Regulering af krav iht. konkurslovens § 61, stk. 1

Resumé

Sagen angår spørgsmålet, om anmelders krav kan reguleres i henhold til konkurslovens § 61, stk. 1.

Dom i sagen P-1-04 


Boet efter Gorma Krogager v/
Kirstine Louise Knude
(Advokat Michael Rasmussen)
mod
Konkursboet Sterling Airways A/S
(Advokat Henrik Andersen)


Denne sag, som er anlagt den 13. januar 2004, angår spørgsmålet, hvorvidt der i medfør af konkurslovens § 61, stk. 1, kan ske konkursregulering af et af anmelder, boet efter Gorma Krogager v/Kirstine Louise Knude, i konkursboet, Sterling Airways A/S under konkurs, anmeldt krav.

Påstande:


- 2 -

Anmelder har nedlagt påstand om, at konkursboet tilplig-
tes at anerkende, at anmelders krav i henhold til kon-
kurslovens § 97 i konkursboet udgør 3.169.566 kr.

Konkursboet har påstået frifindelse mod anerkendelse af,
at 284.216 kr. anerkendes i boet som simpelt krav i hen-
hold til konkurslovens § 97.

Sagsfremstilling:

Gorma Krogagers ægtefælle, Eilif Krogager, var bestyrel-
sesmedlem i selskabet Sterling Airways A/S.

Ved brev af 23. februar 1988 bekræftede Sterling Airways
A/S følgende aftale indgået med Gorma Krogager og Eilif
Krogager:


"...


Ved.: Pensionsforhold.

Som det vil erindres blev spørgsmålet om Deres pensionsforhold drøf-
tet i forbindelse med Deres udtræden af bestyrelsen i STERLING AIR-
WAYS A/S ("STERLING"), og vi skal med denne skrivelse bekræfte, hvad
der på bestyrelsesmøder og ved senere forhandlinger er blevet af-
talt.

STERLING skal til hr. Eilif Krogager betale en årlig pension på i
alt kr. 346.000,00, hvilket beløb skal betales månedligt forud hver
den 1. med kr. 28.833,33.

STERLING skal til fru Gorma Krogager betale en årlig pension på i
alt kr. 67.000,00, hvilket beløb skal betales månedligt forud hver
den 1. med kr. 5.583,33.

De respektive pensionsbeløb skal betales første gang den 1. december
1987.

Når den ene person afgår ved døden, overføres dennes pension til den
længstlevende. Pensionsbeløbene betales sidste gang den 1. i den
måned, hvori den længstlevende afgår ved døden.

Pensionsbeløbene pristalsreguleres efter de til enhver tid for regu-
leringspristallet gældende regler, idet udgangspunktet er regule-
ringspristallet pr. første betalingsdag i.e. den 1. december 1987.

Ethvert spørgsmål om beskatning af pensionsbeløbene er STERLING
uvedkommende, idet det dog vil være således, at STERLING efter de
til enhver tid gældende regler skal drage omsorg for den rent prak-
tiske tilbageholdelse og afregning af kildeskat overfor skattemyn-
dighederne.

..."


- 3 -

Ved dekret af 22. september 1993 blev Sterling Airways
A/S erklæret konkurs. Advokat Henrik Andersen og advokat
Steen Ole Larsen blev kuratorer. Kuratellet består nu af
advokat Pernille Bigaard og advokat Henrik Andersen.

Ved brev af 23. november 1994 anmeldte Gorma Krogager,
som den længstlevende ægtefælle, i henhold til aftalen af
23. februar 1988 et krav på 322.552 kr. i konkursboet. Af
brevet fremgår:


"...

Den månedlige pension blev udbetalt sidste gang for august 1993 med
kr. 40.319 ...

Pensionen skal løbende pristalsreguleres og udgjorde for tiden
1/1-31/8 1993 kr. 322.552

..."


Gorma Krogager afgik ved døden i oktober 1999.

Ved brev af 11. maj 2000 meddelte kurator, advokat Henrik
Andersen, at kravet var noteret anmeldt med 40.319 kr.
svarende til bruttopensionskravet for september 1993.

Ved brev af 30. maj 2000 korrigerede anmelder kurators
notering af det anmeldte krav og opgjorde kravet til
3.169.566 kr. Det opgjorte krav fremkommer således:


"...

Anvendt nettoprisindekset, årsgennemsnit

2000 April 329,8

____________________________________________________________________
Sats
År Måned pristalsreguleret Total

93 4 40.319,00 161.276,00
94 12 40.980,43 491.765,14
95 12 41.782,59 501.391,04
96 12 42.598,82 511.185,81
97 12 43.541,71 522.500,46
98 12 44.189,06 530.268,73
99 10 45.117,88 451.178,76

____________________________________________________________________
I alt 3.169.565,95"


- 4 -

Kurator indstillede ved brev af 6. oktober 2003 kravet
til godkendelse som et simpelt krav i henhold til kon-
kurslovens § 97 med 284.216 kr., som fremkommer således:


"...

Pension for september 1993 kr. 40.319,00


Pension 1. oktober til 31. december 1993
3 måneder á kr. 40.319,00 kr. 120.957,00

Pension 1. januar til 31. marts 1994
3 måneder á kr. 40.980,00 kr. 122.940,00

I alt kr. 284.216,00"


Kurators indstilling blev begrundet således:


"Den indgåede aftale, som ligger til grund for det anmeldte krav på
løbende fremtidig pension indtil længstlevendes død, er ikke en sæd-
vanlig aftale, hvorfor boet i medfør af konkurslovens § 61, stk. 1,
kan frigøre sig overfor denne aftale med et rimeligt varsel. Dette
varsel er fastsat til seks måneder, hvorfor der anerkendes et krav
på pension for perioden 1. oktober 1993 til 31. marts 1994.

..."


Anmelder kunne ikke godkende kurators indstilling og har
derfor anlagt nærværende sag.

Under domsforhandlingen har kurator fremlagt redegørelser
i medfør af konkurslovens § 127, hvorefter der først sent
under bobehandlingen er blevet klarhed over, at der vil
kunne udbetales dividende til anmeldte og anerkendte krav
efter konkurslovens § 97.

Kurator har under domsforhandlingen oplyst, at dividende
til simple fordringer forventes at andrage 6 %.

Der er ikke afgivet parts- eller vidneforklaringer.


Parternes synspunkter:


Anmelder har navnlig gjort gældende, at den aftalte pen-
sionsydelse ikke er udtryk for en gensidigt bebyrdende
aftale, men en aftalt ensidig ydelse. Konkurslovens § 61,
stk. 1, finder ikke anvendelse i en sådan situation. En
reduktion eller et bortfald af boets forpligtelser kan


- 5 -

alene finde sted efter formuerettens almindelige regler
om ugyldighed eller konkurslovens regler om omstødelse.
Kravene hertil er ikke opfyldt i nærværende sag. Måtte
skifteretten finde, at konkursboet kan opsige retsforhol-
det, bestrides det, at et så kort varsel som seks måneder
er sædvanligt eller rimeligt. Endvidere vil en opsigelse
medføre et erstatningsansvar for konkursboet efter § 61,
stk. 3, svarende til det anmeldte krav. Såfremt der havde
været tale om et gensidigt bebyrdende retsforhold, ville
kurators opsigelse af 6. oktober 2003 være sket for sent.
Endvidere kunne opsigelsen under alle omstændigheder
først regnes fra kurators opsigelse.

Konkursboet har navnlig anført, at konkursboet i medfør
af § 61, stk. 1, kan frigøre sig overfor den indgåede
gensidigt bebyrdende aftale om livsvarig pension med et
rimeligt opsigelsesvarsel, som efter omstændighederne er
fastsat til 6 måneder svarende til funktionærlovens læng-
ste opsigelsesvarsel. Opsigelsesvarslet skal regnes fra
konkursdekretets afsigelse. Pensionen er vederlag for
tidligere udført bestyrelsesarbejde, og der er således
ikke tale om en gave, hvilket også bestyrkes af, at der
skal betales kildeskat af pensionen. Der foreligger ikke
særlige grunde, der kan føre til, at anmelder har krav på
erstatning efter § 61, stk. 3. Det bestrides, at den ind-
gåede aftale om livsvarig pension er blevet opsagt for
sent. Det gøres i denne forbindelse gældende, at konkurs-
regulering kan påberåbes på et hvilket som helst tids-
punkt under konkursbehandlingen. Konkursboet har påberåbt
sig konkursregulering i forbindelse med prøvelsen af an-
melders krav, hvilket således er rettidigt.

Skifterettens afgørelse:

Således som sagen foreligger oplyst, må det navnlig efter
den indgåede pensionsaftales ordlyd lægges til grund, at
aftalen mellem ægteparret Krogager og Sterling Airways
A/S blev indgået i forbindelse med Eilif Krogagers afgang
som bestyrelsesmedlem i Sterling Airways A/S. Det fremgår
ikke af aftalen, og der er heller ikke efter det i sagen
i øvrigt oplyste holdepunkter for at antage, at ægtepar-


- 6 -

ret Krogager skulle levere en modydelse som betingelse
for den indgåede aftale. Anmelder har i forbindelse med
sin anmeldelse i boet og under sagens forberedelse gjort
gældende, at den indgåede aftale alene er udtryk for en
ensidig forpligtelse fra Sterling Airways A/S´ side over-
for ægteparret Krogager. Konkursboet har herover for ale-
ne gjort gældende, at den aftalte pensionsydelse skal ses
i lyset af Eilif Krogagers forudgående virke i Sterling
Airways A/S. Under de således foreliggende omstændigheder
må det lægges til grund, at Sterling Airways A/S ikke
forud for aftalens indgåelse har været forpligtet til at
yde ægteparret Krogager den aftalte pensionsydelse eller
i øvrigt har modtaget nogen modydelse for pensionsydel-
sen. Skifteretten finder, at den aftalte pensionsydelse
således ikke er udtryk for en gensidigt bebyrdende afta-
le.

Kurator har påberåbt sig bestemmelsen i konkurslovens
§ 61, stk. 1, om konkursregulering. Denne bestemmelse er
placeret i konkurslovens kapitel 7, der alene omhandler
gensidigt bebyrdende aftaler. Herefter tages den af an-
melder nedlagte påstand til følge.


T H I K E N D E S F O R R E T:


Konkursboet, Sterling Airways A/S under konkurs, tilplig-
tes at anerkende, at anmelders, boet efter Gorma Krogager
v/Kirstine Louise Knude, krav i henhold til konkurslovens
§ 97 i konkursboet udgør 3.169.566 kr.

Konkursboet betaler til anmelder sagens omkostninger med
28.000 kr.Dorrit Lilholt


- 7 -


(Sign.)
___ ___ ___
Udskriftens rigtighed bekræftes
P.j.v. Sø- og Handelsretten, den


Kravene hertil er ikke opfyldt i nærværende sag. Måtte
skifteretten finde, at konkursboet kan opsige retsforhol-
det, bestrides det, at et så kort varsel som seks måneder
er sædvanligt eller rimeligt. Endvidere vil en opsigelse
medføre et erstatningsansvar for konkursboet efter § 61,
stk. 3, svarende til det anmeldte krav. Såfremt der havde
været tale om et gensidigt bebyrdende retsforhold, ville
kurators opsigelse af 6. oktober 2003 være sket for sent.
Endvidere kunne opsigelsen under alle omstændigheder
først regnes fra kurators opsigelse.

Betalingsstandsning

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne har bred erfaring og stor indsigt i rekonstruktion af store ...»

Rekonstruktion

Af Selskabsadvokaterne Selskabsadvokaterne medvirker ved rekonstruktion af små og mellemstore virksomheder. ...»