagtrejse hos Dream Hunting til Ungarn sammen med Johnny Ribergaard. Det var Johnny Ribergaard, der havde kontakten til Dream Hunting og sørgede for betaling af rejsen. Han mener, at Johnny Ribergaard talte med Jesper i Kibæk.

De fik information om overdragelsen til Diana med brev. De vidste godt, at der var tale om en anden virksomhed, fordi det fremgik af brevet. De foretog restindbetaling til Diana.

Parternes synspunkter

Torkild Lunds advokat har anført, at det var uberettiget, at Rejsegarantifonden hævede den stillede bankgaranti og uden hjemmel anvendte garantibeløbet til betaling af rejsekunder. Rejsegarantifonden har derfor pligt til at betale beløbet tilbage.

Torkild Lund var rejseudbyder i lovens forstand. Af loven fremgår det, at Rejsegarantifonden udbetaler erstatning, hvis rejsearrangørens økonomiske forhold har medført, at et rejsearrangement ikke har kunnet påbegyndes. I denne sag er det ikke Torkild Lunds økonomiske forhold, der medførte, at rejserne ikke blev gennemført, men derimod Diana Jagt- og Fi-skerejser A/S' konkurs. Straks efter konkursen skrev fonden til alle kunder, at de kunne anmelde deres krav, og situationen er da også den, at alle kunder har anmeldt krav som følge af Dianas konkurs og ikke som følge at Torkild Lunds økonomiske forhold. Det er rigtigt, at Torkild Lund har indstillet sin rejsevirksomhed, men det hænger sammen med den konkurrenceklausul, som fremgår af overdragelsesaftalen. Køber af virksomheden var et velrenommeret og førende firma i Danmark og hele Europa. Torkild Lund vidste ikke, at Diana var på økonomisk svage fødder, hvilket fonden til gengæld gjorde.

Fonden afviste i meget lang tid at udbetale erstatning til kunderne, hvilket til sidst blev en uholdbar situation, hvorfor fonden traf den usædvanlige beslutning at anvende Torkild Lunds garanti til at betale kunderne med. Der er ikke tale om en interventionsbetaling, da dette forudsætter, at kravet består.

Aftalen mellem Torkild Lund og Diana indebærer en overdragelse af aktiviteter, herunder også de aftaler om rejser, som allerede var indgået. Kunderne var informeret om overdragelsen og havde accepteret denne, hvilket vidnerne har bekræftet. Det er kunden, der har retten til at afvise et debitorskifte og ikke fonden. Der er ingen tvivl om, at kunderne stiltiende har accepteret debitorskiftet. Der kan ikke stilles krav om skriftlig accept. Det kan ikke føre til andet resultat, at Diana vælger at anvende navnet Dream Hunting i sine breve. Fonden skrev da også til kunderne i forbindelse med Dianas konkurs og signalerede derved, at kunderne tilhørte Diana.

Fondens synspunkt om manglende debitorskifte er konstrueret efterfølgende, da det viste sig, at forpligtelserne vedrørende Dianas konkurs løb løbsk. Fonden har derfor haft en interesse i at vælte tabet over på Torkild Lund. Dette støttes også af, at fonden faktisk har udbetalt erstatning til kunder, der efter fondens argumentation burde tilhøre Torkild Lund.

Fonden må i tilfælde af virksomhedsoverdragelser forholde sig til sine pligter og risici. Fondens reaktionsmulighed er muligheden for at kræve forøget sikkerhedsstillelse. Hvis de krævede garantier ikke er tilstrækkelige, lider fonden tab. Fonden kan ikke vælge at stoppe med at udbetale erstatning, sådan som det er sket i denne sag. Den egentlige årsag til denne sag er, at fonden ikke fulgte op på Dianas økonomiske problemer ved at stille krav om forøget sikkerhedsstillelse. Fonden har desuden ikke givet fyldestgørende oplysninger om sin viden om Dianas økonomiske situation, hvilket må medføre processuel skadevirkning. Det må derfor lægges til grund, at fonden har svigtet sit tilsyn, hvilket må komme fonden til skade.

Fonden var forpligtet til at frigive den stillede garanti. Garantien dækker forpligtelser i henhold til loven, og da Torkild Lund har overdraget sine forpligtelser, og da en uafhængig revisor har erklæret, at den sidste kunde kom hjem den 3. maj 2008, var fonden forpligtet til at frigive garantien senest den 3. maj 2009. Fonden har derfor også af denne grund anvendt Torkild Lunds midler uden hjemmel.

Fordringen ikke er ophørt ved modregning. Dommen fra retten i Herning har alene taget stilling til, at Torkild Lunds samlede modkrav overstiger konkursboets krav. Der er således ikke taget stilling til Torkild Lunds krav mod fonden, da der ikke er identitet mellem konkursboet og fonden. Hvis retten giver fonden medhold i frifindelsespåstanden, medfører dette, at fonden får fuld dækning for et krav i konkursboet, der alene skulle tage dividende i lighed med andre simple krav.

Rejsegarantifondens advokat har anført, at Torkild Lund ikke har krav på betaling af samme beløb to gange. Retten i Herning har taget stilling til, at Torkild Lund havde ret til at modregne med et beløb svarende til det fulde træk på garantien. Hvis Torkild Lund ydermere får medhold i denne sag, har han reelt fået betaling to gange. Kravet, der støtter sig på et tab, er identisk i de to sager, selvom parterne er forskellige. Da Torkild Lund allerede er fået effektiv betaling, skal fonden frifindes allerede på dette grundlag.

Rejsegarantifonden har subsidiært anført, at der ikke er gennemført debitorskifte, og at kundernes kontraktpart derfor fortsat er Torkild Lund. Bevisbyrden for et debitorskifte ligger hos Torkild Lund og er ikke løftet. Det er ikke tilstrækkeligt, at kunderne, som påstået af Torkild Lund, stiltiende har accepteret debitorskifte. En orientering til kunderne, der betragtes som forbrugere, er ikke tilstrækkelig. Det bestrides, at andre kunder end Johnny Ribergaard har modtaget orienteringsbrevet, der i øvrigt ikke giver entydig information om en overdragelse. Torkild Lund anførte da også inden retssagens begyndelse, at der ikke var indhentet accept fra kunderne af kommercielle hensyn. Af Torkild Lunds mellemregning fremgår lange lister over kunder, der fortsat indbetalte til Torkild Lunds konto, hvilket understøtter, at kunderne ikke havde accepteret debitorskifte. Det kan ikke føre til andet resultat, at fonden efter Dianas konkurs skrev til alle kunderne i Dianas database. Det er naturligt, at fonden skriver til alle muligt berettigede og først i forbindelse med anmeldelserne sagsbehandler konkret.

Rejsegarantifondens udbetalinger til kunderne havde hjemmel i loven. Rejsekunderne kom ikke ud at rejse, og Torkild Lund tilbagebetalte ikke de indbetalte beløb til kunderne. Torkild Lund var i øvrigt ikke bundet af nogen konkurrenceklausul efter konkursen, og han havde derfor også mulighed for at opfylde de indgåede aftaler.

Rejsegarantifonden har hverken ved sine handlinger eller ved undladelser over for Diana handlet ansvarspådragende i forhold til Torkild Lund.

Sø- og Handelsrettens afgørelse

Sø- og Handelsretten bemærker, at lov om en rejsegarantifond bygger på det princip, at en pakkerejse, solgt af en registreret rejseudbyder, altid skal være omfattet af en garanti. Det var derfor med rette, at Rejsegarantifonden stillede krav om, at Diana Jagt- og Fiskerejser A/S skulle erklære at ville indestå for de forpligtelser, som Torkild Lund måtte påføre Rejsegarantifonden, og at Diana Jagt- og Fiskerejser A/S' bank skulle erklære, at deres garanti også omfattede krav mod Torkild Lund og endelig, at der skulle være forløbet 1 år efter den dato, som en uafhængig revisor angav som sidste kundes hjemkomstdato. Af lov om en rejsegarantifond § 5 fremgår det, at rejsekunder kan få beløb godtgjort af Rejsegarantifonden, såfremt rejseudbyderens økonomiske forhold har medført, at en rejseydelse ikke kan påbegyndes. Det lægges til grund, at Torkild Lund var rejseudbyder i lovens forstand. Der er ikke ført bevis for, at de enkelte kunder har accepteret debitorskifte, således som den indgåede aftale mellem Torkild Lund og Diana Jagt- og Fiskerejser A/S forudsætter. Da rejsekunderne efterfølgende ikke har kunnet påbegynde de købte rejser, og da Torkild Lund har afvist at refundere kunderne de indbetalte beløb, må Rejsegarantifonden have været berettiget til at godtgøre kunderne deres tab.

Torkild Lund stillede garanti overfor fonden i medfør af loven § 8. Allerede inden Torkild Lund indgik overdragelsesaftalen, gjorde Rejsegarantifonden det klart, på hvilke betingelser garantien ville blive frigivet. Det kan lægges til grund, at disse betingelser ikke blev opfyldt. Som følge heraf var rejsegarantifonden berettiget til at trække på den garanti, som Torkild Lund havde stillet overfor rejsegarantifonden.

Torkild Lund indtræder herefter i krav på betaling af beløb betalt af den af ham stillede garanti og kan gøre dette krav gældende til modregning, som det er sket i den af Diana Jagt- og Fiskerejser A/S' konkursbo mod ham anlagte sag, men det findes ikke fornødent for Sø- og Handelsretten under denne sag at tage stilling til, hvorvidt kravet herefter er bragt til ophør.

Rejsegarantifondens mulige viden om Diana Jagt- og Fiskerejser A/S' økonomiske situation har herefter ikke betydning for denne sags resultat.

Med disse bemærkninger frifindes Rejsegarantifonden.

Efter sagens udfald betaler Torkild Lund sagsomkostninger til Rejsegarantifonden med 60.000 kr.

Thi kendes for ret:

Rejsegarantifonden frifindes.

Inden 14 dage betaler Torkild Lund 60.000 kr. i sagsomkostninger til Rejsegarantifonden. Sagsomkostningsbeløbet forrentes efter rentelovens § 8a.

Claus Forum Petersen Henrik Rothe Michael B. Elmer

Poul Drusebjerg Poul Hartvig Nielsen

(Sign.)

___ ___ ___

Udskriftens rigtighed bekræftes

Sø- og Handelsretten, den 6. februar 2013

Byretssag

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»

Anke til landsretten

Af Selskabsadvokaterne Det er en hovedregel i dansk ret, at civile tvister afgøres af domstolene. En ...»